Thursday, August 13, 2009

13August ဒိုင္ယာရီ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာင္ဒဏ္ခ်ျခင္းႏွင့္အတူ ေနာက္ဆက္တြဲ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား

Thu 13 Aug 2009,
ယခုလ (၁၂) ရက္ေန႕တြင္ အမႈမဟုတ္သည့္အမႈျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား စစ္အစိုးရမွ ေထာင္ဒဏ္ (၁၈) လ ခ်မွတ္လိုက္ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးကို အျမဲတမ္းေတာက္ေလွ်ာက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားအဖို႕ စစ္အစိုးရမွ ဤကဲ့သို႕ေဆာင္ရြက္မည္ကို ၾကဳိတင္ခန္႕မွန္း သိရွိၿပီး သားျဖစ္ ေပသည္။ လာမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ ျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၄င္းတို႔ရည္မွန္းထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေအာင္ျမင္ မႈရရွိေစရန္အလို႕ငွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၄င္း၏အမ်ဳိးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္အား စစ္အစိုးရမွ စိန္ေခၚလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းႏွင့္အတူ မၾကာခင္တြင္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးႏိုင္ငံေရးပါတီ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအ ဖြဲ႕ခ်ဴပ္ (အင္အယ္ဒီ) အား ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ဖြယ္ သို႕တည္းမဟုတ္ တရားမ ဝင္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ေက်ညာဖြယ္ရွိေပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆိုသကဲ့သို႕ ''အဆိုးဆုံးအေျခအေနအတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္'' မွာ မွန္ကန္ေသာစကားပင္ ျဖစ္ေပသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏိုင္ငံေရးအ သိုင္းအဝိုင္းမွ ဖယ္ရွားၿပီး (၂၀၁၀) ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္း အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာအား အျပီးသတ္ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီ ဟု စစ္အစိုးရမွ သုံးသပ္ပါသေလာ။ ႏိုင္ငံအႏွံ႕ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား ျပည့္ႏွက္ေနေအာင္ ေထာင္ခ်ထားၿပီး တဖက္ သတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအား ''ဒီမိုကေရစီနည္း လမ္းက်သည္႕ ေရြးေကာက္ပြဲ'' ဟု ေခၚႏိုင္ပါသေလာ။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႕မ်ားအား ဖိအားေပးၿပီး က်န္ေသာတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းတို႕အား အၾကီးအက်ယ္ထိုးစစ္ဆင္ေနစဥ္ ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး (သို႕မ ဟုတ္) အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္ပါသေလာ။

လက္ရွိ စစ္အစိုးရသည္ ၄င္းတို႕ရြတ္ဆိုေနသည့္ ဒို႕တာဝန္အေရးသုံးပါးကို လည္း ဂ႐ုမမူပဲ ယခုကဲ့သို႕ အာဏာဆက္လက္တည္ျမဲေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာတရပ္လုံးအား ေျဖရွင္းျခင္း မဟုတ္ေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာင္ဒဏ္ခ်လိုက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ စစ္အစိုးရအေပၚ ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေစပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ စစ္အစိုးရအေပၚ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕မႈမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနသြားမည္ ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရအား လက္နက္ပစၥည္း ေရာင္းခ်မႈ ပိတ္ဆို႕ေရး ကိစၥမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖြယ္ ရာ ရွိေပသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ မ်က္ႏွာပ်က္ဖြယ္ရွိေပသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္တိုင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခား ေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ေထာင္ထဲတြင္ ထားရွိမည္ဆိုပါက တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္အား ႏိုင္ငံတကာမွ ဆက္လက္ဖိအားေပးသြား မည္ ျဖစ္သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွ သံတမန္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး သပိတ္ေမွာက္မႈျဖင့္ ဆက္လက္အေရးယူထားေသာေၾကာင့္ အစိုးရသစ္ မွာလည္း ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး လူမႈေရးတိုးတက္မႈတို႕အတြက္ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

တ႐ုတ္ျပည္အား အားကုိးသည္ဆိုေသာ္ျငားလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတမ်ားကိုသာ ေသြးစုတ္ယူၿပီး ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖြံ႕ျဖဳိးေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နယူးကလီးယားထုတ္လုပ္သည့္ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ အာ ဆီယံႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွ စိုးရိမ္မ ကင္းျဖစ္ ေနသည့္အ တြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းမည္ျဖစ္ ေပသည္။

