Monday, April 5, 2010

5 April 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/zird2vthttp://www.scribd.com/doc/29454841/5-April-2010-Yeyintnge-Diary5 April 2010 Yeyintnge Diary

ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ ……. ေျဖပါ…..။

ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ ……. ေျဖပါ…..

၁။ စစ္အစိုးရ၏ တို႔တာ၀န္အေရး(၃)ပါးမွ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈမျပိဳကြဲေရး ဒို႔အေရးဆိုသည္႔အခ်က္အတိုင္း.. စစ္အစိုးရမွ တိုင္းရင္းသား ညီညြတ္ေရး ကိုအမွန္ တကယ္လုပ္ေဆာင္ေနပါသလား….

၂။ ယခုစစ္အစိုးရအဖဲြ႔ႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားထဲတြင္ တိုင္းရင္းသား ဘယ္ႏွစ္ီးမွ်ပါ၀င္ပါသနည္း။

၃။ ယခုစစ္အစိုးရမွထုတ္ျပန္ေသာေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားထဲမွကန္႔သတ္ခ်ဴပ္ခ်ယ္မႈမ်ားသည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ႏွင့္ မတရား ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းက် ခံေနရေသာ (သို႔) ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ က်္းက်ခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးင္အားစုမ်ားကိုီးတည္ ကန္႔သတ္မႈျဖစ္ပါသလား

၄။ တပ္မေတာ္၏ စစ္သားအရင္႔အမာၾကီး မ်ားျဖစ္ေသာ လက္နက္ကိုင္စစ္ဗိုလ္ခ်ဴပ္ၾကီး မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည္႔အတြက္ေၾကာင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုက္အခံႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအေပၚအလြန္ေၾကာက္ရြံရပါသလဲ။

၅။ စိတ္တိုင္းက်ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ေလးပံုတပံုေသာလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုစစ္တပ္ မွေနရာယူ အေက်ာ ရ ထားျပီး ရုိးသားေသာနည္းတရားမွ်တေသာနည္းလမ္း တုိ႔ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္၏အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ဖဲြ႔ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ႏိုင္ငံေရးအင္အား စုမ်ားႏွင့္ မည္သည္႔အတြက္ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရသည္လိိပ္ျပာသန္႔စြာမယွ္ျပိဳင္၀ံ့ပါသလဲ

၆။ လူမိုက္ဂုိဏ္းဆန္ေသာစြမ္းအားရွင္လက္ပါးေစၾကံဖြတ္အဖဲြ႔ တို႔္ကို မည္ကဲ့သို႔အသံုးခ်ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသလဲ

၇။ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္း (၃၀-ေမ-၂၀၀၃) ၏ အဓိကတရားခံ မွာမည္သူျဖစ္ပါသနည္း

၈။ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလုံး ပါ၀င္ႏိုင္ေသာလြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမည္ဟူ၍၄င္း၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးကတိ ေပး ေျပာၾကားခဲ့ျပီးအၾကိမ္ၾကိမ္ကတိဖ်က္ေနျခင္းသည္၄င္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ႏိုင္ငံေရးအက်္းသားမရွိဟု၄င္း မ်က္ႏွာေျပာင္ေျပာင္ျဖင့္ေျဗာင္ျငင္း ဆန္ေနျခင္းတို႔ သည္ လူၾကီးလူေကာင္းဆန္သည္ဟုအာဏာရွင္စစ္ဗိုလ္ခ်ဴပ္ၾကီးမ်ားယူဆပါသလား

၉။ ျပည္ပအားကိုးပုဆိန္ရိုး-အဆိုးျမင္၀ါဒီမ်ားအားဆန္႔က်င္က်ဟူ၍ျပည္သူ႔သေဘာထားတြင္ပါရွိပါသည္။ တရုတ္၊ ရုရွားႏွင့္နံမည္ပ်က္ လူမိုက္စာရင္း၀င္ ေျမာက္ ကိုးရီးယားတို႔ကိုအားကိုးဖားယားဆက္ဆံေနရသူမ်ားမွာျပည္ပအားကိုးေသာပုဆိန္ရုိးမ်ားဟုတ္ပါ၏ေလာ.။

၁၀။ ၄င္းျပည္ပအားကိုး ပုဆိန္ရုိးမ်ားမွာမည္သူမ်ားျဖစ္ပါသနည္း။

၁၁။ ျမန္မာသမိုင္းအစဥ္အလာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္း၊ ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွဴးၾကီးေစာေမာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရွိန္အ၀ါအင္အားၾကီးထြားလာေသာ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ၾကီးခင္ညြန္႔ စရွိသည္႔ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင ္(ေခၚ) အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏အေပါင္းအပါ မ်ားသည္ မည္သူတဦး တေယာက္မွ်အစဥ္အ လာမေကာင္းခဲ့ပါ.၊ ယခုအာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ ႏွင့္ထိပ္တန္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဴပ္ၾကီးမ်ား၏ေရွ႕အနာဂါတ္ ေရးေကာင္းမည္ဟုယူဆပါသလား

၁၂။ အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ အေနျဖင့္ မိမိ၏အတၱႏွင့္ အာဏာရရွိတည္ျမဲေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္း၊ ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွဴးၾကီး ေစာေမာင္တို႔အေပၚ သစၥာေစာင့္သိခဲ့ပါသလား..။

၁၃။ အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ အေပၚ ေနာင္လာေနာင္သား စစ္ဗုိလ္ခ်ဴပ္မ်ား မိမိအေပၚ ထာ၀ရသစၥာ ေစာင့္သိေနမည္ဟု ယံုၾကည္ ယူဆပါသလား

၁၄။ အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ ႏွင့္ အသက္အရြယ္ရျပီးထိပ္ပိုင္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားအေနျဖင့္ ေနာင္မည္မွ်ၾကာေအာင္အာဏာ ကိုဆက္လက္ခ်ဳပ္ ကိုင္ ထားႏိုင္မည္ဟုယူဆထားပါသနည္း။

၁၅။ လူတဦးတေယာက္၏ ေမြးရာပါ လူ႔အခြင္႔အေရး..လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားႏုိင္ခြင့္..အစရွိသည္တို႔ကို လက္နက္- အာဏာတို႔ျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်ဴပ္ခ်ယ္ထား မႈက ိုစည္းကမ္းျပည္႔၀ေသာဒီမိုကေရစီ ဟုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါသလား..။

၁၆။ အႏွစ္(၂၀)ေက်ာ္ ဥပေဒ၏အထက္မွ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ မတူညီေသာအျမင္ရွိသူ ရဟန္း-ရွင္လူ- ျပည္သူ- ေက်ာင္းသား-သတင္းသမား မ်ား ျပဳမႈဆက္ဆံေနျခင္းသည္ ပေဒႏွင့္အညီ တရားမွ်တေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ပါသလား

၁၇။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည ္အပါအ၀င္ အစဥ္အလာရိွ နံမည္ရ အနာဂါတ္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအား မတရားဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ သန္း ၆၀ နီးပါးေသာ ရဟန္း၊ရွင္လူ ျပည္သူလူထုအေပါင္းတို႔၏ ေမြးရာပါလူအခြင့္အေရးတို႔ကိုပိတ္ပင္ခံရကာအက်ဥ္းသားသဖြယ္ ာဏာရွင္မ်ား၏ ရက္စက္ယုတ္မာမႈကို ခံစားေနရ ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအခြင့္အေရးတခုရလွ်င္ အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ ပါအ၀င္ အေပါင္းအပါ စစ္ဗိုလ္ခ်ဴပ္မ်ားအေပၚမည္ကဲ့သို႔ တုန္႔ျပန္မည္ဟု ထင္ျမင္ပါသနည္း

၁၈။ အတိုက္ခံ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ျငိႏႈိင္းၾကည္႔ျခင္းအားကို ျပည္သူလူထုအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာမွပင္ျမင္ေတြ႔လိုေသာ ေကာင္းေသာ ဆႏၵ အရင္းခံျဖစ္ပါသည္၊ လက္နက္ အာဏာကိုလက္ကိုင္ျပဳ၍ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး လမ္းစ္ကိေပကၡာျပဳေနျခင္းသည္ မည္သည္႔အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ သနည္း။

၁၉။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မပါ၀င္ေသာ၂၀၁၀-ေရြးေကာက္ပဲြကိုႏိုင္ငံတကာႏွင့္ျပည္သူမ်ားက သိ မွတ္ျပဳယံုၾကည္မည္ဟု အာဏာရွင္ၾကီးယံုၾကည္ပါသလား….

၂၀။ တကိုယ္ေကာင္းစိတ္ျဖင့္ အာဏာကိုငန္းငန္းတက္ ရူးသြပ္ေနတာမရွက္ဘူးလား……

freeburma.mm@gmail.com

ႏုိင္ငံေရး စိတ္၀င္စားသူတုိ႔ ေလ့လာခ်င့္ခ်ိန္ စဥ္းစားႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။(ဟစ္တုိင္)

