Saturday, February 13, 2010

13 Feb ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/h02a51z13 Feb Yeyintnge's Diary

အျပဳသေဘာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးသည္သာ အေျဖ


ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ မိမိတို႔၏ ျပႆနာ အက်ပ္ အတည္းကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္မဟုတ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း၀င္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႔၀င္မ်ား ကို မၾကာေသးမီက ေျပာေသာမိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္၂၀၀၈ ခု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပန္၍ သံုးသပ္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၎တို႔၏ အဆင့္ ၇ ဆင့္ပါ "လမ္းျပေျမပံု" အတိုင္း က်င္းပသြားမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၏ ပထမ ၆ လ ပိုင္းတြင္ က်င္းပျဖစ္လိမ့္မည္ေလာ။ အခ်ိန္က သိပ္မက်န္လွေတာ့ေပ။

WIN  TIN

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဦး၀င္းတင္ (ဓာတ္ပံု - Tom Parry)

အေရးႀကီးသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီ ရွိေနေစေရး ျဖစ္ သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဆႏၵခံယူပြဲ ႏွစ္ခုလုံးမွာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့၍ေနသည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက စနစ္တက် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား မရွိသကဲ့သို႔ ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ မဲေရတြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့ေနခဲ့သည္။ အလားတူပင္ ၂၀၀၈ ခု ဖြဲ႔စည္းပံုအတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲသည္လည္း ေဖာ္မျပ ႏိုင္ေသာ ဆိုးရြားျပင္းထန္သည့္ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း အပ်က္အစီးမ်ားအၾကား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တႏိုင္ငံ လံုးက မည္သို႔တုံ႔ျပန္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနခဲ့ၾကသည္။

ဤသို႔ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းကို ၾကည့္၍ စစ္အစိုးရ၏ အစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မ၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုက ေရြးေကာက္ပြဲ အတြင္း လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရွိေစရန္ ေသခ်ာၾကပ္မတ္ေပးသင့္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မ၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ဖြဲ႔စည္းမည့္အစိုးရ သည္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ၎အစိုးရကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းၾကရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ဤဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒမွာ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရမ်ားကို ပံုဖ်က္ထားၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ အလိုက် စစ္တပ္က ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရးကိုသာ ရည္ရြယ္ထားသည္။

တက္လာသည့္ အစိုးရသစ္က တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားထံမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အနည္းငယ္မွ်သာ ရရွိလိမ့္မည္ ျဖစ္ သည္။ ဤသို႔ တင္းက်ပ္ဖိႏွိပ္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ားေအာက္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ အစိုးရသစ္က မည္သို႔ယံုၾကည္မႈ တည္ ေဆာက္ႏိုင္လိမ့္မည္၊ မည္သို႔ တည္ၿငိမ္မႈရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ထြက္ေပၚလာမည့္ အာဏာဖြဲ႔စည္းပံုကို မိမိတို႔က လက္မခံႏိုင္ေပ။ အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲကို စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း က်င္းပခဲ့ပါက မိမိတို႔၏ ျပႆနာ အက်ပ္အတည္းမ်ား ေျဖရွင္းလြတ္ေျမာက္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္း မျမင္မိေပ။ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းလိုလွ်င္ တလမ္းသာရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္း၍ ေျဖရွင္းရန္ သာ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားဘက္မွ ကုိယ္စားျပဳ ဦးေဆာင္သူတဦးအေနႏွင့္ ျပည္သူလူထု ကိုယ္စားျပဳ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္သင့္သည္။ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားကလည္း သူ၏ ဦးေဆာင္မႈကို လက္ခံၾကမည္ မွာ မလြဲေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ စစ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကမ္းလွမ္းသည့္ ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ သည္ပင္ ေရွ႔ခရီးဆက္ႏိုင္စရာ လမ္းစျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတခုတည္း သက္သက္ျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ယူဆပါက မွားယြင္းသည့္ယူဆ ခ်က္သာ ျဖစ္သည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရးသည္သာ လက္ရွိအက်ပ္အတည္းမ်ားမွ တခုတည္း ေသာ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း ျဖစ္ေတာ့သည္။

ဦး၀င္းတင္ေရးသားသည့္ Constructive Dialogue is the Solution ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

