Wednesday, April 15, 2009

ဒီပဲယင္း လုပ္ၾကံမႈ အစီရင္ခံစာ

“ဒီပဲယင္း ႏုိင္ငံေရး လုပ္ၾကံတိုက္ခိုက္မႈ ထပ္မံ စုံစမ္းေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား”.....mediafire....google...

(ဒီပဲယင္း လုပ္ၾကံမႈ အေရးယူ ေဆာင္႟ရြက္ေရး ေကာ္မရွင္ ဒုတိယ အၾကိမ္ ပဏမ အစီရင္ခံစာ).....mediafire...google...


14052004 NLD ေၾကျငာခ်က္

mediafire

Google download


ဗိုလ္ၾကီး အုန္းေက်ာ္ၿမင့္

OKM & Others OKM & Others malaymayၿမန္မာက်ဴးပစ္က ကိုေရြေမာင္းက ပိုၿပီးၿပည့္စံုတဲ့ PDF ေလးလုပ္ထားေပးလို့ ထပ္ၿပီး Upload လုပ္ထားပါတယ္။

Army Officer Request


မ်ိဳးခ်စ္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

အနာဂါတ္သာယာပါေစသား . . .
လက္တဆုတ္ အခြင့္အေရးသမား ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစု က်ဆံုးပါေစသား . . .

မ်ိဳးခ်စ္ ၾကည္း/ေရ/ေလ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား -

ျပည္သူသာ အမိ၊ ျပည္သူသာ အဖ။

ျပည္သူ ့တပ္မေတာ္သား

ျပည္တြင္းNLDနွင့္အတိုက္အခံအင္အားစုလႈပ္ရွားမႈမ်ားဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ မဟားစိုးကြ်န္းတြင္ရခိုင္ရြာမ်ား ရခိုင္ယဥ္ေက်းမူးမပ်က္ဘုရားရီခ်ိဳးပြဲမွတ္တမ္းတင္ပံုမ်ား။(၁၄-၄-၂ဝဝ၉)


ၾကပ္ေျပးအရႈပ္ေတာ္ပံု၂၅နအဖဝန္ၾကီးမ်ားအဂတိလိုက္စားမဲဆြယ္စည္းရုံးေန

ႏုိင္ငံံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီအစုိးရဝန္ၾကီးမ်ားကိုယ္တိုင္
အဂတိလိုက္စားမဲဆြယ္စည္းရုံးေနမႈမ်ားအေပၚဥပေဒေရးရာသုံးသပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံျဖိဳးေရးေကာင္စီအစိုးရ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဦးဥာဏ္၀င္းသည္ ဇီးကုန္းျမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိရြာမ်ားသုို႕သြားေရာက္ခဲ့ျပီး၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ရြာသားမ်ားကိုေငြ ေပးစည္းရုံးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
၂။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းသည္ အမ်ားျပည္သူထံမွ ေကာက္ခံထားသည့္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ပိုင္ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းကဖြဲ႕စည္းယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို မဲေပးရန္အႀကိဳမဲဆြယ္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းသိရွိရသည္။
၃။ တပ္မေတာ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္လြန္းေမာင္သည္၊ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕၊ဖိုးေဒ၀ေက်းရြာသားမ်ားကို ေငြႏွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေပး၍မဲဆြယ္စည္းရုံးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
၄။ အမွတ္ (၁) စက္မႈ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းသည္လည္း ျပည္သူမ်ား၊ လူူမႈေရးအသင္း အဖဲြ႕မ်ား ကုိအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပ၍ အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္းကာ စည္းရုံးလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။
၅။ ထို႕အျပင္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအစိုးရသည္၄င္းတို႕ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လွ််က္ရွိေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ညႊန္ၾကား ထားေၾကာင္းႏွင့္တခ်ဳိ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႕ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားကိုပင္ ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
၆။ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအစိုးရသည္ ၂၀၁၀တြင္ပါတီစုံအေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမည္ဟု ႀကိဳတင္ေၾကျငာထားေသာ္လည္း ယေန႕အခ်ိန္အထိ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည္ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္းမရွိေသးေပ။