၆။၄။၂၀၁၀

http://www.hittai.org/main.htm

ေသြးခြဲစရာမလိုသည့္ လူထုႏွင့္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေသြးခြဲစရာမလိုသည့္ လူထုႏွင့္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ေမာင္ရစ္
ဧျပီ ၅၊ ၂၀၁၀
မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ အင္န္အယ္ဒီပါတီရဲ့ တညီတညြတ္တည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ၾကီးုျဖစ္တဲ့ “အင္န္အယ္ဒီပါတီသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအတြက္ ထပ္မံမွတ္ပုံတင္ရန္ မလိုေၾကာင္း” ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ အင္န္အယ္ဒီပါတီ၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သား ျပည္သူလူထုၾကီးတရပ္လုံးအတြက္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးရင္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ဒီမိုကေရစီေအာင္ပြဲတခုျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒီစကားကို အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဦး၀င္းတင္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္ အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္တခုက ဒီမိုကေရစီလိုလားသူ ျပည္သူလူထု၊ ဒီမိုကေရစီေရး တိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ အင္န္အယ္ဒီ လူၾကီး၊ လူငယ္အသီးသီးရဲ့ တခဲနက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ “အင္န္အယ္ဒီဟာ ထပ္ျပီးေတာ့ မွတ္ပုံတင္စရာ မလိုဘူး” ဆိုတဲ့ သေဘာထားနဲ႔ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံ၊ အျဖတ္ေတာက္ခံထားရတဲ့ တိုင္းျပည္ရဲ့ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ သေဘာထားဟာ တထပ္တည္း တသားတည္း က်ေနတယ္၊ သေဘာခ်င္း၊ ရင္ခုန္သံခ်င္းတူေနတယ္။ တေသြးတည္း တသားတည္း ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို အထင္အရွား ျပလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
သည္ေနရာမွာ ဆရာဦး၀င္းတင္က အေလးအနက္ အေရးတၾကီး ေထာက္ျပတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ - အင္န္အယ္ဒီပါတီ၀င္ေတြ၊ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းက ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔ရဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ ရဲရင္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ မွတ္ပုံမတင္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္တာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကို ရက္စြဲအေထာက္အထားနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ စီအီးစီအစည္းအေ၀းမွာ စီစီေတြရဲ့ သေဘာထားကို မတ္ ၂၉ အစည္းအေ၀းေခၚျပီးေတာ့ ဆုံးျဖတ္ၾကမယ္လို႔ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့တယ္။ အဲသည္ေနာက္ မတ္လ ၁၈ ေနာက္ပိုင္းမွာ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးက စီစီ (ဗဟိုေကာ္မီတီေတြ) ေတြ အမ်ားစုကေနျပီးေတာ့ မွတ္ပုံမတင္ေရးကို သေဘာထားေတြ ထုတ္ျပန္လာၾကတယ္။ မတ္လ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂ ေတြမွာ တေသြးတည္း တသံတည္း ထြက္လာတဲ့ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကေတာ့ ကရင္၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ မေကြး၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ပဲခူး၊ ဧရာ၀တီ နဲ႔ မႏၱေလး ဆိုျပီး ၉ ခု ရွိျပီး ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒါက ဆရာဦး၀င္းတင္နဲ႔ စကားေျပာမွတ္တမ္းအရနဲ႔ ၎မီဒီယာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားအရ ေကာက္ႏုတ္ျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည္လို အင္န္အယ္ဒီပါတီ မွတ္ပုံမတင္ေရး သေဘာထားကို အမ်ားစုက တညီတညြတ္တည္း ေပးထားခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္း မတ္ ၂၃ မွာမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ သေဘာထားကို အျပင္ကလူေတြက မီဒီယာေတြ၊ ျပန္ၾကားေရးေတြကတဆင့္ ၾကားၾကတဲ့အခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း သူ႔သေဘာထားအေနနဲ႔ကေတာ့ ပါတီကို မွတ္ပုံမတင္လိုဘူး။ သို႔ေသာ္ ပါတီရဲ့ သေဘာထားကို လိုက္နာမယ္လို႔ ဆိုလိုက္တာကို သိရွိၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေဒၚစုရဲ့ သေဘာထားဟာ ပါတီ၀င္ အမ်ားစုရဲ့ သေဘာထားနဲ႔ တထပ္တည္း က်သြားတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ့ သေဘာထားနဲ႔လည္း တသားတည္း ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ အင္န္အယ္ဒီပါတီရဲ့ တခဲနက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အားလံုးက ၀မ္းသာအားရ ၾကိဳဆိုၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ားျပည္သူက ၀မ္းသာအားရျဖစ္ၾကတယ္ ဆိုတာက ျပည္တြင္းမွာဆိုရင္ အႏွစ္ ၂၀ လုံးလုံး ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနတဲ့ အင္န္အယ္ဒီရဲ့ ရဲရင့္တဲ့ တခဲနက္ေသာ စည္းရုံးညီညြတ္မႈကို ႏႈတ္ကေန ထုတ္ေဖာ္ျပီး ၾကိဳဆိုၾကသံေတြ ၾကားရတယ္။ ျပည္ပမွာဆိုရင္လညး္ သာမန္ျပည္သူလူထုက ၀မ္းသာအားရနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္အားတက္ၾကေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကတယ္။ ၀မ္းနည္းပက္လက္နဲ႔ “ဟင္” ကနဲ “ဟာ” ကနဲ အာေမဓိတ္သံၾကီး မၾကားရပါေၾကာင္း က်ေနာ့္အေနနဲ႔ သက္ေသခံျပီး ေျပာလိုက္ခ်င္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ျပည္သူလူထုက အင္န္အယ္ဒီပါတီ၀င္ေတြ ေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ သူတို႔ သတၱိရွိရွိ ရပ္တည္မႈေတြအတြက္ ဂုဏ္ယူၾကတာနဲ႔အတူ အားေပးစကားသံေတြ၊ သူတို႔ အသက္အႏၱရယ္ေတြ ထိခိုက္လာမွာအတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္တဲ့ အေၾကာင္း၊ ၀ိုင္း၀န္း ရပ္တည္ေထာက္ခံသြားမယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမတၱာပို႔သံေတြ ၾကားၾကရပါတယ္။ အင္း ခက္တာက မီဒီယာေတြ ေရဒီယိုေတြအေပၚမွာေတာ့ ယခုကဲ့သို႔ “တိတ္ဆိတ္ျခင္း ခံထားရတဲ့” ျပည္သူ႔အသံက ဘယ္ၾကားၾကရမလဲဗ်ာ။ ေမာင္ရစ္က ေဖာ္ေကာင္လုပ္ျပီး ေဟာသည္က ပါခ်ည္ပါခ်ဲ႔ မိုးမခစင္ကေလးကေန သူတို႔အစား ေအာ္ရတယ္ မွတ္ပါ။
ဒါကို ဘာေၾကာင့္ စကားပလႅင္ခံေနရတာလဲ ဆိုေတာ့ - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ေနာက္ပုိင္း တဆင့္စကားပါးတဲ့ စကား ၆ ခြန္းထဲက တခုေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ အင္န္အယ္ဒီပါတီဟာ ေဒၚစုရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမဟုတ္၊ အျခားသူတဦး၏ အပုိင္လည္းမဟုတ္။ ပါတီမွာ အုပ္စုဖြဲ႔တာ လူေမြးတာေတြကို က်မကိုယ္တိုင္ လက္မခံလို႔ ေျပာလိုက္တာဟာ ေဒၚစုရဲ့ ေရွ႔ေရးကို ၾကိဳျမင္မႈ၊ အေမ်ာ္အျမင္ရွိမႈေတြကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္တာ ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲ … ဘာေၾကာင့္လဲ … ။ ဆရာဦး၀င္းတင္ကိုယ္တိုင္ကလည္း အခုလို အေရးၾကီးလွတဲ့ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီေရးရဲ့ ဒုတိယေအာင္ပြဲလို႔ ေျပာႏိုင္တဲ့ မတ္ ၂၉ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ၾကီးဟာ အင္န္အယ္ဒီအမ်ားရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ေဒၚစုသေဘာထား တိုက္ဆိုင္္ ထပ္တူသြားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ အေလးအနက္ေထာက္ျပေနရတာလဲ ဆိုေတာ့ … ေမာင္ရစ္လို ခပ္တုံးတုံး အတန္းပညာမတတ္တဲ့ မီဒီယာသမား အႏုတ္စုတ္ ဂုတ္စုတ္က ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ ဉာဏ္မမီတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တည့္တည့္ေမးၾကည့္မိေတာ့မွပဲ ဘြားကနဲ ဉာဏ္အလင္းပြင့္ပါေတာ့တယ္။
မတ္ ၂၉ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပည္တြင္းအားကိုး ပုဆိန္ရိုးေတြေကာ၊ ျပည္ပအားကိုး ပုဆိုးရိုးေတြကပါ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ၾကီးကို တခဲနက္တည္း အိုးမည္းသုတ္ဖို႔ ၾကံစည္ေျပာဆို ေ၀ဖန္ ျပစ္တင္ေနၾကလို႔ကိုး ဆိုတာ တဖက္က ဒဲ့ဒိုးၾကီး ရွင္းျပလိုက္ေတာ့မွပဲ ေမာင္ရစ္လို ခပ္တုံးတုံး သတင္းစာသမားေယာင္ေယာင္၊ အူေၾကာင္ေၾကာင္ေကာင္က သေဘာေပါက္ေတာ္မူပါတယ္ ခင္ဗ်ား။
ထုံးစံအတိုင္းပါပဲ ခင္ဗ်ာ … ေျပာရရင္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူကိုယ္တိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ရတဲ့အတြက္ သူရဲ့ ခါးပိုက္ေဆာင္ ပါတီကို အသုံးခ်ျပီး ေဘးတိုက္ ကန္႔လန္႔တိုက္ လိုက္တာပါတဲ့ ခင္ဗ်။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အခုလိုမ်ဳိး ၾကဳံေတာင့္ ၾကဳံခဲ စည္းကမ္းရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီဆြမ္းၾကီးေလာင္းပြဲေတာ္ၾကီးကို မနာလိုမရႈဆိမ့္တဲ့အတြက္ သူလူေတြ၊ ေနာက္လိုက္ေတြကို ေသြးထိုးလႈံေဆာ္ေပးျပီး ေသြးထိုးေျမွာက္ပင့္ သဲနဲ႔ ပက္ဖို႔ လုပ္တဲ့ အကြက္ပါတဲ့ ခင္ဗ်။ အဲသည္လိုေျပာၾကတဲ့သူေတြထဲမွာ ကာယကံရွင္စစ္အစုိးရက ေတာ္ေတာ္၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ပုဆိန္ရိုးေတြက အေတာ္သည္းေနၾကတယ္ ဆိုတာကိုးေလ။
ေအာ္ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပါတီဆုိတာ က်မတဦးတည္းပိုင္မဟုတ္ပါ။ ပါတီမွာ လူေမြးတာ၊ အုပ္စုဖြဲ႔တာေတြကို လက္မခံပါလို႔ ၾကိဳၾကိဳတင္တင္ ရွင္းလင္းေပးထားတာ ျဖစ္သလို၊ ပါတီရဲ့ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဆရာဦး၀င္းတင္ကလည္း မတ္ ၂၉ ေနာက္ပိုင္း အင္တာဗ်ဴးေတြမွာ၊ စကားေတြ႔ဆုံေျပာဆိုတဲ့ဆီမွာ ဒီကိစၥကို အေလးအနက္ အေရးတၾကီး မီးေမာင္းထိုးျပေနတာပါလား ဆိုတာ ေမာင္ရစ္တို႔လို မီဒီယာ့ မီဒီယာသမား (လို႔) ဆိုသူေတြက ဆင္ေကာင္ၾကီး ျမင္မွ အရိပ္ေလာက္ သေဘာေပါက္မိပါသဗ်ာ။
ေအာ္ … ျမန္လိုက္ၾကတာေနာ္။ ျပည္သူနဲ႔ ေဒၚစုအၾကား ၾကည္လင္ေနတဲ့ ေမတၱာ၊ ေစတနာ ေရစင္ကို အခုလိုမ်ဳိး ေနာက္သြားေအာင္ ေႏွာက္ခ်င္တဲ့သူေတြ၊ အုပ္စုေတြ၊ သံခင္းတမန္ခင္းသူေတြ၊ ဖ်ာလိပ္ထမ္းလာသူေတြ အေတာ္ၾကီးကို မ်ားလွပါကလားလို႔ အံ့ၾသမင္သက္မိေၾကာင္းပါ။
အဲဒါနဲ႔ တဆက္တည္း ေမာင္ရစ္ ေတြးမိတာကေတာ့ - ဟိုေရဒီယိုေတြမွာ လာ လာေနတဲ့ သီခ်င္းအသြားကေလးပါ။ ဘာတဲ့ သံသယဆိုသည္မွာ အလကား၊ သံသယ ေပ်ာက္ပါေစ၊ သံသယတို႔ ေပ်ာက္ပါေစေလ … ဆိုတဲ့ သီခ်င္းပါ။ မွန္တာေပါ့ခင္ဗ်ား။ က်ေနာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီလိုလားတဲ့ ျပည္သူလူထုၾကီးကို စစ္အစုိးရကေကာ၊ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို အေရျခဳံထားတဲ့ အင္အားစုေတြကပါ သံသယဆိုတဲ့ အေမွာင္တိုက္ၾကီး၊ အမိုက္တိုက္ၾကီးနဲ႔ ေသြးခြဲထား၊ ပိတ္ဆို႔ထား၊ လမ္းမွားေအာင္ လုပ္ထားတာေၾကာင့္ ငါတို႔တေတြ ခုခ်ိန္ထိ အတိဒုကၡေရာက္ေနပါကလား ဆိုျပီးေတာ့ပါ။
အထင္ရွားဆုံး ဥပမာ ၂ ခု ေပးပါမယ္။ ပထမ ဥပမာက ၂၀၀၃ ေမလ ဒီပဲယင္း လုပ္ၾကံမႈၾကီးပါ။ အဲသည္ ဒီပဲယင္းလုပ္ၾကံမႈၾကီးကို အေမွာင္ခ်ျပီး ဖုံးကြယ္ထားသူေတြဟာ အလြန္ကို အ-ကုသိုလ္ၾကီးလွပါတယ္။ ေဒၚစုကိုယ္တိုင္က အဲသည္ ဒီပဲယင္းလုပ္ၾကံမႈၾကီးကို က်မ ျပည္ဖုံးကားခ်လိုက္ျပီ။ က်မ သင္ပုံးေခ်လိုက္ျပီ။ က်မတို႔ တိုင္းျပည္ၾကီး ေကာင္းက်ဳိးကို ဆက္လုပ္ၾကဖို႔ပဲ ဆႏၵရွိတယ္။ ဒီအတိတ္ကို က်မ ျပန္မလွန္ေတာ့ပါဘူးဆိုျပီး အဲသည္ ၂၀၀၃ ေမ ဒီပဲယင္းလုပ္ၾကံမႈၾကီး ျပီးကတည္းက အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားေရးတမ်က္ႏွာ၊ တုိင္းျပည္ရဲ့ တမ်က္ႏွာကိုပဲ မ်က္ႏွာမူျပီးေတာ့ လက္ကမ္းျပီး ၾကိဳဆိုေနခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကို ေမာင္ရစ္တို႔လို ငတုံး ငအေတြ ဘယ္ေလာက္ ၾကာမွ သိၾကရသလဲ?
“ ၇ ႏွစ္ …” “ ၇ ႏွစ္” … ၇ ႏွစ္အၾကာမွာမွ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း၊ တပ္မေတာ္သား အင္န္အယ္ဒီေခါင္းေဆာင္ ဦးတင္ဦး အက်ယ္ခ်ဳပ္က ထြက္လာေတာ့မွ ဆရာဦး၀င္းတင္ကေနတဆင့္ ေမးျမန္းမိေတာ့မွ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူလူထုပရိသတ္ၾကီးက သိၾကရပါတယ္။ အဲသည္အေၾကာင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီကိစၥကို တိုင္းျပည္မ်က္ႏွာတခုတည္းကို ၾကည့္ျပီး ေမ့ထားလိုက္ျပီ၊ တိုင္းျပည္အေရးကို ၀ိုင္းျပီး ေကာင္းစားဖို႔ လုပ္ၾကစို႔ ဆိုတဲ့ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကို စစ္အစိုးရကိုယ္တိုင္ေကာ၊ စစ္အစုိးရ အလုိေတာ္ရိမ်ားက ဖုံးဖိထားျပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္သူလူထုၾကီးကုိ သံသယအေမွာင္တိုက္ၾကီးထဲမွာ လွည့္စားထားခဲ့တယ္။ ၇ ႏွစ္။ ဒါက တခုေပါ့ဗ်ာ။
ေနာက္ ဥပမာတခုကေတာ့ အေမရိကန္က ေမာင္ယက္ေတာ။ ၂၀၀၉ မွာ ေရကူးျပီးေတာ့ ေဒၚစုရဲ့ အိမ္ထဲ ခိုး၀င္က်ဴးေက်ာ္တာဟာ ဒုတိယအၾကိမ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည္မတိုင္ခင္ တႏွစ္တုန္းကလည္း ယက္ေတာ ခိုး၀င္ခဲ့ျပီးျပီ။ ေဒၚစုကလည္း “သက္ဆိုင္ရာေတြ” ကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျပီးျပီ။ “သက္ဆိုင္ရာ” ေတြက ဖုံးဖိထားတယ္။ လ်ိဳ႔၀ွက္ထားတယ္။ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း လုံး၀မရွိဘူး။ ေနာက္တၾကိမ္ - (ေရႊဂုံတိုင္ေၾကညာစာတမ္း ထုတ္ျပန္ျပီးေတာ့မွ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္) စစ္အစုိးရ ယက္ေတာ ကို လက္ပူးလက္ၾကပ္ အင္းယားကန္ေရျပင္ေပၚမွာ ဖမ္းဆီးမိလို႔ဆိုျပီး ေဒၚစုကို အင္းစိန္ေထာင္ထဲထည့္ တရားစြဲ အေရးယူဖို႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့တယ္။ အဲသည္တုန္းကလည္း ျပည္သူလူထုၾကီးဟာ “သက္ဆိုင္ရာ” ေတြရဲ့ ဖုံးဖိ၊ လ်ဳိ႔၀ွက္ထားမႈေတြ၊ စကား၀ွက္ေတြ၊ အတိတ္စိမ္းေပးတာေတြ ေအာက္မွာ မ်က္စိလည္ျပီး သံသယအေမွာင္ေတြ ဖုံးလို႔ မတရားအမႈဆင္ခံရတဲ့ သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သူတို႔ၾကားမွာ သံသယတံတိုင္းၾကီးျခား၊ အင္းစိန္ေထာင္ၾကီး ျခားခဲ့ရတယ္။ အဲဒါ ... ကံေကာင္းလို႔ေနာ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ျပန္ပို႔ခံရတာကိုေတာင္ ဗိုလ္သန္းေရႊၾကီးက သေဘာထားၾကီးရွာတယ္ဆိုျပီး သာဓုေခၚေနတဲ့ ပုဆိန္ရိုးေတြက ရွိေသး။
ဆိုေတာ့ ေမာင္ရစ္ ေျပာခ်င္တာက ၂၀၀၃ ကေန ၂၀၁၀ အတြင္းမွာ က်ေနာ္တို႔တေတြ၊ ျပည္သူလူထုတေတြဟာ ၾကားထဲက သံသယေတြ၊ သတင္းအမွား၊ လုပ္ၾကံစကားေတြ၊ ဖုံးဖိလ်ဳိ႔၀ွက္ထားတာေတြ၊ ေကာလဟလေတြေၾကာင့္ ၾကည္လင္ေနတဲ့ ေရစင္ေတြဟာ ေရေနာက္ေတြျဖစ္လို႔ အေယာင္အေယာင္ အမွားမွား ဒုကၡေတြ ပြားၾကရတယ္။ ကယ္တင္ရွင္လိုလို သူရဲေကာင္းလိုလို အုပ္စုေတြ အိေယာင္၀ါးေတြက အေမွာင္ကိုခိုျပီး ျပည္သူလူထုကို အေခ်ာင္ႏႈိက္ဖို႔ အစြမ္းကုန္ ၾကံစည္ခဲ့ၾကတယ္။
အဲသည္အခ်ိန္မွာ ၂၀၁၀ ဥပေဒေတြ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို ဆိုင္းေတြ ဗုံေတြနဲ႔ ေမ်ာက္မင္းအူသံ ဇာတ္ခင္းျပီး ထုတ္လာခ်ိန္မွာ ကံေကာင္းေထာက္မလို႔ ျပည္သူလူထုၾကီးရဲ့ ရင္ထဲ အသည္းထဲက သစၥာကို အတုိင္းသား ျမင္တဲ့၊ အျမင္ရွင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသီလ သန္႔စင္တဲ့ အင္န္အယ္ဒီပါတီကလူၾကီးလူငယ္ေတြက (အမ်ားစုက) မွန္ကန္ညီညြတ္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သေဘာထားေတြကို အပိတ္ဆုိ႔ အတားဆီး အျဖတ္ေတာက္ခံထားရတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ႏိုင္ငံေရးသစၥာ၊ သမာဓိနဲ႔ သီလနဲ႔ ထပ္တူထပ္မွ်၊ တစိတ္တ၀မ္းတည္း၊ တေသြးတည္း တသားတည္း အခုလိုမ်ဳိး ခ်မွတ္လိုက္ႏိုင္တာ၊ ဆုံးျဖတ္လိုက္ႏိုင္တာသည္ အလြန္ ၀မ္းသာ ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းလွတာဟာ အလြန္မဂၤလာရွိတဲ့၊ သာဓုေခၚထိုက္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေမာ္ကြန္းပါပဲလို႔ ေမာင္ရစ္က ဆိုလိုက္ခ်င္တာပါပဲ ခင္ဗ်ာ။
ေခါင္းစဥ္ေပးထားတဲ့အတုိင္း ထပ္ေျပာပါမယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ျပည္သူကို ေသြးခြဲေနစရာ မလိုပါ။
http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6173&Itemid=1

