Monday, May 18, 2009

ဒီအသံုးအနုန္းအတြက္သန္းေရႊျပန္လည္ေပးဆပ္ေစရမယ္။

Photobucket

မြန္အမ်ဳိးသားေကာင္စီမွ လက္နက္ကုိင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသုိ႔ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္

ေမလ ၁၈ ရက္၊၂၀၀၉။
လက္နက္ကုိင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမ်ဳိးသားတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ စစ္အာဏာရွင္၏ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ မွာထားၿပီး နယ္စပ္ေစာင့္တပ္အသြင္သုိ႔ ကူးေျပာင္းပစ္ရန္ ယေန႔စစ္အာဏာရွင္တုိ႔သည္ ႀကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ ေလ့လာ ေတြ႔ရသည္။ ဤလုပ္ရပ္သည္ တုိင္းျပည္ကုိ လက္ခုပ္ထဲက ေရကဲ့သုိ႔ သြန္ခ်သလုိသြန္ ေမွာက္္ခ်င္သလုိေမွာက္ မိမိ စိတ္ႀကဳိက္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔က ႀကဳိးပမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္တုိ႔၏ စုိးမုိးမႈေအာက္ေနရ တဲ့ ျပည္သူလူထု၏ ကြၽန္သေပါက္ ဘဝသက္တန္း ရွည္သြားေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းခ်က္သာျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တုိင္းျပည္အတြက္ အလြန္ရင္ေလးဘြယ္ ေကာင္းၿပီး အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားေသာလုပ္ရပ္ ျဖစ္သည္ကုိ မြန္ အမ်ဳိးသားေကာင္စီမွ ရွဴျမင္သုံးသပ္မိသည္။ ၂။ ယေန႔စစ္အာဏာရွင္တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္အရာရာကုိ ေငြေၾကးႏွင့္ဝယ္ယူ၍ရသည္ဟူေသာ (Money can buy everything) အျမင္ျဖင့္ ရဲေဘာ္တုိ႔၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ဳိးသားစိတ္၊ အမ်ဳိးသားယံု ၾကည္ခ်က္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ မႈ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ မွန္းသမ်ွတုိ႔ကုိ ေငြေၾကးေပးၿပီးဝယ္ယူဖ်က္ဆီး ပစ္ရန္ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔က ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းျဖစ္သည္ ၃။ ရဲေဘာ္တုိ႔အား တုိင္းျပည္ကုိခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာ ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သားဘဝမွ တုိင္းျပည္ကုိ ဖ်က္ဆီးေသာ ျပည္သူ႔ အမုန္းခံဘဝသုိ႔ ကူးေျပာင္းပစ္ရန္ ႀကဳိးပမ္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာ ရဲေဘာ္တုိ႔ကုိ ျပည္သူလူထု အလြန္ေအာ့ႏွလုံးနာရြံရွာမုန္းတီးေသာ စစ္အာဏာရွင္ တုိ႔ႏွင့္ တတန္းတစား တည္းျဖစ္သြားရန္ ႀကဳိးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု၏အက်ဳိးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေနေသာရဲေဘာ္တုိ႔ဘဝကုိ ေငြေၾကးျဖင့္ ဖ်က္ဆီးပစ္ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ ရန္သူ ဘဝအျဖစ္သုိ႔ အသြင္ ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ရန္ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄။ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔တုိ႔၏ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကုိ ေခ်ဖ်က္ပစ္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲေဘာ္တုိ႔အား အခ်င္းခ်င္းရန္သူအသြင္ကဲ့သုိ႔ တုိက္ခိုက္ၾကရန္ အုိးမဲ သုတ္ လိမ္းရန္ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာအုိးမဲသုတ္လိမ္းၿပီး မိမိတုိ႔အမ်ဳိးသား အခ်င္းခ်င္း သတ္ခိုင္းတဲ့ထုတ္မာေသာ စီမံခ်က္ျဖစ္ သည္။ ဥပမာရန္သူစစ္အာဏာရွင္ဘက္သုိ႔ ဦးတည္ေနေသာ မြန္အမ်ဳိးသား ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္တပ္သား ရဲေဘာ္ တုိ႔၏ေသနတ္ေျပာင္းဝသည္ မြန္ျပည္သူလူထု ကရင္ျပည္သူလူထုဘက္သုိ႔ ဦးတည္ လွည့္သြား ရေပမည္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ ရဲေဘာ္တပ္သားတုိ႕၏ ေသနပ္ႏွင့္ က်ည္ဆံသည္ ကခ်င္ ျပည္သူလူထုကုိ ပစ္သတ္ရမဲ့ေသနပ္နဲ႔ က်ည္ဆံျဖစ္လာေပမည္။ မိမိတုိ႔အမ်ဳိးသားမွ ေပးကမ္း ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူ ထားေသာ ေသနပ္တုိ႔ျဖင့္ မိမိအမ်ဳိးသားကုိပင္ ျပန္လည္သတ္ရေသာ ေသနပ္ျဖစ္သြားေပမည္။ ၅။ ဗမာစစ္ဗိုလ္ခ်ဴပ္တုိ႕၏ လက္ေအာက္ေရာက္သြားသည္နဲ႔ တၿပဳိင္နက္ ရဲေဘာ္တုိ႔သည္ မိမိအား တာဝန္ေပးေစာင့္ ေရွာက္ေသာ နယ္ေဒသအတြင္းရွိ လုပ္ရွားေနေသာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ျပဳတ္က်ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ ေတာ္လွန္ေနၾကေသာ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ မ်ဳိးခ်စ္ လူငယ္ေက်ာင္းသားအားလုံးတုိ႔ကုိ လိုက္လံသုတ္သင္ရ ွင္းလင္းေပးရေတာ့မည္။ ဥပမာမြန္ႏွင့္ ကရင္ ေဒသတြင္ ေတာ္လွန္လႈပ္ရွားေနေသာ မြန္မ်ဳိးခ်စ္အင္အားစု ကရင္မ်ဳိးခ်စ္ အင္အားစု မွန္သမ်ွ တုိ႔ကုိ မြန္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္တုိ႔ကပင္ တစ္ေယာက္မက်န္ေအာင္ လိုက္ လံေခ်မႈန္း သုတ္သင္ရေတာ့မည္။ ငါးၾကင္းဆီနဲ႔ ငါးၾကင္းေၾကာ္ေသာ အႀကံစည္ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ အာဏာ တည္ၿမဲေရးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရေသာ ေၾကးစားတပ္သားဘဝသုိ႔ ေျပာင္းလဲ သြားရေတာ့မည္။ တနည္း အားျဖင့္ ခပ္ရုိင္းရုိင္း ပုံႏႈိင္းေျပာရလ်ွင္ ရဲေဘာ္တုိ႔ကုိ ေကာက္ရုိးပုံ ေစာင့္ေသာ ေခြးျဖစ္ေအာင္ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ၆။ ရဲေဘာ္တုိ႔အား ေပးကမ္းေထာက္ပံ့မည့္ေငြသည္ ဗလာစကၠဴစုတ္မွ ရုိက္ႏွိပ္ေသာ ေငြစကၠဴ အလိမ္သာျဖစ္သည္။ အာမခံေရႊမရွိပါ။ အကန္႕အသတ္မရွိစည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ရုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေနေသာ စကၠဴစုတ္သာ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ရုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈေၾကာင့္ ေဖါင္းဖြၿပီး တန္ဘုိးမဲ့ ျဖစ္လာသည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း အဆမတန္ႀကီးမားလာသည္။ ေနာက္ဆုံး တြင္ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔၏ ဗရမ္းဗတာ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ လုပ္ရပ္အတြက္ ခါးစီးခံေပးဆပ္ရသည့္သူမွာ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရဲေဘာ္တုိ႕၏မိသားစုမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဖြတ္ၿမီးျဖင့္ ဖြတ္ကုိယ္ကုိ ခ်ည္ေႏွာင္ရန္အႀကံအစည္ ျဖစ္သည္။ ၇။ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔ႀကဳံ ေတာ္လွန္ေရးအေတြ႔ႀကဳံ ရင့္က်က္ေနေသာ ရဲေဘာ္တုိ႔ကုိ ေငြေၾကးျဖင့္ ဝယ္ယူၿပီး ဖ်က္ဆီးပစ္ ရန္ ႀကဳိးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ရဲေဘာ္တုိ႔ကဲသုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အႀကဳံ ေတာ္လွန္ေရး အေတြ႔အႀကဳံရွိလာႏုိင္သည့္ အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးအင္အားသစ္တစ္ရပ္ ေပၚထုတ္ရန္အတြက္ မလြယ္ကူလွပါ၊ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀) စုေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူျပဳစုၿပဳိးေထာင္ရသည္။ ဤအခ်က္ကုိ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ ေကာင္းမြန္စြာသိသည္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုအားလုံးကုိ ဤသုိ႔ေငြေၾကးျဖင့္ ဝယ္ယူၿပီး အျမစ္ျဖတ္သုတ္သင္ ရွင္းလင္းရန္ ႀကဳိးပမ္းလာျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ က်ည္ဆံျဖင့္ ေခ်မႈန္းလို႔မရေသာ ရဲေဘာ္တုိ႕၏ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး ေတာ္လွန္မႈကုိ ေငြေၾကးျဖင့္ သုတ္သင္ ေခ်မႈန္းပစ္ရန္ႀကဳိးပမ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ၈။ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔၏ ေကာက္က်စ္ေသာအႀကံစည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ပါတီေခါင္းေဆာင္နဲ႕ အဖြဲ႔ဝင္သာမန္ ရဲေဘာ္တပ္သားတုိ႔ကုိ ခြဲျခားၿပီး စည္းရုံးသိမ္းသြင္းသည့္ ပုံစံျဖစ္သည္။ ပါတီ အထက္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ရန္ စည္းရုံး သိမ္းသြင္းသြားမည္။ သုိ႔မဟုတ္ ရာထူးရာခံ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ေပးၿပီး ထိမ္း သိမ္းထားမည္။ ရဲေဘာ္တပ္သားအဖြဲ႔ဝင္တုိ႔ကုိ ေငြေၾကးျဖင့္ ေပးဝယ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ထားမည္ ျဖစ္သည္။ ရဲေဘာ္တုိ႔၏ အမ်ဳိးသားစိတ္ဓါတ္နဲ႔ အမ်ဳိးသား ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ ရာထူးႏွင့္ ေငြေၾကးတုိ႔ျဖင့္ ေခ်ဖ်က္ပစ္မည္ ျဖစ္သည္။ ၉။ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔၏ ေသေရးရွင္ေရး ကံၾကမၼာကုိ အဆုံးျဖတ္ ေပးမဲ့ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုတုိ႔၏ အျပင္းထန္ဆုံး ေပါက္ကြဲအုံႂကြမႈ ႀကီးျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ရဲေဘာ္တုိ႔သည္ ျပည္သူဘက္မွာ ရပ္တည္မလား သုိ႔တည္းမဟုတ္ စစ္အာဏာရွင္ဘက္မွာ ရပ္တည္ မလားဆုိတာ ရဲေဘာ္တုိ႔ဆုံးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ တုိ႔၏ သက္တန္းသည္ လက္ခ်ဳိး ေရတြက္၍ ရေနၿပီးျဖစ္သည္။ ယိမ္းယုိင္ၿပဳိလဲေတာ့မည့္ စစ္အာဏာရွင္ အေဆာက္အဦးပ်က္ကုိ က်ားကန္ေထာက္ကူေပးေသာ ေထာက္တုိင္မျဖစ္ၾကဘုိ႔ အထူးသတိေပးႏႈိးေဆာ္လိုပါသည္။ ၁၀။ ျပည္တြင္းျပည္သူလူထုအုံႂကြမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဖိအားေပးမႈတုိ႔ကုိ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔အဘုိ႔ အေၾကာက္ရြံ႕ဆုံး ျဖစ္ သည္။ စစ္အာဏာရွင္ကုိ အခ်ိန္မေရးျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ေသာ အင္အားစုမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျပည္တြင္း ျပည္သူလူထု အုံႂကြမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားျဖစ္လာႏုိင္ရန္မွာ ေတာတြင္းလက္နက္ ကုိင္ အင္အားစုတုိ႔အေပၚ၌ မ်ားစြာ မူတည္ေနေပ သည္။ အကယ္၍ ရဲေဘာ္တုိ႕ မ်ဳိးခ်စ္လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔ေတြ စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္ က်ေရာက္သြားပါက တုိင္းျပည္၏ ကံၾကမၼာသည္ မစဥ္းစားဝံ့ ေလာက္ေအာင္ မိုးေမွာင္က်သြားမည္ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္လက္ေအာက္ ကြၽန္သေပါက္ဘဝ သက္တန္း ရွည္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္ရွိ ျပည္သူလူထုသည္လည္း ေရနည္းငါးကဲ့သုိ႔ အားကုိးရာမဲ့ ျဖစ္သြားမည္။ ထုိအခါ ျပည္တြင္းျပည္သူလူထု အုံႂကြမႈဆုိတာလည္း ျဖစ္လာႏုိင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားသည္လည္း မည္သုိ႔မ်ွေမ်ွာ္မွန္း၍ ရႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားၿပီး ဆုံးျဖတ္ၾကရန္သတိေပးလိုပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ အားျဖဳတ္ ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ျပည္တြင္းဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲအသြင္ လက္နက္ကုိင္တိုက္ပြဲအသြင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ သံသမန္ေရးရာ တိုက္ပြဲအသြင္တည္းဟူေသာ တိုက္ပဲြအသြင္ (၃) ရပ္တုိ႔ ေပါင္းစပ္တိုက္ပြဲဝင္ သြားေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးေပသည္။ ၁၁။ ဤသုိ႔စစ္အာဏာရွင္တုိ႕၏ ေငြေၾကးေပးရာထူးျဖင့္ လွည့္စားစည္းရုံး သိမ္းသြင္းမႈကုိ လုံးဝလက္မခံ ျပတ္ျပတ္ သားသား ျငင္းဆန္ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ မြန္အမ်ဳိးသားေကာင္စီမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကဳိဆုိ ေထာက္ခံသည္။ ၁၂။ ရဲေဘာ္တုိ႔၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ဳိးသားဂုဏ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားရည္မွန္းခ်က္ ယုံၾကည္ခ်က္တုိ႔ကုိ ေငြေၾကးျဖင့္ မေရာင္း စားပစ္ရန္ တိုက္တြန္းလုိသည္။ သမိုင္းအမွား တစ္ရပ္ကုိ မက်ဴးလြန္မိၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ျပည္သူအတြက္ အသက္စြန္႔သြားေသာ ရဟန္းသံဃာတုိ႕၏ မ်က္ႏွာကုိ ေထာက္ထားပါ။ (၈) ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံတြင္ က်ဆုံးသြား ေသာ မိဘျပည္သူ ေက်ာင္းသားလူငယ္ တုိ႔၏ မ်က္ႏွာကုိ ေထာက္ထားပါ။ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အသက္ေပးလႉသြား ရရွာေသာ ရဲေဘာ္ တပ္သား မ်ား၏ မ်က္ႏွာကုိ ေျပးျမင္ၾကပါ။ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံၿပီး ႏွစ္ရွည္ လမ်ား ေထာင္ထဲမွာ ဆင္းရဲ ပင္ပမ္းႀကီးစြာ ေနထုိင္ေနရေသာ ရဲေဘာ္တုိ႔၏ မ်က္ႏွာကုိ ျပန္လည္ ေထာက္ ထားပါ။ ေနာက္ဆုံးေျပာၾကားလိုသည္မွာ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔၏ ေကာက္က်စ္စင္းလဲ ယုက္မာေသာ ဤအႀကံစည္ လုပ္ရပ္ကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ၾက၊ ေတာ္လွန္ပစ္ၾက၊ မြန္အမ်ဳိးသားေကာင္စီမွ ေလးေလးနက္နက္တုိက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ လိုက္ပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္၏ ေကာက္က်စ္စင္းလဲေသာေျမေခြးအႀကံကုိ ဝိုင္းဝန္းတြန္းလွန္ၾက
သဘာဝတိအဖြဲ႔
မြန္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ
ကဆုန္လဆုတ္-၁၀-ရက္ ၁၃၇၁-ခုႏွစ္
18 May 2009
မိတၲဴမ်ားကုိ ေအာက္ပါအဖြဲ႔ စည္းမ်ားသုိ႕ ေပးပို႔သည္။
၁။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
၂ ။ မဒတအဖြဲ႔ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ENC)
၃ ။ လက္နက္ကုိင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ား။