ဥပေဒေရးရာသုံးသပ္ခ်က္
ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ ဥပေဒ အမွတ္-၁၄/၉၈၊အခန္း(၁၂)ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား ေခါင္းစဥ္ပါ ပုဒ္မ-၄၉ (က) ျပဌာန္း ခ်က္ပါ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ yk*~dKလ္တဦး၏ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပိုင္ခြင့္တို႕ကိုက်င့္ သုံးျခင္းမျပဳႏိုင္ေစရန္အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးျခင္း၊လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားျခင္း၊လာဘ္ ေပးျခင္း(သို႔မဟုတ္)လာဘ္ယူျခင္းတို႕ကိုမည္သူမွ်မျပဳရဟု အတိအလင္းျပဌာန္းထားသည္။
ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒအခန္း-၉ က။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ားေခါင္းစဥ္ပါ ပုဒ္မ-၁၇၁(ခ) လာဘ္ ေပးျခင္း/လာဘ္ယူျခင္း၊ ပုဒ္မ-၁၇၁(ဂ) ေရြးေကာက္ပဲြ၌မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးျခင္းစသည့္ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ပုဒ္မ-၁၇၁(င)ႏွင့္ပုဒ္မ-၁၇၁(စ)တိို႕တြင္(၁)ႏွစ္ထိေထာင္ဒဏ္တမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး ျဖစ္ေစခ်မွတ္ရမည္ဟု အတိအလင္းျပဌာန္းပါရွိသည္။
မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္အာဏာပိုင္မ်ား(သို႕မဟုတ္) ၄င္းတို႕ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ားသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုမျပဌာန္းရေသးမီကပင္ အထက္ေဖၚျပပါ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ားကို မိမိတို႕စိတ္ႀကိဳက္ေဖါက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေနၾကသည္မွာတိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူလူထုအေပၚ-တရားလက္မဲ့ျပဳက်င့္ မႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားေပသည္။
ထိုကဲ့သို႕ အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္မ်ား ကိုယ္တုိင္တရားလက္မဲ့ျပဳက်င့္မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈမ်ား၏ အဆုံး သတ္ရာလမ္းသည္ သက္ဆိုင္ရာျပည္သူလူထုအေပၚတြင္သာမူတည္ေနပါသည္။
သို႕ျဖစ္ပါ၍-
-ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ တရား လက္မဲ့ျပဳက်င့္မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ရပ္တန္းကရပ္သင့္ ေၾကာင္း၊
-အာဏာပိုင္မ်ား၏တရားလက္မဲ့ ျပဳက်င့္မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ၊ ေဖၚ ထုတ္၊တြန္းလွန္ၾကရမည့္တာ၀န္သည္သက္ဆုိင္ရာျပည္သူလူထုအေပၚသို႕အစဥ္သျဖင့္က်ေရာက္ လ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း တို႕ကို ဥပေဒေရးရာသုံးသပ္ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။


ျမန္မာနုိင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ
ေန႕စဲြ - ဧၿပီလ(၁၀) ရက္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္

အေသးစိတ္သိလုိပါလွ်င္ ဆက္သြယ္ရန္ ဦးမ်ဳိး (086216 0108) တာ၀န္္ခံ ဥပေဒေရးရာ သံုးသပ္ေရးအဖဲြ႕


၁၅၀၄၂၀၀၉ဒိုင္ယာရီ

Photobucket
mediafire download

Google download

\ျပည္တြင္းမွအီးေမးလ္မ်ားသို႕တဆင့္ပို႕ေပးျခင္းျဖင့္သတင္းအေမွာင္က်ေနေသာျပည္သူမ်ားကုိကူညီၾကပါ။


စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာၾကီး ဦးေသာင္း (ေအာင္ဗလ)