အသက္ ၃၃ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ျမန္မာ အလုပ္သမား မေလးရွားႏိုင္ငံ ဆီလန္ေဂါ တြင္ အသတ္ခံရ

အသတ္ခံရသည့္ ကိုမင္းေစာဦး ၏ ရုပ္အေလာင္း Pic: Gan Jin Liang

အသက္ ၃၃ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ျမန္မာ အလုပ္သမား ကို မင္းေစာဦး ဆို သူသည္ တနဂၤေႏြေန ့က မေလးရွားႏိုင္ငံ
ဆီလန္ဂါရွိ ကလန္ ၿမိဳ ့မွ ပိုက္စက္ရံု တစ္ခု ေရွ့ တြင္ လဲက်ေသဆံုးေနသည္ ကို ေတြ ့ရွိ ရေၾကာင္း ယေန ့ထုတ္
မေလးေမး သတင္းစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေသဆံုးသူ ၏ ရုပ္အေလာင္းကို ကလန္ ရွိ ဘူကစ္ ရာဂ်ာ စက္မႈ ဇုန္ တြင္ ယမန္ေန ့ည ၈ နာရီက စက္ရံု ၏
တာ၀န္ရွိ သူ တစ္ဦး က ေတြ ့ရွိ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကလန္ ရဲ က မေလးေမး သို ့ေျပာသည္။ေတြ ့ရွိ ခ်ိန္တြင္
တစ္ကိုယ္လံုး ေသြးမ်ားျဖင့္ ေပက်ံေနၿပီး ၀မ္းဗိုက္တြင္ ဓားဒဏ္ရာ မ်ား ေတြ ့ရွိရၿပီး မေသခင္ လူစုလူေ၀း
ျဖင့္ ရိုက္ႏွက္ခံရထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ ရဲတပ္ဖြဲ ့က သံုးသပ္သည္။

