Thursday, July 10, 2008

လမ္းျပေျမပံုအသစ္ လိုအပ္ေနၿပီ

ေအာင္ေဇာ္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရက အဆိုျပဳ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာခဲ့သည့္ “လမ္းျပေျမပံု” ဆိုသည္မွာ အမွန္ေတာ့ ဘာမွ မဟုတ္ေခ်။ စစ္အစိုးရ၏ ထြက္ေပါက္မဟာဗ်ဴဟာတခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးသန္းေရႊက အရွင္ထြက္ ထြက္လိုသည္။ ဤလမ္းျပေျမပံု ဆိုသည္မွာလည္း ဤသို႔ အရွင္ထြက္ႏိုင္ရန္ ၎၏ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးၾကားကာလ အစီအစဥ္သာ ျဖစ္သည္။
အဆင့္ ၇ ဆင့္ပါသည့္ ဤလမ္းျပေျမပံုကိုသံုး၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ အရႈပ္အေထြးမ်ားထဲမွ အႏၱရာယ္ ကင္းစြာ၊ အရွင္ထြက္ ထြက္လိုေနသည္။ သူက ဤလမ္းျပေျမပံုကိုလည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္သာ လိုအပ္ခ်က္ရွိသည္။ ဤအခ်ိန္တိုင္ သူ၏မိသားစုႏွင့္ နီးစပ္သူ လက္ေ၀ခံမ်ားအတြက္ လံုျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းစြာ ေနႏိုင္ေရးအတြက္ သူက ေသခ်ာ ေအာင္လုပ္ထားခ်င္သည္။
သူက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဟု ေၾကညာထားၿပီး၊ ၿပီးလွ်င္ စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထား သည့္ အရပ္သားအစိုးရတခု ေပၚထြက္လာမည္မွာလည္း ေသခ်ာလွသည္။ ယခုလမ္းျပေျမပံုကို မည္သူမွ် မဖ်က္ဆီး မေႏွာင့္ ယွက္ႏိုင္ေစရန္ ကာကြယ္မည္ဟုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက သံႏၷိဌာန္ခ်ထားသည္။

အသက္အရြယ္ အိုမင္းလွၿပီျဖစ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးက ယခုလမ္းျပေျမပံုအေပၚ ခိုင္ခိုင္မာမာရွိေနေၾကာင္းကို လြန္ခဲ့သည့္ မတ္လ တပ္မေတာ္ေန႔ မိန္႔ခြန္းေပးရာတြင္လည္း အထင္အရွားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဤမိန္႔ခြန္းတြင္ သူက အာဏာကို မမက္ေမာ ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရသူမ်ားကို အစိုးရအာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ သူ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း စိတ္ေျပာင္းသြားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။
နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း မတိုက္ခတ္မီ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တျခားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စစ္တပ္ တပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္ အစည္းအေ၀းတခု၌လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းလာသူမွန္သမွ်ကို သုတ္သင္ ေခ်မႈန္းရန္လည္း အမိန္႔ေပးခဲ့ေသးသည္။
ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးရန္ ၾကံစည္ႀကိဳးပမ္းသူမွန္သမွ်ကို လိုအပ္ပါက ဖမ္းဆီးရန္၊ ထိန္းသိမ္း ရန္ႏွင့္ သုတ္သင္ေခ်မႈန္းရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကိုလည္း စစ္တပ္မွဴးမ်ားသို႔ အျပည့္အ၀ အပ္ႏွင္းထားခဲ့သည္။
ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ကပ္ေဘးဒုကၡမ်ားၾကံဳရသည့္တိုင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊကို မဟန္႔တားႏိုင္ခဲ့ပါ။ သူက ဆႏၵခံယူပြဲကို ဇြတ္တိုး၍ ဆက္လုပ္ခဲ့သည္။ ဤဆႏၵခံယူပြဲတြင္လည္း ေျပာင္မဲခိုးမဲလိမ္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း အလားတူ ညစ္ပတ္၍ မဲအရယူၾကလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေမးခြန္းတခုမွာ ယခုလမ္းျပေျမပံုအစား တျခားေရြးခ်ယ္စရာလမ္းေၾကာင္း မရွိေတာ့ၿပီ ေလာဟူ၍ပင္ ျဖစ္သည္။
ကုလသမဂၢက ယခုလမ္းျပေျမပံုတြင္ အင္အားစုအားလံုး ပါ၀င္ခြင့္ရွိရန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳပါရန္ ေတာင္းဆို ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက မသိက်ဳိးကၽြံျပဳေနခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းရွိ အတိုက္အခံမ်ားကလည္း ဆႏၵခံယူပြဲ တြင္ ကန္႔ကြက္မဲမ်ားေပးၾကရန္ လႈပ္ရွားစည္းရံုးခဲ့ၾကေသာ္လည္း စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးက ခပ္ရဲရဲပင္ သူ႔လမ္းအတိုင္း ေရွ႕တိုးခ်ီတက္ခဲ့သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊအဖို႔ ေရွ႕ဆက္ရမည့္လမ္းသည္ ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲေသာ လမ္းၾကမ္းႏွင့္ၾကံဳရေပေတာ့မည္။ သံသယရွိစရာ မလိုသည့္အခ်က္မွာ ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားသည္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ပ်က္စီးရာပ်က္စီး ေၾကာင္း ေဆာင္ရြက္စည္းရံုးၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီကာလက ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (USDA) ရုံး တခုအနီးတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမွာ လာမည့္ကာလတြင္ ပို၍ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ၾကံဳရဖြယ္ရွိေၾကာင္း ခိုင္လံုသည့္ သက္ေသျပ ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။
ဤေပါက္ကြဲမႈက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္း၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႔နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား မရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
စစ္အစိုးရ၏ လက္ကိုင္ ဤၾကံ့ဖြံ႔အဖြဲ႔ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရက စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးထားခဲ့သည္။ ယခု အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရ ၅၇ သန္း အနက္ ၾကံ့ဖြံ႔အဖြဲ႔၀င္ ၂၃ သန္းကို စည္းရံုးထားႏိုင္ၿပီဟုလည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဤအဖြဲ႔ ၀င္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို လူရမ္းကားဆန္ဆန္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ၾကသည္ဟု လူအမ်ားက စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။
ၾကံ့ဖြံ႔အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရကို အမာခံ ေထာက္ခံေနသည့္သူမ်ားအေပၚ အလားတူ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာလည္း ယခုမွစ၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလမ်ားအတြင္း ထပ္မံေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသးသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္လည္း ေၾကာင္လိမ္ ေလွခါးသဖြယ္ ထပ္၍ အဆင့္တက္ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ ရွိေနပါသည္။
ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ေဒသတြင္း ေဒသအျပင္ရွိ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ မည္သို႔မည္ပံု ကိုင္တြယ္ ဆက္ဆံရမည္ကို သေဘာကြဲေနၾကလွ်င္၊ မျပတ္မသားျဖစ္၍ ေနၾကလွ်င္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊအေနျဖင့္ သူျဖတ္သန္းရမည့္ လမ္းတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရမည့္ အတားအဆီးမ်ားကိုလည္း ေကာင္းစြာႏွိမ္နင္း ေက်ာ္ျဖတ္သြားႏိုင္ဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံံရွိ ထင္ရွားသည့္၊ လူေထာက္ခံမႈ ရရွိၾကသည့္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားမွာ လူထုကို စည္းရံုးအံုႂကြ၍ စစ္အစိုးရ၏ တရား၀င္မႈကို စိန္ေခၚအံတုႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ထိုသူအမ်ားမွာ ယခုအခါ ပုန္းေအာင္း၍ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္တြင္း၌ ျဖစ္ေစ ရွိေနၾကရပါသည္။ အကယ္၍ စက္တင္ဘာဆႏၵျပပြဲမ်ားကဲ့သို႔ လူထုအံုႂကြမႈ ေပၚေပါက္လာမည္ဆိုဦးေတာ့ စစ္တပ္ မ်ားက “တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး” အေၾကာင္းျပ၍ အလွ်င္အျမန္ ေခ်မႈန္းႏွိမ္နင္းပစ္ၾကဦးမည္မွာ သံသယရွိစရာမလိုသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားကလည္း အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ၿပိဳကြဲေနၾကၿပီး တညီတညြတ္တည္း အသံမထြက္ႏိုင္ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားမွာလည္း စစ္အစိုးရကို စိန္ေခၚရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခ်ိနဲ႔အားေပ်ာ့ေနၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားကလည္း စစ္အစိုးရ အလိုက် လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကပါလိမ့္မည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ လမ္းျပေျမပံုကို စိမ္ေခၚႏိုင္မည့္ ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းျပေျမပံုအသစ္တခုကို ေရးဆြဲၾကရေတာ့မည့္ အခ်ိန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလအတြက္လည္း ျပင္ဆင္ၾကရေတာ့မည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလမ္းျပေျမပံုမွတဆင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ အရွင္ထြက္ ထြက္ႏိုင္ေကာင္း ထြက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ သေႏၶသားကေတာ့ အသက္မဲ့ျမဲ မဲ့ေနဦးမည္သာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ၾကာသာပေတးသတင္းမ်ား


ေမ ၂၅ ရက္ေန႔က ေမာင္၀ိတ္ကိုယ္တုိင္ က်ဳိတ္လတ္တြင္ မုန္တိုင္းေဘး ဒုကၡသည္မ်ားကို ဆန္မ်ား လႉတန္းေနစဥ္။
ဓာတ္ပံု- အလင္းတန္းဂ်ာနယ္
ေမာင္၀ိတ္ကုမၸဏီ၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား မေရရာ
မဇၩိမသတင္းဌာန
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 10 2008 17:22 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
ခ်င္းမုိင္။ ။ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈျဖင့္ ကုမၸဏီအႀကီးအကဲ ဖမ္းဆီးခံေနရျပီးေနာက္ ေမာင္၀ိတ္ႏွင့္ မိသားစုကုမၸဏီ၏ နာဂစ္ဒဏ္သင့္ က်ဳိတ္လတ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ခြင့္မွာ မေရရာေတာ့သည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။
ရန္ကုန္တုိင္း လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေမာင္၀ိတ္ႏွင့္ မိသားစု ကုမၸဏီလိမိတက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖၾကားရန္ ျငင္းဆန္ေနေသာ္လည္း က်ဳိတ္လတ္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္မ်ားက ေမာင္၀ိတ္၏ ကုမၸဏီသည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မေတြ႔ရေတာ့ဟု တညီတညာတည္း ေျပာေနၾကသည္။
နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ ဆိုးရြားစြာ ခံခဲ့ရသည့္ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ျပည္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ၾကီးၾကပ္ရမည့္ ၀န္ၾကီးမ်ား၊ ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ သတ္မွတ္ေပးျပီး စစ္အစိုးရႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ စီးပြားေရး ကုမၸဏီၾကီး ၃၀ ေက်ာ္ကို တာ၀န္ခြဲတမ္း ခ်ထားေပးရာ ေမာင္၀ိတ္ႏွင့္ မိသားစုမွာ က်ဳိတ္လတ္တြင္ လုပ္ရန္ ေရႊမာလာ၊ ေသာ္တာ၀င္း ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ ခြဲတမ္းရရွိခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ေခါင္းခါေဆး ဟု လူသိမ်ားေသာ မူးယစ္ေဆးျပားမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား သံုးစြဲမႈျဖင့္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ ကုမၸဏီသူေဌး အဖမ္းခံရျပီးေနာက္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သိသာစြာ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္မ်ားက ေျပာသည္။
သို႔ေသာ္ျငားလည္း ေမာင္၀ိတ္ ကုမၸဏီက ေျဖၾကားရန္ ျငင္းဆန္ေနခဲ့သည္။ အျခားတဖက္တြင္လည္း ကုမၸဏီမ်ားက စုိက္ထုတ္ထားေသာ ေငြျပန္ေပၚရန္ မေသခ်ာသည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စစ္အစိုးရ တာ၀န္ေပး၍သာ လုပ္ေနၾကရေသာ္လည္း လက္တြန္႔ေနၾကသည္။
ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က ေမာင္၀ိတ္ကုိယ္တိုင္ပင္ က်ဳိက္လတ္ျမိဳ႕နယ္ လွည္းဆိပ္ေက်းရြာအုပ္စုမွ မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဆန္မ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ေသးသည္။
ေမ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ဘီလီယံၾကြယ္သူေဌး အဖမ္းခံလိုက္ရသည္။ သူႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္၊ မင္းသမီး န၀ရတ္တို႔လည္း အလားတူပင္ ေခၚယူစစ္ေဆးမႈ ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ရဲျမင့္၏သား ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္က အမႈကုိ ဖြင့္ခ်ခဲ့ျပီးေနာက္ ၀က္ထီးကန္ မူးယစ္ေဆးျဖတ္စခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခံခဲ့ရသလို မင္းသမီး န၀ရတ္ကိုလည္း ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ အမႈေဖာ္ထုတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အရ မင္းသား၊ မင္းသမီးမ်ားႏွင့္ ရုပ္ရွင္၊ ေတးဂီတမွ နာမည္ေက်ာ္မ်ားလည္း ေခၚယူစစ္ေဆးျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
အႏုပညာရွင္မ်ားကို လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖမ္းဆီးထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အၾကီးအကဲ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ခင္ရီက ေနျပည္ေတာ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ဇြန္ ၂၆ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာတိုင္းမ္ဂ်ာနယ္တြင္ ေမာင္၀ိတ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသတင္း ပါလာရာ သူႏွင့္အတူ အမႈတြဲျဖစ္သည့္ အျခား ၆ ဦးတြင္ မေလးရွား ႏုိင္ငံသားတဦး ပါ၀င္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
မေလးရွားႏုိင္ငံသား ပီတာ၊ ေမာင္၀ိတ္၊ ေအာင္မင္း၊ ေနထြန္းလြင္၊ ေက်ာ္ဖုန္းႏုိင္၊ ေက်ာ္လိႈင္၊ အုန္းသီး (ခ) ေက်ာ္၀င္းတို႔ကို Ecstasy၊ စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ားႏွင့္ Ketamine တို႔ ကိုယ္တိုင္သံုးစြဲျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ တိုက္ေကြ်းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းက အမႈဖြင့္ အေရးယူထားသည္ဟု ျမန္မာတိုင္းမ္ ဂ်ာနယ္က ေရးသားထားသည္။

