Friday, December 26, 2008

26122008သတင္း...ေဆာင္းပါး

file download hereျပည္တြင္းမွအီးေမးလ္မ်ားသို႕တဆင့္ပို႕ေပးျခင္းျဖင့္သတင္းအေမွာင္က်ေနေသာျပည္သူမ်ားကုိကူညီၾကပါ။
အက်ယ္ၾကည့္ရန္အစြန္ဆံုးမွေလးေထာင့္ကြက္ကိုနွိပ္ပါ။ ။ျပီးရင္အေပါင္းကိုနိွပ္ပါ။ ။2612008 News


စစ္အစိုးရသံအမတ္အား ဖယ္ရွားေရး စိန္ေခၚခ်က္လက္ေတြ႕က်ပါ့မလား

ႏိုင္ေက်ာ္/ ၂၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈Photobucket
“ျပည္တြင္းလႈပ္ရွားမႈေတြမပါဘဲ ကုလသမဂၢ ေျဖရွင္းေပးမႈေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္သြားေသာ ႏိုင္ငံဟူ၍ ကမၻာေပၚတြင္မရွိ” ဟူသည့္ လူထုဦးစိန္၀င္း၏ အသံဖိုင္ကို နားေထာင္ခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္လွမ္းမီသမွ် ကမၻာ့အခင္းအက်င္းမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါတြင္လည္း ထိုသို႔ပင္ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုလသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးတုိးတက္ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဆက္လက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို အသိအမွတ္ ျပဳရေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အုပ္စု၏ ျပည္သူအေပၚ ႏွိပ္စက္ကလူျပဳမူေနမႈမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသာမက ကမၻာ့့ျပည္သူမ်ားပါ သည္းမခံႏိုင္စရာျဖစ္ေနသည္ကို လူသားခ်င္းစာနာသူတိုင္း သတိထားမိၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းမွ စစ္အစိုးရအား ဖိအားေပးမႈမ်ား၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ယေန႔ကာလတြင္ ဆက္တိုက္ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရေပသည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းအေရးမႈးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စား လွယ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေစရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္သြားေရာက္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း နအဖ၏ တဖက္သတ္စီစဥ္မႈေအာက္တြင္သာ သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ရၾကသျဖင့္ တိုးတက္မႈမေတြ႕ရဘဲ အႏုတ္လကၡဏာမ်ားသာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါသည္။ နအဖအစုိးရသည္ အာဏာရွင္တို႔ထံုးစံအတိုင္း ၎တို႔အာဏာတည္ၿမဲေရးကုိသာ ေရွး႐ႈၿပီး ျပည္သူလူထုအား ၿခိမ္း ေျခာက္ျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္း စသည္တို႔ကိုသာ အစဥ္တစိုက္ လုပ္ေဆာင္ၿမဲ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

တဖက္တြင္လည္း ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားကလည္း မိမိတို႔တတ္စြမ္းသေရြ႕ စစ္အာဏာာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို နည္းနာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေပသည္။ ဤရက္ပုိင္းအတြင္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ႏိုင္ငံ့ေေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း (၁၁၂) ဦးက စုစည္းလက္မွတ္ထိုး၍ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ထံ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဖိအားေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈတရပ္ ထြက္ေပၚလာသည္။ ထုိ႔နည္းတူ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားေကာင္စီ (AIPMC) မွ ကမကထျပဳၿပီး ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ထံသုိ႔ အလားတူစာမ်ား ေပးပုိ႔ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ နအဖစစ္အစုိးရအေပၚ ဖိအားေပးေရးလုပ္ငန္းတြင္ အင္မတန္ထိေရာက္သည့္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ နည္းနာေပါင္းမ်ားစြာ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေပါင္းမ်ားစြာထဲတြင္ Credential Challenge သည္လည္း တခုအပါအ၀င္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ စစ္အစိုးရအား ႏုိင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ ႀကိဳဆိုရမည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုနည္းနာသည္ နည္းနာေပါင္းမ်ားစြာထဲမွ တခုျဖစ္သည္ဆုိသည္ကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ထို႔အျပင္ စစ္အာဏာရွင္အားတိုက္ဖ်က္ၾကရာတြင္ “မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္သာ အမွန္ကန္ဆံုးျဖစ္သည္၊ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ စစ္အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး အင္အားစုမ်ားအားလံုး မည္သူမဆုိ ေထာက္ခံလုပ္ေဆာင္ၾက ရမည္၊ မတူကြဲျပားေသာ စဥ္းစားခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပအႀကံျပဳၿပီး မိမိတုိ႔၏ အစီအစဥ္အား ျငင္းဆုိပုိင္ခြင့္မရွိေစရ” ဆိုသည့္အယူအဆမ်ဳိး မထားရွိသင့္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ ၾကပါက လူတဦးခ်င္း တဖြဲ႕ခ်င္းစီ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ထိခိုက္သြားေပလိမ့္မည္။ တဦးႏွင့္တဦး တဖြဲ႕ႏွင့္တဖြဲ႕ ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲသည့္အျပဳအမူမ်ားအထိ မေတာ္တဆပင္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚလာပါက ညီၫြတ္ေရးကို ထိခိုက္လာေစႏုိင္ပါသည္။

မိမိ၏ယူဆခ်က္မွာ ကမၻာ့့ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား ျမန္မာ့ျပႆနာကို တင္ျပႏုိင္ဖို႔အတြက္မွာ ကုလသမဂၢတြင္ တရား၀င္ကိုယ္စားလွယ္ ရွိျခင္း မရွိျခင္းဆိုသည္ထက္ မိမိတို႔၏ ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္မႈနည္းနာမ်ားသည္ တခုလုံးအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မည္မွ်ထိေရာက္သည္ မထိေရာက္သည္ကသာ အဓိကက်သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။

အမ်ိဳးသားၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရသည္ ျပည္ပေရာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားသည္ျဖစ္ရာ Credential Challenge ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသား ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား သေဘာထားမ်ား ကြဲျပားေနၾကသည္ ဆုိသည့္အျဖစ္မွာ အင္အားစုမ်ားအၾကား သုိ႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းမွ တက္ႂကြလႈပ္ရွားေနသူမ်ားအၾကား နား႐ႈပ္ေစႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္လာေစပါသည္။

Credential Challenge အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ….

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ MPU ဒု-ဥကၠ႒မွ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး စက္တင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ Credential Challenge ေလွ်ာက္လႊာကို ကုလသမဂၢသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသး၍ Credential Challenge ေကာ္မတီသို႔ တင္သြင္းရန္ မျပည့္စုံေသးေၾကာင္း ျပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ပထမဦးဆံုးအဆင့္ျဖစ္ေသာ ဤတင္သြင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဥပေဒမ်ားကို မသိက်ဳိးကၽြန္ျပဳၿပီး တင္သြင္းခဲ့ေလသလားဆိုသည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ သိလ်က္ႏွင့္ တင္သြင္းသည္ဆုိလွ်င္ေတာ့ အျခားေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသးသလားဟု ထပ္မံေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာပါသည္။

ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတင္သြင္းရန္ ထပ္မံႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ လက္မွတ္ထုိးမေပး၍ ပ်က္ကြက္ခဲ့ရသည္ဟု ၾကားသိၾကရသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ လက္မွတ္ထုိးမေပးျခင္းဆုိသည္မွာလည္း လုံေလာက္ေသာ အေၾကာင္းရွိေပလိမ့္မည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏စဥ္းစားခ်က္မ်ားကုိ အေလးအနက္ထား၍ ထည့္သြင္း စဥ္းစားၾကရမည္လည္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမဲ့ လက္မွတ္မထိုးဘဲ ျငင္းဆိုေနသည္ေတာ့ မဟုတ္တန္ရာဟု ေအာက္ေမ့မိပါသည္။

တတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကုိ ၂၀၀၉ ဇန္န၀ါရီလထဲတြင္ က်င္းပၾကမည္။ ထုိညီလာခံတြင္ Credential Challenge ကိစၥ၌ လက္မွတ္ထိုးမည္ဟု ကတိျပဳႏုိင္ေသာသူကိုသာလွ်င္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးခန္႔အပ္မည္ ဆုိသည့္ေျပာဆုိမႈမ်ား စိတ္မေကာင္းစြာ ၾကားေနၾကရသည္။ ထုိညီလာခံမွဖြဲ႕စည္းလုိက္သည့္ အစိုးရ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမွ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ထပ္မံတင္သြင္းၾကမည္ဟု ၾကားသိေနရပါသည္။

ထုိသုိ႔ေဆာင္႐ြက္ရန္ သင့္ မသင့္၊ ထုိသုိ႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈႀကီးတခုလုံးအတြက္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ မေဆာင္၊ ေဆာင္႐ြက္ၾကမည့္သူမ်ားက သတိခ်ပ္ၾကဖုိ႔ လုိမည္ဟု ထင္ပါသည္။ မေဆာင္႐ြက္သင့္သည္ မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္မိလွ်င္ တ႐ႈံးအေပၚ တ႐ႈံးဆင့္သလုိ ျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။

စတုတၳအဆင့္အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔တင္လုိက္ေသာ တင္ျပခ်က္ကုိ Credential Challenge ေကာ္မတီက လက္ခံစဥ္းစားၿပီဆုိသည့္တုိင္ Credential Challenge Committee တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၉) ႏိုင္ငံ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔ဘက္မွ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ေထာက္ခံရန္မွာ မေသခ်ာလွေပ။ အစၥေရးအေရးက သူတို႔အတြက္ Credential Challenge ကို ေထာက္ခံရန္ တံတိုင္းသဖြယ္ တားဆီးေနေသာ ျဖစ္စဥ္တခုကို သတိမူသင့္သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွကေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ ျငင္းပယ္မည္သာျဖစ္သည္။ မဲစနစ္ျဖင့္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ (၅) ႏိုင္ငံရဖို႔ ဆိုသည္မွာ အလြန္ခက္ခဲေသာ ကိစၥရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