ကို မင္းေစာဦး ေသဆံုးမႈ တြင္ သံသယရွိ သူ စက္ရံု ႀကီးၾကပ္ေရး မႈး တစ္ဦး ႏွင့္ ညေစာင့္ ႏွစ္ဦး ကို ဖမ္းဆီး
ထားၿပီး သံသယ ရွိသူ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ အရြယ္ တရားခံတစ္ဦး မွာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေနသည္။

ေသဆံုး သူ အနီးတြင္ အသြား ခုႏွစ္ လက္မ အရြယ္ ဓားတစ္ေခ်ာင္း ေတြ ့ရသည္။

ကို မင္းေစာဦး ၏ အေလာင္း ကို Tengku Ampuan Rahimah ေဆးရံု သို ့ပို ့ထားကာ ရင္ခြဲ၍ စစ္ခ်က္ယူေနသည္ ဟု သိရသည္။

စစ္အစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ လူမ်ိဴး လူငယ္ မ်ားမွာ ထိုင္း၊မေလးရွား၊စကၤာပူစသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ မ်ားတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ၾကရာမွ ထိုႏိုင္ငံသား မ်ား မွ ေခါင္းပံုျဖတ္ မႈ မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ ့ရာတြင္ အသက္ ေသဆံုးသည္ထိျဖစ္ပြား မႈ မ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ထိုသို ့ျဖစ္ပြား ခဲ့လွ်င္ လည္း ထို ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ သံရံုးက မဆိုင္သလိုပင္ ေနေလ့ရွိသည္။


http://freedomnewsgroup.com/

ဖိနပ္ၾကားက နတ္စကားထြက္တဲ့ နအဖေျပာတဲ့ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး


ဖိနပ္ၾကားက နတ္စကားထြက္တဲ့ နအဖေျပာတဲ့ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး

ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း

၅/ ဧၿပီ ၂၀၁၀


မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔က ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ႕ မိန္႔ခြန္းထဲမွာ သူတို႔စစ္တပ္ဟာ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးကို လုပ္သြားမယ္လို႔ ထပ္မံ အတည္ျပဳေျပာသြားတာ ၾကားလိုက္ၾကရပါတယ္။ ေျပာရရင္ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးမွာ အေတာ္ေလးၾကားၾကရတဲ့ အသံုး အႏႈန္းေတြထဲမွာ ဒီ “အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး” ဆိုတာလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီအသံုးအႏႈန္းနဲ႔တြဲၿပီး ၾကားရေလ့ရွိတဲ့ ေနာက္အသံုး အႏႈန္းတခုကေတာ့ ပါတီႏိုင္ငံေရးဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးအႏႈန္းႏွစ္ခုကို တေနရာစီသံုးၾကတာကေတာ့ ၾကာပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အခုလို ဒီႏွစ္ခုတြဲၿပီး သံုးႏႈန္းတာကေတာ့ စစ္အစိုးရမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ န၀တ-နအဖ လက္ထက္က်မွ ေခတ္စား လာတယ္ဆိုရင္ မမွားဘူးထင္ပါတယ္။

တကယ္က အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ကိုလိုနီလက္ထက္၊ သူ႔ကၽြန္ဘ၀တုန္းက နယ္ခ်ဲ႕နဲ႔ ဖက္ဆစ္ကို တြန္းလွန္လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ စသံုးခဲ့တာပါ။ တမ်ဳိးသားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြ၊ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းေတြက တီထြင္ခဲ့တဲ့ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ကတီထြင္တဲ့ စကားလံုးမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခု န၀တ-နအဖတို႔လက္ထက္က်ေတာ့ ဒီအသံုးအႏႈန္းနဲ႔ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ကယ္တင္ရွင္ႀကီးေတြလို႔ အမႊန္းတင္ၿပီး က်န္တဲ့ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြကိုေတာ့ ကိုယ္က်ဳိး၊ ကိုယ့္ပါတီအက်ဳိးသာၾကည့္သူလို႔ အပုပ္ခ်တိုက္ခိုက္တဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႔ တြင္တြင္သံုးေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕သေဘာက ပါတီႏိုင္ငံေရးလို႔ ဆိုလိုက္တာနဲ႔ပဲ မသန္႔ရွင္းတဲ့ႏိုင္ငံေရးလို႔ အဓိပၸာယ္ထြက္သေယာင္ေယာင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသားေတြ၊ သာမန္လူေတြကေတာင္ မိမိတို႔ လုပ္တာဟာ ပါတီႏိုင္ငံေရးမဟုတ္ဘူး၊ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးျဖစ္တယ္လို႔ အင္မတန္သတိႀကီးစြာနဲ႔ ေျပာၾကားသံေတြ ၾကားရပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္တာဟာ နအဖ လုပ္လိုက္လို႔ ႐ႈပ္ေထြးကုန္တဲ့ လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေထာက္ျပခ်င္တာတခုရွိပါတယ္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ဆီတုန္းက “တို႔ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု” ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို န၀တအစိုးရက ျပန္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ တကယ္က အဲဒီစာအုပ္ဟာ ျမ၀တီစာအုပ္တိုက္က ၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွာ (ဗိုလ္ေန၀င္းတို႔ ပထမအႀကိမ္ အာဏာသိမ္းထားစဥ္ကာလ) ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ခဲ့တဲ့စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္မွာ ေဖာင္းကားစားသမၼတ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က စာမ်က္ႏွာ (၅၀) ေလာက္ရွိတဲ့ အမွာစာကိုေရးေတာ့ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ဆိုတာကို တင္ျပတဲ့အေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို ရန္တိုက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ေန၀င္းကို အသားလြတ္ အမႊန္းတင္ၿပီး တျခားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမွန္သမွ်ကို တိုက္ခိုက္တာပါပဲ။ ဆိုလိုတာ ဒီေျပာနည္းဆိုဟန္ဟာ စစ္အုပ္စုပထမ မ်ဳိးဆက္ကေန အခု ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔မ်ိဳးဆက္အထိ ဆက္ခံေစခဲ့တဲ့ ၀ါဒျဖန္႔နည္းျဖစ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။ မသိနားမလည္တဲ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို ရန္တိုက္ေပးဖို႔အတြက္ တီထြင္ထားတဲ့ လွည့္ကြက္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါနဲ႔တဆက္တည္း ေထာက္ျပဖို႔လိုတာက ဒီေန႔ နအဖေခါင္းေဆာင္အားလံုးလိုလိုဟာ တခ်ိန္က မဆလပါတီ ပါတီ၀င္ေတြ၊ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကာလတုန္းကေတာ့ ဗိုလ္ေန၀င္းေရာ၊ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ေရာ ဘယ္သူကမွ ပါတီႏိုင္ငံေရးဟာ မေကာင္းဘူးလို႔ မေျပာခဲ့ၾကပါဘူး။ ေျပာလိုက္ရင္ အဲဒီတုန္းက တခုတည္းေသာပါတီျဖစ္တဲ့ မဆလ ပါတီကို တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါလား။ ဒါေၾကာင့္ အခု နအဖထိပ္သီးေတြကို သူတို႔ေကာ ပါတီႏိုင္ငံေရး မလုပ္ခဲ့ဖူးဘူးလားလို႔ ေမးလိုက္သင့္ပါတယ္။

တကယ္က အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးဆိုတာကို လူတဦးတေယာက္၊ ဒါမွမဟုတ္ ပါတီတခုက ငါ (တို႔) သာလွ်င္ လုပ္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုၿပီး ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းလို လုပ္လို႔မရပါဘူး။ အလားတူပဲ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးကို ငါတို႔သာလုပ္ခြင့္ရွိတယ္၊ တျခား ဘယ္သူ၊ ဘယ္ပါတီမွ လုပ္ခြင့္မရွိဘူးလို႔ လက္၀ါးႀကီးအုပ္လို႔လည္းမရပါဘူး၊ လူတိုင္း၊ ပါတီတိုင္းမွာ လုပ္ခြင့္ရွိပါတယ္။

မွန္တာေျပာရရင္ လူတဦးခ်င္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းတခုပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ္စားျပဳမႈရွိတာခ်ည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားအားလံုး၊ တေယာက္မက်န္ကို ကိုယ္စားျပဳတယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါကို အနီးဆံုးဥပမာျပရရင္ ဒီေန႔အခါမွာ ျပည္သူလူထု အမ်ားတကာ့အမ်ားစုႀကီးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့လူတေယာက္ဟာ စစ္အုပ္စုကို ကိုယ္စားျပဳလို႔မရပါဘူး။ အလားတူပဲ စစ္အုပ္စု၀င္ေတြဟာ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီးကို ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ပါဘူး။ ဒင္းတို႔ဟာ တတိုင္းတျပည္လံုးက ျပည္သူေတြကိုမဆိုထားနဲ႔ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရသူေတြကိုေတာင္ ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ဘူးဆိုတာ လက္ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရၿပီမဟုတ္ပါလား။

တကယ္က ဒီလိုႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို အပုပ္ခ်ၿပီး စစ္တပ္ကို အမႊန္းတင္တဲ့လုပ္ထံုးဟာ ဗိုလ္ေန၀င္းတို႔ ဆိုရွယ္လစ္ စစ္အုပ္စုလက္ထက္က စခဲ့တာလို႔ဆိုရင္ မမွားပါဘူး။ သူတို႔ဟာ သူတို႔နဲ႔အနီးဆံုး လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္၊ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ေတြကိုေတြ႔ျမင္ၿပီး အဲဒီလူေတြကို အထင္ေသး၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အထင္ႀကီးတာ ျဖစ္လာတာပါပဲ။ ဒီလိုကေန သူတို႔ေခါင္းထဲမွာ အာဏာသိမ္းဖို႔ အေတြးအေခၚ၊ အႀကံဉာဏ္ေတြ ေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအာဏာသိမ္းမႈကို တရားျပဳေပးတဲ့ စဥ္းစားနည္းနဲ႔ ရွင္းျပနည္းကို စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ခဲ့ၾကတာ ျမန္မာျပည္မွာ ရာစုႏွစ္တ၀က္နီးပါးရွိခဲ့ပါၿပီ။

