Tuesday, November 4, 2008

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ၾကာေသာအခါ


ေလထီးဦးအုန္းေမာင္

(ျပန္လည္ဆန္းသစ္ အထူးေဆာင္းပါး)

ႏို၀င္ဘာ ၃၊ ၂၀၀၈

တပ္ဖြဲ႕ ၁၃၆ (Force 136)
ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ (ဖတပလ) ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ေန ေသာအဖြဲ႕မွာ တပ္ဖြဲ႕၁၃၆ (Force 136) ျဖစ္သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္စက နာဇီဂ်ာမနီ၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဥေရာပမွႏိုင္ငံမ်ား တစ္ႏုိင္ငံၿပီး တစ္ႏိုင္ငံ နာဇီဂ်ာမနီ၏ လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္သြားၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ားမရွိသေလာက္ျဖစ္ကာ အထီးက်န္ ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။ ဤအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ပင္ ၿဗိတိသွ် စစ္ကက္ဘိနက္အဖြဲ႕သည္ ဂ်ာမနီအား ေရတပ္ျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ေလတပ္ျဖင့္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ဂ်ာမနီ သိမ္းပိုက္ထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးပ်က္ျပားေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးျခင္းဟူေသာ လက္နက္သံုးလက္ျဖင့္ အႏိုင္တိုက္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနေပသည္။


ဤယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ စစ္ဘက္ဘိနက္အဖြဲ႕သည္ အက္(စ္)အိုးအီး (S.O.E) ေခၚ အထူးစစ္ဆင္ ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အက္(စ္)အိုအီး၏ အရွည္ေကာက္မွာ (Special Operation Executive) ဟူ၍ ျဖစ္၏။

အက္(စ္)အိုအီး ေခၚ အထူးစစ္ဆင္ေရးအဖြဲ႔ကို စီးပြားေရးဝန္ႀကီးမွတဆင့္ စစ္ကက္ဘိနက္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တိုက္႐ိိုက္ကိုင္သျဖင့္ ထိုအဖြဲ႔သည္ မည္သည့္ စစ္ေရးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ အမိန္႔ကိုမွ် နာခံရန္မလို။ လွ်ဳိ႕ဝွက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အသိေပးရန္မလိုေပ။ ယင္းအဖြဲ႔သည္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးမွတဆင့္ စစ္ကက္ဘိနက္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႕၏အမိန္႔ကိုသာ နာခံရသည့္ အထူး စစ္ဆင္ေရးအဖြဲ႕ျဖစ္၏။

တပ္ဖြဲ႔ ၁၃၆ (Force 136) သည္ အက္(စ္)အိုအီး ေခၚ အထူးစစ္ဆင္ေရးအဖြဲ႔၏ အေရွ႕ဖ်ားဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ခြဲျဖစ္သည္။ တပ္ဖြဲ႔ ၁၃၆ ၏ စစ္ဦးစီးမွဴးမွာ ေကာ္လင္မကၠင္ဇီ (Colin Mackenzie) ျဖစ္သည္။

တပ္ဖြဲ႔ ၁၃၆ ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဂ်ပန္သတင္း စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး၊ ဂ်ပန္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပ်က္ျပားေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးရန္၊ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ အကူအညီေပးေရးတို႔ ျဖစ္သည္။

ဤအတြက္ တပ္ဖြဲ႔ ၁၃၆ သည္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ အိႏၵိယသို႔ေရာက္ေနေသာ ကိုသိန္းေဖႏွင့္ ပထမဆံုး ဆက္သြယ္မိေလသည္။

ကိုသိန္းေဖႏွင့္ဆက္သြယ္၍ ကိုသိန္းေဖမွတဆင့္ သခင္တင္ေရႊအား ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လႊတ္ ကာ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရယူခဲ့သည္။ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ဖက္ဆစ္ ဆန္႔က်င္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ရဲေဘာ္ေမာင္ၾကည္အား ပဲခူးဘက္တြင္ ေလထီးျဖင့္ခ်ေပးၿပီး ဖတပလေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ တပ္ဖြဲ႔ ၁၃၆ ႏွင့္ ကိုသိန္းေဖတို႔၏စာမ်ားကို ေပးပို႔ကာ အဆက္အသြယ္ရယူခဲ့သည္။

ရဲေဘာ္ေမာင္ၾကည္၏ အဆက္အသြယ္ျဖင့္ ဝိုင္ယာလက္စက္တစ္လံုးကို ခ်ေပးၿပီး ဖတပလ အဖြဲ႔ႏွင့္ ပံုမွန္ဆက္သြယ္မႈ ရယူခဲ့ေလသည္။

(ရဲေဘာ္ေမာင္ၾကည္မွာ ဝင္းဂိတ္ ထိုးေဖာက္စစ္ဆင္ေရးတြင္ ပင္လယ္ဘူးအနီး၌ အဂၤလိပ္ တပ္မ်ားႏွင့္ ဘီဒီေအတပ္မ်ား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာမွ သံု႔ပန္းအျဖစ္ဖမ္းမိသြားေသာ ဘီဒီေအတပ္မွ ရဲေဘာ္ျဖစ္သည္။ တပ္ဖြဲ႔ ၁၃၆ ၏ အကူအညီျဖင့္ ရဲေဘာ္ေမာင္ၾကည္အား သံု႔ပန္းစခန္းမွ ေခၚယူလာၿပီး ကိုသိန္းေဖက ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းမ်ားေပးကာ စည္း႐ံံုးထားခဲ့သည္။)

ဤသို႔ျဖင့္ တပ္ဖြဲ႔ ၁၃၆သည္ ကိုသိန္းေဖမွတဆင့္ ဖတပလႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရရွိခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမာရစ္ေကာလစ္က သူ၏ (Last and First in Burma) စာအုပ္တြင္ “ဘက္တာစဘီ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအလိုအရ ထိုတပ္ဖြဲ႕(တပ္ဖြဲ႔ ၁၃၆) အား ျမန္မာျပည္တြင္းမွ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရေအာင္ ပထမဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးသူမွ သိန္းေဖ ပင္ျဖစ္သည္” ဟု မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

[ဘက္တာစဘီသည္ ဘုရင္ခံေဒၚမန္စမစ္၏ ကိုယ္ရံေတာ္ျဖစ္သည္။ တပ္ဖြဲ႔ ၁၃၆မွ တပ္ဖြဲ႔ အရာရွိ။]

ကြၽန္ေတာ္တို႔ အိႏၵိယသို႔ေရာက္ေသာအခါ တပ္ဖြဲ႔ ၁၃၆ က ကိုသိန္းေဖအား ဖတပလ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားႏွင့္ေလၿပီ။ ကိုသိန္းေဖကို ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ဆက္ဆံေနေလၿပီ။

ယခုအခါ တပ္ဖြဲ႔ ၁၃၆ သည္ ဖတပလႏွင့္ ဝါယာလက္မွတဆင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္ ဆက္သြယ္မႈ ရရွိေနၿပီျဖစ္၏။ ဖတပလမွလည္း တပ္ဖြဲ႔ ၁၃၆ ႏွင့္ ကိုသိန္းေဖထံသို႔ ဝါယာလက္ျဖင့္ နာမည္ဝွက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ။ နာမည္ဝွက္မွာ ေကအဲလ္တီ (KLT) “ေၾကာင္လက္သည္း”ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။

(KLT) “ေၾကာင္လက္သည္း” ကား သခင္သန္းထြန္း ျဖစ္ေလသည္။

ဆိုဗီယက္တပ္မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားေအာင္ပြဲခံေန

၁၉၄၄ ခုႏွစ္ အကုန္ ၄၅ ႏွစ္ဦးတြင္ ကမၻာ့စစ္မ်က္ႏွာအသီးသီး၌ ဆိုဗီယက္တပ္မ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္ မဟာမိတ္တပ္မ်ားသည္ ဂ်ာမန္တပ္မ်ားအား ထုိးစစ္ႀကီးမ်ားဆင္ႏႊဲကာ ေအာင္ပြဲ မ်ားရရွိေနသည္။

ဆိုဗီယက္၊ ဂ်ာမန္စစ္မ်က္ႏွာတြင္ ဆိုဗီယက္တပ္မ်ားက ထိုးစစ္ဆင္ၿပီး ဆိုဗီယက္နယ္ေျမ တစ္ခုလံုးမွ ဂ်ာမန္တပ္မ်ားကို အၿပီးအပိုင္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။

ဆိုဗီယက္ျပည္သူတရပ္လံုးသည္ နာဇီတို႔၏ စိုးမိုးမႈေအာက္မွ လံုးဝလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေလၿပီ။

ဆိုဗီယက္တပ္မ်ား၏ ထိုးစစ္ႏွင့္အတူ နာဇီတို႔၏ ကြၽန္ျပဳမႈကိုခံေနရေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူတို႔ကလည္း မိမိတို႔တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ နာဇီဂ်ာမနီတပ္မ်ားကို လက္နက္စြဲကိုင္၍ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ေနၾကေလၿပီ။

ဆိုဗီယက္႐ုုရွားကို နာဇီဂ်ာမနီတို႔ စတင္တိုက္ခိုက္ခ်ိန္မွာပင္ ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ စတာလင္က မိမိတို႔ဆင္ႏႊဲေနေသာ တိုင္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးစစ္ပြဲႀကီးသည္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ ရွိျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ဆက္စပ္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စတာလင္ေျပာခဲ့သည့္အတိုင္းပင္ ယခုအခါ ဆိုဗီယက္တပ္မ်ား၏ ထိုးစစ္ႏွင့္အတူ ဥေရာပတြင္ နာဇီတို႔၏ ကြၽန္ျပဳခံေနရေသာ ျပည္သူတို႔၏ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားေၾကာင့္ ပိုလန္၊ ႐ူူေမးနီး ယား၊ ဘူ(လ္)ေဂးရီးယား၊ ဟန္ေဂရီ၊ ယူဂိုစလားဘီးယား၊ အဲလ္ေဘးနီးယား၊ ဂရိ(စ္) စေသာ ႏိုင္ငံမ်ား သည္ နာဇီဂ်ာမနီတို႔၏ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကေလၿပီ။

ဥေရာပစစ္မ်က္ႏွာတြင္လည္းအဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္မဟာမိတ္တပ္မ်ားသည္ ဂ်ာမန္တပ္မ်ား အားထိုးစစ္ဆင္ေတာ့သည္။ ((စာမ်က္ႏွာ - ၁၅၄ မွ ၁၅၅ ထိ) စာမ်က္ႏွာ ပ်က္သြားသည္။ဆက္လက္ ေဖာ္ျပမည္)ေရႊ႕ေျပာင္းအိပ္မက္


ေအာင္ေ၀း
ႏုိ၀င္ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈

ဧရာ၀တီမွ မစၥစၥပီသို ့

ငမိုးရိပ္မွ မစ္ရွီဂန္သို ့။မုဆုိးေတြ စည္းပ်က္ေတာ့

ယာခရုိးက

ခ်ိဳးလင္းျပာ ငွက္ကေလးလည္း

လြတ္ရာေျပးရတာေပါ့။


တရားမမွ်တတဲ့အခါ

ဘ၀ဟာမလုံျခံဳပါဘူး။ေရႊ၀ါေရာင္ ညညေတြမွာ

ခဏခဏေျပာင္းေျပာင္းအိပ္ရတဲ့

ပုန္းခိုက်င္းကေလးေတြ။ေျပးေနတဲ့ လူရဲ့စိတ္ဟာ

ေလးလံလြန္းလွပါရဲ့။အိပ္မက္ကို မစြန္ ့လြတ္ႏုိင္ဘူး

သြားေလရာ

အပင္ပန္းခံ လြယ္လြယ္သြားရတယ္။ခုလည္းပဲ

ကိုယ့္၀ပ္က်င္းကေလးထဲကိုယ္

ကိုယ့္အိပ္မက္နဲ ့ကိုယ္။မေပ်ာ္ပါဘူး

တတိယနိုင္ငံဆိုတာ

ပထမႏိုင္ငံမွမဟုတ္တာ။ ။


ပါရီ၊ ေတာင္သမန္းအင္းႏွင့္ ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္း

မင္းေဆြသစ္
အဂၤါေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 04 2008 17:45 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

(က)
၁၈၅၃ ခုႏွစ္……။

ပေဒသရာဇ္ပုဂံမင္းအား ပုန္ကန္ရန္ မင္းတုန္းႏွင့္ ညီေတာ္ကေနာင္တုိ႔ ေတာခိုသည္။ ေမာင္ဘုိးလႈိင္သည္လည္း ရွင္လူထြက္ၿပီး မင္းတုန္းတုိ႔ေနာက္သို႔ လုိက္ေတာ့သည္။ သူလည္း ပုဂံမင္းအား ေတာ္လွန္မည္။

ေမာင္ဘုိးလႈိင္သည္ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ မင္းတုန္း၊ ကေနာင္တုိ႔ႏွင့္ ၀ါးရင္းတုတ္ရြာတြင္ ဆံုမိသည္။ မည္သည့္ေဒသတြင္ အေျခစိုက္၍ ပုဂံမင္းအား သူပုန္ထမည္နည္း။ ကေနာင္မင္းသားက ရွမ္းျပည္နယ္သို႔ သြားလုိ၏။ ငျမာရြာသူႀကီး ေမာင္တုတ္က ကသည္းျပည္သို႔ သြားလို၏။ ေမာင္ဘုိးလႈိင္က ေရႊဘုိၿမိဳ႕၀န္အား လုပ္ႀကံၿပီး ေရႊဘုိမွအေျချပဳ၍ ပုဂံမင္းအား ပုန္ကန္ရန္ အဆိုျပဳသည္။ ပခန္းမင္းႀကီးက ေထာက္ခံ၏။ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ မင္းတုန္းကလည္း ေမာင္ဘုိးလႈိင္၏ အဆုိျပဳခ်က္ကို သေဘာတူသျဖင့္ ေရႊဘုိတြင္ အေျခစိုက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေတာ့၏။ ကေနာင္မင္းဦးေဆာင္သည့္ အမရပူရခ်ီစစ္ေၾကာင္းတြင္ ေမာင္ဘုိးလိႈင္လည္း လုိက္ပါခဲ့၏။

ၿမိဳ႕သိမ္းတုိက္ပြဲက မျပင္းထန္ခဲ့….။ နန္းေတာ္က က်ဆံုးသြားခဲ့ေတာ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးကား ၅ လသာ ၾကာျမင့္ခဲ့၏။ မင္းတုန္းမင္းသည္လည္း ကုန္းေဘာင္သမိုင္းစဥ္အတြင္း ပေဒသရာဇ္ဘုရင္တပါးအျဖစ္ ေနရာယူခဲ့ေတာ့၏။ ကေနာင္မင္းသားက အိမ္ေရွ႕စံမင္းသားအျဖစ္ အပ္ႏွံျခင္းခံရသည္။ ေမာင္ဘုိးလိႈင္က ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားေခါင္းႀကီးတုိ႔၏ ေမြးစားသားအျဖစ္ မင္းသားအေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ ေယာၿမိဳ႕အား စားရ၏။ ၂ ႏွစ္ခန္႔အထိ မင္းတုန္းဘုရင္က ေနျပည္ေတာ္သို႔မျပန္…..။ ေရႊဘုိမွာပင္ ေန၏။ ဤကာလအတြင္း ေနျပည္ေတာ္အား ကေနာင္မင္းသားႏွင့္ ေယာမင္းႀကီး ဦးဘုိးလိႈင္တုိ႔က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကရ၏။

မင္းတုန္းမင္းေခတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတတ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားထဲ၌ ကေနာင္မင္းသားႀကီးႏွင့္ ေယာမင္းႀကီး ဦးဘုိးလႈိ္င္တုိ႔မွာ အဓိကေခါင္းကိုင္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ ႏုိင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့ၾကသည္။ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ မီဂ်ီေခတ္ကဲ့သို႔…..။ ဦးဘုိးလႈိင္က မင္းတုန္မင္း၏ ေတာ္လွန္ေရးတြင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ တုိင္းျပည္တုိးတတ္ေရးအတြက္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ …. သူကား မင္းအလုိလုိက္ အလိုေတာ္ရိမဟုတ္ …..။ သို႔ျဖင့္ မၾကာခဏ တာ၀န္မွ ရပ္စဲျခင္းခံရသည္။ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္တြင္ပင္ ၉ ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ျခင္းခံရသည္။


(ခ)
ေယာမင္းႀကီး ဦးဘုိးလႈိင္သည္ `ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္း` အား လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ခန္႔၌ ေရးခဲ့၏။ ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ေႏွာင္းကာလျဖစ္သည္။ ျမန္မာပညာရွိ ဦးဘုိးလႈိင္၏ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒအျမင္မ်ား ျဖစ္သည္။ မွန္နန္းရိပ္မွ လြတ္လပ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား …..။ ပါရီႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္အေတြးအေခၚမ်ားဟု ဆုိရမည္။ ေတာင္သမန္းအင္းႏွင့္ ပါရီ ကူးလူးလြန္းထုိး၍ ၾကည့္ခြင့္ရသည္။ ပါရီတြင္ကား ….. ေဒါက္တာအဒမ္စမစ္၊ ေသာမတ္ေမ(လ္)သပ္(စ္)၊ ေဒးဗစ္ရီကာဒုိ ……။ ေတာင္သမန္းအင္းတြင္က ….. ေယာအတြင္း၀န္မင္းႀကီး ဦးဘုိးလႈိင္……။ ေခတ္ၿပိဳင္မ်ားဟု ဆုိရမည္။

သမိုင္းဆရာမ်ားက `ပါရီ`သည္ ထုိေခတ္က ေခတ္ကို စိန္ေခၚသည့္ေနရာဟု ၀ိၿဂိဳဟ္ျပဳၾက၏။ ဤသို႔ဆုိလွ်င္ အမရပူရသည္… ေတာင္သမန္းအင္းသည္လည္း……။


(ဂ)
``ကုန္သည္လယ္လုပ္တုိ႔ကို လုပ္ေအာင္၊ ကူးသန္းအားရွိေအာင္ အပိတ္အပင္မရွိ ဖြင့္၍ အခြင့္ေပးျခင္း ဤကဲ့သို႔ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးရွိလွ်င္ ကုန္သည္တုိ႔လည္း ေကာင္းစြာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို မျပဳႏုိင္ရာ၊ လယ္ယာလုပ္ေဆာင္သည့္ ေတာင္သူတုိ႔သည္လည္း လယ္ယာကိုေကာင္းမြန္စြာ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရာ ``

(ရာဇဓမၼ သဂၤဟက်မ္း)

ေယာမင္းႀကီးဦးဘုိးလႈိင္

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈကို အပိတ္အပင္၊ အဟန္႔အတား၊ အေႏွာင့္အယွက္မရွိ ဖြင့္ေပးရမည္။ အခ်ဳပ္အခ်ယ္မရွိ လြတ္လပ္စြာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ခြင့္ ရွိရမည္ဟု ေယာမင္းႀကီး ဦးဘုိးလႈိင္က ဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ (Free Trade) သေဘာတရားပင္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အခ်ယ္မရိွ လြတ္လပ္စြာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဟူသည့္ ဦးဘုိးလႈိင္၏ အယူအဆသည္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္စနစ္၏ မွန္နန္းေဆာင္အရိပ္အတြင္း မည္မွ်က်ယ္ေလာင္၍ ျမည္းဟီးႏုိင္လိမ့္မည္နည္း……။

``အကူးအသန္းအေရာင္းအ၀ယ္ အလုပ္အေဆာင္ မပ်က္မစီး ေကာင္းမြန္စြာ ကူးသန္းလုပ္ေဆာင္ရေအာင္ အႀကီးအအုပ္ႏွင့္တကြ အေစာင့္အေရွာက္ အထိန္းအသိမ္း ထားသင့္သည္။ အႀကီးအအုပ္ႏွင့္တကြ အေစာင့္အေရွာက္ အထိန္းအသိမ္း ထားၿပီးမွ ေကာင္းမြန္စြာ ကူးသန္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရာသည္``

(ရာဇဓမၼ သဂၤဟက်မ္း)

ေယာမင္းႀကီး ဦးဘုိးလိႈင္

သက္ဦးဆံပိုင္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္အတြင္းျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ႀကီးတုိ႔သည္ မင္းဧကရာဇ္၏ နန္းရိပ္၊ နန္း၀ါအတြင္းမွ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ မွန္သမွ်တုိ႔အား လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားၾကမည္။ အခြန္အတုတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႀကီးပြား၍ေနၾကသည္။ လက္ေဆာင္ပ႑ာ ဆက္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးအား ခံယူ၍ ေက်နပ္ေနၾကလိမ့္မည္။ မွန္နန္းေတာ္အတြင္း မင္းစည္းစိမ္အျပည့္ႏွင့္ ႏွစ္သက္ေနၾကလိမ့္မည္။ ဤအေျခအေန၊ ဤ၀န္းက်င္၊ သို႔ေသာ္ ႏုိ္င္ငံအရိပ္အတြင္း၌ ေယာအတြင္း၀န္သည္ မင္းလုပ္အုပ္စုိးေသာ အစိုးရသည္ စီးပြားေရးတြင္ ၀င္မစြက္သင့္၊ မပါ၀င္၊ မခ်ယ္လွယ္ရ….။ အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးစနစ္ႀကီး ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္သာ ေစာင့္ထိန္းရမည္။ ဒရ၀မ္အျဖစ္သာ တာ၀န္ယူသင့္သည္။ ဤသို႔…..ဦးဘုိးလႈိင္က ယူဆသည္။