ဦး၀င္းတင္သည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူ တဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ လူထုအံုႂကြမႈၿပီးေနာက္ စစ္အစိုးရ၏ ၁၉ ႏွစ္ေက်ာ္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားျခင္း ခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/special/2010-02-13-10-48-38/2598-2010-02-13-11-03-13

TheVOICE Vol.6 / No.15 Monday, February 15 - 21 , 2010

http://ifile.it/4xpl7zfvoice (6-15)

ညြန္႕ေပါင္းသတင္းလႊာ(ေဖေဖၚ၀ါရီလ)

http://ifile.it/up06zmnNB 56

ဘယ္လမ္းလုိက္ၾကမလဲႏွင့္ လက္ေတြ႔ႏုိင္ငံေရး (၉)

ဘယ္လမ္းလုိက္ၾကမလဲႏွင့္ လက္ေတြ႔ႏုိင္ငံေရး (၉)

(Choosing Right Path and Real Politics)

အခုတေလာ ၾကားေနရတဲ့ အသံေတြထဲမွာ ရႈပ္ေထြးမႈ နဲနဲေလာက္ ရွိႏိုင္တယ္ ထင္မိတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိ ကြက္ျပီး ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။

ပထမအခ်က္က ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း (Engagement)ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း (Recognition)တုိ႔ရဲ့ မတူညီမႈကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိထားဖုိ႔ လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕ႏုိင္ငံေရး(Real Politics)အရ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလုိ႔ ေခၚဆုိလုိ႔ မရပါဘူး။

ဥပမာ န၀တ၊ နအဖ အဆက္ဆက္ကုိ က်ဳပ္တုိ႔ေတြ အသိအမွတ္ မျပဳပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ ဖိႏွိပ္မႈေတြ ရပ္တန္႔ဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးဖုိ႔၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပဲြေတြလုပ္ဖုိ႔၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ အသိအမွတ္ျပဳေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိစာေတြ ထုတ္ျပန္ၾကပါတယ္။ တုိက္တြန္းၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ အဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြက န၀တ၊ နအဖႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ပင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြ၊ တုိင္းရင္းသား အဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြက န၀တ၊ နအဖကုိ လုိအပ္ခ်က္အရ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း ျပဳလုပ္ရတာကုိ အသိအမွတ္ျပဳသြားျပီ၊ အည့ံခံသြားျပီလုိ႔ ယူလုိ႔မရပါ။

ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းရဲ့ အေကာင္းဆုံး ဥပမာတစ္ခုက ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ၀င္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒမွာ အာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္း အခန္းက႑မပါဘူးလုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ အဖဲြ႕အစည္းအသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၿကိုတင္ ကန္႔ကြက္ေထာက္ျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြကုိ န၀တက အရွိန္ျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြက ေနာက္ဆုံးမွာ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ၀င္ခဲ့ျခင္းသည္ န၀တကုိ ေခါင္းလွ်ိဳလုိက္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေရြးေကာက္ပဲြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမဲ့ အခင္းအက်င္းသစ္မွာ တုိက္ပဲြပုံသ႑ာန္အသစ္ေတြကုိ လက္နက္အသစ္(လုပ္နည္းကုိင္နည္းအသစ္)ေတြႏွင့္ ကုိင္စဲြႏုိင္မဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြကုိ လက္လြတ္ မဆုံးရႈံးေစဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔အေနႏွင့္ မိမိလက္၀ယ္ ရယူႏုိင္တဲ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ဆုိတဲ့ ၀ရဇိန္လက္နက္ႀကီးကုိ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ အသုံးမခ်ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ က်ဳပ္တုိ႔ည့ံေနတဲ့ကိစၥက တစ္ပုိင္းျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ဟာ န၀တ၊ နအဖအတြက္ ေက၀ဋ္ပုဏၰား နဖူးက ေသရာပါ အမာရြတ္ျဖစ္သြားတာကေတာ့ နအဖ ကာယကံရွင္ ကုိယ္တုိင္ေတာင္ ညင္းႏုိင္မယ္ မထင္ပါဘူး။