ဒီေန႔ နအဖခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ စစ္တပ္ဟာ ကိုလိုနီလက္ထက္ကတည္းက စတင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး အစဥ္အလာ၊ အထူးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕အစဥ္အလာကို အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး အစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းထားသလားလို႔ ေမးေကာင္းေမးလာႏိုင္ပါတယ္။ အေျဖက ဒီတပ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့လက္ေတြ ေျပာင္းသြားတာနဲ႔အမွ် တပ္ရဲ႕လကၡဏာဟာလည္း ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီတပ္ကို ဗိုလ္ေန၀င္းနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စစ္ဗိုလ္ေတြက ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကစလို႔ ဒီတပ္ဟာ လူတစု၊ ပိုတိက်ေအာင္ေျပာရရင္ စစ္အုပ္စုတစုရဲ႕ လက္ကိုင္တုတ္တပ္၊ ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္ျဖစ္သြားတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီတပ္ႀကီးဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္မွာ လံုး၀မရွိေတာ့တဲ့ အျပင္ စစ္အုပ္စုေတြက ဒီတပ္ႀကီးကိုအသံုးျပဳၿပီး ျပည္သူလူထုကိုခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔ လုပ္ေနတာခ်ည္း ေတြ႔ခဲ့ရတာ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ေလာက္ ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီတပ္ႀကီးဟာ စစ္အုပ္စုကိုကာကြယ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးကိုပဲ လုပ္ေနတယ္လို႔ အတိအက် ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

ဒါျဖင့္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ဘာလဲ။ လူေျပာသာမ်ားေနတယ္၊ အေကာင္အထည္နဲ႔ျပစရာ ရွိလို႔လားလို႔ ေမးခ်င္ ေမးလာပါလိမ့္မယ္။ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးဆိုတာ နိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာကာလတခုအတြင္း အဲဒီႏိုင္ငံအတြင္းမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုႀကီးနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ၿပီး အေရးတႀကီးေျဖရွင္းဖို႔ လက္ငင္းလိုအပ္ေနတဲ့ ဘံုအေရးေတာ္ပံု၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘံုကိစၥရပ္ႀကီးေတြကို ေခၚဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေရးေတာ္ပံုႀကီးေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီးဘက္က ပါ၀င္လုပ္ကိုင္တာဟာ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးလုပ္တာပါပဲ။ သာမန္ ဆြမ္းႀကီးေလာင္း အသင္းအတြက္ လုပ္တာေလာက္ကို အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးလို႔ မေခၚပါဘူး။ တတိုင္းတျပည္လံုးနဲ႔ တိုက္႐ို္က္ပတ္သက္တဲ့ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးလို ဘံုအေရးေတာ္ပံုႀကီးေတြကိုမွ ေခၚဆိုႏိုင္တာပါ။ ေနာက္တခ်က္က သက္ဆိုင္ရာ ကာလတခုအတြင္းလို႔ အထက္မွာ ေရးခဲ့ပါတယ္။ ဆိုလိုတာ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးဆိုတာ အခ်ိန္ကာလအလိုက္ ေျပာင္းလဲ တတ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။ ျမန္မာျပည္ထဲမွာကိုပဲ ကိုလိုနီေခတ္က အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးဆိုတာနဲ႔ ဒီေန႔အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးတို႔ဟာ မတူေတာ့ပါဘူး။ ကိုလိုနီေခတ္တုန္းက အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးဟာ ကိုလိုနီဘ၀ကလြတ္ေျမာက္ေရး၊ တႏိုင္ငံလံုးလြတ္လပ္ ေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ကို စစ္အစိုးရေတြက အုပ္ခ်ဳပ္လာတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ျမန္မာျပည္အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးရဲ႕ အဓိကလကၡဏာဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးျဖစ္လာပါတယ္။

ဒီအမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ေရစီးေၾကာင္းကို ဆန္႔က်င္သလား၊ အတူခ်ီတက္တိုက္ပြဲ၀င္သလားဆိုတာဟာ ဒီေန႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းေတြကို တိုင္းတဲ့စံံျဖစ္ပါတယ္။ နအဖအပါအ၀င္ စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္ဟာ ဒီေရစီးေၾကာင္းႀကီးကို ဆန္႔က်င္ဖ်က္ဆီးၾကသူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးကို လုပ္ေနသူေတြမဟုတ္ဘဲ ဖ်က္ဆီးေနသူေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ အတိအက် ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

http://www.khitpyaing.org/articles/2010/April/5410.php

က်ေနာ္… ကိုစံေအးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား

က်ေနာ္… ကိုစံေအးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား


aa

(က)
ထုိစဥ္က … ေက်ာင္းပိတ္၍ မိဘအိမ္တြင္ က်ေနာ္ ျပန္ေရာက္ေနသည္။ မိဘမ်ားက မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ နယ္ၿမိဳ႕ေလးတၿမိဳ႕တြင္ ေနၾက၏။ က်ေနာ့္မိဘမ်ား၏ အိမ္ႏွင့္ မ်က္ေစာင္းထိုး ပိုပိုေလးတြင္ ကိုစံေအးတို႔အိမ္ ရွိသည္။ ကိုစံေအးက က်ေနာ့္ထက္ ၁ဝ ႏွစ္ခန္႔ၾကီးမည္ဟု ထင္သည္။ ကိုစံေအးသည္ သၾကားစက္မွ ဝန္ထမ္းတဦး ျဖစ္သည္။ စက္႐ုံဝန္ထမ္းဟု ဆိုေသာ္လည္း သူက ႐ုံးဘက္မွ ျဖစ္သည္။ ၁ဝ တန္းအား (ခ) ႏွင့္ ေအာင္ၿပီး စက္႐ုံတြင္ ေအာက္တန္းစာေရး ဝင္လုပ္ေနျခင္း ျဖစ္၏။ ကုိစံေအး၏ ဖခင္သည္လည္း သၾကားစက္မွ ဝန္ထမ္းပင္ ျဖစ္သည္။ စက္႐ုံဝန္ထမ္း အလုပ္သမားမ်ားအား လစာထုတ္ေပးရသည့္ ေငြစာရင္းဌာနမွ ျဖစ္သည္။

ကိုစံေအး၏ မိခင္က … အိမ္တြင္ အိမ္ဆိုင္ေလး ဖြင့္ထား၏။ င႐ုတ္၊ ၾကက္သြန္၊ ဆန္၊ ဆီ၊ ေဆး၊ ဆားမွအစ … အဝတ္ၾကမ္းထည္ေလးမ်ားအထိ ေရာင္းသည္။ လက္ငင္းလည္း ေရာင္း၏။ အေၾကြးလည္း ေပး၏။ အတိုးႏွင့္ ေငြလည္း ေခ်း၏။ အိုးခြက္၊ ပန္းကန္၊ ထမိန္၊အက်ၤ ီက အစ …၊ စက္ဘီး၊ နာရီ အလယ္…၊ ေရႊတိုေရႊစ အဆံုး…၊ အေပါင္ခံ၏။ အတုိးကမူ… ပက္ပက္စက္စက္၊ နင့္နင့္ပိုးပိုး ယူသည္ဟု ဆိုၾက၏။ အမိန္႔မရေသာ္လည္း…. စက္႐ုံဝန္ထမ္း အလုပ္သမားမ်ား အၾကားတြင္မူ … တရားဝင္ေန၏။ လကုန္၍ လစာထုတ္ရက္တြင္မူ … ကိုစံေအး၏ မိခင္သည္ အေၾကြးရွင္မ်ား၊ ေပါင္ႏွံထားၾကသည့္ သူမ်ားထံသို႔ ထမိန္စြန္ေတာင္ဆြဲ၍ လိုက္ရန္မလို…။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူအား အေၾကြးရွင္မ်ား၏ စာရင္းႏွင့္ အတုိးသတ္ရမည့္ သူတုိ႔၏ စာရင္းအား ေပးလုိက္႐ုံပင္…။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက … လစာထုတ္ေပးရင္းႏွင့္ ဇနီးသည္ ေပးလိုက္သည့္ စာရင္းအား ၾကည့္၍၊ လစာမွ ျဖတ္ယူထားလိုက္၏။ ဤအတြက္ … ကိုစံေအး၏ မိခင္သည္ အေၾကြးရႈံးသည္ဟူ၍ တၾကိမ္၊ တခါမွ် မရွိခဲ့…။ ထားေတာ့…။ ထုိကိုစံေအးသည္ က်ေနာ္တို႔ ၿမိဳ႕ေလး၏ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီတြင္ လမ္းစဥ္လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ေနာက္ဆုံးအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပြဲတြင္ …ကိုစံေအးသည္ က်ေနာ္တို႔ရပ္ကြက္၏ မဲ႐ုံအဖဲြ႔ဝင္တဦး ျဖစ္၏။ ေကာ္လာကတံုး၊ ရွပ္အကၤ်ီအျဖဴ၊ မြန္လံုခ်ည္အနီကြက္စိတ္ႏွင့္ ကိုစံေအးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ေန႔က ေမာင္ဗမာ စက္ဘီးတစီးႏွင့္ အလုပ္မ်ား၍ ေနသည္။ နံနက္ေစာေစာတြင္ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိသူမ်ားအား မဲ႐ုံသို႔သြား၍ မဲေပးၾကရန္ လႈံ႔ေဆာ္၏။ တုိက္တြန္း၏။ သတိေပး၏။

ေန႔လည္ပိုင္းတြင္မူ… မဲေပးရန္ က်န္ေနေသးသည့္ သူမ်ားအား အိမ္ေပါက္ေစ့လုိက္၍ ေခၚ၏။ စက္ဘီးႏွင့္ တင္ကာ… မဲ႐ုံသို႔ ပို႔ေပး၏။ ညေနခင္းတြင္က … မဲေပးရန္ က်န္ေနေသးသည့္ သူမ်ားအား လုိက္ရွာ၏။ အခ်ဳိ႕က… မဲမေပးလို၍ ေရွာင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္၏။ အခ်ဳိ႕က… ပူစရာမလုိသည့္ ေန႔မ်ဳိးျဖစ္၍ ၾကိတ္ဝိုင္းဖြဲ႔ေနၾကသျဖင့္ မဲေပးရန္ သတိမရၾက။ အခ်ဳိ႕က… မဲ႐ုံပိတ္မည့္ အခ်ိန္မွ ကပ္၍ မဲေပးမည္ဟူ၍ မဲ႐ုံသို႔ မသြားေသးဘဲ ေနၾက၏။ ကိုစံေအးသည္ ၾကိမ္ဝုိင္းမွ ဖဲသမားမ်ားအား ရွာ၍ စက္ဘီးႏွင့္ မဲ႐ုံသို႔ ၾကိဳပို႔၍ ေပးေန၏။