ေမာင္၀ိတ္ႏွင့္ အေပါင္းအပါ (၆) ဦးကို မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈျဖင့္ တရားစြဲ
ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီ လိမ္လည္မႈေပၚေပါက္
NEJ/ ၁၀ ဇူလုိင္ ၂၀၀၈
ေမာင္၀ိတ္ႏွင့္ အေပါင္းအပါ (၆) ဦးကို မူးယစ္ေဆး၀ါး ၀ယ္ယူသုံးစြဲမႈျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္ (၁၀) ရက္တြင္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရိွသူတဦးကို ကိုးကား၍ ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာတိုင္းမ္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။
၎တို႔သည္ ၂၀၀၃ ခုမွ စတင္ကာ ၂၀၀၈ ခုအထိ မေလးရွားႏိုင္ငံသား Peter Too Huat Haw (ခ) ပီတာထံမွ Ecstasy ေဆးျပားမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္၀ယ္ယူသုံးစြဲျခင္း၊ စိတ္ႂကြေဆးျပားႏွင့္ Ketamine ေဆးတို႔အား ကိုယ္တိုင္သုံးစြဲျခင္း၊ ကုမၸဏီႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မ်ားႏွင့္ ေမြးေန႔ပြဲမ်ားတြင္ အျခားသူမ်ားအား ျဖန္႔ေ၀ တိုက္ေကၽြးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္ (၂၆) ရက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသုံးစားမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားအၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ခင္ရီက မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။
နာမည္ႀကီး အႏုပညာရွင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က “က်ေနာ္တို႔ အခုအခ်ိန္ အႏုပညာရွင္ေတြကို တေယာက္မွ ဖမ္းထားတာမရိွပါဘူး။ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုလည္း အခုအခ်ိန္အထိ တရားစြဲထားတာ မရိွပါဘူး” ဟု ေျပာဆုိေၾကာင္း ျပည္တြင္း အပတ္စဥ္ထုတ္ ၀ီးကလီး အဲလင္းဗင္းဂ်ာနယ္ႏွင့္ ဂ်ာနယ္အမ်ားအျပားတြင္ ေဖာျ္ပ ခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လကုန္ပို္င္းတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္၏သား ေအာင္ ေဇာ္ရဲျမင့္သည္ အႏုပညာရွင္မ်ားအား တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္းခ်မႈျဖင့္ နအဖစစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက ေမလကုန္ပိုင္း၌ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။
အႏုပညာရွင္မ်ားအား မူးယစ္ေဆး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနသူမ်ားမွာ ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္အပါအ၀င္ နအဖႏွင့္ အေပးအယူမွ်ေနသည့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ရုပ္ရွင္ေလာက ႏွင့္ ဂီတေလာကမွ အႏုပညာရွင္အခ်ဳိ႕ မူူးယစ္ေဆးသုံးစြဲမႈေၾကာင့္ ေခၚယူစစ္ေဆးခံရကာ ၀န္ခံ
ကတိထိုးရေၾကာင္း ခိုင္လုံေသာ အႏုပညာသတင္းရပ္ကြက္မွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေရႊကုန္သည္တဦးက “ဒီသတင္းကို ျပည္ပမီဒီယာေတြနဲ႔ ေရဒီယိုေတြက ေဖာ္ျပခဲ့တာ ၾကာၿပီ။ ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းက ထြက္တဲ့ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ေတြမွာေတာ့ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို တရားစြဲထားတာ မရိွေသးပါဘူးလို႔ ေျဗာင္က်က် လိမ္ခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ ဗူးေပၚသလိုေပၚၿပီ။ စစ္အစိုးရ ထိပ္တန္းတာ၀န္ရိွသူေတြကိုယ္တိုင္ လိမ္လည္ေနၾကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕သတင္းစာ၊ ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေတြကိုေရာ ဘယ္လိုယုံစားရေတာ့မွာလဲ” ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါသတင္းတြင္ ေမာင္၀ိတ္ႏွင့္ (၆) ဦးကိုသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈႏွင့္ အေရးယူထားသည္ဟုသာ ပါရိွၿပီး နအဖအဖြဲ႔၀င္ ဒု- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ (ရဲျမင့္ႀကီး) ၏ သား ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ မႈကိုမူ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွေပ။

ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္ႏွင့္ ေမာင္၀ိတ္တို႔ ႏွစ္ဦးသည္ ကာလၾကာျမင့္စြာကပင္ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္သုံးစြဲျခင္း ျပဳလုပ္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ျဖန္႔ျဖဴးၿပီး သုံးစြဲသူမ်ားတြင္ အႏုပညာေလာကႏွင့္ စီးပြားေရးသမားသာမက တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး၏ေျမး ဖိုးလျပည့္
ပါ စမ္းသပ္သုံးစြဲရာမွ အမႈျဖစ္ရန္ စတင္လာသည္ဟု စစ္အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အသိုင္းအ၀န္းမွ သိရသည္။ ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏သမက္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ရာထူးတက္
(သတင္းသုံးသပ္ခ်က္)
NEJ/ ၁၀ ဇူလုိင္ ၂၀၀၈
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏သမက္ ဗိုလ္မႉးႀကီး သိန္းႏိုင္ကုိ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ရာထူးျဖင့္ မဂၤလာဒံုေလတပ္ စခန္း ဌာနခ်ဳပ္မႉးရာထူး တုိးေပးေၾကာင္း ေလတပ္အရာရွိတဦးက ေျပာေသာ္လည္း ထုိသတင္းကုိ ေခတ္ၿပိဳင္က သီးျခားအတည္ျပဳႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ျမန္မာစစ္္အစုိးရဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကုိ အေျပာင္းအလဲလုပ္ၿပီး မၾကာခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ သမက္ ဗိုလ္မႉးႀကီး သိန္းႏိုင္ကုိ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ရာထူး တုိးေပးသည့္သတင္း ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ မဂၤလာဒံုေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္သည္ ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ မျဖစ္ခင္ တာ၀န္ ယူရသည့္ စခန္းျဖစ္သည့္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ေလတပ္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။
ျမန္မာစစ္္အစုိးရဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား အေျပာင္းအလဲလုပ္ရာတြင္ အၿငိမ္းစားေပးသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ရွိသလုိ အခ်ိဳ႕ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး သံအမတ္ ရာထူး ေပးေတာ့မည္ဟု သံတမန္သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာသည္။
လတ္တေလာ အၿငိမ္းစားေပးခံရသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕ကုိ သံအမတ္ႀကီးရာထူးမ်ား ေပးမွာျဖစ္သည့္ အတြက္ ႏုိင္ငံျခား ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ားရွိ ျမန္မာသံအမတ္မ်ားကုိ မၾကာခင္ အေျပာင္းအေရႊ႕ လုပ္ေတာ့ မည္ဟု ျပည္ပ ျမန္မာသံတမန္အသိုင္းအ၀န္းက ေျပာသည္။
ထုိအေတာအတြင္း ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းႏွင့္ နီးစပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေမာင္၀ိတ္
ကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္မႈႏွင့္ ေမ (၃၁) ရက္က ဖမ္းၿပီး တရားစြဲဆုိထားေၾကာင္း DPA သတင္းက ေဖာ္ျပသည္။ ေမာင္၀ိတ္သည္ မၾကာခင္က အၿငိမ္းစား ေပးခံရသည့္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္၏သား ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္ႏွင့္ နီးစပ္သူျဖစ္သည္။

ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္ကုိ ဖမ္းထားသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမႈသက္သာေအာင္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ကေတာ္က ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေတာင္းပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက လက္မခံခဲ့ဟု ေနျပည္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာသည္။
ျမန္မာစစ္အစိုးရ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ပုိင္း သားသမီးမ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္ကို မသိက်ိဳးကၽြန္ ျပဳထားၿပီးမွ ယခုကဲ့သို႔ အေရးယူျခင္းမွာ လူထုက နာဂစ္ မုန္တုိင္းကိစၥ မေက်နပ္မႈ အာ႐ုံလြဲရန္ ႐ုပ္ရွင္အသုိင္းအ၀န္းကုိ ဓားစားခံလုပ္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ေနျပည္ေတာ္အရာရွိ အသုိင္းအ၀န္းက ယူဆသည္။
နအဖ ၀န္ႀကီးေနရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ အစိုးရျပန္တမ္းအျဖစ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္အတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စစ္ဆင္ ေရးအထူးအဖဲြ႕မႉး တာ၀န္ရသြားသည့့္ ပဲခူးတိုင္း တိုင္းမႉးေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကို၊ ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉးအသစ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္၀င္းျမင့္၊ စစ္ကိုင္းအေျခစိုက္ အေနာက္ေတာင္တိုင္း တိုင္း မႉးအသစ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ျမင့္စိုးတို႔ (၃) ဦးကို သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အျခား အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိမူ ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေသးေပ။
ယခု စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖဲြ႕မႉးမ်ားအျဖစ္ ရာထူးတိုးသြားသည့္ တိုင္းမႉးေဟာင္းမ်ားသည္ ယခင္ စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖဲြ႕မႉးမ်ားကဲ့သုိ႔ နအဖ အဖဲြ႕၀င္ရာထူးမ်ား မရရွိေၾကာင္း၊ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ဘိုႏွင့္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္၀င္းအပါအ၀င္ ယခင္ ၀ါရင့္ ကစထ မႉးမ်ားမွာမူ နအဖ အဖဲြ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ဆက္ၿပီး တာ၀န္ရထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊအေနျဖင့္ ၎၏ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို အာဏာ ခဲြေ၀ေပးလိုက္သည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ တပ္ကို ပိုမိုခ်ဳပ္ကိုင္ရ လြယ္ကူေအာင္ ဖန္တီးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တပ္ႏွင့္နီးစပ္သည့္ အသိုင္းအ၀န္းမ်ားအၾကား ေျပာဆိုေနသည္။
ယခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ကို ရာထူးမွ ဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ ၎၏ ရာထူး (၃) ေနရာအနက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္၊ ေထာက္လွမ္းေရးမႉးရာထူးကို ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြ၊ အတြင္းေရးမႉး (၁) ရာထူးကို ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္ျမင့္ဦး စသျဖင့္ ခဲြေ၀ ေပးခဲ့ဖူးသည္။
ယခုကဲ့သုိ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ၎၏သမက္ကို အေရးႀကီးသည့္ မဂၤလာဒံုေလတပ္ စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ ရာထူးတိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ စစ္တပ္အတြင္း ၎၏ အာဏာပိုမိုခိုင္ၿမဲေအာင္ လုပ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တပ္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္အသိုင္းအ၀န္းက ေဖန္ေနၾကသည္။