ေ႐ႊေတာင္မင္း ႏွင့္ ကေနာင္မင္း

အလြန္ ထက္ျမက္ ထင္ရွားေသာ အိမ္ေရွ႕မင္း ႏွစ္ပါး ျဖစ္ေသာ္လည္း ကံအက်ိဳးေပး မလွ၍ ထီးစံ နန္းစံ ဘုရင္ မျဖစ္ခဲ့ရဘဲ အိမ္ေရွ႕မင္း ဘဝႏွင့္ပင္ နတ္႐ြာ လားခဲ့ၾကရတဲ့ "ေ႐ႊေတာင္မင္းႏွင့္ ကေနာင္မင္း" တုိ႔ အေၾကာင္းကို ၂ဝဝ၈၊ ႏိုဝင္ဘာမွာ ျမန္မာ့ ရတနာ စာေပက ပထမ အႀကိမ္ ပံုႏွိပ္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့တဲ့ မၾကန္ရဲ႕ 'သမိုင္းဟူသည္ႏွင့္ အျခားစာတမ္းမ်ား' စာအုပ္မွေန ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ျပလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
Photobucket
အိမ္ေရွ႕စံ ကေနာင္မင္းသား။
သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္တြင္္ ဘုရင္မင္းျမတ္ ယံုမွတ္ သဒၶါ ေတာ္မူေသာ သားေတာ္ ေျမးေတာ္ ညီေတာ္မ်ား အိမ္ေရွ႕ အျဖစ္ ခ်ီးေျမႇာက္ ခန္႔ထားခံရသည္။ အိမ္ေရွ႕မင္း ျဖစ္လွ်င္ နန္းေလာင္း နန္းလ်ာ နန္းရန္ ျဖစ္၍ ထီးနန္း အ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံရမည္မွာ မေသြမုခ်ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ထီးနန္း ဆက္ခံမည္သူဟု သတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္သည္။ သမိုင္းစဥ္ တေလွ်ာက္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားတိုင္း လိုလိုပင္ ထီးနန္း ဆက္ခံ စိုးစံရသည္။ သုိ႔ေသာ္ မျမင္ရေသာ ကံတရား ဆိုသည္က ရွိေသးသည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ ထင္ရွားေသာ လူစြမ္း ဓားစြမ္း ထက္ေသာ အိမ္ေရွ႕မင္း ႏွစ္ပါး ရွိသည္။ အလြန္ ထက္ျမက္ ထင္ရွားေသာ အိမ္ေရွ႕မင္း ႏွစ္ပါး ျဖစ္ေသာ္လည္း ကံအက်ိဳးေပး မလွ၍ ထီးစံ နန္းစံ ဘုရင္ မျဖစ္ခဲ့ရ။ အိမ္ေရွ႕မင္း ဘဝႏွင့္ပင္ နတ္႐ြာ လားၾကသည္။ ထိုအိမ္ေရွ႕မင္း ႏွစ္ပါးသည္ ေ႐ႊေတာင္မင္းႏွင့္ ကေနာင္မင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ေ႐ႊေတာင္မင္းသည္ ဗဒံုမင္း၏ သားေတာ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ေျမာက္နန္း မိဖုရား သီရိမဟာစႏၵေဒဝီမွ ၁၁၂၄ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္ တနလၤာေန႔ ဖြားျမင္သည္။ ေ႐ႊေတာင္မင္း သတိုးဓမၼရာဇာဟု ထင္ရွားသည္။ ငယ္မည္က ေမာင္ေပၚဟု ရခိုင္ ရာဇဝင္တြင္ ေတြ႕ရသည္။
ဗဒံုမင္းသည္ သားေတာ္ႀကီး ေ႐ႊေတာင္မင္းကို အလြန္ျမတ္ႏိုး အားကိုးေတာ္ မူသည္။ အသက္ ၂ဝ အ႐ြယ္ ၁ဝ ဇူလိုင္ ၁၇၈၃ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ မိဖုရားေခါင္ႀကီး၏ သမီးေတာ္လတ္ ေတာင္တြင္းႀကီး ၿမိဳ႕စား မင္းသမီး သီရိမဟာတိေလာက ရတနာေဒဝီႏွင့္ ေရသြန္း လက္ထပ္၍ အိမ္ေရွ႕မင္းအရာ အပ္ႏွင္းခံရသည္။
