Tuesday, July 21, 2009

အခိ်န္ေပးရမယ့္ ကုလသမဂၢအခန္းက႑

အခိ်န္ေပးရမယ့္ ကုလသမဂၢအခန္းက႑ (သန္႕ျမင့္ဦး)
( ၂၀၀၈ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႕ထုတ္ Straits Time သတင္းစာက ဆရာ သန္႕ျမင့္ဦးရဲ့ UN's 'good offices' must be nurtured ေဆာင္းပါးကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ )

ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ ဂမ္ဘာရီအေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေျခာက္လအတြင္း ျမန္မာႏုိ္င္ငံ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထူးထူးကဲကဲေအာင္ျမင္မႈ ရေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမရိွခဲ့ျခင္းအေပၚ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက မေက် မလည္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ မၾကာမီကာလအတြင္းကလည္း ဂမ္ဘာရီ၏ အခန္းက႑ကို အဆံုးသတ္ လိုက္သင့္သည္ ဆိုသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရိွလာသည္ကို ေတြ႕ရ၏။

သို႕ေသာ္ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အခန္းက႑ကိုအဆံုးသတ္လိုက္ျခင္းသည္ အားလံုးအတြက္ အက်ိဳးယုတ္မည့္ကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုက႑ကိုျပည္ဖံုးကားမခ်မီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အခန္းက႑အစစ္အမွန္မွာ မည္ကဲ့သို႕ျဖစ္သည္ကို နားလည္ရန္အေရးၾကီးလွသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ခန္႕က ျမန္မာႏုိ္င္ငံအတြက္ ပထမဆံုးႏွင့္ တစ္ဦးတည္းေသာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ ရာဇာလီအစၥေမးလ္ သည္ ျပည္၀င္ဗီဇာကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ျငင္းပယ္ခံရၿပီးေနာက္ ရာထူးမွအနားယူသြားခဲ့သည္။ သူ အနားယူမႈ ႏွင့္အတူ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ထဲက သူစတင္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္လည္း နိဂံုးခ်ဳပ္ သြားခဲ့ေပသည္။

ထိုအခ်ိန္ကအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနသူ ကိုဖီအာနန္က ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖမႈ အခန္းက႑ ကို ျပန္လည္စတင္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးမရိွလွဟု သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကိုဖီအာနန္က အထူး ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးထပ္မံခန္႕အပ္မည့္အစား လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ႏုိင္ငံေရးရာ) မစၥတာဂမ္ဘာရီကို ျမန္မာ့အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ အစိုးရေရာ၊ အတုိက္အခံႏွင့္ပါ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဘန္ကီမြန္းအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည့္အခါတြင္မူ ဂမ္ဘာရီကုိ အီရတ္ႏွင့္ အျခားကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ အထူးအၾကံေပးအရာရိွအျဖစ္ ခန္႕အပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့အေရးမွာ ထိုအျခားကိစၥမ်ား တြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္သာျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစၿပီး ဂမ္ဘာရီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုို႕ အၾကိမ္ၾကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့ သည္။ ျမန္မာအစိုးရက သူ၏အခ်ိဳ႕အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း က်န္အခ်က္မ်ားကိုမူ အစိုးရဘက္မွ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အစိုးရႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဓိကႏိုင္ငံေရးအတုိက္အခံ အဖြဲ႕မ်ားအၾကားတြင္ ဆႏၵႏွင့္ သေဘာထားမ်ားမွာ ၾကီးမားစြာကြာဟလွ်က္ရိွသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ အေျခ အေနကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ကိုင္တြယ္ထားႏုိင္ၿပီး ျပင္ပကမာၻႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရႏွင့္ နို္င္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ အေပးအယူလုပ္ရန္ကို္ ေသာ္လည္းေကာင္း စိတ္၀င္စားမႈမရိွလွေပ။ ထိုအေျခအေနကို ပိုမိုရႈတ္ေထြး ေစသည္က ႏွစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ရိွသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုလသမဂၢမွ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ က႑မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ အေျခအေနမ်ားဖန္တီးေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္း မွာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျပဳလုပ္ရန္ ညိွႏိႈင္းျခင္းတို႕ထက္ပိုမို ရႈတ္ေထြးၿပီး ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ရွားရွားပါးပါး တစ္ခါ တစ္ရံမွသာ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။

ထို႕ျပင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ထိုလုပ္ငန္းမ်ိဳးကို စိတ္ပါ လက္ပါ မရိွလွသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မွန္မွန္အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအဆိုမ်ားမွာ အေနာက္အုပ္စုက ဦးေဆာင္ဦးရြက္လုပ္ခဲ့သည့္အဆိုမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ အေနာက္အုပ္စုျပင္ပႏုိင္ငံအနည္းငယ္ကသာ စိတ္ပါ လက္ပါ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ရိွသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထိုကဲ့သို႕ျဖစ္ေနျခင္းမွာ ျမန္မာ့အေရးတစ္ခုတည္းအတြက္သာမဟုတ္ဘဲ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံအမ်ားစုက ကုလသမဂၢပဋိဉာဏ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္တြင္းေရးတြင္ ၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္ျခင္းမျပဳရဆိုသည့္ အခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္ေဆာင္ရြက္လာသည့္အေျခအေနမ်ားအေပၚ စိတ္မသက္မသာျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားက စစ္အစိုးရႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကားအားၿပိဳင္မႈကို ျပည္တြင္းေရးကိစၥ အျဖစ္ ျမင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

အကယ္၍သာ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားက ျမန္မာ့အေရးကို လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း ေပးရန္ ေျပာလာခဲ့လွ်င္မူ အေျခအေနက တစ္မ်ိုးျဖစ္ႏုိ္င္သည္။ သို႕ေသာ္ ထိုႏုိင္ငံမ်ားအေနႏွင့္လည္း ထိုကဲ့သို႕ ေျပာမည့္အရိပ္လကၡဏာမရိွေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ပိုမုိျပင္းထန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ အလွမ္းေ၀းသကဲ့သို႕ အေထြေထြညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေပၚေပါက္ရန္ဆိုသည္မွာလည္း မျဖစ္ႏုိ္င္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲ၀င္သူအခ်ိဳ႕ကမူ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏုိင္ငံကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ မႈသာလွ်င္ ဂမ္ဘာရီ၏ သံတမန္နည္းလမ္းကို အစားထိုးသင့္သည့္ နည္းလမ္းအျဖစ္ ယူဆေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အေနအထားကို ေလ့လာပါက ထိုနည္းလမ္းမွာ လက္ေတြ႕က်သည့္ နည္းလမ္း မဟုတ္သည္မွာ ထင္ရွားလွသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလက ျဗိတိသွ်တို႕၏ ျမန္မာႏုိ္င္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဆိုမူၾကမ္းကို တရုတ္ႏွင့္ ရုရွားတို႕ ဗီတိုအာဏာသံုးပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းက လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အတြင္း နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းသေဘာထားကြဲလြဲေနမႈကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ယခုအခ်ိန္အထိ ထိုအေျခအေနမွ ေျပာင္းလဲလာျခင္းမရိွေသးေပ။

လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္အမ်ားအျပားက ျမန္မာ့အေရးသည္ ႏုိင္ငံတကာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ထိခုိက္သည္ဆိုသည့္အခ်က္အား လက္ခံျခင္းမရိွသကဲ့သို႕ တရုတ္ႏုိင္ငံဆိုပါက ျမန္မာ့အေရးကို လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းျခင္းကိုပင္ သေဘာမတူခဲ့သည္ကို ေတြ႕ႏုိင္သည္။ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီအေနျဖင့္ ျမန္မာ့အေရးကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဂမ္ဘာရီ၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကားနာျခင္း တို႕ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေျပာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ပင္ မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ရိွေပသည္။

ထို႕ေၾကာင့္လည္း မိမိတို႕အေနျဖင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုး၏ အခန္းက႑ကို အားကိုး ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢပဋိဉာဏ္အရ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးသည္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားရိွသည့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းပင္ျဖစ္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆက္ဆက္သည္ ထိုရံုး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္ထဲမွ ကုလသမဂၢပဋိဉာဏ္စာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အထူးအာဏာမ်ား မရိွ သကဲ့သို႕ တပ္အင္အားသံုးျခင္း၊ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႕အေရးယူျခင္းမ်ားကို ၎၏ သေဘာတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္၍ မရပါ။ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ သူ၏ အရာရိွမ်ားသည္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းသူ၊ အေျခအေနေကာင္းမ်ားေပၚထြက္ေအာင္ ဖန္တီးေပးသူမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ကာယကံရွင္ႏုိင္ငံ၏ သေဘာတူမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ သူတို႕လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနရျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ျပင္ ျမန္မာ့အေရးကဲ့သို႕ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အျမဲတမ္းအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း သေဘာထားကြဲလြဲ ေနသည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးက လုပ္ႏုိင္သည့္အခြင့္အေရး အနည္းငယ္သာ ရိွေပ သည္။

သို႕ေသာ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုး၏ က႑ကို လက္ေျမွာက္စြန္႕ပစ္ျခင္း မျပဳမီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မၿပီးႏုိင္၊ မဆံုးႏုိင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား၊ တစ္ခါတစ္ရံ သံတမန္ေရးအရ အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနမႈမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးမွသာ ေအာင္ျမင္မႈ အသီးအပြင့္မ်ားရခဲ့သည္ကို မေမ႔ရန္အေရးၾကီးပါသည္။ ထို႕ျပင္ တစ္ခါတစ္ရံ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္ေနရာမွ ႏုိ္င္ငံေရးအေျခအေန ရုတ္ခ်ည္းေျပာင္းလဲသြားၿပီး အတိတ္က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့မႈမ်ား၏ ရလဒ္က ခ်က္ျခင္းအသက္၀င္လာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ မ်ားကို အေရွ႕တီေမာႏွင့္ နီေပါႏုိင္ငံတို႕တြင္ေတြ႕ႏုိင္သည္။ ထိုႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢသည္ စိတ္ရွည္ရွည္ႏွင့္ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆြးေႏြးေနရာမွာ ရုတ္ခ်ည္းပင္ တက္ၾကြစြာ ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား ရလာခဲ့ သည္ကို ေတြ႕ႏုိင္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ခ်က္ျခင္းရလဒ္ေကာင္းမ်ား မရႏုိင္သည့္တိုင္ ေဆြးေႏြးခြင့္ ရသမွ် ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖင့္ ေနာင္ေပၚေပါက္လာမည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အသင့္ရိွေန သင့္ေပသည္။ ထို႕ျပင္ ႏုိင္ငံတစ္ခုျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ အာဆီယံကဲ့သို႕ေသာ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကလည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနသင့္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ပင္ လူမႈဂရုဏာအကူအညီႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားေပၚထြက္လာေစရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။

တစ္ခ်ိန္တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံ၌အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်ိန္တြင္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးသည္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မရိွမျဖစ္ အေရးပါ လာေပလိမ့္မည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုး၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအခန္းက႑ကို ဆက္လက္ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းထားသင့္ေပသည္။ ထိုသို႕ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အကုန္အက်မမ်ားလွသည့္အျပင္ အျခားေရြးခ်ယ္ စရာနည္းလမ္းမ်ားလည္း မရိွသည္ကို သိထားရေပမည္။

သန္႕ျမင့္ဦး

( ဆရာသန္႕ျမင့္ဦးဟာ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႕ရဲ့ ေျမးျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္က ထရီနီတီေကာလိပ္မွ အမႈထမ္းခဲ့ၿပီး သူ႕ရဲ့ The River Of Lost Footsteps ဆိုတဲ့ ျမန္မာ့ သမိုင္းအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္စာအုပ္ဟာ ေ၀ဖန္ေရးဆရာမ်ားရဲ့ ခ်ီးမြမ္းကို ခံရပါတယ္။ )

အီးေမးလ္မွရရွိသည္။ဘာသာျပန္သူအမည္ပါမလာပါ။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ ...” (အပိုင္း၁မွ၁၅)


“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ ...”
မင္းဟန္
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇြန္လ 17 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 22 နာရီ 14 မိနစ္


(၁)


၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးမွစ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ ပိလွ်က္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္အတြင္းရွိ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီ (ေနာင္တြင္ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဝင္)မွ ဗိုလ္ေအာင္ၾကီး ၊ ဗုိလ္ေမာင္ေမာင္တုိ႔အစု၏ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္တို႔အား လက္နက္ကိုင္ထၾကြမည့္အစီအစဥ္အား အခ်ိန္မွီ တားရ၊ဆီးရေသး၏။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးက တစုတဖြဲ႕ေလးႏွင့္ ထ၍၊ေတာ္လွန္၍မရ…..။ လူထုအားစည္း႐ုံးရမည္။ ျပင္ဆင္ရမည္။က်ယ္ျပန္႔ေသာအင္အားစုၾကီးပါဝင္ရန္လိုသည္။ ၿပီးလွ်င္ ….. အခ်ိန္ႏွင့္အေျခအေန…။ ပကတိဘဝက ရင့္မွည့္ဖို႔လိုသည္။ ဤအတြက္ပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က ဗိုလ္ေအာင္ၾကီးတုိ႔အားေခၚ၍ တားဆီးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ တဖက္တြင္လည္းက်ယ္ျပန္႔သည့္ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး တပ္ေပါင္းစုၾကီးေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ေနရ၏။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ပဲခူးစံျပတပ္ရင္း၌ သခင္စိုး၊ ကိုဗဟိန္း၊သခင္သန္းထြန္းတုိ႔ႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ႔ခဲ့ၿပီး “ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရးျပည္သူ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္” အား ဖြဲ႕စည္းရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုစဥ္က …..သခင္စိုးသည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအား ေျမေအာက္တြင္ဆင္း၍လုပ္ေနရသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေတြ႔ဆံုပြဲက လွ်ဳိ႕ဝွက္ေတြ႔ဆံုပြဲ……။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ပဲခူးသို႔ ဂ်ပန္ကင္ေပတုိင္တုိ႔ မရိပ္မိေစရန္အတြက္ မိသားစုပါေခၚ၍ အလည္အပါတ္သေဘာသြားခဲ့၏။ ထုိစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္တြင္ သားၾကီးေအာင္ဆန္းဦးႏွင့္ သားငယ္ ေအာင္ဆန္းလင္းတုိ႔ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ပဲခူးစံျပတပ္ရင္းေဆြးေႏြးပြဲမွ ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရးျပည္သူ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးအား တပ္မေတာ္၊ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီတို႔ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ သေဘာတူၾက၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အစီအမံႏွင့္ တပ္တြင္း၌ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ သေဘာတရားေရးသင္တန္းမ်ားေပး၏။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေျမေအာက္ကလပ္စည္းမ်ား ဖြဲ႔၏။ အားလံုးက လွ်ဳိ႕လွ်ဳိ႕ဝွက္ဝွက္ႏွင့္လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ၊စစ္ဝန္ၾကီးအရွိန္အဝါႏွင့္ လုပ္ရသျဖင့္ လုပ္ကိုင္ၾကရသည္မွာ ထိေရာက္၏။ ၁၉၄၅ခုႏွစ္ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ကန္ေတာ္ၾကီးေစာင္းရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ေနအိမ္တြင္ပင္ ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစည္းအေဝးအားျပဳလုပ္၏။ တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္လက်္ာ၊ ဗုိလ္ေနဝင္း၊ ဗုိလ္ေဇယ်၊ ဗိုလ္ေစာၾကာဒိုး၊ ဗိုလ္ေအာင္ေအာင္၊ ဗိုလ္ရန္ေအာင္၊ ဗိုလ္ရဲထြ႗္ ၊ ဗိုလ္ဖုိးကြန္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ၾကီး၊ ဗုိလ္ေမာင္ေမာင္၊ ဗိုလ္စိန္မွန္ႏွင့္ ဗိုလ္ခင္ေမာင္ေလးတုိ႔တက္ၾကသည္။ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီက ဦးဘေဆြ၊ သခင္ခ်စ္၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းႏွင့္ဦးလွေမာင္တုိ႔တတ္ေရာက္ၾကၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွမူ …..သခင္စိုး၊ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ သခင္တင္ျမတုိ႔ပါဝင္သည္။

အစည္းအေဝးက ညဦးယံမွ စခဲ့သည္မွာ ….သန္းေခါင္ယံေက်ာ္မွပင္ၿပီး၏။ ဧည့္သည္မ်ားျပန္သြားၾကၿပီးသည့္ေနာက္ အိမ္သည္ တိတ္ဆိတ္၍သြားသည္။ တာဝါလိမ္းလမ္းဖက္ဆီက ေမာ္တာ္ကားသံအားသဲ့သဲ့ၾကားရ၏။ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ မအိပ္ဘဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အားေစာင့္ေန၏။ ေဒၚခင္ၾကည္က မေပါ့မပါး….။ တတိယေျမာက္ကိုယ္ဝန္ႏွင့္….။ ၅-လရွိသည့္ကိုယ္ဝန္က မို႔မို႔ဝန္းဝန္း….။


(၂)


ဂ်ပန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ဗမာ့တပ္မေတာ္အား ထိုးစစ္ဆင္လာသည့္ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္အား စစ္မ်က္ႏွာတခုဖြင့္၍တုိက္ခိုက္ရန္ စစ္ထြက္မိန္႔ေပးလိုက္၏။ ဂ်ပန္တုိ႔၏စစ္ထြက္မိန္႔က …ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔အဖို႔ “ေရာင္ေတာ္ျပန္ႏွင့္ ေရာလႊတ္” ရန္ အခြင့္အေရးရသြား၏။ တပ္မ်ားအား ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ တာဝန္က်ရာ စစ္တုိင္းမ်ားသို႔ ပုန္းလွ်ဳိ၊ကြယ္လွ်ဳိေျပာင္းေရႊ႔ရန္မလုိေတာ့….။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ဦးဝိစာရလမ္းႏွင့္ ဝင္ဆာလမ္းေထာင့္ရွိ ျမက္ခင္းျပင္၌ ဗမာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း၊ တပ္ခြဲမ်ားအား စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က စစ္ထြက္မိန္႔ခြန္းေပး၏။

“အနီးကပ္ဆံုး ရန္သူကို ရွာတုိက္ၾက…..”

(၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ ရန္ကုန္မွ စစ္ထြက္၏။ ေဒၚခင္ၾကည္က သားငယ္ႏွစ္ဦး….။ ၿပီးလွ်င္ …. ရင့္မာစျပဳေနသည့္ ကုိယ္ဝန္ႏွင့္က်န္ရစ္၏။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ စစ္ဌာနခ်ဳပ္က သရက္၊ မင္းတုန္းဘက္တြင္ အေျချပဳ၍လႈပ္ရွားမည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ စစ္တုိင္းမ်ားအားလံုးက ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔အား တၿပိဳင္တည္းစ၍ တုိက္ၾက၏။

၁၉၄၅ခုႏွစ္ ေမ (၂)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္အား ဂ်ပန္လက္ေအာက္မွျပန္၍ သိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့၏။ ရန္ကုန္အားဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ားက သိမ္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း….. ဂ်ပန္တပ္မ်ားက စစ္ေတာင္းျမစ္၊ အေရွ႕ဖက္ျခမ္းႏွင့္ တနသၤာရီေဒသမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္၏။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အား သိမ္းပိုက္ရရွိၿပီးေနာက္ ၿဗိတိသွ်တို႔က ရန္ကုန္အား စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္၏။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ စပီးယားက.. ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ဖမ္းဆီးမည္။ ဖဆပလအား မတရားအသင္းေၾကညာမည္…..ဤသို႔ေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းလာ၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စပီးယား၏ေျခလွမ္းအား လန္ဒန္ရွိအာဏာပိုင္တို႔က ခြင့္မျပဳ….။ စပီးယားအား ရန္ကုန္မွျပန္ေခၚၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဟူးဘတ္ရန္႔စ္အား လႊတ္၏။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ဇြန္လ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ဖဆပလဌာနခ်ဳပ္၌ ျမန္မာျပည္ရွိ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အစည္းေဝးအားျပဳလုပ္၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဖဆပလ၏ မူဝါဒႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားအား အစည္းအေဝးတြင္ ရွင္းျပ၏။ ဗမာတပ္မေတာ္၏အနာဂတ္ကိစၥအား ေဆြးေႏြး၏။

၁၉၄၅ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ား၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ေမာင့္ဘတ္တန္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊သခင္သန္းထြန္းတို႔ ရန္ကုန္တြင္ပင္ေတြ႔ၿပီး ေဆြးေႏြးၾက၏။ ဗမာ့လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား၏အေရးအား အဓိကထားေဆြးေႏြးၾက၏။ အလုပ္တာဝန္မ်ားအၾကား၌ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ပိ၍ေနသည္။

၁၉၄၅ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ တတိယေျမာက္ကိုယ္ဝန္အားေမြးဖြားခဲ့၏။ သမီးေလး….။ မိခင္ႏွင့္ကေလးပါ က်န္းမာေရးေကာင္းၾက၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဇနီးသည္ႏွင့္ သမီးငယ္တုိ႔အနား၌ ၾကာၾကာမေနႏိုင္….။ အခ်ိန္မေပးႏုိင္။ မနက္ျဖန္တြင္ ဘုရင္ခံ ဆာေဒၚမန္စမစ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုဖို႔အေရးကရွိသည္။ ျပင္ဆင္စရာရွိသည္မ်ားအား ျပင္ဆင္ရမည္။ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးစရာမ်ား လည္းရိွ၏။ သိပ့္သိပ့္သည္းသည္းထုတ္ပိုးထားသည့္ ျဖဴေဖြးေသာ အႏွီအတြင္းမွ သမီးငယ္ေလးမ်က္ႏွာက နီတာရဲရဲ…..။


(၃)


၁၉၄၅ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၇)ရက္ေန႔ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအားဆင္ႏႊဲရာတြင္ “ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္” (BDA) အား “ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္”ဟု အမည္ေျပာင္း၍ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေရးက ၿပီးၿပီ။ ၿဗိတိသွ်မဟာမိတ္တပ္မ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ “ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္”အား “ဗမာ့အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္” (BNA)ဟူ၍သာ သံုးေန၏။ “ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္”သားမ်ားကလည္း “ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္“ဟူ၍သာလက္ခံၾက၏။ “ေဝါဟာရ” အျငင္းအခုန္ကရွိေနသည္။ ေဝါဟာရ၏ေနာက္တြင္ အႏွစ္သာရအသြင္ကေဆာင္လာမည္။ ၁၉၄၅ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဘုရင္ခံ ေဒၚမန္စမစ္ႏွင့္ ေတြ႔ျပန္သည္။ ေဒၚမန္စမစ္က တပ္မေတာ္၏အမည္သတ္မွတ္ေရးအား “ဗမာ့မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္”ဟူ၍ေခၚရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အားအၾကံေပး၏။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွလည္း သေဘာတူလိုက္၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အတြက္ သူထူေထာင္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ၾကီး၏အမည္ကိစၥကၿပီးၿပီ….။ တဖက္တြင္ က….ရွိေသး၏။ အမည္ကိစၥပင္….။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ရက္က ဖြားျမင္ခဲ့သည့္ သူ၏ရင္ေသြးသမီးငယ္ေလးအား ယခုအထိ အမည္မေပးရေသး…။ သားဦးေယာက်္ားေလးေမြးစဥ္က ….ေအာင္ဆန္းဦးဟု ေပးခဲ့၏။ ယခုသမီးငယ္အတြက္ ….။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိတ္အတြင္း၌ အမည္တခုအားေပးၾကည့္၏။ အိမ္ျပန္ေရာက္သည့္အခါ၌ ဇနီးသည္အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကစိတ္ထဲမွေပးထားသည့္အမည္အားေျပာျပသည္။ ေဒၚခင္ၾကည္မွလည္းသေဘာက်၏။ သို႔ႏွင့္… ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သူ၏သမီးေလး၏အမည္အား မွည့္ေခၚလိုက္သည္။

“ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္……”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ သူမ၏ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ ရွင္သန္ေနထိုင္ခဲ့ရသည့္ကာလက …. တိုတုိက်ဥ္းက်ဥ္းေလးသာျဖစ္သည္။ တိတိပပတြက္စစ္ပါမူ ….. စုစုေပါင္း ၂၅ လမွ်သာ….။ ဤမွ်တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္ေလးမ်ားကိုပင္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ အတူေနခဲ့ၾကရျခင္း မဟုတ္ခဲ့…။ ဗမာ့တပ္မေတာ္အား အသစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေမာင့္ဘတ္တန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သီရီလကၤာႏုိင္ငံသို႔ သြားရ၏။ ရန္ကုန္မွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ထြက္၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္လက်ာ္၊ ဗိုလ္ေဇယ်၊ ဗိုလ္ေနဝင္း၊ ဗုိလ္ေက်ာ္ေဇာ ပါၾက၏။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ သခင္သန္းထြန္း၊ ဦးဘေဘ၊ ဦးညိဳထြန္းႏွင့္ ေစာဘဦးၾကီး ပါဝင္၏။

ခရီးစဥ္က….ရန္ကုန္မွ ကာလကၱား….။ ကာလကၱားမွတဆင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကႏၵီသုိ႔ သြားရန္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔အဖြဲ႔ ရန္ကုန္မွ ထြက္သည္။ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ကႏၵီၿမိဳ႕၌ “ေမာင့္ဘတ္တန္” ဦးေဆာင္ေသာ မဟာမိတ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ တပ္မေတာ္သစ္ ဖြဲ႔စည္းေရးဆုိင္ရာ “ကႏၵီစာခ်ဳပ္” အား ခ်ဳပ္ဆိုၾက၏။ ကႏၵီမွ ျပန္ေရာက္ၿပီးသည့္ေနာက္….ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ တပ္မွ ႏုတ္ထြက္၍ ဖဆပလတြင္ပင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္မ်ားအား အခ်ိန္ျပည့္ ထမ္းေဆာင္၏။ ဖဆပလဥကၠ႒ အေနျဖင့္္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အမွတ္ ၂၅ တာဝါးလိန္းေနအိမ္၌ ေနရသည့္ေနမ်ားက နည္းသည္။ တျပည္လံုးအႏွံ႔ ခရီးထြက္၍ လူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနခဲ့ရသည္က မ်ား၏။ ျမစ္ၾကီးနားသို႔ သြား၏။ ဒူးဝါးၾကီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး၏။ ကခ်င္လူထုႏွင့္ ေတြ႔၏။ အိမ္တြင္ရွိသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ေန႔ေန႔ညည အလုပ္မ်ားႏွင့္ပိ၍ ေနခဲ့သည္။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဘုရင္ခံ ေဒၚမန္စမစ္သည္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ အဂၤလန္သို႔ ျပန္သြားခဲ့၏။ ေဒၚမန္စမစ္ေနရာတြင္ ဆာဟူဘတ္ရန္႔စ္သည္ ဘုရင္ခံသစ္အျဖစ္ႏွင့္ ေရာက္လာ၏။ ဘုရင္ခံသစ္က ရန္ကုန္သို႔ေရာက္ၿပီး မၾကာ…. ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေတြ႔၏။ ဖဆပလႏွင့္ ေဆြးေႏြး၏။ ႏွစ္ဖက္ …. အေလွ်ာ့အတင္းႏွင့္ ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီတြင္ ဖဆပလမွ ပါဝင္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ သေဘာတူလုိက္၏။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အမႈေဆာင္ေကာင္စီသစ္အား ဖြဲ႔စည္း၏။ ဆာဟူးဘတ္ရန္႔စ္က ေကာင္စီ၏ ဥကၠ႒ …. ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဒု-ဥကၠ႒။ ေကာင္စီဝင္ ၁၁ ဦး ရွိသည္။ ဖဆပလက ေကာင္စီတြင္ ၆ ဦး ပါရွိ၏။ ၿပီးလွ်င္ …. ဗိုလ္ခ်ဳပ္က …. ဝန္ၾကီးအဖြဲ႔တြင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး တာဝန္ကိုလည္း ယူရ၏။ သို႔ေသာ္ … လြတ္လပ္ေရးခရီးက …..အဆံုးတုိင္သို႔ မေရာက္ေသး…..။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ ဆက္၍ခ်ီဆဲ…။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေဒါင္းနင္းလမ္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔အား အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တည္ေထာင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္း၏။ ဖဆပလက “ဝႈိက္ေဟာ”၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္ခံ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ တဖြဲ႔ လန္ဒန္သို႔ သြား၏။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ တလလံုးနီးနီး လန္ဒန္တြင္ ေနၿပီး ေဒါင္းနင္းလမ္းေနအိမ္၌ အက္တလီအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ အဆံုး၌ သေဘာတူညီမႈ ရခဲ့ၾက၏။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၿဗိတိသွ်နန္းရင္းဝန္ မစၥတာအက္တလီတို႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထုိးၾက၏။

“ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္”

တႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရး ရ….ရမည္….။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အဂၤလန္ျပန္ လက္ေဆာင္က ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္…. တႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရး ရ….ရမည္ျဖစ္၏။ သူ၏ ကေလးမ်ားအတြက္လည္း လက္ေဆာင္မ်ား ပါခဲ့၏။ သမီးငယ္အတြက္က အ႐ုပ္ၾကီးတ႐ုပ္….။ ထိုအ႐ုပ္ၾကီးက လန္ဒန္တြင္ ဒိုရာသန္းေအး (ဘိလပ္ျပန္သန္း) အား သမီးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က အဝယ္ခိုင္း၍ ဒိုရာသန္းေအးက ဝယ္ေပးလိုက္သည့္ လက္ေဆာင္ျဖစ္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုိလက္ေဆာင္အ႐ုပ္ၾကီးအား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည့္အထိ မပ်က္မစီး ထိန္းသိမ္းထားခဲ့၏။


(၅)


မိုးေသာက္ယံကတည္းက .. ေကာင္းကင္သည္ အံု႔အံု႔မႈိင္းမႈိင္း …. ညိဳ႕ညိဳ႕ဆိုင္းဆိုင္း ….၊ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ မရွိ။ ျမင္ရသည္မွာ ျမဴသန္းေနသည့္ ပင္လယ္ျပင္ၾကီးအလား….။ အရပ္ရပ္သည္ ဝိုးဝုိးဝါးဝါး…..။ မိုးသည္ လြတ္လြတ္ကင္းကင္း စဲသည္ဟူ၍ မရွိ။ ဖြဲလိုက္….။ သည္းလိုက္…..။ တၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ ရြာခ်လုိက္ႏွင့္ ေစြေနသည္။ သနပ္ခါးေရာင္ ပိုးေပ်ာ့ရင္ဖံုး၊ ဘန္ေကာက္လံုခ်ည္၊ ပန္းႏုေရာင္ေခါင္းေပါင္းႏွင့္ ႐ုံးသြားရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ဖခင္အားျမင္ရသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စိတ္ထဲ၌ “ဆန္း”၍ ေနသည္။ ယခင္ကမူ….. ေဖေဖ့အား စစ္ဝတ္စံုႏွင့္သာ အၿမဲလိုလုိ ေတြ႔ရၿမဲ….။ မုိးကမစဲ…..။ ဖြဲလုိက္၊ သည္းလုိက္ႏွင့္…..။ မိုးေရထဲမွာပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အပါးေတာ္ၿမဲ ဗိုလ္ထြန္းလွႏွင့္အတူ ကားေပၚသို႔ တက္ၿပီး ႐ုံးသို႔ ထြက္သြား၏။ မိုးသည္းေနသျဖင့္ အိမ္အဝ အထိပင္ ဖခင္ျဖစ္သူအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ လုိက္ပို႔ႏုိင္ၾက၏။ ဤလိုက္ပို႔ျခင္းက ဖခင္ျဖစ္သူအား ေနာက္ဆံုးလိုက္ပို႔ခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံုး ခရီးဟု ထုိစဥ္က …. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ အကိုမ်ား မေတြးမိ၊ မထင္မွတ္မိခဲ့…..။

ထိုေန႔က …… ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္……။


(၆)


၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့၏။ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံသစ္တြင္ ပထမဦးဆံုး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က သခင္ႏု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံသစ္၌ ေဒၚခင္ၾကည္သည္လည္း ႏိုင္ငံ့တာဝန္အား ထမ္းေဆာင္၏။ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ သားသမီး ၃ ေယာက္အား ထိန္းေက်ာင္းရင္း……။ တဖက္တြင္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဌာနတို႔တြင္ တာဝန္ၾကီးၾကီးယူ၍ ထမ္းေဆာင္ရ၏။ ထူေထာင္ကာစ တုိင္းျပည္သစ္တြင္ ေဒၚခင္ၾကည္သည္လည္း အလုပ္တာဝန္မ်ားႏွင့္ မအားမလပ္…..ပိ၍ေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ငယ္စဥ္ကေလးဘဝက ….. တပ္မေတာ္သား ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား၏ ထိန္းေက်ာင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈ လက္ေပၚ၌သာ ၾကီးျပင္းခဲ့ရသည္ဟု ဆိုရမည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေမာင္ႏွမမ်ားအေပၚ အႏြံအတာ အခံရဆံုးက …… ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ကားအား ေမာင္းရသည့္ ရဲေဘာ္ျဖစ္၏။ မပီ့တပီႏွင့္ ထုိရဲေဘာ္၏ အမည္အား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေခၚတတ္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေမာင္ႏွမမ်ားက မိခင္၏ အုပ္ထိန္းမႈ တပ္မေတာ္သား ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈေအာက္၌ ၾကီးျပင္းခဲ့ရသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စင္စစ္တြင္မူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ … “ကေလးေတြကို ဘာကိုမွ မေၾကာက္ေစနဲ႔။ သူတုိ႔ ေၾကာက္ဖို႔ဟာ ႏွစ္ခုပဲရွိတယ္။ မတရားတဲ့ ကိစၥကို လုပ္ဖို႔ ေၾကာက္ရမယ္။ မမွန္တဲ့ ကိစၥကို လုပ္ဖို႔ ေၾကာက္ရမယ္။ ေလာကမွာ ေၾကာက္ဖို႔ဆိုတာ ဒီႏွစ္ခုပဲရွိပါတယ္။” ဟူသည့္ သြန္သင္မႈ၊ သင္ၾကားမႈမ်ားအတြင္း၌သာ အသားက်၊ အ႐ိုးစြဲရွင္သန္ၾကီးျပင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္….။


(၇)


၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေက်ာင္းစ၍ ေနရသည္။ ရန္ကုန္ရွိ “စိန္႔ဖရန္႔စစ္” ကြန္ဗင့္ေက်ာင္းတြင္ ျဖစ္သည္။ အင္းစိန္၌ ေသနတ္သံတို႔က စဲစျပဳၿပီ….။ ယမ္းေငြ႔ကမူ ေဝဆဲ…..။ KNDO တို႔က အင္းစိန္အား ၁ဝ၁ ရက္တိုင္တုိင္ သိမ္းပိုက္ထားခဲ့ရာမွ စြန္႔၍ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚဘက္သို႔ တေျဖးေျဖး ဆုတ္ခြာသြားၾက၏။ ည ၉ နာရီေက်ာ္လွ်င္ ….. အျပင္မထြက္ရ….။ ေနဝင္မီးၿငိမ္းအမိန္႔အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ထုတ္ျပန္၍ထားဆဲ….။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNDO တပ္မ်ားက ျမန္မာျပည္ၿမိဳ႕ၾကီး အမ်ားအျပားအား သိမ္းပိုက္ထား၏။ ပုသိမ္၊ ေျမာင္းျမ၊ ဓႏုျဖဴ၊ ေညာင္တုန္းတို႔က KNDO တို႔၏ လက္ေအာက္၌ ရွိေန၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေမဘက္မွ အဖိုးအဖြားႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားက …..ပုသိမ္၊ ေျမာင္းျမဘက္၌ ရွိၾက၏။ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တို႔ ေတာခိုသြားၾက၏။ တိုင္းျပည္က မီးလွ်ံအတြင္း၌…..။

“စိန္႔ဖရန္႔စစ္” ကြန္ဗင့္ေက်ာင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္အထိ ေနခဲ့၏။ အလယ္တန္းပညာအား “စိန္႔ဖရန္႔စစ္” ကြန္ဗင့္ေက်ာင္းမွပင္ ၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္ခဲ့၏။ ထုိစဥ္က ျမန္မာျပည္ပညာေရး၌ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သာသနာျပဳေက်ာင္းမ်ားဟူ၍ ၂ မ်ဳိး ရွိ၏။ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏု အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ၾကီးမ်ား အားလံုးလိုလုိက သူတုိ႔၏ သားသမီးမ်ားအား ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အစုိးရေက်ာင္းမ်ား၌ မထား….။ သာသနာျပဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ပင္ ထားၾက၏။

၁၉၅၆ ခုႏွစ္….။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ “စိန္႔ဖရန္႔စစ္” ကြန္ဗင့္ေက်ာင္း၌ အလယ္တန္းပညာအား သင္ယူေနစဥ္… ၇ တန္း စာေမးပြဲ ေမးခြန္းေပါက္ၾကားမႈမွစ၍ ေက်ာင္းသားတဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ အေရးအခင္းတခု ျဖစ္ခဲ့၏။ ေမးခြန္းေပါက္ၾကားမႈအား အေထာက္အထားႏွင့္တကြ ဗမာ့ေခတ္ သတင္းစာက ေရးသည္။ ဗမာ့ေခတ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ စာေမးပြဲ စာစစ္ခန္းမွ ေမးခြန္းက ထပ္တူျဖစ္ေနသည္။ ဤတြင္ …. ပညာေရးအာဏာပိုင္တုိ႔က စာေမးပြဲအား ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ေရႊ႔လုိက္ေၾကာင္း …. စာေမးပြဲေျဖရန္ ေရာက္လာၾကသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရွင္းၾက၏။ ေနာက္ဆံုး ….. ေက်ာင္းသားမ်ားက သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာတုိက္သို႔ ခ်ီတက္၍ ဝိုင္းၾက၏။ သတင္းစာတုိက္အား ဖ်က္ဆီးရန္ ၾကိဳးစားၾက၏။ ဤတြင္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားတဦး ဒဏ္ရာရ၏။ ေနာက္ပိုင္း …. ေသြးလြန္၍ ထုိေက်ာင္းသား ကြယ္လြန္ခဲ့၏။ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားအမည္က ….“ဟယ္ရီတန္…”…..။ ထုိအေရးအခင္းအား ….“ဟယ္ရီတန္” အေရးအခင္း” ဟု ဆိုၾက၏။ ထုိႏွစ္က …. အစိုးရေက်ာင္းမ်ား အားလံုးရွိ ၇ တန္းေက်ာင္းသား အားလံုးအား အတန္းအေအာင္ေပးခဲ့၏။


(၈)


၁၉၅၇-၅၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မက္သဒစ္အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔၍ေနသည္။ ထုိစဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသက္သည္ ၁၃ ႏွစ္မွ် ရွိၿပီ။ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ စခဲ့ရသည့္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီသည္ ၁ဝ ႏွစ္ခရီး ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီးသည့္အခ်ိန္၌ ….ဖဆပလ၏ အာဏာရပ္ဝန္း အကြဲအၿပဲတုိ႔ေၾကာင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ရေတာ့မည့္အလား ျဖစ္ေန၏။ ဦးႏုက ဖဆပလအတြင္း သန္႔ရွင္းရမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္၏။ တဖန္ “ေဆြ-ၿငိမ္း” တုိ႔ကလည္း ဖဆပလ တည္ၿမဲရမည္ဟု ဟစ္ေအာ္ျပန္၏။ ေၾကြးေၾကာ္ရင္း ….. ဟစ္ေအာ္ရင္းႏွင့္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ကမၻာေအး ဖဆပလ ညီလာခံၾကီးတြင္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားေတာ့၏။ သန္႔ရွင္းႏွင့္ တည္ၿမဲဟူ၍……။ ဦးႏုႏွင့္ မင္းလွ ဗိုလ္တဲသခင္တင္တုိ႔က သန္႔ရွင္းအား ဦးေဆာင္၏။ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔က တည္ၿမဲအား ေခါင္းေဆာင္ၾက၏။ ညီလာခံအကြဲက…. လႊတ္ေတာ္ထဲအထိ သယ္လာၾကသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္၌ တည္ၿမဲတို႔က ဦးႏု၏ အစုိးရအဖြဲ႔အား အယံုအၾကည္မရွိ အဆိုတင္၏။ သန္႔ရွင္းအစိုးရအား ပမညတ တုိ႔က လႊတ္ေတာ္အတြင္း မဲတင္းေပးလုိက္ၾကသျဖင့္ တည္ၿမဲတုိ႔၏ အဆုိက မေအာင္…..။ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရ၏။ အာဏာရပ္ဝန္း၏ အလႈပ္အရမ္းအား ၾကည့္ၿပီး စစ္တပ္က တစခန္းထလာျပန္သည္။ တည္ၿမဲစစ္ဗိုလ္တို႔က သန္႔ရွင္းဦးႏုအား အက်ပ္ကိုင္၏။ အာဏာသိမ္းရန္အထိ ေျခလွမ္းျပင္လာၾကသည္။ သန္႔ရွင္းအစုိးရက …. တည္ၿမဲႏွင့္ စစ္တပ္။ စစ္မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္အား ရင္ဆိုင္ေနရ၏။

၁၉၅၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဝန္ဒါမီယာရွိ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ အိမ္တြင္ တပ္မႉးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဦးႏု ေဆြးေႏြး၏။ တပ္မႉးမ်ားက ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင္ေဖ၊ ဗိုလ္မႉးၾကီးေအာင္ၾကီးႏွင့္ ဗိုလ္မႉးၾကီးေမာင္ေမာင္ ျဖစ္သည္။ တပ္သို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရန္ ေသနတ္ျပ၍ ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲက ၄ နာရီခန္႔ ၾကာသည္။

ေနာက္ဆံုး ဦးႏုလုိက္ေလ်ာလုိက္ရ၏။ စစ္တပ္၏ ကတၱီပါ အာဏာသိမ္းပြဲ…..။ ထုိထုိေသာ အေျခအေနမ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မက္သဒစ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းတက္ရင္း သိခြင့္၊ ၾကားခြင့္ ရခဲ့၏။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီး သည့္ေနာက္တြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေက်ာင္းေနဘက္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ….. တပ္မေတာ္အတြင္းမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ ေနအိမ္သို႔ ဝင္ထြက္ၿမဲ၊ ေစာင့္ေရွာက္ၿမဲ၊ ကူညီၿမဲ ….. ဝန္းရံၾကဆဲပင္…..။ ထိုအထဲ၌ …. ဦးအုန္း၊ သခင္အုန္းျမင့္၊ အိုးေဝ ဦးညိဳျမ၊ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္သိန္းတုိ႔က နီးနီးကပ္ကပ္ ပို၍ရွိၾကသည္။ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ဆက္ဆံၾက၏။ မိခင္ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ စကားဝိုင္းမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အနားမွ နားေထာင္ခြင့္ရခဲ့၏။ သူတုိ႔၏ အသိ၊ သူတို႔၏ အေတြးအျမင္၊ အယူအဆမ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နီးနီးကပ္ကပ္ သိရွိခြင့္ရခဲ့၏။ ထုိစဥ္က …. စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ….. ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ မြန္ျပည္နယ္ စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္အတြင္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ NLD ႐ုံး၌ အတိတ္အား ျပန္ေျပာင္း၍ အမွတ္တရ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့၏။

“၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ပထမအၾကိမ္ စစ္အာဏာသိမ္းကတည္းက က်မ သေဘာမက်ခဲ့ဘူး။ သေဘာမက်ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ တပ္မေတာ္ဟာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာသိမ္းဖို႔ ေဖေဖက တည္ေထာင္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဖေဖကုိယ္တုိင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တဲ့အခါ တပ္မေတာ္ထဲက ထြက္ၿပီးမွ လုပ္ပါတယ္။ ဒီလိုတပ္မေတာ္ထဲက ထြက္ၿပီးမွ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ အစဥ္အလာ ေကာင္းေစခ်င္လို႔ပဲ။ တိုင္းျပည္တျပည္ကို လက္နက္အားကိုးၿပီးေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္ဆိုတဲ့ အစဥ္အလာ မျဖစ္ေစခ်င္လို႔။ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈ အင္အားနဲ႔ပဲ အုပ္ခ်ဳပ္တာ ျဖစ္ရမယ္။ လက္နက္အင္အားနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တာ မျဖစ္ရဘူးဆိုတာ က်မကို ေမြးကတည္းက သင္ထားခဲ့တဲ့့ က်မသိခဲ့တဲ့ သင္ခန္းစာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၁၉၅၈ ပထမအၾကိမ္ စစ္တပ္အာဏာ သိမ္းတုန္းကလည္း က်မ မေထာက္ခံခဲ့ဘူး။ အဲဒီတုန္းက က်မ ငယ္ငယ္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း က်မတို႔အသိုင္းအဝိုင္းက လူၾကီးေတြက ဒီဟာက လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တဲ့ ကိစၥမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သင္ထားခဲ့လို႔ က်မ အဲဒီကတည္းက နားလည္ခဲ့ပါတယ္”

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ ...” အပိုင္း (၃)
ေဆာင္းပါး
မင္းဟန္
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇြန္လ 18 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 20 နာရီ 20 မိနစ္(၉)


၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဦးႏုက ျပည္ေထာင္စုပါတီေထာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္သည္။ “ေဆြ၊ ၿငိမ္း” တုိ႔ကမူ ဖဆပလအေနႏွင့္ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၾက၏။ “ေဆြ၊ ၿငိမ္း” တုိ႔၏ ေၾကြးေၾကာ္သံက ….“႐ႈံးရင္လည္း ႏိုင္ရမည္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကား ….. မသမာမႈမ်ား၊ ဘက္လုိက္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား …. လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ား အတြင္းမွာပင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္ေနာက္ အာဏာရရွိခဲ့သည့္ ဦးနု၏ ပထစ အစိုးရက ေဒၚခင္ၾကည္အား အိႏၵိယႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္လည္း မိခင္ႏွင့္အတူပင္ အိႏၵိယသို႔ လိုက္ပါသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ မိသားစု အိႏၵိယသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ၾကရ၏။ ယူသြားၾကမည့္ပစၥည္းမ်ား ထုပ္ပိုးၾက၏။ အခ်ဳိ႕ပစၥည္းမ်ားက သေဘာၤႏွင့္ ပို႔ရမည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။ ပစၥည္းအမ်ားစုက စာအုပ္၊ စာတမ္းမ်ား ျဖစ္၏။

ထိုစဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အသက္သည္ ၁၅ ႏွစ္မွ်သာ ရွိေသးေသာ္လည္း ေက်ာင္းစာအျပင္ အျခားျပင္ပမွ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားအား ဖတ္႐ႈေနၿပီျဖစ္သည္။ စာဖတ္ဝါသနာက ထုိစဥ္ကတည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ အျမစ္တြယ္ေနေလၿပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အဓိက ဝါသနာက စာဖတ္ျခင္းဟုပင္ ဆိုရမည္။ ျပင္ပစာေပမ်ားအား အထူး ႏွစ္သက္မက္ေမာစြာ ဖတ္၏။ ႏွစ္သက္သည့္ စာအုပ္မ်ားကိုလည္း တခုတ္တရ သိမ္းဆည္းတတ္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အဖို႔ ဤသို႔ စာေပဝါသနာ ထက္သန္ရင့္မာလာေစရန္အတြက္ နည္းေပး၊ လမ္းညႊန္ခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ရွိ၏။ တဦးက ….. ဦးအုန္းျဖစ္သည္။ ဦးအုန္းက တကၠသိုလ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေက်ာင္းေနဘက္ … ဖဆပလအတြင္း၌လည္း တြဲ၍လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တဦး..။ ေနာင္တြင္မူ …. သတင္းစာဆရာ၊ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီး….။ ဦးအုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဖတ္သင့္ဖတ္ထုိက္သည့္ စာအုပ္မ်ားအား ညႊန္း၏။

ဦးအုန္းကဲ့သို႔ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စာအုပ္လမ္းညႊန္မ်ားေပးခဲ့သူ ေနာက္တဦးကား …. အုိးေဝဦးညိဳျမ ျဖစ္သည္။ ဦးညိဳျမက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား “ဟားဗက္ဂႏၲဝင္” (Harvard Classics) စာအုပ္တြဲ တစံုလံုးအား လက္ေဆာင္ေပး၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွစ္သက္သည့္ စာအုပ္မ်ားစာရင္းတြင္ “ဟားဗတ္ဂႏၲဝင္” စာအုပ္တြဲလည္း ပါ၏။ မၾကာခဏ ျပန္ျပန္ဖတ္သည္။ နယူးေဒလီသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သယ္ယူသြားမည့္ ပစၥည္းအမ်ားစုက စာအုပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

နယူးေဒလီတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေနရသည့္အိမ္က …. အကၠဘာလမ္း (Akbar Road) တြင္ ရွိသည္။ အိမ္နံပါတ္က ၂၄ ျဖစ္သည္။ ၿခံက က်ယ္ဝန္း၏။ ပန္းပင္မ်ားႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၾကီးတခုအလား ….။ အိမ္မွာလည္း ၾကီးမားခန္႔ျငား တင့္တယ္လြန္းလွ၏။ ေဒလီရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေနအိမ္လမ္းထိပ္တြင္ သေျပပင္မ်ားရွိသည္။ သေျပသီး သီးခ်ိန္၌ ခရမ္းေရာင္ရင့္ရင့္ ရွည္ေမ်ာေမ်ာ သေျပသီးတုိ႔က လမ္းေဘးတြင္ ေျပာင္ေျပာင္လက္လက္ႏွင့္ ေဖြးေနသည္။ သေျပသီးအား ေဒလီတြင္က “ဇမၹဳ” ဟု ေခၚၾကသည္။ သေျပပင္မ်ားအၾကား ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားမိသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကဗ်ာဆရာၾကီး မင္းသုဝဏ္၏ ကဗ်ာတုိေလးအား သတိရမိ၏။

“ဝါဆို ….. ဝါေခါင္

ေရေတြၾကီးလို႔ …..

သေျပသီးမွည့္ ေကာက္စို႔ကြယ္ …..”


(၁ဝ)


နယူးေဒလီ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ “ဂ်ဳိးဇက္ႏွင့္ ေမရီ ကြန္ဗင့္ေက်ာင္း” (Convent of Jesus and Mary) တြင္ ပညာဆက္သင္ရသည္။ က်စ္ဆံၿမီး တုတ္တုတ္ရွည္ရွည္ၾကီးႏွင့္ ၁၅ ႏွစ္သမီးအရြယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေက်ာင္းသစ္၊ အတန္းသစ္၊ မိတ္ေဆြအသစ္မ်ားအၾကား၌ ထူးဆန္းေနသည္။ “ဂ်ဳိးဇက္ႏွင့္ ေမရီ ကြန္ဗင့္ေက်ာင္း” တြင္ တႏွစ္ခန္႔ ပညာသင္ၿပီးသည့္ေနာက္ …. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေဒလီတကၠသိုလ္၊ ေလဒီရွယ္ရီရမ္ ေကာလိပ္ (Lady Shri Ram College) သို႔ ဝင္ခြင့္ရ၏။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ……။

ေလဒီရွယ္ရီရမ္ ေကာလိပ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸဘာသာရပ္အား အဓိကဘာသာအျဖစ္ ယူခဲ့၏။ ေဒလီတကၠသိုလ္တြင္ တတ္ေရာက္ေနစဥ္ … ရန္ကုန္မွ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ သတင္းမ်ားအား ဆက္တုိက္ဆိုသလိုပင္ ၾကားေနရ၏။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ေနဝင္းဦးေဆာင္သည့္ စစ္တပ္က တုိင္းျပည္အာဏာအား သိမ္းယူလုိက္၏။ ၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းပြဲက ၅၈ ကဲ့သို႔ ကတၱီပါအာဏာသိမ္းပြဲမ်ဳိး မဟုတ္….။ ပစ္ခတ္မႈ ပါ၏။ သမၼတ၏ အိမ္ေတာ္အား ဝင္ေရာက္စီးနင္ရာတြင္ ပစ္ခတ္ဝင္ေရာက္၏။ သမၼတ စပ္ေရႊသိုက္၏ သားတဦး ေသဆံုးခဲ့ရ၏။ ေသြးႏွင့္စေသာ ခရီးအစ…..။ ျမန္မာျပည္က အေမွာင္နက္နက္အတြင္းသို႔ တိုးဝင္ကာ သြားေနေလၿပီဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြးထင္မိခဲ့၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒလီတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္အတြင္း ဗိုလ္ေနဝင္း၏ အာဏာသိမ္း တပ္မေတာ္အဖြဲ႔အေပၚ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားတုိ႔က ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပၾကသည့္ သတင္းမ်ား ၾကားရ၏။ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔စြာႏွင့္ပင္ နားစြင့္ေနမိသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သေဘာတူ၏။ ေက်ာင္းသားတုိ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ရဲဝ့ံမႈအား သေဘာက်ႏွစ္သက္၏။ မိမိသည္လည္း ေဒလီတကၠသိုလ္၌ ပညာသင္ေနသည့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူတဦး….။ “ေက်ာင္းသား” ဟူေသာ “ေသြး” က “ေဝး” ေသာ္လည္း “နီး” ေစ၏။ ရင္ခုန္သံခ်င္းက …. “ဟာမိုီနီ” ျဖစ္၏။ ဤသို႔ပင္ ….. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခံစားမိ၏။ ၿပီးလွ်င္ ….. မိမိကိုယ္တုိင္က “အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သတ္သည္ကို မႏွစ္သက္…..။ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈအား နင့္နင့္သည္းသည္း ဆန္႔က်င္၏။”

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ …..။

မိခင္မွတဆင့္ ရန္ကုန္၏ သတင္းဆိုးၾကီးအား ၾကားရ၏။

“ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သမဂၢအေဆာက္အအံုၾကီးကို ဗိုလ္ေနဝင္းက ယမ္းဘီးလူးနဲ႔ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္ၿပီ……”

ေဒၚခင္ၾကည္၏ စကားသံက …. တိုး၍ တိမ္ဝင္သြား၏။ စကားလံုးတို႔က လည္ေခ်ာင္းအတြင္း တစ္ခံေနသည့္ အလား….။ ၿပီးမွ …. ေဒၚခင္ၾကည္၏ လည္ေခ်ာင္းဝမွ စကားလံုးတို႔သည္ ထစ္ထစ္ေငါ့ေငါ့ႏွင့္ အားယူ၍ ထြက္လာသည္။

“အထဲမွာရွိေနတဲ့ …. ေက်ာင္းသားေတြအားလံုးလည္း ….. က်ဆံုးကုန္ၾကတယ္……”

“အုိ …”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တကိုယ္လံုး ေတာင့္တင္းသြား၏။ တဒဂၤအတြင္း ေသြးတို႔ လွည့္လည္မႈ ရပ္တန္႔ၿပီး ေအးခဲသြားသည့္ အလား…..။

နာၾကည္းမႈ….. ေၾကကြဲမႈ….. အ့့ံၾသမႈ….. ထိတ္လန္႔မႈ….. ဝမ္းနည္းမႈ…. ေဒါသ…။ ဤခံစားမႈေဝဒနာတုိ႔က တဒဂၤအတြင္း တၿပိဳင္တည္း စုၿပံဳ၍ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္လား……။ ဒါမွမဟုတ္….. တခုၿပီးတခု …. ပဥၥလက္ဆန္စြာႏွင့္ ျဖစ္ေပၚခံစားခဲ့ရသည္လား…..။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မေဝခြဲတတ္……။ ခဏငယ္ေပါင္းမ်ားစြာအား လြန္ေသာ္ …. အသိတရားသည္ ခႏၶာႏွင့္ ျပန္၍ကပ္မိ၏။ ဤတြင္မွ …. သတိထားမိသည္မွာ …. ေမာပမ္းမႈၾကီးစြာႏွင့္ အသက္ရႉေနရျခင္း…..။ ရင္ထဲတြင္ ေမာေန၏။ အေမာက ….. ေဖာ္ျပ၍ မတတ္စြမ္းသာ။ တကိုယ္လံုး ႏံုးခ်ိေနသည္။

မိခင္ေဒၚခင္ၾကည္သည္လည္း မိမိကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္၍ေနမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထင္မိ၏။ ဗိုလ္ေနဝင္းက ေဖေဖ ထူေထာင္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အား ပထမဖ်က္ဆီး၏။ ၿပီးလွ်င္…. ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေဖေဖတို႔ စတင္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအား ၿဖိဳဖ်က္ျပန္သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ ေဖေဖလက္ႏွင့္ လုပ္ခဲ့သမွ်အား ေျခႏွင့္လိုက္၍ ဖ်က္ေနေလ၏။ ဤသို႔ပင္…. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမင္မိ၏။ ဤ အျမင္အား အကိုျဖစ္သူ ကိုေအာင္ဆန္းဦးအား ေျပာျပလွ်င္…. သူ မည္သို႔ဆိုေလမည္နည္း။ အကိုျဖစ္သူ ကိုေအာင္ဆန္းဦးက ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ သူႏွင့္ အျမင္မတူ…..။ တခုခုဆိုလွ်င္ ….. ကိုေအာင္ဆန္းဦးက တဖက္…..။ သူတို႔ သားအမိက တဖက္ ….အၿမဲပင္ အျမင္မတူၾက….။


(၁၁)


အိႏၵိယႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးအျဖစ္ႏွင့္ နယူးေဒလီသို႔ ေဒၚခင္ၾကည္ တာဝန္က်သည့္အခ်ိန္တြင္ “ေန႐ူး” သည္ အိႏၵိယတြင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲျဖစ္သည္။ ပန္ဒစ္ေန႐ူးက သခင္ေအာင္ဆန္းအား….ေလးစား၏။ တူသားညီေနာင္သဖြယ္လည္း ခ်စ္ခင္၏။ ငယ္ရြယ္ပ်ဳိျမစ္သည့္ သခင္ေအာင္ဆန္းအား အေရွ႕အာရွအတြက္ပါ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး အားထားခဲ့၏။ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့၏။ ဤအတြက္ပင္….. သခင္ေအာင္ဆန္း၏ ဇနီးႏွင့္ မိသားစု ေဒလီသို႔ ေရာက္လာသည့္အခါတြင္ ပန္ဒစ္ေန႐ူးက ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔အေပၚ၌ ဂ႐ုစိုက္၊ အေလးထား ဆက္ဆံျခင္းျဖစ္မည္။

ေက်ာင္းအားရက္မ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ “အကၠဘာ”လမ္း ေနအိမ္မွာပင္ “ပီယာႏုိ” သင္၏။ ဂ်ပန္ပန္းအလွျပင္နည္းကိုလည္း သင္ရ၏။ မိခင္ျဖစ္သူက စီစဥ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚခင္ၾကည္က သမီးျဖစ္သူအား ဂီတ၊ အလွ၊ အႏုပညာတြင္လည္း ခံစားသက္ဝင္ေစလိုဟန္ တူ၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ငယ္စဥ္ကပင္…. စနစ္တက် ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္မႈေအာက္၌ ၾကီးျပင္းခဲ့ရသူဟု ဆိုရမည္။ မိခင္ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၾကံ႕ခိုင္၊ ျဖတ္လတ္ေစရန္လည္း ျမင္းစီးအတတ္အား သင္ေစျပန္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမင္းစီးေလ့က်င့္သင္ၾကားရသည့္ ျမင္ကြင္းက…. အိႏၵိယႏိုင္ငံသမၼတၾကီး၏ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ဖြဲ႔ ျမင္းစီးေလ့က်င့္ရာ ျမင္းကြင္းျဖစ္သည္။ ထိုျမင္းကြင္း၌ပင္ ပန္ဒစ္ေန႐ူး၏ ေျမးမ်ားျဖစ္သည့္ ရာဂ်စ္ဂႏၵီ၊ ဆန္ေဂ်းဂႏၵီတို႔ႏွင့္အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမင္းစီးေလ့က်င့္ခဲ့၏။

ေဒလီ၏ ဆင္ေျခဖံုးဘက္တြင္ “ေမေရာ္လီ” (Mehrauli) အမည္ရွိ ရပ္ကြက္တခု ရွိသည္။ ထိုရပ္ကြက္တြင္ “အေသာက ဝိဟာရ” အမည္ရွိ ဗုဒၵသာသနိက အေဆာက္အအံုတခု ရွိ၏။ “အေသာက ဝိဟာရ” က ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသူ မရွိသျဖင့္ ယုိယြင္းပ်က္စီးေန၏။ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ဗုဒၵဘာသာကိုးကြယ္သည့္ သံတမန္တို႔၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈအား ရယူ၍ “အာေသာက ဝိဟာရ” အား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္….. “အာေသာကဝိဟာရ” က ေဒလီရွိ ဗုဒၵဘာသာဝင္တို႔၏ ဗုဒၵဘာသာပြဲေတာ္ၾကီးမ်ား က်င္းပရာ…. ဝတ္ျပဳရာ…..။ ကမၼဌာန္းဘာဝနာ တရားစီးျဖန္းရာ….. သာသနိကအေဆာက္အအံုၾကီးတခု ျဖစ္လာခဲ့၏။ မိခင္ၾကီး၏ ဘာသာေရးရာေဆာင္ရြက္မႈ အဝဝတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း အတူတြဲ၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ပင္….။


(၁၂)


၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဒလီတကၠသိုလ္ (Lady Shri Ram College) မွ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံအဓိကႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေက်ာင္းၿပီးခဲ့၏။ ထုိစဥ္က….. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အသက္မွာ ….. ၁၈ ႏွစ္စြန္း႐ုံမွ်သာ ရွိေသး၏။ ပညာေရးအား ဆက္လက္သင္ၾကားရန္အတြက္ နည္းလမ္းရွာၾက၏။ ထုိစဥ္က….. အကိုျဖစ္သူ ကိုေအာင္ဆန္းဦးသည္ အဂၤလန္တြင္ ေက်ာင္းတက္ေန၏။ ေဒၚခင္ၾကည္က သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း အဂၤလန္တြင္ပင္ ပညာဆက္၍ သင္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္၏။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ေလာ(ဒ္)ဂိုးဘု(သ္) (Lord Gore Booth)ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ ပက္ႀတိရွာ (Patricia) တုိ႔က …. ေဒၚခင္ၾကည္၏ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ရန္ကုန္တြင္ ေနစဥ္ကတည္းက ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္ သိကၽြမ္းခင္မင္ခဲ့သည့္ မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က …. ေလာ့(ဒ္)ဂိုးဘု(သ္)သည္ ရန္ကုန္တြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ၾကီးအျဖစ္ႏွင့္ ေရာက္ရွိေနခဲ့၏။ ယခု….. ေဒလီတြင္ ေလာ့(ဒ္)ဂိုးဘု(သ္) ဇနီးေမာင္ႏွံႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္တို႔ ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေလာ့(ဒ္)ဂုိးဘု(သ္)က ေဒလီသို႔ ၿဗိတိသွ်မဟာမင္းၾကီး တာဝန္ႏွင့္ ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ဆံုေတြ႔မႈကား ……. ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈအား တုိး၍ …..ခုိင္ၿမဲေစ၏။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ေအာက္စဖို႔တကၠသိုလ္၊ ဟူးခ်ိေကာလိပ္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ရ၏။ ေအာက္စဖို႔၌ ပညာသင္စဥ္ တေလွ်ာက္လံုး ေလာ့(ဒ္)ဂုိးဘု(သ္) ႏွင့္ ပက္ႀတိရွာသည္ မိသားစုအရင္းအျခာကဲ့သို႔ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေစာင့္ေရွာက္၏။ ပက္ႀတိရွာတို႔၏ အိမ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိသားစုအိမ္ကဲ့သို႔….။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က..ပက္ႀတိရွာတုိ႔၏ မိသားစုဝင္ သမီးတစ္ဦးကဲ့သို႔…..။ ေလာ့(ဒ္)ဂုိးဘု(သ္)ႏွင့္ ပက္ႀတိရွာတို႔တြင္ သား ၂ ဦးႏွင့္ သမီး၂ ဦး ရွိ၏။ သူတုိ႔ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ေမာင္ႏွမရင္းျခာမ်ားသဖြယ္….ရင္းႏွီးေႏြးေထြးခဲ့ၾက၏။ ဤအိမ္မွပင္ ….ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿဗိတိန္ရွိ ႏိုင္ငံေရးသမားၾကီးမ်ား၊ ေတာ္ဝင္အစိုးရ အမႈထမ္းၾကီးမ်ားႏွင့္ သိကြ်မ္းခြင့္ ရခဲ့၏။


(၁၃)