နာဂစ္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ DFID က ေနာက္ထပ္ ေပါင္ ၁၇.၅ သန္း လႉတန္းမည္
ေဆာ္လမြန္
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 10 2008 21:57 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
နယူးေဒလီ။ ။ ယူေကႏုိင္ငံမွ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) က ဆိုင္ကလံုးနာဂစ္ဒဏ္ခံ ျမန္မာမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ ေပါင္စတာလင္ ၁၇.၅ သန္း ထပ္မံေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗုဒၶဟူးေန႔က ေၾကညာလိုက္ရာ DFID ၏ စုစုေပါင္း လႉတန္းေငြ ေပါင္စတာလ်ွင္ ၄၅ သန္းရွိသြားၿပီ ျဖစ္သည္။
ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ ေဒသတြင္ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသာ အဖြဲ႔မ်ားက ေငြေတာင္းခံမႈ လုပ္သည့္ ယခုကာလတြင္ DFID ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ David Leslie က ေျပာၾကားရာတြင္ လႈတန္းေငြမ်ားကို ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည။္
ကုလသမဂၢ ေထာက္ပ့ံေရး ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူညီေပးေရး အဖြဲ႔မ်ားက ေနာက္ထပ္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား မရွိလ်ွင္ ကယ္ဆယ္ ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားဖြယ္ ရွိသည္ဟု ေျပာေနခဲ့ၾကသည္။
ကုလစားနပ္ရိကၡာ ပရိုဂရမ္အဖြဲ႔က သူတုိ႔၏ ေျခာက္လတာ လည္ပတ္မည့္ အစီအစဥ္ အတြက္ ေနာက္ထပ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈ သန္းလိုသည္ဟု ေျပာဆိုေနခဲ့သည္။
ႏို္င္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီ အသင္းခ်ဳပ္ၾကီးက ဗုဒၶဟူးေန႔က ေျပာၾကားရာတြင္ သူတို႔၏ သံုးႏွစ္တာကလာ ကယ္ဆယ္ ေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၂.၅ သန္း လိုအပ္သည္ဟု ဆုိသည္။ သူတို၏ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ လတ္တေလာ အေရးေပၚ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ပါ ပါ၀င္သည္။
ၾကက္ေျခနီအဖြဲ၏ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ အႀကီးအကဲ Alistair Henley က ဧရာ၀တီႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ နာဂစ္မတိုက္မီ ကာလကပင္ မေရရာေသာဘ၀တြင္ တာရွည္ ေနခဲ့ၾကရသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။
"နာဂစ္က သူတို႔ကို ပို ခ်ဳိ့တဲ့ေအာင္၊ ပိုအားနည္းသြားေအာင္ လုပ္လိုက္တာပဲ။ သူတို႔ ဆုံးရႈံးသြားတာေလးေလာက္ပဲ ျပန္ရေအာင္ က်ေနာ္တို႔လုပ္မယ့္အစား သူတို႔ရဲ့ အနာဂတ္ သာယာလွပ လံုျခံဳေအာင္ ၾကံေဆာင္သင့္တယ္" ဟု Henley က ေျပာသည္။
DFID မွ David Leslie ကေတာ့ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ကုလႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတာင္းဆိုသည့္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ေငြထုတ္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
DFID ၏ အတြင္းေရးမႉး Douglas Alexander က ဗုဒၶဟူးေန႔က ေၾကညာခ်က္တရပ္တြင္ ေျပာၾကားရာတြင္ " ကယ္ဆယ္ ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းေတြ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္မႈ ေတာက္ေလွ်ာက္ ျမင့္လာေနျပီး အခ်က္အလက္ ရရွိမႈေတြ တိုးတက္မႈ ရွိလာေနေပမယ့္ မၾကာခင္ကာလမွာ ေနာက္ထပ္ အေထာက္အပံ့ေတြ မရဘူးဆိုရင္ လူေပါင္း ၃ သိန္းေလာက္အတြက္ အႏၱရာယ္ ရွိေနတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ေတာ့ ယံုတယ္" ဟု ေျပာသည္။
"ဒီေန႔ လုပ္တဲ့ ေငြေတာင္းခံမႈမွာ ဘာေတြပါမလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္တာေပါ့။ ျပီးေတာ့ ေငြကို ဘယ္လို အသံုးခ်လဲဆိုတာ သိေအာင္လုပ္မယ္ေလ"
"ျမန္မာျပည္မွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ စာရင္းေကာက္အဖြဲ႔ ရွိတယ္။ သူတုိ႔က ဘယ္အဖြဲ႔ေတြ ေငြလိုေနတယ္ဆိုတာ ၾကည့္ေနတာ" ဟု သူက ထပ္ေျပာသည္။
ေမ ၂ ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းတို႔ကို နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခုိက္သြားခဲ့ရာ လူေပါင္း ၁၃၈၀၀၀ ေသဆံုး သို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ျပီး လူေပါင္း ၂.၄ သန္းေက်ာ္၏ ဘ၀မ်ား ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။
သဘာ၀ကပ္ေဘးျဖစ္အျပီး DFID က ခ်က္ျခင္းပင္ ေပါင္စတာလင္ ၅ သန္းကူညီမည္ဟု ေၾကညာျပီး ေမ ၁၅ ရက္ေန့တြင္ ေနာက္ထပ္ ေပါင္စတာလင္ ၁၂ သန္း ထပ္မံ ေပးျပန္သည္။ ရန္ကုန္တြင္ ေမ ၂၅ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံ-ကုလ-စစ္အစိုးရ အစည္းအေ၀းအျပီး ေနာက္ထပ္ ေပါင္စတာလင္ ၁၀.၅ သန္း ေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။
ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီ ရရွိေရးအတြက္ ေတာင္းခံရာတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံနီးပါး လိုမည္ဟု ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း လိုအပ္သည့္ အေရအတြက္ ရရန္မွာ အလွမ္းေ၀းလြန္းေနေသးသည္။

နာမည္ႀကီး စီးပြားေရးသမားႏွင့္ အေပါင္းအပါ ၆ ဦးကို မူးယစ္ေဆးဝါးမႈႏွင့္ တရားစြဲၿပီ
ေအးခ်မ္းေျမ့/ၾကည္ေဝ ဇူလိုင္ ၁၀၊ ၂၀၀၈
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ နာမည္ႀကီး လူငယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ တဦးျဖစ္သူ ေမာင္ဝိတ္ႏွင့္ အေပါင္း အပါ ၆ ဦးတို႔ကို အက္တာစီ ေဆးျပား သံုးစြဲ ျဖန္႔ခ်ိမႈျဖင့္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာက ဖမ္းဆီး အေရးယူလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလုိင္ ၁၁ - ၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတိုင္းမ္စ္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ေမာင္၀ိတ္ႏွင့္အတူ အဖမ္းခံရသူတို႔မွာ မေလးရွားႏိုင္ငံသား Mr Peter Too Huat Haw၊ ေမာင္ေနထြန္းလြင္၊ ေမာင္ေအာင္မင္း၊ ေမာင္ေက်ာ္ဖုန္းႏိုင္၊ ေမာင္ေက်ာ္လိႈင္၊ ေမာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း တို႔ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကို လမ္းမေတာ္ ရဲစခန္းက မယ (ပ)၂/၀၈၊ မူး/စိတ္ပုဒ္မ ၁၅/၁၆ (င)/၂၁ တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူ ထားေၾကာင္း သိရသည္။
“ေမာင္၀ိတ္ကို မဖမ္းမျဖစ္ေတာ့လို႔ ဖမ္းလိုက္ရတယ္လိ္ု႔ ၾကားတယ္။ ပံုမွန္အတိုင္း ေထာင္ဒဏ္ ခ်မယ္ဆိုရင္ ၁၀ ႏွစ္ကေန တသက္တကၽြန္းထိ ခ်ရမွာပဲ။ ေမာင္၀ိတ္က စစ္အစိုးရနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ သူ ဆိုေတာ့ သူတို႔ ဘယ္လို လုပ္ၾကမလဲ မသိဘူး” ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ တဦးက သံုးသပ္သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၌လူေျပာမ်ားေနေသာ သတင္းမ်ားအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ ေျမး ဖိုးလျပည့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အက္တာစီ မူးယစ္ေဆးျပား သံုးစြဲေနသည္ကုိ ၎၏မိဘမ်ား သိသြားခဲ့ရာမွစ၍ မူးယစ္ေဆး ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားႏွင့္ အဆက္အစပ္ ရွိသူအားလံုးကို ေခၚယူစစ္ေဆးသျဖင့္ယခုကဲ့သို႔ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္၏ သားျဖစ္သူ ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္၊ ေမာင္ဝိတ္ စသည့္ စစ္တပ္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကိုပါ မျဖစ္မေန အေရးယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းမူးယစ္ေဆးျပားကို အမ်ားဆံုး သံုးစြဲသူမ်ားမွာ နာမည္ႀကီးအႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ သားသမီးမ်ား ျဖစ္သည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။ ေဆးျပားတျပား၏ တန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၆ ေသာင္း ဝန္းက်င္ရွိေသာေၾကာင့္ လူခ်မ္းသာ သားသမီးမ်ားသာ သံုးစြဲႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖိုးလျပည့္အပါအဝင္ စစ္တပ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ သားသမီးမ်ားပါ မူးယစ္ေဆးကိစၥႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသျဖင့္ အေသးစိတ္ လိုက္လံစံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ေမာင္ဝိတ္ႏွင့္ အေပါင္းအပါ ၆ ဦးကိုအမႈဖြင့္ အေရးယူလိုက္ျခင္း ျဖစ္၏။

ေမာင္၀ိတ္သည္ ေမာင္ဝိတ္ႏွင့္ မိသားစု ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ထားသူျဖစ္ၿပီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လွ်က္ ရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တဦးအျဖစ္ ထင္ရွားသူ ျဖစ္သည္။

“ေမာင္ဝိတ္က စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲေတြရဲ႕ သားသမီးေတြနဲ႔အတူတူ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲတာ။ ၿပီးေတာ့ နာမည္ႀကီး အႏုပညာရွင္ေတြအတြက္ ျဖန္႔ေပးေနတာ” ဟု ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တဦးက ေျပာသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေမာင္၀ိတ္သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ မေလးရွား ႏိုင္ငံသား Mr Peter Too Huat Haw ထံတြင္ အက္တာစီ ေဆးျပားမ်ား ၀ယ္ယူသံုးစြဲခဲ့႐ံုမက ကုုမၸဏီႏွစ္ပတ္ လည္ေန႔မ်ား၊ ေမြးေန႔ပြဲမ်ားတြင္ တျခားသူမ်ား ကိုပါ ျဖန္႔ေ၀တိုက္ေကၽြးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူ ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ ျမန္မာတိုင္းမ္စ္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“သူတို႔က ႐ံုးခန္းမွာျဖစ္ျဖစ္၊ အိမ္မွာျဖစ္ျဖစ္ နာမည္ႀကီး အႏုပညာရွင္ေတြကို ဖိ္တ္ၿပီး ပါတီေတြ က်င္းပၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ လာသမွ်လူေတြကို မူးယစ္ေဆးဝါး အခမဲ့သံုးစြဲဖို႔ ဒီတိုင္းခ်ေပးထား တာ။ စြဲၿပီဆိုေတာ့မွ စေရာင္းတာ” ဟု ထိုပါတီပြဲမ်ားသို႔ ေရာက္ဖူးသည့္ ေမာင္ဝိတ္ႏွင့္ နီးစပ္သူ တဦးကေျပာျပသည္။

ေမာင္ဝိတ္ႏွင့္ ၎၏မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲေဖာ္ အေပါင္းအပါမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးစြဲေနေသာ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီးမ်ား၊ ေမာ္ဒယ္ မ်ားကို စစ္တပ္ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ သားမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံရန္ တြန္းအားေပးေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသံုးစားျပဳမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ခင္ရီကို ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ားက ေမးျမန္းရာတြင္မူ နာမည္ေက်ာ္ အႏုပညာရွင္ တခ်ိဳ႕ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္း မရွိဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ ေဆး၀ါး သုံးစြဲသူ အေျခခံ စာရင္း ေကာက္ယူမႈအရ သံုးစြဲသူမ်ား ေလ်ာ့က်သြားသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ ဦးေရ ၆၁၄၅၅ ရွိရာမွ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအထိ စာရင္းေကာက္ယူမႈအရ ၅၄၇၀၅ ဦးသာ ရွိေတာ့သည္ဟု ဆို၏။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈမ်ားမွာ ဧၿပီလအထိ အမႈေပါင္း ၇၅၀ ရွိၿပီး ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားထဲတြင္ အမ်ိဳးသား ၉၀၉ ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၂၁၀ ဦးျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာတိုင္းမ္စ္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎ အမႈ မ်ားထဲမွ ၄၆၃ မႈကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီး ျဖစ္ကာ ထိုျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီ္းသည့္ထဲတြင္ ဆယ္ႏွစ္ ေအာက္ အမ်ိဳးသား ၂၇၈ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၄၉ ဦး၊ ၁၀ႏွစ္ အထက္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရသူ အမ်ိဳးသား ၂၄၂ ဦး၊ ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရွိက်ခံရသူ ၁ ဦး၊ တသက္တကၽြန္း က်ခံရသူ ၂ ဦးတို႔ ပါရွိေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲျခင္း၊ လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျဖန္႔ခ်ိျခင္း စသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္လ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္ ႏွင့္ တသက္တကၽြန္းထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း မ်ား၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း စစ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားသည္။

