Thursday, September 30, 2010

30 September 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://www.mediafire.com/file/aav492wwvq7w8zl/30%20Sep%202010%20Yeyintnge%27sDiary.doc
http://www.mediafire.com/file/5tehuoz13kudfhn/30%20Sep%202010%20Yeyintnge%27sDiary.pdf

30 Sep 2010 Yeyintnge'sDiary

ေရြးေကာက္ပြဲ၊ လႊတ္ေတာ္တက္ရန္ ျပင္ေနသူမ်ားႏွင့္ လူထုအဆုံးအျဖတ္

ေရြးေကာက္ပြဲ၊ လႊတ္ေတာ္တက္ရန္ ျပင္ေနသူမ်ားႏွင့္ လူထုအဆုံးအျဖတ္

ဇင္လင္း   /   ၂၉ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၀

‘အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း’ အပိုဒ္ (၂၁) အရ “ေရြးေကာက္ပြဲ” ဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတခု၊ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္ဆိုသည္ကို ယေန႔ျပည္သူတို႔ ေယဘုယ်မွ်ျဖစ္ေစ သိျမင္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း၊ အပိုဒ္ (၂၁) တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထားသည္။

(၁) လူတိုင္းသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တဆင့္ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။

(၂) လူတိုင္းသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ညီမွ်စြာ ရယူခံစားပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(၃) ျပည္သူအမ်ား၏ ဆႏၵသည္ အစိုးရအာဏာပိုင္စိုးမႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ေစရမည္။ ဤဆႏၵမ်ားကို ပုံမွန္အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ က်င္းပေသာ၊ ‘စစ္မွန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား’ ျဖင့္ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ဤေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လူတိုင္း မခြဲမျခား မဲေပးခြင့္ရွိ၍ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အလားတူ ညီမွ်ေသာ လြတ္လပ္သည့္ မဲဆႏၵေပးႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ က်င္းပေပးရမည္။

‘အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း’ သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စံျပဳသတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံ ကတိက၀တ္မ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ‘ကုလသမဂၢ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္’ (UN International Convenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ၏ အပိုဒ္ (၂၅) တြင္လည္း “ႏိုင္ငံသားတိုင္းအား ခြဲျခားကန္႔သတ္မႈ မရွိေစရဘဲ ‘မဲေပးခြင့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ အခြင့္အလမ္း’ ရွိေစရမည္ျဖစ္ၿပီး ‘ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္’ လည္း ရွိေစရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၀ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၆) ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ တတိယအႀကိမ္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသည့္ေနာက္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲက်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္ ကင္းကြာေနခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ခန္႔ရွိခဲ့ၿပီ။ ဗိုလ္ေန၀င္း ဦးေဆာင္ေရးဆြဲေသာ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပုံဥပေဒအရ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာမူ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ျငင္းပယ္ဖ်က္သိမ္းသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဟု သမိုင္းတြင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပုံက ယွဥ္ၿပိဳင္သူမရွိ တဦးတည္းေျပးကာ ပထမရရွိေသာ (မဆလ) တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို ေမြးထုတ္ခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒတြင္လည္း အားနည္းခ်က္ (သို႔မဟုတ္) ညစ္ကြက္တခု ေတြ႔ရသည္။ ယင္းညစ္ကြက္မွာ ‘ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား’ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ကာလမည္မွ် အေတာအတြင္း မည္သို႔မည္ပုံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို အသက္၀င္ေစမည္ဟု ေဖာ္ျပမထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးျခင္း၏ ပဓာနကိစၥလည္းျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ကို ထည့္သြင္းမထားျခင္းသည္ “အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရမည္။ ̏ မဲအေရအတြက္ ျပည့္မီသည့္ အႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား သက္ဆိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာကို အပ္ႏွင္းရမည္˝ ဆိုေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားေၾကာင္း ထင္ရွားေစသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအရ ‘ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္’ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတခုအတြင္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားကို ေလွ်ာ့က်ေအာင္လုပ္သည့္ ကိရိယာဟု ဆိုထားသည္။ (မဆလ) တပါတီစနစ္သည္ “ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူ” သေဘာထားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို တဖက္သတ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္ လုပ္ရမည့္အစား တိုးပြားေအာင္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရး လိုလားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆန္႔က်င္မႈကို အဆက္မျပတ္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ လူထုအေရးေတာ္ပုံကာလ၌ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့ရသည္။ စင္စစ္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္တို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒသည္ တိုင္းျပည္တျပည္၏ သာယာ၀ေျပာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အခရာက်ေပသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တခုသည္ ႏိုင္ငံတခု၏ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ေစ့စပ္ေပးႏိုင္သကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းစစ္ အသစ္တခုကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနသည္ပင္လွ်င္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ တဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းအက်ပ္ ေတြ႔ေနသည္။ အမွန္ကိုဆိုရလွ်င္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလည္း ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ တထပ္တည္း ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤဖြဲ႔စည္းပုံ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ထြက္ေပၚလာသည့္ “၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ” ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္ လုံး၀ လုပ္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္။ တိုးပြားလာဖို႔သာျမင္ရသည္။

ႏိုင္ငံတကာႏႈန္းစံတို႔အလိုအရ ေျပာရလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူထုဆႏၵကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မည့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေပၚထြက္လာေရး၊ လူထုကိုယ္စားျပဳ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လူထုကိုယ္စားျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ေပၚေပါက္လာေရးျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵသည္ အစိုးရအာဏာပိုင္စိုးမႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ေစရမည္ဟူေသာ အႏွစ္သာရမပ်က္ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လူတိုင္းမခြဲမျခား မဲေပးခြင့္ရွိ၍ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အလားတူ ညီမွ်ေသာ လြတ္လပ္သည့္ မဲဆႏၵေပးႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ က်င္းပေပးရမည္။ ဤအခ်က္ကို လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းက တာ၀န္ခံရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဟုတ္ မဟုတ္ဆိုသည္ကို အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းက ခိုင္ခိုင္မာမာ တာ၀န္ခံႀကီးၾကပ္ေစရန္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔မ်ား ရွိဖို႔လိုျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာ ကာ့တ္ကမ္ဘဲလ္၏ ေမလခရီးစဥ္အေတာအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိုးအား ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔မ်ား ခြင့္ျပဳပါမည္လားဟု ေမးခဲ့ရာတြင္ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႔အႀကံဳ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ရွိသည္ဟု အရွက္မဲ့စြာ ျပန္ၾကားခဲ့သည္။ ယခုေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မည့္ ႏို၀င္ဘာ (၇) ေရာက္ရန္ တလခြဲခန္႔အလိုတြင္ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔မ်ားကို ဘာေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ခဲ့သနည္းဆိုေသာ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖမ်ား ထြက္ေပၚေနေပၿပီ။ အျမင္သာဆုံး အခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ တည္ဆဲအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းၾကရမည့္ ၀တၱရားရွိသည္။

● ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတည္ေထာင္ခြင့္ကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳ၍ ပါတီအားလုံးကို ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္၌ တန္းတူ အခြင့္အေရးမ်ားေပးကာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစရမည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက ပါတီအားလုံးကို မခြဲမျခား တန္းတူဆက္ဆံရမည္။

● ပါတီမ်ားအား လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ ၀န္းက်င္တြင္ ႏိုင္ငံေရးစည္း႐ုံးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရမည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ၌ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ၌ျဖစ္ေစ၊ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေပၚ၌ျဖစ္ေစ၊ အာဏာပိုင္မ်ားက မေလ်ာ္မကန္ျပဳမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လက္စားေခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ား မရွိေစရ။

သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုပအို႔၀္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းျပည္ကိုးကန္႔ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ အစရွိသည့္ (၅) ပါတီကို မွတ္ပုံအသစ္ ထပ္မတင္၍ဟုဆိုကာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က စက္တင္ဘာ (၁၄) တြင္ တရားမ၀င္ပါတီမ်ားဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ တဖန္ အသစ္ထူေထာင္သည့္ ပါတီမ်ားအနက္မွလည္း ျပည္ေထာင္စုကရင္အမ်ိဳးသားမ်ာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္၊ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားပါတီ၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (ျပည္) မ်ားကိုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ (၃) ဦး မ၀င္ႏိုင္၍ဆိုကာ ပယ္ဖ်က္လိုက္သည္။
ပိုဆိုးသည္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တိုးတက္ေရးပါတီ (KSPP)၊ ညီၫြတ္ေသာ ဒီမိုကေရစီပါတီ (ကခ်င္ျပည္နယ္) (UDP)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တိုးတက္ေရးပါတီ (NSSPP) တို႔ကို အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္ခိုင္မာမာမျပဘဲ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ မေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္ကို ေလးစားအသိအမွတ္မျပဳျခင္း၊ ပါတီအားလုံးကို ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္၌ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား မေပးျခင္းကို ေပၚလြင္ေစသည္။ ထိုမွ်မက ယင္းပါတီမ်ားမွ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပါတီေထာင္ခြင့္မရသျဖင့္ တသီးပုဂၢလအေနျဖင့္ ပါ၀င္ရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကိုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပယ္ခ်ခဲ့ျပန္သည္။ ထိုလုပ္ရပ္မွာလည္း “လူတိုင္းသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တဆင့္ျဖစ္ေစ၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။” ဆိုေသာ  ‘အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း’ ပါ သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားပိုင္ခြင့္မွာလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအဖို႔ အထူးအေရးႀကီးေသာ ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတခု က်င္းပရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးရာသီဥတုကို သာယာမွ်တေအာင္ ဖန္တီးထားရွိႏိုင္ဖို႔ လိုသည္။ ထိုအထဲတြင္ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္သည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ သတင္းမီဒီယာကို အကန္႔အသတ္မရွိ၊ ခြဲျခားမႈမရွိ၊ လြတ္လပ္စြာ တန္းတူအသုံးျပဳခြင့္ေပးရမည္။ ‘အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း’ အပိုဒ္ (၁၉) အရ လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟေဖာ္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အမ်ားျပည္သူသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေ၀ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္ လက္ခံရယူပိုင္ခြင့္တို႔သည္ လူတိုင္း၏ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟေဖာ္ျပႏိုင္ခြင့္ကို မရရွိပါက က်န္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုသည္တို႔ကို ခံစားခြင့္ရရွိရန္မွာ ျဖစ္ႏိုင္စရာမရွိေခ်။ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟေဖာ္ျပႏိုင္ခြင့္မ်ား ဆုံး႐ႈံးလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအဖို႔ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆႏွင့္ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ားကို ျပည္သူလူထု သိရွိနားလည္ေအာင္ ရွင္းလင္းေျပာျပႏိုင္ခြင့္ ဆုံး႐ႈံးရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခင္းအက်င္းအရ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက အာဏာလက္ရွိ စစ္တပ္ပါတီျဖစ္၍ ႏိုင္ငံ့ေငြေၾကးဘ႑ာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ ဆက္သြယ္ေရးယႏၲရားမ်ားကို အကန္႔အသတ္မရွိ ရယူသုံးစြဲကာ လြတ္လပ္စြာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေဟာေျပာခြင့္ရေနသည္။ ယခုႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စာေစာင္ကို ေရာင္စုံ (၈) မ်က္ႏွာ ေစာင္ေရ (၁) သိန္း ႐ိုက္ႏွိပ္၍ အခမဲ့ ျဖန္႔ေ၀ေနသည္။ ကာလေပါက္ေစ်းထက္ တ၀က္ေလွ်ာ့တြက္လွ်င္ပင္ က်ပ္ေငြ (၅) သန္းေလာက္ရွိမည္။ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္မွာလည္း မပူရ။ အျခားပါတီမ်ားမွာ စာေပစိစစ္ေရး၏ စည္းကမ္းမ်ားကို ေၾကာက္ေနရသည္။ စာေစာင္ထုတ္ေ၀ခြင့္ မွတ္ပုံတင္ရန္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သည့္ ပါတီက အမ်ားစု။ သို႔ျဖင့္ သတင္းမီဒီယာကို အကန္႔အသတ္ခံရသည္။ လြတ္လပ္စြာ တန္းတူအသုံးျပဳခြင့္မရ။ ေရဒီယို၊ တီဗြီက်ျပန္ေတာ့လည္း ပါတီတခု (၁၅) မိနစ္သာ ေပးသည္။ အကန္႔အသတ္ စည္းမ်ဥ္းက အတန္တန္။ (၁၅) မိနစ္မွ်ႏွင့္ ကိုယ့္ပါတီမူ၀ါဒကို လူထုနားလည္ေအာင္ ေျပာခိုင္းသည္မွာ မည္ကာမတၱေပးသည့္ မဲဆြယ္ခြင့္သာျဖစ္သည္။

ထို႔ၾကာင့္ ပါတီမ်ားအား လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ ၀န္းက်င္တြင္ ႏိုင္ငံေရးစည္း႐ုံးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရမည္ဆိုေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကိုလည္း စစ္အစိုးရက လုံး၀လိုက္နာျခင္းမရွိေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ စစ္တပ္၏ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ အသာစီးရရွိေရးအတြက္ အစိုးရအာဏာကိုသုံး၍လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးအင္အား အသုံးျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ အျခားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေပၚ၌ အာဏာပိုင္မ်ားက မေလ်ာ္မကန္ျပဳမႈ ၿခိမ္းေျခာက္၍လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အမ်ားအျပား ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားပါတီမ်ား လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ုံးခြင့္မရရွိၾက။

ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ (၃၃၀)၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၆၈)၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ (၆၆၀)၊ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ (၁၁၅၈) ဦးအတြက္ ပါတီမ်ား ၿပိဳင္ဆိုင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္စားလွယ္တဦးလွ်င္ မွတ္ပုံတင္ေၾကး (၅) သိန္း တင္ရမည္ဟု စစ္အာဏာပိုင္တို႔က ညစ္ပတ္လိုက္သည္။ ဤေငြေၾကး အဟန္႔အတားေၾကာင့္ အျခားအတိုက္အခံပါတီမ်ားထဲမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၀၀) ျပည့္ေအာင္ ၀င္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ ပါတီမရွိ။ ႀကံ့ဖြံ႔က ေနရာအားလုံးၿပိဳင္သည္။ တစညက ေနရာ (၉၈၀) ေက်ာ္ၿပိဳင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ခင္ကပင္ အေျဖက ထြက္ႏွင့္ေနၿပီ။ အတိုက္အခံအတြက္ ေနရာမရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္၊ ကက္ဘိနက္ဖြဲ႔ခြင့္ မရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္၊ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သည့္ စစ္ဗိုလ္သမၼတက ျပ႒ာန္းလိုသည့္ ဥပေဒမ်ားကို အတည္ျပဳေပးရမည့္ ႐ုပ္ေသးလႊတ္ေတာ္ မွ်သာျဖစ္သည့္ အခ်က္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ လႊတ္ေတာ္တက္ရန္ စိတ္ကူးယဥ္ၾကသူမ်ား ရွိေနသည္။