ေအာက္စဖို႔တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေနစဥ္အတြင္း ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မိခင္ရွိရာ နယူးေဒလီသို႔ ႏွစ္စဥ္ျပန္ၿမဲ…..။ တႏွစ္တြင္မူ ….ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မိခင္ရွိရာ ေဒလီသို႔ မျပန္ဘဲ …. မိခင္ထံတြင္ ခြင့္ေတာင္းၿပီး ေဒၚသန္းေအးရွိရာ အယ္(လ္)ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္၏။ ေဒၚသန္းေအးအား ရင္းႏွီးသူမ်ားက “ဒိုရာသန္းေအး” ဟုသာ ေခၚၾက၏။ အမ်ားကမူ ….“ေလွကေလး” သီခ်င္းႏွင့္အတူတြဲ၍ အဆိုေတာ္ “ဘိလပ္ျပန္သန္း” ဟု သိၾက၏။ ေဒၚသန္းေအးက …. ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ရွားပါးလွသည့္ မိန္းခေလးမိတ္ေဆြမ်ားထဲမွ ရွားရွားပါးပါး မိတ္ေဆြတဦး…။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ၿဗိတိသွ်နန္းရင္းဝန္ အက္တလီႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ လန္ဒန္သို႔ သြားစဥ္က …. ဒိုရာသန္းေအးသည္ လန္ဒန္တြင္ ရွိေန၏။ လန္ဒန္ေဆြးေႏြးပြဲက တလမွ် ၾကာ၏။ ထိုကာလမ်ားတြင္ ဒုိရာသန္းေအးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔အား အစစအရာရာ ကူညီခဲ့၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ သားအမိ ေဒလီတြင္ရွိစဥ္ ဒုိရာသန္းေအးသည္ ကုလသမဂၢ ျပန္ၾကားေရးဌာန ဝန္ထမ္းအျဖစ္ႏွင့္ နယူးေဒလီသို႔ တာဝန္က်၏။ ေဒလီတြင္ ေဒၚခင္ၾကည္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ႏွင့္ ဒိုရာသန္းေအးတုိ႔ ပုိမုိရင္းႏွီးခဲ့၊ ခင္မင္ခဲ့ၾက၏။ ဒိုရာသန္းေအးက အိႏၵိယမွ အယ္(လ္)ဂ်ီးရီးယားသို႔ ကုလသမဂၢ ဝန္ထမ္းတာဝန္ႏွင့္ပင္ ေရႊ႔ေျပာင္းတာဝန္ထမ္းရ၏။ ဤတြင္ …. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိခင္ထံ ခြင့္ေတာင္းၿပီး ဒိုရာသန္းေအးႏွင့္ သြားေနျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဗိုလ္မႉးၾကီး ဟြာရီဘူမီဒီယန္ (Houari Bou Medienne) က သမၼတ အာမတ္ဘင္ဘဲလားအား ျဖဳတ္ခ်ၿပီး အာဏာသိမ္း၏။ အယ္ဂ်ီးရီးယား အာဏာသိမ္းမႈက ေသြးထြက္သံယိုမႈ မရွိခဲ့….။ အယ္ဂ်ီးရီးယားက ၁၈၆၅ မွ စၿပီး ျပင္သစ္၏ ကိုလိုနီျဖစ္ခဲ့၏။ ကိုလိုနီသက္ရွည္၏။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ အယ္ဂ်ီးရီးယား အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦးက ျပင္သစ္ကိုလိုနီအစိုးရအား လက္နက္ကိုင္၍ ေတာ္လွန္သည္။ ဖိႏွိပ္သူႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ပဋိပကၡက ၾကီးမား၏။ ေနာက္ဆံုး ….. ျပင္သစ္သမၼတ ဒီေဂါလက္ထက္တြင္ “ေအဗီယန္စာခ်ဳပ္” (Treaty of Evian) အား ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး အယ္ဂ်ီးရီးယား လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့၏။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၄ ရက္…..။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္….. အယ္ဂ်ီးရီးယား အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ အာမက္ဘင္ဘဲလား (Ahmed Ben Bella) သမၼတ ျဖစ္လာ၏။

၆၅ အာဏာသိမ္းမႈက လြတ္လပ္ၿပီး ၃ ႏွစ္အၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အယ္ဂ်ီးရီးယားသို႔ ေရာက္သည့္အခ်ိန္၌ အာဏာသိမ္းမႈက ျဖစ္ပြားၿပီးစ…..။ ရက္ပိုင္းမွ်သာ ရွိဦးမည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ …. အယ္ဂ်ီးရီးယားက …. နာလန္ထစ ၿမိဳ႕ေတာ္….။ ၈ ႏွစ္ၾကာ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ၾကံဳခဲ့ရသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ….. အပ်က္အဆီးမ်ားႏွင့္….။ သံ႐ုံးမ်ား၊ ကုလသမဂၢ႐ုံးမ်ားက ယခုမွ အေျချပဳစ….။ အေဆာက္အအံု ရွားပါးမႈက အဓိက အခက္အခဲ ျဖစ္ေနသည္။ ေရေပးေဝယူေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး ….. အားလံုးသည္ အစမွ ျပန္စရမည့္ အေျခ။ ကိုလိုနီ ျပင္သစ္အာဏာပိုင္တုိ႔ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကၿပီးေနာက္…. ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္မ်ား အယ္ဂ်ီးရီးယားၿမိဳ႕ပ်က္ၾကီးသို႔ တဖြဲဖြဲဝင္လာေနၾက၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အယ္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ဖိတ္ၾကားခံရသည့္ ဧည့္ခံပြဲမ်ားထက္….. လမ္းေပၚမွ အယ္ဂ်ီးရီးယား လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ေတြ႔၍ အယ္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ျဖစ္ထြန္းေနသည့္ အေျခအေနမ်ားအား ေမးျမန္းေလ့လာရန္သာ စိတ္ထက္သန္လ်က္ ရွိသည္။ အယ္ဂ်ီးရီးယားတြင္ NGO (အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႔) တဖြဲ႔ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ဆက္သြယ္သည္။ ထုိ NGO က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲခဲ့ရသည့္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ကာစ လူထုအား ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္သည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာလုပ္ငန္းက ….. လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲအတြင္း က်ဆံုးခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေနအိမ္အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနၾက၏။ စီမံကိန္းက ၾကီး၏။ အယ္ဂ်ီးရီးယား လူမ်ဳိးမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံစံုမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္မ်ားလည္း ပါ၏။ ႐ုရွား၊ ျပင္သစ္၊ ေဟာ္လန္၊ လက္ဗႏြန္၊ ဂ်ာမဏီမွ လူငယ္မ်ား….။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ထုိလုပ္ငန္းတြင္ ဝင္၍ လုပ္အားေပး၏။ ျမန္မာျပည္မွ တဦးတည္းေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း….။ ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ခဲ့၏။ ပူျပင္းေသာ ရာသီဥတုအတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္….။ ေက်ာင္းမ်ား ျပန္ဖြင့္မွပင္ အယ္ဂ်ီးရီးယားမွ ေအာက္စဖို႔သို႔ ျပန္သြားခဲ့ေတာ့၏။

(၁၄)


၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ေအာက္စဖို႔တကၠသိုလ္ ဟူးခ်္ေကာလိပ္မွ ဒႆနိကေဗဒ၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၹံ၊ စီးပြားေရး ေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္တို႔ႏွင့္ ဝိဇၨာ (ဂုဏ္ထူး) ဘြဲ႔ ရရွိခဲ့၏။ ထုိစဥ္က…. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသက္သည္ ၂၂ ႏွွစ္ ရွိၿပီ။ ဘြဲ႔ရၿပီးေနာက္….. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လန္ဒန္တကၠသိုလ္ အေရွ႕တုိင္းႏွင့္ အာဖရိကေလ့လာေရးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဌာနတြင္ သုေတသနလက္ေထာက္အျဖစ္ အလုပ္ဝင္၏။ သမုိင္းပါေမာကၡ ဟယူးတင္ကာ (Hugh Tinker) ၏ လက္ေထာက္အျဖစ္ ဝင္လုပ္ျခင္းျဖစ္၏။ ၂ ႏွစ္ခန္႔ လုပ္ၿပီးေနာက္….. သုေတသန လက္ေထာက္အျဖစ္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့၏။ အလုပ္မွထြက္ၿပီးေနာက္….. အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္သို႔သြားရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္၏။

နယူးေယာက္တြင္က…. ဒိုရာသန္းေအး ရွိ၏။ ဒိုရာသန္းေအးက အယ္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ကုလသမဂၢျပန္ၾကားေရး အရာရွိအျဖစ္ ၄ ႏွစ္ခန္႔ တာဝန္ထမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္….. နယူးေယာက္ရွိ ကုလသမဂၢ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ျပန္ေရာက္ေနသည္။ မိခင္ေဒၚခင္ၾကည္မွာလည္း အိႏၵိယႏုိင္ငံဆုိင္ရာ သံအမတ္ၾကီးရာထူးမွ အၿငိမ္းစားယူခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ရွိ အမွတ္ ၅၄ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္၌ ျပန္ေရာက္ေနျပီ။ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ လက္ေအာက္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္၍မေနလုိ…။ သူ႔အတြက္ အလုပ္လည္းရွိမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မထင္မွတ္….။ ၿပီးလွ်င္ …. ဗိုလ္ေနဝင္းမွလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ မ်ဳိးဆက္အား ျမန္မာျပည္အတြင္း၌ ေနထုိင္အေျခခ်ေစလိုဟန္ မရွိ…..။ ဤအတြက္ပင္ ….. နယူးေယာက္သို႔သြားရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။

နယူးေယာက္သို႔ ေရာက္ၿပီးေနာက္ …. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ဆုးံျဖတ္ရသည္မွာ …. နယူးေယာက္ တကၠသိုလ္တြင္ ဘြဲ႔လြန္ဆက္၍ တက္မည္လား…။ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္တြင္ အလုပ္ဝင္မည္လား….။ နယူးေယာက္ တကၠသိုလ္တြင္ ဘြဲ႔လြန္ဆက္တက္ႏုိင္ေရးအတြက္က …. နယူးေယာက္တကၠသိုလ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေရးရာ ပါေမာကၡအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပါေမာကၡ ဖရင့္ထေရဂါ (Dr Frank Trager) က ကူညီေပးႏုိင္၏။ ျပႆနာက ေန႔စဥ္ေက်ာင္းသို႔ သြားလားေရးအခက္အခဲ ျဖစ္သည္။ ဒိုရာသန္းေအးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေနထုိင္သည့္ “မန္ဟတ္တင္” (Midtown Manhatten) က ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ရွိ၏။ “မန္ဟတ္တင္” မွ နယူးေယာက္တကၠသိုလ္သို႔ ဘတ္(စ္)ကားႏွင့္ သြားရမည္။ ခရီးက ေဝး၏။ ကားမူးတတ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အဖို႔ အခက္ေတြ႔ေန၏။ ၿပီးလွ်င္ …. ဘတ္(စ္)ကားမွတ္တိုင္မွတဆင့္ နယူးေယာက္တကၠသိုလ္သို႔ လမ္းေလွ်ာက္၍ ဆက္သြားရမည္။ ပန္းၿခံတခုအား ျဖတ္ရမည္။ ထုိပန္းၿခံတြင္က ….. လမ္းသရဲလူၾကမ္းမ်ား က်က္စား၏။ ထုိခရီးက ….တေန႔တရက္ ခရီးမဟုတ္…။ တခါတရံ ခရီးမဟုတ္….။ ေန႔စဥ္ အခ်ိန္မွန္သြားရမည့္ ခရီးျဖစ္သည္။ မလြယ္…..။ ေနာက္ဆံုး …. ဘြဲ႔လြန္သင္တန္း ဆက္တက္ေရးအား ေလာေလာဆယ္ဆယ္တြင္ ဆိုင္းငံ့ထားရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္၏။ ၿပီးေနာက္….ကုလသမဂၢတြင္ အလုပ္ဝင္ေလွ်ာက္၏။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး႐ုံး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ေရးဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မီတီတြင္ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ႏွင့္ အလုပ္ဝင္ရ၏။

ကုလသမဂၢ ဝန္ထမ္းမ်ားက ညေန႐ုံးဆင္းၿပီး အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ စေန၊တနဂၤေႏြ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ား၌ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္အားေပးၾကရ၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနထုိင္သည့္ “မန္ဟတ္တင္” ေနအိမ္အနီးတြင္ ဘဲ(လ္)ဗယူး (Belleview) အမည္ရွိ ေဆး႐ုံတ႐ုံ ရွိ၏။ ေဆး႐ုံက နယူးေယာက္ေဆး႐ုံၾကီး၏ အခြဲတခုဟု ဆုိရမည္။ ေဆး႐ုံရွိ လူနာမ်ားက ….. အေမရိကန္ရွိ ဆင္းရဲမြဲေတဆံုးလူနာမ်ား….။ ကင္ဆာကဲ့သို႔ ကုသ၍ မေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေတာ့သည့္ ေဝဒနာသည္မ်ား၊ ခိုကိုးရာမဲ့မ်ားႏွင့္ ဘဝအား ရင္မဆိုင္ႏုိင္ေတာ့သည့္ လူမမာမ်ားျဖစ္၏။ ထုိေဆး႐ုံတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အပတ္တုိင္း အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ သြားေရာက္၍ လူနာမ်ားအား ျပဳစု၏။ ျပဳစုသည္ဆိုရာ၌ လူမမာမ်ားအား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဖးမေပးျခင္း….။ သူတုိ႔အားစာဖတ္ျပျခင္း၊ သူတို႔၏ အခက္အခဲမ်ားအား စာနာမႈေပးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္၏။


(၁၅)


ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလုပ္ဝင္ေနသည့္အခ်ိန္၌ ကုလ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က ဦးသန္႔ ျဖစ္သည္။ ဦးသန္႔၏ ေနအိမ္က “ရီးဗားေဒး(လ္)” (Riverdale)တြင္ ရွိ၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ေနအိမ္ႏွင့္မူ ကားႏွင့္ တနာရီခန္႔ သြားရမည္။ “ရီးဗားေဒး(လ္)တြင္ပင္ ….. ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ကုလသမဂၢ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးတင္၏ ေနအိမ္လည္း ရွိ၏။ ဦးစိုးတင္က အေမရိကန္ရွိ ျမန္မာမ်ားအား “သိုးမ်ား၊ ဆိတ္မ်ား” ဟူ၍ မခြဲျခား….။ အားလံုးအား တန္းတူပင္ ဆက္ဆံ၏။ “သိုးမ်ား၊ ဆိတ္မ်ား” ဟူသည္က ….. ဗိုလ္ေနဝင္း၏ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအား ေထာက္ခံၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ေအာက္တြင္ ၿငိမ္ဝပ္ေနသူမ်ားအား “သိုးမ်ား” ဟု ေခၚၿပီး၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအား ဆန္႔က်င္ေဝဖန္သူမ်ားကိုမူ ….ဆိတ္မ်ားဟု ေခၚၾက၏။

ဦးစိုးတင္၏ အိမ္တြင္က …..သုိးမ်ားျဖစ္ျဖစ္၊ ဆိတ္မ်ားျဖစ္ျဖစ္ ဝင္ထြက္၍ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျငင္းခုန္၍ ရ၏။ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြး၍ ရ၏။ တခါတရံတြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္အထိ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္…. ျပႆနာမရွိ။ ေဗြမယူ…..။ အခင္အမင္မပ်က္ၾက……။ ဦးစိုးတင္က ေတာ္လွန္ေရးေကာ္စီႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားက “ရဲလြန္း” သည္ဟု ဆိုသည့္အခါမ်ားတြင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က…

“ယံုၾကည္ခ်က္အရ သတၱိရွိ႐ုံမက …. အဆက္အႏြယ္အရလည္း သတၱိရွိတာကိုး” ဟု ေနာက္ေျပာင္ၿပီး ျပန္ေျပာေလ့ရွိ၏။


(၁၆)


၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ စစ္ဗိုလ္ ၁၇ ဦးႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအား ဖြဲ႔၏။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဝင္မ်ား အတြင္းမွ သူ႔အား ေျခရာတိုင္းလာမည့္သူ…..။ သူ႔အား ဆန္႔က်င္ရန္ အလားအလာရွိသည့္ သူမ်ားအား ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ တေယာက္ၿပီးတေယာက္ ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့၏။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္ၾကီး၊ ဗိုလ္မႉးၾကည္ေမာင္၊ ဗုိလ္မႉးၾကီးေစာျမင့္၊ ဗိုလ္မႉးၾကီးတင္ယုဆုိင္ …. စသျဖင့္ တေယာက္ၿပီးတေယာက္ ျဖဳတ္၊ ထုတ္ပစ္ခဲ့၏။ ေနာက္ဆံုး ျဖဳတ္ထုတ္ပစ္ျခင္းခံရသည္က ….. ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင္ေဖဟု ဆိုရမည္။ ျဖဳတ္၊ ထုတ္ပစ္ခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီဝင္မ်ား၏ ေနရာမ်ားတြင္ ….ဗိုလ္မႉးၾကီးလြန္းတင္၊ ဗိုလ္မႉးၾကီးေသာင္းဒန္(ေလ)၊ ဗိုလ္မႉးၾကီးေမာင္လြင္၊ ဗိုလ္မႉးၾကီး တင္ဦး….. စသည့္တပ္္မႉးမ်ားႏွင့္ အစားထုိး၏။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ (မ.ဆ.လ)အား “အျမဳေတပါတီမွ ျပည္သူ႔ပါတီသို႔” ဟူ၍ ေၾကြးေၾကာ္သံအား ေအာ္ဟစ္ရင္း ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္ လုံ႔လထုတ္၍ ေနသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္းမွသည္….. ျမန္္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေနဝင္းသို႔….။

၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ မ.ဆ.လ ပါတီ၏ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ပါတီညီလာခံအား က်င္းပ၏။ မ.ဆ.လ ညီလာခံက စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားအား ခ်၏။ ႏွစ္တုိ….ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုထိုေသာ စီမံကိန္းမ်ားအား ဗိုလ္မႉးၾကီးေမာင္လြင္က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရ၏။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ (မူၾကမ္း) ေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္” ကို ဖြဲ႔စည္း၏။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္စန္းယုအား ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျပန္သည္။ စစ္ဗိုလ္ၾကီးမ်ား ေဘာင္းဘီခြ်တ္ခ်ရန္ တျဖည္းျဖည္း ျပင္ဆင္ေနၾက၏။ ဗိုလ္မႉးၾကီးေမာင္လြင္သည္ ကုလ အေထြေထြညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ေခါင္းေဆာင္၍ နယူးေယာက္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည္။ နယူးေယာက္ရွိ ကုလသမဂၢ အၿမဲတမ္းကို္ယ္စားလွယ္ ဦးစိုးတင္၏ ေနအိမ္က ႏွစ္စဥ္ …. စက္တင္ဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလလယ္ ရက္မ်ားတြင္ ဧည့္ခံပြဲမ်ားႏွင့္ လူစည္ၿမဲျဖစ္သည္။ ထုိရက္မ်ားက …. ကုလသမဂၢ၏ အေထြေထြညီလာခံၾကီးအား က်င္းပသည့္ ရက္မ်ားျဖစ္၍ …. ျမန္မာျပည္မွ အေထြေထြညီလာခံသို႔ လာေရာက္၍ တက္ေရာက္ၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ စည္ကား၍ ေနတတ္သည္။

တေန႔…. ။

ဦးစိုးတင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒိုရာသန္းေအးတုိ႔အား သူ၏အိမ္သို႔ ထမင္းစားၾကြရန္ ဖိတ္၏။ ထုိစဥ္က…. နယူးေယာက္တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံၾကီးအား က်င္းပေနစဥ္ကာလ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မႉးၾကီးေမာင္လြင္တို႔ အဖြဲ႕ေရာက္ေနေၾကာင္းလည္း သိရ၏။ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ေတြ႔လိုေၾကာင္းလည္း ဦးစိုးတင္က ေျပာ၏။

တခုခုေတာ့….တခုခုပဲဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒိုရာသန္းေအးတို႔ စိတ္မွ ေတြးထင္ထားလိုက္၏။

ဦးစိုးတင္၏ ေနအိမ္သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒိုရာသန္းေအးတို႔ ေန႔လည္ခင္းအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေရာက္သြားၾက၏။ ပန္းမ်ား၊ ရြက္လွပင္မ်ား…။ အနက္ႏွင့္ ေရႊအိုေရာင္ ျမန္မာ့ယြန္းထည္မ်ားႏွင့္ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္သံတမန္ၾကီး၏ အိမ္ဧည့္ခန္းသည္ ခန္႔ျငား၍ ေနသည္။ ေလးေထာင့္စပ္စပ္ ဧည့္ခန္းအတြင္း …. အေထြေထြညီလာခံၾကီးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေရာက္ေနၾကသည့္ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးမ်ားအား ေတြ႔ရ၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အခန္းတဖက္စြန္းရွိ ထိုင္ခံုေပၚတြင္ ေနရာခ်ေပး၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တဖက္စြန္းတြင္က…. ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ … ဗိုလ္မႉးၾကီးေမာင္လြင္….။ ဗိုလ္မႉးၾကီးေမာင္လြင္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္….၊ ဆုိင္လ်က္ အေနအထား….။

အိမ္ရွင္ဦးစုိးတင္သည္ ယဥ္ေက်းစြာ ၿပံဳးရင္း ဧည့္ခံေနရေသာ္လည္း…. ၾကိဳတင္သိရွိၿပီးသည့္ အေရးေၾကာင့္ အေနခက္သည့္ဟန္ ေပါက္ေနသည္။ အခင္းအက်င္းက…. ျမန္မာအာဏာပိုင္ သံတမန္ၾကီးမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစံုတခုေသာ စီရင္ခ်က္အား ခ်မွတ္ရန္စိုင္းျပင္းေနသည္ဟု ထင္မွတ္စရာ….။

ဘယ္လုိစီရင္ခ်က္မ်ဳိးလဲ….။ ေတြးမရ…..။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ သူ၏ ဆိုဖာထုိင္ခံုေပၚ၌ သက္ေတာင့္သက္သာပင္ ထုိင္ေန၏။

အလႅာပ၊သလႅာပ ....စကားမ်ားက ခဏပင္….။ အေရးေတာ္ပံုအား စ၏။ ဗိုလ္မႉးၾကီးေမာင္လြင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား…..

“မည္သည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အား ကိုင္ေဆာင္ထားပါသနည္း….” ဟူ၍ စ…စခ်င္းေမး၏။ ၿပီးလွ်င္ … “မိခင္ေဒၚခင္ၾကည္သည္ သံအမတ္ၾကီးတဦး မဟုတ္ေတာ့သည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ သံတမန္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အား ျပန္အပ္ရမည္” ဟု ဆိုသည္။ “ယခုအထိ ျပန္မအပ္ရေသးသည္မွာ မွန္ပါသလား….” ဟူ၍ တရားသူၾကီးတဦး၏ ေလသံႏွင့္ တရားခံ ေမး….ေမးေနျပန္သည္။

“သံတမန္မ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အား ဆက္ၿပီးကိုင္ထားျခင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္မညီ …. နည္းလမ္းမက်သည့္ ကိစၥျဖစ္သျဖင့္ အျမန္ျပန္အပ္ရန္ လိုသည္” ဟု ေျပာရင္း စကားအား အဆံုးသတ္လိုက္၏။

ဧည့္ခန္းေဆာင္အတြင္း အရာရာသည္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က…. တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ပင္….။ အားလံုးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အာ႐ုံစိုက္ေနၾက၏။ မည္သို႔ျပန္ေျပာမည္နည္း….။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအးေဆးတည္ၿငိမ္ေသာ ေလသံႏွင့္ စကားစ၏။

“ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ အသစ္ရရန္ … လန္ဒန္ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးတြင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္မွာ ၾကာပါၿပီ။ ယခုထိ သံ႐ံုးမွ အေၾကာင္းမျပန္ေသးပါ။ ….. မည္သည့္အတြက္ ဤမွ် ၾကန္႔ၾကာေနသည္ကို မသိရပါ။ ဤအတြက္ နယူးေယာက္သို႔ လာခဲ့ရာတြင္ ရွိလက္စ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုပင္ ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢတြင္ အလုပ္ဝင္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျပရန္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္တခု လိုအပ္ပါတယ္။ လေပါင္းမ်ားစြာကပင္ လန္ဒန္သံ႐ုံးမွ ေပးပို႔လာမည္ကို ေစာင့္ေနခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္ ရရွိသည့္ႏွင့္ အေဟာင္းကို ဝမ္းသာစြာနဲ႔ ျပန္ၿပီး အပ္ႏွံေပးသြားပါမယ္။ ႏိုင္ငံျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနထုိင္ရန္မွာ သံတမန္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႐ိုး႐ိုးႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ….. တခုခုေတာ့ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ဒီမွာရွိၾကသူ “အန္ကယ္” တို႔ အားလံုး သိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္….” ဟူ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ စကားအား ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းႏွင့္ အဆံုးသတ္လိုက္၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စကားအဆံုးတြင္ လန္ဒန္သံ႐ံုးမွ သံအမတ္ကလည္း …. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီ။ ရန္ကုန္သို႔လည္း ပို႔ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္မွ မည္သို႔မွ် အေၾကာင္းမျပန္ေသးျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိ၏။

ဗိုလ္မႉးၾကီးေမာင္လြင္၏ မ်က္ႏွာ၌ ဇေဝဇဝါ၊ မတင္မက် ျဖစ္ေနသည့္ဟန္မွာ အထင္းသားေပၚေနသည္။ ၿပီးလွ်င္ …. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေတာင္းပန္သည့္အသြင္ႏွင့္ ….. အရင္က အေျခအေနကို လံုးေစ့ပတ္ေစ့ မသိရွိခဲ့ရ…..၊ ယခုမူ သေဘာေပါက္ၿပီျဖစ္၍ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္လွ်င္ …. ဤကိစၥအား အျမန္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေပးမည္ဟု ဆုိ၏။

ဧည့္ခန္းေဆာင္အတြင္း…..လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈမ်ား ျပန္ရလာ၏။ ဦးစိုးတင္၏ မ်က္ႏွာက ရႊင္ရႊင္ျပျပႏွင့္ ၿပံဳးေန၏။(၁၇)


၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာ မိုက္ကယ္အဲရစ္ႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားလိုက္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဒါက္တာ မိုက္ကယ္အဲရစ္၏ အိမ္ေထာင္ေရးက …..“သေဘာတူညီမႈ” တခုႏွင့္ ျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာ မိုက္ကယ္အဲရစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လက္ထပ္ခြင့္၊ ခြင့္ပန္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဒါက္တာ မိုက္ကယ္အဲရစ္အား …..

“က်မရဲ႕ ျပည္သူေတြက…. က်မကို လိုအပ္လာတဲ့အခါမွာ…. တာဝန္ဝတၱရားေတြကို ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ …. ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္မလား…..”

ဟူ၍ ၾကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္ ရယူခဲ့ၿပီး၊ လက္ထပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၇ဝ ဝန္းက်င္က ျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာ မိုက္ကယ္အဲရစ္က ၿဗိတိသွ်လူမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ေအာက္စဖို႔ တကၠသိုလ္ ပညာရပ္ဝန္းမွ သုေတသီ ပညာရွင္တဦး….။ ဗုဒၶဘာသာအား သက္ဝင္ယံုၾကည္ၿပီး၊ ေျမာက္ပိုင္း ဗုဒၶဘာသာဟုေခၚသည့္ မဟာယနဗုဒၵဘာသာႏွင့္ လူမႈေရး…၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းအား အထူးျပဳေလ့လာေနသည့္ သုေတသနပညာရွင္…..။ ေဒါက္တာ မိုက္ကယ္အဲရစ္က သူ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိုလည္း စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ေရးသား၍ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးသည့္ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ခင္ပြန္းရွိရာ “ဘူတန္” သို႔ လိုက္သြား၏။ ေဒါက္တာ မုိက္ကယ္အဲရစ္က ဘူတန္္တြင္ ဘူတန္ဘုရင္၏ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္မ်ားအား စာသင္ေပးသည့္ ေက်ာင္းဆရာ……။ ၿပီးလွ်င္ ဘူတန္အစိုးရ၏ ဘာသာျပန္ ဌာနတြင္လည္း အၾကီးတန္းအရာရွိအျဖစ္ အလုပ္ဝင္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘူတန္သို႔ ေရာက္ၿပီး၊ မၾကာ……။ ဘူတန္ႏိုင္ငံျခားေရး႐ံုးတြင္ ကုလသမဂၢေရးရာ အၾကံေပးအရာရွိအျဖစ္ အလုပ္ရ၏။ ထုိစဥ္က….. ဘူတန္ဘုရင္မွာ “ဂ်င္မီဆင္ရီဝမ္ခြ်တ္” ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထက္ ၁ဝ ႏွစ္မွ်ငယ္သည္။ သက္ေတာ္ ၁၇ ႏွစ္သာ ရွိေသးသည့္ မင္းပ်ဳိမင္းလြင္ေလး…..။

ဘူတန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ၁ ႏွစ္မွ်ေနခဲ့ၿပီး အဂၤလန္သို႔ ျပန္ခဲ့ၾက၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သားဦးကိုယ္ဝန္ႏွင့္…။ အဂၤလန္သို႔ ျပန္ေရာက္ၿပီးမၾကာ …. သားဦးအား ဖြားျမင္၏။ ၁၉၇၃ ခု…..။ သားအား…. “ျမင့္ဆန္းေအာင္” ဟူ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာလို အမည္ေပး၏။ ဒုတိယေျမာက္သားငယ္အား ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသည္။ အဂၤလန္မွာပင္ ေမြး၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ငယ္စဥ္ကပင္ ေရနစ္၍ ေသဆံုးခဲ့သည့္ သူ႔အကို ကိုေအာင္ဆန္းလင္းအား တမ္းတသတိရေနဆဲျဖစ္မည္။ ထို႔အတြက္ သူ၏သားငယ္အား ဗမာလို အမည္ေပးရာတြင္ အကို၏ အမည္ကိုပင္ ေပးခဲ့၏။ “ေအာင္ဆန္းလင္း”…..။

ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္က ….စာအုပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနသည္။ စာအုပ္မ်ားက စင္မ်ားေပၚ၌ …. သပ္သပ္ရပ္ရပ္၊ စီစီရီရီ…..။ အဂၤလန္ရွိ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မိခင္တဦး၏ တာဝန္၊ ဇနီးသည္တေယာက္၏ ဝတၱရားတုိ႔အား ေက်ပြန္စြာ ထိန္းသိမ္းရင္း….. ေအာက္စဖို႔တကၠသိုလ္ “ေဘာ့ဒ်လီယန္” စာၾကည့္တိုက္တြင္ ျမန္မာစာအုပ္၊ စာတမ္းမ်ား၊ ေပပုရပိုက္မ်ားအား ကတ္တေလာက္ ျပဳစုသူပညာရွင္တဦးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသး၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မည္မွ်ပင္ မိသားစုတာဝန္၊ အလုပ္တာဝန္မ်ားႏွင့္ မ်ားေစကာမူ ႏွစ္စဥ္လိုလုိပင္ သူ႔မိသားစုႏွင့္အတူ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္၏။ ရသမွ်အခ်ိန္အား ရန္ကုန္တြင္ မိခင္ႏွင့္အတူ ျပန္၍ေနသည္။


(၁၈)


၁၉၇၉ ခုႏွစ္….။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မိသားစုႏွင့္အတူ ရန္ကုန္သို႔ အလည္ေရာက္ေနၾက၏။ အမွတ္ ၅၄ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္က အင္းယားကန္ႏွင့္ ထိဆက္ေနသည္။ အင္းယားကန္အား ျဖတ္တုိက္လာသည့္ ေလတြင္က ေရေငြ႔ႏွင့္ ႏွင္းမႈန္႔တို႔ႏွင့္….။ ေအးျမျမ။ ထုိေန႔က ….. မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၾကည္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား မိတ္ေဆြတေယာက္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးမည္ဟု ဆိုထား၏။ ဧည့္သည္အလာအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ သားအမိ …. ဧည့္ခန္းအတြင္းမွာပင္ ထုိင္ေစာင့္ေနၾက၏။ မၾကာ…..။ အသက္ ၆ဝ ေက်ာ္ခန္႔ရွိမည့္ အမ်ဳိးသားၾကီးတဦး အိမ္ေရွ႕တံခါးဝသို႔ ေရာက္လာသည္။ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၾကည္က ထုိင္ေနရာမွထၿပီး ဧည့္သည္အား ခရီးဦးၾကိဳ၏။ ၿပံဳး၍ ႏႈတ္ဆက္၏။

“စုစု …. ဒါ ဦးအုန္းျမင့္။ သမီးေဖေဖ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဟာင္းေတြေပါ့…..”