ပဥၥမအဆင့္အေနျဖင့္ (၅) ႏိုင္ငံမွ ေထာက္ခံ၍ အေထြေထြ ညီလာခံသို႔ေရာက္ရွိသြားခဲ့ေသာ္ မည္သို႔ျဖစ္လာမည္နည္း။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ တတိယေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာျပည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမဲ (၈၉) မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ (၂၉) ႏွင့္ ၾကားေန (၆၃) မဲရရွိခဲ့သည္။ ေထာက္ခံမဲမွာ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမျပည့္ခဲ့ေပ။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမွတ္တမ္း ညံ့ဖ်င္းလွသည္ဟု နာမည္ႀကီးေနေသာ စစ္အစိုးရ၏လုပ္ရပ္မ်ားကို ေ၀ဖန္ အႀကံျပဳလႊာအေပၚမွာပင္ အဖြဲ႕၀င္ (၁၈၂) ႏုိင္ငံအနက္ (၈၉) ႏုိင္ငံကသာ ေထာက္ခံခဲ့သည္မွာ အားရစရာမရွိလွေၾကာင္းကို ၫႊန္ျပေနေပသည္။ စစ္အစိုးရအား ကုလသမဂၢထိုင္ခံုမွဖယ္ရွားျခင္း ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္အတြက္ဆုိလွ်င္ ၾကားေနမဲေပးခဲ့သည့္ (၆၃) ႏိုင္ငံသည္ ဆက္လက္၍ ၾကားေနမဲေပးၾကပါဦးမည္ေလာ။ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း သူတို႔၏ သီးျခားျပႆနာမ်ား ကုိယ္စီ အသီးသီးရွိေနၾကပါသည္။ မေထာက္ခံခ်င္၍ ၾကားေနသည္ဆိုသည္ကို သတိမူသင့္သည္။ ပုိ၍အေရးႀကီးေသာ Credential Challenge လုိ ကိစၥမ်ားအဖုိ႔ဆုိလွ်င္ ၾကားမေနေတာ့ဘဲ ကန္႔ကြက္သည္ဆုိေသာအဆင့္သုိ႔ ေျပာင္းသြား မေျပာင္းသြားကုိ မည္သူမွ် အတတ္ေျပာႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ထင္ပါသည္။

ကြ်မ္းက်င္ေသာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္သမားမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မွာ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးျခင္း မထိုးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတခုမွ လက္ခံလက္မွတ္ထိုးျခင္း မထိုးျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ ျဖစ္စဥ္တခုမဟုတ္ဘဲ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအင္အားစုမ်ားက ႏိုင္ငံေရးအရ ေထာက္ခံမႈ မ်ားေလေလ Credential Challenge အေပၚ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ႀကီးေလေလျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

အထက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ Credential Challenge သည္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ႏိုင္ငံေရးထိုးႏွက္ခ်က္တခု ျဖစ္ႏုိင္ မျဖစ္ႏုိင္၊ မိမိတုိ႔အတြက္ ေအာင္ပြဲ ရႏုိင္ မရႏုိင္ ဆုိသည့္ေမးခြန္းမ်ားမွာ အမွန္တကယ္ေျဖၾကားၾကရမည့္ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။

တဖက္တြင္ ကုလသမဂၢက ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုေႏြး ေႏြးအေျဖရွာျခင္းကုိသာ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေနဆဲဆိုသည္ကိုလည္း အထူးသတိခ်ပ္သင့္ေပ သည္။ စစ္အစုိးရကုိ ေနရာမွလံုး၀ဖယ္ရွားပစ္ေရးထက္ စကားေျပာဖက္အျဖစ္ တက္လွမ္းလာ ေရးကုိ ပုိ၍အားစုိက္ေနေၾကာင္း သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။

ယေန႔အခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အေျပာင္းအလဲတရပ္သို႔ ဦး တည္ေနသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို အားလုံးလက္ခံႏိုင္ၾကမည္ထင္ပါသည္။
ထိုသို႔ေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပညီၫြတ္မႈကို အစြမ္းကုန္ တည္ ေဆာက္ၾကရမည္လည္းျဖစ္သလုိ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ တိုက္ပြဲဆင္ၾကရာတြင္လည္း အျပန္ အလွန္အသိအမွတ္ျပဳ အျပန္အလွန္တန္ဖုိးထားၿပီး လက္တြဲေဆာင္႐ြက္၍ ရသမွ်လုပ္ငန္းတုိင္း တြင္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္လည္းျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျပည္သူတို႔၏မဲမ်ားကို အတင္းလုုယူ၍ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံမူၾကမ္းကို အသက္သြင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲဆုိသည္ကုိ ဇြတ္က်င္းပရန္ နအဖအစုိးရက စီမံေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၎ေဆာင္႐ြက္ ခ်က္မ်ားသည္ ၉၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရပါတီမ်ားႏွင့္ ၉၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ အၿပီးအပုိင္ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္ စစ္အစုိးရ၏ ႀကံ႐ြယ္အားထုတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာစိန္ေခၚခ်က္မ်ားကုိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းအတုိက္အခံအင္အားစုအားလုံး ရင္ဆုိင္ေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ မည္သည့္လုပ္ရပ္တစ္ခုကုိ ေဆာင္႐ြက္သည္ျဖစ္ေစ မိမိတုိ႔ အင္အားစုတစ္ခုလုံးအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ ဒီမုိကေရစီအေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီးတစ္ခုလုံးအတြက္ အက်ဳိး ရွိ မရွိ၊ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ မေဆာင္ဆုိသည့္ ေပတံျဖင့္သာ ခ်င့္ခ်ိန္တုိင္းတာ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္ဟု စဥ္းစားမိပါသည္။ တစ္ဦးစီတုိင္း၏ ေဆာင္႐ြက္မႈတုိင္းသည္ တစ္ခု လုံးဆုိင္ရာေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကုိ အေထာက္အကူျပဳေနရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ၏ ေဆာင္ ႐ြက္ခ်က္တုိင္းသည္ တစ္ခုလုံးဆုိင္ရာေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကုိ အေထာက္အကူျပဳေနရမည္ျဖစ္ သည္။ ဤစဥ္းစားနည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတစ္ခုကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္တည္ေဆာက္ေနသူ မ်ားအဖုိ႔ ကုိင္စြဲၾကရမည့္ အေျခခံအက်ဆုံးေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖစ္သည္ကုိ အင္အား စုအားလုံး မည္သူမဆိုလက္ခံႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ႐ုိးသားစြာယုံၾကည္မိပါသည္။


ေလပါတ္ကားေတြ ေရႊအသင္း႐ံုးခန္းေရာက္

NEJ / ၂၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈Photobucket
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာ (၁၇) ရက္မွစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဘံုသာလမ္း အမွတ္ (၆၂-၆၈) ပထမထပ္၌ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ႐ံုးခန္းဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေလပါတ္ကား (ႀကိဳေရာင္းႀကိဳ၀ယ္) သမားမ်ားအားလံုး အသင္း႐ံုးခန္းမမွာပင္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း အသင္းဝင္တဦးက ေျပာသည္။

၎က “ အသင္း႐ံုးခန္းေနရာဟာ နဂိုက ေရႊဘံုသာလမ္း ေလပါတ္ကား လုပ္ၾကတဲ့ ေနရာနားမွာ။ အသင္းတာဝန္ရွိသူေတြက အေရာင္းအဝယ္လုပ္တဲ့လူေတြကို တေယာက္ က်ပ္ (၃) သိန္းခဲြေပးၿပီး အသင္းဝင္ရမယ္၊ ၿပီးေတာ့ အေရာင္းအဝယ္ကို အသင္း႐ံုးခန္းမမွာပဲ လုပ္ရမယ္။ အျပင္မွာလုပ္ရင္ အေရးယူမယ္လို႔ ဆိုတာေၾကာင့္ ေလပါတ္ကားသမားေတြ အမ်ားစု ေငြ (၃) သိန္းခဲြေပးၿပီး အသင္းဝင္၊ ခုေတာ့ အသင္း႐ံုးခန္းမွာ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ေနၾကၿပီ” ဟု ေျပာသည္။

၎ေျပာသည့္ ေလပါတ္ကားသည္ အမွန္တကယ္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္ လုပ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေနာက္ေန႔ ျဖစ္ေပၚမည့္ ေရႊေစ်းႏႈန္းကို ႏႈတ္ကတိျဖင့္ ႀကိဳတင္အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ေနာက္ရက္ ေရာက္သည့္အခါ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေရႊေပါက္ေစ်းကိုၾကည့္ၿပီး မူလအေရာင္းအဝယ္ လုပ္ထားသည့္ ေရႊေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ကြာဟသမွ်ကို ေငြသားျဖင့္ အေပးအယူ လုပ္သည့္ ေလာင္းကစားသေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာက စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ဆန္ဆန္၊ ႀကိဳေရာင္းႀကိဳဝယ္ ေစ်းကြက္ဆန္ဆန္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ေလပါတ္ကားသမားမ်ား ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း႐ံုး၌ အေလာင္းအစား အေရာင္းဝယ္ လုပ္သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တဦးႏွင့္တဦး တေန႔စာ တေန႔ စာရင္းရွင္းၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မသမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက အသင္းအေနျဖင့္ တာဝန္ခံ ေျဖရွင္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါခန္းမသည္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္လုပ္သည့္ခန္းမ ျဖစ္ေသာ္လည္း အသင္းဝင္ မဟုတ္သူမ်ား ေရႊဝယ္ခ်င္ေသာ္လည္း ခန္းမကို လာခြင့္မရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ အသင္းဝင္အခ်င္းခ်င္း အေရာင္းအဝယ္လုပ္သည့္ (၁ဝ) က်ပ္သားတန္ အကယ္ဒမီ၊ ဘသန္း စသည့္ အေခါက္ေရႊေခ်ာင္းမ်ားကိုလည္း တရားဝင္ ေရာင္းဝယ္၍ရသည့္ ကုန္ပစၥည္းအျဖစ္ အစိုးရက အသိအမွတ္မျပဳေခ်။

ယခုလက္ရွိ အသင္းဥကၠ႒ ဦးဘသန္းက ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ေရႊေစ်းႏႈန္းကို ေန႔စဥ္ သတ္မွတ္ေပးမည္ဟု ေျပာဆိုသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အသင္းဝင္မ်ား ေတြ႔ဆံုအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ၿပီး အဆိုပါ ေျပာဆိုခ်က္ မွားယြင္းေၾကာင္း၊ ေစ်းႏႈန္းကို ကမၻာ့ေရႊေစ်း အေနအထား၊ ျပည္တြင္း ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ဝယ္လိုအား အေျခအေနမ်ားကုိလိုက္ၿပီး နဂိုမူလအတိုင္း ေစ်းကြက္၌သာ အဆံုးအျဖတ္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တရပ္ ထုတ္ျပန္လိမ့္မည္ဟု သိရသည္။