မဲစာရင္းမ်ားလည္း တျပည္လုံးတြင္ စနစ္တက် ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းမရွိ။ မဲစာရင္း ကူးယူလိုသည့္ ပါတီမ်ားကိုလည္း တမ်က္ႏွာ (၂၀၀) က်ပ္ ေပးရမည္ဟု ေငြေၾကးႏွင့္ ပိတ္ဆို႔လိုက္ျပန္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈကို ကန္႔ကြက္ဖို႔က ပို၍ပင္ ခက္ခဲေသးသည္။ ေငြက်ပ္ (၁၀) သိန္းတင္မွ ကန္႔ကြက္ခြင့္ရမည္ဆိုသည္။ ဤမွ် မေတာ္မတရား ညစ္ပတ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအစီအစဥ္မ်ားမွာ ယခုမွ အစပ်ိဳးကာစသာရွိေသးသည္။ ႏို၀င္ဘာ (၇) ရက္နီးလာေလ ညစ္ပတ္ေကာက္က်စ္မႈမ်ား ပို၍ ပို၍ မ်ားလာေလျဖစ္ဖို႔ ေသခ်ာသည္။ အညစ္ပတ္ဆုံးကိစၥကိုလည္း မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ေနရၿပီးျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ (၄) ပုံ (၁) ပုံ ယူပါရေစဆိုသည္ကို သေဘာတူလိုက္သျဖင့္ ယခု ႀကံ့ဖြံ႔စစ္တပ္ပါတီ ထပ္ဖြဲ႔ကာ စစ္တပ္က လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ (၄) ပုံ (၃) ပုံ မက အပိုင္စီးေတာ့မည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ political space ရွာမည္ဆိုသူမ်ား ယခုထိ သေဘာမေပါက္ေသး၊ အရွည္ကို မျမင္ႏိုင္ေသးသည္မွာ အံ့စရာဟု ဆိုရေတာ့မည္။

စင္စစ္ စစ္အုပ္စု မေလ်ာ္မကန္ ႀကံစည္ေနေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အဓိက ပစ္မွတ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အခန္းက႑ကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ျဖင့္ စစ္အုပ္စုက ေခ်ဖ်က္ရန္ လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ ကိုယ္၌က မ႐ိုးသားသည့္အေလ်ာက္ စစ္အစိုးရ၏ ၂၀၀၈ နာဂစ္ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ “ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ဥပေဒ” စသည္တို႔သည္ ‘ဒီမိုကေရစီဆန္႔က်င္ေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆန္႔က်င္ေရး စီမံခ်က္’ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ားက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အတုအေယာင္ဟု အကဲျဖတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိက အတိုက္အခံ NLD ကို ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မေပးလို မေပးရဲသည့္ သေဘာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လူထုက ထပ္မံေရြးခ်ယ္မည္ကို ေၾကာက္လန္႔ေနသည့္ သေဘာက ေပၚလြင္လြန္းသည္။

သို႔တေစ NLD သည္ လူထုတိုက္ပြဲအတြင္းမွ ေပၚထြက္ခဲ့သည့္ လူထုပါတီျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္အလိုက် ပါတီမဟုတ္သျဖင့္ အာဏာရွင္က အသိအမွတ္မျပဳ႐ုံႏွင့္ NLD ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္မဟုတ္။ လူထုအက်ိဳးကို မေဆာင္ႏိုင္ေတာ့၍ လူထုက အသိအမွတ္မျပဳေတာ့လွ်င္သာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားႏိုင္သည္။ NLD က ပါတီမွတ္ပုံမတင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ဟု ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းမွာ စစ္အာဏာကို အာခံဆန္႕က်င္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မတရားသည့္ အမိန္႔အာဏာကို ဖီဆန္ျခင္း (Civil Disobedience)  ျဖစ္သည္။ NLD ၏ အျမင့္ဆုံး သပိတ္တိုက္ပြဲ ပုံသ႑ာန္လည္းျဖစ္သည္။ NLD သည္ တိုက္ပြဲအတြင္း၌ ဆက္ရွိေနသည္။ စစ္အာဏာကို သိဒၶိတင္ေပးရမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွန္းသိသိႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကသူမ်ားသာ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ စည္းအျပင္၌ ေရာက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူအမ်ားကမူ ထိုမွ်ေလာက္ မေ၀၀ါးၾက။ တပ္ဦးပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPP) တို႔၏ သပိတ္တိုက္ပြဲေခၚသံကို စတင္ေထာက္ခံလာေနၾကၿပီ။ ယေန႔ျပည္သူသည္ ႏိုင္ငံေရးစိတ္မ၀င္စားေသာ ျပည္သူမဟုတ္။ စစ္အာဏာရွင္သည္ ျပည္သူကို ႏိုင္ငံေရးစိတ္မ၀င္စားရဲေအာင္ အႀကီးအက်ယ္ ရက္ရက္စက္စက္ ဖိႏွိပ္ခဲ့သည္။ မေအာင္ျမင္ခဲ့။

ယေန႔ သတင္းနည္းပညာေခတ္တြင္ ျပည္သူလူထုဘက္၌ လူထုဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ၊ အင္တာနက္ကြန္ရက္၊ သတင္းမီဒီယာစသည္တို႔ ရွိေနသည္။ လူထုနားမ်က္စိ အေပ်ာ္တမ္း သတင္းသမားလူငယ္မ်ား၊ ဘေလာ့ဂါမ်ားလည္း ရွိေနၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္တို႔ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိသလို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျပည္သူလူထုအဖို႔ တခုတည္းေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ ထြက္ရပ္လမ္းဆိုျခင္းကို မ်က္ကန္းရမ္းဆ လက္ခံၾကလိမ့္မည္လည္းမဟုတ္။

လြတ္လပ္မွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲလား၊ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲလား။ အေရာင္အေသြးစုံ ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲလား၊ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာအကဲခတ္သမားမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ ျမင္သာထင္သာ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲလား၊ တံခါးပိတ္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲလား စသည္ျဖင့္ မဆန္းစစ္ဘဲ ေနၾကမည္လည္းမဟုတ္။ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္းထက္ ျပည္တြင္းစစ္အသစ္တခုဆီ ဦးတည္ေနသည္ကို လူထုက မျမင္ဘဲ ေနမည္မဟုတ္။ လူထုသည္ အခ်ိန္က်လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးတာ၀န္ေက်ပြန္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းတြင္ အထပ္ထပ္အဖန္ဖန္ ေတြ႔ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ယခု ၂၀၁၀ ႏိုင္ငံေရးလမ္းဆုံတြင္လည္း လူထုသည္ စစ္အာဏာရွင္တို႔ ဆင္ထားေသာ ေသတြင္းေထာင္ေခ်ာက္ လမ္းမွားသို႔ လိုက္ၾကမည္မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။  အဆုံးအျဖတ္ကာလေရာက္လွ်င္ လူထုကပင္ ဆုံးျဖတ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုအခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ လူထုအသံကို နာခံရန္ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ ျပင္ထားၾကပါကုန္။     ။

http://www.khitpyaing.org/index.php?route=detail&id=4874

ရဟန္းေတာ္မ်ားအားျပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္မႈနွင့္ပတ္သက္ျပီးေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္..

Sasana Moli _ India _and Thai Joint Statement

လူထုတိုက္ပြဲလက္စြဲ- အတြဲ ၂

People Power Revolution Handbook No.2 by Free Burma Federation

People Power Revolution Handbook by Free Burma Federation

PDP NEWS BULLETIN ISSUE 4/12

11

An Election Not Worthy of Support...... By WIN TIN,

Dear friends and supporters of Burma:
We’d like to share an important policy commentary published today on New York Times regarding the upcoming elections in Burma. It is written by Win Tin, senior policy advisor to the Burmese democracy leader Aung San Suu Kyi.
This article thoroughly reflects our position and is regarded as a wake-up call for the international community to do the right thing in the right time. Please view the commentary below and urge Canadian Foreign Minister Lawrence Cannon to take a decisive position on these ‘shame’ elections.
-Canadian Friends of Burma
An Election Not Worthy of Support
By WIN TIN, September 30, 2010-09-30
New York Times
YANGON, MYANMAR — Navi Pillay, the United Nations High Commissioner for Human Rights, recently said the world must exercise “utmost vigilance” to ensure the approaching elections in Myanmar (Burma) are free and fair.
We are disappointed in such comments, which focus on the election as something important for our country, as something worth waiting and watching for, although this election is not the solution for Burma.
The elections, scheduled for Nov. 7, are designed to legalize military rule in Burma under the 2008 constitution, which was written to create a permanent military dictatorship in our country.
After the election, the constitution will come into effect, a so-called civilian government will be formed by acting and retired generals who all are under the military commander-in-chief, and the people of Burma will legally become the subjects of the military.
Our party, the National League for Democracy, and our ethnic allies have refused to accept the regime’s constitution and have decided to boycott the elections. The military regime’s constitution and severely restricting election laws demonstrated to all of us the true intention the regime has for this election — the legalization and legitimization of military rule in our country.
We refuse to abandon our aspirations for democracy in Burma and give the regime the legitimacy it wants for its elections. With millions of people of Burma supporting our position, we hoped the international community would understand the regime’s intentions as clearly as we do and pressure the regime to stop its unilateral and undemocratic process.
Until recently, the United Nations demanded the regime commit itself to an all-parties inclusive, participatory, free and fair process through political dialogue with democratic opposition and representatives of ethnic minorities. But now an important phrase — “all-parties inclusive” — is surprisingly excluded from their statements and speeches.
Although Ms. Pillay urged the world to exercise “utmost vigilance,” there is no need to wait until the Election Day to make a judgment. The election commission was appointed by the regime and filled with loyalists who unilaterally decided that many candidates are ineligible to run. The electoral laws and by-laws impose severe restrictions on political parties. Thousands of political prisoners — including our leader, Daw Aung San Suu Kyi — are not allowed to participate in the election or be members of the parties.
The regime’s prime minister and cabinet ministers have switched to civilian dress, transformed their mass organization into their political party, and are campaigning with the use of state properties, resources, funds and threats. The election commission is shamelessly violating its own rules in favor of the prime minister’s party and other proxy parties of the regime.
Is it really necessary for the international community to wait until election day to see whether the elections are free and fair?
Unfortunately, some European countries are not only watching the regime’s elections, but also supporting them. They discussed with us their belief that the election is the only game in town, and suggested that we, the National League for Democracy, should participate.
When we explained our rationale for not legitimizing military rule, they turned to others and now help them to make their way in the regime’s election game. They have gone so far as to help pro-regime academics and opportunists travel to Europe to promote the regime’s election and gather support for their favorite parties.
Even though some democratic parties have European support, their chances of winning seats in the election are very slim, as more restrictions on their campaign activities are revealed each day. The regime is determined to capture almost all of the contested seats in the national and state parliaments by use of fraud and threats.
With 25 percent of the seats in Parliament reserved for the military, it is more and more clear that almost all the seats will be controlled by the military and its cronies. Even if some lucky candidates get elected, they will have no authority to promote change. The Parliament has no power to form the government, no authority to legislate military affairs, and no right to reject the president’s appointees and budget.
One might ask what is the solution, if it is not the election. It is dialogue, which we have been calling for for many years. Meaningful political dialogue between the military, the National League for Democracy led by Ms. Aung San Suu Kyi, and ethnic representatives is the only way to solve problems in Burma peacefully.
The military has no desire to talk. But if the international community seriously exercises strong and effective pressure on the regime, the combination of pressure from outside and peaceful resistance inside the country will force the regime to come to the dialogue table.
I wish that our friends in Europe would abandon their dream of expecting something impossible from the election, and start taking serious action against the regime with the aim of starting a dialogue. They should begin by creating a U.N. commission of inquiry to investigate human rights violations in Burma.
Win Tin is a founder of Burma’s National League for Democracy party and a member of its central executive committee. He was a political prisoner from 1989 to 2008.

Wednesday, September 29, 2010

ဦးဥာဏ္၀င္းေျပာတာနားေထာင္ခ်င္ရင္..

29 September 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://www.mediafire.com/file/b5twjjr0cc8yq8b/29%20September%202010%20yeyintnge%27s%20Diary.doc

http://www.mediafire.com/file/vnfj71ugwvlvl2v/29%20September%202010%20yeyintnge%27s%20Diary.pdf

29 September 2010 Yeyintnge's Diary

မေ၀ႏွင္းပြင့္သုန္ရဲ႔ Speech ျမန္မာဘာသာျပန္.....

(၂၇-၀၉-၁၀)ရက္က ၿဗိတိန္ ေလဘာပါတီ ညီလာခံမွာ )မေ၀ႏွင္းပြင့္သုန္ရဲ႔ Speech ျမန္မာဘာသာျပန္.....