မၾကာ…။ က်ေနာ္တို႔ထုိင္ေနသည့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္သို႔ ေရာက္လာၿပီး မင္းတို႔လည္း မဲေပးရမည္ဟု ဆုိျပန္သည္။ ထုိစဥ္က… က်ေနာ့္အသက္သည္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသး…။ ၁၇ ႏွစ္ စြန္း႐ုံမွ်သာ ရွိေသး၏။ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္လည္း က်ေနာ္ႏွင့္ အသက္ခ်င္းက မတိမ္းမယိမ္းမ်ားပင္…။ လၾကီး၊ လငယ္မွ်သာ ကြာၾက၍ သူတို႔သည္လည္း ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၾကမည္ မဟုတ္ၾက။ က်ေနာ္တို႔က အသက္မျပည့္၍ မဲမေပးရန္ ျငင္း၏။ ကိုစံေအးမွလည္း အသက္မျပည့္လည္း ရသည္ဟု ဆို၏။ က်ေနာ္တို႔က … သူေခၚရာသို႔ မလုိက္၊ ေပ၍ ထုိင္ေနၾကသည္။ အဆံုးတြင္မူ… ကိုစံေအးႏွင့္ က်ေနာ္တို႔အၾကား သေဘာတူညီမႈ ရသြားၾကသည္။ က်ေနာ္တို႔ ေသာက္ထားသည့္ လက္ဖက္ရည္ဖုိးမ်ားကို…၊ ကိုစံေအးက ရွင္းေပးမည္။ က်ေနာ္တို႔က … သူႏွင့္အတူ မဲ႐ုံသို႔ သြားၿပီး မဲေပးၾကရန္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ပထမအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကမူ ရၿပီ။ ျပႆနာက …. ေရြးခ်ယ္ခံၾကမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား … က်ေနာ္တို႔ မသိၾက။ ျဖဴလား… မဲလား။ ပိန္လား… ဝလား။ ပုပုလား… ရွည္ရွည္လား… ဟူ၍ ႐ုပ္သ႑ာန္မွ်ကိုပင္ မသိ…။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံမည့္ သူ၏ အမည္က ေစာမုိဇက္ျဖစ္၍ ကရင္လူမ်ဳိးတဦးဟူ၍မူ သိ၏။ ျပည္နယ္ေကာင္စီအတြက္က… ႏုိင္ေအာင္ထြန္း။ ဤအတြက္ … မြန္လူမ်ဳိးဟု နားလည္ရ၏။ ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီေနရာတြင္မူ ဗိုလ္ၾကီးထြန္းလင္းျဖစ္၍ စစ္တပ္က ျဖစ္မည္ဟူ၍မူ သိမိၾက၏။ ခက္သည္က … သူတို႔သည္ မည္သို႔ေသာ သူမ်ဳိးဟူ၍ မသိသျဖင့္ ေထာက္ခံရမည္လား… ကန္႔ကြက္ၾကရမည္လား ဟူ၍ က်ေနာ္တုိ႔ မဆံုးျဖတ္တတ္။

ဤတြင္ … က်ေနာ္တို႔ထဲမွ တေယာက္က ကိုစံေအးအား… “က်ေနာ္တို႔က … သူတုိ႔ကို တေယာက္မွလည္း မသိဘူး။ အဲဒါ ဘယ္လုိလုပ္ က်ေနာ္တို႔က မဲေပးရမလဲ…။ က်ေနာ္တို႔ မဲမေပးတတ္ဘူး” ဟု ဆုိ၏။ ကိုစံေအးက က်ေနာ္တို႔၏ အခက္အခဲအား အၾကံေပးရွာသည္။

“ဒီမွာ… ခုနက … ဖဲသမားေတြကို ငါအၾကံေပးသလိုပဲ မင္းတုိ႔ကိုလည္း ေပးမယ္။ ဘာမွ မခက္ဘူး။ မဲ႐ုံေရာက္ရင္… နီးရာပံုးထဲကိုသာ ထည့္လိုက္၊ ျမန္ျမန္ၿပီးေရာ…”

ခက္ၿပီ။ ပထမသေဘာတူညီမႈအရ… လက္ဖက္ရည္ဖုိးကိုလည္း ကိုစံေအးက ရွင္းေပးၿပီးေလၿပီ။ မတတ္ႏိုင္…။ က်ေနာ္တို႔ ကိုစံေအးႏွင့္အတူ မဲ႐ုံသို႔သြားၿပီး နီးရာပံုတြင္ မဲေပးရန္သာ ရွိေတာ့၏။ နီးရာပံုးဟူသည္ကား… မဲ႐ုံ၏ အဝနားတြင္ ထားသည့္ ေထာက္ခံသည့္ပံုး ျဖစ္သည္။ မဲပံုးက အျဖဴေရာင္…။

က်ေနာ္တုိ႔ မဲေပးခဲ့ၾက၏။ က်ေနာ္တို႔ထဲမွ တေယာက္က…. ကိုစံေအးေျပာသည့္ နီးရာပံုးတြင္ပင္ ထည့္၍မဲေပး၏။ တေယာက္က… အတြင္းပိုင္းထိ ဝင္သြားၿပီး ေဝးရာပံုးတြင္ ထည့္၍ မဲေပးခဲ့၏။ တေယာက္ကမူ …မဲျပားအား နီးရာပံုးတြင္လည္း မထည့္၊ ေဝးရာပံုးတြင္လည္း မထည့္ဘဲ ခါးေပါင္းစတြင္ ထည့္ၿပီး ျပန္ယူလာခဲ့၏။

ထုိေန႔က … ကိုစံေအး၏ မ်က္ႏွာသည္ မေန႔က ကိုစံေအး၏ မ်က္ႏွာႏွင့္လည္းမတူ …။ ၿပီးလွ်င္ ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္လည္း ထိုမ်က္ႏွာမ်ဳိးကိုလည္း ေတြ႔ရလိမ့္မည္မဟုတ္…။

(ခ)
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအေရးေတာ္ပံုၾကီးတြင္ ကိုစံေအးတေယာက္ မပါဝင္။ (မဆလ) မ်ားႏွင့္လည္း ကင္းကင္းေန၏။ လူထုအေရးေတာ္ပံုၾကီးႏွင့္လည္း ေရွာင္ဖယ္၍ေန၏။ လူထုတေယာက္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ပင္…။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အျပင္၌ ေခ်ာင္ကပ္၍ ခိုေန၏။ စက္႐ုံသုိ႔မူ… ပံုမွန္သြား၏။ ႐ုံးတက္႐ုံးဆင္း မွန္ေနသည္။ စက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ားမွ သမဂၢဖြဲ႔၏။ ကိုစံေအးမပါ။ စက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ား လူထုၾကီးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဆႏၵျပခ်ီတက္သည့္ အခါတြင္မူ … ကိုစံေအး စက္႐ုံသို႔မသြား…. အိမ္တြင္းပုန္းေန၏။

က်ေနာ္တို႔က … အေရးေတာ္ပံုအတြင္း သပိတ္တပ္သားေလးမ်ား ျဖစ္ေနၾက၏။ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္း၍ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားအား အသံအက္ေအာင္ ေအာ္ၾက၏။ ေျခတိုသည္အထိ ၿမိဳ႕ငယ္ေလး၏ လမ္းမ်ားအႏွံ႔ စီတန္း၍ ဆႏၵျပၾကသည္။ သပိတ္စခန္းတြင္ အိပ္၏။ သပိတ္စခန္းမွ ေကၽြးေသာ ထမင္းထုပ္အား စား၏။ တခါတရံမွပင္ အိမ္သို႔ ျပန္ေရာက္ျဖစ္၏။ အိမ္အျပန္လမ္း၌ ကိုစံေအးႏွင့္ ေတြ႔လွ်င္ … ကိုစံေအးသည္ က်ေနာ္တုိ႔အား ၿပံဳး၍ ႏႈတ္ဆက္တတ္၏။ သူ႔အၿပံဳးက ဖက္လွဲတကင္းလည္း မဟုတ္…။ မဲ့ၿပံဳး… မခ်ိၿပံဳးလည္း မဟုတ္…။ သဘင္ဆန္သည့္ အၿပံဳး၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေသာ အၿပံဳးဟု ခံစားရသည္။

စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ …ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ၾကသည္။ က်ေနာ္တို႔ ၿမိဳ႕ေလးတြင္ကား… တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္သာ ရွိ၏။ က်ေနာ္တို႔ ၿမိဳ႕ေလး၏ သပိတ္တပ္သား လူငယ္အမ်ားစုက …ေတာခိုသြားၾကၿပီး၊ သံလြင္ျမစ္႐ိုး၌ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၂ဝ၈ ႏွင့္ ၂ဝ၉ အား ထူေထာင္ေနၾက၏။ အာဏာသိမ္းအၿပီး ေတာခိုၾကရာတြင္ လူဦးေရအမ်ားဆံုး ၿမိဳ႕နယ္ဟု က်ေနာ္တို႔ ၿမိဳ႕ေလးကို စစ္အုပ္စု၏ ‘ေဂးဇက္' တြင္ မွတ္တမ္းျပဳထားသည္ဟု ဆို၏။ ၿမိဳ႕ေလးအား အေရွ႕မွ ရစ္ေခြထားသည့္ ေခ်ာင္း႐ိုးကို ကူးျဖတ္လိုက္လွ်င္က… ကရင့္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၏ အေျခခံေဒသသို႔ ေရာက္ၿပီ။

လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္လိုလွ်င္ … ခ်ီတက္ရမည့္ ခရီးတာက တို၏။ နီး၏။ ဤတေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္မည္။ သပိတ္စခန္းအား ဖ်က္သိမ္းခံရၿပီးသည္ႏွင့္ သပိတ္တပ္သားအမ်ားစုက… သံလြင္ကမ္းပါးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔သြားၾကျခင္း ျဖစ္မည္။ ထားေတာ့…။ ၿမိဳ႕ေလးတြင္ က်န္ခဲ့သည့္ လူငယ္အခ်ဳိ႕က… အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ပင္ ဝင္လုိက္ၾက၏။ လူငယ္ပါတီတခုခုပင္ မထူေထာင္ေတာ့…။

က်ေနာ္တို႔လည္း ၿမိဳ႕ေလး၏ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ပင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾက၏။ ကိုစံေအးကမူ သူႏွင့္ နီးစပ္သည့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီသို႔လည္း မဝင္…၊ စက္႐ုံတြင္ပင္ ဝန္ထမ္းတဦးအျဖစ္ႏွင့္ ေန၏။

က်ေနာ္တို႔က… ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား… ေျပးေျပးလႊားလႊား။ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးအတြင္း ရပ္/ေက်းအဆင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္ … တရြာဝင္ တရြာထြက္ ရြာစဥ္ဆက္၍ ခရီးဆက္ၾက၏။ ပင္နီတကားကား… ဖုန္အလူးလူးႏွင့္…။

ထိုကာလမ်ားအတြင္း… ကိုစံေအးႏွင့္က …ျဖတ္ကနဲ…ျဖတ္ကနဲမွ်သာဆံုမိၾက၏။ ဆံုသည့္အခါတိုင္း ကိုစံေအးသည္ သူ၏ သဘင္ဆန္ေသာ အၿပံဳးအား ၿပံဳး၏။