အင္းစိန္ေထာင္ေရ့ွျမင္ကြင္း (BBC-VIDEO)ကေနဒါ၊တိုရန္တိုေဒၚေအာင္ဆနး္စုၾကည္လြတ္ေျမာက္ေရးဆႏၵျပပြဲကေနဒါအင္အားၾကီးပါတီေခါင္းေဆာင္ပါဝင္ဆင္ႏြဲ

ကေနဒါ၊တိုရန္တိုေဒၚေအာင္ဆနး္စုၾကည္လြတ္ေျမာက္ေရးဆႏၵျပပြဲကေနဒါအင္အားၾကီး
ပါတီအန္ဒီပီေခါင္းေဆာင္ဂ်က္ေလတန္ပါဝင္ျပီးျမန္မာ့အေရးမိန္႕ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
သူတို႔က တံေထြးကို တံဆိပ္ေခါင္းေရွ႔ ေထြးၾကလို႔ပါ။

(၁)
တခါက သန္းေရႊသည္ မိမိ၏ နာမည္ႏွင့္ ဂုဏ္ကို ျမွင့္တင္ခ်င္သည့္အတြက္ ကိုယ့္ပံုကို တံဆိပ္ေခါင္းအျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။
ထုတ္ေ၀ျပီး တလအၾကာတြင္ ေရာင္းအားေကာင္းမေကာင္း ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီးသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ စံုစမ္းခဲ့သည္။

သန္းေရႊ..... ငါ့ပံုနဲ႔ တံဆိပ္ေခါင္း ေရာင္းအား ေကာင္းလားေဟ့
စာတိုက္မွဳး......ေကာင္းပါတယ္......ဒါေပမယ့္ တံဆိပ္ေခါင္းေကာ္ သိပ္မကပ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္။
သန္းေရႊ......မျဖစ္ႏိုင္တာ

ကိုယ္တိုင္ တံဆိပ္ေခါင္း တခုကို ယူျပီး ေနာက္ေက်ာကို တံေထြး ေထြးကာ စာအိတ္ေပၚတြင္ ကပ္ၾကည့္လိုက္သည္။

သန္းေရႊ.......ကပ္တာမွ ျမဲေနတာပဲ
စာတိုက္မွဳး.......သူတို႔က တံေထြးကို တံဆိပ္ေခါင္းေရွ႔ ေထြးၾကလို႔ပါ။

(၂)
တခါက သန္းေရႊသည္ ညအခ်ိန္တြင္ တေယာက္တည္း အျပင္ထြက္မိရာ လမ္းတြင္ လုယုက္သူႏွင့္ တိုးသည္။

လုယက္သူ.......ပါသမွ် ပိုက္ဆံ အကုန္ထုတ္
သန္းေရႊ.....ငါဘယ္သူလဲ သိလား...ငါဟာ ဒီတိုင္းျပည္ရဲ႔ အၾကီးအကဲကြ
လုယက္သူ.......ဒါဆို ယူထားသမွ်ေတြ အကုန္ျပန္ေပး

(၃)
တခါက သန္းေရႊသည္ ေနာက္လိုက္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းအတြက္ ေနျပည္ေတာ္မွ ခရီးထြက္ၾကသည္။ လမ္းတြင္ မေတာ္တဆ ယာဥ္တိုက္မွု ျဖစ္ျပီး အားလံုး ေဆးရံုသို႔ ေရာက္သြားၾကသည္။ သန္းေရႊ၏ သတင္းကို ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္အတြက္ သတင္းေထာက္မ်ား လာေရာက္ျပီး ဆရာ၀န္အား ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။

သတင္းေထာက္....ဆရာ...ဆရာ..ဗိုလ္သန္းေရႊ အေျခအေန ဘယ္လိုလဲ
ဆရာ၀န္..........အင္း...အေျခအေန မေကာင္းဘူး
သတင္းေထာက္......သူ႔ရဲ႔ ေနာက္လိုက္ေတြေကာ
ဆရာ၀န္........သူတို႔လဲ အေျခအေန မေကာင္းဘူး
သတင္းေထာက္......ဒါဆို ဘယ္သူအေျခအေန ေကာင္းလဲ ဆရာ
ဆရာ၀န္........ငါတို႔တိုင္းျပည္ အေျခအေန ေကာင္းျပီ

(၄)
တခါက သန္းေရႊသည္ စိတၲဇေဆးရံု (ၾကံဖြတ္ရံုး)သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရွုခဲ့သည္။
ၾကံဖြတ္ရံုးရွိ လူနာမ်ားက အၾကီးအကဲကို ေတြ႔သည္ႏွင့္.. "ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး က်န္းမာပါေစ...ေနေကာင္းပါေစ....သက္ေတာ္ရွည္ပါေစ..." ဟု ေကာင္းခ်ီးေပးကာ ၾကိဳဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုလူနာတဦးမွာ ဘာမွမေျပာဘဲ သန္းေရႊအား မ်က္ႏွာလဲႊျပီး ေနသည္။ အၾကီးအကဲက ျမင္ေသာ္
"ဒီလူနာက ငါ့ကို ျမင္တာေတာင္ မၾကိဳဆိုပါလား" ဟု ေဆးရံုအုပ္အား ေမးလိုက္သည္။

ေဆးရံုအုပ္ ျပန္ေျဖလိုက္သည္မွာ "လူနာရဲ႔စိတ္ ဒီေန႔ အေျခအေနေကာင္းေနတယ္" ဟူတည္း။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေၿမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ဂ်ပန္နိုင္ငံ(နာဂိုယာ))

၁၈ ေမ ၂၀၀၉ရုပ္ပုံေပၚကလစ္နွိပ္၍အၾကီးၾကည့္ပါ

၁၈ ေမ ၂၀၀၉ ေန ့တြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေၿမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈအား ဂ်ပန္နိုင္ငံ(နာဂိုယာ)
ၿမိဳ ့ရွိၿမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား(L.D.B)and (N.L.D)တို ့မွပူးေပါင္း၍ international campaign
ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
(နာဂိုယာ Aichi ခရုိင္အစိုးရရုံးသို ့လည္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေၿမာက္ေရးအတြက္
ဂ်ပန္အစိုးရအေနၿဖင့္ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ေတာင္းဆိုစာမ်ားကိုေပးအပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေပးပို ့သူ
ကိုေက်ာ္စိုး(L.D.B-နာဂိုယာ)

ဆႏၵ


မျပည္႔စုံေသးတဲ႔ ့ ့ ့ ့ ့
ငါ႔အေတြးအေခၚ
အေတြ႔အႀကဳံေတြမ်ား
မွားေနေလေရာ႔ လား !!!
ဘ၀တခုေကာင္းဖို႔
ျပီးေတာ႔ဘ၀မွာ
လိုခ်င္တာေတြကိုရယူဖို႔
အစြန္းမေရာက္ပဲ
မွ်တစြာရယူနုိင္ဖို႔ကို
အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါျပန္စဥ္းစားျပီးမွ
ျပဳလုပ္တတ္တာ ငါ႔အျပစ္လား !!!
အေျဖမွန္တခု ရဖို႔အတြက္
ရိုးသားစြာေ၀ဖန္ အႀကံေပးႀကပါ ့ ့ ့ ။
အေျဖမွန္တခုလိုခ်င္တဲ႔အတြက္ ့ ့ ့ ့ ့
က်ေနာ႔အျမင္ေတြမွားေနခဲ႔ရင္
ဦးဆုံးတႀကိမ္မွာေတာ႔ အလဲမထိုးႀကပါနဲ႔
တကယ္ဆိုက်ေနာ္ဟာ
သိရက္နဲ႔ဆက္မိုက္ေနမယ္႔သူ တေယာက္မဟုတ္ပါ
တကယ္လို႔ေပါ႔ မိတ္ေဆြရာ
ခင္ဗ်ားက က်ဳပ္ကို
မညွာမတာ အားနည္းခ်က္ရွာျပီး
အလဲထိုးေတာ႔မယ္ ဆိုရင္ေတာ႔
ခင္ဗ်ားရဲ႔ ကိုယ္က်င္႔တရားနဲ႔
လုပ္ရပ္ေတြကိုလည္းပဲ
တျခားသူေတြ အလဲ၀ိုင္းထိုးတဲ႔အခါ
ခံနုိင္ရည္ရွိမရွိေတာ႔
ျပန္လည္သုံးသပ္ထားလိုက္အုံးေပါ႔ ့ ့ ့ ။
ဇာနည္ေမာင္

18062009 Diary

google download

mediafire download

ျပည္တြင္းမွအီးေမးလ္မ်ားသို႕တဆင့္ပို႕ေပးျခင္းျဖင့္သတင္းအေမွာင္က်ေနေသာျပည္သူမ်ားကုိကူညီၾကပါ။