ကၽြန္မအေဖကုိ ကၽြန္မ ပထမဦးဆံုး ျမင္ေတြ႔ဖူးတာကေတာ့ သံတိုင္ေတြၾကားကတဆင့္ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ထဲက အခန္းေလးထဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မက ၄ ႏွစ္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ သူဟာ သူ႔ရဲ့ ၁၉၈၈ ခုမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္တဲ့ အေရးေတာ္ပံုမွာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့မႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခဲ့ပါတယ္။ အခုေနာက္ထပ္တခါ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ အေရးအခင္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့လို႔ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၆ လ အက်ခံထားရပါတယ္။ သူက က်န္းမာေရး ေတာ္ေတာ္မေကာင္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ သူ႔မွာ ႏွလံုးေရာဂါရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူဆက္လက္ အသက္ရွင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ ေဆး၀ါးကုသခြင့္ကို ျငင္းပယ္ျခင္းခံေနရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မရဲ့ အေဖဟာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၂၀၀ ေက်ာ္ထဲကမွ တဦးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားစြာေသာ အက်ဥ္းသားေတြဟာ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းျခင္းကို ခံေနရပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဆိုရြားလွတဲ့ အေျခအေနေအာက္မွာ ရွိေနၾကၿပီး သမရိုးက် ေဆး၀ါးကုသခြင့္ကိုလည္း မရၾကပါဘူး။

ၿပီးခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္ကာလအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဦးေရဟာ ႏွစ္ဆနီးပါး တိုးလာပါတယ္။ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေနပါတယ္လို႔ ကမာၻကိုေျပာေနပါတယ္။ ႏိုု၀င္ဘာမွာ သူတို႔က ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲက ျမန္မာျပည္ကို စစ္မွန္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ စစ္အာရွင္စနစ္ ဆက္လက္အာဏာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားဖို႔အတြက္ ပံုေဖၚထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲသာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္သားတခ်ိဳ႔ စစ္ယူနီေဖါင္းက ေန အရပ္၀တ္လဲလိုက္တဲ့ အေျပာင္းအလဲသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ဟာ ဘာမွမကြာျခားသြားတဲ့ အာဏာရွင္တမ်ိဳးတည္းကို အရပ္၀တ္နဲ႔ ပံုစံေျပာင္းၿပီး ထပ္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူေတြ ခံစားေနရတဲ့ ေ၀ဒနာေတြက ဆက္လက္ ရွိေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ကၽြန္မ ေျပာျပခ်င္တာက ကၽြန္မတို႔ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဆက္လက္ၿပီး အက်ဥ္းက်ေနပါတယ္။ သူမရဲ့ ပါတီဟာ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ခံထားရပါတယ္။ စစ္အုပ္စုကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ဘယ္သူပဲ ဘာပဲေျပာေျပာ အက်ဥ္းခ်ျခင္း ခံရပါတယ္။ ဟာသ လုပ္တာေတာင္၊ ကဗ်ာေလး စပ္တာေတာင္ အက်ဥ္းက်ခံၾကရတယ္။ မီဒီယာ ဆင္ဆာကလည္း မ်ားသထက္မ်ားလာေနပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ အေရွ႔ပိုင္းက တိုင္းရင္းသားလူအနည္းစု ဧရိယာေတြမွာ အရပ္သားေတြကို ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ဆက္လက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စာသင္ေက်ာင္းေတြကို ဖ်က္ဆီးခံရတာ၊ ရြာေတြမီးရႈိ႔ခံရတာနဲ႔ ကေလးေတြ၊ ကေလးငယ္ငယ္ေလးေတြပါမက်န္ ပစ္သတ္ခံရတဲ့ အစီရင္ခံစာေတြကို Burma Campaign UK က လက္ခံရရွိထားတဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖၚျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၅ တာကာလအတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၃၅၀၀ ကို ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြက ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ ဒီမိုကေရစီ ေဖၚေဆာင္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြဟာ အာဏာကို သူ႔အလိုလို ဘယ္ေတာ့မွ စြန္႔လႊတ္မွာ မဟုတ္တဲ့ လူမဆန္စြာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လွတဲ့ လူသတ္သမားေတြရဲ့ လုပ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မအေနနဲ႔ ေလဘာပါတီနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးကို ေထာက္ခံအားေပးတဲ့ ေလဘာအစိုးရကို ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခ်င္ပါတယ္။ ေလဘာအစိုးရ (UK) ဟာ ကမာၻေပၚမွာ စစ္အုပ္စုရဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံတဲ့ အေၾကာင္း ေၾကညာတဲ့ ပထမဦးဆံုး အစိုးရျဖစ္ပါတယ္။ သင္တို႔အေနနဲ႔ ဒီထက္ပိုမို အရွိန္ျပင္းတဲ့ တြန္းအားေတြနဲ႔ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ EU က စီးပြားေရး ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျဖတ္ေတာက္ရန္၊ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ လက္နက္ ေရာင္းေပးမႈ ျဖတ္ေတာက္ရန္ တို႔အတြက္ ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ေလဘာအစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Mr Gordon Brown, ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း Mr David Miliband တို႔ကို ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လုပ္ရွားမႈကို ဘာအက်ိဳးအျမတ္မွ မရွိဘဲ လိႈက္လွဲစြာ ေထာက္ခံအားေပးမႈအတြက္ အထူးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ကၽြန္မ ေျပာၾကားပါတယ္(လက္ခုပ္သံမ်ား) ။ ဒီအတြက္ ကၽြန္မတို႔ တကယ္ပဲ ၀မ္းေျမာက္ရပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ကမာၻကုလသမဂၢကိုေတာ့ ကၽြန္မအေနနဲ႔ အခုေျပာတဲ့အတိုင္း မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔မွာ UN အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဆီက ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မိေၾကာင္း message တြမၾကာခဏ လက္ခံရရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ျမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေနပါတယ္လို႔ ထပ္ခါတလဲလဲ ဂတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေတာ့မွ ဂတိမတည္ဘူး။ UN ကလည္း အေျခအေန အေျပာင္းအလဲကို ေစာင့္ၾကည့္ရေအာင္လို႔ ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ေသၾကရမည့္အေရးကုိ ဘာေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနဖို႔ လိုေသးလဲ။ အမ်ိဳးသမီးေတြ မုဒိမ္းက်င့္ခံရမည့္ အေရးကို ဘာေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနဖို႔ လိုေသးလဲ။ ေနာက္ထပ္ ရြာေတြထပ္ၿပီး မီးရႈိ႕ခံရမည့္အေရးကို ဘာေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔လိုေသးလဲ။ မ်ိဳးဆက္တခုၿပီးတခု ကေလးေတြဟာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးကာ ေၾကာက္လန္႔တၾကားနဲ႔ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရတယ္။ သူတို႔ရဲ့ ကေလးေတြကို ဆံုးရႈံးခဲ့ရတယ္။ UN နဲ႔ တျခားတိုင္းျပည္ရဲ့ အစိုးရေတြဟာ ဒါကို လစ္လ်ဴရႈကာ ဘာမွမလုပ္ေပးႏိုင္ဘဲ ေနျမဲတိုင္း ေနႏိုင္တယ္။ ဒီလို အျဖစ္ဆိုးေတြကို ဆက္လက္ၿပီး လက္ခံေနလို႔ မျဖစ္ဘူး။

မွန္ကန္တဲ့ ဖိအားမ်ိဳးကို ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ျမန္မာျပည္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ ဖိအားဆိုတာကို လံုး၀ဂရုမစိုက္ဘူး။ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားဆိုတာ တကယ္ပဲ မရွိမျဖစ္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳလို႔ ရသမွ် ဖိအားမွန္သမွ်ကို ကၽြန္မတို႔ အသံုးျပဳဖို႔ လိုပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္လာေအာင္ ဖိအားေပးဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ပိုမိုျပင္းထန္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈကို ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုကို ဒီလို ေစ့စပ္ေရးအတြက္ ဖိအားေပးဖို႔ UN ဦးေဆာင္တဲ့ ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္ေရးေအာက္မွာ ကၽြန္မတို႔ ကမာၻႀကီး တခုလံုး ညီညြတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ UN ေကာ္မရွင္ကသြားၿပီး စစ္အုပ္စုရဲ့ လူသားေတြအေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ ကမာၻ႔ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ဒီေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ၿပီးသြားရင္ ကၽြန္မအေဖတို႔ကို ေထာင္ထဲ သြင္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြ အပါအ၀င္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေထာက္ပံ့ၿပီး မတရား ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြ အားလံုး တရား၀င္ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ တခါတေလ က်မမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့သေလာက္နီးပါး ခံစားရမိပါတယ္။ တခါတေလ က်မအေဖကို က်မတသက္ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ေတြ႔ႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလို႔ ထင္မိတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မဟာ က်မအေဖရဲ႕ ရဲစြမ္းသတၱိရွိမႈကို အမွတ္ရေနပါတယ္။ သူဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေ၀ဒနာ ခံစားေနရပါေစ သူဘယ္ေတာ့မွ ယံုၾကည္ခ်က္ကို စြန္႔လႊတ္မွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ ကၽြန္မ သိေနတယ္။ ကၽြန္မတို႔ဟာ လြတ္လပ္မႈရဲ့ ေအာင္ပြဲကို ဆင္ႏိုင္မယ္ဆိုတာ သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မတို႔ ဒီအတြက္ သင္တို႔ရဲ့ အကူအညီကို လိုအပ္ပါတယ္။ သင္တို႔ဟာ ေတာင္အာဖရိကကို အကူအညီေပးဖို႔အတြက္ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အတူ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ လြတ္လပ္မႈအတြက္လည္း အကူအညီေပးၾကပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေမးလ္မွရရွိသည္။
(ဘာသာျပန္သူအားမွတ္တမ္းတင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။)