(ဂ)
၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ အေထြေထြးေရြးေကာက္ပြဲတြင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ အမည္စာရင္းတြင္ ပါရွိသူမ်ားသာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရ၏။ ႏိုင္ငံသားတဦးအေနႏွင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ အမည္စာရင္းတြင္ မပါရွိပါက …မဲေပးခြင့္မရ၊ ဤတြင္… မိမိ၏ အမည္အား မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ၏ အမည္စာရင္းတြင္ ပါ၊မပါအား သြားေရာက္၍ ၾကည့္ရ၏။ မပါလွ်င္… ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားႏွင့္… ပံုစံ ၁ဝ အား ယူၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္တြင္ က်ပ္ေငြ အစိတ္ ေပးေဆာင္၍ မဲစာရင္းတြင္ ပါရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားရ၏။ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ လူေပါင္း ၄ ေသာင္းေလာက္၏ စာရင္းတြင္ မိမိ၏ အမည္ ပါ၊ မပါအား ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္႐ုံးသို႔ သြား၍ ရွာရမည္။ ၿပီးလွ်င္… မပါရွိပါက… ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္မရွင္႐ုံးတြင္ ေငြအစိတ္ ေပးသြင္းၿပီး ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္။ အလုပ္က အဆင့္ဆင့္.. တဦးခ်င္းအေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲရွိ၏။ မလြယ္…။ ဤသို႔… မလြယ္ရန္ပင္ စစ္အုပ္စုက စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္၏။ စစ္အုပ္စုက က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူထုၾကီးအား မဲမေပးေစလို…။ ဤတြင္… က်ေနာ္တို႔က …. ေကာ္မရွင္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေလးအတြင္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ အမည္စာရင္းအား လက္ေရးႏွင့္ သြားေရာက္၍ ကူးယူၾက၏။ မိတၱဴလည္း ဆြဲခြင့္မေပး…။ ေကာ္မရွင္႐ုံးခန္းအတြင္း၌ပင္ လူအားႏွင့္ ကူးယူၾကရ၏။ ၿပီးလွ်င္… ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ လမ္းအလိုက္ ခြဲ၍ မဲစာရင္းတြင္ မပါေသးသည့္ မဲဆႏၵရွင္တဦးစီ၏ အမည္စာရင္းအား စစ္ၾကရ၏။ မဲစာရင္းတြင္ မပါရွိသည့္ သူမ်ားထံသုိ႔ သြား၍ မွတ္ပံုတင္၊ ပံုစံ ၁ဝ ႏွင့္ ေငြအစိတ္အား ေတာင္းၿပီး… ေကာ္မရွင္႐ုံးသို႔ က်ေနာ္တို႔ကပင္ စု၍ ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္တင္ေပးၾက၏။ ဤေနရာတြင္… ဒီလူၾကီးကေတာ့ (တစည) ကို ေပးမည့္ သူလား…။ ဒီလူေတြကေတာ့ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ေပးမည့္ သူဟူ၍လည္း က်ေနာ္တို႔ ခြဲၾကရေသး၏။ (တစည) ကိုပင္ မဲေပးမည့္ သူဟု ယူဆရသည့္ သူမ်ားကိုမူ က်ေနာ္တုိ႔ သြားေရာက္၍ အေၾကာင္းၾကားမေပး…။ မတတ္ႏုိင္…။ ဤမွ်ေတာ့… က်ေနာ္တို႔ မ႐ိုးသားႏုိင္ၾက။

က်ေနာ္တို႔လမ္း၏ မဲစာရင္းတြင္ …ကိုစံေအး၏ အမည္အား မေတြ႔ရ…။ က်န္ေနသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ ကိုစံေအးအား သူ၏ အမည္ မဲေပးေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ အမည္စာရင္းတြင္ မပါရွိသည့္အေၾကာင္းအား အေၾကာင္းၾကားမေပးခဲ့။ ၿငိမ္ေနလိုက္၏။ အဆုံးတြင္မူ… ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုစံေအး မဲမေပးလုိက္ရ။ မတတ္ႏိုင္…။

(ဃ)
ေရြးေကာက္ပြဲအသံၾကားလွ်င္… က်ေနာ္ ကိုစံေအးအား သတိရ၏။ က်ေနာ္ သူႏွင့္ မေတြ႔ဆံုျဖစ္ၾကသည္မွာ…. ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ မွ် ရွိမည္ထင္သည္။ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးရွိ မိဘအိမ္မွ စြန္႔ခြာ၍ ေတာင္တန္းၾကီးေတြအေပၚ လမ္းသလားေနခဲ့သည္မွစ၍ ကိုစံေအးႏွင့္ ကြဲခဲ့ၾကရ၏။ ျပန္မေတြ႔…။ ျပန္မဆံုႏုိင္ခဲ့ၾက။ ဝန္းက်င္သစ္တြင္ ခ်ဳိၿမိန္ေနခဲ့၍ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ အတြင္း ကိုစံေအးအား အေတြး၌ပင္ သတိမရခဲ့…။ ေမ့ေန၏။ ယခု… စစ္အုပ္စုမွ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ဟု အသံၾကားမွပင္… ကိုစံေအးအား ျပန္၍ အမွတ္ရေနျခင္း ျဖစ္၏။

အႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း ကိုစံေအး ဘာေတြလုပ္ေနခဲ့မည္နည္း…။ ေတြးၾကည့္မိ၏။ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီတြင္ ဝင္ေရာက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ရန္ လံု႔လျပဳေနမည္လား…။ ၾကံ႕ခုိင္ေရးအသင္းအတြင္း ေထာင္ေထာင္လႊားလႊားႏွင့္ ေျခရႈပ္ေနမည္လား…။

စက္႐ုံဝန္ထမ္းအျဖစ္ႏွင့္ပင္ မိဘမ်ား၏ လက္ငုတ္လက္ရင္း အလုပ္ကိုပင္ ဆက္၍ လုပ္ကိုင္ေနမည္လား…။ လား… ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ကိုစံေအး၏ ႐ုပ္သြင္းအား ပံုေဖာ္ၾကည့္မိ၏။

မေသခ်ာ…။ ေဝေဝဝါးဝါးပင္။
သို႔ေသာ္….။
ေသခ်ာသည္က …ကိုစံေအးတေယာက္၊ စစ္အုပ္စုမွ က်င္းပမည့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ …. မဲေပးခြင့္ ရမည္ပင္…။
http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/5172-2010-04-05-10-56-55.html

အျပဳအမူ ေျပာင္းလဲသြားသူ ၂ ဦး

က်မတုိ႔ဆီ လာေရာက္ ဆက္သြယ္ ေဆးကုသ ၾကသူေတြဟာ နယ္အသီးသီးက လာတာ မ်ားပါတယ္။ လူနာေတြ ေနတ့ဲေနရာကုိ လူသစ္ ေရာက္လာတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း နာမည္ရင္းကို မေခၚဘဲ သူတုိ႔ လာရာ ေဒသကို အစြဲျပဳၿပီး ဖ်ာပံု၊ သာေပါင္း၊ ေဒးဒရဲ၊ ပုပၸား အစရွိသျဖင့္ ေခၚေ၀ၚၾကပါတယ္။

တခ်ဳိ႕ကုိေတာ့ သူတုိ႔ အလုပ္ အကိုင္ကို အစြဲျပဳၿပီးေတာ့ အမည္ေပး ကင္ပြန္း တပ္ပါတယ္။ ဥပမာ တပ္ထဲက လာတဲ့ အရာခံ တေယာက္ကို နာမည္တပ္ မေခၚဘဲ ရဲေဘာ္ႀကီး ဆုိၿပီး ေခၚသလို ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ဘက္က ရဲ၀န္ထမ္းကို ရဲျပဳတ္၊ ရဲျပဳတ္နဲ႔ ေခၚ ေနၾကလုိ႔ ဒီလို မေခၚဘဲ ရဲေဟာင္းလုိ႔ ေခၚပါဆုိၿပီး က်မက သင္ေပးရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္သူက “ရဲက ျပဳတ္တာလည္း မဟုတ္ဘူး၊ အေဟာင္းလည္း မဟုတ္ဘူး ရဲဘ၀ကို မလိုခ်င္လုိ႔ ေက်ာ္လာတာ၊ က်ေနာ့္ကို ရဲေက်ာ္လုိ႔ ေခၚပါ” ဆုိၿပီး ေျပာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ သူ႔နာမည္က ရဲေက်ာ္ ျဖစ္သြားပါတယ္။

ရဲေက်ာ္ ဆုိတ့ဲ ဒီကေလး ရန္ကုန္ လာၿပီးေတာ့ ေဆး၀ါးကုသတုန္းက ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕က အဖြဲ႔၀င္မ်ားက က်မကို အထူး သတိေပးပါတယ္၊ ဒီကေလးဟာ လူမိုက္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အေတာ္ေလး ဆိုးသြမ္းတယ္၊ လူရိုက္တယ္၊ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာေတာင္ ငွက္ႀကီးေတာင္ဓား လြယ္ၿပီးေတာ့ မုိက္တိမိုက္ကန္း လုပ္လုိ႔ အခ်ဳပ္ ခဏခဏ က်တယ္၊ ရဲသား ဘ၀မွာလည္း သူနဲ႔ ဆက္စပ္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ အေတာ္ေလး ဒုကၡေပးတယ္ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာျပၾကပါတယ္။

က်မဆီ စတင္ ေရာက္လာစဥ္ကေတာ့ တီဘီေဆး ပထမအဆင့္ ယဥ္ပါးေနၿပီးေတာ့ ပက္လက္လွန္ၿပီး ေရာက္လာတာပါ။ မိတ္ေဆြမ်ား သတိေပးသလုိပဲ အင္မတန္ ရုိင္းစုိင္းပါတယ္။ လူကသာ ပက္လက္လွန္ေနတာပါ၊ ဘ၀တူေတြကို မစာနာပါဘူး။ ဆဲဆိုလိုက္၊ ႀကိမ္းေမာင္းလုိက္ လုပ္ေနတာပါ။ သူလည္း တီဘီေဆး မတည့္တဲ့ စာရင္းမွာ ပါပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဒါသ ပိုႀကီးေနသလား ဒါမွမဟုတ္ မူလ ကတည္းကပဲ ရိုင္းစိုင္းသလား ဆိုတာေတာ့ သူကိုယ္တိုင္ပဲ သိပါလိမ့္မယ္။

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ ေတာင္ပုိင္းမွာ က်မ မိသားစုက လူနာေတြ အတြက္ ေပးထားတ့ဲ အိမ္တလုံးမွာ ရဲေက်ာ္က ေနပါတယ္။ ခုခ်ိန္ထိ လူနာေတြ အမ်ားအျပား အဲဒီမွာ ခိုလႈံေနၾကပါတယ္။ ေတာင္ဒဂံု ၁၈ ရပ္ကြက္မွာ ရိွတ့ဲအိမ္ ျဖစ္လုိ႔ လူနာေတြ ၾကားထဲမွာေတာ့ ၁၈ အိမ္ရယ္လုိ႔ လူသိမ်ားပါတယ္။