စစ္အာဏာရွင္အစိုးရဲ႕သက္ကယ္ေဆးလား သက္ေပ်ာက္္ေဆးလား

Sunday, May 17, 2009
စိုးေနလင္း စစ္အစိုးရကေတာ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏိုင္ငံျခားသားတေယာက္ ေနအိမ္တြင္း ၀င္ေရာက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူမအေပၚကန္႔သတ္ထိမ္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ အေျခအေနေတြကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ ဖမ္းဆီး အေရးယူ တရားစြဲဆိုလိုက္ပါၿပီ။ ဒီလုပ္ရပ္ဟာမေတာ္တဆျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ ျဖစ္ရပ္တခုပါလား။ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ျဖစ္သြားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ တခုပါလား။ ေနာက္ကြယ္မွာ အေၾကာင္းရင္းတခုခုရွိေနပါေသးသလား။ ႀကိဳးကိုင္ထိမ္းခ်ဳပ္သူ (Mastermind) တစံုတေယာက္ရွိပါသ လား။ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီလိုစဥ္းစားၾကမွာပါပဲ။ စဥ္းလည္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ တိုက္ဆိုင္တာကလည္း အေတာ္ေလးတိုက္ဆိုင္တယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတဲ့ ဥပေဒပုဒ္မက တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ကာလကလည္း ျပည့္လုဆဲဆဲျဖစ္ေနၿပီဆိုတာ အားလံုးအသိျဖစ္ပါတယ္။ စၿပီးဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားတဲ့ အခ်ိန္တံုးကလည္း ဥပေဒနဲ႔ညီညြတ္ခဲ့တာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လက္နက္နဲ႔အာဏာကိ္ုခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး ဥပေဒအရလုပ္တာပါ လို႔ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကို ဇြတ္လိမ္လည္ထားတဲ့အတြက္ အဲဒီသူတို႔သံုးထားတဲ့ ဥပေဒဆိုတာအရပဲ တရားဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာတတ္ၾကတဲ့ ျပည္သူလထုနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက ကန္႔ကြက္ေတာင္းဆိုေနခဲ့ၾကတာလည္း ကာလၾကာျမင့္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ တႏွစ္ၿပီးတ ႏွစ္သက္တမ္းတိုးလာခဲ့တာ ခုသက္တမ္းထပ္တိုးဖို႔ ဥပေဒအရကိုပဲ လုပ္လို႔မရေတာ့တဲ့အေျခအေန ေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဥပေဒပညာရွင္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကလည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆို ဖိအားေပးေနခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒီအခ်ိန္နဲ႔ကြက္တိ တိုက္ဆိုင္ေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ စစ္အစိုးရဟာ လက္နက္အားကိုးရမ္းကားမိုက္႐ိုင္း ထင္ရာစိုင္းတတ္တဲ့ သူ႔ရဲ႕သဘာ၀မွန္ကို ခ်ဳပ္ထိမ္းဖံုးကြယ္ႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကို ၂၀၀၁ခုေမလ၃၀ ရက္ေန႔ ဒီပရင္း လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈႀကီးက ျပသခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရဟာ သူတို႔ရဲ့ ဖိႏွိိပ္ ၿခိမ္းေျခာက္ မက္လံုးေပး ေသြးခြဲစည္း႐ံုးမႈေတြေေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ လူထုရဲကအားကိုယ္းယံံုၾကည္မႈ ခ်စ္ခင္ေလးစား မႈေတြကို ေလွ်ာ့တြက္ၿပီးအဲဒီအခ်ိ္န္က သူမရဲ႕စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္ကို ခြင့္ျပဳထားခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ တၿမိဳ႕ၿပီးတၿမိဳ႕ တတိုင္းၿပီးတတိုင္း တျပည္နယ္ၿပီးတျပည္နယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္ေလရာရာမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ တစစတိုးမ်ားလာတဲ့ ေထာက္ခံအားေပးမႈေတြ ကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ ၾကံဳလာရတဲ့ စစ္အစိုးရဟာ သူ႔ရဲ႕ အာဏာကုလားထိုင္ လက္လႊတ္ဆံုး႐ွံဳးရမွာကို အေၾကာက္ႀကီးေၾကာက္ လာခဲ့ပါ ေတာ့တယ္။ တရားဥပေဒအရ ႐ိုး႐ိုးသားသားသမာသမတ္နည္းနဲ႔ ဘယ္လိုမွယွဥ္ၿပိဳင္လို႔ မႏိုင္ႏိုင္မွန္းသိထားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရဟာ သူရဲ႕ အေၾကာက္တရားကို ထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ပဲ ဖံုးလို႔မလံုႏိုင္မွန္းလည္း သိသိႀကီးနဲ႔ကိုပဲ လက္သီးပုန္းနဲ႔ထိုးၿပီး ပြဲသိမ္းဖို႔ႀကိဳးစား ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ အစိုးရ ႀကိဳတင္ၾကံစည္ ႀကိဳးကိုင္က်ဴးလြန္လိုက္တဲ့ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈႀကီးျဖစ္တဲ့ ဒီပရင္းလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့ရတာပါ။ တဖက္ကလည္း ျပည္သူလူထုနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူေတြအေပၚ သူတို႔ သံုးထားတဲ့ ေခါင္းမေထာင္ႏိုင္ ေအာင္ဖိႏွိပ္ေရး၊ မက္လံုးေပးေသြးခြဲစည္း႐ံုးေရးနည္းရဲ႕ထိေရာက္မႈကို ေသြးတိုးစမ္းၾကည့္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တုန္႔ျပန္မႈေပၚမွာ မီးစင္ ၾကည့္ကဖို႔ ပဲစဥ္းစားခဲ့တာပါ။ သူတို႔ဟာ မီးစင္ၾကည့္ကတဲ့နည္းကိုပဲ သံုးေနတာလို႔ စစ္အစိုးရတာ၀န္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကိုယ္တိုင္ ၀န္ခံေျပာ ဆိုၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔တကယ္ပဲ မီးစင္ၾကည့္ကခဲ့တာပါပဲ။ ျပည္တြင္း ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုဆီက ဘယ္လိုအသံမ်ိဳးထြက္လာသလဲ။ ဘယ္လိုလႈပ္ရွားတုန္႔ျပန္မႈေေတြလုပ္ လာသလဲ ၾကည့္ပါတယ္။ ထူးထူးျခားျခား ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားလာတာမရွိ။ အိုေက။ ျပန္ဖမ္းထားလိုက္ပါ။ ဆိတ္သားေရ တခ်ပ္ပဲသံုးလိုက္ပါ။ ဒီေနရာမွာ ေျပာမယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ တရား၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထု၊ ျပည္ပအတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕အခန္းက႑ပိုင္းမွာ ေျပာစရာေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ရွည္လွ်ားသြားမွာစိုးတဲ့အတြက္ ထားခဲ့ ပါမယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရဟာ သူတို႔လုပ္ခ်င္တာကိုလုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ေျပာရမွာပါပဲ။ အဲဒီအခ်ိန္က တကယ့္ ျပည္သူ လူထုႀကီးရဲ့ ေထာက္ခံမႈအင္အားနဲ႔ အာဏာကုလားထိုင္က ဖယ္ရွားခံရမွာကို အေၾကာက္ႀကီးေၾကာက္ၿပီး လုပ္လိုက္တဲ့ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ မႈႀကီးပါ။ ခုတႀကိမ္ျဖစ္ရပ္ကေတာ့ သူတို႔အသံုးျပဳထားတဲ့ ဥပေဒပုဒ္မအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးဖို႔လည္း ျပည္တြင္းျပည္ပနဲ႔ ႏိုင္ငံ တကာက ေတာင္းဆိုလာၾကၿပီး၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ေခ်ာင္ပိတ္ဖမ္းၿပီး အၿပီးသတ္ေျခမႈန္းပစ္ေရး မွာလည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့သတိ၊ သတၱိနဲ႔ အေမွွ်ာ္အျမင္ရွိရွိတုန္႔ျပန္မႈေၾကာင့္ ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္ရရင္ေကာင္း မလဲဆိုတာ အၾကံရခက္ေနတဲ့အခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးလိုက္ရင္ သူတို႔ စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ ေရရွည္တရား၀င္တည္ျမဲေေရးအတြက္ က်ားကုတ္က်ားခဲ စနစ္တက်ေရးဆြဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႀကီး ကိုလည္း မလႊဲမေရွာင္သာ ျပန္ၿပီးျပင္ဆင္ေပးရမယ့္ အေျခအေနဆိုက္လာေတာ့မယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္လည္းႏိုင္ ႐ွံဳးလည္းႏိုင္ ျဖစ္ေအာင္စီစဥ္ထားတဲ့ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာႀကီးလည္း ပ်က္စီးဆံုး႐ွံဳးရေတာ့မယ့္ကိန္းဆိုက္သြားႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကို စစ္အစိုးရ ၾကံဳေတြ႔ေနရပါၿပီ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ုဳပ္ခ်ခံေနရတဲ့ ေနအိမ္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား "ရက္ေတာ" ဆိုသူက တုိက္တိုက္ဆိုင္ ဆိုင္ပဲ ေရကူး၀င္ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ျဖစ္ရပ္မွန္ အေၾကာင္းရင္းမွန္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် အခ်က္အလက္အေထာက္အထား ရေအာင္ရွာေဖြ စုေဆာင္းၿပီး စဥ္းစားၾကရပါလိမ့္မယ္။ အမွန္ကန္ႏိုင္ဆံုး ျဖစ္တန္ရာေျခ အရွိဆံုးကို စဥ္းစားေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်ၿပီး အမွန္တရား တရားမွ်တမႈ လူ႔အခြင့္အေရး ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ ျပည္သူလူထုဘက္က ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္ကာကြယ္ၾကရပါလိမ့္မယ္။ စစ္အစိုးရရဲ႕ အခုလုပ္ ရပ္ေပၚမွာ ျပည္တြင္းက သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း တုန္႔ျပန္လာသံတခ်ဳိ႕ကို ၾကားလာရသလို ျပည္ပေရာက္အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြဘက္က တုန္႔ျပန္ေျပာ ဆိုလာတာေတြလည္း ၾကားလာေနရပါၿပီ။ သိပ္ေတာ့မက်ယ္ျပန္႔လွေသးပါဘူး။ အာဆီယံဥကၠဌ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ၿဗိတိန္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ႀသစေႀတးလွ်၊ အေမရိကန္နဲ႔ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ သေဘာထားေတြ ကန္႔ကြက္ျပစ္တင္ ရွံဳ႕ခ်မႈေတြ ကိုလည္းၾကားလာရပါၿပီ။ စစ္အစိုးရကေတာ့ မီးစင္ၾကည့္ၿပီး ကသြားပါလိမ့္အံုးမယ္။ ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္ အားရေၾကနပ္လိုက္ ရတဲ့ တုန္႔ျပန္မႈ တခုျဖစ္တဲ့ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ သုေတသနနဲ႔ ေလ့လာေရးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္ (၅/၂၀၀၉) ကို က်ေနာ္ ေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။
သိမ္ဖ်ဥ္းေသးႏုတ္ၿပီး ဆုိးညစ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ(၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္ ) အေျခအေနကား အိမ္ခ်ဳပ္ခ်ထားသည့္ အေနအထားမွ အင္းစိန္ေထာင္သုိ႔ပို႔ၿပီး ေထာင္ခ်ပစ္မည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါၿပီ။ ထို႔အျပင္ (နအဖ) စစ္အစုိုးရ၏ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ ဆိုးညစ္မႈမ်ားမွာ ကမ္းကုန္ေအာင္ပြင့္က်ခဲ့ၿပီလည္းျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လြန္ခဲ့သည့္ ဧၿပီလ (၂၈/၂၉) ရက္မ်ားတြင္ အစည္းေဝးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းအစည္းေဝးပြဲကို (နအဖ) စစ္အစိုးရဘက္က ေႏွာက္ယွက္္မႈမရွိခဲ့။ ယင္းသို႔ေႏွာက္ယွက္မႈမရွိျခင္းမွာ (နအဖ) စစ္အစိုးရက သေဘာထားႀကီးလြန္းလွ၍ မဟုတ္။ ဒီတခါ အစည္းေဝးတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၂ ျခမ္းကြဲလိမ့္မည္ဟူေသာ အပုိင္တြက္ကိန္းႏွင့္လႊတ္ေပးလုိက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေစတနာဆုိးျဖင့္ “ဟ” ေပးလုိက္ ျခင္းသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအစည္းေဝးတြင္ (နအဖ) စစ္အစိုးရဆင္ထားသည့္အကြက္၊ တြက္ထားသည့္ တြက္ကိန္းအတုိင္းျဖစ္မလာခဲ့။ (နအဖ) စစ္အစုိးရ ဆင္ထား/တြက္ထားသလို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကြဲၿပဲမသြားဘဲ ေပ်ာ့ေျပာင္း၍ အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ “ေရႊဂံုတုိင္ ေၾကညာခ်က္” ထြက္လာခဲ့ပါသည္။ ေမလေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အိမ္ခ်ဳပ္ခ်ထားရာမွ လႊတ္ေပးရေတာ့မည္။ လႊတ္မေပး၍မရေတာ့။ (နအဖ) စစ္အစုိး ရက လႊတ္မေပးခ်င္။ တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေရွ႕႐ႈထားသည့္ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာခ်က္ကလည္း ထြက္လာၿပီ။ မၾကာခင္ လူထု ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လည္းျပန္လြတ္လာေတာ့မည္။ သုိ႔ျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလသည္ ထိုသို႔ေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ ဝင္းပေနေတာ့သည္။ “ေရႊဂံုတုိင္ေၾကညာခ်က္” ကို စြဲကိုင္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူထုကို စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားလာခဲ့ေသာ္ (နအဖ) စစ္အစိုးရ၏ ဖြဲစည္း ပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) သည္လည္းေကာင္း၊ (၂၀၁၀) ေရြးေကာက္ပြဲ အိပ္မက္သည္လည္းေကာင္း ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရ ေတာ့မည္။ ယင္းအခ်က္သည္ (နအဖ) စစ္အစုိးရအတြက္ ထိပ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာကိစၥႀကီး ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ခုိးေၾကာင္ခိုးဝွက္ ေရကူးဝင္လာသည့္ “ယက္ေတာ” သည္ ေရနစ္ေတာ့ မည့္ (နအဖ) စစ္အစုိးရအတြက္ “ေကာက္႐ိုးတမွ်င္” ျဖစ္ခဲ့ပံုရသည္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ “ယက္ေတာ”ႏွင့္ (နအဖ) စစ္အစုိးရတို႔ လက္ဝါးျခင္း႐ိုက္အကြက္ဆင္ခဲ့ပံုလည္း ျဖစ္ႏုိင္စရာရွိသည္။ တကယ္ေတာ့ (နအဖ) စစ္အစိုးရ အေၾကာက္ရြံ႕ဆံုးကိစၥမွာ “ေရႊဂံုတုိင္ေၾကညာခ်က္” ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္လာမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ ေပါင္းစပ္သြားၿပီး ျပည္သူလူထုႀကီးႏိုးၾကားထႂကြလာကာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ (၂၀၀၈) ႏွင့္ (၂၀၁၀) ေရြးေကာက္ပြဲ ထိပါးခံရ မည့္ကိစၥသာျဖစ္သည္။ ဗိုလ္သန္းေရႊ က အထိပါးမခံႏုိင္ဟု မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔ကေျဗာင္ေျပာထားၿပီးလည္းျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ မတရားသျဖင့္ (ပုဒ္မ ၂၂ အရ) စြဲခ်က္တင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ မတရားသျဖင့္ စြဲခ်က္တင္လိုက္သျဖင့္ အေျခအေနက ပုိၿပီးတင္းမာရႈတ္ေထြးလာသည္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တုိင္း ျပည္ႏွင့္ လူထုအက်ိဳးေရွ႕႐ႈၿပီး သင့္ျမတ္ေျပလည္ေရးလက္ကို ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း (နအဖ) စစ္အစိုးရက အာဏာကို ဖက္တြယ္ၿပီး အညွဳိးအာဃာတျဖင့္ ေက်ာခိုင္းပစ္ပယ္ခဲ့ျပန္ၿပီ။ သို႔ပါ၍ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အေပၚထားရွိသည့္ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈ၊ စာနာေထာက္ထား မႈမ်ားကို ခိုင္မာညီညြတ္ေသာအင္အားအျဖစ္ေျပာင္းၿပီး (နအဖ) စစ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈမွန္သမွ်ကို ျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔က်င္ၾကရန္မွ တပါး အျခားနည္းလမ္းမရွိေတာ့ပါ။ ဒါကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ စူးစူးနစ္နစ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျပည္ပ ေရာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတိီတခုျဖစ္တဲ့ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီရဲ႕ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ အျမင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွန္း လံုးက ျပည္သူလူထုအားလံုးနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ၊ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြအားလံုးက ဒီလိုရွင္းရွင္း လင္း လင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ျမင္ႏိုင္ၾကဖို႔၊ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရရဲ႕ မတရားဖိႏွိပ္ညႇင္းပမ္းမႈေတြကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ ၾကဖို႔ဟာ ဒီကေန႔ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ပါေၾကာင္းနဲ႔ သက္ကယ္ေဆးလို႔ သူတို႔ထင္တဲ့ေဆးခ်က္ကို သူတို႔ထိုးလိုက္ပါၿပီ၊ သက္ကယ္ေဆးျဖစ္မျဖစ္ ဆိုတာကိုေတာ့ မၾကာမတင္မွာ ျမင္သာထင္ရွားျဖစ္လာမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း....။ ။