ေဒၚခင္ၾကည္က ဧည့္သည္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား မိတ္ဆက္ေပး၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ….ၿပံဳး၍……

“ေတြ႔ရတာ ဝမ္းသာပါတယ္….အန္ကယ္”

အားလံုး ဧည့္ခန္းအတြင္း ထုိင္လုိက္ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္…. ဖခင္ ဦးေအာင္ဆန္း၏ မိတ္ေဆြရင္းတဦးႏွင့္ သိကြ်မ္းခြင့္ ရခဲ့ၿပီ။

သခင္အုန္းျမင့္ (သို႔မဟုတ္) သတင္းစာဆရာၾကီး တိုးတက္ေရး ဦးအုန္းျမင့္….။ အခန္းအတြင္း တိတ္ဆိတ္ေနသည္။ စကား မဆက္ၾက….။ သခင္အုန္းျမင့္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အကဲခတ္ေန၏။

ပိန္၍ေသးသြယ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ….ဗမာအမ်ဳိးသမီး အဝတ္အစားအား ခ်ပ္ခ်ပ္ရပ္ရပ္၊ ေသေသသပ္သပ္ ဝတ္ထား၏။ လက္ဝတ္ရတနာ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ႏွင့္မဟုတ္….. သေရၾကိဳးပတ္ လက္ပတ္နာရီေလးႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း ျဖစ္ေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သခင္အုန္းျမင့္၏ အျမင္တြင္ အံ့ၾသေနသည့္ဟန္က အထင္းသား…..။


(၁၉)


၁၉၈ဝ ခုႏွစ္အတြင္း သခင္အုန္းျမင့္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ အမွတ္ ၅၄ ေနအိမ္၌ ထပ္မံ၍ ဆံုေတြ႔၏။ ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္းမွာပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမသိလိုသည့္ သူမဖခင္အေၾကာင္းမ်ားအား ေမး၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သိလုိသည္မ်ားက အေၾကာင္းအရာစံုသည္။

ကိုေအာင္ဆန္း၏ ေက်ာင္းသားဘဝ…။

ေက်ာင္းသားဘဝက အေပါင္းအသင္းမ်ား….။ ကိုႏု၊ ကိုလွေဖ( ဗိုလ္လက္်ာ)၊ ကိုအုန္း၊ ကိုေက်ာ္ၿငိမ္း….တို႔ အေၾကာင္း။ တဦးခ်င္းစီ သေဘာသဘာဝႏွင့္ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား….။ ၿပီးလွ်င္ …. ကိုယ္က်င့္တရား၊ စာရိတၱကအစ …. ႏႈိက္ႏႈိက္ခြ်တ္ခြ်တ္ ေမး၏။ အေသးစိတ္၏။ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေမးသည္။ ၿပီးလွ်င္…. ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးသို႔ ေမးခြန္းမ်ားက ကူးခဲ့၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ေမး၏။ သခင္အုန္းျမင့္ကလည္း စိတ္ရွည္ရွည္ႏွင့္ေျဖ၏။ ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ သမိုင္းေခတ္မ်ား…..။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ဖခင္ ေက်ာင္းသားကိုေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ သခင္အုန္းျမင့္က သူျမင္ခဲ့သည့္ ကိုေအာင္ဆန္းအား ဤသို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳ၏။

“တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေတာ္သားပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာ့စမစ္တစ္ ဟဲရားကရင္မ္ တုိ႔ႏွင့္ေဝးစြ၊ အုန္းဆီပင္ ေတြ႔ဖူးဟန္မတူေသာ စုတ္ဖြားဖြားဆံပင္၊ ၾကမ္းေပ့ဆုိေသာ ေကာ္လာမပါသည့္ ပင္နီေရာင္မြဲမြဲ ရွပ္လက္တို အေရာင္မေျပာင္းေသာ ေၾကးနီေရာင္ ဘန္ေကာက္လံုခ်ည္ကို တုိတုိဝတ္ဆင္လ်က္ အၿမီးပုိင္းပါးလ်က္ရွိေသာ ေလယာဥ္ပံုဖိနပ္ႏွင့္ သခင္ေပါက္စ ကိုေအာင္ဆန္းကို ျပန္၍ျမင္ေယာင္မိသည္။ မ်က္ႏွာထားမွာမူ ႐ႈသိုးသိုး။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဆို၍ ယံုႏုိင္စရာမရွိေသာ ကိုေအာင္ဆန္းကို တကၠသိုလ္ ပဲခူးေက်ာင္းေဆာင္တြင္ စ၍ေတြ႔ရေပသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ မၾကာခဏ ေတြ႔ရသည္။ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးသို႔ မၾကာမၾကာ ေပါက္ခ်လာသည္။ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္စိုးႏွင့္ က်ေနာ္တို႔ သံုးဦး ေနေသာ အိမ္သို႔လည္း လွည့္၍လွည့္၍ လာတတ္ေလသည္။ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုတုိင္း တျခားစကားမေျပာ၊ လြတ္လပ္ေရးအေၾကာင္းကိုသာ ေျပာသည္။ အခ်ိန္နာရီရွိသမွ် လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အၿမဲတမ္း အလုပ္လုပ္ဖို႔ စိတ္ေစာေနသည္”


(၂၀)


၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္ေရာက္သည့္ရက္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အဖို႔ မိခင္ႏွင့္ပင္ အတူမေနအား….။ ေန႔စဥ္လုိလုိပင္ တပ္မေတာ္ ေမာ္ကြန္းတုိက္သို႔သြားၿပီး “ဂ်ပန္ေခတ္ Statement” မ်ားအား လက္ေရးႏွင့္ ကူးယူေနခဲ့ရသည္။ သခင္အုန္းျမင့္ႏွင့္ပင္ ေအးေအးလူလူ ေတြ႔ၿပီး စကားမေျပာျဖစ္ေသး….။ ထုိေန႔က သခင္အုန္းျမင့္ ၅၄ ေနအိမ္သို႔ လာမည္ဟု သိရသျဖင့္ ….ေမာ္ကြန္းတုိက္သို႔ မသြားဘဲ ….အိမ္မွာပင္ စာဖတ္ၿပီး သခင္အုန္းျမင့္အား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခဲ့၏။ ဧည့္ခန္း၌ ထုိင္မိသည္ႏွင့္ …..သခင္အုန္းျမင့္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သတင္းစာျဖတ္ပိုင္းေလးတခု ေပး၏။ ႏွစ္ကာလ မည္မွ်ၾကာခဲ့ၿပီမသိ…..။ ျဖတ္ပိုင္းစာရြက္ေလးက ဝါက်င္က်င္ႏွင့္ ေဖ်ာ့၍ေနၿပီ။

၁၉၃ဝ ခုႏွစ္တြင္ ကိုေအာင္ဆန္း ေရနံေခ်ာင္း အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမွ ၇ တန္းတြင္ စေကာလားရွစ္ ရရွိသည့္အခါ ေရႊတံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ သတင္းျဖတ္ပိုင္းေလး ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က အမ်ဳိးသား ပညာေရးမဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိထားခဲ့သည္။ သူမ ဖခင္၏ ေရႊတံဆိပ္ဆု ရရွိသည့္ သတင္းျဖတ္ပိုင္းေလးအား ကိုင္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ သခင္အုန္းျမင့္ကို ေျပာသည္။

“ အန္ကယ္ စုလည္း ေျပာမယ္ေျပာမယ္နဲ႔ ေမ့ေနတာ….မေျပာျဖစ္ဘူး….။ စု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားၿပီးၿပီ။ ဗမာျပည္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း (Educational Foundation) ဆိုၿပီးေတာ့ မတည္မယ္။ ပညာထူးခြ်န္ရဲ႕သားနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရးေၾကာင့္ အထက္တန္းပညာ မသင္ႏုိင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားမွာသြားၿပီး ပညာမသင္ႏုိင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို အေထာက္အကူေပးဖို႔ စု…လုပ္မယ္။ ေမေမသေဘာတူရင္ အဲဒီ (Foundation) ကို ဒီအိမ္မွာ၊ ဒီေနရာမွာ ဒီၿခံထဲမွာပဲ ထားၿပီးေတာ့ ႐ုံးဖြင့္ၿပီးေတာ့ လုပ္မယ္”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိခင္ျဖစ္သူဘက္သို႔ လွည့္ၿပီး စကားအား အဆံုးသတ္လိုက္၏။ ေဒၚခင္ၾကည္က စိတ္အားထက္သန္စြာ ေျပာေနသည့္ သမီးျဖစ္သူ၏ စကားအား ၿငိမ္၍နားေထာင္ေန၏။ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ တစံုတရာအား ေလးေလးနက္နက္ ေတြးေနသည္။ ၿပီးလွ်င္ ….ေဒၚခင္ၾကည္က သခင္အုန္းျမင့္အား…..

“သခင္အုန္းျမင့္ေရ …. က်မစဥ္းစားထားတဲ့ အစီအစဥ္ေလးကို ေျပာခ်င္လို႔ …. တိုင္ပင္တာလဲပါတာေပါ့”

သခင္အုန္းျမင့္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္ေျပာလာမည့္ ေဒၚခင္ၾကည္၏ စကားအား…..ၿငိမ္၍နားစြင့္ေနၾကသည္။

“က်မတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနဟာလည္း တႏွစ္ၿပီးတႏွစ္ က်ပ္တည္းၿပီးရင္း က်ပ္တည္းလာတယ္ေလ။ အဲ့ဒါ က်မကို လစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္က ေထာက္ပံ့ေနတဲ့ ေထာက္ပံ့ေငြ ၅ဝဝဝ ကို တဝက္ပဲ ယူေတာ့မယ္ ….. သခင္အုန္းျမင့္ေရ….. က်န္တဝက္ကိုေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ကိုပဲ ျပန္လႉလိုက္ေတာ့မယ္လို႔ က်မစဥ္းစားထားတယ္။

သခင္အုန္းျမင့္က မည္သို႔မွ် ျပန္၍မေျပာ….။ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ကေတာ္ ေဒၚခင္ၾကည္ကိုသာ ေငး၍ၾကည့္ေနမိသည္။ သူမိခင္ျဖစ္သူ၏ ေဘးတြင္ ထုိင္ေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း မည္သို႔မွ် စကားမဆို၊ ၿငိမ္၍ေနသည္။ တခုခုအား ေလးေလးနက္နက္ ၿငိမ္၍ ေတြးေတာေနသည္။ ဧည့္ခန္းအတြင္း တိတ္ဆိတ္၍ ေနသည္။ ၿပီးလွ်င္ ျပန္လည္၍ သက္ဝင္လာၾကသည္။ သမုိင္းေခတ္ တေခတ္၏ စာမ်က္ႏွာအစ…..။

အိမ္အမွတ္ ၅၄ ဧည့္ခန္းေဆာင္ ေဆြးေႏြးပြဲက တစ…..တစႏွင့္ အႏွစ္သာရ ျပည့္ဝ၍လာသည္။ ခ်ဳပ္ရလွ်င္မူ …. “တုိင္းျပည္အေျခအေနက တေန႔ထက္တေန႔ တိုး…တိုးၿပီး ဆိုးလာၿပီ။ တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းမွ …..သာယာဝေျပာမည္။ တိုင္းျပည္ေရာ … တုိင္းျပည္ထဲက လူေတြပါ သာယာဝေျပာဖို႔ လုိမည္။ အားလံုးသာယာဝေျပာဖို႔ရာက …. အေျခခံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး….။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔အတြက္ ….တေန႔ေန႔ … တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ သမိုင္းက ေတာင္းဆိုလာမည္။ ထုိအခါတြင္…. စိတ္ေကာင္း၊ ေစတနာေကာင္း ရွိတဲ့သူေတြ၊ တုိင္းျပည္ေကာင္းက်ဳိး သယ္ပိုးခ်င္တဲ့သူေတြ၊ တုိင္းျပည္ကို ခ်စ္တဲ့သူေတြ၊ တကယ့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိတဲ့ သူေတြ …..။ ထုိထုိေသာ သူတို႔ဟာ ႏုိင္ငံေရးထဲမွာ ပါဝင္လာၾကရမယ္”

ဤသုိ႔ ၅၄ ၏ ဧည့္ခန္းေဆာင္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သခင္အုန္းျမင့္အၾကား Understanding ရခဲ့၏။ သံုးဦးစလံုးက သိေနၾက၏။ မလုပ္ရင္မျဖစ္ေတာ့…..။ ဝင္၍ တခုခု လုပ္ၾကရေတာ့မည္ဟူ၍……။(၂၁)


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဖခင္ေအာင္ဆန္း၏ အတၳဳပတၱိစာအုပ္အား ေရးသားျပဳစုရန္ စိတ္ထက္သန္လ်က္ရွိသည္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္စဥ္ကလည္း …. ေန႔စဥ္လိုလုိပင္ တပ္မေတာ္ေမာ္ကြန္းတုိက္သို႔သြားၿပီး ဂ်ပန္ေခတ္ Statement မ်ားအား လက္ေရးႏွင့္ ကူးယူခဲ့၏။ ျပင္ဆင္ခဲ့၏။ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ BIA သေႏၶတည္ရာက ဂ်ပန္တြင္ ျဖစ္သည္။ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခဲ့ၾကသည့္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရန္လိုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သိ၏။ ဤအတြက္ပင္ အဂၤလန္၌ေနစဥ္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားအား ဇြဲၾကီးစြာႏွင့္ သင္ယူခဲ့သည္။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္မူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ …. အခြင့္အလမ္းတခုက ဝင္လာ၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဘဝအစိတ္အပိုင္းအား သုေတသနျပဳႏိုင္ရန္ က်ဳိတိုတကၠသိုလ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား က်ဳိတိုတကၠသိုလ္သို႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚ၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ …… “ေရဆာစဥ္ ေရခ်မ္းစင္အား ေတြ႔ျခင္း…..”။ ဂ်ပန္သို႔ သြားရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပင္ဆင္ရသည္။ ထုိစဥ္က …. ေဒါက္တာ မိုက္ကယ္အဲရစ္က အိႏၵိယျပည္ေျမာက္ပိုင္း “ဆင္းမလား” တြင္ ေရာက္ေနသည္။ “ဆင္းမလားၿမိဳ႕” အဆင့္ျမင့္ စာေပေလ့လာေရးဌာနစု၌ သုေတသနပညာရွင္အျဖစ္ အမႈထမ္းေနရ၏။ သားအၾကီး ျမင့္ဆန္းေအာင္က …၁၂ ႏွစ္အရြယ္….။ သားငယ္ ေအာင္ဆန္းလင္းက ၈ ႏွစ္သား….။ သားၾကီး ျမင့္ဆန္းေအာင္အား ေအာက္စဖို႔တြင္ပင္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားထားခဲ့ၿပီး သားငယ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဂ်ပန္သို႔သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ရ၏။ စီစဥ္ၾကရ၏။ က်ဳိတိုသို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဂ်ပန္ရွိ “ဂ်ပန္-ျမန္မာ” အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔၏။ “ဂ်ပန္-ျမန္မာ” အသင္းမွတဆင့္ ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သိကြ်မ္းရင္းႏွီးခဲ့ေသာ …. ဂ်ပန္အမ်ဳိးသားၾကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရ၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ရသည့္ ဂ်ပန္အမ်ဳိးသားၾကီးမ်ားက ဖခင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ အေၾကာင္းအား စိတ္အားထက္သန္စြာ ေျပာျပၾက၏။


(၂၂)


က်ဳိတိုတြင္ တႏွစ္ခန္႔ ေနၿပီးသည့္ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ “ဆင္းမလား” ရွိ ခင္ပြန္းရွိသူထံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့၏။ ျမင့္ဆန္းေအာင္သည္လည္း ေက်ာင္းအားရက္ျဖစ္သျဖင့္ … ျမင့္ဆန္းေအာင္ကိုလည္း ဆင္းမလားသို႔ ေခၚခဲ့၏။ ထုိကာလေလးက …. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ မိသားစု စုစုေဝးေဝး ဆံုဆည္းခြင့္ရခဲ့သည့္ ရက္မ်ားဟု ဆိုရမည္။ “ဆင္းမလား” တြင္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ခင္ပြန္းသည္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သုေတသနဌာန၌ သုေတသီပညာရွင္အျဖစ္ အလုပ္ရ၏။ “ဆင္းမလား” ရွိ မိသားစု သိုက္သုိက္ၿမံဳၿမံဳ ေနထိုင္ရသည့္ ကာလက တိုေတာင္းလြန္းလွသည္။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ “ဆင္းမလား” မွ လန္ဒန္သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္ေရာက္ခဲ့ရျပန္သည္။ လန္ဒန္တြင္ မ်က္စိအား ခြဲစိတ္ကုသမည့္ မိခင္အားျပဳစုရန္ လန္ဒန္သို႔ ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚခင္ၾကည္၏ မ်က္စိခြဲစိတ္မႈက ေခ်ာေခ်ာေမာေမာႏွင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အကိုျဖစ္သူ ဦးေအာင္ဆန္းဦးသည္လည္း လန္ဒန္သို႔ လာေရာက္၍ ၁ဝ ရက္ခန္႔ မိခင္ႏွင့္ အတူေန၏။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္ …. ဇြန္လလယ္ေလာက္တြင္ ေဒၚခင္ၾကည္ လန္ဒန္မွ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္သြား၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း မိသားစုရွိရာ “ဆင္းမလား” သို႔ ျပန္၏။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္မူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ တမိသားစုလံုး ….. “ဆင္းမလား” မွ “ေအာက္စဖုိ႔ဒ္” သို႔ အၿပီးေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္စဖို႔ဒ္ ပညာရပ္ဝန္းအတြင္း ျပန္၍ အေျခခ်ၾက၏။

ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ ေနအိမ္တြင္ ေနထုိင္ရင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အတၳဳပတၱိအား စတင္၍ ေရးသားသည္။ အတၳဳပတၱိ၏ အစအား အမွာစာသေဘာမ်ဳိးႏွင့္ စ၏။

“က်မ မွတ္မိႏိုင္ေသာ အရြယ္မေရာက္မီကပင္ က်မ၏ ဖခင္ ကြယ္လြန္သြားပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ `ေဖေဖဟာ ဘယ္လို လူစားမ်ဳိးပါလိမ့္` ဟူေသာ သိခ်င္စိတ္ျဖင့္ ဖခင္၏ ဘဝလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာေပ အေထာက္အထားမ်ားကို က်မ စတင္စုေဆာင္း ေလ့လာဖတ္ရႈျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပပါ အတၳဳပတၱိ စာတမ္းကို ေရးသားရာ၌ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီး အေထာက္အထားမ်ားကို အဓိက အေျခခံထားပါသည္။ အေၾကာင္းႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍သာလွ်င္ က်မတို႔ မိသားစုႏွင့္ ေဖေဖ့အား ေကာင္းစြာ သိကြ်မ္းခဲ့သူမ်ားထံမွ သိရွိရေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚတြင္ အေတာ္အသင့္ အေျခခံထားပါသည္။ ေသြးသားနီးစပ္စြာ ေတာ္စပ္သူတဦး၏ အတၳဳပတၱိကို ေရးရသည္မွာ မလြယ္ကူပါ။ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ေရးႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု အစြပ္စြဲခံရတတ္ပါသည္။ တကယ္တမ္းတြင္လည္း အတၳဳပတၱိ ေရးသူတုိ႔သည္ မိမိတို႔ ရွာေဖြစုေဆာင္းရရွိေသာ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ဉာဏ္ကို ပံုသြင္းေပးခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမွ ကင္းလြတ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ က်မအေနျဖင့္ က်မဖခင္၏ ႐ုပ္ပံုလႊာကို က်မျမင္သည့္အတုိင္း မွန္ကန္စြာ ေပၚလြင္ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းေရးသားထားပါသည္ဟုသာ ေျပာႏုိင္ပါသည္။


(၂၃)


၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ ….။

ေအာက္စဖို႔ဒ္ ေနအိမ္ ….။

ေအာက္စဖို႔ဒ္ ညေနခင္းက …. တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္၊ ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ပင္…။ ဆိတ္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈက …. ပညာရပ္ဝန္း၏ အေငြ႔အသက္ အေဆာင္အေယာင္ေလလားဟုပင္ ထင္မွတ္စရာ…..။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ခင္ပြန္းက ဧည့္ခန္းတြင္ပင္ စာဖတ္၍ ေနၾကသည္။ သား ၂ ေယာက္မွာမူ သူတုိ႔၏ အိပ္ခန္းအတြင္း၌ ရွိေနၾက၏။ တယ္လီဖုန္း လူေခၚဘဲလ္သံက …. ေဝေဝစီစီ …. ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္ ထ၍ တယ္လီဖုန္းအား ကိုင္လိုက္၏။

ရန္ကုန္မွ ဖုန္းျဖစ္သည္။ မိခင္ေဒၚခင္ၾကည္ထံမွ ….။ ၁ဝ မိနစ္ခန္႔ စကားေျပာၿပီး တယ္လီဖုန္းအား ခ်လိုက္သည္။ ၿပီးလွ်င္ …. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူထံသို႔ သြားၿပီး…..။

“ေမေမ ေလျဖတ္သြားလို႔တဲ့ …. ေဆး႐ုံတင္ထားရတယ္ …. အဲဒါ က်မ ရန္ကုန္ကို ခ်က္ခ်င္း သြားရမယ္….”

ခင္ပြန္းသည္ကလည္း ၾကည္ျဖဴစြာႏွင့္ပင္ ခြင့္ျပဳ၏။ ခ်က္ခ်င္းပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရန္ကုန္ခရီးအတြက္ ထုပ္ပိုးျပင္ဆင္ေတာ့၏။

ဤခရီးက ….. သူတုိ႔၏ ဘဝမ်ားအား ထာဝရ ေျပာင္းလဲသြားေစေတာ့မည္ ဟူသည္အား ထုိညေနခင္းက ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ မေတြးထင္မိခဲ့……။


(၂၄)


၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂ ရက္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဂ်ပန္ေဆး႐ုံၾကီး။

ရန္ကုန္ မဂၤလာဒံုေလယာဥ္ကြင္းမွ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္း အိမ္သို႔ မဝင္ေတာ့ ----။ ဂ်ပန္ေဆး႐ုံသို႔ တန္းၿပီး လာခဲ့ေတာ့သည္။ အဝတ္အစားထည့္သည့္ လက္ဆြဲေသတၱာ ၂ ခုသာ ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆး႐ုံသို႔ ေရာက္သည့္အခ်ိန္၌ မိခင္ (ေဒၚခင္ၾကည္) ၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနက ဆုိးဝါး၍ ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေရာဂါက ၃-၄ မ်ဳိး ရွိေနသည္။ အဆုိးဆံုးက ဆီးခ်ဳိျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဆရာဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ၿပီး ျပင္္ဆင္စရာ ရွိသည္မ်ားကို ျပင္ဆင္၍ မိခင္ ေဒၚခင္ၾကည္အား တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့ေတာ့သည္။ မိခင္ၾကီးအား အခ်ိန္မလပ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနရင္း ---- တဖက္မွ တုိင္းျပည္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္၍ေနသည္။

မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား အေရးေတာ္ပံုၾကီးက တုိင္းျပည္၏ အေျခအေနအား ေဖာ္ျပ၍ေနသည္။


(၂၅)


အင္းယားကန္ေဘာင္ႏွင့္ ျပည္လမ္းမအၾကားတြင္ “တံတားျဖဴ“ ဟူ၍ လူသိမ်ားသည့္ ေျမာင္းကူးတံတားရွိသည္။ တံတားျဖဴအား ေက်ာ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ဆႏၵျပသည့္ ေက်ာင္းသားထု လူတန္းၾကီးသည္ ျဖဳန္းစားၾကီး တန္႔ရပ္သြားသည္။ သံဆူးၾကိဳးေခြမ်ားကုိ ဆႏၵျပ လူူတန္းၾကီး၏ အေရွ႕တြင္ ျဖတ္သန္းပိတ္ၿပီး ကာထားသည္။ သံဆူးၾကိဳးမ်ား၏ ေနာက္တြင္မူ ေမာင္းျပန္ေသနတ္မ်ား ကိုင္ထားသည့္ စစ္သားမ်ားက လူတန္းၾကီးအား အသင့္ခ်ိန္၍ ရပ္ေနၾက၏။ စစ္သားမ်ား၏ ေနာက္တြင္ေတာ့ ဘရင္းကယ္ရီယာမ်ား၊ လူတန္းၾကီးအေနာက္တြင္ေတာ့ ----- ဒုတ္မ်ား၊ ၾကိမ္ဒိုင္မ်ားႏွင့္ လံုထိန္းမ်ားက ကန္ေဘာင္႐ိုးေပၚသို႔လည္း တက္လာၾကသည္။ ဆႏၵျပသည့္ ေက်ာင္းသားတုိ႔အား စစ္သားမ်ားႏွင့္ လံုထိန္းတို႔က သံုးဘက္မွ ပိတ္္္ဆို႔ထားလိုက္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ က်န္သည့္ တဖက္မွာလည္း ၿခံဝင္းျမင့္ျမင့္ၾကီးမ်ားက ပိတ္၍ ကာထားျပန္သည္။

အမိန္႔ေပးသံမ်ား ထြက္လာသည္။ လံုထိန္းမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဝင္႐ိုက္ေတာ့သည္။ နံပါတ္ဒုတ္မ်ား၊ အ႐ိုးတြင္းတြင္ က်ဳိးအက္သံမ်ား၊ ေသြးမ်ား အလူးလူးအလိပ္ႏွင့္ အလဲလဲအၿပိဳၿပိဳ ကမၻာပ်က္၍ ေနေလၿပီ။

ေဒၚခင္ၾကည္ အား ေနအိမ္သို႔ ျပန္လည္ၾကိဳယူခဲ့ၿပီးသည့္ ေနာက္ပို္င္းတြင္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္သို႔ ေန႔စဥ္လိုလိုပင္ သခင္အုန္းျမင့္ ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခု၊ မတ္လ ေက်ာင္းသား အေရးအခင္းမ်ား အေၾကာင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေမးသည္။ သခင္အုန္းျမင့္ ေျပာျပသည္မ်ားကို နားေထာင္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေလးေလးနက္နက္ ေတြး၍ ေနသည္။ ၿပီးေနာက္ -------

“----- အခု တုိင္းျပည္အေျခအေနက သိပ္ဆိုးသထက္ဆုိးလာေတာ့ အန္ကယ္နဲ႔ စုန႔ဲ ၁၉၈၄ တုန္းက ေျပာခဲ့တဲ့ အတိုင္းမ်ဳိးေပါ့။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရမွျဖစ္မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရင္ တုိင္းျပည္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို ဒုကၡေရာက္ကုန္မယ္။ လူေတြ ဒုကၡေရာက္ကုန္မွာ။ ဒါကို ဘယ္လိုလုပ္ရရင္ ေကာင္းမလဲဆိုတာကိုလည္း စဥ္းစားၾကရေတာ့မယ္။ အန္ကယ္လည္း စဥ္းစားပါ။ စုလည္း စဥ္းစားမယ္။ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း စရမယ္္္္ဆိုတာ -----“


(၂၅)


မတ္လႏွင့္ ဇြန္လမ်ားမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ေသြးထြက္သံယို အေရးအခင္းမ်ားက အစုိးရအဖြဲနဲ႔ ထုိအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ပါတီကို အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့ေနတာကို ဆႏၵျပရာတြင္ ကိုယ္တုိင္ပါဝင္သူမ်ားနဲ႔ ေနာက္မွ အားေပးသူမ်ားက ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ က်ေနာ္ဟာ မတ္လနဲ႔ ဇြန္လအတြင္းက စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စရာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္ေတြေၾကာင့္ သြယ္ဝိုက္ေသာ နည္းျဖင့္ တာဝန္မကင္းသူဟု ယူဆတာက တေၾကာင္း၊ အသက္အရြယ္လည္း ေထာက္လာတာက တေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ပါတီဥကၠ႒ႏွွင့္ ပါတီဝင္အျဖစ္မွ ထြက္ခြင့္ေပးၾကပါလို႔ ပါတီဝင္ေတြကို ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။

ေနဝင္း

အေရးေပၚပါတီ ညီလာခံ

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ

၁၉၈၈၊ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္

ဦးေနဝင္းက အရွင္ထြက္ ထြက္ၿပီး ကားလိပ္ၾကားသို႔ တုိးဝင္သြား၏။ ဇူလိုင္လ တတိယအပတ္အတြင္းမွာ ျဖစ္သည္၊ အေျမာက္ႏွင့္ ယႏၲရားတပ္မွ ဗိုလ္မႉးလွျမင့္ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔ တယ္လီဖုန္းဆက္၍ လာသည္။ မည္သည့္ အေၾကာင္းကိစၥေၾကာင့္ ဆက္လာသည္ဟူ၍မူ မသိ။ ေဒၚစုမွ ဦးေနဝင္းနဲ႔ ေတြ႔ခ်င္တယ္၊ စီစဥ္ေပးပါလို႔ ေျပာေတာ့ သူ အေၾကာင္းျပန္ပါမည္ဟု ေျပာသည္။ ဦးေနဝင္း ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေနရာမ်ားအား ဦးစိန္လြင္မွ ဝင္ေရာက္၍ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ တက္လာသည္ႏွင့္ လက္စြမ္းျပေတာ့သည္။ ဦးေအာင္ၾကီး၊ ဦိးေအာင္ေရႊ စသည့္ အၿငိမ္းစား စစ္ဗိုလ္ၾကီးမ်ားအား ေထာင္ထဲသို႔ သြင္းေတာ့သည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ ဗိုလ္မႉးလွျမင့္ထံမွ ဖုန္းဆက္လာသည္။ ဦးေနဝင္းႏွင့္ ေတြ႔ႏုိင္မည့္ အေၾကာင္းကိုမူ မေျပာ။ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္အား ႏုိင္ငံေရး မလုပ္ဘူးဆိုဟု ေျပာေမး ေမးသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က က်မ ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ဘူး ဆိုတာက ႏုိင္ငံျခားမွာ ေနၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမလုပ္မွာကို ေျပာတာပါဟု ျပန္၍ ေျပာလိုက္သည္။ တဖက္မွ မည္သို႔မွ် ျပန္၍မေျပာ၊ တယ္လီဖုန္းလည္း ခ်၍ သြားေတာ့သည္။


(၂၆)


''ဒီမုိကေရစီ ခ်က္ခ်င္းေပး''

''မဆလ အစုိးရ က်ဆံုးပါေစ''

''စိန္လြင္ အလုိမရွိ''

''ဦးေအာင္ၾကီးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လႊတ္ေပး''

ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားက ရႏ္ကုန္ၿမိဳ႕ တၿမိဳ႕လံုး က်ယ္ေလာင္စြာ ျမည္ဟိန္းေနသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္သာမက ပဲခူး၊ သနပ္ပင္၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ျပည္၊ ေတာင္ၾကီး၊ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ''စိန္လြင္ အလုိမရွိ'' ဟူသည့္ အသံမ်ားက က်ယ္ေလာင္ေနေလၿပီ။ ည ၈ နာရီတြင္ ျမန္မာ့အသံမွ ဦးစိန္လြင္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာေမာင္တို႔ ၂ ဦး လက္မွတ္ထိုးထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားအား ဖတ္ၾကားေၾကညာသြားသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မာရွယ္ေလာ (စစ္ဥပေဒ) ထုတ္္ျပန္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔က ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔ ျဖစ္္သည္။

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္၌ သခင္အုန္းျမင့္၊ ဦးေထြးျမင့္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္စၾကၤာတို႔ႏွင့္ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ တုိင္းျပည္၏ အေျခအေနက သိပ္ဆုိး၍ ေနၿပီ၊ မည္သို႔လုပ္ၾကမည္နည္း၊ မည္သို႔စ၍ လုပ္ကိုင္ၾကမည္နည္း၊ အျပင္္္တြင္ ရာသီဥတုက အံု႔မႈိင္းေနသည္။

''တုိင္းျပည္အေျခအေနက သိပ္ဆုိးေနၿပီ၊ လူေတြကလည္း ဒုကၡသိပ္ေရာက္ေနၿပီ ---ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အတုိင္ပင္ခံ ေကာ္မတီတခုဖြဲ႔ၿပီး လုပ္ဖို႔ေတာင္းဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းမယ္ ထင္တယ္'' ဦးေထြးျမင့္မွ ေတြးေတြးဆဆႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည္။

''ေကာင္းပါတယ္။ ဒီက `စ`ရင္ေကာင္းပါတယ္။ ေကာ္မတီထဲမွာ ဘယ္သူဘယ္ဝါ ပါရမယ္။ ဘာမယ္ေတာ့ မေတာင္းဆိုဘဲနဲ႔ ေကာ္မတီဖြဲ႔ဖို႔ပဲ ေတာင္းဆုိရင္ ေကာင္းမယ္'' သခင္အုန္းျမင့္က ဦးေထြးျမင့္၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ထပ္၍ ျဖည့္စြက္သည္။

''က်မ သေဘာတူပါတယ္။ ဒီကပဲ `စ` ၿပီး လုပ္ၾကတာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ က်မတို႔ ဒီလုပ္ငန္းေတြ စလုပ္တာနဲ႔ လံုးဝ အၾကမ္းမဖက္ေရးဘဲ။ အၾကမ္းမဖက္ဝါဒ၊ ဂႏၵီဝါဒေပါ့။ ဒါကို က်မတို႔ရဲ႕ `မူ` အေနနဲ႔ ထားလုိက္မယ္။ ေနာက္ၿပီး ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းကပဲ လုပ္မယ္။ ေျမေအာက္တို႔ ေတာခိုတာတုိ႔ လက္နက္ကိုင္တုိက္တာတို႔ လံုးဝ မလုပ္ဘူး။ ဒါ က်မတုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္ပဲ'' ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စကားအဆံုးတြင္ အားလံုးက သေဘာတူၾကသည္။ အျပင္ဘက္ဆီမွ ေသနတ္သံမ်ားအား သဲ့သဲ့ၾကားၾကရသည္။ အားလံုး စိတ္မသက္သာစြာျဖင့္ သက္ျပင္းခ်လုိက္ၾကသည္။

(၂၇)