ေရႊဘံုသာလမ္းမွ ေရႊကုန္သည္တဦးကမူ ယခုအခ်ိန္အထိ အမွန္တကယ္ ေရႊေရာင္းဝယ္ေနသူ ေရႊဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ား အသင္းဝင္ၾကျခင္း မရွိေသးဘဲ ေလပါတ္ကားသမားမ်ားသာ အသင္းဝင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္အစိုးရက ေစ်းကြက္သေဘာတရားကို နားမလည္ဘဲ ေရႊေစ်းႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အသင္းကို ဖဲြ႔ခိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္က ေရႊေစ်းတက္တိုင္း ေရာင္းဝယ္သူ ကုန္သည္မ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းမ်ဳိး လုပ္ခဲ့ဖူးၿပီး ယခုအခ်ိန္၌ ေရႊအသင္းမွတဆင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

အဆိုပါအသင္း႐ံုးမွာ (၂) ေပ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းတခု တပ္ဆင္ထားၿပီး Bloomberg ခ်ယ္နယ္မွ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေနသည့္ ေရႊေစ်းႏႈန္းကို ျပသထားေပးေၾကာင္း သိရသည္။ ဒီဇင္ဘာလ (၂၅) ရက္ ေရႊေပါက္ေစ်းမွာ အကယ္ဒမီ ေခါက္ေရႊ တက်ပ္သား (၅၂၄,၅ဝဝ) က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ေရႊေပါက္ေစ်းမွာမူ တေအာင္စ (၈၄၅) ေဒၚလာျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ထုိင္းအစိုးရသစ္ ဘယ္လိုဆက္ဆံမလဲ

(သံုးသပ္ခ်က္)
ဦးစိန္ေက်ာ္လႈိင္ /၂၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈ Photobucket

ျပည္ပေရာက္ ၀ရမ္းေျပး ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တပ္ဆင္လက္ထက္မွ တပ္ဆင္ႏွင့္မကင္းသည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မ်ားအဆုံး ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရႏွင့္ စီးပြားဖက္ၿပီး ႀကီးပြားခဲ့သည္။ စစ္အစုိးရအလုိက် ေျပာေပးခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရအလုိက် ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ထုိင္း အတုိက္အခံ ဒီမုိကရက္ပါတီ အာဏာရလာၿပီဆုိေတာ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရဘက္က ဟက္ဟက္ပက္ပက္မရွိသည္ကုိ သတိထားမိသည္။ ထုိင္းအစိုးရသစ္ သတင္းမ်ားကုိ ျမန္မာသတင္းစာေတြမွာ မေဖာ္ျပ။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဘီဆစ္၀ိဇၨာဇီ၀ဘက္ကလည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ မည္သို႔ဆက္ဆံမည္၊ ဒီမိုကရက္ပါတီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ခၽြမ္လိပုိင္ လက္ထက္က ေပၚလစီမ်ိဳး ဆက္ကုိင္စြဲမလားဆုိသည္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေသးေပ။

ထုိင္း-ျမန္မာဆက္ဆံေရးကုိ ၿခံဳၾကည့္လွ်င္ ထုိင္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆက္တုိက္အာဏာရစဥ္ကာလက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ သေဘာထား တင္းမာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ ခ်တ္တီခ်ိဳင္း၏ အရပ္သားအစိုးရ တက္လာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာကုိ ေစ်းကြက္သစ္တခုအျဖစ္ သေဘာထားၿပီး ခ်စ္ၾကည္စြာ ဆက္ဆံရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ နယ္စပ္ျမန္မာလက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ေထာက္ပံ့မႈရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက သစ္ေတြ၊ သယံဇာတေတြ ငါးေတြထုတ္ၿပီး ေငြရွာလုိသည့္ ထုိင္းစီးပြားေရးသမားႀကီးမ်ားက ခ်တ္တီခ်ိဳင္း၏သေဘာထားကုိ ခ်က္ခ်င္းေထာက္ခံခဲ့သည္။ ခ်တ္တီခ်ိဳင္းအစိုးရထဲမွ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခ်ာဗလစ္ေယာင္ခ်ိဳင္ယုဆုိလွ်င္ ၈၈ အေရးအခင္းအၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ပထမဆုံးသြားေရာက္ခဲ့သူ ျဖစ္လာသည္။

ထုိအခ်ိန္က အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားကုိ စစ္ေျမျပင္မွ ေစ်းကြက္သစ္ဖန္တီးေရး ခ်တ္တီခ်ိဳင္း၏ ေပၚလစီ က်င့္သုံးမႈ အထုိက္အေလ်ာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့၏။ ထုိေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံကုိလည္း ေစ်းကြက္သစ္တခုလုိသေဘာထား အျမတ္ထုတ္ရန္ ခ်တ္တီခ်ိဳင္းအစိုးရက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခ်ာဗလစ္၏ နားခ်မႈေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္က ေစ်းကြက္စီးပြားေရးေပၚလစီ စတင္က်င့္သုံးသည္ဟုပင္ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ပါဗင္က ယူဆသည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ ယင္းသို႔ ေရႊလမ္းေငြလမ္းေဖာက္ၿပီး မၾကာခင္ ၁၉၈၉ ခု အေစာပုိင္းတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ တပ္
ျပည္နယ္က ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံျပန္ပို႔ရန္ ခ်တ္တီခ်ိဳင္းအစုိးရက သုတ္ေျခတင္ ျပင္ဆင္ေတာ့သည္။ ခ်တ္တီခ်ိဳင္း၏ ေစ်းကြက္သစ္ေပၚလစီေၾကာင့္ ထုိင္းအစိုးရ၀င္ေငြ ေကာင္းခဲ့သလုိ ႏုိင္ငံေရး အာဏာကုိင္ထားသည့္ ထုိင္းလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားလည္း ႐ုတ္တရက္ ႀကီးပြားကုန္ၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခ်ာဗလစ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္မူ ထုိင္းစီးပြားေရးသမားမ်ား၊ အာဏာရ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ စီးပြားလုပ္သည့္ ထုိင္းစစ္အရာရွိမ်ားအတြက္ ေရႊေခတ္ဟုပင္ ဆုိႏုိင္၏။ ခ်ာဗလစ္အစိုးရ တႏွစ္တာကာလအတြင္း န၀တေပးသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ပုိင္ခြင့္တုိ႔ေၾကာင့္ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ား အကုန္လုံး ေန႔ခ်င္းညခ်င္း သေဌးျဖစ္ကုန္သည္။ န၀တကုိ ႏုိင္ငံတကာက ႐ႈတ္ခ်ေနသည့္ၾကားကပင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနျဖင့္ အာဏာကုိ ၾကာၾကာယူမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခ်ာဗလစ္က စစ္အစိုးရကုိယ္စား ႏုိင္ငံတကာကုိ အကာအကြယ္ ေပးခဲ့သည္။

၁၉၉၇ ခု အာရွေငြေၾကးစီးပြားကပ္ျဖစ္ေအာင္ မီးေမႊးခဲ့သူမွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခ်ာဗလစ္ဟုပင္ ထုိင္းပညာရွင္မ်ားက စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ဘတ္ေငြကုိ တန္ဖုိးခ်ရန္ ေခါင္းမာေနသည့္အတြက္ ထုိင္းစီးပြားေရးပ်က္ၿပီး အာရွေငြေၾကးစီးပြားကပ္ျဖစ္ခဲ့သည္ဆုိ၏။ မၾကာခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခ်ာဗလစ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရၿပီး ၎၏ ေစ်းကြက္သစ္ေပၚလစီလည္း ေျမာင္းထဲေရာက္သြားျပန္သည္။

ဒီမိုကရက္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ခၽြမ္လိပုိင္ အာဏာရလာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ခပ္တင္းတင္း သေဘာထားခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမရွိသည့္ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ျမန္မာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေပၚလစီကုိ ျပန္သုံးသပ္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ဤတြင္ လက္နက္ကုိင္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအား ထုိင္း-ျမန္မာဆက္ဆံေရးမွာ ၾကားခံေပၚလစီအျဖစ္ ထားရွိေရးကိစၥ ျပန္အသက္၀င္လာသည္။

ခၽြမ္လိပုိင္အစိုးရက ထုိင္းႏုိင္ငံကုိ ဒီမုိကေရစီေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ႔ အားသန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံတကာ စံႏွင့္အညီ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီေရးကုိ အေလးထားသည့္ ခၽြမ္လိပုိင္အစိုးရက ျမန္မာႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ စစ္အစိုးကုိ လူဆုိး၊ ဒီမိုကေရစီေရး တုိက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လူေကာင္းဆုိသည့္ ေပၚလစီက်င့္သုံး၏။

အခ်ိဳ႕ကလည္း ၁၉၉၇ ခု အာရွစီးပြားကပ္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF) ၏ တင္းက်ပ္သည့္ ေပၚလစီေတြက ခၽြမ္လိပုိင္အစုိးရကုိ ျမန္မာႏွင့္ဆက္ဆံေရး တင္းမာဖုိ႔ ျဖစ္လာေစသည္ဟု ယူဆ၏။ ထူးျခားသည့္ အခ်က္မွာ ဒီမုိကရက္ပါတီ အာဏာရသည့္အခ်ိန္တိုင္း ထုိင္းစီးပြားေရး ျပဳတ္က်ေနခ်ိန္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုေႏွာင္းပုိင္း အာဘီဆစ္ ၀ိဇၨာဇီ၀ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခ်ိန္ ထုိင္းစီးပြားေရးမွာ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈဒဏ္ ႏုိင္ငံတကာေခ်းေငြကပ္ဆုိးႀကီးဒဏ္တုိ႔ေၾကာင့္ အထိနာေနခ်ိန္ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံၿပီး စီးပြားေကာင္းခဲ့သည့္ ထုိင္းစစ္တပ္အပါအ၀င္ ထုိင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးထိ ၾသဇာေပါက္သည့္ ေက်ာက္ပုိေခၚ ထုိင္းေဂါ့ဖားသားႀကီးမ်ားကလည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ဆက္ဆံေရးကုိ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးရွိရန္ ခၽြမ္လိပုိင္အစိုးရအား ဖိအားေပး၏။

ဤတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ မိတ္ေဆြလုိသေဘာထားမလား၊ ရန္သူလုိသေဘာထားမလား အယူအဆအ တြက္ အျငင္းအခုန္ျဖစ္လာသည္။