အိမ္ေရွ႕ ဥပရာဇာ သတိုးဓမၼရာဇာ ေ႐ႊေတာင္မင္းသည္ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေနသာ ရခိုင္ျပည္ကို ၁၇၈၄ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေၾကာင္း ေလးေၾကာင္း ခ်ီ၍ သြားေရာက္ သိမ္းပိုက္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တဆက္ တစပ္တည္း ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
ခမည္းေတာ္ ဗဒံုမင္း၏ လက္႐ံုးတဆူ၊ အားကိုး အားထားျပဳရေသာ သားႀကီး ဥပရာဇာ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစြန္အဖ်ား ေဝးရပ္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ စစ္ခ်ီရာတြင္လည္း ဦးေဆာင္ ေခါင္း႐ြက္ အျဖစ္ လုိက္ပါရသည္။ ခမည္းေတာ္ ဗဒံုမင္းႀကီး မင္းကြန္း စံနန္းေတာ္တြင္ ထြက္စံ ေနခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ေနျပည္ေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တာဝန္ ယူရသည္။
သစၥာေဖာက္ျခင္းသည္ စစ္ျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း တရပ္ ျဖစ္သည္ဟု အဆိုရွိသည္။ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ဝန္ ျမင္စိုင္းစား ေနမ်ိဳးေက်ာ္ထင္ သစၥာေဖာက္၍ တဖက္မင္းထံ ခိုဝင္သြားသည္တြင္ ဥပရာဇာ ေ႐ႊေတာင္မင္းသည္ ထားဝယ္ေၾကာင္း စစ္ကို ဦးစီး ခ်ီတက္ရသည္။ ရန္ကုန္တြင္ စစ္ခ် ရပ္ေနစဥ္ ေ႐ႊတိဂံု အေရွ႕ေျမာက္ယြန္းတြင္ ေၾကးနီအုပ္ြ႔ြကပ္မိုး ေ႐ႊဇရပ္ တေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းသည္။ သံဃာေတာ္မ်ားအားလည္း ပရိကၡရာ အစံု လွဴသည္။
ေ႐ႊေတာင္မင္းသည္ စစ္ေရးတြင္ ျပတ္သားသည္။ အမႈေတာ္ကို ေကာင္းစြာ မထမ္း ခိုကပ္ ေပါ့ေလ်ာ့ေသာ တပ္မွဴး ၁၃ ေယာက္ကို ကြပ္မ်က္ေစသည္။ တပ္မွဴး ဗိုလ္မွဴးမ်ားက အင္အား ေလ်ာ့မည္ကို ေထာက္၍ ဝင္ေရာက္ အသနားခံ ေတာင္းပန္ ေသာ္လည္း မရ၊ အျခား အမႈကိုသာ ငါသည္းခံ ႏိုင္မည္၊ စစ္ေရးျဖစ္၍ သည္းမခံႏိုင္ဟု မိန္႔သည္။ စစ္ပြဲတြင္ စစ္ခ်ီတပ္မ်ား အေရးမလွ သျဖင့္ စစ္ေရးတြင္ ေႏွးသင့္သည္ကို လ်င္လ်င္ေဆာေဆာ လုပ္လွ်င္ မေအာင္ျမင္ သကဲ့သို႔ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ လုပ္သင့္သည္ကို ျဖည္းျဖည္းေႏွးေႏွး လုပ္လွ်င္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္။ မိုးလည္း က်ၿပီ၊ အေၾက ေအာက္အရပ္ ျဖစ္၍ စစ္တက္ စစ္လမ္း ခက္သည္။ ရန္ကုန္တြင္ မိုးခို၍ မိုးစဲ ပြင့္လင္းသည့္ ကာလမွ လုပ္ၾကံလွ်င္ လြယ္ကူမည္ဟု ဝန္ႀကီး မဟာသူရ ေလွ်ာက္ထားသည္ကို လံုးဝ လက္မခံ။ ခမည္းေတာ္က စစ္ကာလကို ေထာက္၍ ခန္႔ေတာ္မူသည္ မဟုတ္၊ မုတၲမ စေသာ ျပည္မ်ားကို ရန္သူတို႔ ေႏွာင့္ယွက္၍ ခ်ီလာရျခင္း ျဖစ္သည္၊ လ်င္လ်င္ထက္ထက္ မလုပ္ဘဲ မိုးခိုေနလွ်င္ ရန္သူတို႔ အေျခအျမစ္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အေျခအျမစ္ ျဖစ္ေခ်က လုပ္ၾကံေရး မခက္ၿပီေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ေစသည္။