လက္ရွိစစ္အစိုးရ၏ အေျမာ္အျမင္နည္းသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး (သို႕မဟုတ္) အမ်ဳိး သားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးတရပ္ ေပၚေပါက္မည္မဟုတ္ပဲ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္တုိင္ ေနာက္ဆက္တဲြျပႆနာအမ်ားအျပားအား ရင္ဆုိင္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရေပသည္။


http://www.monnews-imna.com/burmese/editorialupdate.php?ID=11

တန္းညိႇခံရေတာ့မည့္ ကစားကြင္းမ်ား

ေနသန္ေမာင္
ၾကာသပေတးေန႔၊ ၾသဂုတ္လ 13 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 16 နာရီ 28 မိနစ္
ရက္ေပါင္း ၉ဝ ၾကာခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမႈ ၿပီးဆံုးသြားၿပီး ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္လည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁၈ လက်ခံရန္ အမိန္႔ထြက္လာၿပီးသည့္ေနာက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ လာမည့္ ၁၈ လအတြင္း သူမ မပါဘဲ ဆက္လုပ္ရမည့္ ျပႆနာမ်ား ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေနသည္ကို ကနဦး လက္ခံထားရန္ လိုေပမည္။

သူမသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးအခင္းမွ ေပၚထြက္လာေသာ ျငင္းဆန္မရသည့္ တဦးတည္းေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္တည္ရွိေနဦးမည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ သူမသည္ အက်ဥ္းစံဘဝျဖင့္ သူမ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ေနဦးမည္မွာ သံသယရွိဖြယ္ မရွိေပ။

သူမ လြတ္ေျမာက္လာမႈသည္ အႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျပႆနာမ်ား တမဟုတ္ခ်င္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္ဆိုသည့္ စဥ္းစားခ်က္မ်ားမွာ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္သာ ျဖစ္ၿပီး၊ သူမ၏ အက်ဥ္းစံမႈသည္ သူမေနာက္ကြယ္တြင္ရွိေသာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ လူမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့ေစသည္ဆိုေသာ ယူဆခ်က္မ်ားမွာလည္း လက္ေတြ႔မက်သည့္ အျမင္မ်ား ျဖစ္သည္။

သူမသည္ သူမ၏ ဦးေဆာင္မႈေနာက္သို႔ ျပည္သူတရပ္လံုးအား ထပ္ခ်ပ္မကြာ လိုက္ပါေစသည့္ ေခါင္းေဆာင္တဦး မဟုတ္ေပ။ သူမသည္ လူတိုင္းလူတိုင္း ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခြင့္ရွိေစရန္၊ ပါဝင္လႈပ္ရွားႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ေနသူ ျဖစ္သည္။ ထိုရပ္တည္ခ်က္ကို သူမအေနႏွင့္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ေျပာင္းလဲသြားမည္ မဟုတ္သလို၊ ေပၚေပါက္လာမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မလြတ္တမ္း ဆုတ္ကိုင္ေစလိုခ်င္သည္မွာလည္း အထင္အရွားပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရွိေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာပါက အလြယ္တကူ ၿပီးေျမာက္ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္ဟု ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုမ်ားက အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္း ေပၚထြက္လာရန္ အေျခအေနမ်ား တစတစ ကင္းမဲ့လာေနျခင္းေၾကာင့္ လူအမ်ားသည္ ေဆာက္တည္ရာမရဘဲ ဦးတည္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို စိတ္ခံစားမႈေနာက္လိုက္ၿပီး ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ စစ္ေကာင္စီတို႔ၾကား ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုဘက္မွ ရံႈးနိမ့္သည့္အခါ ႏိုင္ငံတကာမွ ပိတ္ဆို႔အေရးယူသည့္နည္းျဖင့္ ဖိအားေပးၾကပါသည္။ စစ္ေကာင္စီဘက္မွ ရံႈးနိမ့္သည့္အခါ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္နည္းကို ျပန္ေပးဆြဲသည့္ ကစားနည္းမ်ားအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းအတန္ၾကာေအာင္ ကစားခဲ့ၾကပါသည္။

ယင္းကစားပြဲမ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ ဘက္ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ညီညြတ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေစဘဲ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တဖက္ဖက္မွ လံုးဝ မပါဝင္ႏိုင္ေရးကိုသာ က်င့္သံုးေစခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လြတ္ေျမာက္ေရးသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေရးပါေပသည္။ သို႔ေသာ္ သူမအား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ဆက္မေလွ်ာက္ျဖစ္ဘဲ၊ သူမ လြတ္ေျမာက္ေရးသာ အႏိၱမရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ကိုင္စြဲထားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံေရးကို ေဝးေဝးေနေစရန္ ဖန္တီးေနသလိုပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