ျမန္မာစစ္အစိုးရ နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္


By ဦးသန္းလြင္ထြန္း ေသာၾကာ, 24 စက္တင္ဘာ 2010

ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံႀကီး က်င္းပေနတဲ့ အခုလိုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ ကုလသမဂၢ ဦးေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တရပ္ ဖြဲ႔ဖို႔ကိစၥကလည္း အမ်ားအားရံုစိုက္ေနတဲ့ ကိစၥတရပ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ဖို႔ ကိစၥကို Australia, Britain, Czech republic, Slovakia, American, Canada, Hungary, New Zealand ႏိုင္ငံေတြကလည္း ေထာက္ခံထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို ႏုိင္ငံတကာက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ ျဖစ္လာတဲ့အထိ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ ေနရာမွာ အတိုင္းအတာဘယ္ေလာက္အထိ ခရီးေရာက္ေနပါၿပီလဲ။ ေနာက္ ဘယ္လုိအရာေတြက အကန္႔အသတ္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသလဲဆုိတာေတြကို သိရွိႏိုင္ဖို႔ ဒီကိစၥမွာ ကိုယ္တုိင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္၊ ကုလသမဂၢအေရး ကြ်မ္းက်င္သူလည္းျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားၫႊန္႔ေပါင္း အစိုးရရဲ ႔ ကုလသမဂၢေရးရာ တာဝန္ခံ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္း ကို မခင္ျဖဴေထြး က ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။
ေဒါက္တာေသာင္းထြန္း ။ ။ က်ေနာ္တို႔ ဗမာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကုလသမဂၢက ခန္႔အပ္ထားတဲ့ မစၥတာ ကင္တားနား ကိုယ္တိုင္က ဗမာျပည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြထဲမွာ လူသားတရပ္လံုးကို က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္တဲ့ က်ဴးလြန္မႈမ်ဳိးေတြ၊ စစ္ရာဇဝင္မႈေတြ ရွိေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း သတင္းအေထာက္အထား အခ်က္အလက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လက္ခံရရွိတယ္။ ရရွိၿပီးေတာ့ ဒါေတြကို စံုစမ္းေလ့လာဖို႔အတြက္ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ လိုအပ္တယ္လို အႀကံျပဳခ်က္ကို ၂၀၁၀ မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးကို တင္သြင္းတဲ့ သူ႔အစီရင္ခံစာမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလိုက္တာဟာ ပထမဦးဆံုး။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး ျမန္မာႏိုုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကုလသမဂၢ အထူးကြ်မ္းက်င္သူေတြ ခန္႔အပ္လာတဲ့ေနရာမွာ ပထမဦးဆံုး အႀကံျပဳမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ႀကီးမားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆုိေတာ့ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ ဗမာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြ်မ္းက်င္သူေတြကို တင္ျပခဲ့ေပမယ့္ ဒါ ပထမဦးဆံုး ျဖစ္လာလို႔ပါ။ က်န္တာကေတာ့ အခုဆိုလို႔ရွိရင္ ဗမာႏိုင္ငံမွာ အခုလိုမ်ဳိး စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္မႈမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဥပေဒပညာရွင္ပိုင္ဆုိင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းေတြကေရာ၊ ေနာက္တခုက တရားသူႀကီးေတြ ႏုိင္ငံတကာက ဂုဏ္သေရရွိ သိကၡာရွိတဲ့ တရားသူႀကီးေတြပိုင္းကလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာတဲ့ အပိုင္းေတြ က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ရတယ္။ ေနာက္ ကုလသမဂၢ ခန္႔အပ္ခဲ့တဲ့ သူေတြထဲမွာလည္း special rapporteur အျဖစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ Professor Mr.Yozo Yokota၊ Professor Paulo Sergio Pinheiro တို႔ ကလည္း ကင္တားနားရဲ ႔ အႀကံျပဳခ်က္ကို ထပ္ဆင့္ၿပီးေတာ့ လက္ခံေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကၿပီးေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔လည္း တိုက္တုိက္တြန္းတြန္း ေျပာေနၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ယေန႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးမွာ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ရရွိလာတဲ့ ရလဒ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ခင္ျဖဴေထြး ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ တကယ္တမ္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္လာတဲ့အထိ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ဘယ္ေလာက္အထိ ရွိလာမလဲဆိုတာကို ေဆြးေႏြးေပးပါရွင့္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆုိေတာ့ တရုတ္ နဲ႔ ရုရွား တို႔လို ျမန္မာစစ္အစိုးရနဲ႔ ပံုမွန္ဆက္ဆံေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ဗီတိုအာဏာသံုးၿပီး ပယ္ခ်ေနက်ဆိုေတာ့ အခုကိစၥမွာေရာ သူတို႔ရဲ ႔ ဗီတိုအာဏာကိုေက်ာ္ၿပီး ျဖစ္ဖို႔ဆုိတာ ဘယ္ေလာက္အထိ ျဖစ္ႏိုင္ပါမလဲရွင့္။
ေဒါက္တာေသာင္းထြန္း ။ ။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ေမးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကုလသမဂၢမွာ အထူးသျဖင့္ လံုၿခံဳေရေကာင္စီကို ျဖတ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကတဲ့ေနရာမွာ စဥ္းစားခ်က္က ဒီကိစၥတခုကို စဥ္းစာတာ အေျခခံ (၂) ခ်က္ ရွိပါတယ္။ ပထမက ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအေၾကာင္းအရ မွန္ကန္မႈေပါ့။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအေၾကာင္းအရ အႀကံဳဝင္မႈေပါ့။ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္းအရ အက်ဴံးဝင္မႈေပါ့။ ဒါကေတာ့ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာေပါ့။ ဒုတိယက ႏိုင္ငံေရးအရ လုပ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵ ရွိမရွိ။ ဆိုလိုတာက ႏိုင္ငံေရးအရ ေထာက္ခံမႈ။ အထူးသျဖင့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြရဲ ႔ ဘံုအက်ဳိးစီးပြားေတြ ညီၫႊတ္လာမႈ ရွိမရွိေပါ့။ ဒီကိစၥတခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လိုေတာ့ ဥပေဒအေၾကာင္းအရ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဗမာႏိုင္ငံ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီဖြဲ႔ဖို႔ကိစၥမ်ဳိးေတြ ဒါေတြက ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး အႀကံဳဝင္ေနတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ရၿပီ။ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆႏၵရွိမရွိ ေထာက္ခံမႈပိုင္းမွာ ေသခ်ာတယ္ တရုတ္၊ ရုရွား ဗီတုိပါဝါ (Veto Power) ရွိတဲ့ (၂) ႏိုင္ငံက ထိုင္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ဒါကို က်ေနာ္တုိ႔ ေက်ာ္ျဖတ္ၾကရအုံးမယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ က်ေနာ္တို႔ အခ်ိန္ယူဖို႔ လုိပါတယ္။
ခင္ျဖဴေထြး ။ ။ ဒါေပမဲ့ တရုတ္လို ႏိုင္ငံမ်ဳိးၾကေတာ့ သူကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြလည္း ရွိေနတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ဘာပဲေျပာေျပာ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္လာလို႔ရွိရင္ သိပ္ၿပီးေတာ့ ဂရုစိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံမဟုတ္ေတာ့ တရုတ္ရဲ ႔ ဗီတိုကို လြန္ဆန္ဖို႔ လြယ္ပါ့မလားရွင့္။
ေဒါက္တာေသာင္းထြန္း ။ ။ ဗီတို သံုးတယ္ဆိုတာလည္း ဗီတိုပိုင္ဆိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ record ရွိတယ္။ ဒီ ႏိုင္ငံက ဘယ္ႏွစ္ခါ ဗီတို သံုးသလဲဆိုတာေပါ့။ ဒါေတြကိုေတာ့ တစံုတရာ အေလးထားဖို႔ေတာ့ ရွိတယ္။ ခဏခဏ ဗီတို သံုးတဲ့အခါ သူတို႔ရဲ ႔ မွတ္တမ္းက မေကာင္းတဲ့ သေဘာလည္းရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ျပန္ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဥပမာ ဆူဒန္ (Sudan) ကိစၥေပါ့။ ဆူဒန္ကိစၥဆုိရင္ ဆူဒန္မွာ တရုတ္ရဲ ႔ ေရနံ အပါအဝင္ စီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိတယ္။ ရွိတဲ့ၾကားထဲက အခုနေျပာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရဲ ႔ ေပါင္းစံုမႈ၊ ဆူဒန္ရဲ ႔ အေရးေပၚ အေျခအေန၊ ဆူဒန္ က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ဥပေဒအရ အႀကံဳဝင္မႈ၊ တကမာၻလံုးက ဝိုင္းဝန္းတိုက္တြန္းမႈ။ ဒီဟာေတြ ေပါင္းစံုလာတဲ့အခါမွာ တရုတ္အေနနဲ႔ လက္ေရွာင္ေပးရတဲ့ သေဘာေတြရွိၿပီး ဆူဒန္မွာဆိုရင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ေတြ ေစလႊတ္ရတဲ့အပိုင္းေတြ ရွိတယ္။ ဗမာျပည္ကိစၥမွာေတာ့ ေသခ်ာေအာင္ေျပာခ်င္တာက ေလာေလာဆယ္အဆင့္မွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က အမွန္တရား ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားမွ်တမႈကို ဘယ္လိုရွာေဖြမလဲအပိုင္းမွာ လမ္းေပါက္ေပါင္းစံု ဖြင့္ထားပါတယ္။ ICC တခုတည္းလုပ္မယ္၊ ႏိုင္ငံတကာတရားရံုးကို တင္မယ္ဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ထားတာ အမ်ားစု တခ်ဳိ ႔ေတာ့ရွိတာေပါ့ အေနနဲ႔ကေတာ့ တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြတဲ့အခါမွာ လမ္းေၾကာင္းေပါင္းစံုကေန စဥ္းစားမယ္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရႈေထာင့္ကလည္း စဥ္းစားေနတယ္ဆိုတာကိုလည္း ရွင္းေအာင္ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ခင္ျဖဴေထြး ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ဆူဒန္ကိစၥနဲ႔ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္း ႏႈိင္းယွဥ္တဲ့ေနရာမွာ ဥပမာ ဆူဒန္ကိစၥမွာ တရုတ္က ေခါင္းေရွာင္လိုက္တဲ့ ကိစၥေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံလို အေနအထားမွာေတာ့ ဆူဒန္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္လို႔ ရပါမလားရွင့္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဆူဒန္ရဲ ႔အေျခအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေန မတူတာေတြရွိပါတယ္။ ဥပမာ ဆူဒန္ကိစၥမွာ ဥေရာပသမဂၢရဲ ႔ ေထာက္ပံ့မႈကို လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ကိစၥေတြမွာ ဥပမာ ေငြေရးေၾကးေရးကအစ ေထာက္ခံမႈ အမ်ားႀကီးရခဲ့တာမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္လို႔ မရတဲ့အရာမ်ဳိးေပါ့။ ဒီလုိ အေနအထားေတြ ကြာျခားမႈရွိတဲ့ေနရာမွာ ဆူဒန္မွာ တရုတ္က မျဖစ္မေန ေခါင္းေရွာင္ေပးခဲ့ေပမဲ့့ ျမန္မာႏိုင္ငံကိစၥမွာေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား  လို႔။ ေနာက္တခုက အခုၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ႏိုင္ငံတကာက ဖိအားေပးေအာင္ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ပံုစံေတြအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ ႔ရလဒ္အားျဖင့္ တစံုတရာ မရွိတဲ့အခါမွာ ဘာမွျဖစ္မလာတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ လူေတြကို စိတ္ဓါတ္က်စရာ ေနာက္ထပ္ေပါင္းေပးလိုက္တာမ်ဳိး ျဖစ္မသြားဘူးလားရွင့္။ အဲဒါေတြလည္း ေဆြးေႏြးေပးပါအုံး။
ေဒါက္တာေသာင္းထြန္း ။ ။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာကေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္တာေတြကို မွန္းဆၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကရတာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ အခုနေျပာတဲ့ ႏိုင္ငံတကာမွာ အက်ဳိးစီးပြားေတြ အေျခခံၿပီး ဆက္ဆံတဲ့အပိုင္းေတြရွိတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာ တရားဥပေဒေတြဆိုတာ ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ တရားဥပေဒနဲ႔ ကုလသမဂၢေအာက္မွာ လုပ္ၾကတဲ့ေနရာမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ အခု ေရတြင္းတူး အခုေရၾကည္ေသာက္လို႔ မရပါဘူး။ ႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီး ယူရတယ္။ မစၥတာ ကင္တာနားရဲ ႔ အခုလို အႀကံျပဳခ်က္မ်ဳိး ျဖစ္လာဖို႔ဆိုတာ ႏွစ္ေပါင္းဘယ္ေလာက္ၾကာသလဲ - (၁၈) ႏွစ္ေလာက္ၾကာၿပီးမွ ျဖစ္လာတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ ျပည္ပမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတဲ့လူေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မွတ္တမ္းေတြ ျပဳစုခဲ့ၾကတာ တန္ (ton) နဲ႔ကို ရွိပါတယ္။ ျပဳစုခဲ့တဲ့ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြ။ အဲဒီလိုမ်ဳိးပဲ ဒီကိစၥေတြကို တကမာၻလံုးက သိလာေအာင္ ေျပာၾကဆုိၾက၊ ေဆြးေႏြးၾက၊ ေရးၾကသားၾက ဆိုတာေတြ ကလည္း (၁၈) ႏွစ္ျဖစ္ၿပီးမွ ဒါျဖစ္လာတာ။ ဆုိလိုတဲ့သေဘာက အခုခ်က္ခ်င္းလုပ္လို႔ မရဘူး။ တုိင္းျပည္အတြင္းမွာ အေရးေပၚ တခုျဖစ္လာ မွ အခုမွ ထလုပ္ရင္ မရဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က ႏိုင္ငံတကာ တရားဥပေဒလမ္းေၾကာင္းက လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို လုပ္သြား ၾကရမယ္။ အဲဒီလို လုပ္ထားမွ ေျပာထားမွ အေရးေပၚ အေျခအေနတခု ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔ အခြင့္အလမ္းတခုကို ဆုပ္ဆုပ္ ကိုင္ကိုင္ လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ျမင္တယ္။
ခင္ျဖဴေထြး ။ ။ က်မတို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာကို ၿခံဳလိုက္ရင္ ကုလသမဂၢစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ ႔ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ဆုိတာ အခ်ိန္အခါတခုၾကာမွ ျဖစ္ရေပမယ့္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ေတာ့ ေျပာလုိ႔မရဘူး ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီ သေဘာလားရွင္။
ေဒါက္တာေသာင္းထြန္း ။ ။ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ ေျပာလို႔မရသလုိ။ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈႀကီးက ခက္ခဲတယ္ အႏွစ္ (၂၀) ရွိတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ လက္္မႈိင္ခ်ေနမယ့္အစား တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ဟိုလူ လက္ၫိဳးထိုး ဒီလူ လက္ညိဳးထိုး အျပစ္တင္ေနမယ့္အစား ကိုယ္ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ ကိုယ္ဘာလုပ္ႏိုင္သလဲ။ ကိုယ့္ရဲ ႔ ကြ်မ္းက်င္မႈက ဘာရွိသလဲ။ ရွိတဲ့ ကြ်မ္းက်င္ေပၚအေျခခံၿပီး လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္ တဲ့ လုပ္ႏိုင္တဲ့အလုပ္ေတြကို လုပ္ေနဖို႔ ပိုအေရးႀကီးတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။
ခင္ျဖဴေထြး ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႔ရဲ ႔ ကုလသမဂၢရံုးေရးရာ တာဝန္ခံ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္း ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့တာပါရွင္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ႔ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္စ္ အိုေဟ ကင္တာနား (Tomas Ojea Quintana) က ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီကို တင္သြင္းခဲ့တဲ့အထဲမွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ျပည္တြင္းျပည္ပက ဖိအားေတြကို လ်စ္လွ်ဳရႈၿပီးေတာ့ အခု အခ်ိန္ အထိ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို စနစ္တက်နဲ႔ ဆက္တိုက္ က်ဴးလြန္ေနတုန္းျဖစ္တယ္လို႔ သူရဲ ႔ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ေရးသားခဲ့ပါ တယ္။ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေစခိုင္းမႈ၊ ေက်းရြာေတြကို မီးရႈိ ႔ဖ်က္ဆီး၊ အမ်ဳိးသမီးေတြကို မတရားေစာ္ကား မု ဒိန္းက်င့္ စတဲ့ကိစၥေတြ အျပင္ ျပည္သူေတြရဲ ႔ အေျခခံအခြင့္အေရးေတြျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ စည္းရံုးခြင့္ေတြကို ပိတ္ပင္တာ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ ႔ အရပ္သားျပည္သူေတြအေပၚ က်ဴးလြန္ေနတဲ့ စစ္ရာဇဝတ္မႈေတြနဲ႔ လူသားမ်ဳိးႏႊယ္ေတြအေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈ ေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ေျပာင္းလဲလာေအာင္ ဖိအားေပးဖို႔ မစၥတာ ကင္တာနား က တိုက္တြန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/democracy-forum/Burma_Forum_09-26-10-103761299.html

ေသြးစြန္းေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔

လြန္ခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္က ရန္ကုန္ႏွင့္ တျခား ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ သံဃာေတာ္မ်ား နံနက္ခင္း ဆြမ္းခံႂကြစဥ္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ မိသားစုမ်ား လႉဒါန္းသည္ကို လက္မခံဘဲ သပိတ္ေမွာက္ ခဲ့ၾကသည္။ စစ္အစိုးရက သံဃာေတာ္မ်ားအား မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူသည့္ အတြက္ ဤသို႔ တုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္း အာဏာဖီဆန္မႈမ်ားမွ တဆင့္ “ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး”ဟု အမည္တြင္မည့္ စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ႏိုင္ငံ တဝန္း၌ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔၌ ဆႏၵျပပြဲမ်ား အရွိန္အဟုန္ အျမင့္ဆံုး အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး စစ္အစိုးရ၏ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲမႈ ျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ထိုအၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ပင္ သံဃာေတာ္မ်ားဦးေဆာင္သည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားလည္း အဆံုးသတ္ခဲ့ရ သည္။

ေသြးစြန္းခဲ့ရသည့္ “ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး” ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို ကမၻာက ယေန႔အထိ မေမ့ႏိုင္သကဲ့သို႔ စစ္အစိုးရကလည္း အမွတ္ရေနဆဲျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ လင္းအားႀကီးအခ်ိန္မွာေတာ့ ဧရာဝတီ ဝက္ဘ္ဆိုက္ အပါအဝင္ သတင္း မီဒီယာ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို အင္တာနက္မွတဆင့္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသည္။

ျပည္ပအေျခစိုက္ ျမန္မာသတင္းဌာနမ်ားသည္ ဤသို႔ေသာ စစ္အစိုးရ၏ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အသား က်ေနၾက ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားက လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုသံမ်ားကို မည္သို႔မွ် တားဆီးႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္။

၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚေစေသာ လတ္တေလာအေၾကာင္းအရင္းသည္ စစ္အစိုးရက ေလာင္စာဆီ ေစ်းႏႈန္းကို အဆမတန္ ျမႇင့္တင္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ဆီ ေစ်းႏႈန္းမွာ ညတြင္းခ်င္းပင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀၀ ခန္႔အထိ ျမင့္တက္သြားၿပီး အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ တျခားေသာ ကုန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း တဟုန္ထိုး ထိုးတက္သြားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔က ဦးေဆာင္သည့္ ကုန္းေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရက ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုမင္းေဇယ်ာ၊ ကိုဂ်င္မီ၊ ကိုၿပံဳးခ်ိဳ၊ ကိုအံ့ဘြယ္ေက်ာ္ ႏွင့္ ကိုျမေအး စေသာ ထင္ရွားသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၁၃ ဦးအပါအဝင္ ဆႏၵျပသူအမ်ားအျပားကို ဖမ္းဆီးၿပီး ထိုဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၌ သံဃာေတာ္မ်ားက ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ဆႏၵျပၾကရာ စစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲသျဖင့္ သံဃာေတာ္သံုးပါး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္။

ထိုလုပ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး စစ္အစိုးရက ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ သံဃာ့ အဖြဲ႔အစည္း က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈမရွိသည့္အတြက္ သံဃာေတာ္မ်ားက အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ စတင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေမတၱာပို႔ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ မၾကာမီပင္ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူ မ်ားက သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည္။


ရက္အနည္းငယ္ အတြင္းမွာပင္ လူတန္းစားေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူလူထုသည္ သံဃာေတာ္မ်ား ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတဝန္း ခ်ီတက္ဆႏၵျပ၍ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾက သည္။

စစ္အစိုးက ယင္းဆႏၵျပပြဲမ်ားကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ ညအခ်ိန္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဝင္ေရာက္ စီးနင္းခဲ့သည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအဆိုအရ သံဃာေတာ္ အမ်ားအျပား ရိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးခံရသည္ဟု သိရသည္။