အဲ့ဒီအိမ္က လူနာေတြဟာ က်မကို လာလာတိုင္ပါတယ္၊ ရဲေက်ာ္က ဘယ္လို ဆဲေၾကာင္း၊ ဘယ္လို မိုက္ရုိင္းေၾကာင္း အစရွိသျဖင့္ ေျပာပါတယ္။ က်မလည္း သူ႔ကုိ အိမ္ေခၚၿပီး ေအးေအးသက္သာ ဆံုးမပါတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း က်မေရွ႕မွာ ဟုတ္ကဲ့၊ ဟုတ္ကဲ့ ပါပဲ။ ကြယ္ရာမွာေတာ့ ဆိုးၿမဲ ဆုိးပါတယ္။ က်မကုိ ကူညီေနတဲ့ လူငယ္ေတြကဆုိ “ဒီေကာင္ ေသခ်င္ ေသပါေစ၊ ျပန္လႊတ္ပစ္လိုက္” ဆိုၿပီး ေျပာတာေတာင္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မ စိတ္ရွည္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ က်မ သူ႔ကို နာမည္ေက်ာ္ မဂၢင္ေက်ာင္းမွာ ကိုရင္ႀကီး ၀တ္ဖုိ႔ စီစဥ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ လူ႔စိတ္က ဆန္းက်ယ္တယ္ ဆိုတာ က်မ လက္ေတြ႔ သိလိုက္ရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆိုေတာ့ ကိုရင္ႀကီး ၀တ္ေပးၿပီးေတာ့ သူဟာ တကယ့္ကို သိမ္ေမြ႔သြားလုိ႔ပါ။ တခုခု လိမ္ခ်င္လုိ႔မ်ား လိမ္မာခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ေနတာလား လုိ႔ေတာင္ သူ႔မိသားစုက ထင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂ႏွစ္ အတြင္း သူ ကြမ္းယာ ျပန္စားတာက လြဲၿပီး က်န္တာေတြ မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။ တရား သေဘာေတြ၊ ဘာေတြကို နားလည္လုိ႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး တဲ့၊ လူတေယာက္ က်င့္၀တ္ ဆိုတာကို သူ နားလည္သြားလုိ႔ပါ တဲ့။

က်မလည္း ခုထက္ထိ ဒီကေလး အေၾကာင္း ၾကားလုိက္ရင္ ေကာင္းေၾကာင္းခ်ည္းပဲ ၾကားပါေတာ့တယ္။ ရဲေက်ာ္က ဘယ္လူနာကို ဘယ္လို ကူညီတာ၊ ဘယ္လို ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေပးတာ ဆုိတာခ်ည္းပဲ ၾကားရေတာ့ သူ တကယ္ ေျပာင္းလဲသြားၿပီ ဆိုၿပီးေတာ့ ခုခ်ိန္ထိ ၀မ္းသာတုန္းပါပဲ။

ေနာက္တေယာက္က သာေပါင္းၿမိဳ႕က လာလုိ႔ သာေပါင္းလုိ႔ အလြယ္ ေခၚၾကပါတယ္။ ဒီကေလးက်ေတာ့ လိုခ်င္ေလာဘ မ်ားတယ္ ေျပာရမလား၊ ဘယ္လိုုေျပာရမယ္ မသိပါဘူး၊ အေတာ္ မ်ားမ်ားကေတာ့ ဒီကေလးရဲ႕ အျပဳအမူကို မႀကိဳက္ၾကပါဘူး။ ဥပမာ သူက ဘယ္သူ ဟင္းေကာင္းခ်က္သလဲ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီ ဟင္းေကာင္းခ်က္တဲ့လူ စားမယ့္အခ်ိန္ကုိ ေစာင့္တတ္တယ္၊ အဲ့ဒီလူေတြ စားေတာ့ သူပါ ထမင္းခူးၿပီး ေရာစား အစရွိသျဖင့္ လုပ္တတ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္တခုက က်မ အဲ့ဒီကို သြားရင္ အၿမဲပဲ သူ႔ကို အိပ္ေနတာပဲ ျမင္တယ္။ က်မကေတာ့ သူ မသက္သာလုိ႔ ထင္ၿပီး မုန္႔ဖုိး ေပးရင္လည္း သူ႔ကိုပဲ မ်ားမ်ားေပးတာေပါ့။ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ တျခား လူေတြနဲ႔ အဲ့ဒီမွာ ေနေနတဲ့ က်မတုိ႔ အဖြဲ႔၀င္ ကိုရာဇာ ကိုယ္တိုင္ ေျပာျပတယ္၊ ဒီကေလးက က်မ မလာဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ပံုမွွန္ သြားလာေနတာပါပဲ တဲ့။ က်မ ေရာက္လာၿပီး ဟုိလူ႔ ႏႈတ္ဆက္၊ ဒီလူ႔ ႏႈတ္ဆက္ လုပ္ေနၿပီဆိုရင္ သူက ႀကံဳတဲ့ေနရာ အိပ္ခ်လိုက္တာပါပဲ တဲ့။ က်မလည္း ေနာက္ေတာ့ သတိ ထားမိသြားပါတယ္။

သူ႔ကို ဘယ္လို ဆံုးမရမလဲ ဆုိတာ စဥ္းစားေနတုန္း ေနာက္ရက္ေတြမွာ သူ အေတာ္ေလး ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္၊ မရွိ ရွိတာနဲ႔ စားတယ္၊ ေနာက္ သူတပါးကိုလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး ကူညီလာတာ ေတြ႔ေတာ့ က်မ အံ့ၾသသြားပါတယ္။ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေျပာင္းလဲသြားတာ ဆုိေတာ့ က်မလည္း သိပ္ေတာင္ မယံုခ်င္ဘူး။ သူ႔ကိုလည္း ေမးမၾကည့္မိဘူး။

လူတိုင္းကလည္း “သာေပါင္း၊ သာေပါင္း” ျဖစ္လာပါတယ္။ အယင္ကလည္း ျဖစ္တာပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ဆဲဆိုၿပီးေတာ့ ျဖစ္တာပါ။ ခုျဖစ္တာက်ေတာ့ ခ်စ္လုိ႔ တမ္းတတာပါ။ ဒီကေလး ျပန္မယ္ ဆုိရင္ လမ္းစရိတ္ စုေပးတာမ်ဳိးက အစ လုပ္ၿပီးေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ခ်စ္ခင္သြားတာ ေတြ႔ရေတာ့ ဘယ္လိုမ်ား စည္းရံုးထားသလဲေတာင္ စဥ္းစားမိပါတယ္။ တျခားလူေတြကလည္း သာေပါင္း ေျပာင္းလဲသြားတာေတာ့ သိတယ္၊ ဘယ္လို ေျပာင္းလဲသြားသလဲ ဆိုတာ က်မကို မေျပာျပတတ္ၾကပါဘူး။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ က်မ မေနႏုိင္ဘူး၊ ေမးၾကည့္လိုက္ေတာ့မွ သူက “က်ေနာ္က အရင္ အဲ့ဒီလို လုပ္ေနတာ လိုခ်င္ ေလာဘလည္း ပါပါတယ္၊ ေရာဂါ သည္းေနတာလည္း ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ့္ကို ကိုရာဇာက တရက္ ေခၚေျပာပါတယ္၊ ေဟ့ေယာင္ - ငါအမုန္းဆံုးက လူေတြရဲ႕ ကရုဏာတရားကို လိမ္လည္တာကိုပဲ။ မင္းက အဲ့ဒီလို လုပ္ေနတာ ၾကာၿပီ။ ဒီေတာ့ ျပင္ရင္ ျပင္၊ မျပင္ရင္ေတာ့ မင္းကို ငါ စကား မေျပာေတာ့ဘူး၊ မင္းဖာသာ ေနခ်င္သလို ေနလုိ႔ ေျပာေတာ့ က်ေနာ္လည္း စဥ္းစားရင္း ရွက္လာတယ္။ ေနာက္ - မ်က္ရည္လည္း က်မိတယ္” တ့ဲ။

အရင္တုန္းက ကိုရာဇာက သူ႔ကို ဘာတခုမွ မေျပာတာဟာ အေၾကာင္း မသိလုိ႔ မဟုတ္ဘဲ သူ ဘယ္အခ်ိန္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲသြားမလဲ ဆုိၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေနတာကို သိလုိက္ရလုိ႔ လိပ္ျပာမလံု ျဖစ္သြားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

“အဲ့ဒီ အခ်ိန္က စၿပီးေတာ့ က်ေနာ့္ကိုယ္ က်ေနာ္ ေမးခြန္းထုတ္တယ္၊ လူဆိုတာ ဘာလဲေပါ့။ ငါလည္း ေသမယ္၊ သူလည္း ေသမယ္၊ ေနရတုန္း လူေတြ မုန္းတာ ခံမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ တျခား လူေတြကို ကူညီၿပီးေတာ့ အသက္ ရွင္မလား ဆိုၿပီး စဥ္းစားတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူပီသေအာင္ ေနလိုက္တာပါ” တဲ့။ သူရွင္းျပတာကုိ ၾကားလုိက္ရတ့ဲ က်မ အံ့ၾသၿပီးေတာ့ သူ႔ကို ေလးစားသြားပါတယ္။

လူနာေတြက က်မကို ခ်စ္ၾကၿပီးေတာ့ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာတတ္ၾကတ့ဲ က်မတုိ႔ အဖြဲ႔ထဲက ကိုရာဇာ၊ ကိုသန္းထုိက္ေအာင္တုိ႔ကို ေၾကာက္ၾကပါတယ္။

အျပဳအမူ လုံး၀ ေျပာင္းလဲသြားတ့ဲ သာေပါင္းက ေျပာပါေသးတယ္ “က်ေနာ္က ကိုရာဇာ့ကို အစ္ကုိ တေယာက္လိုလည္း ခ်စ္တယ္၊ ေလးလည္း ေလးစားပါတယ္” တဲ့။

က်မတုိ႔ အဖြဲ႔ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေလးတခု ျဖစ္တ့ဲ ဒီျဖစ္ရပ္ကေလးကုိ ၾကည္ႏူးစဖြယ္ အၿမဲတမ္း သတိရမိေနမွာပါ။ တကယ္ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ဒီကေလး ႏွစ္ေယာက္လည္း က်န္းမာစြာနဲ႔ လူ႔သက္တမ္းေစ့ေစ့ ေနထုိင္ႏုိင္ပါေစ၊ တျခားသူမ်ားကို ကူညီေပးေနသူေတြ ျဖစ္ၾကပါေစလုိ႔ က်မ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/articles/2-articles/2939-2010-04-05-07-01-12

၂၀၀၈- ၂၀၁၀ ဆန္ ့က်င္ေရးႏွင့္ လူထုလွဳပ္ရွားမူ ့ေဖာ္ထုတ္ေရးေဆြးေႏြးပဲြမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊

Burma: We want Aung San Suu Kyi led "Interim Government"

2010 Toronto Thingyan invitation

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=ead8f986c4&view=att&th=127cbf596c171d57&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_g7mpg6sx0&zw