၈၈ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုႀကီးကို ပုဒ္မ ေျပာင္းတပ္
ကုိစိုး ဇူလိုင္ ၁၀၊ ၂၀၀၈
ထင္ရွားေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ ကိုကိုႀကီးကို စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရန္ တရားစြဲဆုိသည့္ ပုဒ္မေျပာင္းလဲ လိုက္ေၾကာင္း မိသားစု၀င္ တဦးကေျပာသည္။
ယမန္ေန႔က ေထာင္၀င္စာသြားေတြ႕ရာတြင္ ၎အား ယခင္ ပုဒ္မ ၃၃(က) မွ ယခု ပုဒ္မ ၁၇(၁) သို႔ ေျပာင္းလဲ လိုက္သည္ ကို အာဏာပိုင္မ်ားက ယခုလဆန္းက အသိေပးခဲ့သည္ဟု ကိုကိုႀကီးကေျပာေၾကာင္း ညီျဖစ္သူ ကုိေအာင္ထြန္းက ေျပာျပသည္။
“အခု ဒီ ပုဒ္မကိုေျပာင္းတာ လဆန္း ၃ ရက္ေန႔ေလာက္က သူ႔ကို ေခၚေျပာတာတဲ့၊ မေန႔က က်ေနာ္ သူနဲ႔ သြားေတြ႕ေတာ့ သူက်ေနာ့္ကို ေျပာတာ၊ ဘာျဖစ္လို႔ ေျပာင္းတာလဲလို႔ေမးေတာ့ ျပည္ေျပးအစိုးရ အန္စီဂ်ီယူဘီ တို႔၊ ျပည္သစ္ညြန္႔ေ၀ ေခၚ ေမာင္ေမာင္တို႔နဲ႔ ဆက္သြယ္လို႔ ဆုိၿပီးေျပာတယ္တဲ့”ဟု ကိုေအာင္ထြန္းက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ကိုေအာင္ထြန္းက ဆက္လက္ၿပီး“သူတို႔ကို ေထာင္ထဲမွာပဲ အထူးခုံ႐ုံးဖြဲ႕ၿပီး စစ္တာ၊ ေခြးတိုက္ကို ရွင္းလင္းၿပီး ခုံ႐ုံး လုပ္ထားတာ၊ အဲဒီလိုစစ္တာ အခုဆုိရင္ စဖမ္းတုန္းက ပုဒ္မ ၁၇/၂၀ ကေန စလိုက္တာ ၄-၅ ႀကိမ္ ရွိၿပီထင္တယ္” ဟုလည္း ေျပာသည္။
ပုဒ္မ ၁၇ (၁) သည္ မတရားအသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည့္ ပုဒ္မျဖစ္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိ က်ခံ ရႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္း အဆမတန္ႀကီးျမႇင့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကေသာ ကိုကုိႀကီးအပါအ၀င္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုမင္းေဇယ်၊ ကိုၿပံဳးခ်ိဳ၊ ကိုဂ်င္မီ၊ ကုိျမေအး၊ ကိုေဇယ်၊ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေထြး၊ ကိုအံ့ဘြယ္ေက်ာ္၊ ကုိပ႑ိတ္ထြန္း၊ ကိုသက္ေဇာ္ ၊ ကိုဥာဏ္လင္းထြန္းႏွင့္ ကိုေဇာ္ေဇာ္မင္းတို႔အား စစ္အစိုးရက ဆူပူမႈျဖစ္ရန္ လႈံ႕ေဆာ္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၂၀၀၇ ခု ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းသို႔ စတင္ဖမ္းဆီးခ်ိန္က ၎တို႔အား အာဏာပိုင္မ်ားက ပုံႏွိပ္ ဥပေဒ ၁၇(၂၀) ျဖင့္ တရားစြဲဆုိခဲ့သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္က “ဲမၾကာေသးခင္က တျခားလူေတြကိုလည္း ပုဒ္မ ေျပာင္းလိုက္တယ္၊ ကိုေနဘုန္းလတ္ကိုလည္း ဗီဒီယုိ ပုဒ္မကေန တျခား ပုဒ္မကို ေျပာင္းလိုက္တယ္၊ ဒီလို ပုဒ္မ ေျပာင္းေျပာင္းေနတာက ဖမ္းထားၿပီးေတာ့ အမႈစစ္ တာေတြ ဘာေတြလုပ္ရမယ္၊ သူတို႔ကို ဖမ္းထားႏိုင္ဖို႔ ၊ ဒီလူေတြကို အမိန္႔ခ်ဖို႔အတြက္ သူတုိ႔ဆီမွာ အဆင္သင့္ အမႈဆင္ေန တာႀကီး တခုက မၿပီးျပတ္ ေသးပုံရတယ္၊ ဒီလူေတြကို ဆက္ခ်ဳပ္ထားႏိုင္ဖို႔အတြက္က အဲဒီလို ပုဒ္မ ခုၿပီး တခု ေျပာင္းေနမွ ခ်ဳပ္ထားလို႔ရမွာ”ဟု ေျပာသည္။

ယခုအပတ္အတြင္းတြင္ ဘေလာ့ဂါ ကိုေနဘုန္းလတ္ကိုလည္း လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ဗီဒီယုိ ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္အညိဳပ်က္ေစမႈ ၅၀၅ (ခ) ပုဒ္မတို႔ျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက တရားစြဲဆိုေၾကာင္း သိရသည္။ ကိုေနဘုန္းလတ္သည္ ၎၏ ဘေလာ့တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊပုံ ကာတြန္းကို တင္ထားသည့္အတြက္ အေရးယူခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ထို႔အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊအား ရည္႐ြယ္ေသာ ကဗ်ာ ေရးသားသူ ကဗ်ာဆရာ ေစာေ၀ကိုလည္း လြန္ခဲ့ေသာ ဇန္န၀ါရီ လအတြင္းက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

တခ်ိန္းတည္းတြင္ အက်ဥ္းက်ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားထံမွ အနက္ေရာင္အ၀တ္အထည္မ်ားကို အစိုးရဆန္႔က်င္ သည့္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္၀တ္ဆင္မည္ကို မလိုလားေသာေၾကာင့္ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ား သိမ္းဆည္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန ေၾကာင္း ေထာင္၀င္စာေတြ႕ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မိသားစုမ်ားက ေျပာဆုိ သည္။

“အခုအပတ္ က်မအကိုကို သြားေတြ႕ေတာ့ ေထာင္ထဲက အနက္ေရာင္အ၀တ္ေတြကို လက္မခံဘူးဆိုၿပီး၊ ေနာက္တခါလာရင္ တျခားအ၀တ္ေတြယူခဲ့ဖို႔ေျပာတယ္”ဟု ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ ကိုေက်ာ္ကိုကုိ ၏ ညီမ ျဖစ္သူကေျပာျပသည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုမတရားသင္းဆက္သြယ္မႈျဖင့္ ေျပာင္းလဲတရားစြဲ
ပီတာေအာင္/ ၁၀ ဇူလိုင္ ၂၀၀၈
၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မတရားသင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မ ၁၇/၁ ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ယမန္ယူလိုက္ေၾကာင္း ေထာင္၀င္စာသြားေတြ႔သည့္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္တဦး၏ မိသားစုမွ ေျပာသည္။

အမည္မေဖာ္လိုသူ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦး၏ ဇနီးျဖစ္သူက “အခုေျပာင္း လိုက္တာ ပုဒ္မ ၁၇/၁ တဲ့။ (၃) ရက္ေန႔က ယမန္ျပန္ယူတာေပါ့။ မတရားသင္း ဆက္သြယ္မႈလို႔ ေျပာတယ္။ အကုန္လံုးကို ေျပာင္းလိုက္တာ။ ႐ံုးခ်ိန္းကို အျပင္မထုတ္ဘူး။ ေထာင္ထဲမွာပဲ ယမန္ ယူလိုက္ ခ်ဳပ္လိုက္၊ ယမန္ယူလိုက္ ခ်ဳပ္လိုက္နဲ႔။ အျပင္မထြက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ေရွ႕ေနနဲ႔လည္း မေတြ႔ရဘူး။ သူတုိ႔က ငါတို႔ကို ပုဒ္မ ဘယ္ေလာက္ေျပာင္းလိုက္ၿပီဆိုမွပဲ သိရတာ” ဟု ေျပာသည္။

မင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုၿပံဳးခ်ဳိ၊ ကိုဂ်င္မီ၊ ကိုျမေအး၊ ကိုမင္းေဇယ်၊ ကိုအံ့ဖြယ္ေက်ာ္ စသည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေလာင္စာဆီ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ေပးေရး ဆႏၵျပ
မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယမန္နွစ္ ၾသဂုတ္က ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ဇန္န၀ါရီလကုန္ပိုင္းတြင္ ပံုႏွိပ္သူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေ၀သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇/၂၀ ျဖင့္ ၎တို႔ကို စတင္ ယမန္ယူကာ တရားစြဲခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း၌ အမ်ဳိးသားညီလာခံအား ဆန္႔က်င္ ေႏွာင့္ယွက္သည့္ ဥပေဒ ၅/၉၆၊ တရားမ၀င္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ကိုင္တြယ္မႈ ဥပေဒ ၃၃ (က) တို႔ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ယမန္ယူၿပီး ယခု ထပ္မံ ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ယမန္အမ်ဳိးမ်ဳိးယူ၍ ေထာင္ခ်ထားျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒသမိုင္း၌ အစဥ္ အလာမရွိဘဲ တရားဥပေဒႏွင့္လည္း ညီၫြတ္မႈမရွိဟု ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အမႈလိုက္ေပးေနသည့္ ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သိန္းက ေျပာသည္။

၎က “ ဒီလိုပုဒ္မေတြ ေျပာင္းေျပာင္းၿပီး ယမန္ယူၿပီးေတာ့ ခ်ဳပ္ထားတာ က်ေနာ္တို႔ ဗမာျပည္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မွာ တခါမွ မႀကံဳဖူးတဲ့ ကိစၥပဲ။ ရွိလည္း မရွိခဲ့ဘူး။ ပုဒ္မေပါင္းမ်ားစြာရွိတာ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မဆို (၅၀၀) ေက်ာ္ရွိတာ၊ တခုၿပီးတခု အဲလိုသာ လွည့္စြဲေနရင္ တသက္လံုး ေတာင္ ထြက္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ တရားစီရင္ေရးစနစ္မွာ အင္မတန္ရွားပါးတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳတခုပဲ။ ရွိလည္းမရွိဘူး။ ဥပေဒအရလည္း ခြင့္ျပဳထားတာ မရွိဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ယခုေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ မတရားသင္းဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မအရ ေထာင္ဒဏ္ (၃) ႏွစ္ထိ ျပစ္ဒဏ္ခ် မွတ္ႏိုင္သည္။ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႔ေဆာင္၌ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မင္းကိုႏိုင္ သည္ မ်က္စိေ၀ဒနာခံစားေနရၿပီး ကိုကိုႀကီးသည္ ေသြးတိုးႏွင့္ က်ီးေပါင္းေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေနသျဖင့္ မိသားစု၀င္မ်ား စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အျခား ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္သားမ်ားျဖစ္သည့္ မခင္မိုးေအး၊ ကိုေက်ာ္စိုးႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္း ေရး ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ ကိုထင္ေက်ာ္တို႔ကိုလည္း ယေန႔ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း တရား႐ံုး၌
႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္ဟု ၎တို႔၏ ေရွ႕ေနက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအား စစ္အစုိးရက ပုဒ္မမ်ဳိးစံုတတ္၍ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီး တရား စြဲလ်က္ရွိရာ လတ္တေလာ အမႈသည္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး အမႈေပါင္းမွာ (၃၀) ေက်ာ္ ရွိသည္ဟု ဦးေအာင္သိန္းက ေျပာသည္။ ။

ေနဘုန္းလတ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္
ဖနိဒါ
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 10 2008 17:08 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
“ပုဒ္မ ၅ ည မပါ၀င္”
ခ်င္းမုိင္။ ။ စာေရးဆရာ ဘေလာ့ဂါ ေနဘုန္းလတ္အား ယခုလ ၈ ရက္ေန႔က အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ စြဲဆိုခ်က္မ်ား တုိုးျမႇင့္ေၾကာင္း တရားရံုးက အသိေပးလိုက္သည္။
အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ ကုိေနဘုန္းလတ္ ေခၚ ကိုေနမ်ဳိးေက်ာ္အား အင္းစိန္ေထာင္တြင္းရွိ အမွတ္ ၂ တရားရံုးတြင္ အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ ဒုခ႐ုိင္တရားသူႀကီးက သီးသန္႔႐ံုးထုိင္ကာ ဗီဒီယုိ အက္ဥပေဒ ၃၂ (ခ) ျဖင့္သာ မဟုတ္ဘဲ အျခားပုဒ္မမ်ားျဖင့္ပါ တရားစဲြဆိုေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တရား႐ံုးက အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရးကုိ ထိခုိက္ ပ်က္ျပားေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈ ပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ)၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယုိ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂ (ခ)/၃၆၊ အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒ ၃၃ (က)/၃၈ တုိ႔ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ထားေၾကာင္း ကိုေနဘုန္းလတ္၏ ေရွ့ေနျဖစ္သူ တရားရံုးခ်ဳပ္ ေရွ့ေနႀကီး ဦးေအာင္သိန္းက ေျပာသည္။

ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔ကမူ အေရးေပၚ စီမံခ်က္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ (ည) သို႔ ေျပာင္းလဲ တရားစြဲခဲ့ေၾကာင္း ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက ကိုေနဘုန္းလတ္ကို ေထာင္တြင္း လာေရာက္ ေျပာၾကားခဲ့သျဖင့္ ၇ ရက္ေန႔ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႔သည္အခါ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚေအးသန္းက ကိုေနဘုန္းလတ္ကို ျပန္လည္ ေျပာၾကား အသိေပးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိုစဥ္က သတင္းမ်ားတြင္ ကိုေနဘုန္းလတ္ကုိ စြဲဆိုထားေသာ အမႈ ေျပာင္းလဲသြားျပီဟု ပါရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တရက္ ရံုးခ်ိန္းတြင္မူ တရားသူႀကီးက ကိုေနဘုန္းလတ္၏ အမႈႏွင့္ စြဲခ်က္မ်ားကို အသိေပးေျပာၾကားရာတြင္ အေရးေပၚ စီမခံခ်က္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ (ည) မပါဝင္ေတာ့ဘဲ အျခားေသာ ေနာက္တိုး စြဲခ်က္မ်ားသာ ပါလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက ကိုေနဘုန္းလတ္အား ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗီဒီယုိ အက္ဥပေဒ ၃၂ (ခ) ျဖင့္သာ စြဲခ်က္တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူက “အန္တီတုိ႔ သြားေတြ႔ခဲ့တာ ၇ ရက္ကေပါ့ေနာ္။ ပုဒ္မေျပာင္းတယ္လုိ႔ပဲ ၾကားခဲ့ရတာေပါ့ေနာ္။ ၈ ရက္ေန႔က်ေတာ့ ႐ံုးထုတ္မယ္ဆုိၿပီး အန္တီေတာင္ အံ့ၾသသြားတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါ ဘယ္လုိျဖစ္မွန္း နားမလည္ေတာ့ဘူးကြယ္။ ပထမ ၂ ရက္ေန႔မွာ သားကုိ လာေျပာတယ္။ ပုဒ္မ ၅ (ည) က ျပန္မတပ္ေတာ့ဘူး။ ၁၆ ရက္ေန႔ ထပ္ခ်ိန္းလုိက္တယ္။ ထုတ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ရမန္ပဲ ယူလိမ့္မယ္လုိ႔ သားက ေသခ်ာေျပာလုိက္တာ။ ဒါေပမဲ့ ၈ ရက္ေန႔က်ေတာ့ ႐ံုးထုတ္တယ္ေလ။ ပုဒ္မ သံုးခု တပ္လုိက္တယ္ဓ ဟု ေဒၚေအးေအးသန္းက အံၾသစြာျဖင့္ ေျပာသည္။
ကုိေနဘုန္းလတ္ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ဒဂံုၿမ့ဳိနယ္မွ မသင္းဂ်ဴလုိင္ေက်ာ္ကုိလည္း အစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရးကုိ ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈ ပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ) ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယုိ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂ (ခ)/၃၆ တုိ႔ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

မုန္တိုင္းသင့္ေဒသမွ လယ္လုပ္သားမ်ား အခ်ိန္မီလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အခက္ႀကံဳ
တင့္လြင္/ဘိုကေလး ဇူလိုင္ ၁၀၊ ၂၀၀၈
နာဂစ္မုန္တိုင္းသင့္ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေက်းရြာတခ်ိဳ႕တြင္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးႂကြယ္၀သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ခ်ယ္လွယ္မႈတို႔ေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေန ရေၾကာင္း သိရသည္။

ရာသီခ်ိန္အမီ စပါးစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ ထြန္ယက္ေနေသာ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ လယ္သမားတဦး (ဓာတ္ပံု - တင့္လြင္/ဧရာဝတီ)
လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္မီလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာႏွင့္ စက္သံုးဆီမ်ားအဆင္ေျပေျပမရရွိေသးသကဲ့ သို႔ မ်ိဳးစပါးအတြက္လည္းအခက္အခဲျဖစ္ေနၾကျခင္း၊ မ်ိဳးစပါးလွဴဒါန္းသူမ်ား ကေစတနာျဖင့္ လွဴၾကေသာ္လည္း ေဒသ အာဏာပိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက လယ္သမားမ်ားထံသို႔ စပါးေပၚေပးစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀ေပးေနျခင္းတို႔ကို အလွဴရွင္ မ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

ဇြန္လကုန္ပိုင္းခန္႔က ၄င္းေဒသသို႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေသာမ်ိဳးစပါး အလွဴရွင္တဦးက“က်မတို႔က အျပတ္လွဴလိုက္တာ၊ ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွမပါဘူး။ စပါးလာယူတဲ့လယ္သမားက က်ေနာ္တို႔ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ျပန္ေပးရမလဲလို႔ ေမးလိုက္ေတာ့ နည္းနည္း အံ့ၾသသြားတယ္။ ေနာက္ေတာ့မွသိရတာက အဲဒီရြာက ဆန္စက္ပိုင္ရွင္ေတြက လယ္သမားေတြနဲ႔ အစကတည္း က စပါးေပၚရင္ျပန္ေပးရမယ္လို႔ ညိွထားတာတဲ့” ဟု ေျပာသည္။
အဆိုပါအလွဴရွင္က ၄င္းေဒသရွိဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုသိရသည္။
ေက်းရြာတြင္ရွိေသာ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားက ၄င္းတို႔ထံလာေရာက္လွဴဒါန္းေသာ အလွဴရွင္မ်ား အား လယ္သမားမ်ားႏွင့္တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ လွဴဒါန္းခြင့္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အလွဴရွင္မ်ားမလာေရာက္မီ သို႔မဟုတ္ အလွဴရွင္ မ်ား ျပန္သြားသည့္အခ်ိန္တြင္ စပါးေပၚလွ်င္ျပန္ေပးရမည္ဟု ေျပာထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ စက္ဆန္း ေက်းရြာ အုပ္စုမွ လယ္သမားတဦးကလည္း ေျပာသည္။
“က်ေနာ္တို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လာကူညီတာကိုပဲေက်းဇူးတင္လွပါၿပီ။ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ပဲကူညီ ကူညီ ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္။ အလကားမေပးလဲ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ငန္းဆက္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ကူညီတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါ တယ္”ဟု ၎လယ္သမားက ေျပာသည္။
ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ၎တို႔စက္မ်ားတြင္လာမႀကိတ္ဘဲ စပါးပဲြစားမ်ားထံသို႔ တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်ေသာ လယ္သမား ကိုလည္း အၿငိဳးျဖင့္ အကူအညီမေပးဘဲထားသည္ဟု ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားကေျပာၾကသည္။
ယင္း ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားကို အာဏာပိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသို႔ တင္ျပေလွ်ာက္ ထားၿပီး ၄င္းတို႔ဆန္စက္မ်ားသို႔ စပါးလာေရာက္ ႀကိတ္ခဲြေလ့ရွိေသာ လယ္သမားမ်ားကို စပါးေပၚလွ်င္ ၄င္းတို႔စက္မ်ား သို႔လာေရာက္ ႀကိတ္ခဲြရမည္ဟူေသာ ၾကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ကူညီမႈမ်ားရွိေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။
လယ္သမားအမ်ားစုမွာ ၿမိဳ႕ ႏွင့္အဆက္အသြယ္နည္းပါးေသာေၾကာင့္ အစိုးရက လယ္ထြန္စက္မ်ား အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းေပးခ်ိန္တြင္လည္း ေက်းရြာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေပၚမွလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိ သူမ်ားမွလဲြၿပီး မသိရွိၾကဘဲ သိရွိခ်ိန္တြင္ စက္မ်ား ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္သည္ဟု လည္း လယ္သမားမ်ားကေျပာၾကသည္။
စက္သံုးဆီျဖန္႔ေဝရာတြင္လည္း ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးသူမ်ားက အမွန္တကယ္ရွိေသာလယ္ယာေျမထက္ စာရင္း ပိုျပ၍ ထုတ္ယူၾကေသာေၾကာင့္ အျခားလယ္သမားမ်ားမရၾကေပ။
စက္ဆန္းေက်းရြာအုပ္စု ေအာင္ခ်မ္းသာ ေက်းရြာမွလယ္ဧက ၇၀ ခန္႔ပိုင္သည့္ လယ္သမားတဦးက“ ဒီဇယ္ဆီေပးတယ္ ဆိုလို႔ ဘိုကေလးကိုသြားတာ ႏွစ္ေခါက္ရွိၿပီ္။ ဟိုေရာက္ေတာ့ ကုန္ၿပီလို႔ေျပာတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ကတည္းက ေပးလဲေတာ့ မသိဘူး။ သြားလိုက္လာလိုက္နဲ႔ စက္ေလွခေတြသာကုန္သြားတယ္။ ခုထိဘာမွမရေသးဘူး”ဟု ေျပာ သည္။
အစိုးရ က ဒီဇယ္ဆီ တဂါလန္ က်ပ္ ၃၀၀၀ ျဖင့္ လယ္ဧက အလိုက္ေရာင္းခ်ေပး၍ ျပင္ပေပါက္ေစ်းမွာ တဂါလန္ က်ပ္ ၆၂၀၀ ဟုသိရသည္။
ဒီဇယ္ဆီေရာင္းေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ဘုိကေလးၿမိဳ႕ေပၚမွ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္ႀကီးတဦးက“က်ေနာ္တို႔က အားလံုး အဆင္ေျပ ေျပျဖစ္ေအာင္ စက္ေတြေရာင္းေပးဖို႔ အာမခံထားရတာ။ က်ေနာ္တို႔နဲ႔မသိတဲ့လူကိုေတာ့ အာမ မခံေပး ႏိုင္ဘူး။ စပါးထြက္မွ အားလံုးလုပ္ငန္း လည္ပတ္ႏိုင္မွာမို႔လို႔သာ လိုက္လုပ္ေပးရတာ။ တကယ္လို႔ သူတို႔ေတြ (အာမခံေပးထားေသာ လယ္သမား) ျပန္မေပးရင္ က်ေနာ္တို႔က ၾကားထဲကစိုက္ေလ်ာ္ေပးရမွာ” ဟု ေျပာသည္။
လယ္ထြန္စက္မ်ားေရာင္းခ်ေပးရာတြင္လည္း လယ္ဧက ၅၀ အတြက္ ထြန္စက္တစီးႏႈန္းသတ္မွတ္ေရာင္းခ်ေပးသျဖင့္ လယ္ဧကအနည္းငယ္သာပိုင္ေသာလယ္သမားမ်ားမွာ ထြန္စက္ငွားထြန္ၾကရသည္။ တခ်ိဳ႕လယ္ သမားမ်ားက လုပ္ကိုင္ ႏိုင္သူမ်ားကို လယ္ေပးလုပ္ၿပီး ပိုင္ရွင္က တဧက စပါး ၁၀ တင္းသာျပန္ယူသည္။ ဒီဇယ္ဆီကို အစိုးရေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူ ရန္ပင္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သူမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၀ါဆုိလျပည့္ေန႔ (ဇူလိုင္ ၁၇) ေနာက္ဆံုးထားၿပီး မ်ိဳးစပါးစတင္စိုက္ပိ်ဳးႏိုင္မွသာ ယခုႏွစ္ဆန္စပါးရာသီအတြက္ ေအာင္ ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းေက်းရြာအုပ္စုတြင္ လယ္ေျမဧက စုစုေပါင္း ၃၀၇၆၂ ဧက အနက္ ယခုႏွစ္ တြင္ ဧက ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႔သာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းရြာလူႀကီးေဟာင္း တဦးက ခန္႔မွန္းေျပာဆို သည္။

ဇူလိုင္လ ၅ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္မူ ဇူလိုင္လ ၃ရက္ေန႔အထိ ေကာက္ယူရရွိေသာစာရင္းအရ မုန္တိုင္း ဒဏ္သင့္ ဧရာ၀တီႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းတို႔မွ မိုးစပါး စိုက္ဧက ၁သန္းေက်ာ္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားေသာ္ လည္း ပ်က္စီးသည့္ ဧရိယာ ဧကကိုမူေဖၚျပထားျခင္းမရွိေပ။ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ကြမ္းၿခံကုန္းႏွင့္ ေဒးဒရဲအပိုင္ ေက်းရြာ တခ်ိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ အလွဴရွင္တဦးက မ်ိဳးရၿပီးစိုက္ပ်ိဳးၿပီးသည့္ ဧရိယာမွာ ထက္၀က္ မေက်ာ္ေသးဟု အဆိုပါ ေဒသခံလယ္သမားမ်ား ကေျပာဆိုသည္ဟု ေျပာသည္။ [

ကရင္နီဒုကၡသည္ ေလးေထာင္ခန္႔ ေတာတြင္း၌ ပုန္းေအာင္းေန
ဧရာ၀တီ ဇူလိုင္ ၁၀၊ ၂၀၀၈
ကရင္နီလူမ်ိဳး ေလးေထာင္ခန္႔သည္ မိမိတို႔ရပ္႐ြာကိုစြန္႔ခြာ၍ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ၉၄ ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ရွိသည့္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္အနီး ေတာတြင္း၌ ပုန္းေအာင္းေနေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ကရင္နီလူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔က ေျပာသည္။

ကရင္နီလူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔၏ တာ၀န္ရွိသူတဦးျဖစ္သည့္ ဒန္နီယာက အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေတာတြင္း ၌ပုန္းေအာင္းေနသည့္ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေနေရး၊ ထိုင္ေရး ပိုမိုခက္ခဲ့လာလိမ့္မည္ဟု ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

ဒုကၡသည္အခ်ိဳ႕သည္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသအထိ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လိုၾကေသာ္လည္း လမ္းခရီးတေလွ်ာက္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္ဟု ဒန္နီယာက ဆက္ေျပာသည္။

ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းကစ၍ ျမန္မာ့ေျချမန္တပ္ရင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ၄၂၇၊ ၄၂၈ ႏွင့္ ၃၃၇ တို႔သည္ ဖားေဆာင္းေဒသအတြင္း ကရင္နီသူပုန္တပ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲ ၆ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္နီ ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဖိုးဗ်ားေရွးရယ္ က ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ခ႐ိုင္တြင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ကရင္နီ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းကစ၍ ဒုကၡသည္ ၁၆၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။

ေတာတြင္း၌ လတ္တေလာေရွာင္ပုန္းေနရသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖိုးဗ်ားေရွးရယ္က “သူတို႔အုပ္စုထဲကေတာ့ ဒုကၡသည္ စခန္းကို တေယာက္မွေရာက္မလာေသးဘူး။ ေနာက္မွေရာက္လာရင္ေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္းရွိ ကရင္နီဒုကၡသည္တခ်ိဳ႕သည္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (ေကအန္ပီပီ) ကို အာေပး ေထာက္ခံသည္ဟု စစ္အစိုးရႏွင့္ ကရင္နီျပည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (ေကအန္ပီအယ္လ္အက္ဖ္) တို႔က စြပ္စြဲျခင္းကို ခံရသည္ဟု ဖိုးဗ်ားေရွးရယ္က ဆက္ေျပာသည္။

ေကအန္ပီပီသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ေနာက္သုံးလအၾကာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ေကအန္ပီပီနယ္ေျမအတြင္း ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ေသာေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပားခဲ့သည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္းက ေကအန္ပီပီအေနႏွင့္ ႏွစ္ဘက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရက ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

ကရင္နီလူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔က ျပဳစုထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ ကရင္နီေဒသအတြင္း စစ္အစိုး၏ ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ရပ္႐ြာကိုစြန္႔ခြာထြက္ေျပးသူ ကရင္နီဒုကၡသည္ ေျခာက္ေထာင္ခန္႔ ရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ခ႐ိုင္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္း ႏွစ္ခုတြင္ ကရင္နီဒုကၡသည္ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ခိုလံႈလ်က္ရွိေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

မန္မာမုန္တုိင္းဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ ထပ္မံလႉဒါန္း
DFID/ ၁၀ ဇူလိုင္ ၂၀၀၈
နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအတြက္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ေပါင္စတာလင္ (၁၇) သန္းခြဲ ထပ္မံကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန (DFID) ၀န္ႀကီး ေဒါက္ကလပ္စ္ အလက္ဇန္းဒါး ယမန္ေန႔က ေၾကညာလုိက္သည့္အတြက္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက နာဂစ္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေပးအပ္ေငြ ေပါင္စတာလင္ (၄၅) သန္း ရွိသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အလႉရွင္ ႏိုင္ငံမ်ားထဲ၌ အမ်ားဆံုးကူညီသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။

ယခုေၾကညာခ်က္သည္ ကုလသမဂၢက နာဂစ္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အကူညီ ထပ္မံေတာင္းခံမႈ တရပ္အား အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာ့ခ္တြင္ ယေန႔ ျပဳလုပ္ရန္ရွိသည္ကို ႀကိဳတင္တုံ႔ျပန္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္ကလပ္စ္ အလက္ဇန္းဒါးက ေျပာသည္။

ေဒါက္ကလပ္စ္ အလက္ဇန္းဒါးက “အကူအညီေပးေနတဲ့ အဖြဲ႔မ်ားအေနနဲ႔ ရန္ပံုေငြ ျပတ္လပ္မႈနဲ႔ ႀကံဳေနရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အခုေပးမယ့္ ေပါင္စတာလင္ (၁၇) သန္းခြဲေၾကာင့္ အကူအညီ
ျဖန္႔ေ၀ေရး လမ္းေၾကာင္းေတြ ေကာင္းမြန္လာၿပီး ေနစရာ၊ စားစရာ၊ ေရ၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာ ေရး၊ ကာကြယ္ေရး စတဲ့ကိစၥေတြမွာ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ကူညီေရးအတြက္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ အေျခအေနမ်ား တိုးတက္လာျခင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ပိုမိုျဖန္႔ေ၀လာႏိုင္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း၊ အကူအညီမ်ား အလ်င္အျမန္ ထပ္မံမေရာက္ပါက ဒုကၡသည္ (၃၀၀,၀၀၀) ဦးခန္႔သည္ ဆိုးရြားေသာ အေျခ အေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည္။
ထပ္မံေပးအပ္မည့္ အကူအညီေငြမ်ားကို ၀င္ေငြရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ား လယ္ယာမဲ့ လယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ား အပါအ၀င္ ျပန္လည္စတင္ရန္ အေရးေပၚ လိုအပ္ေနသူမ်ား အတြက္ ကနဦး ျပင္ဆင္ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ေရး၊ အလုပ္ရွာေဖြေနရာခ်ထားေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ဦးစားေပး အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။
DFID မွေပးအပ္ခဲ့ေသာ အကူအညီမ်ားကို ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားအပါအ၀င္ ဒုကၡသည္ (၁) သန္းေက်ာ္အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ယမန္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးလုပ္ငန္းအဖဲြ႔၀င္ ေဒၚစမ္းစမ္းေအာင္ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးလုပ္ငန္း
အဖဲြ႔၀င္ ေရႊေၾကးစည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပုိင္ရွင္ ေဒၚစမ္း စမ္းေအာင္သည္ မၾကာခင္က ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ေဒၚစမ္းစမ္းေအာင္ႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၀င္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းႏွင့္ ေဒၚက်င္က်င္
၀င္းတုိ႔လည္း လုိက္ပါလာသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕၀င္ ေဒၚစမ္းစမ္း ေအာင္အား လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ ထြက္လာသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ေမးျမန္းရာ ေဒၚစမ္းစမ္း ေအာင္က ယခုကဲ့သုိ႔ စတင္ေျဖသည္။

ေျဖ။ ။ နအဖရဲ႕ ဆႏၵခံယူပဲြမွာ (၉၂) ရာခိုင္ႏႈန္း သူတို႔ရတယ္။ သူတို႔ ဒီလိုလုပ္ေတာ့မယ္ ဆိုတာကို အန္တီတို႔ ႀကိဳသိတယ္။ ဒါေတြၿပီးေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးမွ အန္တီတို႔ ထြက္လာတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီကိစၥရယ္၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္တဲ့ကိစၥ၊ ေမ (၂၇) ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြႏွစ္ပတ္လည္
ေန႔နဲ႔ အစ္မ ထိန္းသိမ္းခံရတာ (၅) ႏွစ္ျပည့္တဲ့ေန႔ အဲဒါေတြ အကုန္လုံးကို ေစာင့္ၿပီးေတာ့မွ ထြက္လာခဲ့တာျဖစ္တယ္။ စိတ္ထဲမွာ မခံႏုိင္ေတာ့လို႔ အရင္ကတည္းက ထြက္လာဖုိ႔ရွိတယ္။ ေမလအတြင္းမွာ အစ္မ လြတ္လုိလြတ္ျငား ေစာင့္ေနခဲ့တာပါ။ မလြတ္မွန္းေတာ့ သိပါတယ္။
ေမ (၂၉) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္က ထြက္လာၿပီး ဒီကို ဇြန္ (၂) ရက္ေန႔မွာ ေရာက္ပါတယ္။
ေမး။ ။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွာ ဘာတာ၀န္ေတြ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အမ်ဳိးသမီးလုပ္ငန္းအဖဲြ႔၀င္အျဖစ္ ၁၉၈၉ ကေန ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ လုပ္လာခဲ့တယ္။ ၁၉၉၈-၉၉ မွာ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူမယ့္ကိစၥနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ရဲမြန္ ရိပ္သာမွာ (၉) လၾကာ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရပါတယ္။

ေမး။ ။ နာဂစ္မုန္တိုင္း ကူညီကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုအေျခအေန ႀကဳံေတြ႔ရပါ သလဲ။
ေျဖ။ ။ နာဂစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ အန္တီအိ္မ္လည္း ၿပိဳတယ္။ အန္တီတို႔က ေဒါပုံမွာေနတယ္။ ေနာက္တေန႔မွ သိရတာက ရန္ကုန္အျပင္ ဧရာ၀တီတိုင္းမွာလည္း ဆုိးဆိုး၀ါး၀ါး ထိတယ္လို႔ သိရတယ္။ ဒီကိစၥ အစိုးရကေနၿပီးေတာ့ တခုခုလုပ္မွျဖစ္ေတာ့မယ္ပုံမ်ဳိး ျဖစ္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ အန္တီတို႔ ေစာင့္ၾကည့္တယ္။ ဘာမွ ျဖစ္မလာဘူး။ အရင္ဆုံး ၾကားတာက ကိုေက်ာ္သူတို႔ဆီမွာ လူေတြက စားေသာက္ကုန္၊ အ၀တ္အထည္ေတြ လာလႉတာရွိတယ္။ ဒီကိစၥကူညီဖို႔ လုပ္အားေတြ လိုတယ္ဆိုေတာ့ သူ႔ဆီဖုန္းဆက္တယ္။ ေရႊေၾကးစည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကပါ။ အခုလုပ္ငန္းနား ထားေတာ့ လာကူညီမယ္ဆိုေတာ့ သူေခၚတာနဲ႔ အန္တီတို႔ သြားတယ္။ ဆန္ေတြ၊ အ၀တ္အစား
ေတြ ယူသြားၿပီး မေရႊဇီးကြက္နဲ႔ သန္လ်င္၊ ထမလုံဘက္သြားၿပီး ေ၀ငွခဲ့တယ္။ ကိုေက်ာ္သူ လုပ္တာကို အားက်ၿပီး ကိုယ့္လုပ္ငန္းနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့လူေတြကို ဆက္သြယ္ၿပီး လႉဒါန္းခဲ့တယ္။ ဘုရားဖူးသြားခဲ့တဲ့လူေတြ ကားပိုင္ရွင္ေတြ အျခားအဖဲြ႔အစည္းအစုံပဲ ကယ္ဆယ္ပစၥည္းေတြ လႉဒါန္းခဲ့ၾကတယ္။ အထက္ဗမာျပည္ ဘုရားဖူးခရီးကို ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚကလူေတြ အမ်ားဆုံး လိုက္ၾကေတာ့ သူတို႔ဘက္က ဒီလိုဒုကၡ ျဖစ္တယ္ဆိုတာနဲ႔ လုံး၀စိတ္မေကာင္းဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေဒးဒရဲ၊ ေမာ္ကၽြန္း၊ ဘုိကေလးဘက္ကို ေမတၱာရွင္အဖဲြ႕အပါအ၀င္ အျခားအဖဲြ႕ေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး သြားေရာက္လႉဒါန္းခဲ့တယ္။

ေမး။ ။ ကယ္္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔ေတြကို အာဏာပိုင္ေတြ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိပါရေစ။
ေျဖ။ ။ ဒီျပႆနာ အန္တီတို႔ ခဏခဏႀကဳံရတယ္။ အန္တီတို႔လုပ္ငန္းက ကားလည္းငွား ေတာ့ သားအႀကီးဆိုရင္ ကားေမာင္းၿပီး ကိုယ္တိုင္လိုက္တာ လမ္းခရီးမွာ ေတာ္ေတာ္ ဒုကၡ ေရာက္တယ္။ စစ္ေဆးေမးျမန္းတာေတြမ်ားၿပီး သြားမရေလာက္ေအာင္ အခက္အခဲေတြ ႀကဳံရ တယ္။ သြားမွာက ေဒးဒရဲကို ဒါေပမယ့္ ေဒးဒရဲကို မေရာက္ခဲ့ဘူး။ ျပန္လာေတာ့ ပစၥည္းေတြ ကိုယ့္အိမ္ကိုလည္း ျပန္မသယ္ခ်င္ေတာ့ လမ္းမွာ ႀကံဳရာကို ေပးခဲ့ရတယ္။ ျပန္လာတဲ့အခါ သားေရာ၊ ကားေရာ အဖမ္းခံခဲ့ရတယ္။ ကတိခံ၀န္ခ်က္ေတြ ဘာေတြေတာင္းၿပီးမွ ျပန္လႊတ္ ေပးတယ္။ ဒီလိုျပႆနာမ်ဳိး အျခားအလႉရွင္အဖဲြ႔ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ႀကဳံေတြ႔ရတယ္။ အာဏာပုိင္ေတြက သူတို႔ကေနတဆင့္ပဲ လႉေစခ်င္ေတာ့ ဒီကိစၥကို စိတ္၀င္စားတဲ့လူ မရွိၾက သေလာက္ပဲ။

ေမး။ ။ ျပည္တြင္းကို ျပန္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါသလား။
ေျဖ။ ။ မရွိပါဘူး။ အန္တီတို႔ကို အာဏာပိုင္ေတြက အန္အယ္လ္ဒီမွန္းလည္း သိတယ္။ ခရီး သြားလုပ္ငန္း လုပ္မွန္းလည္းသိတယ္။ သူတို႔က နည္းနည္းဆို မ်ားမ်ား၊ အန္တီလည္း သူတို႔နဲ႔ နည္းနည္းစကားမ်ားခဲ့တာဆိုေတာ့ သူတို႔လည္း သိတယ္။ အန္တီမိတ္ေဆြႏွစ္ဦးဆိုရင္ လႉရင္း တန္းရင္းကေန အိမ္ျပန္မေရာက္ဘဲ ဒီကေန႔အထိ ေပ်ာက္ဆုံးေနတယ္။