ထိုသို႔ ဝင္ေရာက္စီးနင္းမႈမ်ားရွိေစကာမူ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔၌ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူလူထုသည္ သံဃာေတာ္ မ်ားဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လွည့္လည္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ထပ္မံ၍ ေႂကြးေၾကာ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဤတႀကိမ္တြင္လည္း စစ္အစိုးရက အၾကမ္းဖက္သည့္နည္းျဖင့္ တုံ႔ျပန္ခဲ့ျပန္သည္။ စစ္တပ္က လူစုအတြင္းသို႔ ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ မည့္သည့္လက္နက္မွ်မရွိသည့္ ဆႏၵျပသူ အနည္းဆံုး ၉ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ထိုေန႔က ေသဆံုးခဲ့ရသူမ်ားတြင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ဓာတ္ပံု သတင္းေထာက္ ကန္ဂ်ီး နာဂါအိ လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ၎ေသဆံုးမႈကို ဗီဒီယိုႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ကမၻာတဝန္း ထုတ္လႊင့္ ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။

နည္းပညာအေျခခံရွိသည့္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္မ်ားသည္ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားအတြင္း ၎တို႔ ေတြ႔ႀကံဳရသည္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုသို႔ တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရ၏ အၾကမ္းဖက္ တုံ႔ျပန္ ၿဖိဳခြဲမႈမ်ားကို စာသားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ရုပ္သံဖုိင္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ကမၻာသို႔ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာျပည္တြင္းအေျခအေနမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမွ အထူးအာရံုစိုက္လာၿပီး ဘီဘီစီ၊ စီအန္အန္ ႏွင့္ အယ္လ္ဂ်ာဇီးယား စသည့္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းဌာနမ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားကို အေလးထား ေဖၚျပခဲ့ၾကသည္။ အက်ိဳးဆက္ အ ေနႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏ လူမဆန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔အျပင္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ စစ္အစိုးရကို ဖိအားေပးေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္း ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္လာၾကသည္။

ထိုသို႔ ႏိုင္ငံတကာမွ ဖိအားမ်ားျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မတ္လ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ႏိုင္ငံအတြင္း အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္ က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသြားပါက အရပ္သားအစိုးရကို အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ စစ္အစိုးရအေပၚ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏ မေက်နပ္မႈမ်ားက တစထက္တစ ႀကီးထြားလ်က္ရွိသည္။  ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ရက္သတၱပတ္ ၅ ပတ္ခန္႔သာ လိုေတာ့ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သူမွ် ေရေရ ရာရာ မေျပာႏိုင္ ျဖစ္ေနသည္။

အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ဟု စစ္အစိုးရက ဆိုသည္။

ျပည္သူလူထုက စစ္အစိုးရကို အဘယ့္ေၾကာင့္ သေဘာမက် ျဖစ္ေနရသနည္း။ အေျဖက ရွင္းလွသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း စစ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားက မည္သည့္အခါကမွ် ရပ္ဆိုင္းသြားသည္မရွိ။ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား ကိုလည္း ဆက္လက္ ဖိႏွိပ္ေနဆဲ။
စစ္အစိုးရအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ေၾကာက္စိတ္ႏွင့္ ေဒါသက အရင္ကာလမ်ားႏွင့္ လားလားမွ်မတူ။ ဤအရာမ်ားကို ဆြေပးခဲ့ သည္က နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူမ်ားအေပၚ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္ အစိုးရ၏ ဥေပကၡာျပဳမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သံဃာေတာ္ ၂၅၆ ပါးႏွင့္ သီလရွင္ ၆ ပါး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၂၀၀ ေက်ာ္ ျမန္မာျပည္ အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားအတြင္း အက်ဥ္းခ်ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ဤအေရအတြက္သည္ ၂၀၀၇ ဆႏၵျပပြဲမ်ား မတိုင္မီရွိခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အေရအတြက္၏ ႏွစ္ဆေက်ာ္ျဖစ္သည္။

“ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး” ၌ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၃၀ ေက်ာ္ကို ေထာင္ဒဏ္ ၆၈ ႏွစ္ အထိ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈသည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ခံေနရေသာ ႏိုဗဲလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုးကို လႊတ္ေပးရန္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို စစ္အစိုးရက  အာခံလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီက စစ္အစိုးရအေပၚ မည္သို႔မွ် အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိခဲ့။

ၿပီးခဲ့သည့္ လမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံတကာမိသားစုအေနႏွင့္ စစ္အစိုးရႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အပါအဝင္ အတိုက္အခံမ်ား အၾကားရွိ အာဏာလြန္ဆြဲပြဲမ်ားကိုသာ အာရံုစိုက္ခဲ့သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ (Amnesty International) က မၾကာေသးမီက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

AI က ထုတ္ျပန္ေသာ “ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး” အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းၿဖိဳခြဲခံရမႈ ၃ ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ ေၾကညာခ်က္၌ “အိမ္နီးခ်င္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လြတ္လပ္ တရားမွ်တ၍ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္လာေစရန္ စစ္အစိုးရကို တုိက္တြန္းေနခ်ိန္တြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ လ်စ္လ်ဴရႈ ခံေနရသည္”ဟု AI ၏ ျမန္မာ့ေရးရာ သုေတသီ ဘင္ဂ်မင္ ဇာဝါကီ က ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ စုစည္းခြင့္ႏွင့္ အသင္း အပင္း တည္ေထာင္ခြင့္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသံုးျပဳမိသည့္အတြက္ အျပစ္ေပးခံေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ အျမင္ သေဘာထား မ်ား မပါပါက ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးတို႔သည္ အဓိပၸာယ္ မဲ့ေနေပလိမ့္မည္။

၅၄ သန္းေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဘဝ၊ လူ႔ အခြင့္အေရး၊ လူ႔ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အနာဂတ္ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစု၏ စုစည္းညီညြတ္၍ ျပတ္သားေသာ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ခ်က္ခ်င္း လိုအပ္ ေနပါသည္။

An Anniversary Written by Blood ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆို ေဖာ္ျပသည္။
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/editorial/2008-10-06-11-24-23/4177-2010-09-29-12-13-39

ျမန္မာစံႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္အညံ့ခံ၍ ပါဝင္သူမ်ား၏ေရြးေကာက္ပြဲျမန္မာစံႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္အညံ့ခံ၍ ပါဝင္သူမ်ား၏ေရြးေကာက္ပြဲ 

အေဝးေရာက္သံတမန္တစ္ဦး
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ လူထုအစိုးရ ဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ ျဖတ္သန္းရမည့္ စီမံခန္႕ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈပညာ စစ္ေဆးပြဲႀကီး တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို စီမံခန္႕ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္သူမ်ားသည္ သာမန္ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားထက္ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္၊ အသိစိတ္ဓါတ္ ရွိရမည့္အျပင္ ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္ေသြး ျမင့္မားၿပီး ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ရွိရပါ မည္။
ႏိုင္ငံေရးအလုပ္သည္ သာမန္ စာေရးစာခ်ီ၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဆရာဝန္၊ သိပၸံပညာရွင္၊ စီးပြားေရး ပညာရွင္ႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္၊ စာေရးဆရာ၊  သတင္းစာဆရာ စသည့္ ပညာရွင္လုပ္ငန္းကဲ့သို႕ ကိုယ္ဝါသနာပါရာ လုပ္သည့္၊ ကိုယ္ပိုင္ စိတ္ပါရာလုပ္သည့္ လုပ္ငန္း မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းပင္ ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူသည္လည္း ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေနသူ ျဖစ္ရပါမည္။ ကိုယ္တိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွိမရွိကို ေန႕စဥ္၊ အပတ္စဥ္ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရဲ၊ ေျပာရဲ၊ အေမးခံရဲ၊ မိန္႔ခြန္းေျပာရဲ စသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္ရပါမည္။
ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္ခံ မရွိဘဲ ေအာင္ျမင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ပါဝင္စားေသာ တိုင္းျပည္သူ ျပည္သားမ်ား မ်ားျပားေလ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ေလျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းသူ ျပည္သားမ်ား ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ပါဝင္စားမႈ မရွိပါက အာဏာရွင္ အတၱသမား လူယုတ္မာမ်ားသာ တိုင္းႁပည္ကို အုပ္စိုး ျခယ္လွယ္ မင္းမူေနမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားစစ္စစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္စားသူမ်ားကို ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား ႏိုင္ငံေရး အသိပညာ တိုးပြားရန္အတြက္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္လည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထူေထာင္ရာတြင္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။
ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲ စံခ်ိန္စံႏႈန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပါးကၽြန္ဘဝကပင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ (၁၉၂၂) ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ဦး ပူးတြဲအ ုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ပထမဆံုး ဒိုင္အာခီ (Dyarehy) ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ မဲဆႏၵေပးသူ (၉၂) ရာခိုင္ ႏႈန္းပင္ရွိခဲ့ၿပီး ဦးေဆာင္ ပါဝင္သူမ်ားလည္း ဘိလပ္ျပန္ ဝတ္လံုေတာ္ရ ဦးခ်စ္လိႈင္ႏွင့္ သာယာဝတီ ဦးပုတို႕ကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံေရး အသိစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဓါတ္ခံရွိေသာ ပညာရွင္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (၁၉၂၅) ခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဒိုင္အာခီေရြးေကာက္ပြဲ၊ (၁၉၃၂) ခုႏွစ္ ခြဲေရး တြဲေရး ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ (၁၉၃၈) ခုႏွစ္ (၉၁) ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ပါရဂူဘြဲ႕ရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားပင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။
(၁၉၄၇) ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း လႊတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီး (၁၉၅၂) ခုႏွစ္၊ (၁၉၅၆) ခုႏွစ္၊ (၁၉၆၀) ခုႏွစ္မ်ားတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား တြင္လည္း ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီေခတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ (ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္ေတာ့ပါ၊ ဗဟိုက ခ်ေပးသူ မ်ားကိုသာ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ ေထာက္ခံမဲ ေပးၾကရသည္) မ်ား ျဖစ္သည့္ (၁၉၇၄) ခုႏွစ္၊ (၁၉၇၈) ခုႏွစ္၊ (၁၉၈၂) ခုႏွစ္ႏွင့္ (၁၉၈၆) ခုႏွစ္မ်ားတြင္ပင္ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စန္းယု စသည္မ်ားလည္း ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါဝင္အေရြးခံခဲ့ၾကပါသည္။
(၂၀၁၀) ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအးတို႕သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပါဝင္ဆင္ႏြဲရန္မလိုပဲ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲရာထူး ယူမည့္ လုပ္ရပ္ သည္ ျမန္မာစံခ်ိန္စံႏႈန္း အနိ္မ့္ဆံုးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သလို အဆိုးဆံုးေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကိုလည္း ေရးဆြဲထားပါသည္။ ဥပေဒအေပၚက ေနရာယူမည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္မရွိပါ။ အမ်ားျပည္သူ ေရြးခ်ယ္မတင္ေျမွာက္ေသာ သမၼတၾကီး ရာထူးဆိုသည္မွာ ကမၻာတြင္မရွိပါ။
တိရစၦာန္ႏိုင္ငံအျဖစ္ မခံႏိုင္ပါ
ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဆိုသည္မွာ ႀကံ့သတၱဝါႏွင့္ ဖြတ္သတၱဝါမ်ား၏ ပါတီသာျဖစ္ပါသည္။ ႀကံ့သတၱဝါသည္ ကိုယ္ ခႏၶာကိုယ္ၾကီးျပီး အင္အားရွိပါသည္။ ဖြတ္သတၱဝါ အိမ္ေပၚတက္လွ်င္ မြဲတတ္ပါသည္။ ဖြတ္တက္ရင္မြဲသည္ ဆိုေသာ စကားရပ္မွာ ယေန႕ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ စစ္ပညာဘာသာရပ္ကိုပို႕ခ်သူ ပါရဂူႀကီးက (၁၉၈၈) ခုႏွစ္ကပင္ နဝတ စစ္ ေကာင္စီအား အႀကံေပးလ်က္ရွိပါသည္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံရံုး၏အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႕တိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႕ ပို႕ေလ့ရွိေသာ သံတမန္ ေခ်ာစာအိပ္ကို အဆိုပါ စစ္အႀကံ့ေပး ပါရဂူထံမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားထံ လိပ္မူထားေသာစာအိတ္ မေရာက္လာမျခင္း မပိတ္ရပါ။ သံအရာရွိမ်ားပင္ သြားေရာက္ယူၾကရပါသည္။ အဆိုပါ ပါရဂူက ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထူေထာင္ျခင္းသည္ ေရခဲျဖင့္ အရုပ္ထုသလို ၾကာရွည္မခံ၊ အရည္ ေပ်ာ္သြားလိမ့္မည္။ စစ္တပ္သည္လည္း ႀကီးထြားရန္ လိုသည္။ အင္အားမ်ားမ်ား စုေဆာင္း၊ လက္နက္ မ်ားမ်ားဝယ္ရန္ အႀကံအဥာဏ္မ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ စာေရးသူ၏ ေနာင္ေတာ္ညီေတာ္ သံတမန္မ်ားႏွင့္ အဆိုပါ စစ္ ပညာရွင္ပါရဂူတို႕ အေခ်အတင္ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။
ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ ဗမာတပ္မေတာ္သည္ ႀကံ့သတၱဝါကဲ့သို႕ ႀကီးထြားလ်က္ရွိကာ ဆန္ႏွင့္အိုး ေတာ္ရံုမက်၍ စစ္သားမ်ားပင္ ရိကၡာမလံုေလာက္ျဖစ္ေနပါသည္။ ယခင္ေခတ္က ဗိုလ္တစ္ဦးႏွင့္ စစ္သား (၁၅) ဦးခန္႕သာ ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ ယခု ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တစ္ဦးႏွင့္ တပ္ရင္းၾကီးတစ္ရင္းပင္ ရွိေနပါသည္။
ႀကံ့သတၱဝါ၊ ဖြတ္သတၱဝါမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူမသာ ကိုယ္မသာ ျဖစ္ေနသည္ကေတာ့ တစည ဆိုေသာ တိရစၦာန္မ်ားစ ည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တိရစၦာန္အခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ၾကမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တစညဘဝ မေရာက္ခင္ မဆလ ဆိုတာလရွိခဲ့ဘူးပါသည္။ မဆလ ပါတီမွ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ သန္းတင္ႏွင့္ဇနီးတို႕က “ဒို႕စစ္ဗိုလ္ေတြ အရပ္ဘက္ကလူေတြနဲ႕ ႏိုင္ငံေရးတြဲလုပ္ပါက စစ္ဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ား ဒုကၡ ေရာက္သြားၾကေၾကာင္း၊ အရပ္ဘက္မွာ တိုင္းေကာင္စီဥကၠ႒သြားလုပ္ၾကတဲ့ ဗိုလ္မႉးႀကီးေတြ အရပ္ဘက္က လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္ေတြရဲ႕ တိုင္စာပစ္စာေတြေၾကာင့္ အလုပ္ျပဳတ္ ဘဝပ်က္တာေတြ အမ်ားအျပားရွိပါေၾကာင္း၊ စစ္တပ္က ထီးထီး အာဏာသိမ္းထားတာကသာ ေကာင္းေၾကာင္း စသျဖင့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႕ ေဆးဝါးကုသရန္ လာစဥ္က စာေရးသူအား ေျပာျပဖူးပါသည္။ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းတင္သည္ အရပ္သားရံုးအဖြဲ႕မႉး ဦးခ်ိဳဦးအား ဖိနပ္တိုက္ခိုင္းခ်ိန္ တနာရီေက်ာ္ ႏွစ္နာရီခန္႕ၾကာသည္ကိုလည္း ႀကဳံေတြ႕ဘူးပါသည္။ လူ႕ယဥ္ေက်းမႈကို မသိနားမလည္ေသာ တိရစၦာန္သာသာ လူမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါသည္။
တစည ၏ တြဲဘက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးဆိုသည့္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဗိုလ္မႉးႀကီး ခင္ေမာင္ႀကီးသည္လည္း လူ႕စိတ္မရွိသည္မွာ ကမ္းကုန္ပါသည္။ မဆလေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ျပည္ပသို႕ခရီး ထြက္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးရာထူးကို ေခတၱပူးတြဲထမ္းေဆာင္ရစဥ္ သံတမန္ အသံုးအႏႈန္း အဂၤလိပ္စာမ်ားကိုပင္ တတ္ေယာင္ကားလုပ္ကာ ျပန္ေရးေလ့ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝါရင့္သံတမန္ႀကီးမ်ားက ”ဒီလူ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး သိပ္လုပ္ခ်င္တဲ့လူ၊ ဦးေနဝင္းက သူ႕အေၾကာင္းကို သိလို႕မခန္႕တာ၊ ေတာ္ ေတာ္ ေၾကာင္တဲ့လူ” ဟု ေျပာဆို ေဝဖန္သံကို ၾကားဖူးပါသည္။ ယခုႏွစ္ (၂၀၁၀) ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ယူလိုသည္ဟု ေျပာျပန္သည္။ ကာလေဒသ ပေယာဂကို ဆင္ျခင္ မသံုးသပ္တတ္ေသာ ဘဝင္ျမင့္ေနသူတစ္ဦးပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ႀကံ့ဖြတ္ႏွင့္ တစည မ်ားကို တိရစၦာန္စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးရွိသူမ်ားဟု ေျပာရျခင္းမွာ ကိုယ္ေတြ႕အေတြ႕အႀကဳံမ်ား သာမက ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ေက်ာင္း၊ ကန္၊ ဘုရားမ်ားကို ဖ်က္၊ သခ်ႋဳင္းမ်ားကို ဖ်က္၊ ေရွ႕ေဟာင္း အေမြအႏွစ္မ်ားကို ဖ်က္၊ သံဃာေတာ္မ်ားကို သတ္၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားကို သတ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားအရြယ္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
တိ-ေမြး-ကု ဆရာဝန္ႀကီး ကယ္ေတာ္မူႏိုင္ပါေစ
ငါ့ဘို႕၊ ငါ့မိသားစုဘို႕ ဘို႕တစ္ဘို႕သာရွိေသာ တိရစၦာန္မ်ား၏ ငါ့ဘို႕ဒီမိုကေရစီဦးေႏွာက္ကို လူထု ဒီမိုကေရစီ ဦးေႏွာက္ျဖင့္ အစားထိုးကုသလိုေသာ ေစတနာရွင္ ရခိုင္လူမ်ိဳး တိ-ေမြး-ကု၊ တိရစၦာန္မ်ားကို ေမြးျမဴကုသေပးေသာ လူစြမ္းေကာင္း တေယာက္ ေပၚေပါက္လာပါသည္။ (၂၀ဝ၈) ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုကိုေထာက္ခံပါသည္။ စစ္ဗိုလ္ တမတ္သား ဆြဲခန္႕သည္ကို ေထာက္ခံပါသည္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ဥပေဒအေပၚက ရပ္တည္မည္ကို ေထာက္ခံပါသည္။ စစ္ကြ်န္ဘဝ သက္ဆိုးရွည္ေစမည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႕အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ေတာင္းဆို သပိတ္ေမွာက္ေနသည္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ အညံ့ခံ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေနပါသည္။
ေတာ္ဝင္နန္းသံုး ဘြဲ႕ရသမားေတာ္ ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေစာျမေအာင္၏ေနရာတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳမည္ဆိုေသာ တိရစၦာန္ဆရာဝန္တဦး ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္လည္း ကာလေဒသ ပေယာဂ ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။
တိရစၦာန္မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ထဲသို႕ တိရစၦာန္ဆရာဝန္ၾကီး ဝင္ေရာက္သြားႏိုင္ပါေစ။ စစ္တပ္ထဲတြင္လည္း ၾကီးႏိုင္ငယ္ညွဥ္း၊ လူေလာကတြင္လည္း လက္နက္ရွိသူက လက္နက္မဲ့သူကို အႏိုင္က်င့္ေသာ တိရစၦာန္ ေလာကႀကီးမ်ိဳး ျဖစ္ေန၍ တိရစၦာန္ ဆရာဝန္ၾကီး ကယ္ေတာ္မူႏိုင္ပါေစဟုသာ ဆုေတာင္းမိပါသည္။
ကလိမ္ကက်စ္ေရြးေကာက္ပြဲ
နအဖ စစ္ေကာင္စီ၏ (၂၀၁၀) ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ (၂၀ဝ၈) ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေပၚ အေျခခံၿပီး က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္၍ လူထုထံသို႕ အာဏာလြဲေျပာင္းေပးမည့္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ ထားရာေန ေစရာသြား အာဏာသား တုတ္တိုင္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားသည္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ လံုးဝမရွိပဲ ႀကံ့ဖြတ္သတၱဝါမ်ား တရားဝင္ အစိုးရျဖစ္ေအာင္ စေကာေလာက္မွ ေဇာက္မနက္ေသာ ပက္စက္ေသာ အႀကံဆိုး ဥာဏ္ဆိုးမ်ားျဖင့္ ႀကံစည္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ဇနီး ေဒၚၾကဳိင္ၾကဳိင္တို႕၏ ဝိသမေလာဘကလည္း အေတာမသတ္ႏိုင္ ေသးပါ။ သမက္ ဦးၿဖိဳးေဇာ္ဝင္းကို တရုတ္ျပည္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဘာတခုမွ သံတမန္ အေတြ႕အႀကဳံ မရွိဘဲ ခန္႕အပ္ခဲ့ပါသည္။ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုးကို အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ၿပီး ခိုးဝွက္၍ ရသမွ်ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို သမက္ႏွင့္သမီးထံသို႕ ပို႕ထားျပီးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ တစံုတရာ အေၾကာင္းမလွပါကလည္း မိသားစုအား လံုး တရုတ္ျပည္မွာ အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ စီမံလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးလုပ္စားမည့္ အညံ့ခံ၍ပါဝင္သူမ်ား