`ပါရီ`က်မ္းရိုးေဘာဂေဗဒ၀ါဒီတုိ႔၏ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈ၀ါဒ (Laisser-faire) အယူအဆႏွင့္ ေယာမင္းႀကီး ေဘာဂေဗဒအျမင္မ်ားက တူညီ၍ေန၏။ မွန္နန္းေဆာင္အတြင္းမွ ဦးဘုိးလႈိင္၏ (Laisser–Faire) အယူအဆမွာ ေခတ္ေရွ႕လြန္၍ေနသည္။ တိုးတတ္ေသာ ေဘာဂေဗဒအျမင္မ်ားဟု ဆုိရမည္။ သို႔ေသာ္ ….သံလ်က္ေအာက္မွ (Laisser-Faire) က ေတာင္သမန္းအင္းအတြင္း ျမဳပ္ခ်ီေပၚခ်ီႏွင့္…..။


(ဃ)
``ကုန္သည္တုိ႔ အားရွိေအာင္လည္း ေပါင္းစုစည္းရံုး၍ ကူးသန္းေစသည္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြင္းသာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္သည္ထက္ အျခားႏုိင္ငံႏွင့္ဆက္၍ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းသည္ သာ၍ အက်ဳိးႀကီးမားေသာေၾကာင့္ အျခားႏုိင္ငံ၌ ကုန္သည္ကို ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္း၌ အပိတ္အပင္ အဆီးအတား မရွိရေအာင္ မိတ္ဖြဲ႔၍ေပးၿပီးလွ်င္ ကူးသန္းသြားေစသည္``

(ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္း)

ေယာမင္းႀကီးဦးဘုိးလိႈင္

ေယာမင္းႀကီးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၁၅၀ ခန္႔ကပင္ ကမၻာလံုးစီးပြားေရး (Global Economy) အား ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ က်မ္းရိုးေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ေဒးဗစ္ရီကာဒိုအား ကမၻာလံုးစီးပြားေရး (Global Economy) ၏ ေခါင္းကိုင္ပညာရွင္ဟု သတ္မွတ္ပါက ဦးဘုိးလိႈင္ကိုလည္း ရီကာဒိုႏွင့္တန္းတူ ေနရာေပးရမည္သာ …..။ ဇာတိဂုဏ္ပင္ တတ္မိေသး၏။


(င)
ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ေႏွာင္းကာလမ်ား၌ ဥေရာပေဘာဂေဗဒ အေတြးအေခၚမ်ားတြင္ ေျမယာေဘာဂေဗဒ ဂိုဏ္းဟူ၍ ဂိုဏ္းတဂိုဏ္း ရွိခဲ့သည္။ ထုိဂုိဏ္း၏ အယူအဆမ်ားမွာ လယ္လုပ္သူမ်ားသာ ကုန္ထုတ္ႏုိင္စြမ္းရွိ၏။ ႏုိင္ငံ၏ ဓနကို ဖန္တီးႏုိင္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လယ္လုပ္သူမ်ားကိုသာ အဓိကထားရမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ရာဇသဂၤဟက်မ္းတြင္ ဦးဘုိးလိႈင္သည္ သဂၤဟတရားေလးပါးအား ဤသို႔ အနက္ဖြင့္၏။ ``အခြန္အတုတ္အားႀကီးကိုလည္း ကုန္သည္ေတာင္သူတုိ႔ကို အကူးအသန္း အလုပ္အေဆာင္ အားႀကီးေအာင္ `မ`စၾကည့္ရႈ၍ ထုိသူတုိ႔ အလုပ္အေဆာင္ အကူးအသန္း အားႀကီးရာတြင္ အခြန္အတုတ္ အေကာက္အခံရမႈမ်ားစြာသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံကို အုပ္စုိးေစာင့္ေရွာက္ကုန္ေသာ မင္းမွဴးမတ္တို႔သည္ ထုိကုန္သည္ လယ္လုပ္တုိ႔ကိုခ်ည္း မျပတ္ၾကည္ရႈ၍ အားေပးရလိမ့္မည္။ ဤသို႔အားေပးျခင္းသည္ပင္ တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံကို တိုးတတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမည္သည္။ ဤသို႔ ကုန္သည္လယ္လုပ္တုိ႔ကို အားရွိေအာင္ ေစာင့္မၾကည့္ရႈျခင္းသည္ပင္ `သမၼာပါသ`တရားျဖစ္သည္``

ဦးဘုိးလိႈင္၏ အယူအဆသည္ ႏုိင္ငံ၏ ဓနအား ဖန္တီးႏုိင္ေသာ အင္အားမွာ လယ္လုပ္သူမ်ားသာလွ်င္ မဟုတ္၊ ကုန္သည္တုိ႔လည္း ပါသည္။ ဥေရာပမွ ေျမယာ ေဘာဂေဗဒသမားမ်ားကဲ့သို႔ တခုတည္း၌ က်န္မေနခဲ့။ သူက ပို၍ပင္ အျမင္က်ယ္ေန၏။

``ကုန္သည္လယ္လုပ္၊ ႀကိဳးကုတ္မ်ားစြာ လူတကာတုိ႔ ခုိင္မာရင့္ၾကည္ ျပည့္၀မ္းမည္၏`` ဟူ၍ မင္းစဥ္အလကၤာအား ေရးခဲ့သည္။ ဤတြင္ ကုန္သည္လူတန္းစားအား ျပည့္၀မ္းအျဖစ္ သေဘာထားသည္။ ေျမယာေဘာဂေဗဒ သမားမ်ားကဲ့သို႔ `အၿမံဳ`အျဖစ္ မမွတ္ယူ…..။ ဤေနရာ၌ ေယာအတြင္း၀န္၏ အယူအဆမ်ားသည္ က်မ္းရိုးေဘာဂေဗဒ၏ ေခါင္းကိုင္ဖခင္ႀကီးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာအဒမ္စမစ္ႏွင့္ တထပ္တည္း တူညီ၍ေနသည္။ အဒမ္စမစ္က လယ္လုပ္သူတုိ႔သည္ ကုန္ထုတ္အစြမ္းရွိသည္ကို မျငင္းပယ္….။ သို႔ေသာ္ ကုန္သည္တုိ႔သည္ ကုန္ထုတ္အစြမ္းမရွိ။ `အၿမံဳ`ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံ၏ ဓနကို မဖန္တီးႏုိင္ဟူသည္ကိုမူ လံုး၀လက္မခံ၊ သေဘာမတူ ကန္႔ကြက္၏။ ဦးဘုိးလႈိင္ကဲ့သုိ႔ပင္ ``လက္မႈပညာသည္မ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုန္ထုတ္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ အတန္းအစားတြင္ စာရင္းသြင္းလုိပါသည္``

(ႏုိင္ငံတုိ႔၏ဓနအင္အားမ်ား)

ေဒါက္တာအဒမ္စမစ္

``မီးသေဘၤာ၊ မီးရထား၊ ရက္ကန္းစက္မွစ၍ စက္အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖန္(လ္)၊ မွန္၊ ပန္းကန္၊ ပိုးထည္၊ ခ်ည္ထည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔သည္ ဥာဏ္ပညာမွ ထြက္သည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ စကားေျပာေၾကးနန္း၊ အရိပ္လူပံုကို ယူႏုိင္ေသာအတတ္ (ဓာတ္ပံု) အစရွိသည္တုိ႔သည္လည္း ဥာဏ္ပညာမွ ျဖစ္သည္ခ်ည္းဟူ၍ မွတ္ရမည္``

(ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္း)

ေယာမင္းႀကီး ဦးဘုိးလႈိင္

ဥာဏ္၊ ၀ိရီယႏွင့္ၿပီးစီးေစသည့္ လုပ္ငန္းမွန္သမွ်တို႔သည္ ကုန္ထုတ္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ဓနအား ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိ၏။ ဤသုိ႔….ေယာမင္းႀကီးက ယူဆခဲ့သည္။ ေဒါက္တာ အဒမ္စမစ္ႏွင့္ မကြဲလြဲ…..။ ထုိစဥ္က ဦးဘုိးလႈိင္သာ ပါရီေရာက္ခဲ့လွ်င္ ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္းသည္လည္း….. အမ်ဳိးဂုဏ္က တက္ခ်င္၍ လာျပန္၏။


(စ)
၁၉၉၄ ခုနွစ္ထုတ္ The Economic စာေစာင္တြင္ ေဆာင္းပါးရွင္တဦးက ``ဘာသာတရား၊ ေပၚလစီ၊ မဟာဗ်ဴဟာတုိ႔အား ေပါင္းရုန္း၍ အုိင္ဒီယာ(Ideas)ပိုင္းဟူ၍ သတ္မွတ္ၿပီး လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္မႈအပိုင္းကို လြယ္လြယ္ပင္ လက္ေတြ႔အပိုင္းဟုေခၚသည္။ ဤသို႔ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားၿပီး အုိင္ဒီယာအပိုင္းတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားၾကသည့္ ပုဂိဳလ္မ်ားက အုပ္စုတစု….။ လက္ေတြ႔ပို္င္းတြင္ က်င္လည္ၾကသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအား အုပ္စုတစု ခြဲျခားသည္။ အုိင္ဒီယာပိုင္း အုပ္စု၀င္မ်ားတြင္ အသိပညာရွင္မ်ားပါ၀င္ၿပီး လက္ေတြ႔ပိုင္း အုပ္စု၀င္မ်ားတြင္ အာဏာပိုင္အုပ္စုိးသူမ်ား ပါ၀င္ၾကသည္။ အသိပညာရွင္သည္ သိမ္ေမြ႔နက္နဲေသာ အိုင္ဒီယာမ်ားအတြင္း၌သာ စူးစိုက္၍ ရွာေဖြေနမည္၊ ေဖာ္ထုတ္ေနမည္။ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား တင္ျပသြားမည္။ ကိုယ္တုိင္ကမူ လက္ေတြ႔ထ၍ လုပ္မည္မဟုတ္။ ႏုိင္ငံေရးအာဏာေလာကသို႔ မ၀င္လုိ …. အေ၀းကပင္ ေနလိုၾကသည္။

ဤနည္းကဲ့သို႔ပင္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာပိုင္တုိ႔သည္လည္း နက္နဲသိမ္ေမြ႔ေသာ အေတြးအေခၚတုိ႔အား ေတြးေခၚမေနလိုၾက။ အပင္ပန္းမခံခ်င္ ေရွာင္၍ေနလုိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ …. သူတို႔ႏွစ္ဦး တကယ္တမ္း ပူးေပါင္းၾကမိလွ်င္ကား ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာျပင္သည္ အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲ၍ သြားတတ္သည္။ ပမာအားျဖင့္ ၁၉၃၀ ၀န္းက်င္ကာလမ်ားအတြင္း ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ေလာ့ေမနပ္ကိန္း၏ အိုင္ဒီယာအား အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပရွိ အာဏာရ ႏိုင္ငံေရးသမားတုိ႔က လက္ေတြ႔က်င့္သံုးခဲ့ၾကရာ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံေရး မ်က္ႏွာျပင္သည္ အႀကီးအက်ယ္အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ခဲ့ရသည္`` ။ ဤသို႔ေရးထားသည္။

အကယ္၍ …. ေယာအတြင္း၀န္ ဦးဘုိးလႈိင္၏ အိုင္ဒီယာသည္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ မွန္နန္းေဆာင္အတြင္း လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ….. ေယာအတြင္း၀န္ ဦးဘုိးလႈိင္၏ အုိင္ဒီယာႏွင့္ ဘ၀ရွင္မင္းတရားႀကီးတုိ႔ ႏွစ္ဦး တကယ္တမ္း ပူးေပါင္းခဲ့လွ်င္ ….။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာျပင္သည္ ဘယ္သို႔မ်ား ျဖစ္ေလမည္နည္း။ ကုန္းေဘာင္အလြန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းသည္လည္း ဘယ္သို႔မ်ား ေရးထုိးခဲ့ရေလမည္နည္း။ စဥ္းစားရင္း ႏွလံုးေသြးမ်ားက ဆူပြက္၍လာသည္။

သို႔ေသာ္ ….. ``ရွင္ဘုရင္လုပ္ရတာ ငလႈိင္ေပးသေရႊ႔ႏွင့္ စားရမွာလား။ ဒီလုိျဖင့္ ရွင္ဘုရင္ေတာင္ မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူး`` မွန္နန္းေဆာင္အတြင္းမွ အသံမ်ားက ပ်ံ႕လြင့္၍လာသည္။


အညႊန္း

ေမာင္စူးစမ္း၏ ေဘာဂေဗဒလက္ေရြးစင္
ေမာင္ထင္၏ ေယာမင္းႀကီး ဦးဘုိးလိႈင္
ေက်ာ္၀င္း၏ ႏိုင္ငံမ်ား၏ဓန
မင္းေဆြသစ္

၄ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၀၈ သတင္း

အေမရိကန္မွာ သမၼတဘုရွ္ရဲ႕ေနရာ ဆက္ခံမယ့္သမၼတသစ္ကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ စတင္မဲေပးေနၾကပါၿပီ။

ျပည္နယ္ ၅၀ အနက္ တ၀က္ေက်ာ္နဲ႔ ၀ါရွင္တန္ဒီစီတို႔မွာ မဲစေပးေနၾကတာျဖစ္ၿပီး တန္းစီတဲ့
သူေတြမ်ားလြန္းလုိ႔ မဲေပးသူဦးေရ တုိးလာလိမ့္မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။

၂ ႏွစ္နီးပါး မဲဆြယ္ခဲ့ၾကတဲ့ ဒီမုိကရက္တစ္ သမၼတေလာင္း ဘရက္ခ္ အုိဘားမား (Barack Obama)
နဲ႔ ရီပတ္ဘလီကန္ဘက္က ဂၽြန္ မက္ကိန္း (JohnMcCain) တုိ႔ဘက္က အႏုိင္ရသူက ေရွ႕ႏွစ္
ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ သမၼတသစ္အျဖစ္က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိရပါမယ္။

တကယ္လုိ႔ အုိဘားမား အေရြးခံရရင္ သူဟာ ပထမဆုံး အာဖရိကႏြယ္ဖြား သမၼတ
ျဖစ္လာကာ ရီပတ္ဘလီကန္တုိ႔ဘက္က အႏုိင္ရရင္ေတာ့ မက္ကိန္းလည္း အသက္
အႀကီးဆုံးသမၼတ၊ ဆာရာ ေပလင္း (Sarah Palin) လည္း ပထမဆုံး အမ်ဳိးသမီး
ဒုတိယသမၼတ ျဖစ္လာၾကပါလိမ့္မယ္။

လူႀကိဳက္နည္းလွတဲ့ သမၼတဘုရွ္ အစုိးရရဲ႕ေနရာမွာ အေမရိကန္မ်ားအတြက္ အေျပာင္း
အလဲလုိအပ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး တုိးျမႇင့္ေပးမယ္ျဖစ္ေၾကာင္း အုိဘားမားက မဲဆြယ္ခဲ့
ပါတယ္။

မက္ကိန္းကေတာ့ သူဟာ အေတြ႕အႀကဳံရင့္သူမို႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကိစၥမွာ
အေကာင္းဆုံးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္၊ အလုပ္အကုိင္ေတြ ဖန္တီးေပးမယ္လုိ႔ ကတိေပး
စည္း႐ုံးခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားဟာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၄၃၅ ေယာက္စလုံးနဲ႔
အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၀၀ ထဲက ၃၅ ေနရာအတြက္လည္း ဒီေန႔ မဲေပးေနၾကတာ
ျဖစ္ပါတယ္။

လတ္တေလာ လူထုသေဘာထား စစ္တမ္းမ်ားအရ အုိဘားမားက မက္ကိန္းထက္ ပိုၿပီး
လူႀကိဳက္မ်ားေနသလုိ ဒီမုိကရက္တစ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးမွာ အႏုိင္ရမယ္လုိ႔
လည္း ေဖာ္ၫႊန္းေနပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ေရပိုင္နက္ က်ဴးေက်ာ္ဟု စြပ္စဲြခ်က္ မမွန္ကန္ဟု ျမန္မာတာ၀န္ရိွသူတို႔ ျငင္းဆို

04 November 2008

ေဒၚခင္မ်ဳိးသက္၊ ဦးသိန္းထုိက္ဦးျမန္မာနဲ႔ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားတဲ့ ေတာင္ကုိရီးယား ေရနံရွာေဖြေရးသေဘၤာ ၄ စင္းကုိ
ျမန္မာေရတပ္ စစ္သေဘၤာ ၂ စင္းက ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္
ကမ္းလြန္ေရနံေတြ ရွာေဖြတုိင္းတာရာမွာ ျမန္မာဘက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရပုိင္နက္ထဲ
က်ဴးေက်ာ္တယ္ဆုိၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စစ္သေဘၤာေတြ ေစလႊတ္ သတိေပးၿပီးေနာက္
ႏွစ္ဖက္ေရပိုင္နက္ အျပန္အလွန္တင္းမာမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးကေတာ့ ျမန္မာဘက္ကေန ေရပုိင္နက္
က်ဴးလြန္တာ မရွိဘူးလို႔ ျငင္းသလုိ ဒီျပႆနာအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကေန အထူး
ကုိယ္စားလွယ္တဦး ျမန္မာႏုိင္ငံကိုေစလႊတ္ဖုိ႔ ျပင္ေနပါၿပီ။ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနေတြ
နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြကို ေမးျမန္းထားတဲ့ ေဒၚခင္မ်ဳိးသက္နဲ႔
ကုိသိန္းထုိက္ဦးတုိ႔က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

စိန္႔မာတင္ကၽြန္းရဲ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၉၃ ကီလိုအကြာ ေရမုိင္ ၅၃ ေနာ္တီကယ္မွာ
ျမန္မာဘက္ကသေဘၤာေတြ ေရာက္ရွိေနၿပီး အဲဒီေနရာကလုပ္ကြက္ ၀၈၁၃ ဟာ
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ပုိင္ ပင္လယ္ျပင္ထဲမွာ ရွိတာမုိ႔ ျပန္ၿပီးဆုတ္ခြာဖို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက
အခုလိုသတိေပးခဲ့တဲ့အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စစ္သေဘၤာ ၃ စင္းကိုလည္း အဲဒီေဒသကို
ေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ တနလၤာေန႔မွာပဲ ျမန္မာစစ္သေဘၤာ ၂ စင္း ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြား
တယ္လို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံထုတ္ သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေဖသန္းဦးကို အေျခအေနသိရဖို႔အတြက္
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ပါတယ္။

"ဒီပလုိမက္ခ်န္နယ္ကေန အခု ေဆြးေႏြးေနတယ္၊ ဟုတ္တယ္။"

အခု ဒီဟာက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရပုိင္နက္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားတာက သူတို႔ဘာသာ
သတ္မွတ္ထားတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ျမန္မာဘက္ကေရာ အသိအမွတ္ျပဳထားပါလား။

"က်ေနာ္တုိ႔ အသိအမွတ္မျပဳထားဘူး၊ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္ကေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ေျဖရွင္းေန
မယ္၊ အခု ဒီကေန Foreign Secretary သြားမယ္။ ဟိုမွာ လူႀကီးေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးမယ္။
ဒါတခ်က္၊ ေနာက္တခ်က္က ခင္ဗ်ားခုနေမးတဲ့ဟာ မွန္တယ္။ သူတို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့
ဟာကုိ က်ေနာ္တုိ႔က သေဘာမတူဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔သတ္မွတ္ထားတာလည္း သူတုိ႔က
သေဘာမတူဘူး။ အဲဒါမွန္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အခု က်ေနာ္တုိ႔ တူးေဖာ္ေနတဲ့ေနရာ
က Well within hour world economic zone အဲဒါလည္း သိဖို႔လိုတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔
ထဲမွာ က်ေနာ္တုိ႔တူးတာ။"

ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ေျပာျပသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တဆက္တည္းမွာပဲ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အခု ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ေရေၾကာင္းပိုင္နက္
အျငင္းပြားမႈေတြမွာ သူ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကာကြယ္ဖုိ႔ဆုိရင္ ဘာမဆုိ လုပ္ကုိင္သြား
မယ္လို႔ ေျပာဆုိပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္း ေရနံနဲ႔
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရးကိစၥကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း အေျဖရွာခ်င္
တယ္လို႔လည္း ဆုိပါတယ္။

အေျခအေနေတြကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္က သံတမန္ေရးအရ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔
အေျဖရွာခ်င္တယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးရ ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းအရေတာ့
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရတပ္က စစ္သေဘၤာ ၃ စင္းလုံး အျငင္းပြားေနတဲ့ ဘဂၤလားပင္လယ္
ေအာ္ နယ္ထဲမွာ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ပူးတြဲ
ႏုိင္ငံျခားေရးအတြင္း၀န္ အမ္မ္ေအေက မာမြတ္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
ႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ခ်ဳိးေဖာက္တယ္ဆုိၿပီး အခုလိုေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔သိသေလာက္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရေၾကာင္းပိုင္နက္ကို
က်ဴးေက်ာ္တာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔နားလည္တာက ကမ္းလြန္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ
စမ္းသပ္လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ အဲဒီေနရာကို သူတုိ႔ေရာက္လာတာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က ဘယ္လုိ
ပဲလုပ္လုပ္ တဖက္သတ္လုပ္တာမ်ဳိးေတြ ရွိလာခဲ့ရင္ ဒါက မိတ္ေဆြမပီသတဲ့လုပ္ရပ္လို႔
ျမင္ပါတယ္။"