ေမး။ ။ လက္ရွိျပည္တြင္းအေျခအေန ေျပာျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ ။ မလုပ္သင့္တဲ့အခ်ိန္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြ လုပ္တာေတြ ဒီလိုျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ သိတဲ့ အတြက္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲေပးဖို႔၊ စည္း႐ုံးတာေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ အေျခ
အေနက အန္တီတို႔အိမ္က ကားစပယ္ရာေတြေတာင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးအဖဲြ႔၀င္ျဖစ္ကုန္ၿပီ။ အန္တီတို႔ကို ရန္ေတြဘာေတြလုပ္ၿပီး အိမ္ေရွ႕ကေန ေခါက္တုံ႔ေခါက္ျပန္ ေလွ်ာက္ၿပီး ေတာင္ၾကည့္ ေျမာက္ ၾကည့္နဲ႔ သူတို႔မွာ အာဏာေတြ ပါ၀ါေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီ။ အဲလိုဟာမ်ဳိးေတြနဲ႔ ၾကာရွည္ေနဖို႔ဆိုတာ သိပ္ၿပီး အဆင္အေျပလွဘူး။ လူထုေတြကေတာ့ အက်ပ္အတည္းၾကားမွာပဲ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင့္မားေနတယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဘာမွမရွိဘူး။ အိမ္ရွိ လူအားလုံးဆင္းၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကမွ စားရေသာက္ရတယ္။ အလုပ္အကိုင္ လုပ္ရတာေတြလည္း မေခ်ာေမြ႔ဘူး။ အာဏာပိုင္ေတြ
ကလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး အေႏွာင့္အယွက္ေပးေတြ ရွိတယ္။

ေမး။ ။ ဒီမွာ ေရွ႕ဆက္ ဘာလုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ အျပင္ကို ေရာက္ေနတဲ့လူေတြက အလုပ္ပိုလုပ္ႏိုင္တယ္ထင္လို႔ ထြက္လာတာ ျဖစ္ တယ္။ ဟုိမွာက လႈပ္ရွားလို႔မရဘူး။ နည္းနည္းေလးလုပ္တာနဲ႔ ဆြဲၿပီး ျပန္လႊတ္ဖို႔ေတာင္ အစီအစဥ္ မရွိဘူး။ ခါတိုင္းဆိုရင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးတာေတြ ရွိတယ္။ အခုက တခါတည္း ဆြဲထားလိုက္တာပဲ။

ေမး။ ။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေရွ႕ေရးအေျခအေန ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူႀကီးေတြ လုပ္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ အန္တီတို႔က အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အေၾကာင္းကိုလည္း သိပါတယ္။ ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ရလဒ္ကို ဆုပ္ကိုင္ၿပီး အၿမဲတမ္း သြားၾကမွာကို ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္တယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (စီအာပီပီ) လည္းရွိတယ္။ စီအာပီပီက ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးကိုပဲ အေျဖရွာမယ္။ ဒါက
ေတာ့ အန္တီတို႔ အၿမဲတမ္းေနရမယ့္ကိစၥျဖစ္တယ္။

ေမး။ ။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ၂၀၁၀ က်ရင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ဖို႔ ရွိမရွိ သိပါရေစ။
ေျဖ။ ။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။ ၀င္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒကို ေထာက္သလို ျဖစ္ေနမွာေပါ့။ အန္တီတို႔ကေတာ့ ေဒၚစုရဲ႕အေျဖကိုပဲ လုိခ်င္တယ္။ အန္တီအျမင္ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြကို ၀င္လိမ့္မယ္ မထင္ဘူး။ မ၀င္တာကိုဘဲ အန္တီတို႔ကေတာ့ မွန္တယ္လို႔ ေျပာရမယ္။

ေမး။ ။ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကို ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ အားလုံး အတူတကြ စည္းလုံးၿပီး ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ တုိက္ပဲြ၀င္ၾကဖို႔ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊကိုလည္း စိတ္ေကာင္းေလးထားဖို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ ကိုပဲ သူတို႔က ခ်စ္ေနၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုကို မခ်စ္ဘူးလို႔ စိတ္ထဲမွာထင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာ သားရင္သား မခဲြျခားဘဲ တိုင္းျပည္အက်ဳိးကို ၾကည့္ဖို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ကန္႔ကြက္မႈမ်ားၾကား အီရန္က ဒံုးက်ည္ ထပ္မံစမ္းသပ္
10 July 2008
အီရန္ႏုိင္ငံက တာေ၀းပစ္ဒုံးက်ည္မ်ား စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ေနစဥ္။ဇူလုိင္ ၉၊ ၂၀၀၈။
အီရန္ႏုိင္ငံက ဗုဒၶဟူးေန႔က ဒုံးလက္နက္ ၉ ခုကိုစမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ခဲ့လို႔ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြကျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေနတဲ့ၾကားက ဒီေန႔ထပ္ၿပီး ပါရွန္းပင္လယ္ေကြ႕မွာ ဒုံးလက္နက္ေတြ ထပ္ၿပီးစမ္းသပ္လုိက္ပါတယ္။
ေျမျပင္ကေန ပင္လယ္၊ ေျမျပင္ကေန ေျမျပင္၊ပင္လယ္ကေန ေ၀ဟင္ကိုပစ္လႊတ္တဲ့ မေန႔ညကတညလုံးလုိလုိစမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ခဲ့တယ္လုိ႔
အီရန္ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းေတြက ေဖာ္ျပပါတယ္။ရွာဟတ္ ၃ လုိ႔ နာမည္ေပးထားတဲ့ တာေးပစ္ဒုံးလက္နက္ေတြကိုမေန႔ကစမ္းသပ္ပစ
္လႊတ္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီဒုံးလက္နက္ေတြဟာအစၥေရးနဲ႔ တျခား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံေတြအထိ မုိင္ေပါင္း
၁,၂၅၀ အထိ ပစ္ႏုိင္စြမ္းရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ခုခံကာကြယ္ဖုိ႔ေရာ မဟာမိတ္ေတြအေပၚ က်ေရာက္လာမယ့္ အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ဖုိ႔ပါ ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကြန္ဒိုလီဇာ႐ုိက္စ္ (Condoleezza Rice) က အီရန္ႏုိင္ငံကို သတိေပးလုိက္ပါတယ္။
ပါရွန္းပင္လယ္ေကြ႕ထဲမွာ ဆုိက္ကပ္ထားတဲ့ အစၥေရးနဲ႔ အေမရိကန္ေရတပ္က ေရတပ္သေဘၤာေတြဟာ ပထမဆုံး စမ္းသပ္မီး႐ႈိ႕ခံရမယ့္ ပစ္မွတ္ေတြပဲလို႔ အီရန္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ အယာတုိလာ အလီ ခါေမနီ (Ayatollah Ali Khamenei) က ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ႀကဳံး၀ါးခဲ့ပါေသးတယ္။

အီရန္ ဒံုးက်ည္ပစ္လႊတ္စမ္းသပ္မႈအေပၚ အေမရိကန္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္
10 July 2008
အီရန္ႏိုင္ငံကေန တာေ၀းပစ္ ဒံုးက်ည္ ၉စင္း အစမ္းပစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာမုိ႔ အီရန္ရဲ႕ လက္နက္ေတြဟာ အစၥေရးနဲ႔ တျခား အေမရိကန္ရဲ႕ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံေတြဆီအထိ ပစ္လႊတ္ႏုိင္တယ္လို႔ ပူပန္လာၾကပါတယ္။ အခုလုိ အီရန္က ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ရႈတ္ခ်လုိက္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ အီရန္အခု စမ္းသပ္ ပစ္လႊတ္မႈေတြဟာ အီရန္ကို အေမရိကန္က စစ္ေရးအရ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ ဘယ္လုိမွ နီးစပ္မလာေစဘူးလုိ႔ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ေရာဘတ္ ဂိတ္စ္က ေျပာပါတယ္။
အီရန္ ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဖဲြ႔ ဦးစီးမႉး ဟုိဆန္ စလာမီကေတာ့ အခုလုိ အီရန္က စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈဟာ ရန္ဘက္ေတြအတြက္ အီရန္ႏုိင္ငံရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အင္အားကို ျပတာလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အီရန္ရဲ႕ နယူးကလီးယား လက္နက္အမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္နဲ႔ အစၥေရးတုိ႔ဘက္က တုိက္ခုိက္လာႏုိင္တယ္လုိ႔ အီရန္က အျပင္းအထန္ သတိေပးခဲ့တဲ့ေနာက္မွ အခုလုိ လက္နက္ စမ္းသပ္ခဲ့တာပါ။ အီရန္ဟာ နယူးကလီးယား လက္နက္ေတြ ထုတ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ ႏုိင္ငံႀကီးေတြက သံသယရွိေနေပမယ့္ ဒါကို အီရန္က ျငင္းပါတယ္။

ယခုႏွစ္ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းက်ဆင္းႏိုင္ဟု အေမရိကန္စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနက အကဲျဖတ္
10 July 2008
ဦးသားၫြန္႔ဦး
ျမန္မာႏိုင္ငံက မုန္တိုင္းသင့္ေဒသ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ေဒသတေလွ်ာက္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈ အေျခအေနေတြမွာ ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းႏိုင္တဲ့အေပၚ အေမရိကန္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံတကာ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေရး အကဲျဖတ္ အဖဲြ႕ကေန စိုးရိမ္တႀကီး ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု အခ်ိန္အထိေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးမႈေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ေအာင္ျမင္မႈ ဘယ္အတိုင္းအတာ ရိွသလဲဆိုတာကို ေျပာဖို႕ ေစာေသးတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ဦးသားၫြန္႕ဦးက ေမးျမန္း စံုစမ္းထားပါတယ္။
USDA လို႕ေခၚတဲ့ အေမရိကန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန အေနနဲ႕က အခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္း အေတာ္ေလး က်ဆင္း သြားႏုိင္တယ္လို႕ သတိေပးထားတာပါ။ အဓိကက်တဲ့ မိုးစပါး စိုက္ပ်ိဳးရာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လယ္စိုက္ပ်ိဳးေျမဧက အေတာ္မ်ားမ်ားရိွတဲ့ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚဖက္မွာ မုန္တိုင္းက်ၿပီး လယ္ေတြ ပ်က္စီးကုန္တာေၾကာင့္လို႕ ဆိုပါတယ္။ အေမရိကန္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ကုန္သြယ္မႈအေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္တဲ့ အဖဲြ႕အေနနဲ႕ မူလကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဆန္ထုတ္လုပ္မႈဟာ အခုႏွစ္အတြင္း တန္ခ်ိန္ အေတာ္မ်ားမ်ား က်ဆင္း သြားလိမ့္မယ္လို႕ အကဲျဖတ္ထားပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ စပါးစိုက္ေျမဧက အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဆားငံရည္ ၀င္ေရာက္တာနဲ႕ ေရလႊမ္းမိုးတာေတြေၾကာင့္ လယ္ေျမအခ်ိဳ႕ သံုးမရႏိုင္ ပ်က္စီးကုန္တယ္လို႕ အကဲျဖတ္ထားတာပါ။ ဒါကိုလည္း အေမရိကန္ အကာသေအဂ်င္စီ နာဆာရဲ႕ ၿဂိဳလ္တုကေန ရိုက္ယူတဲ့ ေကာင္းကင္ေျမပံုေတြနဲ႕ ေျမျပင္က အကဲျဖတ္ ေလ့လာေရးအဖဲြ႕ေတြရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္ေတြကို ေပါင္းစပ္ၿပီး အကဲျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ အခု မိုးတြင္း စိုက္ပ်ိဳးရာသီမွာ လယ္သမားေတြ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ မ်ိဳးစပါးေတြ၊ ထြက္ယက္ဖို႕ လယ္ထြန္စက္ေတြ လႈၾကတန္းၾကနဲ႕ စပါး စိုက္ပ်ိဳးမႈအတြက္ အေတာ္ေလး အားေပး ေထာက္ပံ့ေနၾကတာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ မိုးတြင္း မိုးေရေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ ဆားငံရည္၀င္တဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေျမေတြ ျပန္ေကာင္းလာသလို ျဖစ္လာတယ္လို႕ ေဒသခံ ကူညီေရးလုပ္သားေတြက ေျပာသလို၊ အစိုးရ မီဒီယာေတြမွာလည္း စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈေတြကို အေတာ္ေလး အသားေပး ေဖာ္ျပ အားေပးေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ အခုေနာက္ဆံုး အေျခအေနအရ အေမရိကန္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဌာနရဲ႕ အကဲျဖတ္ခ်က္က မွားယြင္းေနၿပီလား - ဒါမွမဟုတ္ ဒီအေပၚ ေျပာင္းလဲမႈေတြရိွလာသလား ဆိုတာကို အေမရိကန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန အေရွ႕ေတာင္အာရွနဲ႕ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းေရးရာ ႏိုင္ငံတကာ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈအေျခအေန အကဲျဖတ္ ေလ့လာသူ Michael Shean ကို က်ေနာ္ ေမးၾကည့္ပါတယ္။