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုသည္ပင္လွ်င္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားထံတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အရံႈးေပး အညံ့ခံခဲ့ပါသည္။ ဦးႏုကို အားကိုးအားထားျပဳ၍ ဘဝပ်က္သူ အမ်ားအျပားထဲတြင္ စာေရးသူ၏ဘခင္ ဦးဘေအး (လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ ျပည္ေထာင္စုပါတီ) လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ဘခင္လည္း အသက္အရြယ္ႀကီးမွ ဦးႏုႏွင့္အနီးကပ္ေပါင္းေဖၚကာ ဗုဒၶဘာသာ က်မ္းဂန္စာေပမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ စာေရးသူ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသို႕ မထြက္ခြာလာမီ (၁၉၈၄) ခႏွစ္ႏွစ္တြင္ အေဖသည္ စာေရးသူအိမ္သို႕ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ အေဖက ဗုဒၶက်မ္း ဂန္မ်ားကို ဘာသာျပန္ျပီး၍ ဥကၠ႒ၾကီး ဦးႏုက ေအာင္ပြဲခံအခမ္းအနားျပဳလုပ္ရန္ အေၾကာင္းၾကား၍ လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေနာက္တေန႕ ဦးႏုအိမ္ကအျပန္ အလြန္ စိတ္ဓါတ္က်လာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဦးႏုက အေတြ႕မခံေတာ့ေၾကာင္း၊ အဓိဌာန္ဝင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ဗုဒၶက်မ္းဂန္ ဘာသာျပန္အဖြဲ႕၏ ေအာင္ပြဲအခမ္းအနားကို လည္း ရပ္ကြက္ေကာင္စီက မလုပ္ရဟု အမိန္႕ထုတ္၍ မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာကာ လက္မိႈင္ခ်ေနပါ သည္။ စာေရးသူက ဦးႏုသည္ အေရးအေၾကာင္း က်တိုင္း အဓိဌာန္ဝင္ၿပီး လူမ်ားႏွင့္ အေတြ႕မခံသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ၾကားဖူးခဲ့ပါသည္။ သူ႕အေနျဖင့္ ရပ္ကြက္ေကာင္စီက တားလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း ဗဟိုအထိ တက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆံုး ဦးေနဝင္းအထိ တက္ၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာႏိုင္လ်က္ လြယ္လြယ္ျဖင့္ အရံႈးေပးအညံ့ခံတတ္သျဖင့္ ေနာက္ေနာင္ ဦးႏု ေနာက္မလိုက္ရန္ စာေရးသူက ဘခင္အား ေျပာျပခဲ့ဖူးပါသည္။ ဘခင္လည္း စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္ျဖင့္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕သို႕ ျပန္သြားခဲ့ပါသည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ အေဖႏွင့္ ဦးႏု တို႕ အဆက္ျပတ္သြားၾကၿပီဟု ႏိုင္ငံျခားက ယူဆေနမိခဲ့ပါသည္။ (၁၉၈၈) ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ဦးႏုႏွင့္ျပန္ေပါင္းကာ (၁၉၉၀) ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဦးႏု၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပါတီဝင္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ အေဖသည္ ေျမ (၁၃) ဧကတြင္ စိုက္ပ်ိဳး၍ဝင္ေငြေကာင္းေနေသာ အုန္းခင္းႀကီးကို ေရာင္းခ်ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၏ မဲဆႏၵ သံုးရာေက်ာ္ ေလာက္သာရရွိၿပီး သားအရြယ္ေလာက္ရွိေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အမတ္ေလာင္းထံတြင္ အရံႈးႀကီးရံႈးနိမ့္ သြားခဲ့ပါသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ အေဖအေနျဖင့္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေငြလိုေနေၾကာင္း အစ္မႀကီးထံမွ စာရ၍ စာေရးသူအေနျဖင့္ ေငြအႀကိမ္ႀကိမ္ပို႕ခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ စာေရးသူ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ကို မတန္တဆေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ၿပီး ေပးခဲ့ရပါသည္။ ဒီမိုကေရစီကို အထူးလိုခ်င္ခဲ့ေသာ ဘခင္၏ ”ဖြတ္ မရ ဓါးမဆံုး” ဆိုသကဲ့သို႕ စစ္ဗိုလ္ဆိုးမ်ား၏ အလိမ္အညာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္မိ၍ ဒီမိုကေရစီမရပဲ စီးပြား ပ်က္၊ ဘဝ ပ်က္ခဲ့ရသည့္ ပံုျပင္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အညံ့ခံအရံႈးေပးခံေလ့ရွိေသာ ဦးႏုေနာက္ သို႕ လိုက္မိ၍ သိကၡာက်သြားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
သပိတ္သပိတ္ ေမွာက္ေမွာက္
(၁၉၉၀) ျပည့္ႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ကို ခုတံုးလုပ္ျပီး ဗိုလ္က်မင္းမူေနေသာ နဝတ စစ္ေကာင္စီကပင္ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ သူတို႕ျပဳလုပ္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲကို သူတို႕ကပင္ အသိအမွတ္မျပဳပဲ အာဏာကို ဆက္လက္ သိမ္းထားၾကပါသည္။
(၂၀ဝ၈) ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒကို နာဂစ္မုန္တိုင္းျဖစ္၍ လူေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ ေသဆံုးခ်ိန္တြင္ မသမာေသာ နည္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္သေယာင္ လိမ္ညာ၍ အတင္း အဓမၼအတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။
စစ္တပ္ကို ခုတံုးျပဳလုပ္ၿပီး စစ္ဗိုလ္ဆိုးတစ္စု ထာဝစဥ္ စိုးမိုးျခယ္လွယ္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို သေဘာတူပါသည္ဟု ဝန္ခံခ်က္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေသာ ပါတီမ်ားႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္ အေရးတိုက္ပြဲတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အညံ့ခံ အရံႈးေပးသူမ်ား၏သမီးမ်ားႏွင့္ အေပါင္းပါ တစ္စုသာျဖစ္ပါသည္။ ရာဇဝင္သမိုင္းတြင္ ယံုၾကည္ခံယူခ်က္ကို ဦးထိပ္ပန္၍ အေသခံသူမ်ား ရွိသကဲ့သို႕ ယံုၾကည္ခံယူခ်က္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ အရံႈးခံအညံ့ခံသူမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ အညံ့ခံအရံႈးေပးတတ္သူ၏ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ မျဖစ္ရန္ အထူး သတိထားၾက ေစလိုပါသည္။ လူညံ့ကိုေထာက္ခံအားေပးသူသည္ လူညံ့ပင္ျဖစ္ပါသည္။
(၁၉၉၀) ျပည့္ႏွစ္က အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ မြန္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီပါတီမ်ားက (၂၀၁၀) ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တရားမွ်တမႈ မရွိ၍ သပိတ္ေမွာက္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းသာလွ်င္ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ စစ္တပ္ကို ခုတံုးလုပ္ကာ လိမ္ညာ လွည့္ပတ္ ခိုးဝွက္ စားေနၾကေသာ စစ္ဗိုလ္ဆိုးတစ္စု၏ အာဏာရွင္အစိုးရ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားႏိုင္ပါသည္။ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းသည္ ပထမ ဦးစားေပးျပဳလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ သပိတ္မေမွာက္ရဲသူ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မဲရံုကို သြားၿပီး ပယ္မဲေပးႏိုင္ပါသည္။
အပယ္ခံဘဝ လႊတ္ေျမာက္ေရး ပယ္မဲေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သူ႕ဆန္စား ရဲမွဆိုေသာ တလြဲတေလ်ာ္ ေတြးေခၚေနသူမ်ား ရွိပါသည္။ ျပည္သူ႕ဆန္စားၿပီး ျပည္သူ႕ကို ရဲဝံ့စြာ ကူညီရပါမည္။ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲေခါင္းပါးေန၍ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္း စစ္သား၊ ရဲသား၊ မီးသတ္သမားႏွင့္ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ဆင္းရဲ ေခါင္းပါးေနပါသည္။ ျပည္သူလူထု ေပးေဆာင္ေနေသာ အခြန္အေကာက္ေငြမ်ားကို စားေနၾကေသာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႕ဘက္ေတာ္သား သာျဖစ္ရပါ မည္။ စစ္ဗိုလ္ ဆိုးတစ္စု၏ လက္ေဝခံ ေဒါက္တိုင္ အလုပ္အေကြ်း ျပဳသူမ်ားဘဝက ရုန္းထြက္ ၾကရပါမည္။ စစ္ ဗိုလ္ဆိုးတစ္စု၏ သားဝ၊ မယားဝ ကိုယ္က်ိဳး အတၱလြန္ကဲေသာ ဝိသမေလာဘေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ႀကီးလည္း ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနပါသည္။
ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကမၻာအလယ္တြင္ အလြန္ မ်က္ႏွာငယ္ ေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္း တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားအပါအဝင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ ကမၻာ့ေငြေၾကး ရံပံုေငြ အဖြဲ႕ႀကီးကပင္ ပယ္ထားျခင္းခံေနရပါသည္။
အေၾကာက္တရားျဖင့္ ေနၾကရေသာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းႏွင့္ ဆင္းရဲသူဆင္းရဲသားမ်ားအေနျဖင့္ ေပးတာယူ၊ ေကြ်း တာစား၍ ေခ်းေငြမ်ားကို ယူၾကပါ။ မဲရံုကိုလည္း သြားၾကပါ။ မိမိေပးရမည့္ မဲျပားေပၚတြင္ ႀကံ့ဖြတ္ပါတီ၊ တစည ပါတီ၊ အညံ့ခံသူမ်ားပါတီ စေသာပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း သံုးဦးေလးဦးစလံုးကို အမွန္အမွတ္အသားအမွန္အမွတ္အသား ( ၊/) ျခစ္၍ ဆႏၵမဲေပးလိုက္ပါ။
ပါတီအားလံုးထဲက ဘယ္ပါတီိကိုမွ ပိုပိုသာသာ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္၍ ပါတီအားလံုးကို တၿပိဳင္နက္တည္း မဲဆႏၵ ေပးႏိုင္ပါသည္။ မိမိဆႏၵကို အရွိအရွိအတိုင္း ေဖၚထုတ္ျခင္းကို ဘယ္ဥပေဒ စည္းကမ္းမွ မတားဆီးႏိုင္ပါ။ အေရးအႀကီးဆံုးက ညီညီညြတ္ညြတ္ အပယ္ခံဘဝက လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ပယ္မဲ ေပးၾကရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
(၂၀၁၀) ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္သူက ေမွာက္၊ ပယ္မဲေပးသူက ေပးၾကပါ။ စစ္ကြ်န္ဘဝက လႊတ္ ေျမာက္ေရးအတြက္ နည္းပရိယာယ္ မ်ိဳးစံုသံုး၍ ၾကဳိးစား အားထုတ္ၾကပါစို႕။ ။
အေဝးေရာက္သံတမန္တစ္ဦး
(၂၅၊ ဝ၉၊ ၂၀၁၀)
လန္ဒန္ျမိဳ႕
http://arakanreview.net/?p=2145