ျပည္သူက ျမစ္တစင္း၊ စစ္အစိုးရက ေရခြက္ငယ္

Photobucket

Monday, 18 May 2009 18:13 ေကတီဦး
ျမန္မာ စစ္အစိုးရဟာ သူတို႔ရဲဲ႕ လမ္းျပေျမပံု (၇) ခ်က္ထဲက ၂၀၁၀ မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ပါဝင္ခြင့္မရေအာင္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ႀကိဳးစားဖယ္ရွင္းေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ေနာက္ဆံုးလုပ္ရပ္ကေတာ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးရမဲ့အခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္ဖမ္းဆီးထားႏိုင္ေအာင္ လုပ္ႀကံဇာတ္လမ္းတခု ဖန္တည္းၿပီီး အင္းစိန္ေထာင္ကို ပို႔၊ ေနာက္ေတာ့ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ ပုဒ္မ (၂၂) နဲ႔ တရားစြဲဆိုလိုက္ျပန္တာပါပဲ။ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈ အျပည့္အဝရထားတဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ကို လူထုနဲ႔ မထိေတြ႔ႏိုင္ေအာင္ စီမံတဲ့ အစီအမံ အေကာက္ႀကံမႈတခုသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြသာမက ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ကမာၻ႔ႏိိုင္ငံတကာကပါ သိသာျမင္သာတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုို တရားစြဲဆိုထားတဲ့ ရာဇဝတ္ပုဒ္မ (၂၂) ဟာ တားဆီးပိတ္ပင္မႈုကို ေဖာက္ဖ်က္တယ္ဆိုတဲ့ ပုဒ္မျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားတေယာက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲဲ႕ ၿခံထဲကို အင္းလ်ားေရျပင္ကိုျဖတ္ၿပီး ေရကူးခိုးဝင္လာတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥဟာ တကယ္ေတာ့ မျဖစ္ႏိုုင္တဲ့ ကိစၥတခုပါ။ စစ္တပ္ႀကီးနဲ႔ ဝိုိင္းထားတဲ့၊ လံုၿခံဳေရးစည္း သံုးဆင့္ခ်ထားတဲ့၊ မိန္းမသား ၃ ေယာက္တည္း ေနထိုင္တဲ့ အိမ္တအိမ္ထဲကို အျပင္လူဝင္ဖို႔ ဆိုတာ လံုးဝမျဖစ္ႏိိုင္ပါဘူး။ ဒါကို ယခင္ေထာက္လွန္းေရး အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္း ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ကေရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲဲ႕ ၿခံကို လံုၿခံဳေရးတာဝန္ယူခဲ့ဖူးသူက သတင္းဌာနေတြကတဆင့္ သံုးသပ္ေျပာဆိုသြားခဲ့ၾကပါၿပီ။ ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုရင္လဲ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ယူထားတဲ့ နအဖစစ္အစိုးရမွာသာ တာ၀န္႐ွွိပါတယ္။ တရားးစြဲျခင္းစြဲရင္ လုံၿခံဳေရးတာဝန္ေပါ့ေလ်ာ့တဲ့ စစ္အစိုးရကိုသာ ျပည္သူလူထုက တရားစြဲဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ အဓိပၸါယ္မ႐ွိ စစ္တပ္ႀကီးဝိုင္းထားတဲ့ ၿခံတခုထဲကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ဉာဏ္နဲတဲ့ လူတေယာက္ ဝင္ေရာက္ကူးေက်ာ္တာနဲ႔ ကူးေက်ာ္ခံရတဲ့ မိန္းမသား ၃ေယာက္္္္ကို တရားခံျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာ လံုးဝ (လံုးဝ) အေျခအျမစ္မ႐ွိ၊ အက်ဳိးအေၾကာင္းမေလ်ာ္ကန္တဲ့ လုပ္ႀကံေစာ္ကားမႈတရပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျမန္မာလူထုတခုလံုးက ေထာက္ခံတဲ့ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ကမ႓ာ့အစိုးရေတြနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးစံုက အသိအမွတ္ျပဳခံရသူပါ။ သူမဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အခ်ိန္အခါ၊ အေျခအေန၊ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔အညီ ေပၚထြက္လာခဲ့တဲ့ အရည္အခ်င္းျပည့္စံုတဲ့ ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာလဲ စစ္အစိုးရကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ခု ေ႐ြးေကာက္ပြဲရဲ႕ အႏိုင္ရပါတီ ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ အႏိုင္ရပါတီတခုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ကို အခုလို ၁၃ ႏွစ္ၾကာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားျခင္း၊ အင္းစိန္ေထာင္ကိုပို႔ၿပီး ရာဇဝတ္မႈနဲ႔ တရားစြဲဆိုျခင္းဆိုတာေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုသာမက ျပည္သူလူထုကုိ ေစာ္ကားေမာ္ကား ျပဳက်င့္ေနျခင္းနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ျပည္သူကို ေစာ္ကားတဲ့ စစ္အစိုးရကို ဦးေဆာင္ေနသူ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြဟာ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟဖံုးလႊမ္းၿပီး အမွန္ကို မျမင္ႏိုင္ဘဲ ျပည္သူကို အထင္ေသးေနလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ျပည္သူလူထုဆိုတာ အင္မတန္မွ အင္အားႀကီးမားတဲ့ ျမစ္တစင္းနဲ႔ တူပါတယ္။ ျပည္သူလူထုဆိုတာ ဘယ္ေခတ္၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ကာလမွာမဆို အၿမဲတေစ ဒီျပည္သူလူထုပါပဲ။ ျမန္မာျပည္တြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုေတြဟာ ကမာၻဦး၊ ပံုေတာင္ပံုညာ၊ ေက်ာက္ေခတ္၊ အညာသားေတြက စလို႔၊ ေရၾကည္ရာမ်က္ႏုရာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု စုေပါင္းထားတဲ့ ျပည္သူလူထု ျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းတင္ၿပီးေနာက္ ကာလတေလ်ွာက္လံုး ျပည္သူေတြဟာ ဒီျပည္သူေတြပါပဲ။ သားစဥ္ေျမးဆက္ ျမစ္ႀကီးတစဥ္း စီိးဆင္းေနသလို စီဆင္းေနပါတယ္။ ခိုင္ၿမဲစြာ တည္႐ွိေနပါတယ္။ အစိုးရဆိုတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြကေတာ့ မင္းလို႔ပဲေခၚေခၚ ဘုရင္လို႔ပဲသံုးသံုး သမၼတလို႔ပဲဆိုဆို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လို႔ပဲ နာမည္ေပးေပး ဥကၠဌႀကီးလို႔ မွည့္မွည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးလို႔ ေျပာေျပာ အၿမဲတမ္း ေျပာင္းလဲေနတဲ့အရာပါ။ ေျပာရရင္ေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရဆိုတာ ျမစ္ႀကီးနဲ႔တူတဲ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ႏႈိ္င္္းယွဥ္ရင္ ခြက္တခုထဲက ေရမွ်သာျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားက ခြက္ထဲကေရ ၾကည္ရင္ သန္႔ရင္ ေသာက္သံုးမယ္။ မၾကည္ရ မသန္႔ရင္ မေသာက္သံုးေတာ့ဘူး။ ခ်ဳိးလို႔ရရင္ ခ်ဳိးမယ္၊ သံုးလို႔ရရင္ သံုးမယ္၊ ေျခေဆးလို႔ရရင္္ ေျခေဆးမယ္။ ေျခေတာင္ေဆးလို႔မရေလာက္ေအာင္ မသန္႔မစင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒီလိုခြက္ထဲက ညစ္ပတ္နံေစာ္ေနတဲ့ ေရကို ဘယ္သူကမွ သံုးစြဲေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရပုပ္ေရသိုး ေရညစ္ပတ္ေတြကို သြန္ပစ္မယ္။ သြန္မရေသးရင္ ဒီအတိုင္း စြန္႔ပစ္ထားမယ္ေပါ့။ အစိုးရဆိုတာလဲ ဒီလိုပါပဲ။ မေကာင္းတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရတခုကို သံုးစြဲဖို႔ ဆက္လက္ထား႐ွိဖို႔ဆိုတာ ဘယ္ျပည္သူလူထုကမွ စဥ္းစားမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ စစ္တပ္အစိုးရ ျမန္မာျပည္ကို ဦးေဆာင္ခဲ့တာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းကပါ။ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက စစ္တပ္အစိုးရေတြဟာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြန္ညံ့ဖ်င္းတဲ့အျပင္ လူထုကို နည္းအမ်ဳိးမ်ိဳးနဲ႔ ဖိနွိပ္ခဲ့ၾကလို႔ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ လူထုရဲ႕ သည္းခံႏိုင္မႈဟာ အဆံုးစြန္ကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုဟာ စစ္တပ္ႀကီးစိုးတဲ့ အစိုးရမ်ဳိးႏြယ္မွန္သမွ်ကို မလိုလားေတာ့ဘူး၊ မႏွစ္သက္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္း ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လွတဲ့ လူထုအံုႂကြမႈေတြနဲ႔ သက္ေသျပခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သလို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေမလ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ၿပိီးေတာ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးေတြနဲ႔လည္း ထပ္ဆင့္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ျပည္သူလူထုရဲ႕ စစ္အစိုးရ အေပၚသေဘာထားကို သတင္းစာဆရာ ဘတ္ေတးလစ္တနာရဲ႕ “Outrage” စာအုပ္မွာ ေရးခဲ့တာက ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုကာလမွာ စစ္တပ္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကတဲ့ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးက ဆရာဝန္၊ ဆရာမေတြကို ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ဟာ End point တခုပါပဲတဲ့။ ဘယ္လို End point မ်ဳိးလဲဆိုရင္ တပ္မေတာ္ ဂုဏ္႐ွိတယ္ဆိုတဲ့ ေန႔ေတြကို ဘယ္ေတာ႔မွ ျပန္မေရာက္ႏုိင္ေတာ့တဲ့ အခ်ဳိးအေကြ႔ point တခုပါတဲ့။ ဒီစကားဟာ သိပ္ကိုမွန္ကန္တယ္လို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ စစ္တပ္အစိုးရဟာ ဒီအတိုင္း ျပည္သူကို ဖိႏွိပ္ျခင္းေတြနဲ႔သာ မူဝါဒမေျပာင္းလဲဘဲ အက်ိဳးမ႐ွိတဲ့ ေခါင္းမာမႈေတြနဲ႔ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ေနဦးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဂုဏ္သိကၡာေတြ ဘယ္ေေတာ့မွ ျပန္လည္ရ႐ွိႏိုင္မယ္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ စစ္အစိုးရဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အေရးေတာ္ပံုႀကီး ၿပီးကတည္းက ဂုဏ္သိကၡာမွန္သမွ် ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿပီး ျပည္သူရဲဲ႕ စိတ္ကုန္ စြန္႔ပစ္ျခင္းကို ခံရတဲ့ ခြက္တခုထဲက ေရပုပ္ေရသိုး ျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။ စစ္အစိုးရကို ယခု ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ ဦးစီးတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ လမ္းျပေျမပံုႀကီးကိုပဲ ဘယ္လိုပင္ ဖက္ထားထား၊ မဲ အလိမ္အညာေတြနဲ႔ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဘယ္ေလာက္ပဲ အားကိုးကိုး၊ ေနာက္လာမဲ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ဇြတ္အတင္းျပဳလုပ္ဦးမယ့္ အတုအေယာင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုပဲ ဘယ္ေတာ့မွ မပုပ္မသိုးေတာ့မယ့္ ထမင္းထုပ္ႀကီးလို႔ထင္ထင္ ဒါေတြအားလံုးဟာ ၁၉၈၈ ခုနွစ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ အေရးေတာ္ပံု၊ ၁၉၉၀ ခု ေ႐ြးေကာက္ပြဲရဲ႕ လူထုဆႏၵေဖာျပမႈမဲရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတို႔နဲ႔ ႏႈိုင္းယွဥ္ရင္ အရာရာဟာ အခ်ည္းအႏွီး ျဖစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုရဲဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ ဆႏၵေထာက္ခံမႈ မပါဝင္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတခု ဘယ္၍ဘယ္မွ် ခိုင္မာမႈ႐ွိသလဲဆိုတာကို မေမ့ႏိုင္စရာ၊ မွတ္သားစရာ နမူနာအေနနဲ႔ ေျပာျပရရင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ေနဝင္း ဦးေဆာင္ေနတဲ့ကာလ ၁၉၇၄ ခုနွစ္က ျမန္မာ့ဆို႐ွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေမလမွာ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၁၉၇၄ ခု ဒီဇင္ဘာလမွာ ဦးသန္႔အေရးအခင္းလို လူထုအံုႂကြမႈတခု ႀကီးမားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့တာ အထင္ကရ ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ၾကားကာလ ၇ လသာ ျခားခဲ့ပါတယ္။ စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ယခုအခ်ိန္မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က မတရားတဲ့ နည္းလမ္းေပါင္းစံုသံုးၿပီး စစ္တပ္ႀကီးစိုးႏိုင္မယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတခု အတည္ျပဳႏိုုင္ခဲ့ၿပီဆိုၿပီး လူထုကို ပမာမခန္႔နဲ႔ ၂၀၁၀ မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္မယ္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ လူထုကႏွစ္သက္တဲ့ ဘယ္သူမပါရေအာင္ လုပ္မယ္၊ ဘယ္ဝါမပါရေအာင္ လုပ္မယ္၊ ၿပီးေတာ့ တို႔စစ္တပ္က ၂၅%၊ က်န္တဲ့ ၇၅% အတြက္ ဒို႔နဲ႔ ပလင္းတူဗူးဆို႔ ႀကံ့ဖြံ႔နဲ႔ စြမ္းအား႐ွင္ေတြရယ္၊ ဒို႔နဲ႔ ၁၀၀ မရ ၅၀၊ ၅၀ မရ ၁၀၊ ၁၀ မရ ၅ နဲ႔ ဝင္ပူးၾကတာေပါ့ဆိုတဲ့ ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိ ပြေယာင္းေယာင္း မုန္႔ေလေပြလို လူေတြနဲ႔ပဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္လိုက္ၾကမယ္။ လူထုကႏွစ္သက္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔လို ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အျခား ထက္ျမက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္အားလံုးကိုေတာ့ လႊတ္ခ်ိန္တန္လည္း လႊတ္မေနဘူး။ အမႈဆင္ၿပီး ေထာင္ထဲထည့္ ထားလိုက္ၾကရင္ ျဖစ္တာပဲလို႔ ေပါ့ေပါ့ေလးေတြးရင္ အမွားႀကီး မွားပါလိမ့္မယ္။ျပည္သူဆိုတာ ျမစ္တစင္းပါ။ ျမစ္ႀကီးတျမစ္ရဲ႕ သံစဥ္ေတြဟာ အၿမဲ တေျဖာင့္ထဲမ႐ွိႏုိုင္ပါဘူး။ ျမစ္တျမစ္ရဲ႕ သံစဥ္ေတြဟာ တခါတရံ ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ သံစဥ္႐ွိမယ္၊ တခါတရံ လႈိင္းက်က္ခြပ္ကေလးေတြ လႈပ္႐ွားသလို တိုးတိုးတိတ္တိတ္ သံစဥ္႐ွိမယ္။ ဒါေပမဲ့ တႀကိမ္တခါမွာေတာ့ အင္မတန္အင္အားႀကီးတဲ့ လႈိင္းတံပိုးႀကီးေတြနဲ႔ သူလိုရာကို ဝုန္းဝုန္းဒိုင္းဒိုင္း ဆြဲၿမိဳဝါးယူသြားႏိုုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးကို ႐ုတ္ခ်ည္း ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ပါတယ္။ ထို႔နည္းအတူ စားဖို႔ ၊ ေနဖို႔၊ ဝတ္ဖို႔၊ သားေရးသမီးေရး ဘဝအေရးေတြနဲ႔ ႐ုန္းကန္ေနၾကရတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးသံစဥ္ေတြဟာလဲ အနိမ့္အျမင့္ အတက္အက် သံစဥ္ေတြ ႐ွိႏိုင္ပါတယ္။ အခြင့္မသာလို႔ ျမစ္ျပင္ႀကီး ၿငိမ္သက္သလို ၿငိမ္သက္ေနေပမဲ့ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့ လႈိင္းဂယက္ေတြနဲ႔ ဝုန္းဒိုင္းက်ဲ ထႂကြလာႏိုုင္ပါတယ္။ ျပည္သူဆိုတဲ့ျမစ္ႀကီးဟာ ႏွွစ္အေသာင္းအသိန္းအသန္း ေပ်ာက္ကြယ္မသြားဘဲ သားစဥ္ေျမးဆက္ စီးဆင္းၿပီး အနိမ့္အျမင့္ သံစဥ္ေတြနဲ႔ ခိုင္မာစြာ တည္႐ွိေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရကေတာ့ ျပည္သူက စြန္႔ပစ္ခံရတဲ့ ညစ္ပတ္ေနေသာ ခြက္တခုထဲက ေရ။ ေရမွ ျပန္လည္သန္႔စင္ရန္ ခက္ခဲသြားၿပီျဖစ္တဲ့ ေရဆိုးေရညစ္။ ဒီေရညစ္ေရပုပ္ေတြကို အသိဉာဏ္႐ွိတဲ့ ဘယ္သူကမွ သံုးစြဲေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခၽြင္းခ်က္အေနနဲ႔ အသိဉာဏ္မဲ့တဲ့ က်ီးတို႔ ေခြးတုိ႔ ဝက္တ႔ိုုလို အဟိတ္တိရိစၦန္တိ႔ုသာ ေသာက္သံုးၾကပါလိမ္႔မယ္။ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြဟာ ညစ္ပတ္ေနတဲ့ ခြက္တခုထဲက ေရညစ္ေရဆိုးေတြနဲ႔ အလားတူတဲ့ စစ္အစိုးရကို ၁၉၈၈ ခုနွစ္ကတည္းက နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ သြန္ခ်ၿပီး ေရၾကည္ေရသန္႔နဲ႔ လဲလွယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကပါၿပီ။ ဒါကို ၁၉၈၈ ခု အေရးေတာ္ပံု၊ စစ္အစိုးရကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ခု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေတြက သက္ေသအရာ တည္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီလူထုသက္ေသေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ကလိမ္ကက်စ္နဲ႔ အာဏာစြန္႔လႊတ္ဖို႔ ေၾကာက္လန္႔တၾကား ေတာင္ေျပာေျမာက္ေျပာ၊ ေတာင္လုပ္ေျမာက္လုပ္ ဘယ္လိုလုပ္လုပ္ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ျပည္သူကသာ အႏိုုင္ရမွာ အေသခ်ာပါပဲ။ စစ္အစိုးရရဲ႕ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းတ့ဲ လက္နက္နဲ႔ဖိနွိပ္မႈေတြ၊ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့ ညစ္ပတ္မႈေတြ၊ အဆင္ျခင္မဲ့ ကလိမ္က်မႈေတြေၾကာင့္ ေက်ာက္ခြက္တခုထဲက ေရကို သြန္ထုတ္တဲ့အခါ ခက္ခဲေလးလံေနသလို ခက္ခဲေနလို႔ ျပည္သူေတြဟာ အခိုက္အတန္႔ ၿငိမ္သက္ေနေပမယ့္ ျပည္သူဆိုတဲ့ ျမစ္ႀကီးဟာ တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ အင္အားႀကီးတဲ့ျမစ္ရဲ႕ လႈိင္းတံပိုးေတြနဲ႔ ေက်ာက္ခြက္ထဲက ေရဆိုးေရညစ္ေတြကိုသာမက ေက်ာက္ခြက္ကိုပါ ဝါးၿမဳိေခ်ဖ်က္ ႐ိုက္ခြဲတြန္းလွဲပစ္မွာ အေသအေခ်ာပါပဲ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာရရင္ေတာ့ နအဖစစ္အစိုးရဟာ ျပည္သူကို အထင္မေသးသင့္ပါ။ မေထမဲ့ျမင္ မျပဳမူသင့္ပါ။ ျပည္သူဆိုတဲ့ ခိုင္ၿမဲလွတဲ့၊ အင္အားေကာင္းလွတဲ့ ျမစ္ႀကီးကို အံမတုပါႏွင့္။ ျပည္သူလူထုက ကိန္းေသ။ ႐ွိၿမဲ႐ွိေနမဲ့အရာ။ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရဆိုတာ ကိန္း႐ွင္။ ေ႐ႊ႕လွ်ားေျပာင္းလဲ မခိုင္ၿမဲတဲ့အရာ။ ဖားကိုတုလို႔ ခ႐ုခုန္လ်ွင္ အိုင္ပြက္ယံုသာ ႐ွိပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူဆိုတဲ့ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ကို ဇီးေစ့နဲ႔ေပါက္ရင္ တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ စစ္အစိုးရဆိုတဲ့ ဇီးေစ့သာလ်ွင္ ကြဲပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူဆိုတဲ့ နံရံကို ေခါင္းနဲ႔ မတိုက္ခ်င္ပါနဲ႔။ စစ္အစိုးရဆိုတဲ့ ေခါင္းသာလွ်င္ ကြဲပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူဆိုတဲ့ ျမစ္ႀကီးနဲ႔ ႏႈုိင္းစာလ်ွင္လဲ စစ္အစိုးရဟာ ခြက္တခုထဲကေရမွွ်သာျဖစ္လို႔ ျပည္သူက အျပစ္ေပးၿပီဆိုရင္ ေနာင္တရခ်ိန္ ႐ွိႏုိင္မယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈမရွိတဲ့ အစိုးရတရပ္ဟာ ေရ႐ွည္မွာ ဘယ္လိုမွ ရပ္တည္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ က်ဆံုးလိမ့္မယ္ဆိုတာ သတိေပးလိုက္ပါရေစ။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊနဲ႔ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ၊ စစ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြ အားလံုးဟာ ျပည္သူနဲ႔အလွမ္းေဝးရာ ေနျပည္ေတာ္စစ္အစိုးရ အမည္ခံ သူပုန္စခန္းမွာ ပုန္းေ႐ွာင္ၿပီး တိုင္းသူျပည္သားေတြ အမွန္တကယ္ လိုခ်င္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီတိုင္းျပည္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး အဖ်က္အေမွာင့္ အေနွာင့္အယွက္ေတြ ေပးမေနေတာ့ဘဲ ျပည္သူ႔လူထုေ႐ွ႕ေမွာက္မွာ အခ်ိန္ အလြန္႔အလြန္ မေႏွာင္းမွီ လြန္ခဲ့သမွ် ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး လက္နက္ခ် အလင္းဝင္ေရာက္ၾကရင္ အေကာင္းဆံုးပါပဲလို႔ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ အႀကံျပဳလိုက္ပါတယ္။