အေျခကေတာ့ျဖင့္ သူမ မပါဘဲ ၂ဝ၁ဝ တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္မွာ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ေသခ်ာလွသည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီအတြင္း (ဖဆပလ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အစိုးရေနရာမ်ား ရယူၿပီးမွ တဆင့္ၿပီးတဆင့္တက္ကာ လံုးဝ လြတ္လပ္ေရးရသည္အထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၾကိဳးစားခဲ့သည့္ သာဓကသည္ ယေန႔ကာလအတြက္ အင္မတန္မွ အေရးၾကီးပါသည္။ ထိုသို႔ အစိုးရ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီအတြင္း ဝင္ေရာက္ အာဏာယူျခင္းအေပၚ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ အင္အားစုအတြင္း သေဘာထားကြဲလြဲခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ၿဗိတိသွ်တို႔ကို အၿပီးတိုင္တိုက္ထုတ္ရမည္ဟူေသာ အေတြးအေခၚရွိသည့္ လူအမ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း ပါဝင္ျခင္းကို အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ၿပီး ထုိမွ ရရွိလာေသာ လြတ္လပ္ေရးကို အတုအေယာင္ဟု သေဘာထားခဲ့သည္။ ညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြဲခဲ့ရသည္။

ထုိသမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ယေန႔ကာလအတြက္ ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုျဖင့္ တဖက္သတ္ စိတ္ၾကိဳက္ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုဖြဲ႔စည္းပံုအရ ေပၚေပါက္လာမည့္ အစိုးရတရပ္အတြက္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက်ေစရန္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးလိုေသာ သေဘာထားမ်ား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ ရွိပါသည္။

ယင္းအခ်က္သည္ ႏွစ္ဖက္စလံုး ရင္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမဟုတ္ေၾကာင္း လူတိုင္း နားလည္သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအခ်က္ကိုသာ ဆက္လက္ ကိုင္စြဲထားျခင္းသည္ မည္သူ႔အတြက္မွ် အက်ဳိးမရွိ ဆိုသည္ကိုမူ မည္သူကမွ် ဆက္လက္ေျပာဆိုလိုပံု မရွိၾကပါ။ အာဏာလက္ရွိႏွင့္ အာဏာလက္မဲ့ၾကားမွ အဆိုပါ လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလိုတြင္ ရွိၾကပါသည္။

လာမည့္ ၁၈ လတာ ကာလသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ဒီမိုကေရစီအတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားအတြက္ အၾကီးမားဆံုးေသာ ႏုိင္ငံေရးစိန္ေခၚခ်က္ၾကီးတခု ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရး ကစားကြင္းသစ္တခုကို ဖန္တီးရမည့္အစား ကစားကြင္းေဟာင္းမွ မေျပလည္ခဲ့ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုသာ ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ ေျဖရွင္းမႈ မဟုတ္ေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ခံေသာ၊ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို လက္ခံေသာ အင္အားစုမ်ားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းသည္သာ ယေန႔အထိ မျမင္ရေသးေသာ ေျပလည္ႏိုင္ေရးလမ္းစအတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းတခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားတြင္ အာဏာခြဲေဝသံုးစြဲၾကသည့္အခါ ဆိုးက်ဳိးထက္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားသာ ရွိလာႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံထားသည့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သည္။ စိတ္ကူးယဥ္ႏိုင္ငံေရးသည္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္အတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ထို႔အျပင္ စစ္ေကာင္စီဝင္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား တဦးခ်င္းစီ ေျဖရွင္းမရႏိုင္သည့္ အျခားအေရးၾကီးေသာ ျပသနာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရစဥ္ကတည္းက ပူးတြဲပါလာေသာ တိုင္းရင္းသားအေရးပင္ ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားအေရးသည္ စစ္ေရးသက္သက္၊ ႏိုင္ငံေရးသက္သက္ျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္သည္ကို တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအၾကား ခိုင္မာသည့္ ညီညြတ္မႈမရွိဘဲ တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိသည့္ အဆိုပါ အခ်က္မ်ားကို တပ္မေတာ္တခုတည္းက မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သလို ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား သက္သက္ျဖင့္လည္း ေျဖရွင္းမရႏိုင္သည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားရန္ လိုပါသည္။

ထိုအခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပင္မအသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားသည္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရးကို အဓိကထားၿပီး ရႈျမင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအနက္ စစ္တပ္က လက္ရွိ အာဏာစြန္႔သြားပါက ေရႊျပည္ေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု စိတ္ကူးယဥ္ၾကသူ မ်ားပါသည္။ လက္ရွိ စစ္တပ္သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္သည့္ အစိုးရတရပ္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ နားလည္ထားပါသည္။

အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ အရပ္သားအစိုးရသည္လည္း စစ္တပ္၏ သေဘာတူညီခ်က္မရွိဘဲ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္တန္႔ပစ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအရ ေနာက္တက္လာမည့္ အရပ္သားအစိုးရ မေပၚေပါက္ခင္ လက္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေပၚ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲရန္ ၾကိဳတင္ၾကံစည္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေအာက္သို႔ တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ားကို ပူးေပါင္းထည့္သြင္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ေနာင္တက္လာမည့္ အရပ္သားအစိုးရက တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စစ္တပ္အေပၚ အက်ပ္မကိုင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၾကိဳးစားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ဖြယ္ရာ မရွိႏိုင္ေပ။