ျမန္မာႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခ်ာဗလစ္ကဲ့သို႔ ထိုင္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး ရင္းႏွီးမႈ အေျခခံေျဖရွင္းသည့္နည္းမ်ိဳးကုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခၽြမ္လိပုိင္က လက္မခံ။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံေရးအား ထိုင္းစစ္တပ္ၾသဇာမွ ကင္းလြတ္ေအာင္လည္း ခၽြမ္လိပုိင္က အားထုတ္ေနရသည့္အခ်ိန္ျဖစ္၏။ ထုိင္းစစ္တပ္ကလည္း ႏုိင္ငံေရးၾသဇာ ကန္႔သတ္ခံရမွာ စိုးရိမ္မႈ၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရထံမွ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား လက္လႊတ္ခံရမွာ စိုးရိမ္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ခၽြမ္လိပုိင္အစိုးရေပၚလစီသည္ ထုိင္းပုံစံ ဆက္ဆံေရးမဟုတ္ဆုိၿပီး ျပန္တုိက္၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ခၽြမ္လိပုိင္လက္ထက္ ျမန္မာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ထုိင္းအရပ္သားအစိုးရႏွင့္ ထုိင္းစစ္တပ္ၾကား ႏုိင္ငံေရးအာဏာ လြန္ဆြဲမႈ ပဋိပကၡတခုဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္။

ျမန္မာတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားအေပၚ သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ ခၽြမ္လိပုိင္အစိုးရေပၚလစီကုိ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းကလည္း လက္မခံ။ ထုိင္းဒီမုိကေရစီေရးကုိ အေနာက္တုိင္းၾသဇာလႊမ္းမုိးသည့္ ဒီမိုကေရစီေရးဆုိၿပီး ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ထုိင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မတည္ၿငိမ္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္သည္ဆုိၿပီး ထုိင္းဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ျပည္တြင္းမွာ ေဆာ္ၾသခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံး စစ္ေရးပဋိပကၡေတြထိ ျဖစ္လာသည္။

၁၉၉၉ ခု ေအာက္တုိဘာ (၁) ရက္တြင္ စြမ္းအားျမႇင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသား စစ္သည္ေတာ္မ်ားအဖြဲ႔က
ဘန္ေကာက္ ျမန္မာသံ႐ုံးကုိ ၀င္စီး၏။ ခၽြမ္လိပုိင္အစိုးရက ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အေရးမယူဘဲ နယ္စပ္ပုိ႔ေပးသည့္ကိစၥကုိ ထုိင္းအစိုးရအတုိက္အခံက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေရး တုိက္ပြဲ၀င္ေနသူမ်ားသာျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမဟုတ္ဟု ခၽြမ္လိပုိင္အစိုးရက ေျဖရွင္းခဲ့သျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံေရးေလာကထဲ အေခ်အတင္ ျဖစ္ခဲ့ျပန္သည္။

တဖန္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဘုရားသခင္တပ္မေတာ္ (God Army) ဆုိသည့္ ကရင္အဖြဲ႕က ထုိင္းႏုိင္ငံ ရပ္ခ်ဘူရီေဆး႐ုံကုိ ၀င္စီးရာ ထုိင္းလုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ားက ၀င္စီးသူအားလုံးကုိ သတ္ပစ္သည္။ ထုိအျဖစ္အ ပ်က္ေတြ ျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရဘက္ကလည္း လက္တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ဂိတ္ေတြပိတ္႐ုံမက ျမန္မာေရပုိင္နက္မွာ ထုိင္းမ်ား ငါးဖမ္းခြင့္လုိင္စင္ေတြပါ ပိတ္လုိက္သည့္အတြက္ ဘတ္ေငြ သန္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ထုိင္းဘက္က နစ္နာကုန္သည္။

တပ္ဆင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္မူ ထုိင္း-ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဆက္ဆံေရး ေျဖာင့္တန္းလာသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရလည္း တပ္ဆင္၏ ေဖာက္သည္ႏုိင္ငံျဖစ္လာ၏။ တပ္ဆင္၏ ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳဟ္တုကုိ စစ္အစိုးရက သုံးရသည္။ တပ္ဆင္ေရာင္းသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ စစ္အစိုးရ ၀န္ႀကီးဌာနေတြက ၀ယ္ရသည္။ ေနာက္ဆုံး ျမန္မာစစ္အစိုးရကုိ တပ္ဆင္ၾသဇာျဖင့္ ဘတ္ေငြ သန္း (၄,၀၀၀) ေခ်းခဲ့ရာ ယခုတုိင္ျပန္မရေပ။

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ စစ္အစိုးရ ေျပာေစခ်င္သည့္ စကားမ်ားကုိ တပ္ဆင္က ေျပာေပးသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မေတြ႕ဘဲ မၾကာခဏ ေတြ႕ပါသည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ေျပာသည့္အတု္ိင္း တပ္ဆင္က လိမ္ေပးသည္ကုိ အန္အယ္လ္ဒီ ဦးလြင္က မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိခဲ့ရဖူးသည္။

တပ္ဆင္ျပဳတ္ၿပီး တပ္ဆင္ေငြႏွင့္ ေထာင္ထားသည့္ People Power ပါတီေခါင္းေဆာင္ စမတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ေတာ့လည္း စစ္အစိုးရအလုိက် ၂၀၁၀ ေရြးကာက္ပြဲမွာ ပါတီႀကီး (၃) ခုသာၿပိဳင္ခြင့္ရမည္ဟု စမတ္က ေျပာခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေၾကာင္း ထည့္မေျပာလွ်င္ ပုိေအာင္ျမင္မည္ဟု ေျပာခဲ့႐ုံမက ျမန္မာစစ္အစိုးရ အဓမၼအႏုိင္ယူခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲကုိပါ ေထာက္ခံေၾကာင္း စမတ္က ေျပာခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္ဆင္လက္ထက္ ထိုင္း-ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဆက္ဆံေရးသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရထံမွ စီးပြားေရးရသမွ် အျမတ္ထုတ္ေရးေပၚလစီ သက္သက္သာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ အားေပးသည့္ေပၚလစီကုိ အေျခမခံဟု ဆုိႏုိင္၏။ တပ္ဆင္ေယာက္ဖ ဆြန္ခ်ဳိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးတင္းမာေနသည့္ျပင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထုိင္စရာ ႐ုံးပင္မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာခ်ိန္မရဘဲ ျပဳတ္သြားရသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံရာ၌ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ကုိ ေရွး႐ႈပုံျခင္း ဆင္ေသာ္လည္း တပ္ဆင္ႏွင့္ ခ်တ္တီခ်ိဳင္း ကြာျခားခ်က္မွာ တပ္ဆင္က မိမိပုဂၢိဳလ္ေရး ခ်မ္းသာမႈကုိ ပုိဦးစားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဖာ္ျပပါ ထုိင္း-ျမန္မာစစ္အစိုးရ အတိတ္ဆက္ဆံေရး အေျခအေနမ်ားကုိ ခ်ဳပ္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဒီမုိကေရစီေရးကုိ အေျခခံၿပီး ဆက္ဆံလုိသည့္ ထုိင္းဒီမုိကရက္ပါတီ၏ သေဘာထားကုိ ေထာက္ခံသည့္ စစ္တပ္အင္အားစု၊ ထုိင္းႏုိင္ငံေရးအင္အားစု၊ စီးပြားေရးအင္အားစုမ်ား နည္းေနသည္မွာ ထင္ရွားသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံေရးမွာ ၾသဇာရွိသည့္ စီးပြားေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းကလည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ အေပၚယံ ရင္းႏွီးမႈျပၿပီး စီးပြားေရးအျမတ္ထုတ္သည့္ ေပၚလစီကုိသာ ဆက္လက္ က်င့္သုံးလုိသည္မွာ သိသာသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းကာလအတြင္း ျမန္မာစစ္အစိုးရက နယ္စပ္ဂိတ္မ်ား မပိတ္သည္ကို ထုိအခ်ိန္ ထုိင္းအစိုးရက ေက်းဇူးတင္္ေနသည္။ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ား မပိတ္ေရးသည္သာလွ်င္ ဦးစားေပးေပၚလစီျဖစ္ေၾကာင္း ထုိစဥ္ကာလ ထုိင္းအစိုးရ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အရာရွိမ်ားက ေျပာခဲ့ေၾကာင္း The Nation သတင္းစာက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ေလာေလာဆယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဘီဆစ္အစိုးရ တက္ခ်ိန္တြင္မူ ထုိင္းႏုိင္ငံ (၂) ျခမ္းကြဲၿပီး ထုိင္းဒီမုိကေရစီေရး ယုိင္နဲ႔ေနခ်ိန္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနသည္။ တပ္ဆင္အစိုးရလက္ထက္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ အေနာက္တုိင္း ဒီမုိကေရစီေရးသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္မကုိက္ညီဆုိၿပီး ပီေအဒီ တပ္ဆင္ဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕က ေဆာ္ၾသေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္၏။ တခ်ိန္က ခၽြမ္လိပုိင္၏ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ခပ္တင္းတင္းဆက္ဆံေရးမူကုိ မႀကိဳက္သည့္ ထုိင္းစစ္တပ္ကုိ လည္း ဒီမုိကရက္ပါတီ အာဏာရဖုိ႔အတြက္ ပင္းေပးသည္ဟု တပ္ဆင္ေထာက္ခံသည့္အုပ္စုမ်ားက စြပ္စြဲေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အာဘီဆစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံရာ၌ ခၽြမ္လိပုိင္လက္ထက္ကလုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔က လူဆုိး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူေကာင္းဆုိသည့္ ေပၚလစီမ်ိဳးဆက္ကုိင္ၿပီး နယ္စပ္ ျမန္မာလက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈျဖင့္ ဆက္ဆံႏုိ္င္ပါ့မလားဆုိသည္မွာ အတတ္ေျပာဖုိ႔ ခက္ေနသည္။

ဒီမိုကေရစီေရးဘက္မဲတင္းၿပီး ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ဆက္ဆံလွ်င္ ထုိင္းစီးပြားေရးအုပ္စုႀကီးမ်ား၊ ၾသဇာရွိ ေက်ာက္ပုိႀကီးမ်ားက ဖိအားေပးေတာ့မည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းျပန္လွ်င္လည္း ဒီမုိကေရစီေရးကုိ အားနည္းေစသည္ဆုိၿပီး ပါတီတြင္း အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ႀကံဳရမည္။

ေသခ်ာသည့္အခ်က္ေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ငံေရးေလာကထဲမွာ ထုိင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား မပါ၀င္ႏုိင္ေအာင္ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ကုိင္တြယ္ႏုိင္မွသာ ဒီမိုကေရစီေရးကုိ အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည့္ လမ္းေပၚ ေရာက္ဖို႔ ရွိသည္ဆုိသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