ဒီေန႔ညေနပုိင္းမွာေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရးအတြင္း၀န္ ေတာ့ဟစ္ ေဟာ့ဆင္
ဦးေဆာင္တဲ့ အထူးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုသြားေရာက္ဖုိ႔ ရွိပါတယ္။
ဒီကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သြားေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္နဲ႔ သံတမန္ေရး
အရ ျပႆနာကို ေျပေျပလည္လည္ အေျဖရွာႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အေၾကာင္း
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေရွ႕ေတာင္အာရွေရးရာ ဌာနခြဲ ဒါ႐ိုက္တာ
အက္ရွ္ အာမက္ ရွာဖီကလည္း အခုလိုေျပာပါတယ္။

"ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္က ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဒီေန႔ညေန ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ကို
သြားမွာပါ။ အခု အျငင္းပြားေနတဲ့ေနရာဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံပုိင္ နယ္နိမိတ္ျဖစ္ပါ
တယ္။ ဒီေန႔ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က တစုံတရာတုံ႔ျပန္တာ က်ေနာ္တုိ႔ မေတြ႕ေသးပါ
ဘူး။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္က ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနတယ္လို႔
က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ အခုလုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေရတပ္သေဘၤာေတြ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္မွာ ရွိေန
ခဲ့ေပမယ့္ အေျခအေနကေတာ့ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး ဆုိးလာမယ္လို႔ က်ေနာ္ မေမွ်ာ္လင့္ပါဘူး။
သံတမန္ေရးအရ အေျဖရွာႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။"

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တုိဘာလဆန္းက ျမန္မာစစ္အစုိးရဘက္က ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး
ေမာင္ေအးနဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သြားေရာက္ခဲ့တုန္းကလည္း ဒီကိစၥကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါ
တယ္။ တုိးတက္မႈ မရွိပါဘူး။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကားမွာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္
ဇန္န၀ါရီလတုန္းက နယ္ျခား နတ္ျမစ္ေပၚမွာ ျမန္မာဘက္က ေရကာတာေဆာက္တာ
ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေတြ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈေတြ
ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အထိ တင္းမာခဲ့ဘူးပါတယ္။ သတိေပး ပစ္ခတ္တဲ့အဆင့္ပါ။ အခုတႀကိမ္
ေရပုိင္နက္ အျငင္းပြားမႈကေတာ့ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ၇ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္းမွာ အတင္းမာဆုံး
ျဖစ္ပါတယ္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အာရွခရီးထြက္ခဲ့ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တေထာက္နားဖို႔ အသင့္ရွိဟုဆို

04 November 2008

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း )

ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ အထြဋ္အထိပ္ေခါင္းေဆာင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘဲနဒစ္
(Benedict) က သူသာ အာရွႏိုင္ငံတခုခုကို သြားျဖစ္ခဲ့ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခရီးတေထာက္၀င္နားဖို႔ အဆင္
သင့္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒါဟာ ပုပ္ရဟန္းမင္းတပါးအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ဖို႔
စိတ္၀င္စားမႈရွိတဲ့အေၾကာင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေျပာဆိုလုိက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက
အျပည့္အစုံ တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခဏတာ ခရီးတေထာက္၀င္နားဖို႔ အဆင္သင့္ရွိတဲ့
အေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ ေမာင္ဘုိ
နဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလ ဗာတီကန္နန္းေတာ္မွာ ေတြ႕ဆံုတဲ့အခ်ိန္ မိန္႔ၾကားခဲ့တာပါ။
ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ ေမာင္ဘိုဟာ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးနဲ႔ သီးျခားေတြ႕ဆံုခြင့္ရခဲ့တဲ့အေၾကာင္း UCA လို႔ေခၚတဲ့ Union of
Catholic Asian သတင္းဌာနရဲ႕ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ႏို၀င္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ကမာၻတ၀ွမ္းက ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ေတြဟာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ သားသမီးေတြ
ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာေရာက္ဖို႔ ဆႏၵရွိမွာကေတာ့ အေသအခ်ာပဲျဖစ္ေပ
မယ့္ တကယ္တမ္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားျဖစ္ဖို႔ေပၚမွာ သိပ္ေမွ်ာ္လင့္မထားသူတဦးက
ေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရာက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပါး
ျဖစ္ပါတယ္။

"သြားဖုိ႔ဆုိရင္ ျမန္မာျပည္ဘက္ကလည္း ျပင္ဆင္မႈေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ဖုိ႔ လုိလိမ့္မယ္။
က်ေနာ့္အထင္ေတာ့ ေလာေလာလတ္လတ္ ျဖစ္ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္
အေျခအေန အေနနဲ႔လည္း လက္ခံႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္တယ္။ လုံၿခဳံေရးအပုိင္းတုိ႔၊
ဘာတုိ႔။ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္ကလည္း လက္ခံဖုိ႔ဆုိတာ ျမန္မာျပည္မွာ ကက္သလစ္ဘာသာ
၀င္က အနည္းစုျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ျပင္ဆင္ဖို႔လည္း အမ်ားႀကီးလိုမယ္၊ အခ်ိန္ေတြလည္း
အမ်ားႀကီးေပးရမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။"

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘဲနဒစ္ဟာ အာရွႏိုင္ငံေတြဆီ တခါမွ ႂကြခ်ီခဲ့ဖူးျခင္း မရွိေသးပါဘူး။
အကယ္၍သာ အာရွႏိုင္ငံတခုခုဆီ သူ သြားျဖစ္ခဲ့ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခဏတာ ခရီး
တေထာက္၀င္နားဖို႔ သူ႔အေနနဲ႔ အဆင္သင့္ရွိတယ္ဆိုတာကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ မိန္႔ၾကား
လိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆီ တကယ္တမ္းႂကြခ်ီျဖစ္ဖို႔ရာမွာ အခက္အခဲေတြ
အမ်ားႀကီး ရွိေနႏိုင္ေပမယ့္ တကယ္တမ္း ႂကြခ်ီျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အတိုင္းမသိ
၀မ္းသာမိမွာျဖစ္သလို တတ္ႏုိင္သမွ်နဲ႔ ဧည့္၀တ္ျပဳ ပူေဇာ္မွာပါလို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ
ေရာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက မိန္႔ၾကားပါတယ္။

"ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လူဆုိတာ ကိုယ့္မိသားစု ရွိရွိ၊ မရွိရွိ၊ ဆင္းရဲသည္ျဖစ္ေစ၊ ခ်မ္းသာသည္
ျဖစ္ေစ ကုိယ့္ဆီကို ကိုယ့္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ လာတယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူမဆုိ လက္ခံမွာပါပဲ။
က်ေနာ္လည္း အဲဒီလိုပါပဲ။ ႏုိင္ငံသားတေယာက္အေနနဲ႔ လာမယ္ဆုိရင္ အရမ္း၀မ္းသာ
မယ္၊ အရမ္းလည္း ၾကည္ညိဳပါမယ္။ အခုပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက က်ေနာ္တုိ႔ကမၻာေပၚမွာ
ရွိတဲ့ အသင္းေတာ္ႀကီးရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္လို႔ ေျပာတဲ့အခါမွာ သူလာရင္ ဘုရားႂကြလာ
သလုိ လူေတြက ေပ်ာ္တယ္၊ ခံစားတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ဒီလိုပဲ ခံစားခ်က္ေတြရွိမယ္
လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။"

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခရီးတေထာက္၀င္နားဖို႔ အဆင္သင့္ရွိတယ္ဆိုတာ
နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရာက္ေနတဲ့ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပါး
မိန္႔ၾကားသြားတာပါ။

ျမန္မာ ကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ ေမာင္ဘုိနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္မွာ
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းက ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့
ဆိုင္ကလုန္းဒဏ္သင့္လူထု ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခ
အေနအရပ္ရပ္အေပၚ စိတ္၀င္တစားရွိတာကို ျပသခဲ့တယ္လိ္ု႔ ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး
က ေျပာထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းေတြဟာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္
၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ခြင့္ေတြ ရၾကေပမယ့္ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္း
ေတြကိုေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရၾကေၾကာင္း၊ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္
ဘာသာရဲ႕ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အဆံုးအမေတာ္နဲ႔အညီ လူမႈႏုိင္ငံေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္တာေတြ
ကို ေဖာ္ျပေျပာဆုိခြင့္မရေၾကာင္း ဘုရားေက်ာင္း သတင္းရင္းျမစ္တခုကို ကိုးကားၿပီး
UCA သတင္းမွာ ေရးသားထားပါတယ္။

ေရပိုင္နက္က်ဴးေက်ာ္မႈအေရး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေစလႊတ္မည္

03 November 2008

ဦးေဇာ္၀င္းလႈိင္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ အျငင္းပြားေနၾကတဲ့ ေရပုိင္နက္ကိစၥကို ေျဖရွင္းဖုိ႔
အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က အထူးသံတမန္တေယာက္ကို လာမယ့္ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံေစလႊတ္မယ္လို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားပါတယ္။
ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား တင္းမာမႈေတြျဖစ္ေနတဲ့ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
ႏုိင္ငံ ေရပုိင္နက္ထဲ၀င္ၿပီး ျမန္မာစစ္အစုိးရရဲ႕ ေရတပ္သေဘၤာေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေရနံ
နဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေတြ တူးေဖာ္ေနတဲ့ကိစၥကို တရား၀င္ကန္႔ကြက္တဲ့အေနနဲ႔ မေန႔က
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေဖသန္းဦးကို ဆင့္ေခၚၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။

အခုလို ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား တင္းမာမႈေတြ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနေတြ
သိရွိႏုိင္ဖုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေျခစိုက္ နိရၪၥရာသတင္းဌာနက ကိုမ်ဳိးထြန္းကုိ ဗြီအိုေအ
၀ုိင္းေတာ္သား ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ ကိုမ်ဳိးထြန္းက အခုလို
ေျပာျပပါတယ္။

"ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရပုိင္နက္ထဲမွာ ျမန္မာကလာၿပီး ဂက္စ္ရွာေဖြေနတဲ့အတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ
ေရပုိက္နက္ထဲမွာ တင္းမာမႈျဖစ္ေနပါတယ္။ မေန႔တုန္းက ျမန္မာေရတပ္က အေစာင့္
အေရွာက္ေတြနဲ႔လာၿပီး ဒီဘက္မွာ ဂက္စ္လာရွာတဲ့အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကလည္း
အဲဒီ ဂက္စ္ရွာတဲ့ေနရာကို ေရတပ္ဖြဲ႕ေတြကုိ ေစလႊတ္ထားပါတယ္။

"ၿပီးေတာ့ ျမန္မာသံအမတ္ကိုလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက ေခၚၿပီး သတိ
ေပးထားပါတယ္။ အခုေတာ့ နယ္စပ္ျပႆနာေတြက တင္းမာေနပါတယ္။ ဘဂၤလား
ေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွာ ဒီေန႔ထုတ္ သတင္းစာေတြမွာလည္း ဒီသတင္းက မ်က္ႏွာဖုံးသတင္းအျဖစ္
ပါေနပါတယ္။"

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ျပႆနာျဖစ္တဲ့ေနရာကို ေရတပ္လႊတ္တယ္ဆုိေတာ့ ဘယ္ႏွစ္စင္း
ေလာက္ လႊတ္ပါသလဲ။

"အဲဒီေနရာကို သြားေရာက္ဖုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ေရတပ္သေဘၤာသုံးစင္း လႊတ္ထားပါ
တယ္။"

ျမန္မာဘက္က ေရတပ္သေဘၤာ ဘယ္ႏွစ္စင္းေလာက္ပါတယ္လုိ႔ အတိအက် ၾကားပါ
သလဲ။

"အဲဒါေတာ့ ဘယ္ႏွစ္စင္းပါတယ္ဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႔ အတိအက် မသိရပါဘူး။ ဘဂၤလား
ေဒ့ရွ္ထဲမွာ ေရတပ္ တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ဂက္စ္လာရွာတယ္လို႔ သတင္းရပါတယ္။ ဘယ္ႏွစ္စင္း
ပါတယ္ဆုိတာေတာ့ အတိအက် မသိရေသးပါဘူး။"

အခု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရကေရာ ေရွ႕ဆက္ ဘာလုပ္မယ္လို႔ ေျပာပါသလဲ။ က်ေနာ္တုိ႔
ၾကားတာကေတာ့ အထူးသံတမန္ကုိ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိလႊတ္မယ္လို႔ ၾကားပါ
တယ္။

"ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က အထူးသံတမန္လႊတ္ၿပီး ဒီကိစၥကို အိမ္နီးခ်င္း
အစိုးရျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျပေျပလည္လည္နဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီး ေျဖရွင္းမယ္လုိ႔ေျပာတယ္။
ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးကို ေျပာတာကေတာ့ ဒီျပႆနာကို ေျပေျပလည္လည္ပဲ ေဆြးေႏြး
ၿပီး ေျဖရွင္းခ်င္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။"

ေရပုိင္နက္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ ျမန္မာဘက္က ဘယ္လုိတုံ႔ျပန္တယ္လို႔မ်ား
ေျပာၾကဆုိၾကပါလဲ။

"အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ျမန္မာဘက္က တုံ႔ျပန္မႈ ဘာမွ တိတိက်က် မရွိေသးပါဘူး။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရကလည္း ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘာမွ တရား၀င္ေျပာၾကားတာ မရွိ
ေသးပါဘူး။"

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံအမတ္ကလည္း ဘာမွ ထူးထူးျခားျခား မေျပာဘူးလား။

"ဟုတ္ကဲ့၊ ဘာမွ ထူးထူးျခားျခား မေျပာပါဘူး။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစုိးရက ျမန္မာ
သံအမတ္ကုိေခၚၿပီး သတိေပးတဲ့အဆင့္၊ ၿပီးေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံထဲကုိ လာၿပီးေတာ့
ေရပုိင္နက္ က်ဴးေက်ာ္တဲ့အတြက္ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်တယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံအေနနဲ႔
သူတပါးႏုိင္ငံထဲကို ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္လာတာဟာ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ဆုိၿပီး သူတို႔
က ကန္႔ကြက္တာပဲရွိပါတယ္။

"ဒါေပမယ့္ ဒီနယ္စပ္ျပႆနာကေတာ့ ပိုၿပီးဆုိးလာဖုိ႔ပဲရွိပါတယ္။ မေန႔ကလည္း
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသား ၃ ေယာက္ကုိ နစကေတြက နယ္စပ္မွာ သတ္ထားတယ္။
ဒီသတင္းေတြက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လူထုၾကားမွာ အေတာ့္ကို ေရပန္းစားေနပါတယ္။"

အဲဒါ ဘယ္ေနရာမွာ ျဖစ္တာပါလဲ။

"အဲဒါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္မွာ ျဖစ္တာမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသား
၄ ေယာက္ကုိ ဖမ္းေခၚၿပီး ဟုိဘက္မွာ ပစ္သတ္တယ္။ ပစ္သတ္ၿပီးမွ အေလာင္းေတြကို
ဒီဘက္က စခန္းနားမွာ လာထားတယ္ဆုိၿပီး ေဒသခံေတြက ေျပာေနတယ္။ ဒီသတင္း
ႏွစ္ခုက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာထုတ္တဲ့ ဘင္ဂါလီသတင္းစာမွာေရာ တျခားသတင္းစာေတြ
မွာပါ မ်က္ႏွာဖုံးသတင္းအျဖစ္ ပါေနပါတယ္။"

ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ကဆုိရင္ ဘယ္ေနရာေလာက္ျဖစ္မလဲ။

"ျမန္မာဘက္ကဆုိရင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳ ၿမိဳ႕သိုက္အနီးမွာ ျဖစ္တာပါ။"

အဲဒီကိစၥႏွစ္ခုေပါင္းၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က ေတာ္ေတာ္ေလး လႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္ေနတဲ့
သေဘာလား။

"ဟုတ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥႏွစ္ခုေပါင္းၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ျပည္သူေတြက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ
ကုိ ကုိင္တြယ္ေစခ်င္တယ္။ အရင္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္သူလူထုကို ဖမ္းရင္လည္း
အခုလုိသတ္တာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။ အခုေတာ့ ၄ ေယာက္ေတာင္မွ သတ္လုိက္တယ္၊
ၿပီးေတာ့ အေလာင္းေတြကို ဒီဘက္မွာလာထားတယ္ဆုိၿပီး သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေန
တယ္။ တဆက္တည္းမွာ ေရပုိင္နက္ကိုက်ဴးေက်ာ္ၿပီး ဂက္စ္လာရွာတယ္ဆုိေတာ့
နယ္စပ္ျပႆနာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရအေနနဲ႔ ေခါင္း႐ႈပ္ေနတယ္။ ျပည္သူလူထု
ကလည္း ဒီနယ္စပ္ႏွစ္ခုမွာျဖစ္တဲ့ ျပႆနာေတြကို အေတာ္စိတ္၀င္စားေနၾကပါတယ္။"

အခု အစိုးရပုိင္းက ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ ဒီႏွစ္ခုက ေပါင္းသြားၿပီလား။ နယ္စပ္မွာ
သတ္တယ္၊ ေရပုိင္နက္လည္း က်ဴးေက်ာ္တယ္ဆုိၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရဘက္က
ေပါင္းေျပာတဲ့သေဘာရွိလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေရပိုင္နက္ကိစၥတခုတည္းကိုပဲ ထိပ္ပုိင္းမွာ
ေဆြးေႏြးေနၾကတာလား။

"အခုျပႆနာကေတာ့ မေပါင္းေသးပါဘူး။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက အဓိကထား
ေျပာေနတာ ေရပုိင္နက္က်ဴးေက်ာ္တဲ့ကိစၥကိုပဲ အဓိကထား ကန္႔ကြက္ေနတယ္။
အဓိက သူတုိ႔ ေျဖရွင္းခ်င္တယ္ဆုိၿပီး ေျပာေနၾကပါတယ္။"

၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္း ဒုတိယအၾကိမ္ မူးေမ့သတိလစ္
NEJ/ ၄ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၀၈

စက္မွဳ (၁) ၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္ညက မႏၱေလးျမိဳ ႔ ဘီယာခ်က္စက္ရုံ ဧည့္ရိပ္သာမွာ တည္းခုိေနစဥ္ မူးေမ့သတိလစ္ သြားသည့္အတြက္ အေရးေပၚ ဆရာ၀န္ေခၚကုသခဲ့ရသည္ဟု ဦးေအာင္ေသာင္း၏ လက္ေထာက္အရာရွိမ်ား က ေျပာသည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မူေခ်ာစာအုပ္ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀
NEJ/ ၄ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၀၈

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလအတြင္း နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ျပည္သူသိန္းခ်ီေသေနသည့္ၾကားမွ စစ္အစုိးရ အဓမၼ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူေခ်ာစာအုပ္ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ဟု အမည္ေပးကာ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာႏွစ္ဘာသာျဖင့္ မၾကာခင္က ထုတ္ေ၀လုိက္သည္။
အဆိုပါစာအုပ္ကို သတင္းစာစကၠဴ ႐ိုး႐ုိး တအုပ္ ၂၀၀၀ က်ပ္၊ စကၠဴျဖဴေခ်ာ တအုပ္ ၂၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ယခုလ (၁) ရက္မွစတင္ကာ အစိုးရစာအုပ္ဆိုင္မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး
ပုံႏွိပ္မွတ္တမ္းမွာ ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာလတြင္ အုပ္ေရ (၁၀၀၀၀) ပုံႏွိပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ စုစုေပါင္း ျမန္မာဘာသာႏွင့္ (၁၉၄) မ်က္ႏွာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ (၁၉၄) မ်က္ႏွာပါ၀င္သည္။

ယခုထုတ္ေ၀သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) စာအုပ္သည္ ယခင္မူၾကမ္းစာအုပ္အတိုင္း ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘာမွ်ထူးျခားခ်က္ မပါေၾကာင္း ရန္ကုန္မွ ၀ါရင့္သတင္းစာဆရာႀကီးတဦးက ေျပာသည္။

၎က“ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ တမွ်က္ႏွာစီ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေဖာ္ျပထားေတာ့ စစ္အစိုးရရဲ႕ ဒီအေျခခံဥပေဒဆိုတာႀကီးကို ႏိုင္ငံျခားသားေတြပါ ေလ့လာခ်င္ ေလ့လာႏိုင္တာေပါ့။ ဒါမွ သူတို႔လည္း ဒီဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဘယ္ေလာက္ ဆိုးလည္းဆိုတာကို သိလိမ့္မယ္။ ေျပာရရင္ ဒီဖြဲ႔စည္းပုံဥပေဒဟာ ႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးကို ဘယ္လိုမွ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္မွာ မဟုတ္လို႔ လက္မခံႏိုင္ပါဘူး၊ ဒီ ဖြဲ႔စည္းပုံအရလုပ္မယ့္ လုပ္မယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း လက္မခံႏိုင္ပါဘူး” ဟုေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလတြင္ စစ္အစိုးရက အတည္ျပဳျပဌာန္းလိုက္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္သည့္အျပင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုလည္း တုိင္းျပည္ကို ကယ္တင္ရန္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အာဏာသိမ္းယူႏိုင္သည္အထိ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးထားသည္။

ႏိုင္ငံ၏အႀကီးအကဲကို သမၼတအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး သမၼတေရြးခ်ယ္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကသာ ယင္းရာထူးကို ရယူႏိုင္ရန္ ျပဌာန္းထားၿပီး အေသးစိတ္ကိုမူ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေပ။

လက္ရိွဖြဲ႔စည္းပုံတြင္ သမၼတရာထူးက အျမင့္ဆုံးျဖစ္ၿပီး သမၼတကို သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က ေရြးခ်ယ္မည္ဟုသာ ျပဌာန္းထားၿပီး အေသးစိတ္ကို ျပဌာန္းမထားေၾကာင္း၊ စာမွ်က္နွာ (၂၀) ပုဒ္မ ၆၀ (စ) တြင္ သမၼတႏွင့္ ဒု-သမၼတမ်ား တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒကို ျပဌာန္းေပးရမည္ဟုသာပါၿပီး လက္ရိွစစ္အစိုးရက ျပဌာန္းမလား၊ ေနာင္ေပၚေပါက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းမလားဆိုသည္ကိုမူ သဲသဲကြဲကြဲေရးမထားေၾကာင္း တရား႐ုံးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနတဦးက သုံးသပ္သည္။

ယခုဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ခ်ီးမြမ္းေရးသားထားသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကိုမူ ျပည္တြင္းအပတ္စဥ္ထုတ္ The Voice Weekly ဂ်ာနယ္တြင္ အပတ္စဥ္ေဖာ္ျပေနၿပီး ေရးသားသူမွာ အဆိုပါဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀သူ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းမွ သတင္းေထာက္မ်ားက ေျပာသည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္း သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ လုိင္စင္မဲ့ကားမ်ားကုိ အစားထုိးထုတ္ေပးရန္စီစဥ္
မင္းႏုိ္င္သူ/ ၄ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၀၈

ျမန္မာစစ္အစုိးရက ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္း သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္္ လုိင္စင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား အစားထုိးထုတ္ေပးရန္ သက္ဆုိင္ရာ ယာဥ္ပုိင္ရွင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

“ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကေန ေျပာခုိင္းလုိ႔ဆုိၿပီး စီးပြားေရးသမားတေယာက္ကေန ေက်ာင္းကအသိမ္းခံလုိက္ရတဲ့ ကားေတြ ဘယ္ႏွစီးရွိလဲ။ သိမ္းဆည္းစဥ္က ေပးတဲ့စာရြက္စာတမ္းေတြ က်န္မက်န္ လာေမးတယ္” ဟု စစ္အစုိးရ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သိမ္းဆည္းမႈကုိ ခံခဲ့ရေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတုိက္တတုိက္ မွ ဆရာေတာ္တပါးက မိန္႔ၾကားသည္။

အဆုိပါကားအစားထုိးထုတ္ေပးမႈကုိ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္လက္ေအာက္ခံ ျမန္ဂုဏ္ျမင့္ကုမၸဏီမွ တင္သြားထားေသာကားမ်ားအား ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္း ကားအသိမ္းဆည္းခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတုိက္မ်ားသုိ႔ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး သာသနာေရးနံပါတ္ (သ/….) စီးရီးျဖင့္သာ လုိင္စင္ခ်ေပးမည္ဟု သိရသည္။

“ဒါဟာ သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔ ေျပလည္မႈရရွိေစဖုိ႔ အစုိးရရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ တစိတ္တပုိင္းျဖစ္မယ္။ လုိင္စင္မဲ့ကားေတြကုိ စီးနင္းခြင့္ျပဳတုန္းကလည္း သူတုိ႔တပ္တခုျဖစ္တဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးကေန ၀ယ္ယူစီးခဲ့ရၿပီး သိမ္းေတာ့က်ေတာ့ တျပားတခ်ပ္မွ နစ္နာေၾကးမေပးဘဲ သိမ္းသြားတယ္။ ျပန္ထုတ္ေပးေတာ့ အလကားမေပးဘဲ ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းေပးမယ္လုိ႔ ဆုိလာတယ္။ ပါမစ္ကုိ ေရာင္းစားလုိ႔ ရေပမယ့္ ဘုန္းႀကီးတုိ႔ကေတာ့ တပ္နဲ႔ပတ္သက္လုိျခင္းမရွိေတာ့တာေၾကာင့္ ဒီကိစၥကုိ လက္မခံဘူး” ဟု အထက္ပါ ဆရာေတာ္က ဆက္လက္မိန္႔ဆုိသည္။

အဆုိပါကားမ်ား ထုတ္ေပးမႈကုိ ေလလံအသြင္ျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ကာ မူလကားပုိင္ရွင္မ်ားကုိသာ ေလလံေအာင္ေစရန္ စီမံသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု မိမိတုိ႔ ၾကားသိထားရေၾကာင္း သတိပ႒ာန္လမ္းမွ ၀ါရင့္ကား၀ယ္ေရာင္းသမားတဦးက ေျပာသည္။

၎က “ေအာက္တုိဘာ (၂၃) ရက္ေန႔က ေတာင္ငူမွာ ကားေလလံပြဲလုပ္တယ္ဗ်ာ။ ကား (၁၀၀) စီးပါတယ္။ အဲဒီမွာ ကား (၃၂) စီး ပါမလာဘူး။ ၾကားတာကေတာ့ လက္နက္ကုိင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ေတြဆီက သိမ္းထားတဲ့ကားေတြျဖစ္လုိ႔ သူတုိ႔ကုိပဲ ျပန္ေပးလုိက္ၿပီလုိ႔ ၾကားတယ္။ အဲဒီကားေတြက အျမင့္ကားေတြေလ” ဟု ဆုိသည္။

ထုိေလလံပြဲကုိ (၂) ရက္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလလံတင္သြင္းမႈကုိ ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ လက္ခံကာ ေလလံေအာင္ ကားမ်ားကုိ (၁၈/….) စီးရီးျဖင့္ တရား၀င္နံပါတ္ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းသုိ႔ေသာ ေလလံပြဲမ်ားကုိ ထပ္မံျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ရာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္းက သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ ကားမ်ားထဲမွ အေျခအေန ဆုိး၀ါးစြာ မပ်က္စီးေသးသည့္ တပ္မွ အသုံးျပဳျခင္းမရွိေသးေသာ ကားမ်ားကုိ မူလပုိင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးသြားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ နီးစပ္ေသာ စီးပြားေရးသမားတဦးက ေျပာသည္။

နအဖစစ္အစုိးရက ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ကုိ ၿဖိဳခြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔ တာ၀န္ခံ စီးနင္းခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ လုိင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းခဲ့ရာ သံဃာေတာ္စီးယာဥ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ပုိင္ ယာဥ္မ်ားမွာ အမ်ားဆုံးပါရွိသျဖင့္ ယခုအခါ ၎တုိ႔အၾကား တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ျပန္လည္အစားထုိးေဆာင္ရြက္မႈတခုျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏွင့္အျငင္းပြားသည့္ ေရပုိင္နက္သုိ႔ ဘဂၤလားဒက္အစိုးရက စစ္သဘၤာေလးစီးလႊတ္
Agencies/ ၄ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၀၈

ျမန္မာ ဘဂၤလားဒက္ အျငင္းပြားေနသည့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေရပုိင္နက္အနီးတြင္ စစ္သဘၤာေလးစီးခ်ထားလုိက္ျပီး မိမိေရပုိင္နက္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံသုံးျပီး ကာကြယ္သြားမည္ဟု ဘဂၤလားဒက္အစိုးရက ေျပာသည္

ျမန္မာစစ္အစိုးရဘက္မွ ျမန္မာ ဘဂၤလားဒက္ အျငင္းပြားေနသည့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေရပုိင္နက္ကုိ က်ဴးေက်ာ္ျပီး ေရနံႏွင့္သေဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ရွာေဖြေနသည္ဟု ဘဂၤလားဒက္အစိုးရက စြပ္စြဲျပီးမၾကာခင္ စစ္သေဘၤာေလးစီး ဘဂၤလားဒက္အစိုးရက ေစလႊတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျမန္မာေရတပ္္ဟာ အျငင္းပြားေနတဲ့ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေရပုိင္နက္မ်က္ႏွာစာဘက္ကေန ကုိရီးယားေရနံရွာေဖြေရးကုမၸဏီက ကိရိယာေတြ တုိင္းထြာေရးအဖြဲ႔ေတြနဲ့အတူ အရပ္သေဘၤာႏွစ္စင္းလႊတ္ထားျပီး ဒီသေဘၤာေတြကုိ ျမန္မာစစ္သေဘၤာႏွစ္စင္းက ေနာက္ပုိင္းကေန ကာကြယ္ေပးထားပါတယ္” ဟု ဘဂၤလားဒက္ အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

ေရပုိင္နက္ အျငင္းပြားမွဳေျဖရွင္းေရးအတြက္ အဆင့္ျမင့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တဖြဲ႔ကုိ မၾကာခင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ေစလႊတ္မည္ဟု ဘဂၤလားဒက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္
ေအးလဲ့ | ႏိုဝင္ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္(အန္အယ္လ္ဒီ)၏ ယမန္ေန႔က က်င္းပသည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ စံုညီအစည္းအေဝး တြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီတြင္း ႀကံဳေတြ႔ေနသည့္အခက္အခဲမ်ားကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြး ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးပြဲတြင္ မၾကာေသးခင္က စစ္အစိုးရ အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာ သည့္ သတင္းစာ ဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီ လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္ တဦးျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဦးခင္ေမာင္ေဆြက“ အခ်ိန္က ၃နာရီေက်ာ္ပဲၾကာတယ္၊ အန္ကယ္တို႔မရွိခင္ ပါတီကိုဘယ္လိုသယ္ေဆာင္ လာခဲ့တယ္ ဆိုတာရယ္၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေျပာတယ္၊ လူငယ္ကိစၥလည္း အနည္းနည္း ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါ တယ္” ဟု ေျပာသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္္ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း အာဏာပိုင္မ်ားက အယ္အယ္လ္ဒီ၏ နယ္ရုံးဖြင့္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထား ျခင္း၊ တရားဝင္ အန္အယ္လ္ဒီဆိုင္းဘုတ္ တင္ခြင့္မရျခင္း၊ ရန္ကုန္ရွိ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္ရုံးအပိတ္ခံရျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားကလည္း အဖြဲ႔ခ်ဴပ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရမွာကို ထိတ္လန္႔ၾကျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား သည္လည္း သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ မ်ား၏ တင္းက်ပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္ခြင့္မရျခင္း စသည့္ စစ္အစိုးရဖိႏွိပ္မႈမ်ားၾကားမွ လႈပ္ရွား လုပ္ကိုင္ေနရျခင္းမ်ားကို ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ေျပာဆို ေဆြးေႏြးသည္ဟု လည္း ဦးခင္ေမာင္ေဆြကေျပာသည္။

ယင္း အစည္းအေ၀းတြင္ စစ္အစိုးရ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆြးေႏြးမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ရွိစစ္အစုိးရ က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အတင္းဆြဲေခၚေနတဲ့ကာလမွာ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကို အဖြဲ႔ခ်ဴပ္အေနျဖင့္ စဥ္းစားႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြကို ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္တိုက္ရုိက္ေဆြးေႏြးခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ အားလံုးကို ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တဦးတည္းအေနနဲ႔ယူဆပါတယ္” ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ၎၏သေဘာထားကိုေျပာသည္။

မိထၳိလာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အန္အယ္လ္ဒီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကလည္း ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က မိထိၳလာခရုိင္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္အရ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၃ခ်က္ကို ဗဟိုအလုပ္အလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႔သို႔ စာျဖင့္ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိထၳိလာၿမိဳ႕နယ္ အန္အယ္လ္ဒီ အတြင္းေရးမႉး ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး ကေျပာသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ“ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕အားျဖည့္ ဖြဲ႔စည္းေပးပါရန္၊ တႏိုင္ငံလံုးရွိ အန္အယ္လ္ဒီ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္မွ အေရြးခ်ယ္ခံ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးကို အစည္းအေဝး တရပ္ေခၚယူ က်င္းပေပးရန္၊ ဗဟိုလူငယ္အဖြဲ႔ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းေပးရန္”တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး ကေျပာသည္။

ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးက ဆက္လက္ၿပီး “ေလာေလာဆယ္အေနအထားအရ တဘက္အာဏာရွင္နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖို႔ က က်မတို႔ ပါတီမွာ အင္အားရွိဖို႔လိုတယ္။ ဗဟိုကအားရွိမွ က်မတို႔ေအာက္ေျခကအားရွိမယ္။ ဗဟိုက အစည္းအေဝးေခၚမယ္။ ဗဟိုကို အင္အားျဖည့္ဆည္းမယ္၊ အားမာန္ပါမယ့္ညြန္ၾကားခ်က္ေတြလုပ္ႏိုင္မွ က်မတို႔ေအာက္ေျခကလုပ္ႏိုင္မယ္။ က်မတို႔ပါတီက အားရွိမွ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလမ္း ေၾကာင္းေပၚ
ေရာက္မယ္” ဟုလည္း ေျပာသည္။

၎အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္စံုညီအစည္းအေဝးကို ေန႔လယ္၁နာရီမွ၄နာရီခြဲအထိ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၿပီး အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

နာဂစ္ ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းျပန္မတက္ႏိုင္ေသး
ဧရာဝတီ | ႏိုဝင္ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈

နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ခဲ့သည္မွာ ၆ လရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းျပန္မတက္ႏိုင္သည့္ ကေလးငယ္ သံုးသိန္းခန္႔ရွိသည္ ဟု Save the Children အဖြဲ႔က ဆိုသည္။

Save the Children အဖြဲ႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ အင္ဒ႐ူး ခရစ္ဝတ္ဒ္ (Andrew Kirkwood) က မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရ သည့္ေဒသအတြင္းရွိ ကေလးငယ္ ၄ သိန္းခန္႔ ေက်ာင္းျပန္မတက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အဖြဲ႔က ကေလးတသိန္း ေက်ာင္း တက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရသည့္ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းျပန္တက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယာယီေက်ာင္းေပါင္း ၃၅၀ ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ ေပးခဲ့သည္ဟု ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ထုတ္ Save the Children အဖြဲ႔၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကေလးငယ္အမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္ ဒုကၡမ်ားကို ျဖတ္သန္းေနရသျဖင့္ ေက်ာင္း ျပန္တက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္းသားမိဘတဦးက ေျပာသည္။

ဘိုကေလးရွိ အိမ္ရွင္မတဦးကလည္း “ကားလမ္းတေလွ်ာက္မွာ ကေလးေတြ ေတာင္းရမ္းေနၾကတာ၊ ေစ်းေရာင္းေနတာ၊ အမိႈက္ေကာက္ေနတာေတြ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕မိဘေတြကလည္း ကေလးေတြကို ေက်ာင္းျပန္မတက္ခိုင္းဘဲ ေတာင္းစားခိုင္းတာမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေသေၾကပ်က္ဆီးသူ တသိန္း ေလးေသာင္းအနက္ ၄၀ ရာခိုင္နႈန္းသည္ ကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု Save the Children အဖြဲ႔က ဆိုသည္။ အသက္မေသဘဲ က်န္ရစ္သည့္ ကေလးငယ္အမ်ားအျပားသည္ လည္း မိဘမဲ့မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားႏွင့္ ကြဲကြာလ်က္ ရွိသည္။

ကုလသမဂၢ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္ မိဘမဲ့ကေလး ၂၂၀ ရွိၿပီး မိဘမ်ားႏွင့္ကြဲကြာေနသည့္ကေလးငယ္ ၉၁၄ ဦး ေတြ႔ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚရွိ ေက်ာင္းစုစုေပါင္း၏ တဝက္ေက်ာ္ပ်က္စီးသည္ဟု Save the Children အဖြဲ႔က ဆိုသည္။

နာဂစ္ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ၊ အာဆီယံႏွင့္ စစ္အစိုးရတို႔ ပူးပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ဗဟိုအဖြဲ႔ (တီစီဂ်ီ) ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူကမူ ၎တို႔ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ မုန္တိုင္းသင့္ေဒသမ်ားရွိ ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းျပန္တက္လ်က္ရွိၿပီး လူႀကီးမ်ားသည္လည္း လုပ္ငန္းခြင္သို႔ျပန္ဝင္ေနၾကေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

ဦးေက်ာ္သူသည္ စစ္အစိုးရ၏ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ၊ DKBA ပူးေပါင္းတပ္မ်ားႏွင့္ KNU တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကရင္႐ြာသားမ်ား ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ၾကရ
ဧရာ၀တီ | ႏို၀င္ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈

ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္ဖြဲ႕(DKBA) ပူးေပါင္းတပ္မ်ားႏွင့္ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး(KNU)တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ရာႏွင့္ ခ်ီေသာ ကရင္ ႐ြာသားမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ စေန၊ တနဂၤေႏြရက္မ်ားက တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ျဖစ္ပြားၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ နယ္ရွိ KNU လက္ေအာက္ခံ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(KNLA) တပ္ရင္း ၂၀၁ စခန္းကို DKBA တပ္ဖြဲ႕မ်ားက သိမ္းယူခဲ့သည္ဟု KNLA ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တဦးက ေျပာသည္။

KNLA ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တပ္ရင္း ၂၀၁ ၏ ဒု တပ္ရင္းမႉး ဗိုလ္ႀကီး ဘူးေဖာ က ယခု တိုက္ခိုက္မႈသည္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ က ၎တို႔ ျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တေလွ်ာက္ရွိ KNLA တပ္ စခန္းမ်ားကို သိမ္းယူ ေရး မဟာဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုသည္။

DKBA တပ္ဖြဲ႕၀င္တဦးကမူ DKBA အေနႏွင့္ လက္နက္ခ်၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ကို သံသယရွိေၾကာင္း၊ DKBA သည္ ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသကို ထိန္းခ်ဳပ္၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္လိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

DKBA သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လလယ္ကပင္ ကရင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ဘားအံခ႐ိုင္အတြင္းတြင္ တပ္သား သစ္မ်ား စုေဆာင္းၿပီး ႐ြာသားမ်ားကို အဓမၼဖိအားေပး၍ စစ္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခိုင္းကာ KNLA ကို ထိုးစစ္ ဆင္ရန္ ျပင္ဆင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ သိရသည္။

ထိုင္း အာဏာပိုင္မ်ားကမူ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေဒသရွိ ထိုင္း႐ြာသားမ်ာကို DKBA က လာေရာက္ တိုက္ခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ရ သည့္အတြက္ KNLA အေနႏွင့္ DKBA ကို ျပန္လည္ မတိုက္ရန္ ေျပာဆုိသည္ဟုလည္း ဗိုလ္ႀကီး ဘူးေဖာ က ေျပာျပသည္။

ေအာက္တုိဘာလ အေစာပိုင္းက DKBA တပ္ရင္း ၉၀၇ မွ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာ တပ္သားမ်ားသည္ ထိုင္း ႏိုင္ငံ တာ့ခ္ ခ႐ိုင္ အုန္းဖန္နယ္အတြင္းရွိ မယ့္ခေလာင္ခီး ႐ြာသို႔ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ထိုင္း႐ြာသားမ်ား ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားမွ ထြက္ေျပးၾကရေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာင္းခင္း တခ်ိဳ႕ကိုလည္း မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ ေၾကာင္း အထက္ပါ ဗိုလ္ႀကီး ဘူးေဖာ က ေျပာသည္။

ကရင္တိုင္းရင္းသား ျပည္တြင္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီမွ ေနာ္အိုင္းရစ္ က လည္း မၾကာေသးခင္က တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ ကရင္ဒုကၡသည္ ၅၀၀ ခန္႔ ထြက္ေျပး ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

တျခားေသာ ကရင္ဒုကၡသည္ကူညီကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕တဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ Free Burma Rangers (FBR) အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ သည့္အစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္တြင္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္အမ်ားစုသည္ ေဆး၀ါး၊ ေသာက္သုံးေရသန္႔ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ အခက္ အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊ ယင္းဒုကၡသည္မ်ား နယ္စပ္သို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိလာမည္ကို ထိုင္း ႐ြာသားမ်ားကလည္း အလြန္စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ DKBA တပ္သားမ်ားက ႐ြာသားမ်ားထံမွ စားေရရိကၡာမ်ားကို အဓမၼသိမ္းယူၾကသည္ဟု ကရင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ တဦးက ေျပာေၾကာင္းလည္း FBR အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

FBR အစီရင္ခံစာ၌ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ DKBA တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ႐ြာေပါင္း ၄ ႐ြာရွိ အေျခခံပညာ စာသင္ေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္း၊ စိုက္ခင္းေပါင္း ၂၆ ခင္း ႏွင့္ အနည္းဆုံး အိမ္ေျခ ၁၄ လုံးကို မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားကို လည္း ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

တာခ်ီလိတ္ႏွင့္ မယ္ဆိုင္ရွိ နယ္စပ္ေစ်းမ်ား အေရာင္းအဝယ္နည္းပါး
ကိုသက္ | ႏိုဝင္ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈

ထိုင္းခရီးသြားလုပ္ငန္း က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ခရီးသြားအမ်ားကို အမွီျပဳရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ေစ်းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕ရွိ လြယ္ေပါင္းေစ်းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ရွိ တာေလာ့ေစ်းတို႔တြင္ ကုန္စည္ အေရာင္းအဝယ္သည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ႏိႈန္းယွဥ္လွ်င္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့က်သြားသည္ဟု သိရသည္။

ကမာၻ႔ေငြေၾကးၾကပ္တည္းမႈႏွင့္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား မ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈနည္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု တာေလာ့ေစ်းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေစ်းသည္တဦးက ဧရာဝတီကို ေျပာဆိုသည္။

“စက္တင္ဘာလေနာက္ပိုင္း ေဆာင္းဝင္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အေရာင္းအဝယ္ အေတာ္သြက္လာတယ္။ ဒီႏွစ္က်ေတာ့ အေရာင္းအဝယ္အရမ္းက်တာမွ ၄၀ ရာခိုင္းႏႈန္းေလာက္ကို က်တယ္။ ခ်င္းမိုင္က ဗီဇာကိစၥလာတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားတခ်ိဳ႕က လြဲၿပီး က်န္တဲ့ႏိုင္ငံျခားသားမရွိဘူး။ ထိုင္းေတြလည္း သူတို႔ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္တာရယ္ စီးပြားေရးက်တာရယ္ေၾကာင့္ သိပ္မလာၾကဘူး” ဟု အဆိုပါ ေစ်းသည္က ေျပာသည္။