လာမည့္ ၁၈ လတာ ကာလသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အင္မတန္အေရးပါသည့္ ကာလမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ပါက ပါတီတခု၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္မွာ မလြဲေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လႈပ္ရွားမႈတိုင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သေဘာတူေထာက္ခံမည္ဆိုသည္မွာ သံသယရွိဖြယ္ မဟုတ္ေပ။ သူမသည္ ထိုလမ္းေၾကာင္းအတြက္ အရာရာကို စြန္႔လႊတ္ကာ ႐ုန္းကန္ေနသူတဦးျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္သူမ်ားသည္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို လက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံေရးအရ တရားဝင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံဖို႔ အေရးၾကီးေပသည္။ အဆိုပါ အခ်က္ ၂ ခ်က္စလံုးကိုလည္းေကာင္း၊ တခ်က္ခ်က္ကိုလည္းေကာင္း ဆန္႔က်င္သူသည္ ေျပလည္စရာ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ား မျဖစ္ႏုိင္ေပ။

ယင္းအခ်က္ ၂ ခ်က္ကို လက္ခံၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္မည့္ သူမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ပဋိပကၡေဟာင္းမ်ား တန္းညိႇခံရေသာ ကစားကြင္းသစ္တခု ျဖစ္သည္။ ယင္းကစားကြင္းသစ္တြင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အရွည္ကိုေမွ်ာ္ကိုးေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ပါတီမ်ား ေပၚထြက္လာရန္ အားေပးသင့္သည္။ ။


စစ္အုပ္စုကုိ ေထာက္ခံေနရာမွ တ႐ုတ္တုိ႔ ေျခတလွမ္း ေနာက္ဆုတ္သြားရန္


ဗႏၶရ
၁၃ ၾသဂုတ္ ၂၀၀၉
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထဝီအေနအထားအရ ကမာၻ႔အင္အားႀကီး အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္္ ႏိုင္ငံႀကီးႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည္။ ျမန္မာ့စစ္အစိုးရ အာဏာသက္စိုးရွည္ေနသည္မွာ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားမွ တစိတ္တေဒသအားျဖင့္ အားေပးကူညီ ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးအရ စစ္အစိုးရႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံေနရသကဲ့သို႔ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ က်င့္သံုးေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္လည္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတို႔တြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးမူဝါဒသည္ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရႏွင့္သာ ဆက္ဆံရန္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္အစိုးရတက္လာသည္ျဖစ္ေစ ပူးေပါင္းဆက္ဆံသြားရန္ရွိသည္ဆိုသည္ကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း (၈၂) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အႏိုင္ရရွိေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္္သို႔ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႔ဆံုမိတ္ဆက္ျခင္းက သက္ေသေနခံပါသည္။

သို႔ေသာ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ စစ္အစိုးရက အာဏာဆက္လက္ရယူထား သျဖင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတို႔က ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ဖိအားေပးရာတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရက ျမန္မာစစ္အစိုးရကို မၾကာခဏ အကာအကြယ္ေပးခဲ့သည္။ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးရန္အဆိုကို တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔က အၿမဲတေစ ပယ္ခ်ေပးခဲ့သည္။ ႐ုရွားအစိုးရက ေရတိုအက်ဳိးအတြက္ ၎တို႔စြန္႔ပစ္မည့္ လက္နက္အခ်ဳိ႕ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ေထာက္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္အစိုးရမွာမူ ၎တို႔၏ တိုးတက္လာေသာ စီးပြားေရးကို အရွိန္ျမႇင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာစစ္အစိုးရထံမွ ဓာတ္ေငြ႔ဝယ္ယူရရွိေရးႏွင့္ စီးပြားေရးကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေထာက္ခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပက္သက္၍ ျပည္တြင္းေရးသက္သက္ျဖစ္သည္၊ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးျပႆနာကိို စစ္အစိုးရက ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသည္ဟု မၾကာခဏ လူသိရွင္ၾကား ေျပာဆိုေနပါသည္။ စစ္အစိုးရ အာဏာသက္စိုးရွည္ေနသည္ႏွင့္ အမွ် တ႐ုတ္အစိုးရအတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အျမတ္ထြက္ေနသည္ျဖစ္၍ ထိုသို႔အကာအကြယ္ေပး ေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္ သည္။ စစ္အစိုးရကို တ႐ုတ္အစိုးရက ေထာက္ခံေပးေနသည့္အတြက္ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး ေထာင္ေသာင္းခ်ီၿပီး ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သည္ကို စစ္အစိုးရက လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနရသည္။ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တ႐ုတ္တို႔ စီးပြားေရးနယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္း ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိေနသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ေတြ႔သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရထံ သြားေရာက္ၿပီး အႀကံဉာဏ္ႏွင့္ အကူအညီ ေတာင္းခံေလ့ရွိသည္။ မၾကာမီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာင္ခ်ရန္ ဖမ္းဆီးလိုက္သည့္အခါအတြင္လည္း ကမာၻ႔ဖိအားျပင္းထန္လာသည့္အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းသင့္သည္ကို အႀကံံဉာဏ္္ရယူရန္ ပထမဦးဆံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္း တ႐ုတ္ျပည္သို႔ သိုသိုသိပ္သိပ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရက အဆင့္ျမင့္ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ထပ္ေတြ႔လိုပံုရ၍ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအး တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ထပ္သြားရေလသည္။