အုတ္တခ်ပ္သဲတပြင့္ လုပ္အား ထည့္ဝင္ႏုိင္ပါေစ

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
တနလၤာေန႔၊ ေမလ 18 2009 18:09 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
ျမန္မာျပည္မွာ ကေန႔ ျဖစ္ေနတာေတြကို ၾကည့္လုိက္ရင္ ေကာင္းတဲ့ဘက္ကို ေျပာင္းလဲမယ့္ အရိပ္အေယာင္ဆိုတာ မေတြ႔ရသေလာက္ပါဘဲ။ စစ္တပ္က ေျပာေနသလို တုိင္းျပည္ ေခ်ာက္ထဲက်ဖို႔ လက္တလံုး အလိုမွာ သူတို႔က ကယ္လုိက္ရတယ္ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ ဆင္ေျခသက္သက္ပါ။ တုိင္းျပည္ကို လက္ေတြ႔မွာ ေခ်ာက္ထဲတြန္းခ်ေနတာ စစ္တပ္ဆိုတာ အားလံုး သိပါတယ္။ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္ကို ပူးေပါင္းၿပီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ နားခ်သြားမယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေနာင္မွာ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာတဲ့ တသီးပုဂၢလေတြ၊ အဖြဲ႔ေလးေတြလည္း ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ ရိွၾကပါတယ္။ ကုိင္း ... အခု အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အဖြဲ႔ေတြ ဘာမ်ား ေျပာခ်င္ပါေသးလဲ။ ေဒၚစုကို အင္းစိန္ေထာင္ထဲမွာ တရားစီရင္တာ အမ်ားသူငါ လာေရာက္ နားေထာင္ခြင့္ မရပါဘူး။ တခါးပိတ္ၿပီး တရားစီရင္ေနတာပါ။ ေဒၚစုေခါင္းမာလို႔၊ အန္အယ္ဒီ အသံုးမက်လို႔ ဒီမိုကေရစီရဖို႔ဟာ ေႏွးေနပါတယ္လို႔ ေျပာခဲ့သူမ်ား ဘာမ်ား ေျပာခ်င္ပါေသးလဲ။စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္လာတဲ့ ၁၉၆၂ ကတည္းက ရိွစုမဲ့စု ဒီမိုကေရစီ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ေဒၚစုေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီရဖို႔ ေႏွးေကြးေနပါတယ္လို႔ စြပ္စြဲေနရင္ ျပန္ေမးရမယ့္ ေမးခြန္းေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ဘယ္သူက ဒီမိုကေရစီရဖို႔ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ေနလို႔လဲ။ စစ္တပ္နဲ႔ ပူေပါင္းၿပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဒီမိုကေရစီကို တည္ေဆာက္ယူမယ္ဆိုတဲ့ သူမ်ားလည္း လက္ေတြ႔မွာ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးနဲ႔ က်င့္စဥ္ေတြကို ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ဘယ္အဆင့္အထိ တည္ေဆာက္ၿပီးၿပီလဲ။ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးဟာ ရွည္လွ်ားတဲ့ ျဖစ္စဥ္ဆိုတာ လူတုိင္း သေဘာေပါက္ၿပီးသားပါ။ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ဖို႔ လြတ္လပ္မႈ လိုပါတယ္။ အေမရိကန္တို႔၊ အဂၤလန္တို႔ကလို လြတ္လပ္မႈမ်ဳိးေတြ ခ်က္ခ်င္း တည္ေဆာက္လို႔ မရတာလည္း လူတုိင္း သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္မွာ လြတ္လပ္မႈကို တဆင့္ခ်င္း တလႊာခ်င္း ဖြင့္လွစ္ေပးေနသလားလို႔ ျပန္ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း အႏွစ္ ၂ဝ အတြင္းမွာ လြတ္လပ္မႈေတြကို ဖြင့္ေပးတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ဳိး တခုမွ မေတြ႔ရပါ။စီးပြားေရးအရလည္း လြတ္လပ္မႈတံခါး ဖြင့္ေပးတာမ်ဳိး မရိွေသးပါ။ စစ္အစိုးရကုိယ္တုိင္နဲ႔ သူတို႔ ေနာက္လိုက္ေတြသာ အက်ဳိးမ်ားတဲ့ စနစ္ကိုသာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ပညာေရးမွာလည္း လြတ္လပ္မႈတံခါး ပိတ္ထားဆဲပါ။ က်န္းမာေရးဆိုရင္လည္း ခ်ဳံးခ်ဳံးက်ေနတာ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ့ မ်က္ႏွာေတြကို ၾကည့္လုိက္ရင္ အသိသာၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ အာဏာနဲ႔ တုိက္႐ုိက္မပတ္သက္တဲ့ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို ၾကည့္လုိက္ေတာ့လည္း အဲဒီတံခါးဟာ ပိတ္ထားဆဲပါ။ စစ္တပ္နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ တစာစာေျပာေနတဲ့ အဖြဲ႔ေတြ၊ လူေတြ စစ္အစိုးရကို သဘာဝ အရင္းအျမစ္ေတြ အလြန္အကၽြံ အသံုးမခ်ဖို႔အတြက္ေတာင္ နားဝင္ေအာင္ နားမခ်ႏုိင္ဘူးဆိုတာ ထင္ရွားလွပါတယ္။ ဒီလို မလြတ္လပ္တဲ့ တံခါးခ်ပ္မ်ားကို တလႊာစီဖြင့္ဖို႔ေတာင္ စစ္တပ္ကို လက္ခံေအာင္၊ နားဝင္ေအာင္ မေျပာႏုိင္တဲ့သူေတြက ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲကို ေရရွည္မွာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာလဲ။ သံသယ ရိွစရာပါ။တကယ္တမ္း အားမနာတမ္း ေျပာရရင္ ေဒၚစု ေခါင္းမာတယ္လို႔ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းမွာ လုိက္ေျပာေနသူေတြဟာ တခ်ိန္က ေဒၚစုနားမွာ ရိွခဲ့တဲ့ သူေတြပါ။ တခ်ဳိ႔ဆိုရင္လည္း ေဒၚစုအနီးကပ္ လူေတြ မဟုတ္ေပမယ့္ ေဒၚစုကို ေထာက္ခံခဲ့တဲ့ သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုရပါက ေဒၚစုဟာ ထိုသူေတြရဲ့ သစၥာေဖာက္ျခင္းကို ခံရသူပါ။အခုအေျခအေနက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို လူပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကိုေတာင္ ဒီေလာက္အထိ သူတို႔ဘက္က ျပတ္ျပတ္သားသား ေခ်မႈန္းေနတယ္ဆိုေတာ့ ေနာက္ေနာင္မွာလည္း ဘယ္လိုလူမ်ဳိးကိုမွ ညႇာမယ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာလည္း သိသာေစပါတယ္။ တတိယလုိင္း တတိယအင္အားစုလို႔ လူသိမ်ားေနတဲ့ အုပ္စုထဲက လူေတြလည္း ေယာင္လို႔ အေျပာမွား၊ အဆိုမွား ျဖစ္လို႔ကေတာ့ စစ္တပ္က ဂုတ္ဆြဲၿပီး ေထာင္ထဲထည့္မွာ မလြဲပါဘူး။ သတိခ်ပ္ေစခ်င္တဲ့ သေဘာနဲ႔ အၾကံေပးျခင္းပါ။ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြထဲမွာ မပါခ်င္လည္း ေနလို႔ရပါတယ္။ ဘာသိဘာသာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဝင္မေႏွာက္ယွက္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ဘဝနဲ႔ ရင္းၿပီး လုပ္ေနသူေတြကို အထင္မၾကီးလည္း ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီသူတို႔ကို မေႏွာင့္ယွက္သင့္ဖူးလို႔လည္း ျမင္ပါတယ္။ဒီမိုကေရစီေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ျပည္သူေတြဟာ သူတို႔နည္း၊ သူတို႔ဟန္နဲ႔ ေထာက္ခံဖို႔ က်ားကန္ေပးဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ ဒါကို တုိက္႐ုိက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သြယ္ဝုိက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ပံ့ပိုးေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီမိုအေရး လုပ္ေနသူေတြကို ေထာက္ခံပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးမွာ လူကုိယ္တုိင္ေတာ့ မပါႏုိင္ဘူး။ ဒီလိုဆိုလည္း ျပႆႆနာမရိွပါဘူး။ တခ်ဳိ႔က လူနဲ႔ပါရင္းၿပီး ႏုိင္ငံေရးကို ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္တယ္။ တခ်ဳိ႔က ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေထာက္ခံတယ္။ တခ်ဳိ႔က တျခားနည္းေတြကို သံုးၿပီး ေထာက္ခံတယ္။ လိုရင္းကေတာ့ မိမိႏွစ္သက္တဲ့ ပံုစံနဲ႔ ေထာက္ခံဖို႔ ပံ့ပိုးဖို႔ပါပဲ။ ကုိယ့္တပ္ကိုယ္ ျပန္နင္းေစတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ဳိးကိုေတာ့ အသိဉာဏ္ရိွရိွနဲ႔ ေရွာင္ရွားဖို႔ လိုပါတယ္။တေလာက ဘာသာျပန္ဆရာတဦးက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို မေထာက္ခံဘူးလို႔ ေျပာလာပါတယ္။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီရသြားတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ဳိး မေတြ႔ေသးဘူးလို႔လည္း ဆိုပါေသးတယ္။ ဒါဟာ ဘာသာျပန္ဆရာရဲ့ အလုပ္မဟုတ္ပါ။ သူဟာႏုိင္ငံေရးထဲ ခုန္ဝင္လာခ်င္လို႔လား ဒါမွမဟုတ္ ပညာရွင္တဦးလို တင္ျပခ်င္လို႔လားဆိုတာ ေတြးစရာပါပဲ။ ပညာရွင္တဦးလို ေထာက္ျပခ်င္ရင္ေတာ့ တကယ့္ပညာရွင္တဦးလို ေသေသခ်ာခ်ာ ခ်ဥ္းကပ္တင္ျပသင့္ပါတယ္။ သာမန္စကားဝုိင္း၊ အင္တာဗ်ဴးအတိုေတြနဲ႔ေတာ့ ျပည့္စံုေအာင္ တင္ျပႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ နာမည္ၾကီး စာေရးဆရာ တဦးကေတာ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီရႏုိင္တယ္လို႔ မေျပာပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူေျပာတာကေတာ့ ဒီစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္လို႔မရတာကေတာ့ အမွန္ပဲလို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ ဥပမာအားျဖင့္ အန္အယ္ဒီဟာ ဖ်က္သိမ္းခံရတာ ၾကာလွရိွၿပီတဲ့။ ဒီလိုတင္ျပတာမ်ဳိးက ပိုၿပီး သဘာဝက်ပါတယ္။ ဘက္လုိက္တာ မဟုတ္ပါ။ ေလလိႈင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စကားဝုိင္းေတြမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပရိသတ္ကို တင္ျပရတာ အခ်ိန္တုိလြန္းပါတယ္။ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း လူထုကို ကြင္းကနဲ ကြက္ကနဲ ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ မက္ေဆ့ခ်္ေပးတာမ်ဳိးက လက္ေတြ႔အက်ဆံုးပါပဲ။ အခု စစ္အစိုးရလုပ္ရပ္ဟာ လူထုအၾကားမွာ မေက်နပ္မႈေတြ ျဖစ္ေစဖို႔ ထပ္ၿပီး လုပ္တာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ညႇိညိႇႏိႈင္းႏႈိင္း လုပ္ၾကမယ္ဆိုတဲ့ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ဒီအႏွစ္ ၂ဝ အတြင္းမွာ မျမင္ခဲ့ရေသးပါ။ေသနတ္နဲ႔ေထာက္ၿပီး မဲထည့္ခုိင္းမယ္ ဒါမွမဟုတ္ မဲခုိးမဲလိမ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေရွ႔ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္တပ္ေထာက္ခံတဲ့ ပါတီက အႏုိင္ရမွာပါ။ ျပည္သူေတြကို မၿခိမ္းေျခာက္ဘဲ ၾကိဳက္သလိုသာ မဲထည့္ႏုိင္တယ္ ဆိုလို႔ကေတာ့ စစ္တပ္ေထာက္ခံတဲ့ ပါတီဟာ ေသခ်ာေပါက္ ရံႈးမွာပါ။အနီးဆံုးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ ခံစားခ်က္ကို ကိုးကားေျပာရရင္ (၁) ၂ဝဝ၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကို အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ျခင္း၊ သံဃာေတြ ျပည္သူေတြ ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ (၂) ၂ဝဝ၈ နာဂစ္မုန္တုိင္းမွာ ျပည္သူေတြကို မုန္တုိင္းရန္က ေရွာင္ရွားဖို႔ သတင္းေပးဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ (၃) နာဂစ္လြန္ကာလမွာလည္း မုန္တုိင္းဒဏ္ခံ ျပည္သူေတြအတြက္ ဘာမွ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ ကူညီမႈမရိွဘဲ လက္လြတ္စပယ္ ျပစ္ထားခဲ့ပါတယ္။ (၄) ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ၂၁ဝဝ ေက်ာ္အထိ တိုးလာပါတယ္။ (၅) အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔စည္းပံုေျပာင္းဖို႔ ဗိုလ္က်ခုိင္းေစလာပါတယ္။ (၆) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာင္ထဲထည့္ၿပီး အက်ဥ္း႐ံုးစနစ္နဲ႔ တရားစီရင္ပါတယ္။ (၇) နာဂစ္အၿပီး တုိင္းျပည္အႏွံ႔ လူထုေတြ ပိုမိုက်ပ္တည္း ဆင္းရဲလာေနပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနေအာက္မွာ စစ္တပ္ဟာ အန္အယ္ဒီကို တုိင္းျပည္အႏွံ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ႏုိင္ေစဖို႔ ညစ္ပတ္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ အန္အယ္ဒီကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း လုပ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ပါက စစ္တပ္ရဲ့ ေနာက္ဆံုးနည္းကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆုိင္းငံ့ထားျခင္းသာ လုပ္ဖို႔ပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။ဒီမိုကေရစီလိုလားသူ လူတုိင္းက သူ႔ေထာင့္သူေနရာကေန ရပ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ဖို႔သာ လိုပါတယ္။ အုပ္ခ်ပ္ေတြ သဲပြင့္ေတြ မ်ားလာဖို႔က လိုရင္းပါပဲ။