၎ေဒသသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလမွ ဧၿပီလကုန္အထိ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားျဖင့္ စည္ကားလ်က္ရွိၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္ႏွင့္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တို႔တြင္ ထိုင္းခရီးသြားတို႔ျဖင့္ စည္ကားေလ့ရွိသည္။ အဆိုပါခရီးသြား မ်ားသည္ မယ္ဆိုင္ရွိနယ္စပ္ဂိတ္မွတဆင့္ တာခ်ီလိတ္ရွိ တာေလာ့ေစ်းအထိ သြားေရာက္လည္ပတ္ကာ ေစ်းဝယ္ေလ့ ရွိသည္။

အဆိုပါ ေစ်း ၂ ေစ်းတြင္လုပ္ကိုင္ေနသူအမ်ား၏ ၇၀ ရာခိုင္းႏႈန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းလူမ်ိဳး မ်ားလည္း ၎ေစ်းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“တာေလာ့ေစ်းက ေရာင္းအားပိုက်တာေပါ့။ ကားႀကီးေတြနဲ႔လာတဲ့ ဧည့္သည္အမ်ားစုက ျမန္မာဘက္ကမ္းကို တန္းၿပီးကူး သြားၿပီး ေစ်းဝယ္ၾကတာ၊ တခ်ိဳ႕သယ္လို႔မရတဲ့ပစၥည္းေလာက္သာ ဒီဘက္ကမ္းမွာဝယ္ၾကတာ။ အရင္ ဒီလိုအခ်ိန္ စေန၊ တနဂၤေႏြဆိုရင္ တိုးမေပါက္ေအာင္ စည္ကားတာ။ အခုေတာ့တခ်ိဳ႕ဆိုင္ေတြလည္း ပိတ္ထားၾကတယ္” ဟု မယ္ဆိုင္ဘက္ကမ္းရွိ ေစ်းသည္က ေျပာသည္။

အဆိုပါေစ်းမ်ားတြင္ အဓိကအေရာင္းသြက္ခဲ့သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ အလွကုန္ပစၥည္း၊ ဆပ္ျပာႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံထုတ္ သနပ္ခါးမႈန္႔တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

နယ္စပ္ေစ်းမ်ားတြင္ ေရာင္းအားက်ဆင္းလ်က္ရွိေသာ္လည္း ၎ေဒသ၏ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွာ ပံုမွန္အေျခအေနတြင္ရွိ သည္ဟု လြယ္ေပါင္းေစ်းရွိ ေစ်းသည္က ေျပာသည္။

“နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကေတာ့ သိပ္မဆိုးပါဘူး၊ ပစၥည္းအဝင္အထြက္ေတြ ရွိတယ္။ ျမန္မာဘက္ကမ္းကို ထိုင္းဘက္က ပစၥည္းေတြ မွန္လံုကားေတြနဲ႔ ဝင္ေနတာေတြ ရွိတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ပစၥည္းသယ္တဲ့အဖြဲ႔ေတြ၊ လ၀က နဲ႔ ရဲေတြ အလုပ္ျဖစ္ေနၾကတာေပါ့” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ျမန္မာျပည္ လာေရာက္လိုေၾကာင္း ျမန္မာကက္သလစ္ သာသနာပိုင္ ေျပာၾကား
ေအးခ်မ္းေျမ့ | ႏိုဝင္ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈

၁၆ ဆက္ေျမာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘန္းနဒစ္သည္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လာလည္ရင္း ျမန္မာျပည္တြင္ ခရီးတေထာက္ နားမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ သာသနာပိုင္ခ်ဳပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ ေမာင္ဘိုကို ဗာတီကန္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကက္သလစ္သာသနာေရး အစည္းအေဝးႀကီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ ေမာင္ဘိုႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးတို႔မွာ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ေန႔က သီးျခား ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေျပာခဲ့သည္ကို ဘုန္းေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ ေမာင္ဘိုက အာရွ ကက္သလစ္ သတင္းစဥ္ (ယူစီေအ) သို႔ ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ သာသနာပိုင္ခ်ဳပ္က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆံုခြင့္ ရစဥ္ ျမန္မာျပည္သို႔ လာလည္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္ဟု ဆို၏။

“တကယ္လို႔ အာရွႏိုင္ငံေတြကို လွည့္လည္ျဖစ္ရင္ ျမန္မာျပည္ကို ခဏ ဝင္လည္မယ္လို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေသခ်ာ ျပန္ေျပာပါတယ္” ဟု ဘုန္းေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ေမာင္ဘိုက ေျပာသည္။

ဗာတီကန္မွ တာဝန္ရွိသူတဦးက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကက္သလစ္အပါအဝင္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း မရွိေသာ ေၾကာင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ျမန္မာျပည္သြားေရာက္ လည္ပတ္မည့္ကိစၥ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

“ျမန္မာျပည္ကိုသြားၿပီး သာသနာပိုင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာျပည္ကသာသနာပိုင္ေတြ ဗာတီကန္ကို လာတာပဲျဖစ္ ျဖစ္ ခြင့္ျပဳထားတာပဲ” ဟု ၎တာဝန္ရွိသူက ယူစီေအသို႔ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကက္သလစ္အပါအဝင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳခြင့္ ေပးထားေသာ္ လည္း ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီ ကယ္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ခက္ခဲေၾကာင္း ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ကက္သလစ္ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးတပါးက ေျပာသည္။

“ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး လာမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတာ့ မၾကားေသးပါဘူး။ သူလာမယ္ဆိုရင္ လံုၿခံဳေရးကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး အေရးႀကီးမယ္။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ သူလာမယ္ဆုိရင္ အတိုင္းထက္အလြန္ ဝမ္းသာ တာေပါ့” ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလစ္ သာသနာ အေနႏွင့္ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းအၿပီးတြင္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚရွိ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီကယ္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ အင္တိုက္အားတုိက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

“ဒီမွာက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဘုရားေက်ာင္းတက္ ဝတ္ျပဳလို႔ရတယ္ ဆိုေပမယ့္။ လူမႈေရး လုပ္ငန္းေတြ က်ေတာ့ လုပ္ရတာ ခက္ခဲတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားကို ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္း မျပဳပါဟူ ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ဖိအားေပး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခိုင္းခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ား၌ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ေဟာၾကားမည့္ တရားေဒသနာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အာဏာ ပိုင္မ်ားတြင္ တင္ျပခိုင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္အေျခစိုက္ ႏွစ္ျခင္း သင္းအုပ္ဆရာ တဦးျဖစ္သည့္ သိကၡာေတာ္ရဆရာ ေနာ္မိုင္က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ သြားသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ သြားႏိုင္လွ်င္ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ႀကိဳဆိုသည္ဟု ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ေနထုိင္ေသာ ျမန္မာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တဦးကမူ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ျမန္မာျပည္ သြားလွ်င္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရကို ေထာက္ပံ့သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနမည္ စိုးေသာေၾကာင့္ မသြားသင့္ဟု ဆိုသည္။

“ဘုရားသခင္က ရန္သူကိုခ်စ္ရမယ္။ ကိုယ့္ကို ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း သူေတြ အတြက္ ဆုေတာင္းေပးရမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာပဲ” ဟု သိကၡာေတာ္ရဆရာ ေနာ္မိုင္က ေျပာသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘန္းနဒစ္သည္ ၎တာဝန္ကို စတင္ယူခ်ိန္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စ၍ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ခရီးစဥ္ ၁၀ ႀကိမ္ခန္႔ သြားခဲ့ေသာ္လည္း တူရကီႏိုင္ငံမွ လြဲ၍ အာရွႏိုင္ငံမ်ား မပါဝင္ခဲ့ေပ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ သာသနာ စည္းေဝး ပိတ္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပရာ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ၂၀၀၉ မတ္ လအတြင္း အာဖရိက ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အင္ဂိုလာႏွင့္ ကန္မရြန္း ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

၎က လာမည့္ႏွစ္အတြင္း အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မည္ဟု ကတိမေပးခဲ့ေသာ္လည္း တျခားေသာ အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားျဖစ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဝင္လည္ရန္ ဆႏၵရွိသည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရတံခါး ပေရာဂ်က္မ်ား ရပ္ဆုိင္းထားဦးမည္
မဇၩိမသတင္းဌာန
အဂၤါေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 04 2008 18:31 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လယ္ယာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ေသာ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရတံခါး ပေရာဂ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ လက္ရွိအဆင့္၌ပင္ ေခတၱ ဆိုင္းငံ့ထားမည္ ျဖစ္သည္။

ဆည္ေျမာင္းမ်ား၊ ေရထိန္းတံခါးမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြ အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ဆိုင္းငံ့ထားရျခင္းျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးမသတ္ႏိုင္သည့္ တည္ေဆာက္ဆဲ ပေရာဂ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ဆဲ အဆင့္တြင္ပင္ ေခတၱဆိုင္းငံ့ထားမည္ဟု အဆိုပါ ၀န္ႀကီးဌာနအဆိုအရ သိရျခင္း ျဖစ္သည္။

"ဟုတ္တယ္။ ရန္ပံုေငြက ျပတ္ေနလို႔ ခဏရပ္ထားရတာ။ သူတို႔ ခ်ေပးထားတာက ကုန္ေနၿပီဆိုေတာ့ေလ" ဟု ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းတဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ဆည္ေျမာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးကို အစိုးရမွ ခ်မွတ္ေပးၿပီး ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ေပးထားေသာ ရံပံုေငြ ကုန္ၿပီျဖစ္၍ ေနာက္ထပ္ ရံပံုေငြ ခ်မွတ္ေပးမည့္ အခ်ိန္အထိ ေဆာက္လုပ္ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတၱရပ္နားထားမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ၂၀၁၄ အထိ လ်ာထားေသာ ေရတံခါးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း ၃၃ ခုရွိေနၿပီး လတ္တေလာ ၂၀၀၈ ႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ရန္ လ်ာထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေရထိန္းတံခါး၊ ေရေလွာင္တမံႏွင့္ ေရလႊဲဆည္ ၆ ခုကိုမူ ဦးစားေပး၍ အၿပီးသတ္မည္ဟု သိရသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ၿပီးရမည္မ်ားမွာ ကေတာက္ကန ေရထိန္းတံခါး (ေက်ာက္တန္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း)၊ နဂါးေပါက္ ေရထိန္းတံခါး (ေ၀ါၿမိဳ႕၊ ပဲခူးတိုင္း)၊ က်ီးေခ်ာင္း ေရေလွာင္တမံ (ေက်ာက္ေတာ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္)၊ လင္ပန္းေရေလွာင္တမံ (ကန္႔ဘလူ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း)ႏွင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း၌ ရဲႏြယ္ ေရလႊဲဆည္ (ေက်ာက္တံခါး၊ ပဲခူးတိုင္း)ႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီး ေရလႊဲဆည္ (ရြာငံ၊ ရွမ္းျပည္နယ္) တို႔ကို အၿပီးသတ္မည္ျဖစ္သည္။

"က်ေနာ္တို႔မွာက ျပည္သူ႔လုပ္ငန္း ႀကိဳတင္ေခ်းေငြ ဆိုတာရွိေတာ့ အဲဒါကို တင္ထားေတာ့ စီမံကိန္းက လံုး၀ ရပ္သြားမွာေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗ်" ဟု အဆိုပါ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတဦးက ေျပာျပသည္။

သူ၏ အဆိုအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ေနေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားမွာမူ ရပ္ဆိုင္းမႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆည္ေျမာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို အစိုးရမွသာ ခ်ေပးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း တူးေျမာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းကိုမူ ကမၻာ့ေလာင္စာဆီ တင္ပို႔သူမ်ားအဖြဲ႔ - OPEC က ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားသို႔ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ရန္ တည္ေထာင္ထားေသာ ရံပံုေငြအဖြဲ႔ - OFID မွ ေရရရွိေရးႏွင့္ မိလႅာသိမ္းစနစ္အတြက္ ရန္ပံုေငြမွ ရန္ပံုေငြ ရရွိျခင္းမ်ား ရွိသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရရရွိေရးႏွင့္ မိလႅာသိမ္းစနစ္အတြက္ ကူညီေပးခဲ့သည့္ ရန္ပံုေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ဒႆမ ၂၈ သန္း ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း OFID အဖြဲ႕၏ စာရင္းမ်ားက ဆိုသည္။

၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္အစိုးရမွ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရတံခါးမ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဆည္ေျမာင္း ေရတံခါးေပါင္း ၂၁၆ ခု ရွိၿပီး ေဆာက္လုပ္ဆဲမွာ ၃၃ ခု ရွိသည္။

(ရန္ကုန္မွ မဇၩိမ သတင္းေထာက္ ေပးပို႔ေသာ သတင္းကို ဇာနည္မွ ျဖည့္စြက္ ေရးသားထားသည္။)

စက္မႈဇုန္ထုတ္ ကားမ်ား အေရာင္းက်ဆင္း
မဇၩိမသတင္းဌာန
အဂၤါေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 04 2008 18:17 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္။ ။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ျပည္တြင္း စက္မႈဇုန္ထုတ္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား ယခုတေလာ အ၀ယ္မလုိက္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ တိုးပြားလာျခင္း၊ ျပည္တြင္းသို႔ ဂ်ပန္ကား တင္သြင္းမႈ ျမင့္တက္လာျခင္း၊ ျပည္တြင္း စက္မႈဇုန္ထုတ္ ကားအရည္အေသြး က်ဆင္းျခင္း၊ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ကားအေရာင္းအ၀ယ္ ေစ်းကြက္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပတ္ခန္႔မွ စတင္ကာ ယခုလုိ အေရာင္းက်ဆင္းသြားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ကားထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ကားပြဲစားမ်ားက ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။

"ႏွစ္ပတ္ေလာက္ေတာ့ ရွိၿပီ။ က်ေနာ့္ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္က စက္မႈဇုန္ကေန အရစ္က် ၀ယ္တာက ၁၆၅ သိန္း၊ Toung Ace ကားပံုစံ ထုတ္ထားတာ ျပန္ေရာင္းလုိက္တာ ၁၄၀ ပဲ ေပါက္ေတာ့ အျမတ္မရွိဘူး။ Saloon ကားေလာက္ပဲ နည္းနည္း ေရာင္းရတယ္။ ဦးပုိင္ကားေတြလည္း အ၀င္မ်ားေနေတာ့ ေစ်းက်တယ္" ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အၾကားအျမင္မ်ားသည့္ ကားပြဲစားတဦးက ေျပာသည္။

သူက "ကားေစ်းကြက္မွာ အေရာင္းမ၀ယ္ေတာင္ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနတယ္။ လူေတြ လက္ထဲမွာ ေငြမွ မရွိက်ေတာ့တာ။ ၀ယ္ဖုိ႔ဆုိတာ ေ၀းေသး။ စက္မႈဇုန္ကားေတြက ၀ယ္ၿပီးရင္ အမ်ားႀကီး ျပန္ျပင္ရတယ္ေလ။ ဆီတုိင္လည္ေနရင္ေတာင္ တာယာက မလည္တာလည္း ရွိေသးတယ္ေလ။ စက္ရံုအလုပ္သမားေတြကို ကားႀကိဳပုိ႔လုပ္တဲ့သူေတြ အနီးအနားေတာ့ သြားလုိ႔ ရတယ္။ စီးလုိ႔ မေကာင္းဘူး။ အရည္အေသြးကလည္း မေကာင္းဘူးဆုိေတာ့ အနည္းဆံုး ၂ သိန္းေလာက္ကုန္တယ္" ဟု သူက ေျပာသည္။

ယခင္က အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ရာတြင္ အျမတ္မ်ားသည့္ ျပည္တြင္း စက္မႈဇုန္ထုတ္ကား ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိ အေနအထားတြင္ က်ပ္သိန္း ၃၀ ခန္႔အထိ အရႈံးေပၚေနေၾကာင္းႏွင့္ အျခားေသာ ဂ်ပန္ကား ေမာ္ဒယ္နိမ့္မ်ားသည္လည္း ပ်မ္းမွ်တစီးလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၂၀ မွ ၃၀ အထိ က်ဆင္းေနေၾကာင္း ဟံသာ၀တီပြဲစားမ်ားက ေျပာသည္။

''Engineering မေကာင္းတာလည္း ပါတယ္။ ပစၥည္းေတြက တႏွစ္ေလာက္သံုးၿပီးသြားရင္ သံေခ်းတက္သြားတယ္။ အဓိက ကားေဘာ္ဒီလုပ္တဲ့ သံျပားဆုိရင္ ပါးပါးေလး။ မုိးတမုိး ၿပီးသြားတာနဲ႔ သံေခ်းတက္သြားၿပီ။ ေနာက္ စက္မႈဇုန္က ၀ယ္ၿပီးတာနဲ႔ အကုန္ျပန္ျပင္ရတယ္။ သံုးတဲ့ ပစၥည္းေတြကလည္း အေဟာင္းေတြပဲ သံုးရတယ္ေလ'' ဟု အျခား ကားပဲြစားတဦးကလည္း ေျပာသည္။

တ႐ုတ္၊ ထိုင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကားအေဟာင္းမ်ားအကို အင္ဂ်င္သြင္းကာ ကုမၸဏီမ်ားက အေခ်ာျပန္ကုိင္ျပီး သံုးစဲြၾကေသာ္လည္း နည္းပညာ ကြ်န္းက်င္မႈႏွင့္ စက္ပစၥည္းပုိင္း အားနည္းေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

စီးပြားေရး ဦးပိုင္လိမိတက္မ်ားမွ ဂ်ပန္ကားမ်ားကို တိုးျမွင့္တင္သြင္းေနၿပီး ျပည္တြင္း ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕မွ ကားမ်ား တင္သြင္းလာေနမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကားေစ်းကြက္မွာ ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္လာေသာ္လည္း မ်ားျပားလွသည့္ ျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်စ္မ်ား၊ Light Truck မ်ားမွာ ေစ်းကြက္အတြင္း ဂ်ပန္ကားႏွင့္ ယွဥ္ပါက ေစ်းႏႈန္း ကြာဟမႈေၾကာင့္ ၀ယ္ယူသူဦးေရ က်ဆင္းလာေၾကာင္း ကားပဲြစားမ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆုိၾကသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံထုတ္ Super Saloon ကားေစ်းမွာလည္း သိန္း ၃၀၀ ေက်ာ္မွ ယခုေစ်းမွာ သိန္း ၂၅၀၊ Suzuki R+ ေခၚ ဂ်ပန္ဖက္စပ္ကား ေစ်းႏႈန္းမွာ သိန္း ၅၀၀ မွ သိန္း ၄၆၀ သိန္းခန္႔အထိ က်ဆင္းေနသည္။ ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထုတ္ Light Truck ဂ်စ္ကား ေဒသ ေခၚ (ဂ်စ္ပု)၊ ရွမ္းစတား၊ မႏၱလာ၊ ထီလာဂ်စ္ကား ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ယခင္က က်ပ္သိန္း ၁၃၀ မွ ယခုအခါ သိန္း ၈၀-၉၀ ခန္႔အထိ ထိုးက်ေနသည္။

အလားတူ လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူႀကိဳက္မ်ားေနသည့္ ရန္ကုန္ဂ်စ္ကားမွာ ယခင္ ၁၃၅ သိန္းမွ ယခု ၁၂၀ သိန္းထိ က်သြားသည္။

ေတာင္ဒဂံုမွ Light Truck ထုတ္သူတဦးက "၀ယ္တဲ့သူေတြက အရင္ဆို ေငြႀကိဳေပးတယ္ေလ။ ဒါဆို သူတို႔လည္း ပိုကိုက္သလို၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း အလုပ္ အဆက္မျပတ္ လုပ္ေပးရတယ္။ အခုဟာက ၀ယ္ထားၿပီး မကိုင္ရဲေတာ့ဘူး။ ကိုင္ထားတဲ့သူေတြလည္း အားလံုး ရံႈးေနေတာ့ ေအာ္ဒါအသစ္လည္း မ၀င္၊ အေဟာင္းေတြလည္း ၀ယ္သူမရွိ ျဖစ္ေနတယ္" ဟု ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ရွိ ကားေရာင္း၀ယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ကားေရာင္းဝယ္ေရး အလုပ္မျဖစ္ဘဲ ရွိေနသည္။

ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဂ်စ္ကား ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေတာင္ႀကီး စက္မႈဇုန္မွ Light Truck ၊ ဂ်စ္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္လည္း အမွာစာမ်ား လက္ခံရရွိျခင္း မရွိ၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအခ်ဳိ႕ ရပ္ဆိုင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

(ရန္ကုန္မွ မဇၩိမ သတင္းေထာက္ ေပးပို႔ေသာ သတင္းကို ဖနိဒါမွ ျဖည့္စြက္ ေရးသားထားသည္။)

မႏၲေလးတုိင္း အန္အယ္ဒီ ၆ ဦးအတြက္ အယူခံ၀င္မည္
သန္းထုိက္ဦး
အဂၤါေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 04 2008 17:44 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္။ ။ မႏၲေလးတိုင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္း႐ုံးေရးအဖြဲ႔၀င္ ၆ ဦးအား ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မနက္ျဖန္တြင္ တရား႐ုံး၌ အယူခံ၀င္သြားရန္ ေရွ႕ေနမ်ားက စီစဥ္ေနသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က မႏၱေလးတုိင္း အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ ေဒၚ၀င္းျမျမ အပါအ၀င္ အန္အယ္ဒီ တိုင္းစည္း႐ုံးေရးအဖြဲ႔၀င္ ၆ ဦးအား အိုးဘိုေထာင္တြင္း တရား႐ုံးက ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည့္အနက္ အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္ အခ်ခံရသည့္ အမႈတြဲမ်ားသည္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီသျဖင့္ ယခုလ ၅ ရက္တြင္ အယူခံတင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

''ဒီေန႔ အယူခံတင္ဖုိ႔ စာရြက္စာတမ္းမ်ားေနလို႔ က်ေနာ္တို႔ ကြန္ျပဴတာ ရိုက္ေနတာနဲ႔ ဒီေန႔တင္ဖို႔ဟာ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနတယ္။ မနက္ျဖန္က်ရင္ မႏၲေလးတုိင္း ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္က ခရိုင္တရား႐ုံးကို အယူခံတင္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္'' ဟု ေရွ႕ေန ဦးျမင့္သြင္က မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။

ေဒၚ၀င္းျမျမအား ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္၊ မႏၱေလးတုိင္း ဒု - ဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္ (မတၱရာအမတ္) အား ၈ ႏွစ္၊ ဦးကံထြန္း (တိုင္း အတြင္းေရးမႉး) အား ၁၂ ႏွစ္၊ ကုိတင္ကိုကုိ (မိတီၳလာၿမိဳ႕နယ္စည္း အဖြဲ႔ဝင္) အား ၂ ႏွစ္၊ ကုိမင္းသူ (မိုးကုတ္) အား ၁၃ ႏွစ္ႏွင့္ ကုိဝင္းေရႊ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) အား ၁၁ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူတို႔အား အစိုးရကို အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစရန္ ေျပာဆိုမႈ - ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)၊ ဘာသာ သာသနာအား အၾကည္ညိဳပ်က္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈ - ပုဒ္မ ၁၉၅ (က)၊ လူစုလူေ၀းတြင္ ပါ၀င္ကာ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ေစမႈ - ပုဒ္မ ၁၄၇ စသျဖင့္ အာဏာပုိင္မ်ားက စဲြခ်က္တင္ထားသည္။

ေရွ႕ေနဦးျမင့္သြင္က "ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ထားျခင္းက ဥပေဒအရ မွားယြင္းတယ္၊ စြပ္စြဲတဲ့ ပုဒ္မအရ မွားယြင္းတယ္၊ စြပ္စြဲတာလည္း တရားစြဲဆိုခ်က္အရ မွားယြင္းတယ္။ အဲဒီအတြက္ က်ေနာ္တို႔လူေတြကုိ အျပစ္မရွိတဲ့အတြက္ လႊတ္ေပးသင့္တယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း အယူခံတက္ရတာပါ။ တရားခံ ၆ ေယာက္ရဲ႕ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္က စြပ္စြဲထားတဲ့ ျပစ္မႈေတြကုိ က်ဴးလြန္တာ မဟုတ္ဘူး။ ျပဳမူေျပာဆိုခ်က္ေတြက ျပစ္မႈ မက်ဴးလြန္တဲ့အတြက္ ရာဇ၀တ္မႈ မေျမာက္ဘူး။ မေျမာက္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေပးရမယ္" ဟု ေျပာသည္။

တရား႐ုံးထုတ္သည့္အခါ တဖက္သတ္ သက္ေသမ်ား ထြက္ဆိုခဲ့သည့္အေပၚ တရားစီရင္ထံုးမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း ခိုင္မာသည့္ အခ်က္မ်ားအား အယူခံလႊာမ်ားတြင္ ေထာက္ျပထားသည္ဟု သူက ယခုလို ေျပာသည္။

"စြဲဆိုထားတဲ့ အမႈေတြက အသံဖမ္းစက္ေတြနဲ႔ ဖမ္းတယ္။ ၿပီးမွ ထြက္ခ်က္ေတြကို ျပန္ေရးတယ္။ ေရးၿပီးေတာ့မွ ႐ုံေတာ္ေရွ႕မွာ ထြက္တယ္။ ဒါတဆင့္ၾကား သက္ေသခံခ်က္ကုိ သက္ေသခံ မ၀င္ဘူးလို႔ က်ေနာ္တို႔က ေထာက္ျပရတယ္။ သက္ေသခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၀ အရ တဆင့္ၾကား သက္ေသခံစြဲတာ သက္ေသခံ မ၀င္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားတာကို ေထာက္ျပတယ္။ ေနာက္ စီရင္ထံုးေတြ ရွိတယ္။ အဲလိုေထာက္ျပၿပီး အယူခံ တက္ရပါတယ္" ဟု သူက ရွင္းျပသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၊ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ပြားစဥ္ သူတို႔အားလံုး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး မႏၱေလး အိုးဘုိေထာင္တြင္ အက်ဥ္းခ်ထားၿပီးေနာက္ ေထာင္တြင္းတရား႐ုံးက ၁၈ ၾကိမ္ေျမာက္ ႐ုံးထုတ္အခါ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်ခဲ့သည္။

ေရွ႕ေနဦးျမင့္သြင္က "အမႈ စလိုက္ကတည္းကိုက ႏိုင္ငံေရးအရ စြပ္စြဲထားတဲ့အတြက္ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ျပစ္ဒဏ္က်မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးတယ္၊ ခန္႔မွန္းတယ္။ ေရွ႕ပိုင္း အေတြ႔အၾကံဳေတြအရ လႊတ္ေလ့လႊတ္ထ မရွိတဲ့အတြက္ တရားခံေတြနဲ႕ ၾကိဳၿပီးေတာ့ အယူခံအတြက္ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ သူတို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္က အမွန္တရားျဖစ္တယ္၊ အျပစ္မရွိပါဘူး" ဟု ေျပာသည္။

ယခုအမႈကိစၥအတြက္ ဦးျမင့္သြင္ႏွင့္အတူ ဗဟိုတရား႐ုံးေရွ႕ေန ဦးမ်ဳိးေဆြႏွင့္ ဦးေရႊလွတို႔လည္း လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ဗန္းေမာ္တြင္ ေဖာက္ထြင္းမႈမ်ား မ်ားျပားေန
မ်ဳိးၾကီး
အဂၤါေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 04 2008 16:37 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္


ေရႊလီ။ ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္ပစၥည္းဆိုင္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ေဖာက္ထြင္းခိုးယူခံရမႈမ်ား ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေန႔စဥ္နီးပါး ျဖစ္ပြားေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ယခုလဆန္းပိုင္းအထိ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္းရိွ စက္ပစၥည္းဆိုင္၊ အထည္ဆိုင္၊ ကုန္ပစၥည္းစတိုးဆိုင္၊ ကုန္ေျခာက္ဆိုင္ႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားပါမက်န္ ေဖာက္ထြင္းခံရမႈသည္ ေန႔စဥ္ဆိုသလို ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား အေျပာအရ သိရျခင္း ျဖစ္သည္။

''အခု တပတ္ေလာက္အတြင္းကို ဆိုင္ၾကီး ၆ ဆိုင္ထက္မနည္း အေဖာက္ခံခဲ့ရတယ္။ အန္တီတို႔ မ်က္ေစာင္းထိုးနားက အထည္ဆိုင္ အေဖာက္ခံရတယ္။ အထည္ထုပ္ေတြ ပါသြားတယ္'' ဟု ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မရပ္မွ ဆန္ဆိုင္ပိုင္ရွင္က ေျပာသည္။

''ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး ေန႔တိုင္းလိုလို တရက္ျခား ႏွစ္ရက္ျခား အေဖာက္ခံေနရတာေပါ႔ေနာ္'' ဟု အလယ္ရပ္ရိွ စတိုးဆိုင္ပိုင္ရွင္ တဦးကလည္း မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။

ဗန္းေမာ္ကားၾကီး၀င္းအတြင္းမွ မ၀ါ စတိုးဆိုင္၊ အလယ္ရပ္မွ ေဒၚအားယံု စတိုးဆိုင္၊ မင္းကုန္းရပ္မွ ေဒၚအားစီ မုန္႔ဆိုင၊္ အမွတ္ (၁) ေစ်းအတြင္းမွ ကုန္ေျခာက္ဆိုင္၊ မင္းကုန္းရပ္မွ ဦးတင္ထြန္း ကုန္စံုဆိုင္၊ အမွတ္ (၁) ေစ်းအတြင္းမွ ရန္ကုန္ စတိုးဆိုင္၊ သီတာေမာ္႐ုပ္ရွင္႐ုံ၊ အလယ္ရပ္မွ ဂ်ပ္ဆင္ ထမင္းဆိုင္ အပါအ၀င္ ေနအိမ္တခ်ဳိ႕ပါ လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ေဖာက္ထြင္းခိုးယူခံရသည္။

ရန္ကုန္စတိုးဆိုင္မွ စက္ပစၥည္းႏွင့္ MP3, MP4 ပစၥည္း က်ပ္ေငြ ၁၀ သိန္းေက်ာ္၊ ေဒၚအားယံု စတိုးဆိုင္မွ ၅ သိန္းဖိုး အပါအ၀င္ ေဆးလိပ္ဖါမ်ား၊ မုန္႔ဖါမ်ား၊ အထည္အလိပ္မ်ား၊ ၀က္အူေခ်ာင္းႏွင့္ ငါးေျခာက္မ်ား ယူငင္ခံလုိက္ရသည္။

ေဖာက္ထြင္းမႈအတြင္း၌ ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္းမွ လာေရာက္ေသာ အေျခမဲ့အေနမဲ့မ်ား ပါ၀င္ေနကာ ဗန္းေမာ္ရဲစခန္းတြင္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ား အဖမ္းခံေနရသည္ဟု အလယ္ရပ္ စတုိးဆိုင္ပုိင္ရွင္က ေျပာသည္။

သူက ''လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ရက္ေလာက္ကမွ ရဲစခန္းက ကေလး ၂ ေယာက္ဖမ္းမိလို႔ အခု ၂ ရက္ေလာက္ နဲနဲၿငိမ္သြားတယ္'' ဟု ေျပာသည္။

''အခု ဖမ္းထားတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ေအာက္ပိုင္းက ကေလးႏွစ္ေယာက္။ ဂိုဏ္းနဲ႔ လုပ္ၾကသလားေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ေတာ့ မမိေသးဘူးလည္း ၾကားတယ္'' ဟု ဆန္ဆိုင္ပုိင္ရွင္ အမ်ဳိးသမီးကလည္း ေျပာသည္။

''ေအာက္ပိုင္းကလူေတြ အုတ္ဖိုေတြမွာ အလုပ္လာလုပ္တဲ့ မိသားစုေတြ မ်ားတယ္။ အခုတေလာ မိုးအရမ္းရြာေတာ့ အဲဒီမိသားစုေတြ အရမ္းဒုကၡျဖစ္ၿပီး၊ စားရမဲ့ ေသာက္ရမဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေနတာေပါ႔ေနာ္။ ပြဲေစ်းလွည့္ေရာင္းတဲ့သူေတြ ေနရပ္ေတြ မျပန္ေတာ့ဘဲ သဲေသာင္ျပင္ေတြမွာ တဲထိုးၿပီးေနတဲ့သူေတြ ပိုမ်ားလာတယ္။ သူတို႔ကေလးေတြက ပလပ္စတစ္ ေကာက္တာတို႔ အဲလိုေတြ လုပ္ၾကတယ္။ စား၀တ္ေနေရး က်ပ္တည္းၾကေတာ့ ဂိုဏ္းဖြဲ႔ၿပီးမ်ား ေခ်ာင္တဲ့ေနရာမွာ လာလုပ္ၾကသလားေပါ့ေနာ္'' ဟု စတုိးဆိုင္ပုိင္ရွင္က ဆက္ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ ယခုလို ေဖာက္ထြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေနသလို ရွမ္းျပည္(ေျမာက္ပိုင္း) မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ဆိုင္ကယ္စီးသမားမ်ားက မၾကာခဏ ေငြလုယူမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္တပတ္ တနလၤာေန႔က မူဆယ္ မန္၀ိန္းၾကီးဂိတ္အနီးတြင္ ပန္ခမ္းရြာသူ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီး နန္းေငြ ေျမပဲ၀ယ္ရန္ သြားေနစဥ္ ဆိုင္ကယ္စီး ေငြလုသူမ်ားက ေခါင္းကိုရိုက္ကာ က်ပ္သိန္း ၂၀ ေက်ာ္ လုယူသြားခဲ့ေၾကာင္း တရြာတည္းေန ကိုမာေဇာ္က ေျပာသည္။

''မန္၀ိန္းဂိတ္နားမွာ အေစာင့္ေတြရိွတဲ့ၾကားက ေငြရိုက္လုတာေတြ ခဏခဏ ျဖစ္ေနတယ္။ တခါမွ မိတယ္လို႔ မၾကားေသးဘူး။ ဆိုင္ကယ္စီးတဲ့ လူႏွစ္ေယာက္က ကပ္ေမာင္းၿပီး ေခါင္းကို ရိုက္သြားတယ္။ မူဆယ္ေဆး႐ုံလည္း ၃ ရက္ေလာက္ တက္လိုက္ရတယ္'' ဟု သူက ေျပာသည္။

ေရပိုင္နက္ျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ရန္ကုန္သို႔ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေစလႊတ္မည္
ဆစ္ဒစ္အစ္စလမ္
အဂၤါေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 04 2008 15:26 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္


ဒါကာ။ ။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား တင္းမာမႈ ေလ်ာ့ပါး ေျပလည္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန အတြင္းဝန္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ တဖြဲ႔ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ရန္ကုန္သို႔ ေစလႊတ္မည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန အၾကံေပး ေဒါက္တာ အိဖ္ခါး အာမက္ ေခ်ာင္ဒရီ (Dr. Iftekhar Ahmed Chowdhury) က ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးကို တနလၤာေန႔က ဒါကာၿမ့ဳိ ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာန႐ံုးသို႔ ဆင့္ေခၚကာ အစိုးရ၏ ကန္႔ကြက္လႊာကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ‘မိတ္ေဆြႏိုင္ငံ’ အျဖစ္ ရႈျမင္ထားသလို၊ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ‘ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးတက္လာေနေၾကာင္း’ႏွင့္ ယခု ေရေၾကာင္း နယ္နိမိတ္ဇံုအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားသည္ ‘အလြန္ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွသည့္ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား’ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္က ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးကို ဆင့္ေခၚရာတြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန အတြင္းဝန္ အမ္တူဟစ္ဟူစိန္ (M. Touhid Hossain) က ေဒါက္တာ ေခ်ာင္ဒရီက ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးကို အသိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ကိစၥကို ဒါကာၿမ့ဳိ၌ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ႏွင့္ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာေခ်ာင္ဒရီက သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔က တနဂၤေႏြေန႔က ျပင္းထန္တဲ့ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈတခု လုပ္ခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ႏိုင္ငံရဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ဘုိ႔အတြက္ လုပ္ႏိုင္တာမွန္သမွ် လုပ္သြားမွာပဲလို႔ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးကိုလည္း တနလၤာေန႔က ေျပာျပခဲ့တယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရျပင္ပိုင္နက္အတြင္း ျမန္မာေရယာဥ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန အတြင္းဝန္က ျမန္မာ သံအမတ္ၾကီးကို ဆင့္ေခၚကာ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ေရျပင္ပိုင္နက္ႏွင့္ ေရေၾကာင္းဇုန္ အက္ဥပေဒအရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ပိုင္ဆုိင္သည္ဟု ေၾကညာထားေသာ ေရျပင္ပိုင္နက္အတြင္း လႈပ္ရွားမႈ အားလံုးကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႔ရန္ ျမန္မာအစိုးရကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ မိမိ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း၏ ေရယာဥ္မ်ား အားလံုးကို ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာသြားေစရန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ေရျပင္ပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းၿပီးသည္အထိ ေရနံ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္း ဟူသမွ်ကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္လည္း အဆိုပါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၏ ကန္႔ကြက္လႊာတြင္ အဓိက ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိအေတာအတြင္း လြန္ခဲ့ေသာလက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး ေမာင္ေအး၏ ခရီးစဥ္အၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဝန္ၾကီးဌာနေပါင္းစံု အစည္းအေဝး တရပ္ကိုလည္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနတြင္ တနလၤာေန႔က ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္က သဘာပတိလုပ္ကာ က်င္းပခဲ့ေသးသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေဝးတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၊ ဆန္စပါးဝယ္ယူေရး၊ လယ္ယာ အငွားခ်ထားေရး၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးႏွင့္ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္လည္ သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာနက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အက်ဳိးအျမတ္ အမ်ားဆံုး ရရွိေစရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔ ပူးေပါင္း ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွာ အေရးၾကီးေၾကာင္းျဖင့္ ေဒါက္တာေခ်ာင္ဒရီက သတင္းေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။

ျမန္မာ့ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး ‘အရာမယြင္းရွိေန’ ဟု စစ္အစိုးရ ကုလသံအမတ္ၾကီးေျပာ
မံုပီး
အဂၤါေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 04 2008 19:00 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္


နယူးေဒလီ။ ။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ရိုးရာဥပေဒအရ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားရရွိ ခံစားရလ်က္ရွိၿပီး၊ ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္တန္းတူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရပ္တည္ခြင့္ ရေနၾကသည္ဟု ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ၾကီးက တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးအတြက္ အလံုအေလာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ ဂ်နီဗာတြင္ က်င္းပသည့္ ‘အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း တိုက္ဖ်က္ေရး ကြန္ဗင္းရွင္း’ (CEDAW) ၏ ၄၂ ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ အမ်ဳိးသား ၇ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦးပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ေခါင္းေဆာင္ တက္ေရာက္လာသည့္ သံအမတ္ၾကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္ပေရာက္ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႔အစည္းတခု၏ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူ အမ်ဳိးသမီးတဦးျဖစ္ေသာ ခ်ယ္ရီဇေဟာ (Cherry Zahau) ကမူ “ဦးဝဏၰ၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ အလြန္ အံ့အားသင့္စရာျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာျပည္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ လံုးဝ ရွိပံုမရဟု ေျပာၾကားျခင္းသည္လည္း လံုးဝ ယံုၾကည္ႏိုင္စရာ မရွိေၾကာင္း” ျဖင့္ တနလၤာေန႔က ေျပာပါသည္။

ယခင္ ရက္သတၱပတ္က ‘အရိပ္ အစီရင္ခံစာ’ (Shadow Report) ကို အျခား အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ ၈ ဦးႏွင့္ အတူ ပူးတြဲတင္သြင္းခဲ့သည့္ ဇေဟာက “ဦးဝဏၰ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အေျခအေနသည္ က်မတို႔ သိထားသည္မ်ားႏွင့္ လံုးဝ ကြဲျပားျခားနားေနကာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ကြာျခားေနေၾကာင္း” ျဖင့္ စစ္အစုိးရ၏ CEDAW အစည္းအေဝး အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေခ်ပ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

အလြန္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဘြယ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ျပစ္တင္ ေဝဘန္မႈမ်ားကို ခံေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်းလက္ေန အမ်ဳိးသမီးဦးေရ၏ ၇ဝ% ေက်ာ္သည္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ခံစားခြင့္ ရေနၾကၿပီး၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီး အမ်ဳိးသမီး အမ်ားစုအတြက္လည္း အထက္တန္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝ အာမခံ ေပးထားသည္ဟု ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ စစ္အစိုးရက ေဖၚျပ ေရးသားထားပါသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္က အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု လူမ်ဳိးစုမ်ား ေနထိုင္သည့္ေဒသမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အရမ္း ကာေရာ မုဒိမ္းက်င့္သည္ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကိုလည္း ဦးဝဏၰက ျငင္းဆိုသြားခဲ့ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီး လႈပ္ရွားမႈကြန္ရက္ (SWAN) အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႔အစည္း အေတာ္မ်ားမ်ားက ဤအခ်က္ကို မီးေမာင္းထိုး၍ အစီရင္ခံစာတရပ္ ေရးသား တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ထီးရိပ္ အဖြဲ႔အစည္း တရပ္ျဖစ္ေသာ ‘ခ်င္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္’ (WLC) ၏ ဆက္သြယ္ညႇိႏိႈင္းေရးမႉးျဖစ္ေသာ ဇေဟာ ကမူ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ လံုျခံဳမႈ လံုးဝမရွိဘဲ စစ္အစိုးရသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဆက္လက္ဖိႏွိပ္ အျမတ္ထုတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးမထားေၾကာင္း” ျဖင့္ ေျပာၾကားသြားပါသည္။

အမ်ဳိးသားမ်ား လႊမ္းမိုးၾကီးစိုးသည့္ ယဥ္ေက်းမႈရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္အတြက္ အေျခအေနမ်ားမွာ ပိုမိုဆိုးရြားသြားေၾကာင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးအပါအဝင္ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုတြင္ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ခ်ဳိးေဖာက္ အျမတ္ထုတ္ျခင္း ခံေနရေၾကာင္းျဖင့္ သူမက ေျပာပါသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုအတြက္ အျမင့္ဆံုး ရရွိႏိုင္ေသာ ပညာေရး အဆင့္အတန္းမွာ ဒႆမတန္းထိ သာျဖစ္ေၾကာင္း” ဇေဟာ က ေျပာပါသည္။