“အခုအခ်ိန္ အထိေတာ့ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ ေတြ႕ရိွခ်က္ေတြအေပၚ ဘာမွ ေျပာင္းလဲမႈ မရိွေသးပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အခု စိုက္ပ်ိဳးရာသီမွာ စိုက္ပ်ိဳးမႈ အေျခအေန ဘယ္ေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈရိွသလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲမို႕ပါ။ အခု သီးႏွံ စိုုက္ပ်ိဳးမႈေတြကို ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ေနၾကဆဲပါ။ သူတို႕အေနနဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးတာေတြကို အခု ၾသဂုတ္လ အလယ္ပိုင္းအထိ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ၾကမယ္လို႕ က်ေနာ္ သိထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တလေလာက္ေတာ့ ေစာင့္ၾကည္ဖို႕ လိုပါတယ္။ ၾသဂုတ္ ေႏွာင္ပိုင္း ဒါမွဟုတ္ စက္တင္ဘာထဲက်ရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္မႈ အသစ္ေတြ ရလာမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ ထားပါတယ္။”

အေမရိကန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႕ ၀န္ထမ္းတဦးလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရိွသလို ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္မွာလည္း သူတို႕ရံုး ရိွတာေၾကာင့္ အဲဒီကေန ေျမျပင္ အခ်က္အလက္ေတြကို သူတို႕ ရရိွခဲ့တယ္လို႕ Micheal Sean က ေျပာပါတယ္။ အဲဒီ အစီရင္ခံခ်က္နဲ႕ နာဆာရဲ႕ ေကာင္းကင္ ေျမပံု တြက္ခ်က္မႈအရ ခန္႕မွန္းခ်က္က အခုႏွစ္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ဧကဟာ အရင္ကထက္ အေတာ္ေလးကို နည္းသြားမယ္လို႕ သူတို႕ တြက္ခ်က္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႕ တြက္ခ်က္ၿပီး ယံုၾကည္ထားတာကေတာ့ အခုႏွစ္အတြင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧကေတြ အေတာ့္ကို ရွားပါးသြားမွာပါ။ က်ေနာ္တို႕ ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ဆိုရင္ေတာ့ အခုႏွစ္အတြင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳး ေျမဧကဟာ ဟတ္တာ ၇သိန္းေလာက္အထိ ေလ်ာ့နည္း သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒီအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမွာ ဆန္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒႆမ ၃ သန္း၊ စပါး ထြက္ တန္ခ်ိန္ ၂ ဒႆမ ၃ သန္း ေလွ်ာ့နည္း က်ဆင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။”

အစိုးရက ေျပာေနသလို ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈေတြ လုပ္ေနၿပီဆိုတာေၾကာင့္ သူတို႕အေနနဲ႕ေတာ့ ဒီစီမံခ်က္ဟာ ဘယ္ေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈ ရိွမလဲဆိုတာကို စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ေျမျပင္ အစီရင္ခံခ်က္ေတြကို ေစာင့္ေနတာအျပင္၊ အျခား ေ၀ဟင္ ၿဂိဳလ္တုကေန ရိုက္ယူတဲ့ ေကာင္းကင္ ေျမပံုအရ တြက္ခ်က္ဖို႕ လည္း ရာသီဥတုေၾကာင့္ လတ္တေလာ အခက္ရိွတယ္လို႕လည္း သူက ေျပာပါတယ္။

“အခု မိုးရြာသြန္း ေနတာေၾကာင့္ေရာ တိမ္ထူထပ္ ေနတာေၾကာင့္ေရာ အဲဒီကေန ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္ဖို႕ဆိုတာက ခက္ခဲေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခု ၾသဂုတ္ အကုန္ပိုင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးမႈေတြ ဘယ္လိုရိွသလဲ ေအာင္ျမင္မႈရိွရဲ႕လားဆိုတဲ့ အစီရင္ခံစာကို ေစာင့္ေနရပါတယ္။”

အေမရိကန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန အေရွ႕ေတာင္အာရွနဲ႕ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး အကဲျဖတ္ ေလ့လာသူ Micheal Sean ေျပာၾကားသြားတာပါ။ မုန္တိုင္းအလြန္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈ အေျခအေနနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ - ေရငံေတြနဲ႕ ေရလႊမ္းခံခဲ့ရတဲ့ လယ္ေျမေတြမွာ စ စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ ေအာင္ျမင္မလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ အေမရိကန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန အေနနဲ႕ အခု စက္တင္ဘာထဲမွာ ထုတ္ျပန္ေပးဖို႕ ရိွမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ စပါးအထြက္ႏႈန္းကိုေတာ့ ေဖာ္ျပႏိုင္ဦးမွာ မဟုတ္ဘူးလို႕ေတာ့ ဆိုပါတယ္။ ဒီလယ္ေျမေတြမွာ စပါးစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မႈ အေျခအေနပဲ ျဖစ္ၿပီး စပါးအထြက္ႏႈန္းကေတာ့ သီးျခား စပါးေပၚရာသီမွာပဲ အကဲျဖတ္ရမွာျဖစ္တယ္လို႕ Michael Shean က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

မုန္တိုင္းသင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရန္ပံုေငြ ပိုမိုလိုအပ္
10 July 2008
မခင္ျဖဴေထြး
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္လေက်ာ္က တိုက္ခတ္ခဲ့တဲ့ နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းေတြ ထိခိုက္ပ်က္ဆီးခဲ့ရသလို နဂိုကတည္းကလည္း က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈ မေကာင္းတာေၾကာင့္ အခုလို မုန္တိုင္းဒဏ္ ဆိုးဆိုးရြားရြား သင့္ခဲ့ၿပီးတဲ့
ေနာက္ပိုင္း အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြအတြက္ က်န္းမာေရး ျပဳစု
ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတယ္လို႔ UNFPA ကုလသမဂၢ လူဦးေရ
ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕က ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို မခင္ျဖဴေထြးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။
ေဆး၀ါးအေထာက္အကူ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ေဆးပညာတတ္ကၽြမ္းသူေတြ နည္းပါးလြန္းတာ
ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး၊ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး အထူး
စိုးရိမ္ရတဲ့ အေျခအေနမွာရွိတယ္လို႔ မုန္တိုင္းသင့္ေဒသေတြကို မၾကာေသးခင္ကမွ
သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ UNFPA အာရွေဒသဆိုင္ရာေျပာခြင့္ရ ၀ီလ်ံ ေအ.႐ုိင္ယမ္ (William A.
Ryan) က ေျပာျပပါတယ္။
“မုန္တိုင္းေၾကာင့္ လူေပါင္း ၂.၄ သန္းေလာက္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကရတဲ့အထဲမွာ ကိုယ္၀န္
ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးေတြလည္း ေထာင္နဲ႔ေသာင္းနဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ ပါပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ
၄,၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ဟာ မၾကာခင္ မီးဖြားေတာ့မယ့္သူေတြပါ။ သူတို႔အတြက္
က်န္းမာေရး ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါတယ္။ မုန္တိုင္း
ေၾကာင့္ ေဆးခန္းေတြ အမ်ားအျပား ပ်က္ဆီးခဲ့သလို သားဖြားဆရာ၊ ဆရာမေတြလည္း
ေသဆံုးခဲ့အထဲမွာ ပါခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အခုအခါ ဒီအမ်ဳိးသမီးေတြ အသက္အႏၱရာယ္
မရွိ မီးဖြားႏိုင္ဖို႔ သန္႔ရွင္းစိတ္ခ်ရတဲ့ ေဆးကိရိယာေတြ၊ ေဆး၀ါးအေထာက္အပံေတြ
အျပင္ သူတို႔အတြက္ တေနရာကေန တေနရာ အလြယ္တကူ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္တဲ့
ေဆးခန္းေတြနဲ႔ ေဆး၀န္ထမ္းေတြ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတာပါ။
ဘာျဖစ္လို႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြ က်န္းမာေရးကို အထူးအေလးထား ေျပာေနရတာ
လဲဆိုေတာ့ မိခင္ကေန ကိုယ္၀န္ကို ထိခိုက္ႏိုင္သလို ကေလးနဲ႔မိခင္အတြက္ အာဟာရ
ခ်ဳိ႕တဲ့တဲ့ေရာဂါေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္တခါ မုန္တိုင္းဒဏ္ကို ကိုယ္တိုင္ႀကံဳေတြ႕
လိုက္ရတဲ့အခါ၊ မိသားစုေတြ ေသဆံုးရတဲ့အခါ ႀကံဳေတြ႕တဲ့ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္တဲ့
စိတ္ေတြရွိသလို ကိုယ္၀န္ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ စိတ္အင္အားက်ဆင္းတာနဲ႔အတူ
တျခားေရာဂါမ်ဳိးစံု ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိခိုက္လြယ္တဲ့ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္
ေတြအတြက္ က်န္းမာေရးအကူအညီေတြ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတာပါ။”
အခုလို မုန္တိုင္းသင့္ေဒသမွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ က်န္းမာေရး
အကူအညီေတြ အပူတျပင္း လိုအပ္ေနတာေၾကာင့္ ဒီဒုကၡသည္ေတြကို ကူညီဖို႔အတြက္
ရန္ပံုေငြတိုးေပးဖို႔ ကုလသမဂၢမွာ ေတာင္းခံဖို႔ရွိတဲ့အေၾကာင္းလည္း မစၥတာ၀ီလ်ံက
ေျပာပါတယ္။
“ျမန္္မာႏိုင္ငံက မုန္တိုင္းဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ရန္ပံုေငြတိုးေပးဖို႔ ဒီေန႔ေႏွာင္းပိုင္းမွာ
ကုလသမဂၢကို ေမတၱာရပ္ခံဖို႔ ရွိပါတယ္။ မုန္တိုင္းကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔
က်ေနာ္တို႔မွာ အမ်ားႀကီးလုပ္စရာ ရွိပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြရဲ႕
က်န္းမာေရးကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ေမ့ထားလို႔မရသလို သူတို႔အတြက္ ေဆး၀ါးနဲ႔
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းေတြ၊ ေဆး၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ေနာက္ထပ္
ေဆး၀န္ထမ္းေတြ ေမြးထုတ္ေပးဖို႔ က်န္းမာေရးသင္တန္းေတြလုပ္ဖို႔ ေငြေၾကး
အေထာက္အပံ့ ပိုလိုအပ္ေနတာပါ။”
UNFPA အာရွေဒသဆိုင္ရာ ေျပာခြင့္ရ ၀ီလ်ံ ေအ.႐ုိင္ယမ္က ေျပာျပသြားတာ
ျဖစ္ပါတယ္။

G8 Summit and Burma

Dear Friends of Burma:
The leaders from the G8 countries including Canada discussed ongoing political issues in Burma in the latest G8 Summit in Japan. It appears to be the first time G8 leaders touched Burma issue in that sitting, as it’s never had such discourses in the previous Summits. Please see the following two excerpts from the declarations adopted in G8 Summit and G8 Foreign Ministers' Meeting.

G8 Summit, (Hokkaido Toyako, July 9 2008), Chair's Summary
[Burma]: We call on the authorities of [Burma] to lift all remaining restrictions on international aid and to improve the transparency of the incoming aid to the cyclone-affected areas. We expressed concern about the current political situation in [Burma]. We call on [Burma] to foster a peaceful transition to a legitimate, democratic, civilian government. We encourage the authorities of [Burma] to engage all stakeholders in an inclusive and transparent political process. In this context, we call on [Burma] to immediately release political detainees including Aung San Suu Kyi. We strongly support the UN Secretary General's good offices mission and urge [Burma] to cooperate fully with Special Adviser Ibrahim Gambari. We are prepared to respond positively to substantive political progress undertaken by [Burma].
Full text link: http://www.g8.gc.ca/2008-G8SummitChairsSummary-en.asp

G8 Foreign Ministers' Meeting, (Kyoto, June 27, 2008), Chairman's Statement
[Burma]: Foreign Ministers remain committed to ensuring aid reaches those affected by Cyclone Nargis; we therefore call on the authorities of [Burma] to lift all remaining restrictions on the flow of aid and to improve access for foreign aid workers to the affected areas. At the same time, the Ministers expressed concern about the current political situation in [Burma]. We call on [Burma] to foster a peaceful transition to a legitimate, democratic, civilian government. We encourage the authorities of [Burma] to engage all stakeholders in an inclusive and transparent political process. In this context, we call on [Burma] to immediately release political detainees including Aung San Suu Kyi. We strongly support the UN Secretary General's good offices mission and urge [Burma] to cooperate fully with Special Adviser Ibrahim Gambari. We are prepared to respond positively to substantive political progress undertaken by [Burma].
Full text link: http://www.g8.gc.ca/2008-G8ForMinChairSummary-Kyoto-en.asp

-Canadian Friends of Burma-
The Canadian Friends of Burma (CFOB) is federally incorporated, national non-governmental organization working for democracy and human rights in Burma since 1991. Contact: Suite 206, 145 Spruce St., Ottawa, K1R 6P1; Tel: 613.237.8056; Email: cfob@cfob.org; Web: www.cfob.org