အေမွာင္ထဲက Messenger


Friday, 26 December 2008 18:29 ဧရာဝတီ
ပန္းခ်ီ ေခ်ာအိ သိမ္းသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ မွစ၍ စိတ္ေဝ ဒနာ ခံစားေနရ သူမ်ား အတြက္ ျမန္မာျပည္တြင္ ပထမဆံုး က်င္းပေသာ ပန္းခ်ီျပပြဲတြင္ စတင္ ပါဝင္ ျပသ ခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္မွစ၍ ပန္းခ်ီျပပြဲမ်ား၊ ပါေဖာမင့္ (သ႐ုပ္ျပ အႏုပညာ) ပြဲမ်ားစြာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း၌သာမက ႏိုင္ငံတကာ ပြဲေပါင္း မ်ားစြာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ တပ္ဆင္ျခင္း အႏုပညာ (Installation art) အေနႏွင့္ ယခုႏွစ္ အတြင္း စင္ကာပူ ႏိုင္ငံတြင္ ၇ ေပအျမင့္ ၁၁ ေပအက်ယ္ရွိ သၾကားပန္းပု ေက်ာင္းေဆာင္ တေဆာင္ အဆင့္ဆင့္ ပ်က္စီး ၿပိဳက်ျခင္းကို ဖန္တီး ျပသခဲ့သည္။ ယခု ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ Balance ပန္းခ်ီျပခန္းတြင္ ျပသလွ်က္ရွိေသာ “ဒီ ပိန္းပိတ္ အေမွာင္ထု ႀကီးထဲမွာ” (In This Dark And Closed Space) အမည္ရွိ ျပပြဲမွာ ပန္းခ်ီ ေခ်ာအိသိမ္း၏ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ တကိုယ္ေတာ္ ျပပြဲျဖစ္သည္။
Photobucket
In This Dark And Closed Space (2) ႏွင့္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)

ေမး။ ။ ခုျပပြဲမွာ ျမင္ရတဲ့ ကားတိုင္းလိုလိုက အဆိုးဘက္ကိုခ်ည္း ေျပာျပေနသလိုပဲေနာ္ … ။

ေျဖ။ ။ ဟုတ္တယ္ လက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနတာကိုပဲ ေျပာျပခ်င္တာဆိုေတာ့ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ ေနတဲ့ အတုိင္းပဲေပါ့။

ေမး။ ။ ဆြဲေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စိတ္ခံစားခ်က္ကေကာ … ။

ေျဖ။ ။ ဒီဟာကို ဆြဲေနတဲ့ အခ်ိန္ကစဥ္းေတာ့ စဥ္းစားမိတယ္။ ငါဆြဲေနတဲ့ ဟာေတြက အေကာင္းဘက္ကို ေျပာတာထက္ အဆိုးေတြကို ေျပာသလိုျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာေတြ႕မိတယ္။ ငါေပးတဲ့ အႏုပညာက၊ ကိုယ္ေျပာ ခ်င္တာက ပရိသတ္ကိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေအာင္လုပ္သလို၊ စိတ္ညစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စိတ္ညစ္စရာေတြ ထပ္ေပးသလိုျဖစ္ေနသလားလို႔စဥ္းစားမိေပမယ့္ ကိုယ္က ဒီထဲက ေနရုန္းမထြက္ႏိုင္ဘူး ဒါကိုပဲ သြားလုပ္ ခ်င္ေနမိတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဒီအခ်ိန္က က်မကိုယ္တိုင္ စိတ္ဓာတ္က်ေနတဲ့ အခ်ိန္ပဲ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ စိတ္ဓာတ္က်ေနတာ သိတယ္။ မက်သင့္ဘူး လုပ္လို႔ရမယ့္နည္းလမ္းေတြရွိတယ္လို႔ စဥ္းစား မိေပမယ့္ အမွန္ကေတာ့ စိတ္ညစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ပဲ။
Photobucket
ကိုယ္တိုင္ေရးပံုတူ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
ေမး။ ။ စိတ္ဓာတ္က်ေနတာက ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ေကာ ပတ္သက္မႈရွိလား။

ေျဖ။ ။ ရွိတာေပါ့။ လူတိုင္းဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ မပတ္သက္လို႔မွ မရတာ။ ဒီႏိုင္ငံမွာ ေနသေရြ႕ လူတိုင္းက ဒီႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္မွာေပါ့။ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနက ဒီႏိုင္ငံသားေတြကို ႐ိုက္ခတ္ေနတာပဲဟာ။

ေမး။ ။ In this dark and closed space no.2 (ယခုျပပြဲတြင္ အရြယ္အစားအႀကီးဆံုး ပန္းခ်ီကား ျဖစ္ၿပီး ျပပြဲ၏ အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္က်ဴးထားေသာ ကားျဖစ္သည္။ ထိုပန္းခ်ီကား၏ အေၾကာင္းအရာခြဲမ်ားကို ပန္းခ်ီ ကားငယ္ မ်ားျဖင့္ ထပ္မံပံ့ပိုး ေရးဆြဲထားသည္) အေၾကာင္းေျပာျပပါဦး။

ေျဖ။ ။ အဲဒီကားႀကီးက ကေနဒါမွာ ၁၀ ရက္ေနၿပီးဆြဲခြင့္ရတဲ့ ကားႀကီးေပါ့။ (7A - 11D) လို႔ နာမည္ ေပးထားတဲ့ ကေနဒါမွာ ႏွစ္တိုင္းနီးပါးလုပ္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပါေဖာမင့္အာ့ထ္ ျပပြဲပဲ။ ခုဟာက ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာက အႏုပညာရွင္ ၇ ေယာက္ကိုဖိတ္ၿပီး အခ်ိန္ၾကာၾကာေနခိုင္းၿပီး ျပည္သူလူထုနဲ႔ဆက္ႏႊယ္တဲ့ အႏုပညာတခုခုကို လုပ္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒီမွာ က်မက စဥ္းစားထားၿပီးသား ရွိတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ လမ္းေပၚမွာလုပ္ရတဲ့ လမ္းအႏုပညာေပါ့ အျပင္က လူသြားလူလာ မ်ားတဲ့ ေနရာကိုေရြးၿပီ အႏုပညာတခုလုပ္ခ်င္တယ္။ အဲလိုလုပ္ရင္ လူေတြနဲ႔ထိေတြ႕ၿပီး စကားေျပာလို႔ ရမယ္ေပါ့။ အဲဒါကိုေရြးလိုက္တယ္။ ဒါလုပ္လို႔ရမလားဆိုေတာ့ ရတယ္တဲ့။ စၿပီးေျပာတုန္းက သူတို႔ကို ပန္းၿခံလို ေနရာတခုမွာ နံရံတခုရွာခိုင္းထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပႆနာက ရာသီဥတုက အရမ္းေအးလာၿပီ ဆိုေတာ့ အျပင္မွာရပ္ၿပီးဆြဲဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ဘူး။ ေန႔တိုင္းဆြဲရမွာေလ။ ေနာက္တခုက နံရံရဖို႔ ခက္တယ္။ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ေနရာမွာ လုိခ်င္တဲ့ အေနအထားနဲ႔ နံရံရဖို႔မလြယ္ဘူး။ အဲဒါနဲ႔ လမ္းေဘးမွာပဲ ရွိတဲ့ ဂယ္လယ္ရီတခုမွာ နံရံေတာ့မရႏုိင္ဘူး ကင္းဗတ္စ္ အႀကီးႀကိီးစီစဥ္ေပးမယ္။ ျဖစ္လားေပါ့။ က်မကလည္း ျဖစ္ပါတယ္ဆိုၿပီး အဲဒီမွာပဲ လုပ္ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကို ဒီျပပြဲမွာ အဓိကထားၿပီး ျပဖို႔ စဥ္းစားလိုက္တယ္။ ဒီကားႀကီးက အားေကာင္းတယ္ေလ။ ဆိုဒ္အရေကာ အေၾကာင္းအရာအရေကာ အားလံုး အဆင္ေျပတယ္။ တျခားအေၾကာင္းအရာေတြပါ ေရာၿပီးလုပ္မလို႔ပဲ ဒါေပမယ့္ အဲဒီကား ႀကီးကိုပဲ ေထာက္ပံ့မယ့္ ကားေတြ လုပ္ရင္ ပိုေကာင္းမယ္။ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာလည္း စဥ္းစားထားတာေတြရွိေနတာနဲ႔ လုပ္ျဖစ္သြားတာ။
Photobucket
In This Dark And Closed Space (8) (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
ေမး။ ။ ဒီပန္းခ်ီကားႀကီးက နည္းနည္း ပိုစတာဆန္တယ္ ထင္တယ္ေနာ္။

ေျဖ။ ။ ဟုတ္တယ္။ သူက Street work ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပိုစတာပံုစံေပါ့။

ေမး။ ။ မေခ်ာအိရဲ႕ ေပါ့ထရိတ္ (ကိုယ္တိုင္ေရးပံုတူ) အေၾကာင္းလည္း ရွင္းျပေပးပါဦး။

ေျဖ။ ။ က်မဆြဲတဲ့ ေပါ့ထရိတ္ေတြမွန္သမွ်က က်မရဲ႕ ပါေဖာမင့္ေတြေပၚမွာ အေျခခံတယ္။ ပါေဖာမင့္ လုပ္ရင္းနဲ႔ရလာတဲ့ တခ်ိဳ႕ကို ပန္းခ်ီကားအျဖစ္အသက္သြင္းတာ။ ဒီပံုကေတာ့ က်မပထမဆံုး လုပ္တဲ့ ပါေဖာမင့္ကို ပန္းခ်ီအျဖစ္အသက္ ျပန္သြင္းတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ပန္းခ်ီအေနနဲ႔မဟုတ္ေတာ့ ပန္းခ်ီအေနနဲ႔ ပံုစံတမ်ိဳးဆို ဘယ္လိုခံစားရမလဲ ဆိုၿပီး လုပ္ၾကည့္တာ။ တကယ္က က်မက မ်က္ႏွာကိုႀကိဳက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္လည္ပင္းကို ကိုယ္ကိုင္ထားတဲ့ ပံုစံကို ႀကိဳက္တာ ပံုမွာေတြ႕မွာေပါ့။ ဘယ္လိုေခၚမလဲ စိတ္ဓာတ္က်ေနတဲ့ အပိုင္း၊ ဘယ္လိုမွ အားမရွိေတာ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ ထူကိုထူရမယ္ဆိုတာကို ေျပာခ်င္တာ။ လည္ပင္းႀကီးကို အရွည္ႀကီးဆြဲထားတာ ေတြ႕မွာေပါ့။ အဲဒီလည္ပင္းေနရာကို အဓိက ဆြဲခ်င္လို႔ ဒါႀကီးတခုလံုးကိုထည့္ဆြဲတာ။