တ႐ုတ္တို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာျပည္မွ ဓာတ္ေငြ႔ရယူေရးႏွင့္ ျမန္မာျပည္ကိုျဖတ္ၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္သို႔ ထြက္ေပါက္ရေရးကိစၥရပ္ကို စစ္အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု တ႐ုတ္တို႔က ယံုၾကည္ထားသည္။ ထို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရတို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးပ်က္လွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္လာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္လာမည္ကို တ႐ုတ္တို႔က အလြန္စိုးရိမ္ေလသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးပါက စစ္အုပ္စုက တရားဝင္အစိုးရ ျဖစ္လာမည္။ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားကုိ တရားမဝင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ဟု ေၾကညာၿပီး လက္နက္ခ်ခုိင္းမည္။ သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမၿပီးခင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမပ်က္ရန္ စစ္အစိုးရ အစြမ္းကုန္ ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားတို႔ကမူ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရယူသည္မွာ နယ္ေျမၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းျဖစ္ေအာင္ စစ္အစိုးရက ေျဖရွင္းေပးမည္ဟု ယူဆၿပီး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔၌မူ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ အာဏာဆက္လက္ရယူရန္ႀကံေနသည့္ စစ္အုပ္စု၏ ႏုိင္ငံေရးခုတံုးလုပ္ အျမတ္ထုတ္ျခင္းကို ခံေနရေလသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ “အျမင္မွန္ရၿပီး လက္နက္စြန္႔၍ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဝင္ေရာက္သည္” ဟူေသာ နဖူးစည္းစာတန္းျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ခဲ့ရပါသည္။ စစ္အုပ္စုက ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားကုိ နယ္စပ္မွ ဆူပူေသာင္းက်န္းသူ သူခုိးလူဆုိး ဓားျပမ်ားဟု ျပည္သူေတြ အျမင္ရွိလာရန္ ႏွိမ္ခ်ေျပာဆုိ ေရးသားေနသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ အမွန္တကယ္၌မူ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဘဲြ႔ရေခတ္ပညာတတ္လူငယ္ မ်ားစြာပါဝင္ေနပါသည္။ စစ္အစိုးရတပ္မွာကဲ့သို႔ ရာထူးရေရး၊ ဇိမ္ခံႏိုင္ေရးထက္ မိမိတို႔ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အသက္ကုိပဓာနမထားဘဲ တုိက္ပြဲဝင္ေနၾကသည္ျဖစ္၍ စစ္အုပ္စုတပ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ ေတာ္လွန္ေရးသမားတုိ႔က ဂုဏ္တန္ဖုိး ပိုႀကီးမားပါသည္။

မြန္ျပည္သစ္ႏွင့္ စစ္အစိုးရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရယူရာတြင္ ေရွ႕တန္းမွ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနေသာ ႏိုင္စိုးျမင့္ (သထံုခ႐ိုင္ ဥကၠ႒)၊ ႏိုင္တင္ေအာင္ (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္) တို႔အား ‘မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္၍ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္’ ဟူသည့္ နဖူးစည္းစာတန္းသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔မ်ားကို အထင္ေသးႏွိမ္ခ်ေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္၍ ေတာ္လွန္ေရးဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္လြန္းသည္၊ နိမိတ္မေကာင္းဘူးဟု ကြၽႏု္ပ္တို႔ တင္ျပေသာအခါ ႏိုင္စိုးျမင့္က သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ ယင္းနဖူးစည္းစာတန္းကို ျပင္္ေပးရန္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉးက အျခားအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔မ်ားလည္း ဒီလိုမ်ဳိး နဖူးစည္းစာတန္းပဲ၊ မျပင္ေပးႏိုင္ဘူးဟု မြန္ျပည္သစ္သို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ မြန္ျပည္သစ္ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕အေနျဖင့္ ေက်နပ္မႈ မရွိေသာ္လည္း ဒီကိစၥကို ေရွ႕တန္းတင္ေနလွ်င္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥ ျပႆနာတက္လာမည္စိုး၍ ညီၫြတ္မႈကုိေရွး႐ႈၿပီး ၿငိမ္သက္ေနရသည္။ မြန္လူမ်ိဳးသည္ သမိုင္းေနာက္ခံႀကီးက်ယ္ေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္၍ အထက္စီးက ဗိုလ္က်သည့္ကိစၥကို သည္းမခံလိုျခင္းသည္ ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္ရွိေသာ မြန္လူမ်ိဳးတို႔၏ စ႐ိုက္လကၡဏာပင္ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရယူၿပီးေနာက္တြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ခ႐ိုင္ဥကၠ႒၊ တပ္မႉးမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခတပ္သားမ်ားစြာ မြန္ျပည္သစ္မွ ႏုတ္ထြက္သြားၾကသည္။ တပ္အသစ္ဖြဲ႔ၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာ အခ်ဳိ႕တပ္မႉးမ်ားလည္းရွိသည္။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးေၾကာင့္္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏အင္အား အလြန္ေလ်ာ့က်သြားသည္။