ျပည္သူတရပ္လံုးနဲ႔ အတိုက္အခံအင္အားစုအားလံုးဘက္ကို က်လာတာ

Photobucket
၁၈ ေမ ၂၀၀၉
ၿပီးခဲ့တဲ့ေဆာင္းပါးထဲမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေ႐ႊဂံုတိုင္စာတမ္းကို “နအဖ ဘယ္လိုတုံ႔ျပန္မယ္ဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ ရပါမယ္။ ေျပာင္ႀကီး၊ တိုက္႐ုိက္တုံ႔ျပန္တာေတာ့ လုပ္ေကာင္းမွ လုပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿငိမ္ေနမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး” လို႔ ေရးခဲ့ပါတယ္။
အခုေတာ့ နအဖကတုံ႔ျပန္ပါၿပီ။ ေဘာလံုးဟာ နအဖရဲ႕ ကြင္းဘက္မွာ ေရာက္ေနတယ္ဆိုၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေနသူေတြကို နအဖက တဖက္ကြင္းထဲ ျပန္ပို႔ျပလိုက္ပါတယ္။ က်လာတာက ေရႊဂံုတိုင္ စာတမ္းထုတ္ျပန္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ကြင္းထဲကို မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူတရပ္လံုးနဲ႔ အတိုက္အခံအင္အားစုအားလံုးဘက္ကို က်လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ဘာသတင္းမွေဖာ္ျပေလ့ မရွိတဲ့ နအဖရဲ႕မီဒီယာဟာ ဒီသတင္းကို ခ်က္ခ်င္းေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ တဆက္တည္း ျပည္ပရွိ အတိုက္အခံဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြ အၾကားမွာ ျမႇဳပ္ထားတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ဝက္ဘ္ဆိုက္တခုကေနလည္း ရဲက ေပးမွန္းသိသာတဲ့ ဓာတ္ပံုနဲ႔သတင္းေတြ ျဖန္႔ထုတ္လိုက္တယ္။ အဲဒီေနာက္ ေနာက္တေန႔မွာပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အင္းစိန္ေထာင္ထဲပို႔လိုက္၊ တရားစြဲဆိုလိုက္ပါ တယ္။ ဒါေလာက္ တိက်ျမန္ဆန္တဲ့ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚမႈေတြဟာ တမင္ျပင္ဆင္ၿပီးလုပ္တာလား ဒါမွမဟုတ္ နအဖရဲ႕ ရန္ၿငိဳးကေန ေပါက္ကြဲထြက္လာတာမို႔လားလို႔ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာပါတယ္။ ပံုမွန္မဟုတ္တာကေတာ့ ထင္ရွားေနပါတယ္။
တကယ္က ဒီအခ်ိန္ဟာ နအဖအေနနဲ႔ အခက္ေတြ႔ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို မေၾကညာရဲ၊ တိုင္းရင္းသားၿငိမ္းအဖြဲ႔ေတြရဲ႕အေျဖကို တထိတ္ထိတ္ေစာင့္ေနတဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အထဲမွာ အႀကီးအက်ယ္ရွန္တိန္ေတြ လုပ္ေနရခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုဆိုးတာက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေရႊဂံုတိုင္ စာတမ္းဟာ နအဖကို ႏိုင္ငံေရးလက္ဦးမႈမဲ့ေစခဲ့တာပါပဲ။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အိမ္ထဲကို ႏိုင္ငံျခားသားတေယာက္ ခိုးဝင္တယ္ဆိုတဲ့ ဒီကိစၥဟာ နအဖအဖို႔ တကယ့္အကြက္ေကာင္းတခု ရသြားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
နအဖက ေကာက္ေကာက္က်စ္က်စ္ႀကံစည္တာပဲျဖစ္ေစ၊ ေျပးရင္းလႊားရင္းဟပ္မိတာပဲျဖစ္ေစ ဒါဟာ နအဖရဲ႕ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ က်င္းပမယ္ဆိုတဲ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ စတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးမွတ္တိုင္တခု ျဖစ္မယ္ဆိုတာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းမွာတုန္းက နအဖဟာ ေဒၚစုကို “အေသလိုခ်င္တယ္” လို႔ ကမာၻကို ေႂကြးေၾကာ္ျပခဲ့သလို အခုကိစၥမွာလည္း ေဒၚစုနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ သူတို႔ဘက္က သူတို႔ရဲ႕ သေဘာထားဟာ လံုးဝမေျပာင္းလဲေၾကာင္း၊ သူတို႔ရဲ႕ တင္းမာတဲ့သေဘာထားကို တျပားသားမွအေလွ်ာ့မေပး ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နအဖလုပ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တကယ္တမ္းသာ စိတ္ေကာင္းေစတနာနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးကို ဦးတည္တယ္ဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္ေပးရမယ္ လို႔ ျပည္တြင္းေရာျပည္ပကပါ ေျပာဆိုေနၾကခ်ိန္မွာ နအဖဟာ ဖမ္းၿပီးရင္းဖမ္း ေထာင္ခ်ၿပီးရင္းခ် လုပ္ေနဟာ ဘာေၾကာင့္လဲလို႔ အားလံုးက မစဥ္းစားလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။
တကယ္က်ေတာ့ နအဖရဲ႕ဒီလုပ္ရပ္ဟာ တတိုင္းျပည္လံုးနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဝန္းအဝိုင္းကိုလည္း စိမ္ေခၚလိုက္သလိုျဖစ္ပါ တယ္။ ေနာက္ၿပီး ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔ရဲ႕အဓိပၸာယ္ ပိုရွင္းလင္းသြားတယ္လို႔လည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ လာမယ့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္အေရြးခံမယ္ စဥ္းစားေနသူေတြအဖို႔ မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရမယ့္အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ တဆက္တည္း ေျပာသင့္တာက ဒါဟာ နအဖရဲ႕ေရြးေကာက္ပြဲကိုဝင္၊ နအဖရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံု ေအာက္မွာဝင္လုပ္ရင္း နအဖကို တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲယူသြားဖို႔ တင္ျပေနတဲ့လူေတြကို သတိေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ နအဖရဲ႕ သေႏၶပါလကၡဏာေတြဟာ က်ည္ေတာက္စြပ္ ေပးထားဦးေတာင္မွ ေျပာင္းမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ဒီအခ်က္က ထပ္အတည္ျပဳျပေနပါတယ္။
ဗိုလ္ေနဝင္းတို႔ဆီက ေကာက္က်စ္တဲ့အေမြကို ဆက္ခံထားတဲ့ ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ ဘာမဆိုလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ အခုကိစၥဟာ သာမာန္ကိစၥလား၊ ညစ္ပတ္တာလား စံုစမ္းလို႔ ဘယ္လိုမွအေျဖေပၚမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အလားတူပဲ ဒီကိစၥကို တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ တိုက္ပြဲဝင္လို႔လည္း ဘယ္လိုမွ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုဆိုတဲ့အတြက္ တရား႐ံုးမွာ မရင္ဆိုင္ရဘူးလို႔ မဆိုလိုပါ၊ လုပ္တန္တာေတာ့ လုပ္ရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ နအဖက “ခြင့္ျပဳတယ္” ဆိုတဲ့နည္းနာေတြ၊ ေဘာင္ေတြအတိုင္း လိုက္လုပ္လို႔ကေတာ့ သူတို႔ခြင္ထဲပဲ ဝင္သြားမွာပါ။
ဒီကိစၥရဲ႕ တကယ့္လကၡဏာဟာ သာမာန္အမႈမဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ႀကံမႈပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာင္ထဲ ထည့္တာထက္ ပိုဆိုးတဲ့ နစ္နာမႈေတြ၊ အသေရဖ်က္မႈေတြ ဆက္တိုက္ပါလာေအာင္လုပ္တဲ့ တခ်က္ခုတ္ ေလး-ငါးခ်က္ ျပတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ႀကံမႈျဖစ္ပါတယ္။ နအဖဘက္ကေနၾကည့္ရင္ ေဒၚစုဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ တိတ္တဆိတ္ အဆက္ရွိတယ္ဆိုၿပီး ဝါဒျဖန္႔ၿပီးသားလည္းျဖစ္၊ ဗမာျပည္အေရးမွာ အေမရိကန္ကဝင္ပါေနတယ္ဆိုၿပီး အာေဘာ္ လႊင့္လို႔လည္းေကာင္း၊ သူ႔အတြင္းမွာလည္း “ကဲ၊ မင္းတို႔မျမင္ဘူးလား” လို႔ ေျပာႏိုင္၊ ေဒၚစုကို အိမ္ခ်ဳပ္ကေန ေထာင္ခ်ဳပ္ပို႔လိုက္လို႔လည္းရ၊ တခ်ီတည္းနဲ႔ အျမတ္ေတြ အမ်ားႀကီးရလိုက္တာျဖစ္ေတာ့မွာပါ။
ဒါေၾကာင့္ ဒါဟာ သာမာန္တရားေရးျပႆနာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔လုပ္တာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ဖြင့္ခ်ၿပီး ဒီကိစၥကို ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲ ဆြဲထုတ္ရပါမယ္။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔သက္ဆိုင္ သူမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားက အေလးထားပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ နအဖရဲ႕တရား႐ံုးထဲမွာပဲ လုပ္ေနလို႔ကေတာ့ ပါးကြက္သားလက္အပ္ထားရ သလိုပဲျဖစ္မွာပါ။ ဒီလိုလုပ္ရာမွာ အထက္မွာေျပာခဲ့သလို နအဖက ဒီကိစၥကုိ ကိုင္တြယ္ပံုနဲ႔ပဲ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တခုတည္းကိုသာမက၊ ျပည္သူအားလံုး၊ အတိုက္အခံအားလံုးကိုပါ တုံ႔ျပန္လိုက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ တရပ္လံုးရဲ႕ အေရးအျဖစ္ သေဘာထားေျဖရွင္း ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔သာ သက္ဆိုင္တဲ့ျပႆနာလို႔ သေဘာထားလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ဒီကိစၥဟာလည္း ျပည္သူေတြပါမွပြဲျပတ္မွာပါ။
နအဖအဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔နီးလာေလေလ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို အျပတ္ရွင္းဖို႔ နည္းနာေတြ လိုအပ္ ေလေလျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအခါမွာ ဒီကိစၥကို သူတို႔အေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုးအျမတ္ထုတ္ဖို႔ လုပ္မယ္ဆိုတာ ဘာမွ သံသယရွိစရာမလိုပါဘူး။ မွန္တာေျပာရရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ နအဖရဲ႕ ေမာ္ဘီဒစ္ (Moby Dick) ပါ။ ေမာ္ဘီဒစ္ဆိုတာက အေမရိကန္စာေရးဆရာ ဟာမင္မယ္လ္ဗီးလ္ရဲ႕ ကမာၻေက်ာ္ဝတၳဳႀကီးထဲက ေဝလငါးအျဖဴႀကီးရဲ႕ နာမည္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဝတၳဳႀကီးရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းက ေမာ္ဘီဒစ္ ကိုက္လိုက္လို႔ ေျခတေခ်ာင္းျပတ္သြားတဲ့ သေဘၤာကက္ပတိန္ အဟက္ဘ္ဟာ သူ႔တသက္လံုးရန္သူအျဖစ္ အၿငိဳးတႀကီး လိုက္လံရွာေဖြသတ္ျဖတ္တဲ့ ဇာတ္လမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ ေဒါသမာန္ႀကီးလွတဲ့ အဟက္ဘ္ကို ေဝလငါးႀကီး ေမာ္ဘီဒစ္က ဒဏ္ရာေတြ ရထားတဲ့ အၾကားကပဲ သမုဒၵရာေအာက္ဆြဲခ်သြားပါတယ္။
အခုကိစၥကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အနိမ့္ဘက္ေရာက္ေနတာ၊ နအဖကအသာစီးရေနသလိုျဖစ္ေနတာကို ဘယ္လို ျပန္လွန္မလဲဆုိတာ စဥ္းစားရွာေဖြၾကရပါမယ္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖို႔ေတာ့ ဒါဟာ ေရႊဂံုတိုင္စာတမ္းကိုထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ သူတို႔ ဘယ္ေလာက္အစြမ္း ရွိတယ္ဆိုတာကို ေပၚလြင္ေစမယ့္ ပထမဆံုးစမ္းသပ္မႈလို႔ဆိုရင္ မမွားပါဘူး။