ေမး။ ။ ဒီပြဲမွာ ေျမအိုးကေလးေတြ သံုးၿပီး အင္စေတာ္ေလးရွင္း လုပ္ျပထားတာလဲ ေတြ႕ရတယ္။ ေျပာျပပါဦး။

ေျဖ။ ။ အင္စေတာ္ေလးရွင္းကေတာ့ က်မလုပ္ခဲ့သမွ် အႏုပညာထဲမွာ အနည္းဆံုးလို႔ေျပာလို႔ ရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွ လုပ္ျဖစ္တာေပါ့။ ဒီႏွစ္ထဲက်မွ လုပ္ျဖစ္တာ။ သၾကားပန္းပု (စင္ကာပူတြင္ ျပသခဲ့သည့္ သၾကားျဖင့္ တည္ေဆာက္ေသာ ၇ေပ x ၁၁ေပ အရြယ္ ေက်ာင္းေဆာင္ အင္စေတာ္ေလးရွင္း) က ပထမ ဆံုးပဲ။ ခု အိုးေလးေတြ ကေတာ့ ဒုတိယေပါ့။ အရမ္းစိတ္ဝင္စားခဲ့တဲ့ အလုပ္တခုပါပဲ။ ဒီအိုးေလးေတြ လုပ္ျဖစ္တာက ဒီလို အမွန္ကေတာ့ ပန္းခ်ီကားေပၚမွာ ဆြဲတယ္ဆိုတာက ေဘာင္ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ တခ်ိဳ႕ ဟာေတြဆို ေျပာခ်င္တာကို ေျပာလို႔မရဘူး။ ကိုယ့္လက္က မလိုက္ႏိုင္တာလည္း ပါမယ္ေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ပန္းခ်ီကား မဟုတ္ဘဲ ဘယ္လိုေျပာႏုိင္မလဲဆိုတာ စိတ္ကူး ေနရင္း တေန႔ေစ်းသြားေတာ့ အိုးေလးေတြ သြားေတြ႔တယ္။ ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္းေတြကို အႏုပညာ ပစၥည္း အျဖစ္ ဖန္တီးခ်င္တယ္။ အဲဒီမွာ ဒီအိုးေလးကို ေတြ႕ၿပီး အိုးကေလးထဲကို ေနထိုးေနတာ သြားေတြ႕တယ္။ ကိုယ္ၾကည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေနေရာင္က အထဲမွာ အကြက္ေလးျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေနကြက္ ေလးက က်မကို ပန္းခ်ီဆြဲဖို႔ စိတ္ကူးျဖစ္ေစခဲ့တယ္ ေျပာရမွာေပါ့။ အဲဒီတုန္းက အခက္အခဲျဖစ္ေနတာကို သူက ေျဖရွင္းေပး သလိုျဖစ္သြားတာ။ ဒီအိုးေလးထဲမွာ ဆြဲရရင္ ေကာင္းမွာပဲ ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးရခဲ့တာ။ ေနာက္ တရက္က်ေတာ့ ေအာက္ထပ္မွာဆြဲေနရင္း မ်က္စိေညာင္းလို႔ ေျမၾကီးကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဒီခဲလံုးေလး ေတြကို သြားေတြ႕တယ္။ အဲဒီခဲလံုး ေလးေတြေပၚက မ်က္ႏွာျပင္ မညီတာေလးေတြကိုေတြ႕တယ္။ အမွန္ေတာ့ အိုးေလးထဲမွာ မ်က္ႏွာေလးေတြကို ဆြဲေနတာ။ အဲဒီအခ်ိန္ ဒီခဲလံုးေလးကိုေတြ႕ေတာ့ အဲဒါေလး တလံုးကို ေရေဆးၿပီး အဲဒီေပၚမွာ မ်က္ႏွာေလးကို ဆြဲၾကည့္မိတယ္။ အဲဒါကို အရမ္းသေဘာက်သြားတယ္။ မညီညာတဲ့ မ်က္ႏွာေလးေတြဆိုေတာ့ မ်က္ႏွာရဲ႕ Expression ကလည္း ေအာ္တို အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္လာတယ္။ အဲဒါနဲ႔ က်မ ခဲလံုးေလးေတြကိုေကာက္ၿပီး ေရေဆးၿပီး ေရးျဖစ္ သြားတာ။ ဒါကေတာ့ အင္စေတာ္ေလးရွင္းလို႔ လည္းေျပာလို႔ရတယ္။ Mix media ေပါ့။ ၾကားခံပစၥည္း လည္းသံုးတယ္ ပန္းခ်ီလည္း သံုးထားတယ္။
Photobucket
ပန္းခ်ီ ေခ်ာအိသိမ္းကို In This Dark And Closed Space (2) ႏွင့္အတူ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
ေမး။ ။ အခု ျပပြဲမွာ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကား တကား ေတြ႕မိတယ္။ အဲဒီကားတကားတည္း ရီရယ္လစ္ဇင္နဲ႔ နီးစပ္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အိတ္စ္ပရက္ရွင္ေတြ ၾကားမွာ ခုလိုကား မ်ိဳးဘာေၾကာင့္ ထည့္ျပထားတာလဲ သိပါရေစ။

ေျဖ။ ။ ေၾသာ္ တကယ္တမ္းေတာ့ အဲဒါျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အထဲမွာမရွိဘူး၊ တ႐ုတ္မွာေရာက္ ေနတယ္။ တ႐ုတ္မွာ ပါေဖာမင့္ တခုလုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ေနတယ္။ အင္တာနက္ကေန ေန႔စဥ္ ေတြ႕ေန ျမင္ေန ၾကားေနရတာေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့။ အဲဒီလို အင္တာနက္က သိရတဲ့ သတင္းေတြကေန အမစိတ္ကို ထိခိုက္ ေစတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဓာတ္ပံုရွိၿပီးသား။ ဘုန္းႀကီးတပါးတည္းနဲ႔ အေရွ႕မွာ စစ္သားေတြေပါ့။ ခု အတုိင္းကို အစ္မ သိပ္မႀကိဳက္ေတာ့ဘူး။ သိပ္ တိုက္႐ိုက္ႀကီးျဖစ္ေနတယ္။ အေပၚပိုင္းမွာ စစ္သားမွန္း သိသာေစတဲ့ ေခါင္းေလးေတြ ေသနတ္ေတြ ေတြ႕တယ္မဟုတ္လား။ အဲဒါေတြကို အမည္းအျပည့္ ခ်ယ္ပစ္ခ်င္ေနတယ္။

ေမး။ ။ မေခ်ာအိ ပါေဖာမင့္လုပ္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ပန္းခ်ီေတြမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ လူရဲ႕အစိတ္အပိုင္းေတြ မ်က္ႏွာေတြ လက္ေတြ ေျခေထာက္ေတြကို အၿမဲ သံုးေလ့ရွိတာေတြ႕ရတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

ေျဖ။ ။ အဲဒါကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ေတာင္ ေမးျဖစ္တယ္။ အဲဒီအစိတ္အပိုင္းေတြကို သေဘာက်တာမ်ိဳး ေပါ့။ အမွန္ေျပာရရင္ က်မကိုလႊမ္းမိုးတဲ့ နံပါတ္ ၁ အခ်က္က က်မက တက္တူး အရမ္းႀကိဳက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပါေဖာမင့္ လုပ္ျဖစ္ရင္ မ်က္ႏွာေတြ လက္ေတြမွာ အဲဒီအစိတ္အပိုင္းေတြကို ဆြဲတယ္။ အဓိပၸာယ္က ႐ိုး႐ိုး ေလးပါ။ ငါလုပ္ေနတာ တေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူး။ လက္လွမ္းေနရင္လည္း လက္တခုတည္း မဟုတ္ဘူး။ လူေတြ အမ်ားၾကီးလွမ္းေနတယ္ေပါ့။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းဘာဆြဲဆြဲ အဲဒါေလးေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ျဖစ္သြားတာ။ ခႏၶာေဗဒ ပံုစံမွန္မွန္နဲ႔ဆြဲထားတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး လူပံုမွန္းသိရံုပါပဲ။

ေမး။ ။ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ အႏုပညာဖန္တီးရတဲ့ အေနအထား လြတ္လပ္မႈကို ဘယ္လို သံုးသပ္ခ်င္ ပါသလဲ။
Photobucket
In This Dark And Closed Space (9) (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
ေျဖ။ ။ အမွန္အတုိင္းေျဖရရင္ အထဲမွာေကာ အျပင္မွာေကာ ဘယ္မွာမွ အႏုပညာ ဖန္တီးရတာ လြတ္လပ္တယ္လို႔ မရွိေသးပါဘူး။ တခ်ိဳ႕က အျပင္ေရာက္လို႔ ငါတို႔ေတာ့ လြတ္လပ္ၿပီ လို႔ထင္ေကာင္း ထင္မယ္။ က်မကိုေမးရင္ေတာ့ က်မက အထဲျဖစ္ျဖစ္ အျပင္ျဖစ္ျဖစ္ လြတ္လပ္တယ္ လုိ႔ကို မခံစားရပါဘူး။ ဒါကေတာ့ က်မရဲ႕ ျပႆနာေပါ့ေလ။ အျပင္ကို စစခ်င္းထြက္လာတုန္းကေတာ့ ငါလြတ္လပ္ၿပီ၊ ငါလုပ္ခ်င္တာ လုပ္လို႔ ရၿပီဆိုေပမယ့္ အေၾကာက္တရားက က်မေက်ာမွာ ကပ္ပါ လာေနတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္က်မတို႔ဖန္တီးတဲ့ အႏုပညာတိုင္းမွာ ဘယ္သူကမွ ကိုယ့္ကို ဆင္ဆာမလုပ္ခင္ ကိုယ့္ဘာသာ ဆင္ဆာလုပ္မိေနတတ္တယ္။ က်မတို႔က ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္ အၿမဲျပန္ေနၾကတာ ဆိုေတာ့ … အၿမဲထည့္ၿပီး အဲဒါႀကီးကိုစဥ္းစားေနတာဆိုေတာ့။

ေမး။ ။ ျပည္တြင္းက ပန္းခ်ီဆင္ဆာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကိုယ္ပိုင္ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာပါဦး။