မြန္လူထုတို႔ထံမွ လယ္ယာၿခံေျမ အေျမာက္အျမားကို စစ္တပ္က သိမ္းယူသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈလည္း ပိုမ်ားလာသည္။ ေပၚတာအျဖစ္ အထမ္းသမား ယူမသုံးေသာ္လည္း လစဥ္ ေပၚတာေၾကး ေပးေနရသည္။ မြန္ရြာတခ်ဳိ႕တြင္ အိမ္ရာအတင့္သင့္ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းလာျခင္းသည္ ေဒသအတြင္း စီးပြားေရးတုိးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အိမ္နီးနားခ်င္းႏုိင္ငံတြင္ ဘ၀ကုိ အခက္အခဲမ်ဳိးစုံႏွင့္ ရင္းႏွီးကာ ယင္းႏိုင္ငံသားတုိ႔ မလုပ္သည့္ ေအာက္ေျခသိမ္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ၿပီး ရလာေသာ၀င္ေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနေၾကာင့္ မြန္လူငယ္မ်ားစြာ ေက်ာင္းမေနၾကရသည့္အတြက္ အနာဂတ္တြင္ ေခတ္ပညာတတ္ မြန္လူငယ္မ်ား နည္းပါးလာၿပီး ျပည္နယ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ထိခုိက္မႈရွိလာႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ အျမန္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ရာတြင္္ အာဏာရွင္စစ္အုပ္စုကုိ တ႐ုတ္တို႔ ေထာက္ခံေနရာမွ ေျခတလွမ္း ေနာက္ဆုတ္သြားရန္ အတြက္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ ရွိဖို႔လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ ရပ္တည္ရန္ အလြန္ခက္ခဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ ပုဂံေခတ္တြင္ အရွင္ဒိသာပါေမာကၡ၏ သံခင္းသမန္ခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္စစ္တပ္ႀကီး ပုဂံမွ ေနာက္ဆုတ္ခဲ့ရသည္။ အင္းဝေခတ္တြင္ တ႐ုတ္သူရဲေကာင္း ဂါမဏိကို မြန္သူရဲေကာင္း သမိန္ဗရမ္းက စီးခ်င္းထိုးရာတြင္ အႏိုင္ရခဲ့သျဖင့္ တ႐ုတ္စစ္တပ္ႀကီး ဆုတ္ခြာခဲ့ရသည္။ ေနာက္တႀကိမ္တြင္လည္း တ႐ုတ္သူရဲေကာင္း စလံုေက်ာ္ေခါင္ကို မြန္သူရဲေကာင္း မင္းညီတုန္းက အႏိုင္ရခဲ့ျပန္သျဖင့္ တ႐ုတ္တို႔ ဆုတ္ခြာခဲ့ရျပန္သည္။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္တြင္ တ႐ုတ္တို႔ ျမန္မာျပည္မွ ေနာက္ဆုတ္သြားရန္ မြန္တုိ႔ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အရလည္း အဓိကက်ေသာ အပစ္ရပ္တဖဲြ႔တဖဲြ႔ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပားပါက ျမန္မာ့ျပည္တြင္း စစ္ျဖစ္ရန္ မီးစိမ္းျပေနၿပီးျဖစ္၍ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား ႏိုင္ငံေရးကစားတတ္လွ်င္ စစ္အုပ္စုကို ေထာက္ခံေနရာမွ တ႐ုတ္တို႔ ေသခ်ာေပါက္ ေနာက္ဆုတ္သြားဖို႔ရွိေၾကာင္း သုံးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနွစ္၇ဝျပည့္ျပည္သူ႕အာဏာဂ်ာနယ္

ေဒါက္တာဦးစိန္ဝင္းတို႕၏ညီလာခံဟန္႕တားျခင္းခံခဲ့ရ

အင္ဒိုနီးရွားနိုင္င္ဂ်ကာတာျမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ေဒါက္တာဦးစိန္ဝင္းတို႕၏ညီလာခံကိုအင္ဒိုနီးရွားရဲမ်ား
က်င္းပခြင့္မေပးပဲအခန္းအျပင္၌ပင္ဟန္႕တားျခင္းခံခဲ့ရသည္။ျဖစ္ရသည့္ျဖစ္အင္မွာလြန္ခဲ့သည္ရက္သတၱ
ၲၲၱၲပတ္အနည္းငယ္ကအင္ဒိုနီးရွားပါလီမာန္အမတ္Eva Kusuma Sundari ကနုိင္ငံျခားေရးရုံးသို႕အ
ေၾကာင္းၾကားထားျပီးကန္႕ကြက္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။သို႕ေသာ္August4ရက္ေန႕ကျမန္မာသံရုံးမွကန္႕ကြက္
စာကိုလက္ခံရရွိျပီးေနာက္ရဲဌာနသို႕လႊဲအပ္ခဲ့ျပီး၂၅ေယာက္ထက္မနဲေသာရဲမ်ားက်င္းပမည့္ဟိုတယ္သို႕
ေရာက္ရိွလာျပီးဟန္႕တားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။မနက္ဖန္တြင္ညီလာခံက်င္းပရန္ၾကိဳးစားမည္ဆိုလွ်င္အခန္း
ကိုေသာ့ခတ္ျခင္းခံရမည္ဟုဟိုတယ္ကိုရဲမ်ားကျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။
ျမန္မာသံရုံးမွကန္႕ကြက္စာတြင္အဆိုပါညီလာခံမွာတရားမဝင္ေသာညီလာခံျဖစ္ျပီးနွစ္နုိင္ငံဆက္ဆံေရး
ကိုပ်က္ျပားေစနုိင္သည္ဟုေဖၚျပပါရိွသည္။
PhotobucketPhotobucket

CFOB urges Canada to halt deportation of Burmese refugee and former child soldier


August 13th 2008
Ottawa, Canada

This Tuesday August 18 the Canadian Border Services Agency (CBSA) is set to deport Nay Myo Hein, a former Burmese child soldier and Saskatoon resident back to Burma. The Canadian Friends of Burma strongly disagrees with Nay Myo Hein's Pre-Risk Removal Assessment (PRRA) which concluded that "There is no serious possibility that the claimant’s removal to Myanmar will subject him to persecution." CFOB's executive director Tin Maung Htoo sees things very differently, "Nay Myo Hein, as someone facing desertion charges, must not be sent to Burma where he will most certainly be punished severely. Canada must protect this man.”

Nay Myo Hein who came to Canada on a container ship in December 2006 had no legal representation at both his PRRA and his equally problematic Immigration and Refugee Board (IRB) hearings. The 25 year old only obtained counsel last week and on Monday with their help applied for a stay of his deportation. He has yet to be granted a hearing for his request and could be deported without one.

The Canadian Friends of Burma is deeply concerned by Nay Myo Hein's impending deportation and fears he will be immediately jailed upon arrival in Burma because of his desertion from the Burmese military and because he participated in Burmese opposition activities in Canada. CFOB urges Public Safety Minister Peter Van Loan to immediately stay Nay Myo Hein's deportation order.

Kidnapped by Burmese Army at age of 12

In 1997 at the age of 12 Nyo Myo Hein was kidnapped while waiting for a train at the Insein railway station on the outskirts of Rangoon by agents engaged in a "recruitment" drive for the Burmese military. He was sent to the Mingaladone Solider Collection Center in Rangoon for one month where he was beaten and forced to train to become a member of Burma's notorious armed forces, the Tatmadaw.

He was then sent to the Tai Ba Ho # 6 military base. It was here that Nay Myo Hein endured regular beatings that left him with permanent scars on both his right leg and shoulder. At Tai Ba Ho, Nay Myo Hein witnessed his superiors shoot and kill two other recruits when they attempted to escape. After enduring seven months of cruel training at Tai Ba Ho, Nay Myo Hein was sent to Burmese Army Signal Division 313 (Sat Thwel Yae 313). As Nay Myo Hein tells CFOB "I never wanted to join the army, they kidnapped me and many other young men and made our lives miserable. They've ruined our country. I'm against killing and wanted to get as far away as possible from them.”

Shortly after his arrival at his Signal Division the malnourished and terrorized child fled with a fellow child soldier. Following his escape, out of fear he would be recaptured and again forced to be a soldier or worse sent to a Burmese gulag for desertion, Nay Myo Hein did not return home and maintained sparse contact with his parents. He fled to the countryside and with the help of his aunt who was a teacher Nay Myo Hein was able to finish high school and do college by correspondence course. He lived in constant fear of being recaptured by the Burmese army and was deeply scarred physiologically by what he endured. He continues to be haunted by nightmares from his time in the Tatmadaw.

Friend's Capture by Army emboldens escape from Burma

In late 2004 Nay Myo Hein received word that his friend whom he had fled the army with had been captured and sent to jail for desertion. According to Nay Myo Hein "It was after I found out that they got my friend that I decided to leave Burma, I was very afraid they would get catch me too." In 2006 with help from a cousin Nay Myo Hein was able to pay an agent to get a passport and get a place on a container ship which brought him to New Brunswick. In 2007 Nay Myo Hein received word from his mother that his brother had been detained for several days by Burmese authorities wanting to know about his whereabouts.

Fellow Burmese Army objectors verify Nay Myo Hein's testimony

CFOB has received verification that Nay Myo Hein testimony is accurate from two separate Burmese soldiers who left the Burmese army in the early 1990's. Like Nay Myo Hein they were disgusted with the brutality of the Burmese military dictatorship and were inspired by Aung San Kyi to quit the army.

At the request of CFOB both have spoken to Nay Myo Hein at length about his time spent in the Burmese army and both have confirmed to CFOB that Nay Myo Hein's description of events is consistent with what they experienced and witnessed during their own service. Furthermore Nay Myo Hein was able to provide details and information about his time at Tai Ba Ho and later the Signal Division that would be impossible to fake. One of the former soldiers who was a mid ranking commander in the army tells CFOB "I really worry for his life. He is in real danger if he is sent back to our country. The dictatorship has no respect for human life."

The other soldier tells CFOB "The moment he arrives back in Burma the government is going to want to know where he was and what he did all this time. If they figure out who he is and that he fled the Signal Division he is in serious trouble as the military takes deserters from this section very seriously because it is responsible for internal communication. At the very least he would be forced to serve in the army again which clearly he doesn't want to do, more likely however he will be sent to jail for hard labor and worked till he dies."

Burmese refugees in grave danger when returned to junta's blood stained hands

Refugees forcibly returned to Burma are often subject to cruel and inhumane treatment by the Burmese regime. This includes lengthy jail sentences, hard labour and torture. Probably the best documented case was that of a refugee from Chin State named Stanley Van Tha deported from Switzerland in April 2004 after authorities rejected his refugee claim.

Upon arrival in Burma Van Tha was immediately detained and four months later sentenced by a Burmese court to 19 years in jail.

As a judge summarized in a 2006 British deportation case Van Tha's lengthy sentence “appears to comprise firstly a seven year sentence under the Burma Emergency Act 1950, Article 5(j) in respect of which the court ruled that he acted to undermine the security of the Union and the restoration of law and order, an offence under the above provision. He had travelled illegally from Burma to Bangkok and then from Bangkok to Zurich where he had claimed asylum and used a letter of recommendation he had requested from a political activist recognised as a refugee in the United Kingdom. The reasoning for the conviction was based solely on those events and there was no finding that Mr Van Tha had engaged in political activities inside or outside Burma. Secondly, there was a further seven year sentence under Article 468 of the Penal Code on the basis of being found guilty of forging documents, since his passport included stamps which were not original, including a Burmese exit stamp and forged visa. According to the judgment the Burmese authorities keep lists of those who leave Burma on a properly issued exit stamp. Thirdly, Mr Van Tha was given a five year sentence under the Burma Immigration Act of 1947, Section 13(1) for illegal entry into the Union of Myanmar. This was despite the fact that he was in possession of a passport issued in his own name.”

See full UK ruling here
http://www.ait.gov.uk/Public/Upload/j1862/00012_ukait_2006_hm_burma_cg.doc

A much embarrassed Swiss government spent several years negotiating with the Burmese regime and eventually brought Van Tha back to Switzerland. Upon his return a deeply traumatized Van Tha recounted the horrendously violent treatment he received at the hands of the military authorities. CFOB believes that if Nay Myo Hein were sent back to Burma, he too will be subject to "illegal" entry charges because his passport and other travel documents were obtained using an agent and not in person. As a soldier facing desertion charges it would be very unlikely that the regime would be interested in releasing Nay Myo Hein were Canada to follow the Swiss and attempt to retrieve him.

What you can do to save Nay Myo Hein

Those concerned about the fate of Nay Myo Hein should immediately contact Public Safety Minister Peter Van Loan and urge him to halt Nay Myo Hein's deportation scheduled for Tuesday August 18 at 6pm in Saskatoon.

Please call, fax and email to
Peter Van Loan Parliament Hill Office
T 613-996-7752
F 613-992-8351
E vanloan.p@parl.gc.ca

Media Interested in interviews with Nay Myo Hein Please contact CFOB board member Kevin McLeod at 613-746-4963

To contact CFOB Executive Director Tin Maung Htoo please call his cell at 613-297-6835

________________________________________
The Canadian Friends of Burma (CFOB) is federally incorporated, national non-governmental organization working for democracy and human rights in Burma since 1991. Contact: Suite 206, 145 Spruce St., Ottawa, K1R 6P1; Tel: 613.237.8056; Email: cfob@cfob.org; Web: www.cfob.org