ေဒၚစုအေျကာင္းဂ်င္မီကာတာေျပာသမွ်

ဖိုင္ေဒါင္းလုပ္


နအဖကိုတိုက္မယ္ဆိုရင္သိထားသင့္တယ္

ၿမိဳ႕ျပေျပာက္က်ား စစ္ဆင္နည္းhttp://www.nguyinpyin.net/articel/Gar-myopha.pdf
UG အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ သင္ခန္းစာhttp://www.nguyinpyin.net/2006/UG.swf
လွ်ဳိ႔၀ွက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ေဆာင္ ရြက္နည္းhttp://www.nguyinpyin.net/2006/Spy.swf
M 16 ျဖဳတ္တတ္ ျပစ္ခတ္နည္းhttp://www.youtube.com/watch?v=zuJdtIDLsgo
AK 47 Ahttp://www.youtube.com/watch?v=LsH0XE_YKrU&feature=related
M1http://www.youtube.com/watch?v=5RFm6h5qBZk&feature=related
Bombhttp://www.youtube.com/watch?v=sXJ0kbZU_-U&feature=related
Pistolhttp://www.youtube.com/watch?v=q-BUjO-KZD8&feature=related
40 mm or 70 mmhttp://www.youtube.com/watch?v=ikMfXFbMk9I&feature=related
RPJ 5http://www.youtube.com/watch?v=_aedIFyCQ_o&feature=related
Assault Rifles - G3, M16, AK47http://www.youtube.com/watch?v=2v3zCcvOb_E&feature=related
Ultimate colored smoke bombhttp://www.youtube.com/watch?v=qIUp4FCLX9I&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=yuKN7dXIeR0&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=rKYuBZq-wKA&feature=related
ဒါဏ္ရာရ ရဟန္းရွင္လူၿပည္သူမ်ားအတြက္ ေရွးဦးသူနာၿပဳစုနည္း
အၿပင္းအထန္ ေသြးထြက္ဒါဏ္ယိုၿဖစ္လာေသာအခါ
ပထမဦးစြာ ဒါဏ္ရာကိုမကိုင္တြယ္မီ လက္ကိုစင္ၾကယ္စြာေဆးေၾကာပါ ။ ၿဖစ္ႏိုင္ရင္ လက္အိတ္၀တ္ပါ။ ေရာဂါပိုးတတ္ႏိုင္သေလာက္မ၀င္ေအာင္ ၿဖစ္ပါတယ္ ။
အကယ္လို႔ ဒါဏ္ရာဟာ ၀မ္းဗိုက္ ၊ ရင္ေခါင္း ပိုင္းတြင္ၿဖစ္ပါက သတိရိွရန္ ။ ကလီစာမ်ားထြက္သည္ထိဒါဏ္ရာၿပင္းထန္လွ်င္ ကလီစာမ်ားကို ၿပန္ထည္႔သြင္းရန္မၾကိဳးစားပါႏွင္႔ ။ အ၀တ္သန္႔သန္႔ၿဖင္႔ အုပ္ထားကာထားေပးပါ။
လူနာကို ပက္လက္အေနအထားထားပါ ။ လူနာဧ။္ ေခါင္းကို ကိုယ္ပိုင္း ေၿခေထာက္ပိုင္းထက္ အနည္းငယ္နိမ္႔ထားပါ ။ ဦးေဏွာက္သို႔ေသြးေရာက္မွသာ ေမ႔ေၿမာသတိလစ္ၿခင္းမၿဖစ္မွာၿဖစ္ပါသည္ ။
ဒါဏ္ရာကို ေဆးေၾကာပါ ။ အသားစမ်ား ၊ ဖုန္မ်ား ၊ ရႊံ႔မ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ပါ ။ သို႔ေသာ္ အသားတြင္းနက္ရိွင္းစြာ စိုက္၀င္ေနေသာ အရာမ်ားကို ရုတ္တရက္ ဖယ္မပစ္ရပါ ။
ေသြးထြက္နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေစရန္ ဒါဏ္ရာကို ဖိအားၿဖင္႔ ဖိေပးပါ ။ ပတ္တီး ၊ အ၀တ္သန္႔သန္႔ၿဖင္႔ စည္းေပးပါ ။ မရိွလွ်င္ လက္ၿဖင္႔ဖိထားေပးပါ ။
ေသြးတိတ္သြားတဲ႔ထိ ဖိထားေပးပါ ။ အနည္းဆံုးမိနစ္ ၂၀ ေလာက္ အနာေသြးတိတ္ မတိတ္ မၾကည္႔ပဲ ဖိထားေပးပါ ။ ပတ္တီးက်ပ္က်ပ္စည္းၿခင္း ၿဖင္႔ ဖိအားကိုထိန္းထားေပးႏိုင္ပါသည္ ။
ပတ္တီး ၊ အ၀တ္မ်ား ေသြးရႊဲေနလွ်င္ ဖယ္မပစ္ရ ။ ထိုအေပၚတြင္ ေသြးစုပ္ႏိုင္သည္႔အ၀တ္ သို႔မဟုတ္ ပတ္တီးထပ္တင္ေပးႏိုင္သည္ ။
အထက္ပါအတိုင္းၿပဳစုၿပီး ေသြးမတိတ္ေသးပါက ။ဒါဏ္ရာရိွရာေနရာကိုေသြးေထာက္ပံ႔ေပးေသာ ေသြးေၾကာမၾကီးမ်ားကို ဖိေပးရန္လိုအပ္ပါသည္ ။
ေသြးတိတ္သြားလွ်င္ ဒါဏ္ရာရ အစိတ္အပိုင္းကို လွဳပ္ရွားမွဳနည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ထိန္းထားၿပီး အေရးေပၚဌာနကို အၿမန္ဆံုးပို႔သပါ ။
အတြင္းေသြးထြက္ဒါဏ္ရာဟုသံသယရိွလာပါက အေရးေပၚသို႔အၿမန္ဆံုးပို႔ရန္လိုပါသည္ ။
X နား၊ႏွာေခါင္း ၊ စအို စသည္တို႔မွ ေသြးယိုၿခင္း ။
X ေသြးအန္ ၊ ေခ်ာင္းဆိုး ေသြးထြက္ၿခင္း ။
X လည္ပင္း ၊ ရင္ဘတ္ ၊ ၀မ္းဗိုက္ တို႔တြင္ ေသြးေၿခဥၿခင္း ။
X ဦးေခါင္း ၊ ရင္ဘတ္ ၊ ၀မ္းဗိုက္ တြင္ ထိုးသြင္းဒါဏ္ရာရၿခင္း။
X အရိုးက်ိဳးၿခင္း ၊ေၾကၿခင္း
X ေရွာ႔ခ္၀င္ၿခင္း ( လက္ဖ်ားေၿခဖ်ား ေအးၿခင္း ၊ ေရငတ္ၿခင္း ၊ အားေပ်ာ႔သြားၿခင္း ၊ စိတ္ပူပန္လာၿခင္း တို႔သည္ ေရွာ႔ခ္ ဧ။္ လက္ခဏာမ်ားၿဖစ္သည္ )
အထက္ပါလက္ခဏာမ်ား ၿဖစ္ေပၚခဲ႔လွ်င္ အတြင္းေသြးထြက္ဒါဏ္ရာ ရႏိုင္သည္ဟု သံသယရိွပါ။
http://mr-jade.blogspot.com/

ယေန့ အမွူမၿပီးၿပတ္ေသာေၾကာင္႔မနက္ၿဖန္ ၁၉ ရက္ေန့တြင္ရံုခ်ိန္းအၿဖစ္ အမိန႔္ခ႔်

PhotobucketPhotobucket

May 18th, 2009 by thiha
ဒီေန႔ အင္းစိန္ဂံုးတံတား က စၿပီး သံဆူးၾကိဳးေတြနဲ႔ ပိတ္ထားတယ္ လူ ေပး ၀င္တယ္ ကားေတြေပးမ၀င္ဘူး ေနာက္ၿပီး အင္းစိန္ေစ်းေရွ႕ေလာက္မွ အထပ္ ထပ္ ပိတ္ထားတယ္ လံုထိန္းေတြေရာ ၾကံဖြတ္ စြမ္းအားရွင္ မီးသတ္ ေတြေရာ ဒီဖက္ မွာ က လာၾကည္႔ၾကတဲ႔ လူ ၂၀၀၀ နီးပါး ေလာက္ရွိတယ္ ၿပည္သူေတြေရာ ဒီမိုေတြေရာ ဒီခ်ဳပ္က လူငယ္အနက္ေရာင္ အစေလးေတြေ၀တယ္ အဲ႔ဒါကို ဒီခ်ဳပ္က လူေတြကပဲ ၿပန္သိမ္းတယ္ မာကင္ ၿဖစ္လို႔ဆိုၿပီ အဲ႔ေကစ္႔နဲ႔ ေရႊၿပည္သာက လူငယ္အကူအညီေပးေရးက ကိုေထြးသိန္း ကို လာေခၚသြားတယ္ လူအုပ္ၾကားကပဲ ေမးစရာ ရွိလို႔ ဆိုၿပီ ၁၀ နာရီ ၅၀ ေလာက္မွာ ၂ နာရီ ၁၅ မွာ ေရွ႔ေန ေတြ ၿပန္ထြက္လာပါတယ္ သူတု႔ိကို ေထာက္လွမ္းေရးက ကားနဲ႔ၿပန္လိုက္ပို႔ေပး တယ္ မနက္ၿဖန္ ၁၀ နာရီ ၿပန္ခ်ိန္းတယ္ ဦးဥာဏ္၀င္းက ဒီအမွု႔ကို ၃ လ ေလာက္ၾကာမယ္လို႔ ခန္းမွန္းတယ္ အမွု႔ကို အၿမန္ၿပီးၿပတ္ေအာင္ စစ္တာမ်ိဳးမရွိဘူး ဥပေဒ အေၾကာင္းရ ဆိုရင္ ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင္႔တယ္ လို႔ ဦးဥာဏ္၀င္းကေၿပာတယ္ဒုရဲမွူးၾကီး ေဇာ္မင္းေအာင္ က ၄ ေယာက္လံုးရဲ႔ တရားလို ပါ သူက ၄ ေယာက္လံုးကို တရားစြဲတာ အန္တီက်န္းမာေရး ေကာင္းပါတယ္ ဒီေန႔ စိမ္းၿပာေရာင္ ၀မ္းဆက္ေလး ၀တ္လာတယ္ သူက ဦးဥာဏ္၀င္းတို႔ကို ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္း ေနေကာင္းလားလို႔ ေမးတယ္ဗ် ဦးဥာဏ္၀င္းတို႔က အမ ကို က်ေတာ္တို႔က စိုးရိမ္ေနတာ လို႔ၿပန္ေၿပာေတာ႔
သူ က်န္းမာေရး ေကာင္းပါတယ္တဲ႔ အစားအေသာက္လည္း အဆင္ေၿပတယ္ တဲ႔ ဒီခ်ဳပ္က တရား၀င္ ဖြင္႔ၿပီးတရားစီရင္ေပးဖို႔စာတင္တယ္ဗ်ခ်က္ခ်င္းပဲ လံုၿခံဳေရး အေၿခအေနအရ ဒီလိုပဲ စစ္မယ္လို႔ေၿပာပါတယ္ ပယ္ခ် လိုက္တဲ႔သေဘာပါပဲ..မ်က္ၿမင္ သက္ေသ ၂၂ ေယာက္ေခၚထားပါတယ္ ၂ ေယာက္ပဲ အၿပင္လူပါပါတယ္ က်န္တာ ၀န္ထမ္းေတြပါ အမ်ား စု ကရဲေတြပါ
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

ရန္ကုန္ အင္စိန္ၿမို့နယ္ ယေန့နံနက္ၿဖစ္စဥ္….