ဇေဟာႏွင့္ သူမ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပူးတြဲ အစီရင္ခံစာတေစာင္ကို တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ ထုိအစီရင္ခံစာကို တိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ ၁၂ ဖြဲ႔ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ WLC ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (WLB) တို႔ ပူးတြဲ တင္သြင္းခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားက ‘အရိပ္အစီရင္ခံစာ’ (Shadow Report) ဟု ေခၚသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဆိုးရြားျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ ခံစားေနရပံုမ်ားကို အသားေပး ေဖၚျပထားပါသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ CEDAW အစီရင္ခံစာကို ခုခံေခ်ပထားသည့္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမ့ဳိမွာပါ ျမန္မာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုလံုးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မိသားစုအတြင္းႏွင့္ အလုပ္ခြင္အျပင္ အထက္တန္းေက်ာင္း အထိတြင္ပါ ဆရာမ်ား၏ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို အညီအမွ် ခံစားေနၾကရေၾကာင္းျဖင့္ ေရးသားထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရေျပာင္းလဲေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထူေထာင္ေရးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည့္ တခုတည္းေသာလမ္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကပါရန္ အစီရင္ခံစာက ေတာင္းဆိုထားပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဤအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အစီရင္ခံစာကို ျငင္းဆိုသည့္ အေနႏွင့္ ဦးဝဏၰႏွင့္ သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားကဲ့သို႔ လံုျခံဳမႈရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ျပႆနာ မွန္သမွ်ကိုလည္း လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (MWAF) က ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာဆိုသြားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဝဘန္သူမ်ားကမူ အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းသည္ စစ္အစိုးရ၏ ႐ုပ္ေသး အဖြဲ႔အစည္းတရပ္သာ ျဖစ္ၿပီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ဇနီးမယားမ်ား ကေတာ္မ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုၾကပါသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ကုိယ္စားျပဳ တက္ေရာက္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွာ အမ်ဳိးသား ၇ ဦးပါလာတာေတာ့ အေတာ္ရီစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဖိႏွိပ္ခံေနရတာ ထင္ရွားပါတယ္” ဟု ဇေဟာ က ေျပာပါသည္။

ေရနစ္ေသဆံုးသူ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သား ႐ုပ္ကလာပ္ ျပန္ေတြ႔
ဆလိုင္းပီးပီး
အဂၤါေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 04 2008 18:50 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ။ ။ ျမန္မာျပည္အေနာက္ပိုင္း ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးအၿပီးအျပန္ ကုလားတန္ျမစ္အတြင္း ေလွေမွာက္၍ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားတဦး ၿပီးခဲ့သည့္လ ၃ဝ ရက္ေနေန႔က ေရနစ္ေသဆံုးခဲ့ရာ ၃ ရက္အၾကာ၌ ျပန္လည္ ေတြ႔ရွိသည္။

အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္အေျခစိုက္ ခ်င္းအငတ္ေဘး အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ - CFERC ၏ ယာယီ ဆက္သြယ္ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး ဂၽြန္တြီဟင္း - John Tuihing (၃၆ ႏွစ္) ၏ အေလာင္းကို ၃ ရက္အၾကာတြင္ ျမစ္အတြင္းမွပင္ ျပန္လည္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟု လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္တဦးျဖစ္သူ ဆန္ဘစ္ - Sangbik က ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

“သူက ရွင္းလက္ဝရြာက ရြာသားေတြကို ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းေတြ ေဝဘို႔သြားတာ။ အဲဒီရြာကအျပန္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္အနားက ကုလားတန္ျမစ္ထဲ ေလွေမွာက္ၿပီးေသတာ” ဟု CFERC ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႔ဝင္တဦးျဖစ္သူ ဆန္ဘစ္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ဤအဖြဲ႔သည္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္း ေစတနာရွင္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လူသားခ်င္း စာနာကူညီသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ ျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ကုန္ကတည္းက ဝါးသုဥ္းၿပီး ႂကြက္က်၍ အငတ္ေဘး က်ေရာက္ေနေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမ့ဳိနယ္သို႔ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္ေဝငွအၿပီး အျပန္ခရီးတြင္ ဂၽြန္တြီဟင္း ေသဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႂကြက္က်၍ ေျပာင္းခင္းမ်ား၊ စပါးက်ီမ်ားႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲအထိ အစားအစာမ်ားကို ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးခံရ၍ အၾကီးအက်ယ္ စားနပ္ရိကၡာရွားပါးမႈ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ၾကံဳေနရေသာ ၿမ့ဳိနယ္ အမ်ားအျပားတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမ့ဳိနယ္သည္လည္း တခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္ဟု CFERC က ေျပာသည္။

ခ်င္းလူသားခ်င္း စာနာကူညီသည့္ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ခ်င္းျပည္နယ္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား လွ်ဳိ႔ဝွက္ေပးပို႔ေနစဥ္ တြီဟင္း ေသဆံုးသည့္သတင္း ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝါးသုဥ္းၿပီး ႂကြက္မ်ား အလြန္အမင္း တိုးပြါးလာကာ ခ်င္းျပည္နယ္အႏွံ႔ စပါးခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္သည့္အတြက္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွ စတင္၍ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း စားနပ္ရိကၡာမ်ား ရွားပါးလာခဲ့သည္။ ထုိသို႔ ဝါးသုဥ္းျခင္းသည္ အႏွစ္ ၅ဝ တြင္ တၾကိမ္ၾကံဳရေလ့ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ထုိအက်ပ္အတည္းကို ကူညီေျဖရွင္းေပးသည့္ အေနႏွင့္ ခ်င္း လူသားခ်င္း စာနာကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ CFERC တို႔ အပါအဝင္ ျပည္ပအေျခစိုက္ ခ်င္း လူသားခ်င္း စာနာကူညီသည့္ အဖြ႔ဲအမ်ားအျပားက ျပည္နယ္တြင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ားထံ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေပးပို႔ ကူညီခဲ့ၾကသည္။

ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေရာက္ရွိျခင္းမရွိ၍ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာအမ်ားအျပားမွာ ယခုထိ အစားအစာ အၾကီးအက်ယ္ ျပတ္လပ္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ မၾကာေသးခင္ကမွ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ ေလ့လာအကဲျဖတ္ ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ၿပီး ျပန္လာခဲ့သည့္ ခ်င္း လူသားခ်င္း စာနာကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ရိုဇာထန္း - Rozathang က ေျပာသည္။

“အခုေတာင္ အမ်ားစုက ဆန္ျပဳတ္ကို ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔ ေရာစားေနရတုန္း ရွိပါေသးတယ္။ တခ်ဳိ႔က အစားအစာ ေပါမယ့္ ေနရာေတြကို ရွာဘုိ႔ ရြာက ထြက္သြားၾကၿပီ” ဟု သူက ေျပာသည္။

ယခုအခါ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အနည္းဆံုး ဖလမ္းၿမ့ဳိမွ ေက်းရြာ ၃၃ ရြာ၊ တီးတိန္မွ ၇ ရြာႏွင့္ တြန္းဇံမွ ၁၇ ရြာတို႔သည္ အစားအစာ ျပတ္လပ္ရွားပါးလ်က္ ရွိေသးေၾကာင္းလည္း သူက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ ေလ့လာ ေတြ႔ရွိမႈသည္ စနစ္တက် သိပၸံနည္းက် ေလ့လာသုေတသနျပဳထားသည့္ ေလ့လာခ်က္ မဟုတ္ဘဲ မ်က္ျမင္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိုသာ အေျခခံေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အက်ပ္အတည္း၏ ပမာဏသည္ ယခုထက္ ပုိ၍ပင္ ၾကီးမားႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သူက ေျပာသည္။

ဤအေတာအတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ - WFP က မဇၩိမကို အီေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔ေျပာၾကားရာတြင္ “ႂကြက္က်၍ ေဘးဒုကၡၾကံဳေနရေသာ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္သည္ ခန္႔မွန္းေျခ ၁ သိန္းခန္႔ရွိၿပီး၊ ယင္းတို႔သည္ အစားအစာ ျပတ္လတ္လ်က္ေသာ္၎၊ မၾကာမီ ျပတ္လပ္ေတာ့မည့္ အေျခအေနႏွင့္ေသာ္၎ ရင္ဆိုင္ေနရသည္” ဟု ဆိုသည္။

ေက်းရြာသားမ်ားကို ကူညီေရးအတြက္ ‘အစားအစာ၊ ေငြႏွင့္ လုပ္အား လဲလွယ္ေရး’ အစီအစဥ္အရ WFP သည္ ေငြႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္လည္း ေျပာသည္။ ယင္းအစီအစဥ္အရ ရပ္ရြာတြင္း လမ္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ ေဖာက္လုပ္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ - UNDP ကလည္း ေက်းရြာသားမ်ားကို အေရးေပၚ အစားအစာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးပို႔ ကူညီသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာသားမ်ားကို ကူညီေရးအတြက္ ယခုထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၇၈၂၆၁ ရရွိထားၿပီး၊ ေက်းရြာသား ၅၅ဝဝဝ ဦးကို အစားအစာမ်ား ေဝငွကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ဟု WFP က ဆိုသည္။

“အေျခအေနေတြက အခုထိ ခက္ခဲေနၿပီး တခ်ဳိ႔ေနရာေတြမွာ ပိုလို႔ေတာင္ ဆိုးရြားလာေနပါတယ္” ဟု WFP ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒါရိုက္တာ ခရစ္ေကး - ဃ့မင် ဳေပန က ေျပာပါသည္။ ယခုေလာေလာဆယ္ ကူညီေထာက္ပံ့မည့္ ပေရာဂ်က္တြင္ မပါဝင္ေသးသည့္ ေနရာမ်ားအတြက္လည္း ေနာက္ထပ္ ေလ့လာစူးစမ္းမႈတရပ္ကို ျပဳလုပ္သြားဦးမည္ဟုလည္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

ေရနစ္ေသဆံုးသူ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သား ႐ုပ္ကလာပ္ ျပန္ေတြ႔
ဆလိုင္းပီးပီး
အဂၤါေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 04 2008 18:50 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
နယူးေဒလီ။ ။ ျမန္မာျပည္အေနာက္ပိုင္း ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးအၿပီးအျပန္ ကုလားတန္ျမစ္အတြင္း ေလွေမွာက္၍ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားတဦး ၿပီးခဲ့သည့္လ ၃ဝ ရက္ေနေန႔က ေရနစ္ေသဆံုးခဲ့ရာ ၃ ရက္အၾကာ၌ ျပန္လည္ ေတြ႔ရွိသည္။

အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္အေျခစိုက္ ခ်င္းအငတ္ေဘး အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ - CFERC ၏ ယာယီ ဆက္သြယ္ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး ဂၽြန္တြီဟင္း - John Tuihing (၃၆ ႏွစ္) ၏ အေလာင္းကို ၃ ရက္အၾကာတြင္ ျမစ္အတြင္းမွပင္ ျပန္လည္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟု လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္တဦးျဖစ္သူ ဆန္ဘစ္ - Sangbik က ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

“သူက ရွင္းလက္ဝရြာက ရြာသားေတြကို ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းေတြ ေဝဘို႔သြားတာ။ အဲဒီရြာကအျပန္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္အနားက ကုလားတန္ျမစ္ထဲ ေလွေမွာက္ၿပီးေသတာ” ဟု CFERC ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႔ဝင္တဦးျဖစ္သူ ဆန္ဘစ္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ဤအဖြဲ႔သည္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္း ေစတနာရွင္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လူသားခ်င္း စာနာကူညီသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ ျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ကုန္ကတည္းက ဝါးသုဥ္းၿပီး ႂကြက္က်၍ အငတ္ေဘး က်ေရာက္ေနေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမ့ဳိနယ္သို႔ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္ေဝငွအၿပီး အျပန္ခရီးတြင္ ဂၽြန္တြီဟင္း ေသဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႂကြက္က်၍ ေျပာင္းခင္းမ်ား၊ စပါးက်ီမ်ားႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲအထိ အစားအစာမ်ားကို ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးခံရ၍ အၾကီးအက်ယ္ စားနပ္ရိကၡာရွားပါးမႈ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ၾကံဳေနရေသာ ၿမ့ဳိနယ္ အမ်ားအျပားတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမ့ဳိနယ္သည္လည္း တခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္ဟု CFERC က ေျပာသည္။

ခ်င္းလူသားခ်င္း စာနာကူညီသည့္ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ခ်င္းျပည္နယ္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား လွ်ဳိ႔ဝွက္ေပးပို႔ေနစဥ္ တြီဟင္း ေသဆံုးသည့္သတင္း ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝါးသုဥ္းၿပီး ႂကြက္မ်ား အလြန္အမင္း တိုးပြါးလာကာ ခ်င္းျပည္နယ္အႏွံ႔ စပါးခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္သည့္အတြက္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွ စတင္၍ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း စားနပ္ရိကၡာမ်ား ရွားပါးလာခဲ့သည္။ ထုိသို႔ ဝါးသုဥ္းျခင္းသည္ အႏွစ္ ၅ဝ တြင္ တၾကိမ္ၾကံဳရေလ့ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ထုိအက်ပ္အတည္းကို ကူညီေျဖရွင္းေပးသည့္ အေနႏွင့္ ခ်င္း လူသားခ်င္း စာနာကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ CFERC တို႔ အပါအဝင္ ျပည္ပအေျခစိုက္ ခ်င္း လူသားခ်င္း စာနာကူညီသည့္ အဖြ႔ဲအမ်ားအျပားက ျပည္နယ္တြင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ားထံ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေပးပို႔ ကူညီခဲ့ၾကသည္။

ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေရာက္ရွိျခင္းမရွိ၍ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာအမ်ားအျပားမွာ ယခုထိ အစားအစာ အၾကီးအက်ယ္ ျပတ္လပ္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ မၾကာေသးခင္ကမွ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ ေလ့လာအကဲျဖတ္ ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ၿပီး ျပန္လာခဲ့သည့္ ခ်င္း လူသားခ်င္း စာနာကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ရိုဇာထန္း - Rozathang က ေျပာသည္။

“အခုေတာင္ အမ်ားစုက ဆန္ျပဳတ္ကို ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔ ေရာစားေနရတုန္း ရွိပါေသးတယ္။ တခ်ဳိ႔က အစားအစာ ေပါမယ့္ ေနရာေတြကို ရွာဘုိ႔ ရြာက ထြက္သြားၾကၿပီ” ဟု သူက ေျပာသည္။

ယခုအခါ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အနည္းဆံုး ဖလမ္းၿမ့ဳိမွ ေက်းရြာ ၃၃ ရြာ၊ တီးတိန္မွ ၇ ရြာႏွင့္ တြန္းဇံမွ ၁၇ ရြာတို႔သည္ အစားအစာ ျပတ္လပ္ရွားပါးလ်က္ ရွိေသးေၾကာင္းလည္း သူက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ ေလ့လာ ေတြ႔ရွိမႈသည္ စနစ္တက် သိပၸံနည္းက် ေလ့လာသုေတသနျပဳထားသည့္ ေလ့လာခ်က္ မဟုတ္ဘဲ မ်က္ျမင္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိုသာ အေျခခံေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အက်ပ္အတည္း၏ ပမာဏသည္ ယခုထက္ ပုိ၍ပင္ ၾကီးမားႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သူက ေျပာသည္။

ဤအေတာအတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ - WFP က မဇၩိမကို အီေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔ေျပာၾကားရာတြင္ “ႂကြက္က်၍ ေဘးဒုကၡၾကံဳေနရေသာ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္သည္ ခန္႔မွန္းေျခ ၁ သိန္းခန္႔ရွိၿပီး၊ ယင္းတို႔သည္ အစားအစာ ျပတ္လတ္လ်က္ေသာ္၎၊ မၾကာမီ ျပတ္လပ္ေတာ့မည့္ အေျခအေနႏွင့္ေသာ္၎ ရင္ဆိုင္ေနရသည္” ဟု ဆိုသည္။

ေက်းရြာသားမ်ားကို ကူညီေရးအတြက္ ‘အစားအစာ၊ ေငြႏွင့္ လုပ္အား လဲလွယ္ေရး’ အစီအစဥ္အရ WFP သည္ ေငြႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္လည္း ေျပာသည္။ ယင္းအစီအစဥ္အရ ရပ္ရြာတြင္း လမ္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ ေဖာက္လုပ္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ - UNDP ကလည္း ေက်းရြာသားမ်ားကို အေရးေပၚ အစားအစာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးပို႔ ကူညီသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာသားမ်ားကို ကူညီေရးအတြက္ ယခုထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၇၈၂၆၁ ရရွိထားၿပီး၊ ေက်းရြာသား ၅၅ဝဝဝ ဦးကို အစားအစာမ်ား ေဝငွကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ဟု WFP က ဆိုသည္။

“အေျခအေနေတြက အခုထိ ခက္ခဲေနၿပီး တခ်ဳိ႔ေနရာေတြမွာ ပိုလို႔ေတာင္ ဆိုးရြားလာေနပါတယ္” ဟု WFP ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒါရိုက္တာ ခရစ္ေကး - ဃ့မင် ဳေပန က ေျပာပါသည္။ ယခုေလာေလာဆယ္ ကူညီေထာက္ပံ့မည့္ ပေရာဂ်က္တြင္ မပါဝင္ေသးသည့္ ေနရာမ်ားအတြက္လည္း ေနာက္ထပ္ ေလ့လာစူးစမ္းမႈတရပ္ကို ျပဳလုပ္သြားဦးမည္ဟုလည္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးအမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သူ ေရွ႕ေနႏွစ္ဦး တရားစဲြခံရျပန္ၿပီ
ဖနိဒါ
တနလၤာေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 03 2008 22:08 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္


ခ်င္းမုိင္။ ။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္မ်ား၏ အမႈမ်ားကုိ ကူညီေပးေနသည့္ ဗဟုိတရား႐ုံးခ်ဳပ္ ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သိန္းႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ရွိန္တုိ႔အား လႈိင္ျမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးက ၿပီးခဲ့သည့္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ တရားစြဲဆုိလုိက္သည္။

အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမႈသည္မ်ားက တရား႐ုံးေတာ္ကုိ အယံုအၾကည္ မရွိေတာ့သျဖင့္ သူတို႔၏ ေရွ႕ေနပါ၀ါမ်ား ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ေၾကာင္း တရားသူၾကီးထံ တင္ျပရာ လႈိင္ျမိဳ႕နယ္ တရားသူၾကီး ေဒၚေအးျမိဳင္က တရား႐ုံးကုိ မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

"သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ကုိ ရန္ကုန္ ဗဟုိတရား႐ုံးခ်ဳပ္ကေန တရား႐ုံးအား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ - ဥပေဒပုဒ္မ ၃ အရ တရားစြဲဆုိထားတယ္လုိ႔ သိရတယ္" ဟု အန္အယ္ဒီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဥာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။

အမည္မေဖာ္လုိသူ ဗဟုိတရား႐ုံးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနတဦးကလည္း "ေထာင္အာဏာပုိင္ေတြက ေထာင္၀င္ခြင့္ မေပးဘူး။ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က စြဲထားတာ။ လႈိင္ျမိဳ႕နယ္ တရားသူၾကီးကေန တရား႐ုံးကုိ မထီေလးစား လုပ္တယ္ဆုိျပီး တရားစြဲလိုက္တယ္။ သမၼာန္စာလည္း ပုိ႔ထားျပီ" ဟု ေျပာသည္။

ႏွစ္ဦးစလံုးအား တရား႐ုံးမွ ယခုလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ႐ုံးခ်ိန္းရက္ ေပးထားသည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး၌ ႏုိင္ငံေရးအမႈတခု လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ တရားသူၾကီးက သတိထားေနရန္ႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်ခံရႏုိင္သည္ဟု ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ရွိန္အား ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုလို တရားစဲြဆိုမႈ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ ႏိုင္ငံေရး အမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ လူငယ္ေရွ႕ေန ကုိညီညီေထြးကိုလည္း ျပီးခဲ့သည့္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တရား႐ုံးက သမၼာန္စာ ေပးပုိ႔ကာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ႐ုံးခ်ိန္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း ႐ုံးခ်ိန္းရက္ မတုိင္ခင္ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရားသူၾကီး ဦးေသာင္းညြန္႔က တရား႐ုံးေတာ္ကို မထီေလးစားျပဳမႈ - ပုဒ္မ ၂၂၈ ျဖင့္ ကုိညီညီေထြးကို ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ ခ်မွတ္ျပီး၊ တၿပိဳင္တည္း တရားစဲြခံရကာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသည့္ ေရွ႕ေန ကိုေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္းကိုမူ ဖမ္း၀ရန္းထုတ္ထားသည္။

ျပည္ပအေျခစိုက္ ျမန္မာလူငယ္ေရွ႕ေနမ်ား ဥပေဒ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း - Myanmar Youth Lawyers Law Firm က ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဖက္ဒေရးရွင္း - International Federation of Human Rights (FIDH) ႏွင့္ ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ ကမၻာ့အဖြဲ႔ၾကီး - OMCT ထံ ေရွ႕ေန ကိုညီညီေထြးအား ကိုယ္ကာယ၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ တစံုတရာ ထိခိုက္ျခင္းမ်ဳိး စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက မျပဳလုပ္ေရးအတြက္ အာမခံရန္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေပးေစလိုေၾကာင္း ယမန္ေန႔က ေၾကညာခ်က္တရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကိုညီညီေထြးႏွင့္ ကိုေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္းတို႔ အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူမ်ားကုိ တရားဥပေဒအဆင့္ အပါအ၀င္ မတရားျပဳခ်က္မ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အတည္ျပဳျပဌန္းထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာ စာတမ္းမ်ား၏ စံခ်ိန္မ်ားႏွင့္အညီ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို အာမခံေပးရန္လည္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