ထားဝယ္ အေရး ၿပီးေျပ ေအာင္ျမင္ခဲ့ သျဖင့္ ဗဒံုမင္းသည္ သားႀကီး ဥပရာဇာ ေ႐ႊေတာင္မင္းကို အလြန္ အားရေတာ္မူသည္။ တိုင္းႀကီး ျပည္ႀကီး ေစာ္ဘြား ၿမိဳ႕စား ရာႀကီး ထူးႀကီးမ်ား ခန္႔ထားေရးႏွင့္ တိုင္းေရ ျပည္ေရး သာသနာေရးမ်ားကို ငါကဲ့သုိ႔ စီရင္ေစဟု ဧကရာဇ္မင္းတို႔၏ အလြန္ ေပးခဲလွေသာ ဆုကို ေပးေတာ္မူသည္။
ဥပရာဇာ ေ႐ႊေတာင္မင္း၏ အိမ္ေရွ႕ မိဖုရား (ေမာင္ဇင္၊ ေမာင္ခင္တို႔၏ မယ္ေတာ္) သည္ ၂၅ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇၉၃ ခုတြင္ နတ္႐ြာစံသည္။ ေ႐ႊေတာင္မင္းသည္လည္း ၂၉ မတ္ ၁၈ဝ၉ ခုႏွစ္၊ သက္ေတာ္ ၄၆ ႏွစ္ ၁ဝ လတြင္ နတ္႐ြာစံသည္။ အိမ္ေရွ႕မင္း စည္းစိမ္ ၂၆ ႏွစ္ စံစား ခဲ့ရသည္။ မင္းအျဖစ္သို႔ မေရာက္ရွိခဲ့ေပ။
ေ႐ႊေတာင္မင္းတြင္ မိဖုရား ၄ ပါး၊ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ ၁၅ ေယာက္ ရွိသည္။ သားေတာ္ ၃ဝ၊ သမီးေတာ္ ၂၆ ၊ စုစုေပါင္း ၅၆ ေယာက္ ရွိသည္။ ေ႐ႊေတာင္မင္းသည္ မင္းအျဖစ္ကို မရရွိ ခဲ့ေသာ္လည္း သားေတာ္ ၂ ပါး ျဖစ္ေသာ ေမာင္ဇင္ (စစ္ကိုင္းမင္း) ႏွင့္ ေမာင္ခင္ (ေ႐ႊဘိုမင္း) တို႔သည္ ထီးနန္း ဆက္ခံ စိုးစံ ခဲ့ၾကရသည္။
ကေနာင္မင္းသည္ သာယာဝတီမင္း ေခၚ ေ႐ႊဘိုမင္း (ေမာင္ခင္) ၏ သား ျဖစ္သည္။ မင္တုန္းမင္း (ေမာင္လြင္) ၏ ဖေအတူ မေအတူ ညီျဖစ္၏။ ငယ္မည္က ေမာင္ေကာက္ ျဖစ္၏ဟု ေမာင္သန္းေဆြ (ထားဝယ္) က ဆိုသည္။ နဂါးဗိုလ္ ထိပ္တင္ေထြး၏ ရတနာသီခ မဟာရာဇဝင္တြင္ ေဖာ္ျပေသာ ေတာင္ေဆာင္ေတာ္မွ မီးရွဴးေတာ္ ခန္းမသို႔ ထြက္မည္ စီစဥ္ဆဲ ေတာင္ေဆာင္ေတာ္ ထက္၌ပင္ ဖြားျမင္ေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေတာင္မင္းဟု ခမည္းေတာ္ ေ႐ႊဘိုမင္း ကိုယ္တိုင္က အမည္ ေပးလိုက္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္ မမွန္ႏိုင္ေခ်။ သကၠရာဇ္ ၁၁၈၁ ခုဖြား ျဖစ္၏။ ထိုစဥ္က သာယာဝတီ မင္းသား (ေ႐ႊဘိုမင္း) သည္ မင္းအျဖစ္သို႔ မေရာက္ရွိေသး၊ သကၠရာဇ္ ၁၁၉၉ (ေအဒီ ၁၈၃၇) တြင္မွ ထီးနန္း စိုးစံရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကေနာင္မင္းသား၏ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ရွိေနေပၿပီ။ ေ႐ႊနန္း တက္ေတာ္မူၿပီးမွ သားေတာ္ သမီးေတာ္ ဖြားေတာ္မမူဟု ကုန္ေဘာင္ဆက္၊ တ၊ ၅၅ တြင္ ေတြ႕ရသည္။
ကေနာင္ၿမိဳ႕ကို စားေက်းရ၍ ကေနာင္မင္းသား၊ အိမ္ေရွ႕စံ ကေနာင္မင္းသားဟု ထင္ရွား လူသိမ်ားသည္။ ကေနာင္မင္း၏ စြမ္းရည္ေၾကာင့္ ေနာင္ေတာ္ မင္းတုန္းမင္း ထီးနန္းရသည္။ ထိုေၾကာင့္ မင္းတုန္းမင္းက ညီေတာ္ ကေနာင္မင္းသားကို အိမ္ေရွ႕အရာ အပ္ႏွင္းသည္။
ကေနာင္မင္းသည္ ထက္ျမက္ေသာ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးေသာ အိမ္ေရွ႕မင္း ျဖစ္၏။ အဂၤလိပ္တို႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္လိုလွ်င္ သူတို႔လို ေခတ္မီ လက္နက္မ်ား ရွိရမည္ဟု ျမင္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ စက္႐ံုမ်ား တည္ေထာင္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းသည္။ ႏိုင္ငံျခားသုိ႔ ပညာေတာ္သင္မ်ား ေစလႊတ္သည္။ ႏိုင္ငံျခား ပညာရွင္မ်ားကို ေခၚယူ အသံုးျပဳသည္။ ေခတ္မီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ေရးကို ေရွး႐ႈသည္။ အဂၤလိပ္မ်ားက သူ႔ကို စစ္မင္းသားႀကီး ကေနာင္ (Kanaung, War Prince) ဟု ကင္ပြန္းတပ္သည္။
သူ႔ကို လာေရာက္ ဖူးေတြ႕ရေသာ အဂၤလိပ္ သံတမန္မ်ားက မင္းတုန္းမင္းႏွင့္ ႐ုပ္ခ်င္း ဆင္ေသာ္လည္း အမူအရာ ကြဲသည္၊ ဇြဲရွိပံု၊ စ႐ိုက္ၾကမ္းပံု၊ ရမၼက္ျပင္းပံု ေပၚသည္။ စိတ္ထက္သန္ပံု အျပည့္ ျမင္ရသည္ဟု မွတ္တမ္းတင္သည္။ အိမ္ေရွ႕ မိဖုရား လိႈင္ထိပ္ေခါင္တင္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ ျမင္ရသည္မွာ ေ႐ႊမင္းသမီးႏွင့္ ဘီလူးပံုျပင္ (Beauty and the Beast) ကို အမွတ္ရေစသည္ဟု ဆိုၾကသည္။
ကေနာင္ မင္းသားသည္ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ား အေၾကာင္း၊ ေခတ္အေၾကာင္း ေလ့လာသည္။ ျမန္မာဘုရင္မ်ား ျပည္ပ ေလာကကို သတိမမူ၊ ဇာတိပုည ဂုဏ္မာနႏွင့္ မိမိကိုယ္ အထင္ႀကီး ေနသည္ ဆိုၾကသကဲ့သို႔ မဟုတ္ေၾကာင္း သိလာသည္။ လာေရာက္ ဖူးေတြ႕ေသာ အဂၤလိပ္ သံမ်ားကို - အဂၤလန္ အလြန္ေအးသလား၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလိုပဲ ေအးသလား၊ ေရခဲသလား၊ အဂၤလန္ထက္ ေအးေသာ ႏိုင္ငံေတြ ရွိသလား စသည္ျဖင့္ ေမးသည္။ ျပင္သစ္ႏွင့္ အဂၤလန္ ဘယ္ေလာက္ ေဝးသည္ကိုလည္း သူသိခ်င္သည္။ ကုန္းလမ္း မရွိဘူးလား၊ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျပင္သစ္ ဘယ္သူက စစ္အင္အား သာသလဲ၊ ဘယ္တိုင္းျပည္က စၿပီး မီးသေဘၤာ လုပ္တတ္သလဲ စသည္ျဖင့္လည္း ေမးသည္။ အဂၤလန္တြင္ ကန္႔ကို ဘယ္က ရသလဲ၊ ဘယ္လုိ အရည္က်ိဳၿပီး အမႈန္႔ အေတာင့္ လုပ္သလဲ၊ ဘာစက္ကရိယာေတြ သံုးသလဲ စသည္ျဖင့္ စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ ေမးသည္။ စစ္မင္းသားႀကီး ကေနာင္ အၾကံေတာ္ ႀကီးမားသည္ဟု အဂၤလိပ္ သံတမန္မ်ားက ျမင္သြား သိသြားၾကသည္။