“စစ္ကားေတြဟာ ရန္ကုန္တဝိုက္က လူေသေတြေရာ၊ ဒဏ္ရာရသူေတြကိုပါ သယ္ယူလာၿပီး ေဆး႐ုံၾကီးမွာ ပစ္ခ်လိုက္သည္။ တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသားေလးေတြဆုိရင္ ေျခေတြ၊ လက္ေတြမွာ ေသနတ္ဒဏ္ရာ၊ ရင္ဘတ္နဲ႔ လည္ပင္းေတြမွာ လွံစြပ္ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ ပြင့္ထြက္ေနၾကတယ္။ အခ်ဳိ႕ဆို ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ကို ျဖစ္ေနၿပီ၊ ႐ုပ္မေပၚေတာ့ဘူး။ အေလာင္း အမ်ားအျပားက ကိုယ္တံုးလံုးႏွင့္ ေယာက်္ားေတြ ၿပီးေတာ့ ဘုန္းၾကီးအေလာင္းေတြ၊ စစ္သားေတြက ဘုန္းၾကီးအေလာင္းေတြကို ေဆး႐ုံၾကီးမွာ လာမပံုခင္ သဃၤန္းေတြကို ခြ်တ္ပစ္ခဲ့ၾကတယ္။ က်ေနာ္ ေရၾကည့္ေတာ့ အေလာင္း ၁၆ဝ ေလာက္ ရွိတယ္။ ဒဏ္ရာရသူေတြက ရာနဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ကို မ်ားတယ္။ ဒါက ေဆး႐ုံၾကီးတခုပဲ ရွိေသးတယ္။ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ အျခားေဆး႐ုံေတြ မပါေသးဘူး။ ဒီၾသဂုတ္လ ၁ဝ ရက္နဲ႔ ၁၂ ရက္ၾကားမွာ စစ္တပ္က ပစ္လို႔ ေသတဲ့ လူေပါင္းဟာ ၁ဝဝဝ ထက္ မနဲဘူး “

စာမ်က္ႏွာ - ၁၃၄ ၊ ၁၃၅

(ေဒါမာန္ဟုန္)

ေစာၾကာဒုိး၊ ဗိုလ္မႉးေအာင္၊ ဦးႏုတုိ႔ႏွင့္ ဦးေထြးျမင့္္ ေတြ႔သည္။ အတုိင္ပင္ခံေကာ္မတီဖြဲ႔ဖို႔ ေတာင္းဆုိမည့္ အေၾကာင္းအား ေျပာျပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ျဖစ္ရမယ္၊ ေျမေအာက္တို႔ ေတာခိုတာတုိ႔ လက္နက္ကိုင္တာတုိ႔ မလုပ္ဘူးဆိုတဲ့ အေျခခံ သဘာထားကို ရွင္းျပသည္။ အားလံုးက သေဘာတူၾကသည္။ ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္မွာ ရွိၾကသည့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အမႈေဆာင္ဝင္ေဟာင္းမ်ား၊ ဥကၠ႒ေဟာင္းမ်ား အားလံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္ခ်ဥ္းကပ္ၾကသည္။ သူတုိ႔က တကယ္လုပ္ၾကမည့္ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဦးေထြးျမင့္ႏွင့္ သခင္အုန္းျမင့္တုိ႔က တေန႔လံုး အျပင္ထြက္၍ ေတြ႔မည့္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ သူတုိ႔ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္ကို ျပန္ေရာက္ေတာ့ ညေန ၅ နာရီိခန္႔ ရွိၿပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပင္ဆင္ေရးသားထားသည့္ အတုိင္ပင္ခံေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းေရး ေတာင္းဆုိခ်က္ စာၾကမ္း (Draft) အား ျပသည္။ ျပင္္ဆင္စရာမရွိ။ အားလံုး သေဘာတူၾကသည္။ ဦးေထြးျမင့္မွ ယူလာေသာ (Typewriter) အေဟာင္းၾကီးႏွင့္ တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္တြင္ပင္ ဦးေထြးျမင့္ (Type) ႐ိုက္သည္။ ၁၉၈၈ ခု၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ မဆလ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး က်င္းပမည့္အေၾကာင္း ျမန္မာ့အသံမွ သတင္းေၾကညာသည္။ ထိုေန႔ကား ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔။


(၂၈)


“ဦးစိန္လြင္သည္ ႏို္င္ငံေတာ္ဥကၠ႒ ရာထူးမွလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ရာထူးမွလည္းေကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္မွလည္းေကာင္း ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳပါရန္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ျခင္း၊ အစားထုိးျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆုိင္ရာ အခန္း ၄ ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ဦးစိန္လြင္အား ႏုိ္င္ငံေတာ္သမၼတ ရာထူးမွလည္းေကာင္း၊ ႏို္င္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ရာထူးမွလည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္မွလည္းေကာင္း ယေန႔ ၁၉၈၈ ခု၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွစ၍ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလုိက္သည္“

(၂ဝ း ဝဝ) နာရီသတင္း

ျမန္မာ့အသံ

၁၉၈၈၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္

ဦးေထြးျမင့္ (Type) ႐ိုက္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္မွ ဦးစိန္လြင္ သမၼတအျဖစ္ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္းအား ျမန္မာ့အသံမွ ေၾကညာသည္။

လိ္ပ္မူထားသည္ကား ဦးစိန္လြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီးထံသို႔။ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ ၾကမည္နည္း။ ဦးစိန္လြင္က သမၼတအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီးေန၏။ အျခားတေယာက္ေယာက္ကိုလည္း သမၼတအသစ္အျဖစ္ အစားထုိး ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည္ဟူ၍ ျမန္မာ့အသံမွ မေၾကညာခဲ့။ ရွိေစေတာ့ ----။ ဦးစိန္လြင္ထံသို႔ လိပ္မူထားသည္ကိုေတာ့ ျပင္မွရေတာ့မယ္။ ျပင္ၿပီးလွ်င္ မည္သူထံသို႔ လိပ္မူ၍ ေပးပို႔မည္နည္း။ ဦးေနဝင္းသည္လည္း တာဝန္မ်ားအားလံုးမွ ႏုတ္ထြက္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ တရားဝင္မႈအရ သူ႔တြင္ တာဝန္မရွိ။ သူ႔ထံသို႔ပင္ လိပ္မူၿပီး ပို၍မရႏုိင္။ မိတၱဴေတာ့ ပို၍ရမည္။ အားလံုး စဥ္းစားရ က်ပ္ေနၾကသည္။

“ကဲ ---- အန္ကယ္ဦးေထြးျမင့္ေရာ၊ အန္ကယ္ဦးအုန္းျမင့္ေရာ က်မတုိ႔ လုပ္ရမွာေတြကလည္း ကပ္ေနၿပီ။ ဒီေတာ့ ႏို္င္ငံေတာ္ေကာင္စီ အတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာင္ထင္ဆီပဲ လိပ္မူၿပီး ပို႔တာေပါ့“

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဝင္ေျပာသည္။ ေနာက္ဆံုး ဦးေက်ာ္ထင္ထံသို႔ လိပ္မူၿပီး ပို႔ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္္္သည္။ ဦးေထြးျမင့္က (Typewriter) အေဟာင္းၾကီးႏွင့္ ျပန္၍ အလုပ္မ်ားေနျပန္ေတာ့သည္။ ဒီေန႔ည အၿပီး႐ိုက္ရမည္။ ဒီေန႔ညၿပီးမွ မနက္ျဖန္ ၁၃ ရက္ေန႔နဲ႔ ၁၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေတာင္းဆုိၾကသည့္ သူမ်ားထံတြင္ လိုက္ၿပီး လက္မွတ္ထိုးခိုင္းၾကရမည္။


(၂၉)


၁၉၈၈ ၊ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ၊ ၁၄ ရက္။

(Type) ႐ိုက္ထားၿပီးသည့္ စာေပၚတြင္ သေဘာတူေထာက္ခံၾကသည့္ သူမ်ား၏ လက္မွတ္မ်ားရေအာင္ ၂ ရက္လံုးလံုး လက္မွတ္လိုက္ထုိးခိုင္းၾကရသည္။ ရန္ကုန္တၿမိဳ႕လံုး ဆႏၵျပလူတန္းၾကီးမ်ားႏွင့္ သြားလာရသည္မွာ မလြယ္ကူ။ စစ္သားမ်ားအား ၿမိဳ႕တြင္းမွ ျပန္၍႐ုပ္သိမ္းသြားၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ယခင္ရက္မ်ားမွာကဲ့သို႔ ေသနတ္မ်ားအသင့္ႏွင့္ ပစ္ရန္ေစာင့္ေနသည့္ စစ္သားမ်ားအား လမ္းဆံုလမ္းဂြမ်ားတြင္ မေတြ႔ျမင္ရေတာ့ ----။

ေစာၾကာဒိုး၊ သမၼတေဟာင္း မန္းဝင္းေမာင္၊ ဗိုလ္မႉးေအာင္ ဖဆပလ ဝန္ၾကီးေဟာင္း ဦးညိဳထြန္း၊ ဗုိလ္စႏၵာေက်ာ္၊ သခင္ ခင္ေအာင္၊ သခင္သိန္းေဖ၊ ဗိုလ္ရန္ႏုိင္တို႔၏ လက္မွတ္မ်ားရသည္။ ၿပီးလွ်င္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အမႈေဆာင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဥကၠ႒ေဟာင္းမ်ား၏ လက္မွတ္မ်ား ရသည္။ ဦးႏုကမူ သီးျခားစာရြက္ျဖင့္ သေဘာတူေထာက္ခံေၾကာင္း သီးသန္႔ စာေရးေပးသည္။


(၃ဝ)


၁၉၈၈ ခု၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္

အမွတ္ ၅၄ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း။

နံနက္ ၈ း ၃ဝ) နာရီခန္႔စၿပီး တယ္လီဖုန္းတလံုးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလုပ္ရႈပ္ေနသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ထင္၏ ေနအိမ္သို႔ တယ္လီဖုန္းဆက္သည္။ မရွိ။ ႐ုံးသို႔ထြက္သြားၿပီဟု ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ႐ုံးသို႔ ဆက္သည္။ မရွိ။ မဆလ ပါတီဌာနခ်ဳပ္သို႔ ဆက္သည္။ မရွိ။ မြန္းလြဲ ၂ နာရီိိခန္႔ ရွိၿပီ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ထင္အား ဆက္သြယ္၍ မရေသး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ထင္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရမွ ျဖစ္မည္။ ဒီေန႔မွာပင္ သူထံသို႔ စာပို႔ႏုိင္မွ ျဖစ္မည္။ ၁၈ ရက္ေန႔႔၌ သူတုိ႔၏ အေရးေပၚ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးႏွင့္ ႏို္င္ငံေတာ္ေကာင္စီ အစည္းအေဝးမ်ား ရွိသည္။ ဤအစည္းအေဝးမ်ားအမီ စာအား ေပးပို႔ႏုိ္င္မွ ျဖစ္မည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ႐ုံးသို႔ ေနာက္ထပ္တၾကိမ္ ဖုန္းေခၚျပန္သည္။

“ဟဲလုိ ---- က်မ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ သမီးပါ။ ဦးေက်ာ္ထင္နဲ႔ ေတြ႔ခ်င္လို႔ပါ။ အရမ္းအေရးၾကီးလို႔ပါ။ သူ ရွိႏုိင္မယ့္ ေနရာကို ေျပာျပေပးပါလား“

ခဏစကားေျပာၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖုန္းခ်လိုက္သည္။ ဖုန္းနံပါတ္အသစ္တခုကို ဆက္ျပန္သည္။ မဆလ ပါတီဗဟုိ ဌာနခ်ဳပ္႐ုံး။

“ဟဲလို ----- က်မ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ “

စကားေျပာၿပီး၍ တယ္လီဖုန္းအား ခ်လိုက္ျပန္သည္။

“အန္ကယ္ အုန္းျမင့္ေရ --- ဦးေက်ာ္ထင္နဲ႔ေတာ့ စကားေျပာလုိက္ရတယ္။ သူက အခုေလာေလာဆယ္ဆယ္ေတာ့ ဘယ္လုိမွ ေတြ႔ႏုိ္င္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္။ ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွာ အေရးၾကီးတဲ့ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ေနလို႔ပါတဲ့။ သူ အေၾကာင္းျပန္ပါ့မယ္လို႔ ေျပာတယ္“

“က်မတုိ႔ ညေနအထိ ေစာင့္ၾကတာေပါ့“

ဦးေက်ာ္ထင္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္း အဆက္အသြယ္ရခဲ့သည့္အတြက္ အလုပ္အတြက္ ရင္ထဲ၌ နည္းနည္း ေပါ့သြားသည္။ ထုိအခါမွ ….. ယခုအထိ ႏွစ္ေယာက္စလုံး နံနက္စာ မစားရေသးသည္ကို သတိရေတာ့သည္။ အျပင္ဘက္တြင္ေတာ့ မိုးက တဖြဲဖြဲႏွင့္ စဲေတာ့မည့္ဟန္ မေပၚ။

ညေန ၄ နာရီ ထုိးၿပီ။ ဦးေက်ာ္ထင္မွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိေသး။ ေစာင့္ရသည္မွာ စိတ္မရွည္ခ်င္စရာ ေကာင္းလွသည္။ အန္ကယ္ က်မ ဦးေက်ာ္ထင္ဆီ ဖုန္းထပ္ဆက္လိုက္ဦးမယ္ဟု ေျပာေျပာဆုိဆုိျဖင့္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မဆလပါတီ ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ တယ္လီဖုန္း ဆက္ျပန္ပါသည္။

“အန္ကယ္ ဦးေက်ာ္ထင္ဆီက အေၾကာင္းမျပန္ေသးလို႔ က်မ ထပ္ဆက္တာပါ“

“ဟုတ္ကဲ့ရွင့္၊ က်မတုိ႔ဆီမွာ ေရးထားၿပီးသား အဆင္သင့္ရွိပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိ္င္လို႔ရွိရင္ အန္ကယ္ ဦးေက်ာ္ထင္တုိ႔ဆီကပဲ လူလႊတ္ၿပီး လာယူခိုင္းေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္“ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဖုန္းေျပာၿပီး၍ မိနစ္ ၂ဝ ခန္႔ၾကာသည့္အခါ၌ တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္းၿခံဝင္းအတြင္းသို႔ စစ္တပ္အမွတ္တံဆိပ္ တပ္ဆင္ထားသည့္ မာစတာဂ်စ္ တစင္း ဝင္လာသည္။ ကားေပၚမွ ဗိုလ္မႉးအဆင့္ႏွင့္ သူတေယာက္ ဆင္းလာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ စာလာယူတာပါ“


(၃၁)


၁၉၈၈ ခု၊ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္။

အမွတ္ ၅၄ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း။

နံနက္ ၉ နာရီခန္႔မွာပင္ သခင္အုန္းျမင့္ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္သို႔ ေရာက္သည္။ “အန္ကယ္ အုန္းျမင့္ - အခုပဲ ဘားေကာင္စီက ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ တယ္လီဖုန္းဆက္တယ္။ သူတုိ႔ ဘားေကာင္စီက လူေတြ `စု` နဲ႔ ေတြ႔ခ်င္တယ္။ အိမ္လာခဲ့မယ္လို႔ ေျပာတယ္။ `စု` ကလည္း ရပါတယ္။ လာခဲ့ပါလုိ႔“ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ သူူမထံသို႔ ဘားေကာင္စီမွ ဖုန္းဆက္၍ လာေတြ႔မည့္ အေၾကာင္းအာား အိမ္ေပၚသို႔ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း သခင္အုန္းျမင့္အား ေျပာျပေနသည္။

၁ဝ နာရီခန္႔တြင္ တယ္လီဖုန္းသံ ျမည္လာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တယ္လီဖုန္းစကား ေျပာၿပီး ဖုန္းခ်လိုက္သည္။ ၿပီးလွ်င္ တယ္လီဖုန္းဆက္လာသည့္ အေၾကာင္းအား ေျပာျပသည္။

“ဘားေကာင္စီက ဆက္တာ၊ သူတုိ႔က လူမ်ားေတာ့ ကားအခက္အခဲရွိလို႔ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ေဒၚစု သူတုိ႔ဆီကို လာခဲ့ေစလိုပါတယ္တဲ့“

“ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ“

သခင္အုန္းျမင့္ က ---

“သြားတာေပါ့၊ ဘားလမ္းကိုသြားၾကတာေပါ့“

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တေယာက္တည္းသာ ဘားေကာင္စီ႐ုံးရွိရာသို႔ ထြက္သြားသည္။ ေန႔လည္ ၁ နာရီခန္႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္ေရာက္လာသည္။ ဘားေကာင္စီမွာ ကားျဖင့္ ျပန္ပို႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဧည့္ခန္းအတြင္း ထိုင္မိသည္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ သခင္အုန္းျမင့္အား ေျပာသည္။

“အန္ကယ္ --- လာပါဆိုၿပီး ေျပာတုန္းကေတာ့ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္နဲ႔ ဦးကိုယုတဲ့။ ဟုိက်ေတာ့ စကားေျပာတာက ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ ဆိုတဲ့သူက ေျပာတာ။ တခါတည္း သူပဲ ဒုိင္ခံၿပီး ေျပာေနေတာ့တာပဲ။ သူတုိ႔ ဘားေကာင္စီက ၾကားျဖတ္အစုိးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ဖို႔ကို မေန႔က စာတင္ထားၿပီၿပီးတဲ့၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီကို တင္ထားတာေပါ့။ အဲဒါကို ေထာက္ခံပါလို႔ က်မကို ေျပာတယ္“

“ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ခံမယ္လို႔ ေျပာခဲ့လား“

သခင္အုန္းျမင့္ က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အားေမးသည္။

“မေျပာခဲ့ပါဘူး“

“ဒါေပမယ့္ က်မတို႔ မေန႔က ေတာင္းဆိုတဲ့စာနဲ႔ သေဘာထားခ်င္း သိပ္မကြာပါဘူးလို႔ေတာ့ ေျပာခဲ့တယ္“

ရန္ကုန္မိုးက ဖြဲရာမွ သည္းလာသည္။ အင္းယားကန္အားျဖတ္၍ တုိက္ခတ္လာေသာေလေၾကာင့္ ခန္းဆီးမ်ားက တဖ်တ္ဖ်တ္ႏွင့္ လူးလြန္႔ေနသည္။ ညေနေစာင္းသည့္တုိင္ မိုးက သည္းတုန္းပင္။ ညေန ၅ နာရီိခန္႔ ရွိမယ္ထင္သည္။ ဘားေကာင္စီမွ လႊတ္လိုက္သည့္ေရွ႕ေန ကိုသိန္းဟန္ ေရာက္လာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္မွတ္ထိုးေပးရန္ ဘားေကာင္စီမွ ေရးေပးလုိက္သည့္ စာအား လာပို႔ျခင္းျဖစ္္သည္။ စာကား ဘားေကာင္စီမွ ႏို္င္ငံေတာ္ ေကာင္စီသို႔ ေရးပို႔ထားသည့္ စာအား ေထာက္ခံပါသည္ဟူ၍ သက္ေရာက္ေနသည္။

“အန္ကယ္ ဖတ္ၾကည့္ပါအံုး“

သခင္အုန္းျမင့္ စာဖတ္ေနသည့္အခ်ိန္မွာပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က က်မ ေန႔လည္က ေျပာခဲ့တာ ဒီသေဘာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ကိုသိန္းဟန္ကို ေျပာေနသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပင္စရာရွိရင္ ျပင္ေပးလိုက္ပါ။ က်ေနာ္ ျပန္ယူသြားပါ့မယ္။ ဟုိမွာ ျပန္တင္ျပၿပီးေတာ့ သူ ဖေယာင္းစကၠဴနဲ႔ ႐ုိက္ၿပီး ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ လက္မွတ္ထုိးဖို႔ ျပန္ယူလာခဲ့ပါမယ္“

ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္ သမၼတ ျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္သို႔ တင္ျပသည့္ ၁၅-၈-၈၈ ေန႔စြဲျဖင့္ ဗဟုိတရား႐ုံး ေရွ႕ေနမ်ား၊ ေကာင္စီဝင္လူၾကီးမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၆-၈-၈၈ ေန႔စြဲျဖင့္ ရန္ကုန္ေရွ႕ေနအသင္းမွ တင္ျပေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ တျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလ မ်ားစြာတုိ႔၏ တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္လည္းေကာင္း တူညီေသာဆႏၵ၊ တူညီေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက တပါတီစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ပါတီစံုစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္တည္ေထာင္ေပးရန္ ဆႏၵျပဳထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အထက္ပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ ဆႏၵျပဳ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္တရားမွ်တေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္၊ ဆႏၵျပဳခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း က်မ ႐ိုးသားစြာ ယံုၾကည္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ျပည္သူတုိ႔၏ ဆႏၵျပၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျဖစ္ေျမာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္လာေစရန္ ေစတနာျဖင့္ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပဳ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္

အမွတ္ ၅၄-၅၆ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ဖုန္း ၃ဝ၃၆၅။

၁၉၈၈၊ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္။

မွတ္ခ်က္။ ။ က်မ ၁၅-၈-၈၈ ေန႔စြဲတြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ ၁၅-၈-၈၈ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ဗဟိုတရား႐ုံး ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု ဆႏၵႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုိလားရာတြင္ ကြဲလြဲမႈ မရွိပါ။(၃၂)


၁၉၈၈ ခု၊ ၾသဂုတ္လ (၁၈)ရက္။

အမွတ္ ၅၄၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း…..။

ဆရာပါရဂူ၊ ေမာင္ကိုယု၊ တင္ေဆြမိုးႏွင့္ ကဗ်ာဆရာ ကိုေခးတုိ႔ ေရာက္၍လာၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ဆရာပါရဂူႏွင့္ေမာင္ကိုယုတုိ႔က Signature Campaign ကိစၥအားရွင္းျပသည္။ စာေရးဆရာမ်ား၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ ကာတြန္းႏွင့္ သတင္းစာဆရာမ်ားအားလံုးက ႏို္င္ငံေတာ္ေကာင္စီကိုေပးပို႔မည့္ စာအေၾကာင္းေျပာျပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွလည္း လက္မွတ္ထိုးပါရန္ ေျပာၾကသည္။ စုစုေပါင္း (၇ဝဝ)ခန္႔ရွိမည္။ ဆရာၾကီး ေဇာ္ဂ်ီ၊ ဆရာၾကီး မင္းသုဝဏ္တို႔လည္းပါသည္။ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္လည္း လက္မွတ္ထိုး၍ေပးလိုက္သည္။

သို႔

ႏိုင္္ငံေတာ္ေကာင္စီ

ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ

မွ

ျမန္မာႏို္င္ငံ စာေပပညာရွင္မ်ား အႏုပညာရွင္မ်ား

အေၾကာင္းအရာ။ ။ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ တင္ျပေတာင္းဆိုျခင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို အေျခခံတဲ့ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မလိုလားအပ္ေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ားအေပၚ ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္ တင္ျပပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ တင္ျပရျခင္းမွာ မိမိိဆႏၵကို တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ တင္ျပေစလုိေၾကာင္း သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔မွ ေမတၱာရပ္ခံနဲ႔အညီ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါါသည္၊ ၁၉၈၈ ခု မတ္လ ၊ ဇြန္လ ၊ ၾသဂုတ္လအတြင္းတြင္ ေက်ာင္းသားထု၊ ျပည္သူလူထုဆႏၵျပမႈမ်ားအေပၚ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုးၾကမ္းတမ္းစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ဆႏၵျပမႈမ်ဳိး ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနခဲ့လွ်င္ တိုင္းျပည္တြင္ ေသြးေခ်ာင္းစီးကာ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဝါဒ လႊမ္းမိုးလ်က္ ျပည္သူအားလံုး အတိဒုကၡ ေရာက္ၾကမည္မွာ မလြဲမေသြျဖစ္္ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚရျခင္းမွာ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚရျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ပါ။ (၂၆)ႏွစ္ကာလပတ္လံုး ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးဒဏ္ကို အလူးအလဲခံရျခင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ၊ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းတို႔၏ ေဝဒနာကို ျပင္းထန္စြာ ခံစားရျခင္း လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုေရးသားခြင့္ကို ပိတ္ပင္းထားျခင္းတုိ႔မွ အံၾကြေပါက္ကြဲလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ အံုၾကြေပါက္ကြဲျခင္းကို အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္ေျဖရွင္းမည့္အစား တိုင္းျပည္တြင္ေလးစားထုိက္ေသာ နယကဂုဏ္ ႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတတ္ပညာရွင္မ်ား ဦးေသွ်ာင္ကြပ္ကဲႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေျဖရွင္းျခင္း အကူအညီေတာင္းခံျခင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းသည္သာ လွ်င္ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံတဝွမ္းလံုးတြင္ အျမန္ဆံုးၿငိမ္းခ်မ္းလ်က္ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားသည္လည္း ကင္း ေဝးေစကာလုပ္ရန္ရွိေသာ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏စိတ္တူကိုယ္ တူ ဝိုင္းဝန္ကူညီေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ တုိင္းျပည္တျပည္လံုးက လိုလား ေတာင့္တေနေသာ ႏို္င္ငံေရးပံုသ႑ာန္ေျပာင္းလဲမႈကို အဓိကထားလ်က္ မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါးႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ အေလးအနက္ထား ေတာင္းဆိုတင္ျပပါသည္း။


၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၇)ရက္ေန႔။(၃၃)


၁၉၈၈ ခု၊ ၾသဂုတ္လ (၂၁)ရက္

အမွတ္ ၈၈၊ ဗုိလ္သူရလမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရာက္သည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအားစတင္ၾကသည္။ လူအေရ အတြက္ မမ်ားလွေပမယ့္ အလႊာအသီးသီးအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္ၾကသည္။

ဦးဘထြန္း၊ သခင္ခ်စ္၊ ေမာင္ကိုယု၊ ဦိးထြန္းတင္၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္စသည့္ ေရွ႔ေနၾကီးမ်ားပါဝင္ၾကသည္။ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးဝင္သခင္မ်ားမွ သခင္ခင္ေအာင္ ၊ သခင္ထြန္းခင္၊ သခင္ ခ်စ္ေမာင္တို႔ တတ္ေရာက္ခဲ့သည္။ စာနယ္ဇင္းႏွင့္အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားမွ ေမာင္ေသာက( ဗိုလ္မႉး ဘေသာ္) ၊ ဦးလွဝင္း (ေလသဴရဲတဦး) ၊ ေမာင္မိုးသူ၊ ေမာင္ဝံသ၊ ဦးဝင္းတင္၊ ဦးတုိးလႈိင္၊ ဦးလွတင္၊ သခင္တင္ျမ ၊ ကိုရဲလင္း….။ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မွ ဗိုလ္သာထြန္း၊ ဗိုလ္စႏၵာေက်ာ္၊ ဗိုလ္မိုးၫုိ တို႔ တတ္္္ေရာက္ခဲ့သည္။ အားလံုးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး ေဟာေျပာရန္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွလည္း သေဘာတူသည္။ လူထုႏွင့္ေတြ႔မည့္ လူထုအား ရွင္းျပမည္။ ေနရာေရြးၾက၏။ မည္သည့္ေနရာတြင္ လူထုေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္မည္နည္း။ ပထမ သိမ္ျဖဳကြင္း ----။ မိုးတြင္းျဖစ္၍ သိမ္ျဖဴကြင္းအတြင္း မျဖစ္ႏုိ္င္။ ေရမ်ား၊ ဗြက္မ်ားႏွင့္ လူထုအတြက္ အခက္အခဲရွိမည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ----။ ေရႊတိဂံုဘုရား၏ အေနာက္ဖက္ပမုဒ္ဦးေနရာသို႔ သတ္မွတ္လုိက္ၾကေတာ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လူထုႏွင့္ ပထမဦးဆံုးေတြ႔ဆံုျခင္းျဖစ္သည္။


(၃၄)


၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္။

ေရႊတိဂံုဘုရားအေနာက္ဖက္မုဒ္…..။

“ က်မဒီကေန႔ကစၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းဆက္ဆံပါရေစ။ က်မႏို္င္ငံျခားမွာ ေနခဲ့တယ္ဆိုတာလည္း မွန္ပါတယ္။ ႏို္င္ငံျခားသားနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့တယ္ဆိုတာလည္း မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေလးေတြအတြက္ေၾကာင့္ က်မတုိင္းျပည္ေပၚမွာထားတဲ့ ေမတၱာဟာ ဘယ္လိုမွ က်ဆင္းမသြားႏို္င္ပါဘူး။ “

“ ေနာက္တခုက က်မဟာ ဗမာျပည္ႏို္င္ငံေရးအေၾကာင္း ဘာမွနားမလည္ပါဘူးတဲ့ ---။ တကယ္ေတာ့နားလည္းလြန္းလို႔ ခက္ေနတာပါ“

“ ဗမာျပည္ႏို္္င္ငံေရးဟာ ဘယ္ေလာက္ရႈပ္ေထြးတယ္ ဒီရႈပ္ေထြးမႈဒဏ္ကို ေဖေဖ ဘယ္ေလာက္ခံခဲ့ရတယ္ဆုိတာ က်မတို႔ အသိဆံုးပါပဲ“

“ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔လဲ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့အခါက်လို႔ရွိရင္ ထပ္ၿပီးေတာ့ အာဏာလုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးမ်ဳးိကို ဆက္မလုပ္ခ်င္ဘူးဆိုတာ ေဖေဖ အတိအလင္းေျပာသြားပါတယ္။ “

“ အဲဒီလိုေျပာသြားတာမ်ဳိးေၾကာင့္မို႔လို႔ က်မလည္း ႏို္င္ငံေရးေလာကနဲ႔ ေဝးေဝးကင္းကင္း ေနခဲ့ခ်င္ပါတယ္။ ဒီလို ေဝးေဝးကင္းကင္း ေနခ်င္ခဲ့လ်က္သားနဲ႔ အခုမွ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီအေရးအခင္းထဲမွာ ဝင္ပါေနသလဲလို႔ ေမးစရာလည္း ရွိပါတယ္။ “

“ အဲဒီဟာကေတာ့ ဒီအေရးအခင္းဟာ တတိုင္းျပည္လံုးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့အေရးအခင္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ က်မမွာလည္း ေဖေဖရဲ့သမီးလုပ္ၿပီး ေခါင္းေရွာင္ေနလို႔ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီအေရးအခင္းဟာ တကယ္ေတာ့ ဒုတိယလြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲၾကီးလို႔ ေခၚရင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္“

လက္ခုပ္သံၾသဘာသံမ်ားက ေတာ္လည္းသကဲ့သို႔ ေျမကမၻာအတြင္းျမည္းဟီး၍ ေနသည္။ အေတာ္မသတ္ေတာ့ ---။

“ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ --- က်န္းမာပါေစ ---။“

“ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ --- က်န္းမာပါေစ ---။“

“ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ --- က်န္းမာပါေစ ---။“

လူထုၾကီးအား ေျဖးေျဖးျခင္းေက်ာ္ျဖတ္ရင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ စီးနင္းလာသည့္ ကားငယ္သည္ ေျမပေဒသာကြ်န္းအနီးသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ လူထုၾကီး၏ ေၾကြးေက်ာ္သံမ်ားက ၾကား၍ေနရဆဲပင္ ----။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏မ်က္ႏွာသည္ သူမခ်စ္ေသာ ျပည္သူလူထုၾကီးႏွင့္ ထိေတြ႔ခဲ့ရသျဖင့္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္၍ေနသည္။ သူမ၏မ်က္ဝန္းမ်ားက ၾကည္လင္၍ အေရာင္ေတာက္္ပေနသည္။

“အန္ကယ္ `စု`ေတာ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံအေရးမွာ အ႐ိုးေက်ေက် အေရခမ္းခမ္း ဆံုးခန္းတုိင္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ ေျခစံုပစ္ၿပီး ဝင္ခဲ့ၿပီ --- ။“

သခင္အုန္းျမင့္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆက္၍ေျပာလာမည့္ စကားအား ေစာင့္ေမွ်ာ္၍ ငံ့လင့္ေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္၍မေျပာ ---။ သခင္အုန္းျမင့္၏လက္ထဲသို႔သာ သူမလက္ေရးႏွင့္ ေရးထားသည့္ ေၾကညာစာတမ္းတစ္ေစာင္အားေပးသည္။

“အန္ကယ္ `စု` အေၾကာင္းတခုခုျဖစ္လို႔ရွိရင္ အန္ကယ္စီစဥ္သင့္တာကို စီစဥ္ပါ “


ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြင္း ဝင္ရျခင္းအေၾကာင္း


(တုိင္းျပည္ႏွင့္အေဖ့ေက်းဇူးကို၊ ဖခင္ေက်းဇူးကို ဆပ္လို၍)

ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းတြင္ ေမြးလာ၊ ၾကီးျပင္းလာသူတစ္ဦးအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ စိတ္ဝင္စားလာျခင္းသည္ အထူးရွင္းျပရန္ လုိမည့္အေၾကာင္းအရာတခု မဟုတ္ပါ။ က်မသိတတ္စအရြယ္ကပင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ က်မဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ တိုင္းျပည္အတြက္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ႏို္င္ငံအတြက္ထားရွိခဲ့ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ေဆြးေႏြးစကားမ်ားကို ေန႔စဥ္မျပတ္ဆိုသလုိ ၾကားေနခဲ့ရပါသည္။ ထုိသို႔ၾကားခဲ့ရျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတတ္ေရးသည္ ျပည္သူလူထု၏ညီၫႊတ္မႈ၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးခိုင္လံုမႈတုိ႔႔အေပၚတြင္ တည္ရွိေၾကာင္း သေဘာေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအျပင္လည္း ေဖေဖသည္ တုိင္းသူျပည္သားအခ်င္းခ်င္း၊ သတ္ျဖတ္တုိက္ခိုက္သည့္အာဏာလုႏိုင္ငံေရးမ်ဳးိကို လံုးဝမႏွစ္သက္၊ မၾကိဳက္ခဲ့ေၾကာင္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ကာလ၌ ႏို္င္ငံေရးေလာကတြင္ ေက်ာခိုင္း၍ သတင္းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းရွာဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏို္င္ငံအရပ္ရပ္သို႔ သြားေရာက္၍ ျမန္မာျပည္သူအတြက္ ပညာရေစ၊ အျမင္က်ယ္ေစမည့္ ဗဟုသုတမ်ားရွာေဖြရန္ မွန္းဆခဲ့ေၾကာင္းမ်ားကို သိရွိိိိခဲ့သည္။ ေဖေဖ၏မျဖစ္ေျမာက္ႏို္င္ခဲ့ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို စိတ္ဝယ္ထား၍ က်မလည္း ျမန္မာတုိင္းသူျပည္သားအခ်င္းခ်င္းအၾကား အာဏာလုပြဲျဖစ္ပြားေစမည့္ ႏိုင္ငံေရးမ်ဳိးတြင္ မပါဝင္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသည့္ စာေပေလာကအတြင္းမွ ျမန္မာကို ကမၻာက သိေစေရး။ ျမန္မာ့ျပည္သူလူထုအတြက္ အသံုးဝင္ႏို္င္မည့္ စာအုပ္စာတမ္းးမ်ား ျပဳစုေရးတုိ႔ႏွင့္ တုိင္းျပည္အက်ဳိးေဆာင္ဖို႔ရန္ ခန္႔မွန္းရည္ရြယ္ထားခဲ့သည္။ ထိုခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေသာစာေပ၊ အေထြေထြႏွင့္ ေဖေဖ့ဘဝ ေဖေဖ့ႏို္င္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္္္ဆိုင္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းတို႔ကို ေလ့လာ၍ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားေရးသားခဲ့ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ စာေပေလာက၌ ေအးခ်မ္းျပည့္ဝစြာ ေနခြင့္ရခဲ့ပါေသာ္လည္း ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ ေဖေဖေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သလို ညီၫႊတ္ခိုင္ခန္႔သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကီး တုိးတတ္သာယာသည့္ တိုင္းျပည္ၾကီးအျဖစ္သို႔ မေရာက္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ မရႏို္င္ခဲ့ပါ။ အမွန္စင္စစ္ က်မစိတ္ထဲတြင္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ဖခင္ကို ကြဲ၍ မစဥ္းစားႏိုင္္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စ္ိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ အေရးအခင္းမ်ား ေပၚေပါက္ေနလွ်င္ ေဖေဖ့ကိုပင္ ထိခိုက္ေနသကဲ့သို႔ ခံစားရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဖေဖ့ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ေဖေဖ့အေပၚ အင္မတန္မွ ေမတၱာထားခဲ့ေသာ လူထုအၾကားတြင္ စိတ္ဝမ္းကြဲေစႏို္င္မည့္ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ထြန္းလာသည္ကို ျမင္ရေသာအခါ ပိုမို၍ စိုးရိမ္ပူပင္မိပါသည္။ တုိင္းသူျပည္သားအားလံုးတုိ႔သည္ မိိမိတို႔၏ စြမ္းအားရွိိသ၍ တိုင္းျပည္အက်ဳိးထမ္းေဆာင္ဖို႔ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္၌ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ အေရးအခင္းမ်ားေပၚေပါက္ေနသည္ကို သံုးသပ္ဆင္ျခင္ရပါေတာ့သည္။ တုိင္းသူျပည္သား အခ်င္းခ်င္းအာဏာလုပြဲကဲ့သို႔ ျဖစ္မည့္ႏို္္္င္ငံေရးမ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကဥ္ခ်င္လွပါေသာ္လည္း ၾကီးမားလွစြာေသာ တိုင္းျပည္ေက်းဇူး ၊ ဖခင္ေက်းဇူးတုိ႔ကို ဆပ္သည့္အေနႏွင့္ အမ်ားျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ေစမည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ အျမစ္တြယ္ေစဖုိ႔ ၾကိဳးပမ္းေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေအာင္္ဆန္းစုၾကည္

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၅)ရက္ ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ (အပိုင္း - ၉)
မင္းဟန္
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 16 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 18 နာရီ 47 မိနစ္(၃၅)
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က မဆလပါတီ၏ အေရးေပၚ ညီလာခံအား ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ ေခၚယူလုိက္၏။ စားေသာက္ဆုိင္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ကုန္သြယ္ေရးေကာ္ပေရးရွင္း အလုပ္သမားသမဂၢက က်င္းပမည့္ မဆလ အေရးေပၚ ညီလာခံတြင္ ဧည့္ခံေကြ်းေမြးေရးအား လုပ္ေဆာင္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္၏။ အစုိးရယႏၲယားမ်ားက ရပ္တန္႔၍ ေနေလၿပီ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္တုိ႔ကား မဆလ၏ လက္ထဲတြင္ မတည္ရွိေတာ့……။ တပ္မေတာ္သည္သာလွ်င္ ….. မဆလ၏ သစၥာအား နာခံလ်က္…၊ ဦးေနဝင္း၏ အေရွ႕၌ ႐ိုက်ဳိးစြာ ဒူးတုတ္၍ အခစားဝင္ေနဆဲ…။

မဆလ၏ အေမွာင္သန္းသည့္ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား….။
အေရးေပၚညီလာခံအား ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ ေခၚယူထားေသာ္လည္း ၁၂ ရက္ေန႔အထိပင္ ေစာင့္မေနႏုိင္ေတာ့….။ ၂ ရက္ၾကိဳ၍ စက္တင္ဘာ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ပင္ မဆလ၏ အေရးေပၚညီလာခံအား က်င္းပ၏။ လက္နက္ကိုင္ အေစာင့္အၾကပ္ ထူထပ္စြာႏွင့္ သံဆူးၾကိဳးအကာအရံမ်ားအတြင္း ျပဳလုပ္ေသာ ပါတီညီလာခံ ျဖစ္သည္။ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ လူထုက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံုအား ဝန္းရံ၍ ဆႏၵျပၾက၏။

`ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ ….အလုိမရွိ´
`ၾကားျဖတ္အစုိးရ …..ဖြဲ႕စည္းေရး´
မဆလ၏ အေရးေပၚ ပါတီညီလာခံက….မတ္တပ္ရပ္၍ လုပ္ၾကရေသာ အစည္းအေဝးဟု ေခၚရမည္။ အေရးေပၚညီလာခံႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက …. လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ပါတီစံု အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအား က်င္းပျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ဆံုးျဖတ္လိုက္ရသည္။ ၿပီးလွ်င္ … စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီစုံ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အား ဖြဲ႔စည္း၏။ ဥကၠ႒က ဦးဘေဌး…..။

ေနာက္တရက္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးတင္ဦး၊ ဦးေအာင္ၾကီးတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္း၍ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ထံသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတေစာင္ ေရးပို႔ခဲ့သည္။ စာကား …. ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး လက္ခံႏိုင္သည့္ ၾကားျဖတ္အစုိးရအား အျမန္ဆံုးဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား အၾကံျပဳထားသည့္ စာျဖစ္သည္။


(၃၆)
၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္။
တနဂၤေႏြေန႔ …..။
ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအေရွ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံၾကီး အေရွ႕တုိ႔တြင္က အစာငတ္ခံတုိက္ပြဲအား ဆက္လက္၍ တုိက္ပြဲဝင္ေနၾကဆဲ။ လူထု ၅ သိန္းခန္႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လမ္းမ်ားေပၚ၌ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ဟစ္ေၾကြး၍ လွည့္လည္ဆႏၵျပေနၾကသည္။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႔စည္းေရးအား ေခါင္းမာစြာႏွင့္ ျငင္းဆန္လ်က္ရွိသည္။

မဆလ ဘက္၌ ရပ္တည္ေနသည့္ တခုတည္းေသာ မီဒီယာက `ျမန္မာ့အသံ´ ….။ လုပ္သားျပည္သူ႔ ေန႔စဥ္သတင္းစာသည္ပင္လွ်င္ လူထုဘက္မွရပ္သည့္ လူထုသတင္းစာ ျဖစ္၍ေနၿပီ။ ျပည္သူ႔ရဲႏွင့္ တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလမွ စစ္သည္မ်ား လူထုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဆႏၵျပသည့္သတင္းအား လုပ္သားျပည္သူ႔ ေန႔စဥ္သတင္းစာက….` ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ရင္ခြင္သို႔ ခိုဝင္လာၾကသည္´ ဟူ၍ စာလံုးမည္းၾကီးႏွင့္ ေဖာ္ျပသည္။ ျမန္မာ့အသံကမူ …. ျပည္သူလူထုၾကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားၾကသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား စိတ္ေဝဒနာရွင္မ်ားဟူ၍ သတင္းတြင္ ေၾကညာသြားခဲ့၏။ တပ္မေတာ္သားမ်ား ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားျခင္းက …. နည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ …. ကန္႔လန္႔ကာၾကားတြင္ ရွိေနသည့္ ဗိုလ္ေနဝင္းအတြက္မူ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာပင္….။

စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ …. ညေနခင္း ျမန္မာ့အသံ၏ အစီအစဥ္က ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၄ နာရီ၌ စတင္၍ ထုတ္လႊင့္၏။ သီခ်င္းပေဒသာ အစီအစဥ္ႏွင့္ စသည္။ သီခ်င္းပေဒသာက တပိုင္းတစႏွင့္ ရပ္သြား၏။ ၿပီးလွ်င္ ….. သတင္းေၾကညာသူ အမ်ဳိးသားတဦး၏ အသံက ဝင္လာ၏။ တည္ၿငိမ္ေလးနက္ေအာင္ ၾကိဳးစားထားသည့္ အသံႏွင့္….။

“ႏိုင္ငံ၏ အဖက္ဖက္က ယိုယြင္းေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို အခ်ိန္မီတားဆီးႏုိင္ရန္ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာအဝဝကို ယေန႔မွစ၍ လႊဲေျပာင္းယူလုိက္ပါသည္။

ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈရွိေစရန္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာေမာင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔အား ဖြြဲ႔စည္းလိုက္သည္”

ဗိုလ္ေနဝင္း၏ ကၾကိဳးက …. လူထုေတာင္းဆိုသည့္ `ၾကားျဖတ္အစုိးရ´ ဟူသည္အား စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းျခင္းျဖင့္ တု႔ံျပန္လိုက္ေတာ့သည္။ အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ ၁၉ ဦး၏ အမည္စာရင္းအား ေၾကညာ၏။ ည ၈ နာရီမွ မနက္ ၄ နာရီအတြင္း အျပင္မထြက္ရအမိန္႔အား ထုတ္ျပန္၏။ လမ္းမ်ားေပၚ၌ လူ ၅ ဦးထက္ပို၍ မစုေဝးရအမိန္႔အား ထပ္မံ၍ ထုတ္ျပန္ေလ၏။ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ားအား တခုၿပီးတခု ျမန္မာ့အသံမွတဆင့္ ထုတ္ျပန္ေနသည္။ ေရဒီယိုမွတဆင့္ အာဏာသိမ္းေန၏။ အာဏာသိမ္းတပ္မ်ားကမူ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းသို႔ ဝင္မလာေသး….။ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ လူထုသည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရန္ လမ္းမ်ားေပၚသို႔ ထြက္လာၾက၏။

ဓား .. ဓားခ်င္း၊ လွံ .. လွံခ်င္း …. ေတြ႔ရန္မွ လြဲ၍ အျခားေရြးလမ္းမရွိေတာ့….။
ေကာင္းကင္တခြင္တျပင္လံုးက ေမွာင္မဲေသာ မိုးတိမ္တို႔ျဖင့္ ထူထူပိန္းပိန္း….။ မိုးက ဖြဲဖြဲ…။ လူထုက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လမ္းငယ္၊ လမ္းသြယ္၊ လမ္းက်ယ္ၾကီးမ်ား အားလံုးအား ပိတ္ဆို႔လိုက္ၾက၏။ ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ စစ္သားမ်ားအား အဝင္မခံလုိ…။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိင္းမ်ားကိုလည္း ျဖတ္ေတာက္လုိက္ၾက၏။ သစ္ပင္ၾကီးမ်ားအား လွဲ၍ လမ္းအား ဆို႔၏။

လူထုထံတြင္ရွိသည့္ လက္နက္က`ဂ်င္ကလိ´ႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္။

“စစ္နည္းဗ်ဴဟာ၊ ဘယ္လုိသာလည္း
စြဲကိုင္လက္နက္၊ ဘယ္လုိထက္လည္း
ျပည္သူ႔ႏွလံုး၊ မသိမ္းၾကံဳးလွ်င္
ျပည္သူ႔ခြန္အား ၊ မကုိးစားလွ်င္
ဓားသြားလည္း ေၾကြ၊ လွံလည္း ေခြအံ့။”
(လက္ဝဲသုႏၵရ၊ နႏၵိေသနပ်ဳိ႕မွ)


(၃၇)
ညဦးယံမွာပင္ အာဏာသိမ္းတပ္သည္ စစ္ကားမ်ား၊ ဘရင္းကယ္ရီယာမ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လမ္းမ်ားေပၚသို႔ ဝင္လာ၏။ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားျဖင့္ ၂/၈၈ အား ေၾကညာ၏။ ပိတ္ဆို႔ထားသည္မ်ားအား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးရန္လည္း အမိန္႔ေပး၏။ ျမင္ျမင္သမွ် …. မဲမဲ၊ျဖဴျဖဴ အကုန္ပစ္ခတ္ေတာ့သည္။ အာဏာသိမ္းည ရန္ကုန္က …. ေသနတ္သံ၊ ယမ္းေငြ၊ လူေသအေလာင္း ….. ေသြးပင္လယ္တို႔ႏွင့္ ကုန္လြန္ခဲ့ရ၏။

စက္တင္ဘာ ၁၉….၂ဝ…၂၁ ….။ `ေဒါင္းအလံႏွင့္ ေမာင္းျပန္´ တုိက္ပြဲမ်ားက ျပင္းထန္ဆဲ….။ အမိေျမက ယမ္းေငြ႔၊ ေသြးညီႇနံ႔တို႔ႏွင့္ ဖုံးလႊမ္းေနလ်က္ပင္ …..။

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကုလသမဂၢသို႔ တုိက္တြန္းစာတေစာင္ ေရးသား၍ ေပးပို႔ခဲ့၏။ စာတြင္ ….

`ကမၻာ့ႏုိင္ငံတိုင္းက ဗမာျပည္သူေတြ အဓိပၸာယ္မယ့္ ပစ္သတ္ခံခဲ့ရတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ကမၻာက အသိအမွတ္ ျပဳေစခ်င္ပါတယ္´ ဟူ၍ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့၏။ ျမန္မာ့အေရးက ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံၾကီးတြင္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေဆြးေႏြးစရာအေရး ျဖစ္၍လာခံ၏။

ၿဗိတိသွ် ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး Sir Geoffery Howe က ……
“ဗမာျပည္မွာ လက္နက္မဲ့ ဆႏၵျပသူေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ကေလးသူငယ္ေတြ၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္မိပါတယ္။ ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းနဲ႔ ၾကာရွည္စြာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမယ့္ ေျဖရွင္းခ်က္ဟာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီလိုလားေနၾကတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္သာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ျမန္မာအာဏာပိုင္တို႔အေနနဲ႔ လံုးဝ လက္ခံရလိမ့္မယ္”


(၃၈)
အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုသည္ အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္တေန႔တြင္ပင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ဒဂံုရိပ္သာ၌ ပါတီစံု အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၏။ ထုိေကာ္မရွင္က …. မဆလ၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ေသာ ေကာ္မရွင္ ျဖစ္သည္။ ထုိေကာ္မရွင္ကိုပင္ အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုက တာဝန္ထပ္ေပး၏။ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္ ဥပေဒအား စစ္အုပ္စုက ျပ႒ာန္း၏။ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဥပေဒ အမွတ္ ၄/၈၈ အား ထပ္မံ၍ ထုတ္ျပန္သည္။ ၄/၈၈ က … ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ ျဖစ္သည္။ ၿပီးလွ်င္ ….. ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒မွလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း နည္းဥပေဒမ်ား အမွတ္ (၁) ျပ႒ာန္းခ်က္အား ေၾကညာ၏။

အာဏာသိမ္းစစ္တပ္က လမ္းမထက္ ပစ္ခတ္၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအား အဆံုးသတ္၊ သတ္ျဖတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ….. သပိတ္စခန္းမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္စီးနင္းျပန္သည္။ တဖက္မွလည္း စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက …. တႏုိင္ငံလံုးအႏွံ႔ လူဖမ္းပြဲၾကီးအား ဆင္ႏႊဲေနေလ၏။

အေရးေတာ္ပံုၾကီးက ေသြးႏွင့္စၿပီး ေသြးႏွင့္ပင္ နိဂံုးခ်ဳပ္သြား၍ မျဖစ္….။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စဥ္းစားရၿပီ။

နံပါတ္ ၁ ….. အၾကမ္းမဖက္သည့္ ႏွလံုးရည္တုိက္ပြဲအား Under Ground အသြင္ႏွင့္ ဆက္၍ လႈပ္ရွားမည္လား…..။

ႏွစ္ပါတ္ ၂ …. နယ္စပ္သို႔ ထြက္ခြာ၍ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအား ဆင္ႏႊဲမည္လား…..။

နံပါတ္ ၃ …. ႏုိင္ငံေရးပါတီတခု တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ဒီမိုကေရစီခရီးအား ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္သည္အထိ ခ်ီတက္မည္လား….။

ေရြးလမ္းက ၃ သြယ္ရွိ၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ ေရြးလမ္းအား ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ျဖစ္၏။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔၊ အမွတ္ ၅၄ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္၌ သခင္အုန္းျမင့္၊ ဦးေထြးျမင့္၊ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ ဗုိလ္စၾကၤာတုိ႔ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္ကတည္းက သူမ၏ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္အား ခ်ျပထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္…။

`က်မတို႔ …. ဒီလုပ္ငန္းေတြ စလုပ္တာနဲ႔ လံုးဝ အၾကမ္းမဖက္ေရးပဲ။ အၾကမ္းမဖက္ဝါဒ၊ ဂႏၵီဝါဒေပါ့။ ဒါကို က်မတုိ႔ရဲ႕ (မူ) အေနနဲ႔ ထားလိုက္မယ္။ ေနာက္ၿပီး …. ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကပဲ လုပ္မယ္။ ေျမေအာက္တုိ႔၊ ေတာခိုတာတုိ႔၊ လက္နက္ကိုင္ တိုက္တာတို႔ လံုးဝ မလုပ္ဘူး။ ဒါ က်မတုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္ပဲ…..´


(၃၉)
စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဦးေအာင္ၾကီး၊ ဦးတင္ဦးတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္လိုက္၏။ NLD အား ဖြဲ႔စည္းၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္သို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းကိုမူ မျပဳလုပ္ရေသး…။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေကာ္မရွင္သို႔လည္း တင္သြင္းရဦးမည္။ လက္ငင္းလုပ္ငန္းမ်ားက … အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္း (ယာယီ) တုိ႔အား ေရးဆြဲရမည္။ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းပြဲမ်ားက ေန႔စဥ္လုိလုိပင္ ……။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔အား ဖြဲ႔စည္းေရး…။ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဦးစီးအဖြဲ႔၊ ဖြဲ႔ေရးတုိ႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္ညိႇႏႈိင္းၾကရ၏။ NLD ၏ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မႈအား ဦးေအာင္ၾကီးအစုမွ ၁၄ ဦး။ ဦးတင္ဦး၊ ဦးေအာင္ေရႊတို႔၏ တပ္မႉးေဟာင္းမ်ားမွ ၁၄ ဦး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ တတ္သိပညာရွင္မ်ားမွ ၁၄ ဦး…..။ စုစုေပါင္း ၄၂ ဦးႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းၾကရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။


(၄ဝ)
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔၊ ေန႔စြဲႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ သတင္းေၾကညာခ်က္ အမွတ္ (၁) အား ထုတ္ျပန္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးအေနျဖင့္ လက္မွတ္ထိုး၍ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ဖြဲ႔စည္းလုိက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ျဖစ္သည္။ ေၾကညာခ်က္ အပိုဒ္ (၁) တြင္ …

`ေက်ာင္းသားျပည္သူ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထုၾကီးတရပ္လံုး အံုၾကြပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည့္ ဒီမိုကေရစီ တုိက္ပြဲၾကီးကို ေအာင္ပြဲခံ၊ ေအာင္လံလႊင့္ႏုိင္သည္အထိ အရွိန္အဟုန္ တုိးျမႇင့္ဆင္ႏႊဲသြားႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားျပည္သူ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထုၾကီးအတြင္းမွ အလႊာအသီးသီး ပါဝင္စုစည္းေသာ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းလုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္´ ဟူ၍ လူထုအား အသိေပးလိုက္၏။ ၿပီးလွ်င္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၂ ဦး၏ အမည္စာရင္းအား ေဖာ္ျပသည္။ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ ဥကၠ႒က … ဦးေအာင္ၾကီး၊ ဒု-ဥကၠ႒မွာမူ ဦးတင္ဦး ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က … အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး…..။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ (၂) အား ထပ္မံ၍ ထုတ္ျပန္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္ ၃ဝ ဦး ပါရွိသည့္ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ စာရင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးလွ်င္ ….. အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္း (ယာယီ) အား လူထုထံသို႔ ခ်ျပ၏။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္း (ယာယီ) ၏ အခန္း ၂ တြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အား ေဖာ္ျပထား၏။ ရည္ရြယ္ခ်က္က … ၅ ရပ္…။
(က) အမ်ားျပည္သူဆႏၵႏွင့္ ကိုက္ညီ၍ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံမည့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္။
(ခ) ရည္ရြယ္ခ်က္ (က) ကို ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္သူလူထု ညီညႊတ္မႈအင္အားကို အေျခခံ၍ စည္းကမ္းစနစ္က်ေသာ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈၾကီး ျဖစ္ေပၚေစရန္။
(ဂ) ေနာင္ေခတ္အဆက္ဆက္၌လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပည္သူလူထုဆႏၵႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ထြန္းကားေသာ တည္တန္႔ခိုင္ၿမဲသည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကီးအျဖစ္ တည္ရွိေရးအတြက္ အုတ္ျမစ္ခ်ရန္။
(ဃ) အာဏာရွင္ဆန္၍ ျပည္သူလူထုကို ဖိစီးႏွိပ္စက္မည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ဳိး ျပန္လည္မထြန္းကားေစေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းရန္။
(င) ကမၻာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီထြန္းကားလာေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။


(၄၁)
ေအာက္တုိဘာ တစ္လလံုးလံုးက ဌာနခ်ဳပ္တြင္ပင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္စတင္တည္ေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလုပ္မ်ား၍ေနသည္။ အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးက ေန႔စဥ္လုိလို ရွိ၏။ အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး။ ၿပီးလွ်င္ … အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက … ဦးဝင္းတင္ (ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္)၊ ဦးခ်စ္ခိုင္ (ယခုကြယ္လြန္၊ ဗိုလ္မႉးၾကီးေဟာင္း) ႏွင့္ ဦးၾကည္ဟန္ (ဗိုလ္မႉးၾကီးေဟာင္း၊ ဦးေအာင္ၾကီးႏွင့္အတူ ခြဲထြက္ရာတြင္ ပါဝင္သြားသူ) တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဦးစီးအဖြဲ႔တုိ႔အား ဖြဲ႔စည္း၍ ၿပီးသည့္ေနာက္ ….. ျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္/ေက်း စသည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ စည္း႐ုံးေရးတာဝန္ခံမ်ားအား ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးရ၏။ ျပည္နယ္၊ တုိင္းဦးစီး အဖြဲ႔မ်ားထံသို႔ စည္း႐ုံးေရးမႉးမ်ား လိုက္နာရမည့္ `စည္း႐ုံးေရးမူ´မ်ားအား ေရးသားေပးပို႔ရသည္။ စာၾကမ္းမ်ားေရး၊ ျပင္ဆင္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သို႔ တင္ျပ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ အစည္းအေဝးက အတည္ျပဳလွ်င္ ….. စာေခ်ာအား ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း အသီးသီးသို႔ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးမွ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ေပးပို႔ရသည္။

`အဖြဲ႔ခ်ဳပ္စည္း႐ုံးေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သတိျပဳရန္´ ဟူသည့္ ေၾကညာခ်က္အား ထုတ္ျပန္၍ ျပည္နယ္၊ တုိင္း ဦးစီးမႉးမ်ားထံသို႔ ပို႔ရ၏။ ေၾကညာခ်က္တြင္က …..
(၁) လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးမည့္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ဂတိျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။
(၂) ထုိဂတိျပဳထားသည့္အတိုင္း ယခုအခါ ပါတီအသီးသီးသည္ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။
(၃) ထုိသုိ႔ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားရာ၌ ေပးထားေသာ မူေဘာင္အတြင္းမွသာ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အထူးသတိျပဳ ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္သည္။
(က) အၾကမ္းဖက္ဆူပူလႈပ္ရွားမႈ၊ စီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစမည့္အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိမ်ား။
(ခ) အၾကမ္းဖက္ ဆူပူလႈပ္ရွားမႈ၊ လူထုအံုၾကြမႈကို ျဖစ္ေစမည့္ ေသြးထုိးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား။
(ဂ) အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးေစမည့္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုမ်ား။
(ဃ) တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးကို ၿပိဳကြဲေစမည့္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိမ်ား။
(င) ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးဟူေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ မူေဘာင္မွ ေက်ာ္လြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။

စည္း႐ုံးေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ (ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး) အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဦးစြာဆက္သြယ္ရန္။

ျပည္နယ္/တုိင္း ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပၿပီးမွ စတင္လႈပ္ရွားရန္ သတိေပးအပ္ပါသည္။

ေအာက္တြင္မူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ လက္မွတ္ထုိး၏။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေျခလွမ္းအစအား သတိထား၍ လွမ္းေနျခင္း…..။


(၄၂)
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံးမ်ားက ျပည္နယ္တုိင္းအသီးသီး၌ မႈိေပါက္သကဲ့သို႔ တ႐ုံးၿပီးတ႐ုံး ဖြင့္လွစ္လာခဲ့သည္။ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အဆင့္ဆင့္ေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္စည္း႐ုံးေရးမႉးမ်ား၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရမည္။ စည္း႐ုံးေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရမည္။

ၿပီးလွ်င္ …… လူထုႏွင့္ ေတြ႔ရမည္။ လူထုအား ရွင္းျပစရာမ်ားအား ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းရမည္။ ရန္ကုန္လူထုႏွင့္က အေရးေတာ္ပံုၾကီးအတြင္း ၂ ၾကိမ္ ေတြ႔ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤအတြက္ နယ္လူထုႏွင့္ ပထမဦးစြာ ေတြ႔ရန္ စိတ္ကူးထား၏။ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး၏ ပထမဦးဆံုး ခရီးစဥ္အတြက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔အတြင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖခင္၏ ဇာတိျဖစ္သည့္ `နတ္ေမာက္´ ဘက္သို႔ ဦးစြာသြားရန္ သေဘာထားေပး၏။ အားလံုးမွ သေဘာတူၾက၏။ ဤတြင္ ….. အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္၍သြားမည့္ အထက္ျမန္မာျပည္ခရီးအတြက္ ……. ျပင္ဆင္ၾကရ၏။ ခရီးစဥ္တြင္ လုိက္ပါၾကမည့္သူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ၾက၏။ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ဦးဘေသာ္ (ယခုကြယ္လြန္၊ စာေရးဆရာ ေမာင္ေသာ္က) ႏွင့္ ဦးမုိးသူ (စာေရးဆရာ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာ) တုိ႔ ပါမည္။ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔တုိ႔လည္း လိုက္ပါၾကရမည္။ ခရီးစဥ္က ….. ပထမ ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္၊ ၿပီးလွ်င္ …..ျပည္၊ ေခ်ာက္၊ နတ္ေမာက္…..။ ထုိမွတဆင့္ ….ပုဂံ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ျမင္းၿခံ၊ စစ္ကိုင္း၊ ျမင္းမူ၊ ရြာသစ္ၾကီး၊ ေရႊဘုိ၊ မႏၲေလး…..။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ နတ္ေမာက္သို႔ ေရာက္ၾက၏။ နတ္ေမာက္ခရီးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အဖို႔ အိမ္အျပန္ခရီးကဲ့သို႔ ခံစားရ၏။ ေဝးေနခဲ့ေသာ နတ္ေမာက္ေျမက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မစိမ္း….။ စိမ္းေနဦးမည့္ ဇာတိေျမမဟုတ္…..။ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ပင္ …. အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔၏။ နတ္ေမာက္လူထုႏွင့္ ေတြ႔၏။

`အစုိးရဆိုတာ၊ ျပည္သူလူထုဆႏၵနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္၊ တုိင္းျပည္အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ေစခိုင္းထားတဲ့ သစၥာအရွိဆံုး ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းပဲ ျဖစ္ရမယ္´

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အသံက အသံခ်ဲ႕စက္မွတဆင့္ ….. နတ္ေမာက္တၿမိဳ႕လံုးသို႔ လႊမ္း၏။ နတ္ေမာက္ သားေကာင္းၾကီး၏ သမီးက ဒုတိယလြတ္ေျမာက္ေရး တုိက္ပြဲအား ဝင္ရန္ နတ္ေမာက္သို႔ ေရာက္ခဲ့ေလၿပီ။


(၄၃)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔က နတ္ေမာက္တြင္ ညမအိပ္။ ေခ်ာက္သို႔ျပန္၍ ညအိပ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ နတ္ေမာက္ ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးသည္ႏွင့္ ေခ်ာက္သို႔ ျပန္ၾက၏။ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕အဝင္တြင္က ေမွာင္၍ပင္ေနၿပီ။ ညမထြက္ရ အမိန္႔က တည္ဆဲ….။ ခရီးဆက္၍ မရေတာ့….။ တည္းခိုမည့္ အိမ္သို႔ပင္ တန္း၍သြားၾကရန္ ဆံုးျဖတ္လို္က္ၾက၏။ တည္းခိုမည့္အိမ္က က်ယ္၏။ အေပၚထပ္၊ ေအာက္ထပ္ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ တည္းခိုသည့္ အိမ္ေအာက္ထပ္၌ပင္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ စည္း႐ုံးေရးမႉးမ်ား၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီး ေဆြးေႏြးၾက၏။ ည ၈ နာရီ ထိုးသည္အထိ ေဆြးေႏြးပြဲက မျပတ္….။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တေန႔လံုး ေဟာရ၊ ေျပာရ၊ ေဆြးေႏြးရႏွင့္ ပန္းေနၿပီ။ နတ္ေမာက္လမ္းကလည္း ဆိုး၏။ ကားမူးသည့္ ဒဏ္ကလည္း မသက္သာလွ ….။ မရေတာ့….။ ေဆြးေႏြးပြဲအား ဦးမုိးသူႏွင့္ လဲႊအပ္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ခြင့္ေတာင္းကာ အေပၚထပ္သို႔တက္၍ အနားယူရ၏။ မၾကာ….။ ဆရာဦးမုိးသူက ဘီဘီစီသတင္းတပုဒ္အား ေျပာျပစရာရွိလို႔ပါဟူ၍ မသဂၤီက လာေျပာသျဖင့္…. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အနားယူရာမွ အိမ္ေအာက္ထပ္သို႔ ဆင္းလာရျပန္သည္။

ဦးမိုးသူက …. ေဒါက္တာမိုက္ကယ္အဲရစ္ကို တိုင္းျပည္က ခ်က္ခ်င္း ထြက္သြားရန္ စစ္အုပ္စုမွ ႏွင္ထုတ္သည့္ သတင္းအား ေျပာျပ၏ ။

အထက္ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အား မထြက္ခြာမီကတည္းက ေဒါက္တာမိုက္ကယ္အဲရစ္သည္ တရားဝင္ဗီဇာႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ ေရာက္ေန၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးမိုးသူ ေျပာျပသည္အား နားေထာင္ရင္း …..

`ေအးေလ၊ ဘယ္တတ္ႏုိင္မွာတုန္း၊ ႏွင္ထုတ္ေတာ့လဲ ဘာျဖစ္တုန္း´ ဟူ၍ ေအးေအးေဆးေဆးပင္ ျပန္ေျပာသည္။ အားလံုးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ရန္ကုန္ရွိ ခင္ပြန္းသည္ထံသို႔ ဖုန္းဆက္၍ အက်ဳိးအေၾကာင္း ေမးျမန္းရန္ တုိက္တြန္းၾက၏။ တည္းခိုသည့္ အိမ္တြင္လည္း တယ္လီဖုန္းက ရွိ၏။

`အင္းေလ၊ အဲဒါဆိုလည္း ဆက္တာေပါ့´ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၿပီး ခင္ပြန္းသည္ထံသို႔ ဖုန္းဆက္၏။ မၾကာ….။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဖုန္းအား ခ်လိုက္ၿပီး ….