FIDH သည္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း၊ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ကုလသမဂၢ၊ ယူနက္စ္ကို၊ ဥေရာပေကာင္စီတို႔တြင္ အၾကံေပးအဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ အာဖရိက လူသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္တြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ေရွ႕ေန ကုိညီညီေထြးႏွင့္ သူ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ကိုရန္ႏိုင္ထြန္း၊ ကိုေအာင္မင္းႏိုင္ (ခ) မီးေသြးႏွင့္ ကိုမ်ဳိးေက်ာ္ဇင္တို႔၏ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းမျပဳဘဲ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လုိက္ျခင္းသည္ ဥပေဒအရ မွားယြင္းျပီး ျပစ္မႈက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၈၂ ပါ ျပဌာန္းခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္သည္ဟု ေရွ႕ေန ကိုဖုိးျဖဴက ယခုလို ေျပာသည္။

"ျမန္မာျပည္က ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္ေတြဟာ တရားစီရင္ေရးမွာ လြတ္လပ္စြာ အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခြင့္ ဆံုး႐ႈံးေနပါတယ္။ အမႈသည္ကိုယ္စား တင္ျပခြင့္၊ ေလွ်ာက္ထားခြင့္၊ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ခံေနရပါတယ္။ ၁၈၈၀ ခုႏွစ္ ေရွ႕ေနလိုက္သူမ်ား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ - ၈ ကို ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏႈန္းစံတရပ္ျဖစ္တဲ့ ၁၉၉၀ ေရွ႕ေနမ်ားအတြက္ အေျခခံမူေတြအရလည္း ညီၫြတ္မႈ မရွိပါဘူး" ဟု သူက ေျပာဆိုလုိက္သည္။

ကိုသူရိန္ေအာင္အပါအဝင္ အက်ဥ္းသား (၅) ဦးကို
နယ္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ပို႔ေဆာင္

ၿဖဳိးႀကီး။ ႏုိဝင္ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေမေဒးအခမ္းအနားသို႔သြားေရာက္စဥ္ အဖမ္းခံရသူ ကိုသူရိန္ေအာင္ အပါအဝင္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားကို စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက နယ္အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္လိုက္သည္။

ယခုလ (၂) ရက္ေန႔က ကိုသူရိန္ေအာင္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၅) ဦးကို နယ္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစ္မျဖစ္သူက ေျပာသည္။

“သူရိန္ေအာင္တို႔ကို ေထာင္ေျပာင္းလိုက္တာ (၂) ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ေျပာင္းလိုက္တာ၊ အဲလုိေျပာင္းလိုက္တာကို မိသားစုေတြကို အေၾကာင္းၾကားတာလဲမရွိဘူး၊ ဘယ္သူမွလဲ မသိ လိုက္ဘူး၊ မေန႔ကမွ ေထာင္မွာသြားစံုစမ္းလို႔ ေျပာင္းတယ္ဆိုတာကို သိရတာ”ဟု ကိုသူရိန္ ေအာင္၏အစ္မျဖစ္သူ မစႏၵာက ေျပာသည္။

ကိုသူရိန္ေအာင္ႏွင့္ ကိုေက်ာ္မင္းအား စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္၊ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ ကိုေဝလင္း အား မႏၱေလးအက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ကိုညီညီေဇာ္အား ေတာင္ႀကီးအက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ အသီးသီး ပို႔ေဆာင္လိုက္ၿပီး ကိုမ်ိဳးမင္းအား အင္းစိန္ေထာင္၌ပင္ ဆက္လက္ထားရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“အရင္တုန္းက ဒီအင္းစိန္ေထာင္မွာ ေတြ႔ရဖို႔ေတာင္ ေတာ္ေတာ္ႀကိဳးစား ပိုက္ဆံရွာၿပီး သြားေတြ႔ ေနရာတာ၊ အခုလို အေဝးႀကီးေတြကို ပို႔လိုက္ေတာ့ ေထာင္ဝင္စာသြားေတြ႔ဖို႔ဆိုတာ အရမ္းခက္ သြားၿပီ၊ ခရီးစရိတ္ေတြက အဆမတန္ကုန္က်တဲ့အျပင္ ေရာက္လို႔ ေတြ႔ရမယ္၊ မေတြ႔ရဘူးဆိုတာ ကလဲ သိပ္မေသခ်ာဘူး ”ဟု ကိုသူရိန္ေအာင္၏ဇနီးျဖစ္သူ မမိုးမိုးက ေျပာသည္။

စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရန္ခက္ခဲ့ သည့္ နယ္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေန ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။


ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအမႈကို အျမန္ဆံုးအမိန္႔ခ်မွတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေန

႐ုိးမ ၃။ ႏုိဝင္ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈

စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို စစ္ေဆးမႈမ်ား အျမန္ဆံုးျပဳလုပ္ေနၿပီး ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ကာ နယ္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ပို႔ေဆာင္ရန္ ျပဳလုပ္ေနသည္။

သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုေခါင္းေဆာင္ အရွင္ဂမၻီရ၏အမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုး စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေန ေၾကာင္း မိသားစုဝင္တဦးက ယေန႔ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ဦးဇင္းကို အာဏာပိုင္ေတြက သူ႔အမႈေတြအကုန္လံုးကို အျမန္စစ္ေဆးေနတယ္၊ အခု ေထာင္ထဲ မွာရွိတဲ့ အေရးႀကီးေထာင္သားေတြကို ေနရာေတြခြဲပို႔ဖို႔ လုပ္ေနတယ္ဆိုၿပီးၾကားေနတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဦးဇင္းကိုလည္း အမႈေတြအျမန္စစ္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ” ဟု မိသားစုဝင္တဦးက ေျပာသည္။

အရွင္ဂမၻီရသည္ ေထာင္တြင္းေဆး႐ံုတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနရာ ျပန္လည္သက္သာလာၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္း ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာ အထူးကုဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသႏိုင္ေရးအတြက္ အဆင္ေျပမႈ မရွိေသးေၾကာင္း မိသားစုဝင္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

“ေလာေလာဆယ္ သူ႔က်န္းမာေရးက ေထာင္တြင္းေဆး႐ံုမွာကုတာ နည္းနည္းေတာ့ သက္သာ လာၿပီ၊ ဒါေပမဲ့ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ျပဖို႔ တင္ျပထားတာေတြကေတာ့ သိပ္အဆင္မေျပ ေသးဘူး”ဟု မိသားစုဝင္က ဆက္ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္အပါအဝင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ (၉) ဦးကို တရား႐ံုးအား မထီမဲ့ျမင္ျပဳလုပ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လစီ ခ်မွတ္ကာ မအူပင္အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဘဂၤလား-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံအျငင္းပြားေနသည့္ ေနရာအတြင္း ဂတ္(စ္)ရွာေဖြမႈကို ျမန္မာဘက္မွ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာၾကား
11/4/2008

သွ်င္ထြီးခိုင္ (နိရဥၥရာ) ဘဂၤလား-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ အျငင္းပြားေနသည့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ျမန္မာ ဘက္မွ ဆက္လက္ ဂတ္(စ္)ရွာေဖြတူးေဖာ္မႈကို ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ျမန္မာဘက္မွ ေျပာၾကားလိုက္ ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခု ျမန္မာဘက္မွာ ဂတ္(စ္)တူးေဖာ္ေနသည့္ေနရာကို ဘဂၤလား ေဒ့ႏိုင္ငံပိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားအစိုးရ ေျပာၾကားခ်က္ကို ျမန္မာဘက္မွ အသိအမွတ္မျပဳဟု ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ ဦးေဖသန္းဦးမွ ယေန႕တြင္ အတည္ျပဳေျပာဆိုိသည္။

အဆိုပါေနရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဇုန္ျဖစ္သျဖင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြမႈကို ရပ္တန္႕စရာမလိုဘဲ ဆက္လက္ရွာေဖြသြားမည္ဟု ျမန္မာ ထိပ္တန္းအရာရွိတဦးမွ ေျပာၾကား သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႕က ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ အမတ္ကို ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာအတြင္း၀န္ တိုးေဟးဟူစိန္ကဆင့္ေခၚၿပီး ဘဂၤလာေရပိုင္ နက္ကို က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီး ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြမႈကို ကန္႕ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ ခ်က္ ခ်င္းထြက္ခြာ သြားရန္ ေတာင္းဆို ထားသည့္စာတေစာင္ကို ျမန္မာ သံအမတ္သို႕ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ဘက္မွလည္း ေရတပ္သေဘၤာမ်ားကို အျငင္းျဖစ္ပြား ေနသည့္ ေနရာသို႕ ေစလြတ္ထားျပီး အဆိုပါ ျပႆနာကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဘဂၤလား ေဒ့ခ်္ဘက္မွ ေရတပ္အရာရွိမ်ားအပါအ၀င္ သံတမန္တဖြဲ႕ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ေစလႊတ္ထားသည္။

နယ္နိမိတ္အျငင္းပြားမႈ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဂၤလာ- ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေလ်ာ့ေပးမည့္ ပံုမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္တင္းမာလာမည့္ အေျခအေန ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားက သံုးသပ္ေနၾကသည္။

ဘဂၤလားေဒခ်္႕မွ ေရတပ္ သေဘၤာ ၂ စီး ျမန္မာေရပိုင္နက္ထဲကို က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ျမန္မာဘက္ကေျပာ
11/4/2008
ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နိုင္ငံမွ ေရတပ္ သေဘၤာ ၂ စီးသည္ ျမန္မာ ေရပိုင္နက္ထဲသို႕ လြန္ခဲ့ေသာ တနလၤာေန႕ နံနက္က က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု အမည္မေဖၚလိုသူ ျမန္မာျပည္ ေရတပ္ အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။
အဆိုပါ သေဘၤာႏွစ္စီးသည္ တနလၤာေန႕ နံနက္ ၈ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ ေရပိုင္နက္ထဲသို႕ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု သူကေျပာသည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕နိုင္ငံမွ ေရတပ္သေဘၤာ သံုးစီၤ္းမွာ ျမန္မာ ေရပိုင္နက္အနီးတြင္ ယခုအခါ ေရာက္ရွိေနျပီး ထိုအထဲမွ စစ္သေဘၤာႏွစ္စီးမွာ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္ထဲကို ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တစီးက ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္ထဲကို ၈ မိုင္ခန္႕ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီး ေနာက္တစီးမွာ ၄ မိုင္ထိ ၀င္ေရာက္ ခဲ့သည္။ က်န္တစီးမွာ ဘဂၤလာေရျပင္ပိုင္နက္ထဲမွ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။

သို႕ေသာ္လည္း ၀င္ေရာက္ျပီး တနာရီခန္႕အၾကာတြင္ ဘဂၤလာစစ္သေဘၤာ ၂ စီးမွာ ျပန္လည္ျပီး သူ႕ေရျပင္ထဲသို႕ ထြက္ခြာသြားသည္။

ယခုကဲ့သို႕ဘဂၤလာစစ္သေဘၤာမ်ား ျမန္မာေရပိုင္သို႕ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာဘက္မွ တစုံတရာ လက္တုန္႕ျပန္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ဘဂၤလာေဒခ်္႕မွသေဘၤာမ်ား ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ေနရာမွာ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလာအၾကား သူပိုင္ကိုယ္ပိုင္ အျငင္းပြားေနေသာ ေနရာျဖစ္သည္။

ျမန္မာဘက္မွ ဂတ္္(စ္)တူးေဖၚေနေသာ ေနရာတြင္ စစ္သေဘၤာ ၆ စီး ရွိေနေၾကာင္း ဘဂၤလာဘက္က ေျပာသည္။

ေနာက္ထက္ရရွိေသာ သတင္းအရ ဘဂၤလာဘက္ကလည္း အနည္းဆံုး စစ္သေဘၤာတစီးကို အဆိုပါ ေရျပင္ပိုင္နက္ အျငင္းပြားေနရာသို႕ ေစလႊတ္လိုက္သည္ဟု သိရသည္။

သို႕ေသာ္လည္း အဆိုပါ သတင္းကို အတည္ျပဳခ်က္ ရယူနိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ၊

ဘဂၤလာေဒခ်္႕မွ ယခုျမန္မာဘက္မွ ဂတ္ရွာေဖြ တူးေဖၚေနေသာ အကြက္အမွတ္ ၈-၁၃ မွာ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ေရျပင္ပိုက္နက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားျပီး ျမန္မာ စစ္အစိုးရကို ကန္႕ကြက္ထားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အတြင္းဝန္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ေစလႊတ္မည္
11/4/2008

သွ်င္ထြီးခိုင္ (နိရဥၥရာ) ဘဂၤလာေရပိုင္နက္အတြင္း ျမန္မာေရတပ္သေဘၤာႏွစ္စီးျဖင့္ ေရနံရွာသေဘၤာမ်ား က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ေနသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းရန္ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အတြင္းဝန္ တိုးေဟး ဟူစိန္းကို မနက္ျဖန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ ခရီးစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အတြင္းဝန္ ဟူစိန္းအပါအဝင္ ေရတပ္ဗိုလ္မွဴး ခ်ဳပ္ရမန္ႏွင့္ အၿငိမ္းစားေရတပ္ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ အလံတို႕လည္း ျမန္မာခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အလားတူ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အႀကံေပးအရာရွိ အီဖကာ အာမတ္ ေဆာ္ဒရီ က ျမန္မာသံအမတ္ ဦးေဖသန္းဦးကို ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႕ ယမန္ေန႕က ဆင့္ေခၚၿပီး ဘဂၤလာပိုင္ေရနက္ အမွတ္ ၈ မွ အကြက္ ၁၃ အနီးတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြရန္ ျမန္မာသေဘၤာမ်ား က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနသည္ဟုအသိေပးကန္႕ကြက္ခဲ့ျပီး ဘဂၤလာဘက္ မွ ျမန္မာသို႕ကိုယ္စားလွယ္ေစလြတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အသိေပးခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

သို႕ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ေရနံရွာေဖြေရး သေဘၤာမ်ားမွာ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ေရပိုင္နက္အတြင္းကို က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္းမရွိဘဲ မိမိတိုင္းျပည္၏ ေရပိုင္နက္အတြင္းမွာသာရွိေနေၾကာင္း ျမန္ မာဘက္မွ တုန္႕ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႕အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ေတာင္ကိုးရီးယား သံအမတ္ကိုလည္း ဆင့္ေခၚၿပီး ေတာင္ကိုးရီးယားကုမၸဏီသေဘၤာမ်ား ဘဂၤလာေရပိုင္နက္ကို ျမန္မာစစ္ေသဘၤားမ်ားႏွင့္ ၀င္ေရာက္ေရနံရွာေဖြသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကိုးရီးုယားသေဘၤာမ်ား အျမန္ဆံုး ထြက္ခြာေပးရန္ တိုက္တြန္းေျပာဆို ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ဘက္မွ မိမိႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အခ်ာႏွင့္နယ္ေျမကို အစိုးရအေနျဖင့္ ကာကြယ္စာင့္ ေရွာက္ရန္တာဝန္ရွိေၾကာင္း သို႕ျဖစ္၍ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္က်င္းပမည့္ နယ္နိမိတ္သတ္ မွတ္ေရး ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ေပၚလာမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ရန္ႏွင့္ လက္ရွိဘဂၤလာ ေရပိုင္နက္အတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ ဆိုင္း ရုတ္သိမ္းေပးရန္ ျမန္မာ နအဖ စစ္အစိုးရကို ဘဂၤလာအစုိးရက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

နယ္စပ္တြင္ ေသဆံုးသူ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံသား ၄ ဦးကို ျမန္မာ နစကမွ ပစ္သတ္သည္ဟု သတင္းျဖစ္ေပၚ
11/3/2008
ေမာင္ေအး(နိရဥၥရာ)
ဘဂၤလာေဒခ်္႕နို္င္ငံမွ ၀ါးခုတ္သမား ၄ ဦးကို အမည္မသိသူမ်ားက ျမန္မာဘက္တြင္ ၀ါးခိုးခုတ္ေနစဥ္ အေသသတ္ျပီး လြန္ခဲ့ေသာစေနေန႕က ဘဂၤလာေဒခ်္႕ဘက္တြင္ လာေရာက္ပစ္ထားခဲ့သည္။
အဆိုပါ ၀ါးခုတ္သမားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သူမ်ားမွာ ျမန္မာ နစကတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု နယ္စပ္တေလ်ာက္တြင္ သတင္းျဖစ္ေပၚေနသည္။ သို႕ေသာ္လည္း သီးသန္႕အတည္ျပဳခ်က္ ရယူနိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

သတ္္ျဖတ္ခံရသူ ဘဂၤလီ၀ါးခုတ္သမား ၄ ဦးမွာ ေကာ့ဘဇားေခၚ ဖေလာင္းခ်ိတ္ခရိုင္ အိုခီးယားျမိဳ႕နယ္ ေဒလ္ပါရာေက်းရြာမွ အာဘူဟာကိန္း ၄၀ ႏွစ္၊ ႏုရ္ေကာ္ဘီ ၃၂ ႏွစ္၊ အာဟာမတ္ ေရွာ္ဖိလ္ ၂၈ ႏွစ္ႏွင့္ ခ်င္းခ်ဴးအာလာမ္ ၂၈ ႏွစ္တို႕ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ပစ္္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈမွာ ဘဂၤလားေဒခ်္- ျမန္မာနယ္စပ္ မွတ္တိုင္ အမွတ္ ၃၉ ႏွင့္ ၄၁ အနီးတြင္ျဖစ္ျပီး အဆိုပါ ၀ါးခုတ္သမားမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ တစ္ကီလိုမီတာခြဲ အတြင္း တြင္ ပစ္သတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နယ္စပ္သတင္းမ်ားအရ သိရွိရ သည္။

သတ္ျဖတ္ခံရသူမ်ားမွာ စေနေန႕နံနက္ပိုင္းက ၀ါးခုတ္ရန္ ေနအိမ္ မွထြက္သြားျပီး အိမ္ျပန္မေရာက္သည့္အတြက္ လိုက္လံရွာေဖြရာ ဘဂၤလာျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ေခါင္းတုန္း ဘီဒီအာရ္ စခန္းအနီးတြင္ သူတို႕၏ အေလာင္းမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသ ခံမ်ားက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေခါင္းတုန္း ဘီဒီအာရ္စခန္းမွ ျမန္မာနစကမ်ားႏွင့္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြြးရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ယမန္ေန႕ညေန ရ နာနီခြဲအခ်ိန္ထိ ဆက္ သြယ္မႈမရ ေသးေၾကာင္း ဘီဒီအာရ္ႏွင့္နီးစပ္သူတဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာနစကမ်ားမွာ နယ္စပ္တြင္ဘဂၤလာေဒခ်္႕မွ သစ္ခုတ္သမား၊ ငါးဖမ္းဖမ္းသမ်ားႏွင့္ ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနသူမ်ားကို နစကတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက မၾကာ ခဏ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျပီး ေငြးေတာင္းခံေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႕ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ယခင္ကမရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား အေျပာအရသိရသည္။

တရုတ္ေရနံရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္တြင္ ျပန္လည္ေရနံ စမ္းသပ္ရွာေဖြေန
11/3/2008
ေမာင္ရမၼာ၊ ခိုင္မင္းမူ (နိရဥၥရာ)
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရနံေတာင္ေဒသတြင္ တရုတ္ကုမၸဏီမွ ေရနံစမ္းသပ္ရွာေဖြမႈကို ျပန္လည္စတင္ လုပ္ကိုင္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။
လြန္ခဲ့သည့္ေအာက္တိုဘာလ ဒုတိယအပတ္တြင္ အဆိုပါ ေရနံရွာ ေဖြေရးအဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္မွတဆင့္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕မွ ၁၅ မိုင္အကြာတြင္တည္ရွိေသာ မင္းျပင္သို႕ ရဟတ္ယဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒသအတြင္းက ေပးပို႕ေသာသတင္းအရ အဆိုပါေရနံရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ကို ေရနံေတာင္ ရယကဥကၠ ဦးဖလူးေအာင္၊ ၾကံ့ခိုင္ဖြံျဖိဳးေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ မင္းျပင္ရဲစခန္းမွ စခန္းမွဴးတို႕က ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ေရနံရွာေဖြေရးအဖြဲ႕သည္ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ မင္းျပင္အၾကားတြင္ တည္ရွိေသာ ေရနံေတာင္၊ ေခ်ာင္းဖ်ား၊ ေခ်ာင္း၀၊ အူေခ်၊ ကလာဘာႏွင့္ ေရနံေတာင္ေဒသ တို႕တြင္ ရွာေဖြစမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေရနံရွာေဖြရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေက်းရြာသား မ်ားကို ၀င္ခြင့္မျပဳေၾကာင္းႏွင့္ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားမွာ စပါးခင္းမ်ားျဖစ္ေနသျဖင့္ ေတာင္သူလယ္ သ မားမ်ားမွာ ရိတ္သိမ္းရန္ အခက္ၾကံဳေနရသည္ဟု သိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားကလည္း ေရနံစမ္းသပ္ရွာေဖြ တူးေဖၚမည့္ ေနရာမ်ားကို တရုတ္ကုမၸဏီ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ တစံုတရာေလ်ာ္ေၾကးမ်ား မေပးဘဲ သိမ္းပိုက္ထားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေရနံစမ္းသပ္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕မွာ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္တြင္ သာမက လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၅-၉၆ ခုႏွစ္က စမ္းသပ္ရွာေဖြခဲ့ေသာ စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ ကံ့ေကာ္ကၽြန္း၊ ေက်ာက္တန္းႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္မွ ကူေတာင္ေဒသမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ရွာေဖြရန္ အစီအစဥ္ ရွိေနေၾကာင္း သတင္းရသည္။

၎အဖြဲ႕သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေရနံရွွာေဖြေရးကို လြန္ခဲ့ေသာ တႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက ေခတၱရပ္နားထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။