ကေနာင္ မင္းသားထံ ဝင္ထြက္ ခံစားခြင့္ရသူ ကာတိုလိပ္ ဘုန္းႀကီး ဘီဂန္ဒက္လည္း ကေနာင္မင္းကို ခ်ီးက်ဴးသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးသူ၊ မျဖစ္မေန ေဆာင္႐ြက္တတ္ေသာ၊ စိတ္ဓာတ္ ခိုင္မာေသာသူ ျဖစ္၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဥေရာပ ဝိဇၨာပညာ သိပၸံပညာတို႔ျဖင့္ ေခတ္မီ ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း၏။ လူငယ္မ်ားကို ျပင္သစ္၊ အဂၤလန္၊ အိႏၵိယတို႔သို႔ ပညာေတာ္သင္ ေစလႊတ္၏။ မင္းသား ကိုယ္တိုင္ ပညာတတ္ႀကီး တေယာက္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ ေခတ္မီ တိုးတက္ေရး အတြက္ ျပည္သူတို႔ လူငယ္တို႔ ပညာတတ္ရန္ လိုသည္ဟု ျမင္သည္၊ ခံယူသည္။ အိမ္ေရွ႕အိမ္ေတာ္ ေလ်ာင္းေတာ္ဦးတြင္ လူငယ္ ၆ဝ ခန္႔ အလုပ္သိမ္းခ်ိန္ ညေနခ်မ္းတိုင္း စာေပ သင္ၾကား ေလ့လာ ၾကရသည္။ မိန္းကေလးမ်ား ပညာ တတ္ေျမာက္ေရးကိုလည္း အာ႐ံု ျပဳမိသူ ျဖစ္သည္။ မိန္းကေလး ၄ ေယာက္ကို စရိတ္ အလံုအေလာက္ႏွင့္ ရန္ကုန္ ကြန္ဗင့္ေက်ာင္းသို႔ ပို႔၍ ပညာ သင္ၾကားေစသည္ စသည္ျဖင့္ မွတ္တမ္း တင္ခဲ့သည္။
ကေနာင္မင္းသည္ စစ္မင္းသားႀကီး ကေနာင္ ဟူေသာ ဘြဲ႕တပ္ ခံရေသာ္လည္း သူ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သုိ႔ အေရာက္ မခ်ီတက္ႏိုင္ခဲ့။ နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္တို႔ႏွင့္ စစ္ေရး မၿပိဳင္ခဲ့ရ။ တူသမက္ေတာ္ ျမင္ကြန္းမင္းသား၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ၁၈၆၆ ခုႏွစ္၊ သက္ေတာ္ ၄၆ ႏွစ္ ၁ဝ လ တြင္ နတ္႐ြာ စံသြားသည္။
ကေနာင္ မင္းသားတြင္ အိမ္ေရွ႕ မိဖုရား လိႈင္ထိပ္ေခါင္တင္တြင္ ျမင္ေသာ သားေတာ္ ၂ ပါး၊ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ ၅ဝ တြင္ ျမင္သည့္ သားသမီးေပါင္း ၁ဝ၂၊ စုစုေပါင္း သား ၅၃၊ သမီး ၅၂။ ေျမးေယာက်္ား ၁၈၊ ေျမးမိန္းမ ၂၁၊ သားသမီးေျမး ေယာက်္ား မိန္းမ စုစုေပါင္း ၁၄၄ ရွိသည္။
ေ႐ႊေတာင္မင္းႏွင့္ ကေနာင္မင္းတို႔သည္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ စြမ္းရည္ထက္ေသာ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ႏွစ္ပါး ျဖစ္သည္။ အိမ္ေရွ႕စံ ဘဝႏွင့္ပင္ သက္ေတာ္ ၄၆ ႏွစ္ ၁ဝ လတြင္ နတ္႐ြာ လားၾကသည္မွာလည္း တိုက္ဆိုင္ လြန္းလွသည္။ ထီးလ်ာ နန္းလ်ာ နန္းရန္ မင္းသားမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ကံအက်ိဳးေပး မလွ၍ ထီးနန္းစည္းစိမ္ မခံစားရေသာ အိမ္ေရွ႕စံ မင္းသား ႏွစ္ပါး ျဖစ္ပါသည္။

မၾကန္
ပိေတာက္ႏြယ္ မဂၢဇင္း၊ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ။

ျမန္မာ့ သတင္းဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာအဖြဲ႕
နည္းပညာႏွင့္ ျမန္မာ့ ကြန္ရက္ ေမာ္ကြန္းတိုက္
စာေပ၊ သတင္းနည္းပညာႏွင့္ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္