`သူက မထြက္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ဖမ္းခ်င္လည္း ဖမ္းပေလ့ေစလို႔ ေျပာတယ္။ က်မကေတာ့ အင္း….သေဘာပဲ။ မတတ္ႏုိင္ဘူးေလ၊ ထြက္ရင္လည္းထြက္….။ ေနမယ္ဆုိရင္လည္း …..အဖမ္းခံမယ္ဆိုရင္လည္း ခံေပါ့လို႔ ေျပာလုိက္တယ္´ ဟူ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ ဖုန္းဆက္သည့္ အေၾကာင္းအား ဦးမိုးသူတုိ႔ကို ျပန္ေျပာျပ၏။ အားလံုးက စစ္အုပ္စု၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ေနၾကရ၏။ ၿပီးလွ်င္ …. ခရီးစဥ္က ဘယ္လုိလဲ….။ ဆက္မည္လား…။ ဖ်က္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္လွည့္မည္လား…..။ မေဝခြဲတတ္။ စႏုိးစေနာင့္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ထုတ္၍ေမးရန္မွာလည္း အားနာေနၾက၏။ မတတ္ႏိုင္….။ ဦးမိုးသူအား ေမးခိုင္းၾက၏။

`ဟာ…. က်မတုိ႔ ခရီးစဥ္ ဆက္မွာေပါ့….။ ဆက္ရမွာေပါ့….။ ကိစၥမရွိပါဘူး။ အားလံုးကို ေျပာျပလုိက္ပါ´

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးမုိးသူအား ျပန္ေျပာရင္း…. ေတြးေတြးဆဆႏွင့္ ဦးမိုးသူအား ဆက္၍ … `ဆရာေရ …. က်မေတာ့ ခင္ပြန္းသည္အေပၚကို သိပ္မတရားလွဘူး ထင္တယ္ေနာ္´


(၄၄)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၁၃ ရက္ၾကာသည့္ ပထမဦးဆံုး အထက္ျမန္မာျပည္ခရီးက ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ႏွင့္ပင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ရသည္ဟု ဆုိရမည္။ ပဲခူးတုိင္း၊ မေကြးတုိင္း၊ စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ မႏၲေလးတုိင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ရြာ ၅ဝ ေက်ာ္သို႔ လွည့္လည္ခဲ့သည့္ခရီး…..။ ခရီးစဥ္အတြင္း …. စစ္အုပ္စုမွလည္း ၾကီးမားသည့္ ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားမႈမ်ဳိးကိုမူ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕မွလႊဲ၍ မျပဳလုပ္ခဲဲ့ဟု ဆိုရမည္။ တပ္ကုန္းတြင္မူ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕ မဝတ ဥကၠ႒ ဗိုလ္မႉးလွထြန္းကိုယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔အား ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့၏။ ဗိုလ္မႉးလွထြန္း၏ ေႏွာင့္ယွက္မႈေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ စိတ္ကသိကေအာက္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ယာဥ္တန္း တပ္ကုန္းၿမိဳ႕အဝင္တြင္ မဝတဥကၠ႒ ဗိုလ္မႉးလွထြန္းႏွင့္ စစ္ကားတစီး ေရာက္လာၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ယာဥ္တန္းအား တား၏။ ၿပီးလွ်င္ …. ဗိုလ္မႉးလွထြန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တပ္ကုန္းၿမိဳ႕အတြင္း၌ ယာဥ္တန္းအား မရပ္ရန္ ေျပာ၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ….. “ၿမိဳ႕ထဲမွာ ခဏျဖစ္ျဖစ္ ရပ္နားမယ္။ ၿမိဳ႕ထဲမွာ လူထုက သိပ္ေၾကာက္ေနၾကတယ္။ အဲဒီအတြက္ ရပ္မွကို ျဖစ္မယ္ ….” ဟူ၍ ဗိုလ္မႉးလွထြန္းဆိုသူအား ျပန္၍ေျပာသည္။ ဗုိလ္မႉးလွထြန္းဆိုသူကလည္း ….. ၿမိဳ႕ထဲမွာ ဘယ္မွ သြားစရာေနရာ မရွိဘူး…..။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဆိုင္းဘုတ္တင္ဖို႔ကိုလည္း တုိင္းက ခြင့္ျပဳခ်က္ မရေသးဘူး။ အဲ႔ဒီအတြက္ ၿမိဳ႕ထဲမွာ မရပ္ပါနဲ႔ဟု ဆိုၿပီး ….. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ ယာဥ္တန္းအား သူ၏ စစ္ကားမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ညႇပ္ကာ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕အား ျဖတ္ေစ၏။

ေနာင္တြင္ ျပန္၍ၾကားသိရသည္က ….. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔အား ဧည့္ခံေကၽြးေမြးရန္ စီစဥ္ေနသည့္ အိမ္ကိုလည္း ေသနတ္ျပၿခိမ္းေျခာက္ကာ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးမည့္ အစီအစဥ္အား ဖ်က္ခိုင္းသည္ဟု ဆို၏။

ရန္ကုန္သို႔ ျပန္ေရာက္ၿပီးေနာက္ …. ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗဟိုလူငယ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အား စနစ္တက်ႏွင့္ ရွင္သန္ၾကီးထြားလာေစရန္ လုံ႔လျပဳ၏။ ဗဟိုလူငယ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ စည္း႐ုံးေရးတာဝန္ခံမ်ား ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းအသီးသီးသို႔ စည္း႐ုံးေရးခရီး သြားေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္၏။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟိုလူငယ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဝင္ လူငယ္မ်ား ေဒသအသီးသိီးသို႔ စည္း႐ုံးေရးခရီးမထြက္ခြာမီ ႏႈတ္ဆက္ၾသဝါဒ ေပးပြဲတခုအား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟို႐ုံးခ်ဳပ္၌ပင္ ျပဳလုပ္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္္းစုၾကည္က လူငယ္စည္း႐ုံးေရးမႉးမ်ားအား မိန္႔ခြန္းေပး၏။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ စည္း႐ုံးေရးမႉးမ်ား လက္စြဲထားရမည့္ စည္း႐ုံးေရးမူမ်ားအား ရွင္းျပ၏။ ထုိမူမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲၿပီး မျပဳလုပ္မိေစရန္လည္း သတိေပး၏။ အနာဂတ္အား ဖန္တီးထုဆစ္ၾကမည့္ လူငယ္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္အားထားေၾကာင္းလည္း ထုတ္၍ေျပာသည္။ ၿပီးလွ်င္ ….. ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး တုိက္ပြဲက ႏွလံုးရည္တုိက္ပြဲ ….။ စိတ္ဓာတ္ေရးရာကို အရင္းခံသည့္ တုိက္ပြဲ….။ စိတ္ဓာတ္ၾကံ႕ခိုင္ဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေမြးျမဴတည္ေဆာက္ၾကရန္လည္း မွာ၏။ အဆံုးတြင္ ….. `႐ုတ္ယဒ္ကက္ပ္လိမ္း´ ၏ `အကယ္၍´ ကဗ်ာအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ရြတ္ဖတ္ျပ၏။

အကယ္၍
မင္းအသုိင္းအဝိုင္းက တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားၿပီး
ဒါေတြဟာ မင္းေၾကာင့္လုိ႔ ဝိုင္းဝန္းျပစ္တင္ၾကတဲ့အခါမွာ
မင္းဟာ ေခါင္းေအးေအးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္

အကယ္၍
စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္ေတြဟာ
မင္းအေပၚ မလႊမ္းမုိးေစဘဲ စိတ္ကူးႏုိင္မယ္ဆုိရင္

ၿပီးေတာ့
အေတြးအေခၚစိတ္ကူးေတြဟာ
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သက္သက္သာ မျဖစ္ေစဘဲ ေတြးေခၚႏုိင္မယ္ဆုိရင္

အကယ္၍
ေအာင္ျမင္မႈသုခနဲ႔ ဆံုးရႈံးမႈဒုကၡေတြကို ၾကံဳေတြ႔ရတဲ့အခါ
တူညီေသာ ေလာကဓံတရားေတြပါလားရယ္လို႔
ခံယူထားႏုိင္မယ္ဆုိရင္

အကယ္၍
တုိေတာင္းလွတဲ့ မပစ္ပယ္ႏိုင္တဲ့ တမိနစ္အတြင္းမွာ
အဓိပၸာယ္ရွိလွတဲ့ စကၠန္႔ေျခာက္ဆယ္အျဖစ္
အသံုးခ်ႏုိင္မယ္ဆိုရင္

ငါ့သားေရ
မင္းဟာ အရာရာရွိတဲ့ အရာရာျဖစ္တဲ့
ကမၻာၾကီးကို ဆုပ္ကိုင္လုိ႔
အရာရာဘာမဆို မင္းစြမ္းႏိုင္ၿပီေပါ့
အဲဒီေတာ့ မင္းဟာလည္း
ေယာက္်ားေကာင္း တေယာက္ေပါ့။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကဗ်ာရြက္သံက ၾကည္လင္၍ ရႊင္ျပေနသည္။ အားလံုးက ၿငိမ္သက္စြာႏွင့္ …၊ အနာဂတ္ ခရီးအား ေမွ်ာ္ရည္ရင္း….။

(၄၅)
၁၃ ရက္ၾကာသည့္ အထက္ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္မွ ျပန္ေရာက္ၿပီးစ, ရက္မ်ားမွာပင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္း၌ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ ရွိေနၿပီဟူသည္အား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သိထားခဲ့၏။ ျပႆာနာက အတြင္းစည္း ျပႆနာ။ ပထမတြင္မူ…တိုးတိုးတိတ္တိတ္….။ သိုးသိုးသန္႔သန္႔ႏွင့္….။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ အထက္ျမန္မာျပည္ ခရီးထြက္ခဲ့သည့္ ဝန္းက်င္ရက္မ်ားမွာပင္ ဦးေအာင္ၾကီးသည္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္သို႔ စည္း႐ုံးေရးခရီး ထြက္၏။ ထုိခရီးစဥ္အတြင္း …. ဦးေအာင္ၾကီးက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုတြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ၾကီးစိုးေနၿပီဟု စြပ္စြဲရာမွ စသည္။ စြပ္စြဲခ်က္က … တုိးတုိးမွသည္ က်ယ္လာ၏။ အမည္မ်ားတပ္၍ပင္ စြပ္စြဲလာ၏။ ဦးဝင္းတင္၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္၊ ဦးေအာင္လြင္၊ ဦးကိုယု၊ ဦးခ်မ္းေအး (ေမာင္စူးစမ္း)၊ ဦးမုိးသူ၊ ဦးထြန္းတင္၊ ဦးတင္ေရႊ (မံုရြာတင္ေရႊ) ….။

စုစုေပါင္း ၈ ဦး…။
ဦးဝင္းတင္၊ ဦးေအာင္လြင္ႏွင့္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္တုိ႔က အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ ၅ ဦးက …. ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား….။ အားလံုးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား စတင္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အမည္တင္သြင္းထားသည့္ တတ္သိပညာရွင္ ၁၃ ဦးထဲမွ ၈ ဦး ျဖစ္ေန၏။

ဦးေအာင္ၾကီးက ထုိ ၈ ဦးအား ကြန္ျမဴနစ္မ်ားဟု ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲ႐ုံႏွင့္ ရပ္၍မေန….။ တဆင့္တက္၍ ေတာင္းဆုိလာ၏။ ဥကၠ႒အေနႏွင့္ ထုိ ၈ ဦးအား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိလာျပန္သည္။ မရေတာ့….။ ျပႆနာက ၾကီးလာၿပီ။ မကိုင္တြယ္၍ မရေတာ့….။ အပ္ႏွင့္ ထြင္း၊ ထြင္း ….. ေဆာက္ႏွင့္ ထြင္း၊ ထြင္း …. ထြင္းမွရေတာ့မည့္ ျပႆနာျဖစ္၍ လာၿပီ။ မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္နည္း။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး ေခၚမည္။ အစည္းအေဝးတြင္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားက တဦးခ်င္းစီ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးၾကမည္။ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ၾကားနာၿပီး ဆႏၵေပးၾကရမည္။ ဦးေအာင္ၾကီး စြပ္စြဲခ်က္အတုိင္း ကြန္ျမဴနစ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္လွ်င္ … ထိုပုဂၢဳိလ္မ်ားအား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ပယ္မည္။ စြပ္စြဲခ်က္က ေၾကာင္းက်ဳိးမခိုင္ခံ့ဟု ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ခဲ့လွ်င္မူ ….. စြပ္စြဲသူဦးေအာင္ၾကီးသည္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ေပးရမည္။ ၿပီးလွ်င္ … အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွလည္း ထုတ္ပယ္မည္။ ဤသို႔ …. ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မွ သေဘာထားခ်၏။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး ေခၚယူ၏။

တုိက္တုိက္ဆိုင္ဆုိင္ပင္ ထုိေန႔က ၆၈ ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔ ျဖစ္၏။ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားက ဦးေအာင္ၾကီး၏ စြပ္စြဲခ်က္အား တုိတုိက်ဥ္းက်ဥ္းပင္ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးၾက၏။ ၿပီးလွ်င္ ….ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက တဦးခ်င္းစီ ဆႏၵေပးၾကသည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္က ဦးေအာင္ၾကီး အမည္စာရင္း ထည့္သြင္းခဲ့သည့္ ဦးေအာင္ၾကီး၏ အစုမွ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ဦးၾကည္ေမာင္သည္ပင္လွ်င္ …. ဦးေအာင္ၾကီး၏ စြပ္စြဲခ်က္သည္ အေျခအျမစ္ မရွိေၾကာင္း ဆႏၵေပးခဲ့၏။ အဆံုးတြင္မူ ….ဦးေအာင္ၾကီး၏ စြပ္စြဲခ်က္သည္ မခိုင္လံုေၾကာင္း….. ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔က ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾက၏။

ဦးေအာင္ၾကီး၏ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒သက္တမ္းက ၆၈ ရက္ႏွင့္ပင္ ဆံုးခန္းတုိင္သြားခဲ့ေတာ့သည္။ ဦးေအာင္ၾကီး၏ ဓမၼႏၲရယ္အေရးကေတာ့ ၿပီးၿပီ။

အစည္းအေဝးၿပီးသည္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၆၈ ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ၾသဝါဒခံယူပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရျပန္သည္။ မိန္႔ခြန္း ေျပာရျပန္သည္။ ဦးေအာင္ၾကီး၏ ဓမၼႏၲရာယ္အေရးက ေျဖရွင္း၍ ၿပီးသည္မွာ ပူပူေလာင္ေလာင္ပင္ ရွိေနေသး၏။ အဖြဲ႔ဝင္ထုအား၊ မဟာမိတ္မ်ားအား၊ လူထုအား ရွင္းျပသင့္သည္တုိ႔ကို ထုတ္၍ေျပာျပရန္လိုမည္။ အရိပ္အျမြက္မွ်ျဖစ္ျဖစ္ ၾကိဳတင္ခ်ျပထားဖုိ႔ လိုမည္။ ဤသို႔ …. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြးထင္မိ၏။ ထုိအတြက္ပင္ …. ၆၈ ၾကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔ မိန္႔ခြန္း၌ …..

“ဒီလို ဒီမုိကေရစီရရွိေရးအတြက္ လက္တြဲလုပ္ေနတဲ့ လူမွန္သမွ်ကို က်မတို႔က လက္တြဲၿပီးေတာ့ ေခၚသြားခ်င္ပါတယ္။ လက္တြဲတယ္ဆိုတာလည္း မတြဲခ်င္၊ တြဲခ်င္ တြဲနည္းမ်ဳိးကို ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္ေပါင္းစိတ္ခြာ မဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္တူသေဘာတူ လက္တြဲၿပီး ခ်ီတက္သြားတဲ့ နည္းမ်ဳိးကို က်မတို႔ ေျပာလုိပါတယ္။ ဒီလုိအမ်ဳိးသားေရးကို လုပ္တဲ့အခါက်လုိ႔ရွိရင္ ဒီပုဂၢိဳလ္စြဲတုိ႔၊ ဆႏၵစြဲတို႔ မရွိဖို႔ဆိုတာ က်မတို႔ရဲ႕ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒထဲမွာလည္း ပါပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ပုဂၢိဳလ္စြဲေတြ မထားၾကပါနဲ႔၊ ဒါ ေကာင္းတဲ့ အစဥ္အလာေတြ မဟုတ္ပါဘူး”


(၄၆)
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕မွ ဦးေအာင္ၾကီးအား NLD ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ပစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဦးေအာင္ၾကီးမွာမူ သူသာလွ်င္ …. ဥကၠ႒ဟု ေျပာေနေသး၏။ ၿပီးလွ်င္ ….. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔လည္း စာတုိ၊ စာရွည္မ်ားေရး၍ အိတ္ဖြင့္ေပးစာမ်ား ပို႔ေနျပန္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ ….ဦးေအာင္ၾကီး၏ အေရးေတာ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပတ္ျပတ္ရွင္းရွင္းပင္….။

“က်မတို႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေနၿပီးေတာ့ ဦးေအာင္ၾကီးကို တရားဝင္ ထုတ္ပစ္လိုက္ၿပီးပါၿပီ။ ထုတ္ပစ္လုိက္ၿပီးတဲ့သူကို ဘယ္ေတာ့မွလည္း ျပန္ၿပီးေတာ့ လက္ခံမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ဒီေတာ့ ဦးေအာင္ၾကီးအေနနဲ႔ မိမိရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို မထိန္းသိမ္းဘဲ ငါသာ ဥကၠ႒လို႔ ေျပာေနတာေတာ့ မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ က်မတို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ေတာ့ ရွင္းရွင္းပါပဲ။ ဦးေအာင္ၾကီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေန ထြက္သြားတာ ဘာမွ အက်ဳိးမယုတ္ဘူးလုိ႔ ယံုၾကည္တယ္။ ဦးတင္ဦးလို အင္မတန္မွ သမာသမတ္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တေယာက္ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ က်မတို႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကလည္း တက္လာတယ္။ စည္း႐ုံးေရးဟာလည္း မ်ားစြာ ပိုၿပီးေတာ့ ေအာင္ျမင္လာပါတယ္။ လူတဦးတေယာက္ရဲ႕ အာဏာရရွိေရး၊ ေနရာရေရးအတြက္ လုပ္တာဟာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ လုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး”

ဤသို႔ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွတ္ယူထား၏။ ၿပီးလွ်င္ …. ဦးေအာင္ၾကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကဲျဖတ္စဥ္းစားထားခ်က္က … “ဦးေအာင္ၾကီးဆိုတာ အမွန္တရားကို သိပ္ၿပီးေတာ့ နားလည္တဲ့သူ မဟုတ္ဘူး” ဟူ၍ …..။


(၄၇)

အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုတြင္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အက်ပ္အတည္းေပါင္းမ်ားစြာအနက္ …. ႏိုင္ငံျခားေငြျပတ္လပ္မႈက စစ္အုပ္စု၏ အာဏာအေျခအား နဲ႔၍ ယိုင္ေစ၏။ အာဏာသိမ္းၿပီး၍ ရက္ေပါင္း ၆ဝ အၾကာတြင္ စစ္အုပ္စုလက္ထဲ၌ ႏုိင္ငံျခားေငြ ၁ဝ သန္းမွ်သာ ရွိေတာ့သည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြ ရရွိေရးအတြက္ စစ္အုပ္စုသည္ အပူတျပင္း ၾကိဳးစား၏။ နည္းလမ္းမ်ားအား တခုၿပီးတခု ရွာၾက၏။ အေျပးအလႊားႏွင့္ ဉာဏ္ေရာင္စံုထုတ္ၾက၏။ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ၿဗိတိန္စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ယခင္ေပးေနခဲ့သည့္ အကူအညီမ်ားအားလံုးကို ရပ္စဲလုိက္ၾကသျဖင့္ …. စစ္အုပ္စုအတြက္ အပူေပၚ အပူဆင့္ေန၏။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ေန႔ ရက္စြဲႏွင့္ စစ္အုပ္စုမွ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္သည္။

“လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ” ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ ဥပေဒက …. ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ခြင့္ျပဳ၍ ဖိတ္ေခၚသည္။ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားတြင္လည္း ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပါဝင္ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဆုိ၏။ ႏုိင္ငံျခားပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ျပည္သူပိုင္သိမ္းမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ကတိေပးၿပီး၊ ႏုိင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အျမတ္အစြန္းမ်ားကိုလည္း ျပန္ပို႔ခ်င္သည့္ တုိင္းျပည္မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ဆို၏။ ၿပီးလွ်င္ …. အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္အား ၃ ႏွစ္ေပးထား၏။

စစ္အုပ္စုက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းၾကီးစြာႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ေမွ်ာ္၏။

ႏုိင္ငံတကာရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စစ္အုပ္စု၏ ေၾကညာခ်က္အား သတိထား၍ ဖတ္၏။ စစ္အုပ္စု၏ လက္ကား… ေစးပ်စ္ေနေသာ ေသြးတုိ႔ႏွင့္ မေျခာက္ေသး…..။ တိုးတက္ေသာ ကမၻာ့အသိုင္းအဝိုင္းက လက္ခံႏုိင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အစုိးရမ်ဳိးမဟုတ္….။ ဤသို႔ေသာ …. အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ တြဲဖက္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ေရရွည္တြင္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားသာ ေပၚေပါက္လာေပလိမ့္မည္။

ဤသို႔ …. ႏုိင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ယံုၾကည္ထား၏။ ဤအတြက္ …. မည္သည့္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္မွ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ေျခမလွမ္း….။ အေဝးကသာ သတိၾကီးၾကီးထား၍ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကၿမဲ….။

ဤတြင္ ….. စစ္အုပ္စု၏ ေရႊဉာဏ္ေတာ္က …. တိုင္းျပည္၏ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားအား အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေစ်းေပါေပါႏွင့္ ထုတ္ေရာင္းရန္ အၾကံေပါက္၏။

အိ္မ္နီးခ်င္းေကာင္း ပီသစြာႏွင့္ ေခ်ာင္းေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကလည္း အသင့္…။

ထုိင္း ဒုတိယႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး “ပရာပတ္စ္လင္ပါဖန္” က ရန္ကုန္သို႔ သြားရန္ အထုပ္အပိုး တျပင္ျပင္ႏွင့္…။ ထုိင္းေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ထုိင္းလူအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနၾကသည့္အတြက္ ရန္ကုန္ခရီးအား ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖ်က္သိမ္းထားရ၏။

မေလးရွားႏုိင္ငံ သံအမတ္က သူ၏ သံအမတ္ခန္႔အပ္လႊာအား ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာသိမ္း ေခါင္းေဆာင္ထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး … စစ္အုပ္စုႏွင့္ ပထမဆုံး သံတမန္ဆက္သြယ္လုိက္သည္။ မဟာသီယာက ဗိုလ္ေစာေမာင္ႏွင့္ ေရႊလမ္းေငြလမ္း ေဖာက္လိုက္ၿပီ။

ထုိင္းတုိ႔ေနာက္တြင္ က်န္ေနခဲ့၍မျဖစ္။ မေလးရွားတုိ႔ထက္ လက္ဦးမႈရဖုိ႔ လိုမည္။ ထုိင္း လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ကန္႔ကြက္ေနမႈအား ဂ႐ုစိုက္ေန၍ မျဖစ္….။ ထိုင္း အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကိုသာ ၾကည့္ရမည္။

“GONE WITH THE WIND” ဝတၳဳရွည္ၾကီးထဲမွ ဇာတ္ေကာင္ ေရာဘတ္ေတလာ ေျပာသကဲ့သို႔ …. စီးပြားရွာရန္ ေကာင္းေသာ အခ်ိန္က ႏွစ္ခ်ိန္သာရွိ၏။ တိုင္းျပည္ပ်က္ေနသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ တိုင္းျပည္ထူေထာင္သည့္အခ်ိန္….။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနက တိုင္းျပည္ပ်က္ေနသည့္အခ်ိန္ …. ဤအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ စီးပြားရွာရမည္။

ဤသို႔ … ထုိင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး “ခ်ာဗလစ္ ေယာင္ခ်ာယြတ္” စဥ္းစားမိဟန္တူ၏။ ရန္ကုန္သို႔ သြားရမည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာေမာင္ႏွင့္ ေတြ႔မည္။ စီးပြားေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးမည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခ်ာဗလစ္ ဆံုးျဖတ္လိုက္၏။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္သို႔ တရားဝင္ခရီးအျဖစ္ သြားမည္။


(၄၈)
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္မည့္ ခရီးစဥ္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပင္ဆင္စရာမ်ားအား ျပင္ဆင္ေနရသည္။ ဦးခ်မ္းေအး (စာေရးဆရာ ေမာင္စူးစမ္း)၊ ဦးလြန္းတင္ (ယခု NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္)၊ ဦးေအးမင္း၊ ဦးရဲထြဋ္ (NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ဳိက္ထို မဲဆႏၵနယ္) တို႔ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ၏။ ခရီးစဥ္က…. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD ၏ ဒုတိယေျမာက္ စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္ ျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္နယ္ ၁ဝ ၿမိဳ႕နယ္သို႔ သြားမည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ စ၍ထြက္မည္။

ခရီးစဥ္တြင္ …. ဦးလြင္လည္း ပါမည္။ ျပန္ၾကားေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ အဖြဲ႔မ်ားလည္း ပါမည္။ စုစုေပါင္း ၃၂ ေယာက္….။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ေစာေစာပင္ ရန္ကုန္မွ စ၍ထြက္ၾက၏။ မဂၤလာဒံု၊ ေမွာ္ဘီ၊ လွည္းကူး၊ အင္းတေကာ္ …. တၿမိဳ႕ၿပီးတၿမိဳ႕ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့၏။ နံနက္ေစာေစာျဖစ္၍လားမသိ၊ ပဲခူး-ရန္ကုန္ကားလမ္းက ရွင္း၍ေနသည္။ ႏွင္းက ပိန္းပိတ္ေအာင္ သိပ္သည္း၍မေန….။ ပါးပါးက်ဲက်ဲသာ ရွိ၏။ လမ္းေဘးဝဲယာအား ျမင္ရ၏။ မဂၤလာဒံုမွ အင္းတေကာ္အၾကားတြင္မူ လမ္းေဘးဝဲယာ၌ တပ္စခန္းအသီးသီးကို ေတြ႔ရ၏။ မဂၤလာဒံုႏွင့္ အင္းတေကာ္အၾကားက တပ္နယ္ဟုပင္ ေျပာ၍ရမည္။ တပ္နယ္ေျမျဖစ္၍လားမသိ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္…

“ဘယ္သူခြဲခြဲ ဒို႔မခြဲ အၿမဲစည္းလံုးမည္” ၊ “ဒုိ႔တာဝန္ အေရးသံုးပါး …..” “တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားေရးအား ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္”…. “ တပ္မေတာ္ၿဖိဳခြဲသူ ဒို႔ရန္သူ” ၊ “တပ္မေတာ္သာ အမိ၊ တပ္မေတာ္သာ အဖ” …. စသည့္… ဆိုင္းဘုတ္ၾကီးမ်ားအား အရြယ္အစားအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ျပဴးျပဴးၿပဲၿပဲ ေထာင္ထားသည္ကို ေတြ႔ရ၏။

၈၈ ၏ ဒီဇင္ဘာနံနက္ဦးက စိမ့္၍ေအးစက္မေန….။ ဖြဖြေလး ေအး၏။ ပဲခူးေကာလိပ္သည္ နံနက္ခင္း ေနေရာင္ျခည္ေအာက္၌ အထီးက်န္စြာႏွင့္ ထီးထီးၾကီး ရွိေန၏။ ပဲခူးလိပ္ျပာကန္အရပ္ရွိ NLD ႐ုံးတြင္ပင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္း႐ုံးေးရးမႉးမ်ား၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆြးေႏြး၏။ ပဲခူးလူထုအား ေဟာေျပာ၏။

ဘုရားၾကီးလမ္းခြဲအား လြန္သည္ႏွင့္ လမ္းသည္ က်ဥ္း၍သြားသည္။ ယာဥ္ ၂ စီး လြတ္႐ုံမွ်သာ…။ ယာဥ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ တုိးလွ်င္ …လမ္းေဘးသို႔ ဘီးတျခမ္း ဆင္းေပးရ၏။ ခ်ဳိင့္ခြက္မ်ားႏွင့္ လမ္းသည္ ၾကမ္း၏။ ေဝါ၊ သိမ္ျဖဴဇရပ္၊ မုပၸလင္၊ ကၽြန္းေတာရြာတို႔အား အစဥ္လုိက္ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့၏။ ျဖတ္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ား၌ လူထုက လမ္းေဘးမွ ထြက္ရပ္၍ ၾကိဳၾက၏။ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ…..။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာပါေစ”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူထုအား ကားေပၚမွပင္ ႏႈတ္ဆက္စကားဆိုရ၏။ အခ်ိန္ကမရ….။ က်ဳိက္ထုိ၊ သထံု၊ ေပါင္၊ မုတၱမတို႔၌ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္တုိက္က်င္းပသြားရန္ ရွိ၏။ နံနက္စာကိုမူ သထံုတြင္စားရန္ စီစဥ္ထားၾက၏။

(၅၁)

မြန္ျပည္နယ္ စည္း႐ုံးေရးခရီးက ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔အဖြဲ႔ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ည ၇ နာရီခန္႔တြင္ ရန္ကုန္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၾက၏။ ၅ ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္က ေခ်ာေခ်ာေမာေမာႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္ဟု ဆုိရမည္။

၁၈ ရက္ေန႔အျပန္ခရီး၌ သထံုႏွင့္ ဘီးလင္းအၾကား “ကမာစိုင္” ရြာေလးအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ ယာဥ္တန္းျဖတ္ရာတြင္ …. လမ္းလုံၿခံဳေရးယူထားသည့္ ေျခလ်င္တပ္ခြဲ႐ုံးမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ ယာဥ္တန္းအျဖတ္တြင္ မုိးေပၚသို႔ေထာင္၍ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္သည္ေတာ့ ရွိ၏။ ထားေတာ့။

ဤမွ်ေသာ ေႏွာင့္ယွက္မႈကိုမူ …. စစ္အုပ္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္က ….. ေႏွာင့္ယွက္မႈဟု ယူဆ၍မရ…..။ ဤအတြက္ပင္ …. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မြန္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္အား ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႔စြာႏွင့္ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္ဟု ဆုိရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ …..