ပဲခူး၊ ဒိုက္ဦး၊ ေညာင္ေလးပင္၊ သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္း၊ ခရမ္း၊ သံုးခြမွ NLD အဖြဲ႔မ်ား၊ ဧရာ၀တီတိုင္းမွ NLD မ်ား ရန္ကုန္ေရာက္လာၾကျပီဟု သတင္းရရွိ။ အင္းစိန္ေထာင္ေရွ႕ သြားေရာက္ပူးေပါင္းၾကမည္ဟု သိရ။
ပဲခူး၊ ဒိုက္ဦး၊ ေညာင္ေလးပင္၊ သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္း၊ ခရမ္း၊ သံုးခြမွ NLD အဖြဲ႔မ်ား၊ ဧရာ၀တီတိုင္းမွ NLD မ်ား ရန္ကုန္ေရာက္လာၾကျပီဟု သတင္းရရွိ။ အင္းစိန္ေထာင္ေရွ႕ သြားေရာက္ပူးေပါင္းၾကမည္ဟု သိရ။
ေထာင္တြင္းသို ့ အန္အယ္ဒီလူငယ္ (၁၀၀) ေက်ာ္ ၀င္သြားျပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ေထာင္တြင္းက ေအာ္ဟစ္သံေတြ ထြက္ေပၚေနပါတယ္။
ဦးဝင္တင္ဘာ ဝင္သြားတာ အထဲမွာမရိွေတာ့ဘူးလို႔ေျပာပါတယ္
နည္ဖုန္းလိုင္းမ်ားေခၚဆိုရန္အလြန္ခတ္ေနပါသည္။ အင္တာနတ္ မၿဖတ္ေတာက္ေသးပါ။
အင္စိန္ေထာင္ထဲတြင္ ေသနပ္သံမ်ားၾကားရေၾကာင္းသိရသည္………။
အင္စိန္ေထာင္ဘူး၀တြင္လူစုလူေ၀းၾကီးမားေန….
အင္စိန္ေထာင္ဖတ္သြားရန္မလြယ္ကူေခ်..လမ္းပိတ္ဆို့ေနသည္။
အင္းစိန္ေထာင္တြင္းမွ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္သံၾကားရၿပီးေနာက္ အၿပင္ရွိ လံုထိန္း ႏွင့္ စစ္သားမ်ား အသင့္ ေနရာယူၾကေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု အင္အား ပိုမ်ားလာေႀကာင္း သိရပါတယ္။ မိမိအိမ္သို့ၿပန္ၾကရန္ အသံခ်ဲစက္နွင္လိုက္လံေအာ္ေနသည္။
စစ္တပ္အရပ္၀တ္မ်ားက ဓါတ္ပံုလိုက္ရိုက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။
ဖမ္းဆီးမွူမ်ားလည္းရွိေနၾကသည္။
အင္းစိန္ေစ်းအနီးရွိ လူထုအား စစ္တပ္က ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ေနေပးရန္ လက္ကိုင္ အသံခ်ဲ ့စက္နဲ ့ ေၾကညာေနပါတယ္။
ေထာင္ထဲတြင္ဆူပူေအာ္သံမ်ားစတင္ၾကားေနရပါၿပီ။
ျမိဳ႔တြင္းရွိ တယ္လီဖုန္းလိုင္း အမ်ားအျပား ျပတ္ေတာက္မႈမွာ ယမန္ေန႔ ညေနမွသည္ ယခုထက္တုိင္ ၾကာျမင့္ေနျပီး မိုဘိုင္းလ္ဖံုး အမ်ား အျပားမွာ လက္ခံ၍သာရျပီး ေခၚယူ၍ မရဘဲ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။ အင္းစိန္ေထာင္ေရွ႕ ေတာက္ေလ်ာက္ လမ္း ပိတ္ဆို႔ ထားျခင္း ေၾကာင့္ အင္းစိန္ဘက္က လာေသာ ကားမ်ား မဂၤလာဒံု ျပည္လမ္းဘက္က ပတ္ကြင္း ေမာင္းေနၾကရသည္။ အင္းစိန ္ေထာင္ေရွ ့တြင္ တိုက္ပြဲ စပါျပီ။ သေဗၨသတၱာ ကမၼသကာ သန္းေရႊပုံႀကီးအား အမွဳိက္မ်ားနဲ ့အတူ မီးစတင္ရွဳိ ့ပါျပီ။ တစတစတင္းမာလာေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ လွည္းတန္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား စတင္စုရံုးေရာက္ရိွလာသျဖင့္ ရဲ မ်ားခ်လာေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေပါက္ေတာဝေက်ာင္းဆ၇ာေတာ္ၾကီးကိုဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း သိရသည္ (မွတ္ခ်က္..မေသၿခာပါ )
ရန္ကုန္ျမဳိ ့မွ ျပည္သူလူထုကုိဘဲ ေျပာတာ မဟုတ္ပါ။ နယ္ျမဳိ ့အခ်ဳိ ့မွာလည္း လူေတြစုေနႀကေၾကာင္းသိရပါသည္။ ပူးေပါင္း၀ိုင္၀န္းဘိ္ု့ရန္လွုပ္ေဆာ္ေနၾကပါသည္။ နအဖက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ဒီေန ့ မလႊတ္ေပးရင္ တုိက္ပြဲအရွိန္အဟုန္ ဆက္ျမွင့္ပါမည္ဟု သူတို့ေၿပာပါသည္။ လွည္တန္းဘက္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ထြက္လာရာ လုံထိ္န္းေတြနဲ ့ ရင္ဆိုင္ေၿဖရွင္းေနရပါသည္ ေထာင္ထဲတြင္ စတင္ ဆူပူေအာ္ေနသံမ်ားျကားေနပါသည္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္းသို႔ ဆရာၾကီးဦး၀င္းတင္ ဦးေဆာင္သည့္ အန္အယ္လ္ဒီလူငယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္၀င္ေရာက္သြားျပီ။ လံုျခံဳေရးမ်ားႏွင့္ ျပႆနာအၾကီးအက်ယ္တက္ျပီး ၀င္ေရာက္ရျခင္းျဖစ္။


May 18th, 2009 by thiha
အင္းစိန္ ကားလမ္းမမွာ ကားေပၚက လူေတြကုိ တေယာက္ခ်င္းစီစစ္ေနတယ္။သြားခ်င္ၾကတဲ့ သူမ်ားကုိ ညြန္ၾကားေပးပါ။ေျပာျပေပးပါ။ အင္းစိန္ေထာင္ အ၀င္ေပါက္မ်ားမွာ ေပါက္ေတာ၀ တမွတ္တုိင္ေက်ာ္ ဆရာေတာ္ျကီးမွတ္တုိင္မွ ၀င္လုိ၇ပါတယ္ေနာက္တေနရာက ျမိဳ႕သစ္ေစ်းဘက္မွ တဆင့္ မဟာျမိဳင္ ရုပ္ရွင္ရံုဘက္ျခမ္းမွ အင္းစိန္ေထာင္ေရွ႔သုိ႔ ထြက္လုိ႔ရပါတယ္႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕ေဖာ့ကန္ ေအာင္ဆန္းဘက္ကပိတ္ထားတယ္ အင္းစိန္ဂံုးတံတားကေန စျပီး ေထာင္ထိပိတ္တယ္ လိုင္းကားလည္းသြားမရ ဆိုက္ကား လည္းမရ သံဆူးၾကိုးတုန္းေတြပိတ္ထားတယ္ ေဖာ့ကန္ ေအာင္ဆန္းဘက္ကပိတ္ထားတယ္ အင္းစိန္ဂံုးတံတားကေန စျပီး ေထာင္ထိ ပိတ္တယ္ လိုင္းကားလည္းသြားမရ ဆိုက္ကားလည္းမရ သံဆူးၾကိုးတုန္းေတြပိတ္ထားတယ္..လမ္းၾကိဳလမ္းၾကားေတြလည္း ပိတ္ထားတယ္ အရပ္၀တ္ရဲေတြနဲ႔ စြမ္းအားရွင္ေတြကေတာ့ ရိွေနေပမယ့္ လာၾကည့္တဲ့လူေတြလည္း ပိတ္ထားတဲ့ေနရာကေန လွမ္းၾကည့္ေနၾကရပါတယ္။ အင္းစိန္ေစ်းထဲကို ၀င္လို႔ မရပါ။မီးပြိဳင့္ကေန ပိတ္ထားပါတယ္။ ယခုအခါမွာ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္းသို ့ ေရွ ့ေန (၄) ဦးနဲ ့ အေမရိကန္သံရုံးမွသူမ်ား ၀င္ေရာက္သြားပါျပီ။ ေစာင့္ႀကည့္ေနႀကသူမ်ား ဆက္လက္ရွိေနႀကပါတယ္။ျပည္သူလူထုအျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ ့ သံဃာေတာ္မ်ားပါ အင္းစိန္ေထာင္ေစ်းဘက္ေနရာေတြမွာ ေရာက္ရွိေနႀကပါတယ္။ဒီ့အတြက္ က်န္ေသာ ျပည္သူလူထုႀကီးတစ္ရပ္လုံးမွ ၀ိုင္း၀န္းအင္အားျဖည့္ေပးႀကဖို.အႏူးအညြတ္ ေမတၱာရပ္ခံေႀကာင္း အင္းစိန္ေထာင္ေရွ ့ေရာက္ေနသူမ်ားမွ ေတာင္းပန္ေမတၱာရပ္ခံေနပါတယ္ျပည္သူလူထုႀကီးတစ္ရပ္လုံးမွ ၀ိုင္း၀န္းအင္အားျဖည့္ေပးႀကဖို ့ အႏူးအညြတ္ ေမတၱာရပ္ခံေႀကာင္း အင္းစိန္ေထာင္ေရွ ့ေရာက္ေနသူမ်ားမွ ေတာင္းပန္ေမတၱာရပ္ခံေနပါတယ္။ ေထာင္၀န္ထမ္းေတြက ေဒၚစုၾကည္ လို လာေခၚပါတယ္။ ေဒၚစုၾကည္ ရံုးထုတ္ရင္ ထြက္ခဲ့ပါလို ့ဆိုပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ က ျပန္ျပင္ေခၚပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုိ ့ေခၚမွ ထြက္နိင္မယ္လို ့ဆိုတဲ့အတြက္ အေျခအတင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ေဒၚေအာင ္ဆန္းစုႀကည္ကို အတင္းအၾကပ္ ရံုးထုတ္ရန္ ၾကိဳးပန္းေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ သတိၱရိွစြာျဖင့္ ကုလား ထိုင္ ေပၚတြင္ ထိုင္ေနျပီး လာေခၚေသာ ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားကို မလိုက္ ဟု ရာဇသံေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အင္းစိန္ ေထာင္ေရွ ့ေရာက္ေနႀကသူမ်ားအနက္မွ လူငယ္ (၃၀) ေက်ာ္ ေထာင္ဗူး၀ဘက္သို ့ ခ်ဥ္းကပ္သြားပါတယ္။ လုံထိန္းမ်ားမွ ေရွ ့က ပိတ္ဆို ့ထားပါတယ္။ အျခားေသာျပည္သူမ်ားလည္း ၀ိုင္းရံထားႀကပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အား ေဒၚစုႀကည္ ဟု ေခၚဆိုမွဳေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ တင္းမာမွဳသည္ ယခုအခါ ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားဘက္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဟု အေလွ်ာ့ေပး ေခၚဆိုျခင္းေႀကာင့္ ယခုအခါ အထူတရားရုံးအတြင္း အမွဳစစစ္ပါေတာ့မည္။ ေထာင္ အာဏာ ပိုင္မ်ားက အင္စိန္ေထာင္ ထဲ မွာေထာင္ထဲမွာ ေထာင္သားေတြအားလံုး ကို အလုပ္မခ်ပဲ ပံုစံထိုင္ခိုင္းထားတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ ဆူမဲ ့ေနအထား ကိုေရာက္ေနျပီ။ အင္းစိန္ေစ်းအနီးတြင္ ဖဲၾကိဳးအနက္ လိုက္လံ ေဝငွေနေသာ ေရႊျပည္သာျမိဳ႔နယ္ေန အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူငယ္ ကိုေထြးသိန္းကို ယေန႔နံနက္က ရဲက ဖမ္းသြားသည္။ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ျဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမဏီ၊ အီတလီႏွင့္ ၾသစေၾကးလ်ႏုိင္ငံ သံ႐ုံးမ်ားမွ သံအမတ္မ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တရားဆိုင္မည့္ အထူး တရား႐ုံးရွိရာ အင္းစိန္ေထာင္တြင္းသို႔ စစ္အစိုးရက ဝင္ခြင့္မျပဳဘဲ ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု ရန္ကုန္မွလာေသာ ေအဂ်င္စီ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္အန္တီအားအမွုစစစ္ေနပါပီး ဖဲျကိဳးအနက္လိုက္ေ၀ေသာေရြျပည္သာ NLD မွကိုေထြးသိန္းဖမ္းခံရ ေထာင္ထဲတြင္ စတင္ ဆူပူေအာ္ေနသံမ်ားျကားေနပါသည္ လိုင္းကား ဆိုက္ကား သြားမရေအာင္ ပိတ္ထားလိုက္ပါျပီေပါက္ေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီး အင္စိန္ေစ်း လမ္းပိတ္ ၊ အင္စိန္မွာ စုရပ္လုပ္ေနၾက လူသံုးဆယ္ လံုထိန္းဝိုင္းျကပ္ေျပးကသားသတ္သမားေတြခံုရုံးပို့့ရေအာင္