ေျဖ။ ။ ကိုယ္ပိုင္ထင္ျမင္ခ်က္ဆိုရင္ေတာ့ မရွိရင္ေကာင္းတာေပါ့ေနာ္။ အႏုပညာဆိုတာ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ဖန္တီးခြင့္ရရင္အေကာင္းဆံုးေပါ့။ လြတ္လပ္မႈမရွိဘူးဆိုရင္ သူဖန္တီးခ်င္သေလာက္ ျဖစ္မလာ ႏိုင္ဘူးေပါ့။

ေမး။ ။ ပါေဖာမင့္ေတြ အင္စေတာ္ေလးရွင္းေတြ လုပ္ေနတဲ့ သူတေယာက္အေနနဲ႔ လက္ရွိျမန္မာျပည္တြင္းက အႏုပညာဖန္တီးမႈေတြကို ဘယ္လိုသေဘာရလဲ။

ေျဖ။ ။ အဲဒီတခုက ေတာ္ေတာ္အံ့ၾသဖို႔ေကာင္းတယ္။ က်မတို႔ ႏိုင္ငံက အႏုပညာ သမားေတြက တျခားႏိုင္ငံေတြထက္စာရင္ အဆက္အသြယ္ကအစ လုပ္ရကိုင္ရတာ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနတဲ့ၾကားက အႏုပညာလုပ္ငန္းေတြမွာ အထူးသျဖင့္ စာေပ တို႔ ႐ုပ္ရွင္တို႔နဲ႔ယွဥ္ရင္ ပန္းခ်ီက တကယ္ကိုရင္ေဘာင္ တန္းႏိုင္တယ္။ ျပတ္မက်န္ခဲ့ဘူး။ က်မတို႔ အႏုပညာသမားေတြမွာ ေနာက္ကပံ့ပိုးမယ့္သူ မရွိဘူး။ ကိုယ့္အားပဲ ကိုယ္ကုိးေနရတာ။ အခက္အခဲေတြ အမိ်ဳးမ်ိဳးရွိတဲ့ၾကားက အမီလိုက္ႏိုင္တယ္။ ကြာလွလည္း နည္းနည္းေပါ့။

ေမး။ ။ ကေလးပန္းခ်ီလည္း သင္တယ္ဆိုေတာ့ ကေလးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေမးခ်င္ပါတယ္။ ကေလး တိုင္းက ပန္းခ်ီဆြဲတယ္လို႔ ၾကားဖူးတယ္ ဟုတ္ပါသလား။

ေျဖ။ ။ ဟုတ္တာေပါ့။ ကေလးတိုင္းက ပန္းခ်ီဆြဲၾကတယ္။ ကေလးေတြက သူတို႔စိတ္ထဲမွာ ခံစားရတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို စကားနဲ႔ မေဖာ္ျပတတ္ေတာ့ အ႐ုပ္ကေလးေတြဆြဲျပတာ။ အဲဒီကမွတဆင့္ ကိုယ္က သူဘာျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ သိရတာ။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးတိုင္းက ပန္းခ်ီဆြဲတယ္လို႔ေျပာတာ။ သုေတသနတခု အရဆိုရင္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေလာက္ ထိကေလးတိုင္း ပန္းခ်ီဆြဲၾကတယ္။ ေက်ာ္မွသာ သူသန္ရာသန္ရာ ခြဲသြားတယ္။ က်မသင္ဖူးတဲ့ ကေလးေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း အဲဒီအတိုင္းပဲေတြ႕ရတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို ကေလးဘဝမွာ အရမ္း ပန္းခ်ီေတာ္တယ္။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္လာေတာ့ လံုးဝ ပန္းခ်ီကိုလွည့္ မၾကည့္ေတာ့တာမ်ိဳးေပါ့။ သူတို႔ အႀကိဳက္ေတြကို သူတို႔ သိသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ပန္းခ်ီကို ဆြဲခ်င္မွ ဆြဲေတာ့တာေလ။
Photobucket
In This Dark And Closed Space (13) (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
ေမး။ ။ ကေလးပန္းခ်ီသင္တဲ့ အလုပ္ကို ဘာလို႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာလဲ။

ေျဖ။ ။ “ကေလးပန္းခ်ီ” က ဖန္တီးမႈနဲ႔ ေဝဖန္ပိုင္းျခား ႏုိင္မႈကိုေပးတယ္။ ဒါက သိပ္အေရးႀကီးပါလား ဆိုတာ ေဖေဖကေနတဆင့္ သိလာတယ္။ ေနာက္ ကိုယ္က စာသင္ရတာလည္း ဝါသနာပါတယ္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း ပန္းခ်ီဆြဲတယ္။ အႏုပညာနဲ႔လည္း ခြဲမထြက္ လို႔ ဒါပဲလုပ္ျဖစ္သြားတာပါ။

ေမး။ ။ ျမန္မာျပည္က ကေလးေတြနဲ႔ တျခားႏိုင္ငံေတြက ကေလးေတြ ဘယ္လိုကြာျခားလဲ ဆိုတာေလး ျမင္သလို ေျပာေပးပါဦး။ ဖန္တီးႏိုင္မႈ စြမ္းအားကေတာ့ ကေလးဆိုတာ တူတူပဲလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက သူတို႔ေတြ ရၾကတဲ့ အခြင့္အေရးျခင္းယွဥ္ၿပီး ေျပာျပေပးပါလား။

ေျဖ။ ။ အခြင့္အေရးကေတာ့ ကြာတာေပါ့။ အပံုႀကီးကြာတာေပ့ါ။ တကယ္တမ္းက စနစ္ေကာင္းဖို႔ လိုတာကိုး။ စနစ္ေကာင္းရင္ အဲဒီစနစ္ေအာက္က တၿပံဳႀကီး ေကာင္းစားမယ္။ စနစ္မေကာင္းရင္ အဲဒီ စနစ္ေအာက္က တၿပံဳႀကီး ဒုကၡေရာက္ရတာပဲ။ က်မတို႔ဆီမွာက အခြင့္အေရးလည္း မရဘူး။ ေပးရေကာင္း မွန္းလည္း မသိဘူး။ အနည္းဆံုး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈရွိတာခ်င္းကို ကြာတယ္။ ျမန္မာျပည္က ေက်ာင္းေတြမွာ ပန္းခ်ီလို႔ေျပာလိုက္ရင္ မရွိဘူးေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ဖို႔အတြက္ တပြဲတိုးပဲ … ေက်ာင္းသင္ခန္းစာထဲမွာ နည္းနည္းပါးပါး ပါေပမယ့္ အဲဒါက ကေလးေတြအတြက္ ေသေသခ်ာခ်ာ ထည့္ဆြဲထားတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ စနစ္က ေခတ္မမီဘူးဆိုေတာ့ ဘက္ေပါင္းစံုကေနၿပီး ျဖည့္ရမွာမ်ိဳးေတြ ရွိေသးတယ္ ဆိုရမွာေပါ့။

ေမး။ ။ မေခ်ာအိလက္ရာ ပထမဆံုး အင္စေတာ္ေလးရွင္း သၾကား ဗိမာန္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထူးျခားတာေလးေတြ ေျပာျပပါဦး။

ေျဖ။ ။ အဲဒါလုပ္တုန္းက ပုရြက္ဆိတ္ေတြ အမ်ိဳးစံုလာတယ္။ အၾကာႀကီးမေနဘူး။ လာတယ္ သယ္တယ္ ျပန္တယ္။ ကိုယ္ ေမွ်ာ္လင့္တာက ပုရြက္ဆိတ္နဲ႔ ယင္ေကာင္ေလာက္ပဲ ေမွ်ာ္လင့္တာ။ သံုးရက္ ေျမာက္ထိ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး။ ေလးရက္ေျမာက္က်ေတာ့ ပ်ား တေကာင္တည္းလာတယ္။ ေနာက္ေန႔လည္း က်ေရာ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီၿပီးကို လာတာ။ အထဲကို လံုးဝဝင္လို႔မရေတာ့ဘူး။ က်မက တဲႀကီးထိုးၿပီးလုပ္တာ။ အဲဒီထဲမွာ ပ်ားေတြ။ အဲဒါေတြကို မီးခိုးမႈိင္း တိုက္ထုတ္လိုက္ရတာေလ။ ကိုယ္က စိတ္မေကာင္းဘူး။ ကိုယ္လုပ္တာက ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္၊ အဲဒါလုပ္ဖို႔ ကိုယ္က သူတို႔ကို သတ္ရသလို ျဖစ္ေနတာ။
Photobucket
In This Dark And Closed Space (11) (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
ေမး။ ။ ဒီအင္စေတာ္ေလးရွင္းမွာ သၾကားကိုဘာေၾကာင့္ေရြးျဖစ္တယ္ဆိုတာေလး ေျပာပါဦး။

ေျဖ။ ။ သၾကားကိုဘာလို႔ေရြးလဲ ဆိုေတာ့ သၾကားရဲ႕ ဂုဏ္သတၱိကိုႀကိဳက္လို႔။ သူက ထိလြယ္ ခိုက္လြယ္တယ္။ ပူရင္လည္းေပ်ာ္ ေရထိရင္လည္းေပ်ာ္တဲ့ အမ်ိဳးေလ။ ၿပီးေတာ့ က်မလုပ္တဲ့ ပစၥည္းကိုက အဲဒီလို အဓိပၸာယ္မ်ိဳးသက္ေရာက္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ သံုးတဲ့ပစၥည္းကိုလည္း အဲလို ထိခိုက္လြယ္တာမ်ဳိးကို ေရြးလိုက္တယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ ေန႔စဥ္သံုးေနတဲ့ ပစၥည္းေတြထဲက လူေတြ သတိမျပဳမိတဲ့၊ အႏုပညာပစၥည္းလို႔ ထင္မထားတဲ့ ပစၥည္းကို သံုးတာပါ။ ေနာက္ေတာ့ တျဖည္းျဖည္း ပ်က္စီးသြားတယ္ ဆိုတာမ်ိဳးကို ျပခ်င္လို႔ကိုေရြးတာ။

ေမး။ ။ ၿပီးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ ၿပိဳက်သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခံစားခ်က္က … ။

ေျဖ။ ။ ၿပိဳတဲ့ အဆင့္ကိုျမင္တိုင္း ျမင္တိုင္း အရမ္းစိတ္တိုင္းက်တယ္။ ေက်နပ္တယ္။ က်မျဖစ္ေစ ခ်င္တဲ့ ပံုစံအတုိင္း ျဖစ္တယ္။ တကယ္က က်မက ဒီအလုပ္ကို မွန္းဖို႔ပဲတတ္ႏိုင္တယ္ေလ။ လုပ္ၾကည့္႐ံုေလး လုပ္ၾကည့္မလို႔။ ဒါလုပ္ဖို႔က စင္ကာပူေဒၚလာ ၇၀၀၀ ကုန္ပါတယ္။ ကုန္တာကေတာ့ စင္ကာပူ အစိုးရက ကုန္တာပါ။ ဒီ ၇၀၀၀ ကုန္တာကို ေနာက္ဆံုးမွာ ဒီေလာက္ေလးပဲ က်န္ခဲ့တယ္။ ဒီဟာၿပိဳက်ဖို႔ကို ၂ လခြဲ ၾကာသြားတယ္။ သူ႔ရက္နဲ႔ သူ အဆင့္ဆင့္ ၿပိဳက်တာေပါ့ေနာ္။ ကုိယ္က ဗိသုကာလည္း မဟုတ္ဘူး ပန္းခ်ီပဲသိတာေလ။ ကိုယ့္ဘာသာ စိတ္ကူးထဲမွာဆြဲၿပီး ဗိသုကာေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ရတယ္။ သၾကားက ၅. ၅ တန္ ကုန္တယ္။ အဲဒါရဖို႔ ၁၀ ရက္ေလာက္ Volunteer ၄၅ ေယာက္ေလာက္နဲ႔ ခ်က္လိုက္ ရတယ္။

ေမး။ ။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ခု ျပတဲ့ ပန္းခ်ီျပပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တခုခု ေျပာျပေပးပါဦး။
Photobucket
ပန္းခ်ီ ေခ်ာအိသိမ္း (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
ေျဖ။ ။ အဓိကကေတာ့ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနကို ကိုယ္ခံစားရသလို လူတေယာက္အေနနဲ႔ ခံစားၿပီး တင္ဆက္ထားတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ေနာက္တခုက က်မ သြားတဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ ဘာသိရလဲဆိုေတာ့ လူေတြက တကယ့္ အတြင္းက်က် ဘယ္သူမွ မသိၾကဘူး။ အေပၚယံေလာက္ပဲ သိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ က်မကိုယ္က်မ အႏုပညာသမား တေယာက္ အေနနဲ႔ စကားပါးသူ (Messenger) အျဖစ္ အၿမဲခံစား ရတယ္။ သူတို႔ေတြက အေပၚယံျဖစ္ေနတာ ေလာက္သာ သိၾကတယ္။ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္၊ အန္တီစု ႏိုဗဲလ္ဆုရတယ္။ ဒီေလာက္ပဲသူတို႔သိတယ္။ က်မတို႔ ေန႔စဥ္ ေနထိုင္ေနရ တဲ့ အခက္အခဲ ျပႆနာေတြကို သူတို႔ မသိဘူး။ ေနာက္ဆံုး အဲဒီ နာမည္ ႏွစ္ခုသာ သူတို႔ သိရင္သိမယ္ ျမန္မာျပည္ဆိုတာကို သူတို႔ မသိဘူး …။ အဲဒီေတာ့ က်မ လုပ္တိုင္း လုပ္တိုင္းမွာ ပန္းခ်ီဆြဲတာထက္ စကားေျပာတာ ပိုမ်ားတယ္။ ငါတို႔ ဘယ္လိုစားရတာ၊ ဘယ္လိုေနရတာ၊ မီးက ဘယ္လိုပဲရတာ၊ ငါတို႔ရဲ႕ ပညာေရးက ဘယ္လို .. စသည္ျဖင့္ေပါ့ …။ က်မတတ္ႏိုင္တဲ့ အႏုပညာနဲ႔ Messenger တေယာက္ လုပ္ေန တာပါလို႔ … ။ ။

Season Greetings/2008 CFOB Report

“Canada is one of those countries which has a special place in my heart because it is very far away from Burma and yet consistently the people and the government of Canada have shown great concern for our struggle for democracy.”
Aung San Suu Kyi

Dear friends and supporters:

Canadian Friends of Burma would like to wish you and your family a very Merry Christmas/happy holidays and all the best in the New Year. We would also extend our appreciation for your support for a free and democratic Burma. For your info, we are now sending you some important accomplishments in 2008.
− Canadian Friends of Burma

Canadian Prime Minister met Burmese Prime Minister in exile
Dr. Sein Win (Left) and Prime Minister Stephen Harper (right) - Photo: PMO

Prime Minister Stephen Harper met Burma’s Prime Minister in exile Dr. Sein Win in his parliament office on May 7, 2008. This is the first time a Prime Minister of Canada has ever met the leader of Burma’s government in exile. The Burmese democracy leader requested Mr. Stephan Harper to coordinate the international relief effort in response to the most devastating natural disaster in Burma.

Senior Burmese monks met Canadian ministers
From left - front row: Hon. Larry Bagnell, U Kawwida, U Panavamsa; Back row: Hon. David Kilgour, MP Diane Bourgeois, MP Lloyd St. Amand, MP Bryon Wilfert, and Tin Maung Htoo - Photo: Larry Bagnell Office

Venerable U Pannavamsa, president of International Burmese Monks Organization (IBMO) and Venerable Ashin Kawwida, abbot of Burmese Buddhist Temple, visited to Ottawa on May 27 and met senior Canadian government officials including Foreign Minister, Secretary of State for Multiculturalism and parliamentarians. Discussion focused on the urgency of cyclone relief efforts in Burma. They also discussed about food crisis on Thai-Burma border.

FM presented Honorary Canadian Citizenship to DASSK
The Canadian Foreign Affairs Minister presented the Honorary Canadian Citizenship to Daw Aung San Suu Kyi, in a formal ceremony on May 5th in Parliament. Daw Aung San Suu Kyi, the leader of Burmese democratic movement, is the fourth person to receive this prestigious award and the first female to receive the award. On October 17th, 2007 the motion tabled by Prime Minister Harper was passed with a unanimous support in the House. On May 5, Foreign Minister Bernier presented the award to Daw Aung San Suu Kyi’s cousin, Prime Minister Dr. Sein Win, of the exiled National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB). CFOB took the initial nomination process with the support of thousand of citizens’ support.

Cyclone Nargis and “Crime against Humanity”
Hon. Jason Kenney, current Minister of Immigration, gave a speech at a Toronto rally
In the aftermath of deadly cyclone, CFOB called for a Global Action Day on Burma in a press conference held on Parliament Hill, to draw an immediate attention on the humanitarian catastrophe and the need to use humanitarian intervention, given the state’s failure to protect its citizens from dying of disease and starvation. Around the world, activists gathered in more than 30 cities including Ottawa, Toronto and Vancouver, calling for “Reasonability to Protect (R2P)” clause to be invoked.
Canada provided $26 million for cyclone relief in Burma
From left: former Toronto MP Wajid Khan, Conrad Sauvé (Red Cross Canada), Chinese Consulate, Beverley Oda (Minister for International Cooperation), Tin Maung Htoo (CFOB), Victor Wong (Chinese Canadian National Council), and Dr. Longhuan Kim (National Congress of Chinese Canadians) during a matching fund announcement on Aug. 14 in Toronto

As the cyclone hit Burma, CFOB urged the government to announce an emergency relief for survivors in Burma. On May 5, Beverley J. Oda, Minister of International Cooperation, and Maxime Bernier, Minister of Foreign Affairs, responded by announcing $2 million for the assistance. An additional $12 million was made on May 30 and a matching mechanism was added to encourage public donation which amounted to $11.6 million. In total, the Government of Canada provided 26 million dollars and private and institutional donation is estimated at $14 million.

Responses to Food Crisis on Thai and India-Burma border:
In response to a call for emergency aid to alleviate food crisis on the Thai-Burma border, CFOB issued a press release about the crisis and tried to draw media, public and policymakers attention. CFOB also raised the issue with officials from FAC and CIDA officials. As result of all efforts, CIDA agreed to provide extra $2 million.

On one hand, CFOB worked with Chin Human Rights Organization (CHRO) to highlight another food crisis on India-Burma border. The mass flowering of bamboo has led to an explosion of rats which are destroying basic crops and paddy fields in the region. Chin State covers almost 14,000 square kilometres, roughly one fifth of which is covered by bamboo and approximately 100,000 people are facing food shortage. CFOB arranged meetings for CHRO with government officials, representatives of Canadian civil society organizations including Canadian MPs.

Parliamentary Hearings
Early this year, two Burma briefings have been held at Parliamentary Standing Committee on Foreign Affairs and International Trade. During the 1st briefing on Jan. 30, four director generals from Department of Foreign Affairs and International Trade told the Committee that the government's tougher sanctions against Burma imposed in Oct., 2007 would have some impact not only the new investment but also on the existing Canadian ones in Burma. And during the second briefing on Mar. 8, three representatives from Canadian civil society organizations including Canadian Friends of Burma testified before the committee, asking more concrete actions including ‘earmarked money’ for Burmese democratic movement.

Burma in the Radar of Canadian Foreign Policy
Burma appears to be becoming a priority of Canadian foreign policy. That trend is hinted in government’s ‘2008-09 Reports on Plans and Priorities’ tabled in the House of Commons on March 31, 2008. The report outlines its strategy to “develop an integrated, whole-of-government policy for ... and Burma” and to “support governance, human rights and the rule of law in Burma.” Interestingly, another separate report tabled in the House endorses an establishment of ‘panel of experts’ to study Canadian capacity to deliver “democracy support.” To strengthen this position, Canada hosted an International Conference on Burma in Quebec City on Mar. 27, 2008, inviting 76 guests from 15 countries. Among others, an imposition of the toughest economic sanction on Burma on Nov. 14, 2007 in response to brutal crackdowns on the ‘Saffron Revolution’ represents the strongest indicator of Canada heading towards somewhere desired by Burma supporters in Canada.

Parliamentary support on Burma stronger than ever
The membership of the Parliamentary Friends of Burma (PFOB) that was established in Dec., 2006 is also growing with 37 MPs and Senators, and Burma issues have been discussed quick often in the House, especially during the question and answer period. PFOB and CFOB have jointly held press conferences on Parliament Hill, and created unprecedented Canadian media interest and coverage on Burma.

The Canadian Friends of Burma (CFOB) is federally incorporated, national non-governmental organization working for democracy and human rights in Burma since 1991. Contact: Suite 206, 145 Spruce St., Ottawa, K1R 6P1; Tel: 613.237.8056; Email: cfob@cfob.org; Web: www.cfob.org