သို႔ေသာ္က ….. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မြန္းခရီးစဥ္ၿပီးဆုံးမွ စသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္အတြင္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသည့္ ေဒသခံအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္း႐ုံးေရးမႉးမ်ားအား စစ္အုပ္စုက ခရီးစဥ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ဖမ္းေတာ့၏။

၂/၈၈ အား ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သည္ဟူ၍ ဖမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္အုပ္စု၏ ၂/၈၈ က ….
“ဆူပူလႈံ႔ေဆာ္လုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လူ ၅ ေယာက္ႏွင့္အထက္ပို၍ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ စုေဝးျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း၊ လံႈ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျပဳျခင္း၊ မျပဳလုပ္ရ …” … ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္္္္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္က လူထုသည္ ေထာင္ႏွင့္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ လမ္းေပၚသို႔ထြက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၾကိဳဆိုၾက၏။ ၅ ေယာက္ထက္ေတာ့ ပို၏။ သို႔ေသာ္ …. ဆူပူလႈံ႔ေဆာ္လိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ မဟုတ္ ….။ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ျခင္းမ်ဳိးလည္း မရွိ…..။ စည္းကမ္းရွိရွိ ….. ေသေသဝပ္ဝပ္ႏွင့္ပင္ ျဖစ္၏။ ေအာ္ဟစ္ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းေတာ့ ရွိ၏။ “ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ….က်န္းမာပါေစ” ဤမွ်ပင္….။ သို႔ေသာ္ …. စစ္အုပ္စုက မရ…။ ၂/၈၈ အား က်ဴးလြန္ပါသည္ဟူ၍ စြပ္စြဲၿပီး …. ဖမ္းေတာ့၏။

က်ဳိက္ထုိ၊ ဘီးလင္း၊ သထံု၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ရပ္ေက်းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ စည္း႐ုံးေရးမႉးမ်ားအား ဖမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ က်ဳိက္ထုိမွ …. ေဒါက္တာ ေအးဇံ (ယခု က်ဳိက္ထုိၿမိဳ႕နယ္အမွတ္ ၂ - NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္)၊ ဦးတုိးေက်ာ္ (က်ဴရွင္ဆရာ)၊ ဘီးလင္းမွ ဦးတင္ေအး (ဗဟိုတရား႐ုံးေရွ႕ေန)၊ ကိုရဲလင္းထြန္း (လူငယ္)၊ ဦးစိုး (ဆန္စက္ပိုင္ရွင္)၊ ဦးၾကီးမင္း (ယခင္ မဆလေခတ္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရး ဥကၠ႒ေဟာင္း) တို႔ အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၁၃ ေယာက္ အဖမ္းခံၾကရ၏။ သထံုၿမိဳ႕ ေထာင္ၾကီးခ်ဳပ္၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿပီး သထံုခ႐ုိင္ တရား႐ုံး၌ တရားစြဲဆို၏။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ မြန္ျပည္နယ္စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္တြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ တာဝန္အရွိဆံုးျဖစ္သည့္ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳဘဲ …. ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ေက်းအဆင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္စည္း႐ုံးေရးမႉးမ်ားအား ေရြးခ်ယ္၍ ဖမ္းျခင္းက …… စစ္အုပ္စု၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာသည္ ….. “ေက်းလက္ကို အေျခခံ …. ၿမိဳ႕ေတာ္ကို သိမ္း” ဟူ၍ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။


(၅၂)
မြန္ျပည္နယ္ စည္း႐ုံးေရးခရီးမွ ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၾကည္ လဲေလ်ာင္းေနသည့္ အိပ္ခန္းဆီသို႔ ဦးစြာသြား၍ မိခင္ၾကီး၏ ေဝဒနာအေျခအေနအား ၾကည့္၏။

ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးတုိး၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ ေလသင္တုန္းျဖတ္ထားသည့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္တို႔ေၾကာင့္ ေဒၚခင္ၾကည္၏ ကိုယ္လက္အဂါၤအခ်ဳိ႕က လႈပ္ရွား၍မရေတာ့ ….။ အိပ္ယာထက္တြင္ပင္ လဲေလ်ာင္း၍ေနရ၏။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအစတြင္ အေရးေပၚေဆး႐ုံသို႔ တင္ခဲ့ရၿပီးသည္မွစ၍ ေဒၚခင္ၾကည္၏ က်န္းမာေရးက ျပန္၍မေကာင္းေတာ့…။ အိမ္ႏွင့္ ေဆး႐ုံ ကူးခ်ီသန္းခ်ီႏွင့္ပင္ ရွင္သန္ေနခဲ့ရ၏။

ရန္ကုန္ေဆာင္း၏ အေအးဒဏ္ေၾကာင့္လား မသိ ….. ေဒၚခင္ၾကည္၏ က်န္းမာေရးသည္ ပို၍ဆိုးဝါးလာ၏။ မိသားစုဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႔ၿပီး မိခင္၏ အေျခအေနအား ေမးျမန္း၏။ တိုင္ပင္၏။ အေျခအေနက မရႏုိင္ေတာ့….။ သမားေတာ္ၾကီးမ်ားက ေဒၚခင္ၾကည္အား ညင္သာစြာႏွင့္ ဘဝကူးေျပာင္းႏုိင္ေရးအတြက္ကိုပင္ အာ႐ုံစိုက္၍ ျပဳစုကုသေပးၾက၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရသမွ် အခ်ိန္မ်ားတြင္ မိခင္၏ အနား၌ေန၍ မိခင္ၾကီးအား ျပဳစု၏။ ေန႔ …. ေန႔ ….။ ည …. ည ….။

တကၠသုိလ္ရိပ္သာ လမ္းဘက္ဆီမွ ခရစ္စမတ္ဓမၼေတးသံအား သဲ့သဲ့ၾကားရ၏။ ညသည္ တေစၦတေကာင္အလား ေအးစက္စက္ႏွင့္ ညဥ့္ဦးယံအား ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဒၚခင္ၾကည္၏ အခန္းရွိ ခန္းစီးလိုက္ကာမ်ားအား ေစ့ေစ့ …. ခ်လုိက္၏။ မိခင္ၾကီးက အိပ္ယာထက္၌ မိန္းေမာ၍ေန၏။ ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ ….။ တိတ္ဆိတ္ေသာည ….။ ေအးစက္ေသာည ….။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ….. မိခင္အား ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရင္း …. ေဒၚခင္ၾကည္၏ အခန္းအတြင္း၌ပင္ ကဗ်ာတပုဒ္အား ေရး၏။

မိခင္လူမမာ၏အနားတြင္ ေရးဖြဲ႕ေသာ ကဗ်ာ….။
ကဗ်ာက …. မိခင္ျဖစ္သူအား တုိင္တည္၍ သစၥာျပဳေသာ ကဗ်ာဟု ဆုိရမည္။ ပထမဦးစြာ ကဗ်ာ၏ ပထမအပိုဒ္အား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခ်ဳ၍ေရး၏။ ေခါင္းစဥ္ကိုမူ မေပးရေသး….။

“မိခင္၏ ေႏွာင္ၾကိဳးကို ေျဖပါအံ့၊
သည္းစြာေသာ အနာအား ကုပါအံ့၊
သမီး၏ လံု႔လ ဝီရိယျဖင့္
နာလန္ထူပါေစအံ့”

စကားလံုးမ်ားက ေရွာေရွာရႉရႉ …. က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ႏွင့္ပင္ ကေလာင္ဖ်ားမွ အံက်လာ၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေရး၍ ၿပီးသြားေသာ ကဗ်ာပုိဒ္အား ျပန္၍ ဖတ္ၾကည့္၏။ ျပင္စရာမရွိ…။ ေဝါဟာရမွ အစ …. တို႔ထိစရာမလို ….။ တေခါက္ျပန္ဖတ္ၿပီး … ဒုတိယအပုိဒ္အား ဆက္၍ေရးျပန္သည္။

“ေမြးေက်းဇူးကို မသိတတ္ေသာ
ထိုထိုေသာ သူတို႔အား
သိနားလည္ေအာင္
ဆြဲေဆာင္ႏုိင္စြမ္းကို
သမီးအား ေပးပါေလာ့”

“ေတြ႔ရေသာ ေဘးရန္တုိ႔ကို
သမီးထီမည္မဟုတ္”

တကၠသိုလ္ရိပ္သာ လမ္းမဆီမွ ေမာ္ေတာ္ကားသံ ၾကားရ၏။ ျပည္လမ္းမဘက္ဆီသို႔ ေမာင္းသြားးသည့္ ကားသံျဖစ္မည္။ အသံက TE.11 ၏ အသံ ….။ စစ္သားတုိ႔ ကင္းလွည့္ေနျခင္း ျဖစ္မည္။

ညမထြက္ရအမိန္႔ေၾကာင့္ ….. ရန္ကုန္၏ ညမ်ားတြင္ လမ္းမ်ားေပၚ၌က စစ္သားတို႔သည္သာ မင္းမူ၊ စိုးမုိး၍ေနၾက၏။

“တ ဘဝ တခါ ေသရသည္ျဖစ္၍
အဘယ္နည္းႏွင့္ ေသရမည္ျဖစ္ေစ
သမီး၌ မထူးျခား”

“သမီး၏ စိတ္ကူးသည္
အကယ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခ်ိန္တြင္
အသင္တို႔သည္လည္း ေပ်ာ္ျမဴးၾကရမည္”

မိခင္ၾကီးဆီမွ လူးလြန္႔သံၾကားရသျဖင့္ ေရးလက္စ ကဗ်ာအား ရပ္၍ မိခင္၏ ကုတင္ရွိရာဆီသုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထ၍သြားသည္။ ေျပေလ်ာ့က်ေနသည့္ ေစာင္အား ရင္ဘတ္ေပၚသို႔ ျပန္၍ ဆြဲတင္ေပး၏။ ေစာင္အတြင္းရွိ မိခင္ၾကီး ေျခဖ်ားမ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စမ္းၾကည့္၏။

ေအးစက္စက္ အေတြ႔အား ခံစားရ၏။ မိခင္၏ ေျခဖ်ားမ်ား ေအးစက္ေနသည္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သေဘာမက် ….။ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ျဖစ္လာေစရန္ ဘာလုပ္ေပးရင္ ေကာင္းမည္နည္း ….။ စဥ္းစားရၿပီ။

ပထမ ေျခစြပ္အား ယူ၍ မိခင္၏ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္အား ေျခစြပ္ စြပ္ေပးၾကည့္၏။ ခ်က္ခ်င္း ေႏြးေထြး၍ မလာေသး။ ေရေႏြးအိပ္ကပ္ေပးလွ်င္ ေကာင္းမည္။ ေရေႏြးအိတ္ကပ္ေပးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပင္၏။ ေရေႏြးအိတ္ႏွင့္ …၊ ေျခစြပ္ႏွင့္ ထားလိုက္ေတာ့ …. ေျခဖ်ားမ်ား ျပန္ေႏြးလာသည္။ ေဒၚခင္ၾကည္က …. အိပ္ယာထက္၌ ပက္လက္အေနအထားႏွင့္ ၿငိမ္သက္စြာ လဲေလ်ာင္းေနသည္။
အသက္ရႉသည္မွာ ….. ညႇင္းညႇင္းသြဲ႔သြဲ႔ႏွင့္ ညင္သာလြန္းလွ၏။ အခန္းသည္ တိတ္ဆိတ္ေနသည္။ အုပ္ၾကြပ္မိုးေပၚသို႔ ႏွင္းေပါက္မ်ား က်သံကိုပင္ အခန္းတြင္းမွ ၾကားေနရ၏။

ေရးလက္စကဗ်ာအား ဆက္၍ေရးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စာေရးစားပြဲတြင္ ျပန္ထုိင္သည္။ ေရးၿပီးသည့္ ကဗ်ာပုဒ္မ်ားအား ျပန္ဖတ္၏။ ၿပီးလွ်င္ … ဆက္ေရးျပန္သည္။

“အျခား၊ အျခားေသာ သူတုိ႔၏
ရႈတ္ခ်ျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း
မုန္းတီးရံြရွာျခင္း၊ နာမည္ဖ်က္ျခင္းကို
သမီးအလ်ဥ္းဂ႐ုမျပဳ”

“မိခင္ထံမွ
ဒါမွ ငါ့သမီး ဟူေသာ
က်ဴးရင့္သံကိုသာ ေတာင့္တပါ”

“ေလာကတြင္
မိခင္၏ ေက်းဇူးကို အသိရဆံုး ျဖစ္ရပါလုိ၏”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က … ကဗ်ာအား အဆံုးသတ္လိုက္၏။ အစအဆံုး တပိုဒ္ခ်င္း ျပန္၍ ဖတ္ၾကည့္၏။ မၾကိဳက္သည့္ စကားလံုးအား ျပန္၍ျပင္၏။ တေခါက္ … ႏွစ္ေခါက္ …. ျပန္၍ …. ထပ္၍ ဖတ္ၾကည့္၏။ ရၿပီ ….။ ကဗ်ာေတာ့ ၿပီးၿပီ။ ေခါင္းစဥ္အား ဘာေပးမည္နည္း စဥ္းစား၏။ ၿပီးလွ်င္ ….. ကဗ်ာေခါင္းစဥ္အား ခ်ေရးလုိက္၏။

“ဒါမွ ငါ့သမီး”


(၅၃)
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚခင္ၾကည္ ကြယ္လြန္၏။ အမွတ္ ၅၄ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္၌ပင္ ကြယ္လြန္ခဲ့၏။ ခ်က္ခ်င္းပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိခင္ ေဒၚခင္ၾကည္ ကြယ္လြန္သည့္ သတင္းကား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္။ ေတာမီးပမာ….။

ျပည္သူခ်စ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ဇနီး ….။ ျပည္သူခ်စ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိခင္ …..။

နာေရးသတင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္လူထုသည္ အမွတ္ ၅၄ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္၏ အျပင္ဘက္တြင္ စု႐ုံးလာၾကသည္။ လူထုႏွင့္ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္း တခုလံုး ျပည့္၍သြားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ပထမဦးစြာ စဥ္းစားရသည္က …. မိခင္၏ ႐ုပ္ကလာပ္အား မည္သည့္ေနရာတြင္ ဂူသြင္းသၿဂၤိဳဟ္မည္နည္း ….။ တုိင္ပင္သင့္သည့္သူမ်ားႏွင့္ ဤအေရးအား ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္၏။ ၿပီးလွ်င္ …. အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုႏွင့္လည္း ညိႇႏႈိင္းရမည္။ ေနာက္ဆံုး ….. အားလံုးက ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး၏ ေျခေတာ္ရင္းရွိ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးသန္႔၏ အုတ္ဂူအနီးတြင္ ေဒၚခင္ၾကည္၏ ႐ုပ္ကလာပ္အား ဂူဗိမာန္ျပဳလုပ္၍ ဂူသြင္းသၿဂၤိဳဟ္ရန္ သေဘာတူၾက၏။

ကိစၥတစ္ရပ္ေတာ့ၿပီးၿပီ။

ဒုတိယျပႆနာက မိခင္ၾကီး၏ စ်ာပနအား ရက္မည္မွ်ထားမည္နည္း….။ ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သားသမီးဟူ၍ သားၾကီး ဦးေအာင္ဆန္းဦးက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကယ္လီးဖုိးနီးယားတြင္ ရွိ၏။ ဦးေအာင္ဆန္းဦး လာႏုိင္မည့္ရက္အား ေမးျမန္းရသည္။ ၿပီးလွ်င္ …. ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္၏ စ်ာပနအား လူထုကလည္း တတ္ေရာက္၍ ဂါဝရျပဳလုိၾကမည္။ ဤအတြက္ အခ်ိန္ေပးရန္လိုသည္။ အဖက္ဖက္က စဥ္းစားၿပီးသည့္ေနာက္ …. မိခင္ၾကီး၏ စ်ာပနအား အမွတ္ ၅၄ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္တြင္ပင္ ျပည္သူလူထုၾကီးမွ လာေရာက္၍ အသုဘရႈ ဂါဝရျပဳႏိုင္ရန္ ၇ ရက္ထားမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။

ပထမဦးစြာ စစ္အုပ္စု၏ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဝန္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဖုန္းျမင့္ အမွတ္ ၅၄ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္သို႔ လာေရာက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔၏။ ေဒၚခင္ၾကည္ စ်ာပန ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ျဖစ္ေရးအတြက္ ညိႇႏႈိင္းတုိင္ပင္ၾက၏။ အကူအညီမ်ားလည္း ေပးသည္။ တပ္မေတာ္အရာရွိၾကီးမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား လႊတ္ၿပီး စ်ာပနတြင္ ကူညီေစ၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စိတ္တြင္း၌လည္း …. “ဒီအေရးဟာ အားလံုး လက္တြဲၿပီး လုပ္ရမယ့္ကိစၥ၊ နဝတနဲ႔၊ တပ္မေတာ္နဲ႔၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ အျခား ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုနဲ႔ အားလံုး စုေပါင္းၿပီး အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္တယ္” ဟူ၍ သေဘာေပါက္ နားလည္ထား၏။

အခ်ဳိ႕ အင္အားစုမ်ားက … ဦးသန္႔စ်ာပနကဲ့သို႔ … အေလာင္းထမ္း၍ ဆႏၵျပခ်င္ၾက၏။ ဤသည္ကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကပင္ ေဖ်ာင္းေဖ်ာင္းဖ်ဖ်ႏွင့္ ထိန္းထားခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္ ၅၄ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္သုိ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးေစာေမာင္၊ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဖုန္းျမင့္တို႔ ၃ ဦး လာေရာက္ၾက၏။ ေဒၚခင္ၾကည္၏ ႐ုပ္ကလာပ္အား ဂါဝရျပဳ၏။ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း မွတ္တမ္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၾက၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က …. အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးအား လက္ဖက္ရည္ပြဲႏွင့္ တည္းခင္းဧည့္ခံ၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးေစာေမာင္၊ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ပထမဆံုး ဆံုေတြ႔မႈ ျဖစ္သည္။

လက္ဖက္ရည္ သံုးေဆာင္ရင္း …. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ စကားစျမည္ေျပာၾက၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က …. ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးေစာေမာင္အား လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ စစ္တပ္မွ ကတိေပးထားသည္တုိ႔အား တုိက္တြန္းသတိေပးခဲ့၏။


(၅၄)
၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ …..။

ေဒၚခင္ၾကည္၏ စ်ာပနအခမ္းအနားအား စတင္၏။ ေဒၚခင္ၾကည္၏ ႐ုပ္ကလာပ္အား အမွတ္ ၅၄ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းမွစ၍ သယ္ေဆာင္ၾကသည္။ ဂူသြင္းျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ေရႊတိဂံုေျခေတာ္ရင္းဆီသို႔ ….။ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြမ်ား၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ …..။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အလံေတာ္၊ သံုးေရာင္ျခယ္အလံ၊ တုိက္ပြဲဝင္ ခြပ္ေဒါင္းအလံတို႔က ေလတြင္ ယိမ္းယိမ္းႏြဲ႔ႏြဲ႔၊ ျမင့္ျမင့္မားမားႏွင့္ လႊင့္ထူရင္း ခ်ီတက္ၾက၏။ လူထုက ၅ သိန္းခန္႔ ရွိမည္။ အားလံုးက စည္းကမ္းစနစ္က်စြာႏွင့္ ခ်ီတက္ေနၾက၏။ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွပင္ တာဝန္ယူ၏။ စစ္သားမ်ားက အေဝးမွ ေသနတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ရင္း ေစာင့္ေနၾက၏။
“ကမၻာမေၾကဘူး” သီခ်င္းကို ခ်ီတက္ရင္း သီဆိုၾက၏။
သီခ်င္းသံက ….. ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေျမဝသုန္အား လႈပ္ခါ၍ တုန္ဟီးေစ၏။ ေတာ္လဲသည့္အလား ….။

“ကမၻာမေၾကဘူး …. ငါတို႔ေသြးနဲ႔ ေရးခဲ့ၾကတဲ့ ေမာ္ကြန္းေတြ….”
“ေတာ္လွန္ေရး … ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲအတြင္းမွာ က်ဆုံးေသာ ….”
“သူရဲေကာင္းတုိ႔ေရ …. အာဇာနည္ေတြ ေနတဲ့ တုိင္းျပည္ …..”
“ရဲရဲေတာက္ တုိ႔ဗမာေတြ …..”
“သခင္ေအာင္ဆန္း….ရာဇဝင္ေတြလည္း ႐ိုင္းခဲ့ရၿပီ အဖေရ႕ …..”(၅၅)
မိခင္ၾကီး၏ စ်ာပနကိစၥၿပီးေျမာက္၍ ၁၂ ရက္အၾကာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္အား စတင္ရျပန္သည္။ ဧရာဝတီတိုင္း ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ အေနာက္ဖက္ျခမ္းဆီသို႔ ….။ ထုိစဥ္က …. စစ္အုပ္စုအတြင္း `ဗိုလ္ေက်ာ္ဘ၊ ဗိုလ္ထြန္းၾကည္၊ ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္´ စသည့္ တုိင္းမႉး ၃ ေယာက္တို႔ `ဓား´ထက္ေနသည့္ကာလ …..။ ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္က …. ဧရာဝတီတိုင္း၏ တုိင္းမႉး …..။ ဗိုလ္ထြန္းၾကည္က … မႏၲေလးတိုင္း၊ ဗိုလ္ေက်ာ္ဘက ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အေနာက္ေျမာက္တိုင္း၏ တုိင္းမႉး….။

`ေအာင္၊ ဘ၊ ၾကည္´ ဂိုဏ္းက နဝတ ၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုပင္ …. `ထီ´ထင္ၾကသည့္သူမ်ား မဟုတ္….။ တနယ္တမင္းဆန္ႏိုင္ရန္ ၃ ေယာက္ေပါင္းၿပီး လံု႔လထုတ္ေနၾကသည့္ကာလ….။

ဧရာဝတီတိုင္း၊ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ အေနာက္ဘက္ျခမ္းသို႔ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္၍ ခရီးထြက္ႏုိင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ျပင္ဆင္ၾက၏။ သြားရမည့္ခရီးက ေရလမ္းခရီး…..။ သေဘၤာႏွင့္ သြားၾကရမည္။ `ျမတ္ေမတၱာ´ သေဘၤာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္လံုးအတြက္ တာဝန္ယူ၍ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္။ လံုၿခံဳေရးအတြက္ လူငယ္မ်ားပါမည္။ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ မွတ္တမ္းအဖြဲ႔မ်ားလည္း ပါၾကမည္။ လူၾကီးပိုင္းမွမူ …. ဦးၾကည္ေမာင္၊ ဦးဝင္းထိန္ (ဗုိလ္ၾကီးေဟာင္း)တုိ႔ လုိက္ပါၾကမည္။ ခရီးစဥ္အား ေဒါက္တာသက္မင္းတို႔ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းၾက၏။ ခရီးစဥ္က …. မအူပင္၊ က်ဳံမေငး၊ ဝါးခယ္မ၊ ေျမာင္းျမ၊ ပုသိမ္၊ ငပုေတာ၊ သာေပါင္း၊ ၿပီးလွ်င္ …. ပုသိမ္သို႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပန္ဝင္မည္။ ပုသိမ္မွတဆင့္ ….. ေက်ာင္းကုန္း၊ အိမ္မဲ၊ ေရၾကည္၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း၊ က်ဳံေျပာ၊ ဟသၤာတ၊ ဇလြန္၊ ျမန္ေအာင္၊ ၾကံခင္း …..။ ၾကံခင္းတြင္ပင္ ဧရာဝတီတုိင္း ခရီးစဥ္အား အဆံုးသတ္ၿပီး ပဲခူးတုိင္းမွတဆင့္ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္ဝင္မည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဧရာဝတီတိုင္းခရီးက ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း …. ၂၂ ရြာသို႔ သြားေရာက္မည့္ ခရီးျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္၏ နယ္သို႔ သြားေရာက္ရမည့္ခရီးက တိုင္းမႉးဗိုလ္ခ်ဳပ္ဉာဏ္လင္း၏ မြန္ျပည္နယ္ခရီးထက္ ပိုမို၍ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ကိုမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ နားလည္ထား၏။ အေႏွာင့္အယွက္၊ အဟန္႔အတားမ်ားက မည္မွ်အထိ ၾကီးမားမည္နည္း….။

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚခရီး….။


(၅၆)
၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္။
`ျမတ္ေမတၱာ´ သေဘၤာဦးက ေရျပင္အား ထုိးခြဲ၍ အေရွ႕သို႔ ခုတ္ေမာင္း၏။ လိႈင္းတို႔က သေဘၤာအားခြ၍ ျပန္႔ကားခါ ကမ္းႏွစ္ဖက္ဆီသို႔ လွိမ့္၍ ….လွိမ့္၍ ကပ္၏။ လိႈင္းႏွင့္အတူ ေဗဒါတို႔သည္လည္း ျမစ္လယ္မွသည္ ကမ္းေျခဆီသို႔ ….။ ေဗဒါပြင့္ျပာရင့္ရင့္တို႔က ေရျပင္တြင္ နိမ့္လိုက္၊ ျမင့္လိုက္ႏွင့္ ….။ သေဘၤာက တြံေတးတူးေျမာင္းအား လြန္၍ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသို႔ ဝင္လာေလၿပီ….။ အေရွ႕တြင္ …. `ထနီး´ သို႔ ေရာက္မည္။ `ထနီး´က တုိက္နယ္ၿမိဳ႕ေလး…..။

မအူပင္ မဝတ ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီက မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လူထုအား အမိန္႔အမ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္ျပန္၍ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထား၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔အား ….. ``မၾကိဳဆိုရ၊ လက္မျပရ၊ ပန္းစည္းမဆက္ရ၊ လက္ခုပ္မတီးရ၊ အိမ္ၿခံဝင္းအတြင္းမွ မထြက္ရ ….´´

မဝတ ၏ အမိန္႔မ်ားက အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းသာ သက္ရွိ၊ ရွိေနေသးလွ်င္ …. မည္သို႔မ်ား စာခ်ဳိးေလမည္နည္း ….. မသိ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ သေဘၤာ `ထနီး´ သို႔ ေရာက္၏။ `ထနီး´လူထုက ပထမတြင္ ရြံ႕ေနသည့္ဟန္ရွိ၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ `ထနီး´အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ သြားသည္။ ႐ုံးအတြင္း၌ပင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔၏။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား အားေပးသည္။ ျပည္သူလူထုအား သတၱိရွိၾကရန္ တိုက္တြန္း၏။ `ထနီး´အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံးမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ျပန္ထြက္လာသည့္အခါတြင္မူ `ထနီး´လူထုသည္ အိမ္ၿခံဝန္းအတြင္းမွ လမ္းမ်ားေပၚသို႔ ထြက္လာၾက၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ပန္းစည္းမ်ားကမ္းကာ ၾကိဳဆိုၾကေတာ့၏။ အေၾကာက္တရားစည္းအား ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီ။ မတရားသည့္ အမိန္႔အမ်ဳိးမ်ဳိးအား ဖီဆန္ရဲ၍ လာၾကၿပီ။ လူထုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ႏွင့္အတူ ထနီဆိပ္ကမ္းဆီသို႔ လိုက္ပါခ်ီတက္၏။ ျမတ္ေမတၱာ သေဘၤာေပၚမွပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က `ထနီး´လူထုအား ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားဆုိ၏။

``ဖမ္းဆီးတယ္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးခ်ဳပ္ခ်ယ္တယ္ဆုိတာ က်မတို႔ ၾကားရပါတယ္။ ဒီေလာက္လုပ္ေနတဲ့ ၾကားထဲက ဒီေလာက္အထိ သတၱိရွိရွိနဲ႔ လာၿပီးေတာ့ ၾကိဳဆိုအားေပးတာ အမ်ားၾကီး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ က်မတို႔ စိတ္ထဲမွာ ဧရာဝတီတုိင္းမွာ လူတေယာက္ဟာ တျခားတုိင္းေတြမွာ လူတေထာင္နဲ႔ မွ်တယ္လုိ႔ က်မ ထင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီေလာက္လူမ်ားတယ္ဆုိရင္ တျခားတိုင္းေတြမွာ ေသာင္းနဲ႔ သိန္းနဲ႔ ခ်ီေလာက္ကို အဖိုးတန္တယ္လို႔ က်မ စိတ္ထဲမွာ ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို အမ်ားၾကီး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အားလည္း အားကိုးပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈဆိုတာ ျပည္သူလူထုကို အားကိုးၿပီးလုပ္ရတဲ့ လႈပ္ရွားမႈပါ´´

`ထနီး´ လူထုက ကမ္းလံုးျပည့္….။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားဆံုးသည္ႏွင့္ လူထု၏ လက္ခုပ္ၾသဘာသံမ်ားက `ထနီး´ကမ္းပါးမွသည္ ဧရာဝတီျမစ္ျပင္အတြင္းသို႔ စီးေမ်ာ၍သြားေတာ့သည္။


(၅၇)
ဧရာဝတီတုိင္း ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ စည္း႐ုံးေရးခရီး၏ ပထမေန႔ခရီးစဥ္က ၿပီးၿပီ။ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကမူ ထိပ္တုိက္ေတြ႔သည့္အဆင့္ထိ မျဖစ္ခဲ့ေသး။ သံပုရာေခ်ာင္း၊ ကြ်ဲဒံုး၊ ေရႊဒဂၤါး၊ ေရႊေလာင္းရြာမ်ားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား မရွိ၍ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ႏွင့္ပင္ ၿပီးဆံုးခဲ့၏။ မအူပင္တြင္က မအူပင္အာဏာပိုင္တုိ႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ သြားမည့္ လမ္းမ်ားအား `လမ္းပိတ္ထားသည္´ ဟူသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကပ္၍ ပိတ္ဆို႔၏။ လူထုကိုလည္း အမိန္႔အမ်ဳိးမ်ဳိးထုတ္၍ လမ္းေပၚသို႔ မထြက္ရန္ တားဆီး၏။ မရ….။ လူထုက မတရားသည့္ အမိန္႔အာဏာဟူသမွ်အား ဖီဆန္၍ လမ္းမ်ားေပၚသို႔ ထြက္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ …. က်န္းမာပါေစဟူ၍ ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ မအူပင္လူထုအား မအူပင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံးေရွ႕၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စကားေျပာ၏။ မေၾကာက္တရားေဟာရ၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လူထုႏွင့္ စကားေျပာေနစဥ္ အာဏာပိုင္တုိ႔က မိုးေပၚသို႔ ေထာင္၍ ေသနတ္မ်ား ပစ္ေဖာက္ၿပီး လူထုအား ေျခာက္၏။ လူထုက မေၾကာက္….။ လူထုက လူစုၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဟာေျပာပြဲအား ၿပီးဆံုးသည္အထိ နာယူခဲ့ၾက၏။

ဤမွ်ဆိုလွ်င္ ….. ဧရာဝတီခရီးစဥ္အစက ထင္ထားသေလာက္ မဆိုးေသးဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြးထင္ထားလုိက္၏။


(၅၈)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ ဧရာဝတီတုိင္း ခရီးစဥ္ ဒုတိယေန႔ခရီးက က်ံဳမေငးသို႔ ….။ ျမတ္ေမတၱာသေဘၤာ က်ံဳမေငးဆိပ္ကမ္းသို႔ နံနက္ေစာေစာပင္ ေရာက္၏။ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ကပ္ခြင့္ရေသာ္လည္း ကမ္းတက္ရန္အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ညိႇရသည္။ ကမ္းတတ္ခြင့္ျပဳရန္ အသံခ်ဲ႕စက္ႏွင့္ ခြင့္ေတာင္းရသည္။ ေမတၱာရပ္ခံရ၏။ ေနာက္ဆံုး ကမ္းတက္ခြင့္ရ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔အားလံုး ျမတ္ေမတၱာ သေဘၤာေပၚမွ က်ံဳမေငးဆိပ္ကမ္းသို႔ တက္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေရွ႕ဆံုးမွ ….။ အနားတြင္မူ ဦးဝင္းထိန္ (ဗိုလ္ၾကီးေဟာင္း) ႏွင့္ ဦးၾကည္ေမာင္ (NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္) တို႔ ပါ၏။

က်ဳံမေငးကမ္းသို႔ေရာက္ၿပီး က်ဳံမေငးၿမိဳ႕ ေစ်းရပ္ကြက္ရွိ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္းေရွ႕သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အဖြဲ႔ ေရာက္သည့္အခါတြင္မူ …. တပ္ၾကပ္တဦး ဦးေဆာင္သည့္ တပ္စိတ္တစိတ္ႏွင့္ ထိပ္တုိက္တိုး၏။ တပ္စိတ္က လက္နက္အသင့္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ အေရွ႕ ….. လမ္းမထက္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ အဖြဲ႔အား ေသနတ္ႏွင့္ခ်ိန္၍ …

`က်ည္ထိုး´
`ေနာက္ကအဖြဲ႔ေတြ ရပ္ထားဖို႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္´
`ေနာက္ကအဖြဲ႔ေတြ ရပ္ထားဖို႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္´
`ေနာက္ကအဖြဲ႔ေတြ တက္ဖုိ႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔မွာ အမိန္႔ေပးထားတာ မရွိပါဘူး´
`မိမိရဲ႕ ေနရာဌာနကို ျပန္လည္ခ်ီတက္ဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္´
`ေရွ႕က ခ်ီတတ္လာတဲ့သူ ခဏရပ္ထားပါ´
`ရပ္ထားပါ´
`ရပ္ထားပါ´
`ရပ္ထားဖို႔ ေတာင္းပန္ေနပါတယ္´

တပ္ၾကပ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အား ေသနတ္ႏွင့္ခ်ိန္ၿပီး အမိန္႔ေပးေနသည္။ စစ္အုပ္စုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေသနတ္ႏွင့္ ခ်ိန္၍ ထိပ္တုိက္ေတြ႔လာ၏။ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈက …. အျမင့္ဆံုးသို႔ ….။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ခ်ိန္ထားသည့္ ေသနတ္ေျပာင္းဝမ်ားေရွ႕၌ တည္ၿငိမ္စြာႏွင့္ပင္ တစ္လွမ္းခ်င္း လွမ္းလ်က္….။ စကၠန္႔ငယ္ေပါင္းမ်ားစြာက …. သမိုင္းေရး၍ ေနၾက၏။
``အုိ …. ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ တုိက္ပြဲေခၚေလ။ အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္´´ကိုးကား …

- NLD ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္း ယာယီႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
- NLD ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ - ၁
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွ လြတ္ကင္းေရးႏွင့္ အျခား စာတမ္းမ်ား
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ေရြးစင္ မိန္႔ခြန္းမ်ား
- ေႏြဦးအိုးေဝ ဂ်ာနယ္မ်ား
- ေရႊခေမာက္ ဂ်ာနယ္မ်ား
- ေဒါမာန္ဟုန္
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား
- ေမာင္မိုးသူႏွင့္ ဧရာဝတီမဂၢဇင္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ
- ဦးေအာင္ၾကီးမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာမ်ား
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရးသည့္ ဒါမွ ငါ့သမီးကဗ်ာ
- ႏုိင္ျမန္မာ၏ ကမၻာမေၾကဘူး သီခ်င္း
- ဤေဆာင္းပါး ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကိုယ္ေတြ႔ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့သည္တုိ႔အား ျပန္လည္ ေျပာျပေပးၾကသည့္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမေရာက္ NLD အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။


မင္းဟန္

http://www.mizzimaburmese.com/မွရယူပါသည္