ျပန္ေပးသမားလက္က ဓါးစာခံေတြလြတ္ေအာင္ ျပန္ေပးသမားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းသည္ ျပန္ေပးသမားေတြကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မဟုတ္ဘူးလုိ႔လည္း ရွင္းရွင္းလြယ္လြယ္ နားလည္ေပးႏုိင္ၾကပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ဘုန္းႀကီးေတြ ႏုိင္ငံေရးမလုပ္ရဘူးလုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔ ဦးႏုတုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ခ်ိဳ႕က လူေတြရဲ့ အမႈအခင္းေတြမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္လာတာေတြရယ္၊ ဘုန္းႀကီးအခ်င္းခ်င္းရဲ့ အမႈကိစၥေတြက ရြာပတ္လာတာေတြကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ကၽြန္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တုိက္ပဲြ၀င္ခဲ့တုန္းက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဦးႏုက ဘုန္းႀကီးေတြ မပါ၀င္ၾကပါနဲ႔၊ တစ္ပည့္ေတာ္တုိ႔ဘဲ လုပ္ပါ့မယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ဘူးတာ မရွိပါဘူး။ ရွိရင္ ေထာက္ျပပါ။

ကုလားစစ္ဗာရီေတြ ခ်ီတက္လာေနျပီဆုိျပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြက တုန္းေမာင္းေခါက္ျပီး ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကုိ တပ္လွန္႔ေပးခဲ့တာကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ေပးျပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြက တုန္းေမာင္းေတြကုိ ကုလားတက္(ကလတက္)လုိ႔ ေျပာင္းေခၚခဲ့တာကုိ မေမ့သင့္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသားေရးမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ သက္စြန္႔ၿကုိးပမ္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ သမုိင္း၀င္ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒကာေတြႏွင့္ ယွဥ္တဲြျပီး အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ အေသခံ တုိက္ခဲ့ၾကတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြရဲ့ အခန္းက႑ကုိ အေလးအျမတ္ျပဳသင့္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး မ်က္ေစ့ကုိ အဦးဆုံး ဖြင့္ေပးခဲ့တာ လူတစ္ဦး မဟုတ္ပါဘူး။ ရခုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးဥတၱမ ျဖစ္ပါတယ္။

နယ္ခ်ဲ႕ကုိ တုိက္တုန္းက ေက်ာင္းသားေတြ ပါခဲ့တယ္။ ၀န္ထမ္းေတြေတာင္ ပါခဲ့တယ္။ ရွစ္ေလးလုံးမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ၊ ေက်ာင္းသား၊ ၀န္ထမ္း၊ တပ္မေတာ္သားေတြ ပါခဲ့တယ္။ အခုလည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ မျပဳိလဲ မခ်င္း အမ်ိဳးသားေရး ျဖစ္လုိ႔ ဆက္ပါေနၾကပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ ျပဳတ္က်ျပီး ဒီမုိကေရစီ အစုိးရတက္လာျပီ။ တရားဥပေဒ စုိးမုိးျပီ။ ျငိမ္းခ်မ္းျပီ ဆုိပါစုိ႔။ ေက်ာင္းသားက ႏုိင္ငံေရး ဆက္လုပ္လုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ေက်ာင္းစာလုပ္ရမွာပါ။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြလည္း ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ဖုိ႔ မလုိေတာ့ပါဘူး။ ပဋိယတၱိ၊ ပဋိပတၱိေတြႏွင့္ သာေရး၊ နာေရးေတြႏွင့္သာ အခ်ိန္ကုန္လြန္ၾကေတာ့မွာပါ။ ၀န္ထမ္းေတြလည္း ကိုယ့္အလုပ္ ကုိယ္လုပ္ၾကမွာပါ။ အဲဒီအခါမွာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ခ်င္ရင္ စစ္တပ္က၊ ၀န္ထမ္းဘ၀က၊ စာသင္ခန္းက၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းက လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ ထြက္ျပီး လုပ္ဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။

ေလာေလာဆယ္ေတာ့ တစ္မ်ိဳးသားလုံးရဲ့ အေရးျဖစ္ေနေသးတာမုိ႔ ေက်ာင္းသား၊ ၀န္ထမ္း၊ ဘုန္းႀကီး မခဲြျခားဘဲ က်ရာေနရာက တတ္ႏုိင္သေလာက္ ၀ုိင္းလုပ္ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။


ေအာင္ထီ

ေဖေဖၚ၀ါရီ (၁၃)၊ ၂၀၁၀