ၿမန္မာလူငယ္ကြန္ရက္၏ေနာက္ဆံုးလွဳပ္ရွားမွဳ....

ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ၿမန္မာလူငယ္ကြန္ရက္ ရဲ့ လွဳပ္ရွားမွဳပါ။
ၿပည္သူေတြလည္းတက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္လို့မွန္းထားပါတယ္။

ၿမန္မာလူငယ္ကြန္ရက္
(Myanamr-Lunge Network)

Press Release.1
အက်ဥ္းက်ခံမမာမာဦး၏ဖခင္ဦးအုန္းေမာင္အားရည္စူး၍....
မ်က္စိ ခြဲစိတ္ကုသရန္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒု ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး

 တည္းခိုရာေဟာ္တယ္ခန္းတြင္ ေတြ႕ရတဲ့ ဦးတင္ဦး

 စတိုးဆိုင္တခုတြင္ ေတြ႕ရတဲ့ ဦးတင္ဦး

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒု ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးဟာ မ်က္စိခြဲစိတ္ကုသရန္ ဇနီးသည္ ေဒါက္တာတင္မိုးေ၀နဲ႔အတူ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။
(ဦးတင္ဦး တက္ေရာက္ ေဆးကုသမယ့္ Tan Tock Seng ေဆးရံုသို႔ လမ္းညႊန္)


ထို႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က ေဆးစစ္ေဆးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီတြင္ ခြဲစိတ္ကုသမွဳ ခံယူကာ ေဆးရံုတြင္ တညတာ တက္ေရာက္ ေဆးကုသမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(ေဆးကုသမယ့္ ေဆးရံုသို႔ အ၀င္)

နီးစပ္သူမ်ားရဲ့အဆိုအရ မ်က္စိတြင္း ေသြးယိုစိမ့္မွဳေၾကာင့္ ျမင္လႊာကို ေသြးကြက္ ဖံုးအုပ္သြားတဲ့အတြက္ အခုလို ခြဲစိတ္ကုသမွဳ ခံယူရတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးတင္ဦးဟာ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႀကံ့ခိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။


http://burmatoday.net မွတဆင့္ေဖၚျပသည္။

စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ေကာင္းေသာ အ၀တ္အစားမ်ားႏွင့္.....

စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ေကာင္းေသာ အ၀တ္အစားမ်ားႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ ၊ ဦးဥာဏ္၀င္းတို ့က ကမၻာကိုလိမ္ ျပည္သူကိုလိ္မ္ေနၾကျပီ....

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အခန္းအနားေတြဆိုက ေခါင္းေပါင္းစတလူလူႏွင့္ တိုက္ပံုေတြႏွင့္ ေသေသသပ္သပ္ ျမင္ဖူးေတြ ့ဖူးၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္အခန္းအနားေတြဆိုလွ်င္ ေခါင္းေပါင္းစေတြ တလူူလူႏွင့္ မျမင္ခ်င္အဆံုး ၀တ္စားဆင္ယင္ၾကသည္မွာ မိစၦာေကာင္ဦးေန၀င္း၏ ဖက္ရွင္သ႑န္ျဖစ္သည္။ ယခုလည္း နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဦးဥာဏ္၀င္းတို ့အုပ္စုကို နယူးေယာက္မွာ ေခါင္းေပါင္းစေတြႏွင့္ ျမင္ေနရသည္။ တိုက္ပံုအနက္ေရာင္ႏွင့္ ျမင္ေနရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာလက အေမရိကန္နိုင္ငံ တာ၀န္ရွိေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ပုဂၢိဳလ္က အက်ၤီေျပာင္းလဲရံုႏွင့္ စနစ္ေတြေျပာင္းသြားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ျပီးျပီ။ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ လန္ဒန္မွာျပဳလုပ္ေသာေလဘာပါတီကြန္ဖရင့္တြင္ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုျမေအး၏ သမီးမေ၀ႏွင္းပြင့္သုန္ကလည္း အက်ၤီလဲရံုႏွင့္ ဘာမွ်ျဖစ္မလာဘူးဟု ေျပာလိုက္သည္။ စင္စစ္ဦးဥာဏ္၀င္းတို ့အုပ္စုမွာ ရွက္စရာေကာင္းလွသည္။ နိုင္ငံတကာညီလာခံတခုတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးပါဟု အ၀တ္အစားကို ၀တ္ျပီးလိုက္လုပ္ျပေနျခင္းမွာ လူမ်ားရီစရာျဖစ္ေနသည္။ အေမရိကန္နိုင္ငံသည္ တိုက္ပံုအက်ီၤႏွင့္ သြားလာေနေသာနိုင္ငံျဖစ္သည္။ ျမန္မာသံရံုးမွ သံအမတ္ၾကီးကအစ သာမန္သံတမန္၀န္ထမ္းတို ့သည္ အေမရိကန္ နို္င္ငံတြင္ တိုက္ပံုတကားကား ေခါင္းးေပါင္းစတလူလူႏွင့္ ရံုးခ္းထဲတြင္ တခါမ်် မျမင္ေတြ ့ဖူးေခ်။ သို ့အတူ ျပင္ပတြင္လည္း သြားလာေနသည္ကို မေတြ ့ဖူးေပ။ေရာမေရာက္လွ်င္ ေရာမသားလိုက်င့္ရမည္ ဆိုေစာ စကားရွိပါသည္။ မိမိရိုးရာ ယဥ္ေက်းမူကို ထိမ္းသိမ္းထားလ််င္ မည္သူမွ် အထင္ေသးျခင္းမျပဳၾက။ မိမိတို ့ရိုးရာဓေလ့မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားပါသည္ဟု ေၾကညာထားသူမ်ားဆိုက ပို၍ပင္နားလည္သင့္သည္။ ခုေတာ့ဘာကိုရည္ရြယ္၍ တိုက္ပံုႏွင့္ ေခါင္းေပါင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢညီလာခံကို တက္ေစျခင္းမသိ။ နားလည္မိသည္မွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးျဖစ္၍ ကေတာ့ `့ကုလသမဂၢညီလာခံတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳေသာအဖြဲ ့ဆိုျပီး တက္ၾကျခင္းလည္းျဖစ္နိုင္သည္။ သို ့မဟုတ္ အရပ္သားအစိုးရအဖြဲ ့၀င္ ၀န္ၾကီးမ်ားဆိုျပီး အရပ္သားအ၀တ္အအစားမ်ား ၀တ္ဆင္ကာတက္ေရာက္ျခင္းလည္း ျဖစ္နိုင္သည္။
သို ့ေသာ္ သူတို ့မွာအေရခြံလဲထားသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ အရပ္သားအစိုးရလည္း မျဖစ္ေသး။ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ စစ္ယူနီေဖါင္းကို ခ်ြတ္ျပျပီး တိုက္ပံု၀တ္ျပလိုက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ယင္းကိုကမၻာ့ကုလသမဂၢညီလာခံတက္ေရာက္ေနသူမ်ားကလည္း ဂရုမျပဳ။ အေရးလည္းမစိုက္။ အထင္လည္းမၾကီး ။ ပို၍ဆိုးေစသည္မွာ နယူးေယာက္မွာ သူတို ့က အေနာက္နိုင္ငံသားမ်ားၾကားမွာ တိုက္ပံုအက်ီီ ေတာင္ရွည္ပုဆိုး ေခါင္းေပါင္းစတလူလူႏွင့္ ရွိေနခ်ိန္ သူတို၏ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သိန္းစိန္က ေမ်ာက္တေကာင္လို အ၀တ္အအစားေတြ ကိုးရိုးကားယားႏွင့္ ေတြ ့ျမင္ေနရသည္။ ကုလသမဂၢညီလာခံမွာ ဦးဥာဏ္၀င္းက တိုက္ပုံႏွင့္ ရွိခိ်န္ ဦးသိန္းစိန္က ဧရာ၀တီတိုင္း လပၸတၱာျမိဳ ့ ့နယ္ ကုတင္ ၂၀၀ ခန့္ဆန့္ေဆးရံုဖြင့္ပြဲကို သြားေရာက္ဖြင့္ေပးသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ အၾကား ေတြ့ျမင္ရသည္မွာ တကယ့္ရွက္စရာျမင္ကြင္းျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္ေဆာင္းထားေသာဦးထုပ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရာထူးႏွင့္ ေဆာင္းေသာစစ္ဦးထုပ္ျဖစ္သည္။ အရပ္သားမ်ား၀တ္ဆင္ေသာ ရွပ္လက္ရွည္အက်ီၤကို ၀တ္ထားျပီး ေဘာင္းဘီရွည္၀တ္ထားသည္။ စင္စစ္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို ့မွာ လံုခ်ည္သာ၀တ္ဆင္တတ္္ၾကပါသည္။ သည္ေတာ့ ဦးသိန္းစိန္မွာ ဖါးတပိုင္းငါးတပိုင္းလို ၀တ္စားထားျခင္းျဖစ္ေနသည္။ မ်က္လွည့္ျပပြဲက ေမ်ာက္ကေလးဖိုးစိန္လို ေဘာင္းဘီဖင္က်ပ္ကေလးႏွင့္ အျမင္မွာေအာ့့စရာျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ ေဆးရံုဖြင့္ပြဲအခန္းအနားမွာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးႏွင့္ သြားေရာက္ေနသေသာဦးသိန္းစိန္မွာ စင္စစ္ ေခါင္းေပါင္းစေတြတလူလူနွင့္ သြားေရာက္သင့္သည္။ တိုိက္ပံုေတြ၀တ္ဆင္ျပီး မိန့္ခြန္းေတြ ေျပာသင့္သည္။ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးမွဴးၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊမွာ ယခုတခ်ိန္တြင္ ဦးသိန္းစိန္ကို အၾကံေကာင္း ညာဏ္ေကာင္းမ်ားေပးခ်ိန္မရလိုက္ဟု ထင္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို ့အဖြဲ့မွာ အမိန္ ့ေတာ္ျပန္တမ္းကို မွားယြင္းစြာ လက္ခံရရွိသြားၾကျခင္းျဖစ္နိုင္သည္။
စင္စစ္ဦးသိန္းစိန္မွာ ဧရာ၀တီတိုင္းသို ့သြားေရာက္ရန္ တိုက္ပုံႏွင့္ ေခါင္းေပါင္းႏွင့္မွသာ သင့္တင့္ေလ််ာက္ပတ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ဦးဥာဏ္၀င္းတို ့အဖြဲ ့မွာ အေနာက္နိုင္ငံသားတို ့ႏွင့္ အတူတူ ထိုင္ရ စကားေျပာရ မိန့္ခြန္းေျပာရမည္မို ့ အေနာက္နိုင္ငံသားအ၀တ္အစားမ်ားကို ၀တ္ဆင္မွ သင့္တင့္ေလ််ာက္ပတ္ေပလိ္မ့္မည္။ ခုေတာ့ ဦးဥာဏ္၀င္း၀တ္စားလာပံုမွာ မႏၱေလးမွ ႏွုဳတ္ခမ္းေမွြးလွဴရႊွင္ေတာ္ညီအစ္ကို ဦးပါပါေလးတို ့ႏွင့္ တူေနပါသည္။ ျပီးေတာ့သူတို ့ ့့ႏွစ္ဦးေျပာၾကားေသာမိန့္ခြန္းေတြကိုၾကည့္ေတာ့ တကယ့္ရီစရာၾကီးျဖစ္ေနသည္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းစိ္န္မွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆာင္းထားေသာဦးထုပ္ျဖင့္ ေဘာင္းဘီရွည္၀တ္ကာ မရွိဆင္းရဲသား ဧရာ၀တီေက်းရြားသူေက်းရြာသားမ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္လိုက္ေသးသည္။ သူေျပာသည္မွာဤသို ့ျဖစ္သည္။ " နိ၀င္ဘာလ ရ ရက္ေန့တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲၾကီးျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ နို္င္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလက္တြဲျပီး က်ရာတာ၀န္ကေန ၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း ၊ အနာဂတ္နို္င္ငံေတာ္အတြက္ လူေကာင္းလူေတာ္မ်ား၊ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ စိတ္ထက္သန္သူမ်ားအား မွန္ကန္သည့္အသိညာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ႀကပါေစရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာာင္း၊ ဤေရြးေကာက္ပြဲၾကီး ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္ေရးသည္ နိုင္ငံေတာ္၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အျပင္ နိုင္ငံသားတိုင္းႏွင့္လည္းသက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ ထို့ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီး ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ၾကံစည္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား နို္င္ငံေတာ္၊ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္လက္တြဲ၍ ၀ိုင္း၀န္းဆန့္က်င္တားဆီးသြားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မွာၾကားသြားသည္။ " ဟု ေျပာဆိုသြားပါသည္။
ေကာင္းပါျပီ ။ သည္လိုဆိုလွ်င္ ဦးသိ္းစိန္၏မိန္ ့ခြန္းကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို ့။
ပထမစာေၾကာင္းမွာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲၾကီး ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ နို္င္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလက္တြဲျပီး က်ရာတာ၀န္ကေန ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း ဟု ပါရွိသည္။ သူ ့အဆိုအရ ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္ေနျပီး အမိန့္ေပးေနသည့္ ပံုစံျဖစ္ေနသည္။ သူ ့အေနျဖင့္ အမိန္ ့ေပးျခိမ္းေျခာက္၍ ရေနေသာသေဘာမ်ိဳး ရွိေနသည္မွာ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနသည္။ အမွန္က သူသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ ့ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတေယာက္ျဖစ္ရာ ယင္းစကားႏွင့္ မည္သို ့မွ် မဟပ္စပ္ေပ။ ဒုတိယစာေၾကာင္းမွာ အနာဂါတ္နို္င္ငံေတာ္အတြက္ ဆင္ျခင္ေရြးခ်ယ္ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္းဟု ေဖၚျပထားသည္။ ယင္းသို ့ဆိုလွ်င္ လူေကာင္းလူေတာ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ျပည္သူေတြက ဆင္ျခင္ၾကဖို ့ျဖစ္ေနသည္။ ဤအပိုဒ္အရ ဦးသိန္းစိန္မွာ မိမိဘာကို ေျပာေနသလဲဆိုသည့္အေနအထားအား မခန့္မွန္းနိုင္ျခင္မွာ သိသာနိုင္သည္။ ဤစာပိုဒ္္အတိုင္းဆိုလွ်င္ ျပည္သူတို ့ ့သည္ သူတို ့စိတ္တြင္ စိတ္ၾကိဳက္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေနသည္။ မဲမေပးလိုသူမ်ားကို မေပးလိုက ရနိုင္ျပီ။ တတိယအပိုဒ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးပ်က္စီးေအာင္ ၾကံစည္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္ ၊ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္ လက္တြဲျပီး တားဆီးကာကြယ္သြားရန ္လိုအပ္ေၾကာင္းမွာၾကားသြားသည္ဆိုေတာ့ သူက ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္လား ၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္လား ။ မည္သည္ ့ရာထူးျဖင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ အမိန္ ့ေပးေနသည္မွန္း မေျပာတတ္။ ထို ့ေၾကာင့္ မိမိဘာေကာင္ဆုိသည္ကို အ၀တ္အစားခ်ြတ္ျပရံုႏွင့္ လူေတြ မယံုၾကည္ၾကဆိုသည္ကို နားလည္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားေဆာင္းထားေသာ ဦးသိန္းစိန္၏ ဦးထုပ္မွာ အမွန္စင္စစ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးႏွင့္ မည္သို ့မွ် မပါတ္သက္။ ေဆာင္းစရာလည္းမလိုေပ။ ထို ့ေၾကာင့္ ဆပ္ကပ္ထဲက ေမ်ာက္ကေလးလို ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းစိ္န္မွာ အျမင္မေတာ္ျဖစ္ေနလွပါသည္။ ကုလသမဂၢညီလာခံ ခန္းမတြင္မူ ဦးဥာဏ္၀င္းမွာ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ ေရးထားေသာစစ္အစိုးရ၏ စာတမ္းကို ဖတ္ၾကားေနသည္မွာ မူလတန္းအဆင့္သာသာျဖစ္ေနသည္။ ယင္းစာကိုဖတ္ၾကားရာ၌ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမွ် ထစ္ေငါ့စရာအေၾကင္းမရွိလွ။ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ေရးသားထားသည္ကို ျမန္မာစကားႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ဦးဥာဏ္၀င္းမွာ ဘာေၾကာင့္ ထစ္အ ဆြြံ႔အ ေနမွန္းမေျပာတတ္။ ယင္းေန ့မွာပင္ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုျမေအးသမီးေလး မေ၀ႏွင္းပြင့္သုန္က လန္ဒန္ေလဘာပါတီကြန္ဖရင့္မွာ ျမန္မာနို္င္ငံအေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍တက္ေရာက္စကားေျပာခြင့္ရခဲ႔သည္။ မေ၀ႏွင္းပြင့္သုန္ွ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ ေထာင္ထဲတြင္ ေထာင္ဒဏ္( ၇၅ ) ႏွစ္က်ခံေနရေသာ ဦး ျမေအးမွာ သူမဖခင္ျဖစ္ျပီး သူမဖခင္ကို မည္သည့္အခါမွ် ျမင္ေတြ ့့ခြင့္ရေတာ့မွာမဟုတ္ေၾကာင္း။ ျဗိတ္သ်ွ အစိုးရမွကူညီ၀ိုင္း၀န္းေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္းႏွင့္ ကုသမဂၢအတြင္းေရးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဘာကိုမွ် အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည္ကို ၀န္းနည္းပူေဆြးစြာ တင္ျပေျပာဆိုသြားပါသည္။ တကမၻာလံုးမွ ၾကည့္ရွုေနၾကေသာ မေ၀ႏွင္းပြင့္သုန္၏ အဂ္လိပ္ဘာသာျဖင့္ ေျပာေနေသာစကားကို ျမင္ေတြ ့ရေသာသူတို ့မွာ မ်က္ရည္မ်ားက်ကာ ခံစားရပါသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း သပိတ္ေမွာက္ေၾကာင္းကို ေၾကညာေပးလိုက္ရာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက အထူးအားရ၀မ္းသာစြာျဖင့္ လက္ခုပ္လက္၀ါးတီးကာ အားေပးၾကပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကုလသမဂၢညီလာခံခမ္းမထဲတြင္ နို္င္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဦးဥာဏ္၀င္းမွာ ျမန္မာစာကို ၾကည့္ဖတ္၍ပင္ မရျဖစ္ေနရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊမွာ လူေပါင္းမွားေနပါျပီ။ ဤမွ်အသံုးမက်ေသာအစိုးရအဖြဲ ့မွ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းစိန္အပါအ၀င္ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဦးဥာဏ္၀င္းတို ့ကို လူေကာင္းလူေတာ္ဟု မည္သူက သတ္မွတ္နိုင္ၾကပါမည္နည္း။ ဦးသိန္းစိန္၏စကားအတိုင္းဆိုလ််င္ လူေကာင္းေတာ ့မဟုတ္သလုိ လူေတာ္လည္း မျဖစ္နိုင္ၾကေသာသူမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ ့တြင္ ထားရွိေနသည္မွ အံ႔ဘြယ္ျဖစ္ေနသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ လူေတာ္မဟုတ္ေသာ သူတို ့ကို မဲမေပးၾကရန္ ျပည္သူေတြက သတိထားဖို႕ ့လိုသည္။ ျပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုးအပိုဒ္မွာ ေျပာထားသကဲ့သို့ ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မည္ ့ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက နို္င္ငံေတာ္။ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္တို ့က ဆန့္က်င္တားဆီးပိတ္ပင္သြားၾကရန္ ေျပာၾကားသြားသည္မွာ သဘာ၀က်ပါသလားဟု စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။
သူ ့မွာ..ယင္းသို ့ေျပာပိုင္ခြင့္ရွိေနပါသလား။ ရွိေနသည္ဆိုလွ်င္ ကုလသမဂၢမွာဦးဥာဏ္၀င္းတို ့တိုက္ပံုတကားကားႏွင့္ လုပ္ျပေနျခင္းမွာ လူအမ်ားရယ္စရာျဖစ္သြားရပါျပီ။ အေရခြံလဲသြားတာပါဟု ေျပာျခင္းမွာ လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။
စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ေကာင္းေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကို ခံုခံုမင္မင္ ႏွင့္ ၀တ္ျပေနေသာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဦးဥာဏ္၀င္းတို ့ႏွစ္ဦးမွာ ကမၻာကို လိမ္ေနၾကျပီ။ ျပည္သူေတြကို လိမ္၍အားမရၾကသည္လားေတာ့မေျပာတတ္။ ကမၻာကိုလာ၍လိမ္လာၾကသည္။ သို႕ ့ေသာ္ကမၻာမွ သိရွိျပီးသားမို ့ သူတို ့ဘာဘဲလုပ္လုပ္ ဂရုမစိုက္ၾကမွန္း နအဖစစ္အစိုးရက ခုအခ်ိန္ထိ မရိပ္မိေသးဟု ထင္သည္။ သို႕ ့ေသာ္ နအဖဖစစ္အစိုးရက ရိပ္မိထားသည္မွာ တခုေတာ့ ရွိေနသည္။
ယင္းကားခ်က္ခ်င္းၾကီး ျဖဳတ္ခ်ခံရသြားမည့္ အေျခအေနကို တမုဟုတ္ခ်င္းေရာက္သြားနိုင္ေၾကာင္း ရိပ္မိထားသည္မွာ အဓိကျပသနာျဖစ္ေနပါေၾကာင္း။။။။။။။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

Tuesday, September 28, 2010

မဲထည့္စရာ အေၾကာင္းမ႐ိွ


 

“ မဲထည့္စရာ အေၾကာင္းမ႐ိွ “

 

မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာ

Warning: Lyrics may be offensive to some people.

Click HERE to download above song in (.mp3) format (For slower connections).

Click HERE to download above song in (.wma) format (For moderate connections).

Click HERE to download above song in (.wave) format (For high speed connections).


“ မဲထည့္စရာ အေၾကာင္းမ႐ိွ “

 

Melody - မိုးမိုး

Lyrics / Vocal / Harmony / Instruments Accompany & Arrangement - မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာ

Strings & Sax - ဖိုးတာ

Recording Mastered & Mixed Down @ Myo Chit Myanmar Studio, California, U.S.A

Produced By - Myo Chit Myanmar HD Media Production

 

TV မွာ ေရဒီယိုမွာ လိမ္ညာ စကားလံုးေတြနဲ႔  အတင့္ရဲ ေျဗာင္ေပါရဲတယ္

ႏိုင္ငံေတာ္ ကယ္တင္႐ွင္ေတြ သူေတာ္စင္ေတြ ေစာင့္ေ႐ွာက္မွဘဲ တစ္ခါထဲ အကုန္မြဲသြားတယ္

အားလံုးက ရတဲ့ပိုက္ဆံ ေဗ်ာင္ခိုးေနၾကတယ္

အိမ္ႀကီးေတြ ျခံႀကီးေတြ ကားသစ္ႀကီးေတြနဲ႔

မဆလ ေခတ္ကထက္ေတာင္ ပိုဆိုးေနေသးတယ္

ဗမာတစ္ေခတ္မွာ ဖာျဖစ္တာ နအဖ ေက်းဇူးဘဲ

CHO:    မဲထည့္စရာ အေၾကာင္းလဲမ႐ိွ

           အာဏာ႐ွင္လူ႐ႊင္ေတာ္ေတြ လုပ္ၾကံဇာတ္လမ္းႀကီး

           မဲထည့္စရာ ဘာအေၾကာင္းမွမ႐ိွ

           ဒီလိုသာ ၿငိမ္ခံေနရင္ တို႔အကုန္ ကၽြန္ျဖစ္လိမ့္မယ္ / တို႔အကုန္ကၽြန္ျဖစ္မယ္

ဒီမိုကေရစီလိုခ်င္တယ္ ေအာ္မယ္ၾကံရင္ လိုက္ခဲ့ ဘယ္လဲ… ေထာင္ထဲ… ႏွစ္ေလးငါးဆယ္

ျပည္သူကိုကူညီျပန္ရင္ ရန္သူေတြလို သတ္မွတ္ေနခဲ့ တမင္လဲ ၿငိွဳးထားတယ္

အားလံုးကခ်စ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ကို အက်ဥ္းခ်ထားတယ္

ျပန္မလႊတ္ပါ ရန္စြတ္႐ွာ ေကာက္က်စ္တဲ့စိတ္ေတြနဲ႔

အားလံုးခ်စ္တဲ့မင္းသားကို ပိတ္ပင္ကာခ်ဳပ္ခ်ယ္

ဟိုလဲမပါ ဒီလဲမလာ တားျမစ္လို႔ဖိႏိွပ္ထားတယ္

CHO:

SOLO

TV မွာ ေရဒီယိုမွာ လိမ္ညာ စကားလံုးေတြနဲ႔ 

ဒီမိုကေရစီဆို ဘယ္လိုျဖစ္ရတာလဲ

CHO

CHO:

TV မွာ ေရဒီယိုမွာ လိမ္ညာ စကားလံုးေတြနဲ႔ 

ဒီမိုကေရစီဆို ဘယ္လိုျဖစ္ရတာလဲ

မဲထည့္စရာ…. အေၾကာင္းလဲမ႐ိွဘူး မင္းသိသင့္တယ္

မဲထည့္စရာ…. ဘာအေၾကာင္းမွမ႐ိွဘူး ဒါမင္းသိသင့္တယ္

မဲထည့္စရာ…  ဘာအေၾကာင္းမွမ႐ိွ…..

 

Special Thanks to,

 

Moe Moe, Wyine Suu, Phoe Tar, my lovely wife Snow, USCB & all Hollywood celebrities that participated in this campaign for Burma and most importantly, ALL MY WONDERFUL FANS that supported me all along.

 

<3 U ALL.

 

M.C

 

ေလးစားခင္မင္စြာျဖင့္

မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာ