Monday, April 26, 2010

စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားညီလာခံ

Picture
ရက္စြဲ ။ ။ ဧျပီလ(၁၄)ရက္၊ ၂၀၁၀

သို႔ …

ႏိုင္ငံတကာ႐ွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား

အေၾကာင္းအရာ။ စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားညီလာခံသို႔တက္ေရာက ပါရန္ ဖိ္တ္ၾကားျခင္း


(၁) ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေမလ(၂၂/၂၃)ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ျပည္နယ္အထက္ပိုင္း (Buffalo) ျမိဳ႕၌ စစ္အာ ဏာ ႐ွင္စနစ္တိုက္ဖ်ကေရး
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၏ ညီလာခံတရပ္အား က်င္း
မည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

(၂) ညီလာခံအား ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။

(က)၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒအား အေျခခံက်င္းပသည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ျပည္တြင္း ျပည္ပ ႐ွိ ႏိိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအားလံုး
တစုတစည္းတည္းစုစည္း၍ ေတာ္လွန္သည့္ ဘံုႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ် မွတ္ႏိုင္ရန္ ။


(ခ)စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္အား နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအား လံုး စုစည္း ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္း၍ ထိေရာက္သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မူေပၚလစီမ်ား၊ တညီတညႊတ္တည္း လုိုက္ပါ ေဆာင္ ရြက္ ႏိ္ုင္ သည့္နည္း လမ္းမ်ားခ်မွတ္ေဖၚေဆာင္ႏုိုင္ရန္ ။


(ဂ)အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ ငန္း စဥ္မ်ား၊
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရန္ ။


(ဃ)ခုိင္မာက်စ္လစ္သည့္ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာေဆာင္ေသာ စုဖြဲ႔မႈမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္း ျပင္ဆင္ ရန္ ။

(င)၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိုင္လ(၃/၄) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ “ စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အား စု မ်ား မဟာဗ်ဴဟာညီလာခံ”မွ
ခ်မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္(၆)ရပ္အား ဆက္လက္အ ေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္။ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ႏိုင္ရန္။
ထိုႏို္င္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားတိုးျမွင့္လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ။


(စ)ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ မူေပၚလစီမ်ားအား မွန္ကန္စြာဦး ေဆာင္ႏိုင္သည့္ႏိုင္ငံ ေရးအရ စြမ္းေဆာင္မႈ႐ွိသည့္
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စုဖြဲ႔မႈအင္အားစုမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ။
(၃) ထိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ မိမိတို႔၏ “စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားညီလာခံ
သို႔ တက္ေရာက္ပါရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္ ။


ညီလာခံဖိတ္ၾကားေရးဆပ္ေကာ္မတီ

- ကိုကိုေလး (415) - 203 0541 / kokophoto@yahoo.com
- ကိုရဲထြဋ္ (347) – 226 0572 / yehtut@yahoo.com
- ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (607) -339 6054 / hagyaw@gmail.com
- ကိုခြန္ထြန္းေတာက္ (301) – 706 1591 / hkuntheinhtoon@gmail.com
- ကိုစိုးမိုး (518) – 522 8253 / soemoe62@yahoo.com
- Dr- ခင္စိန္ (919) -730 7956 / drk_sein@yahoo.com
- ကိုမင္းႏိုင္ (716)- 715 3329 / bago8888@gmail.com
- ကိုစိုင္း (510)- 415 2289 / sai18218@yahoo.com
- ကိုေဇာ္ကိုႏိုင္ (518) – 772 5038 / zaw_kk@yahoo.com
Picture
April 14, 2010

To:
International Burmese democratic forces and friends of Burma who would love to see Burma as a free democratic country.

Subject:
Invitation of International Burma Democratic Conference for Abolishing
Military Dictatorship.

  1. International Burma Democratic Conference for Abolishing Military Dictatorship will be held in Buffalo, New York, United Sates of America on May 22-23, 2010.
  2. The conference will be held for following aims and objectives:
a) To lay out common strategies collectively by the democratic forces inside Burma and abroad for fighting against a sham
2010 Election based on an undemocratic 2008 Constitution.
b) To discuss intensively and draw effective strategies and policies by finding common grounds and reaching agreements to fight
against the military dictatorship.
c) To promote democracy and equal rights and self determination for all ethnic nationalities, to establish a federated state and to
progress national reconciliation process.
d) To prepare collectively for establishing a solid functional foundation reflecting national characteristics.
e) To strengthen and adhere to accomplish six political objectives adopted by the Strategic Conference of the Burma Democratic
Forces to Abolish Military Dictatorship held on July 3 - 4, 2009.
f) To promote and shape up the emergence of capable leadership and a collective leading core group to fulfill political objectives
and policies adopted at the upcoming conference.

3. We are committed to call this conference for above aims and objectives and you are cordially invited to participate and contribute
your leadership for the sake of the citizen of Burma who are suffering under military dictatorship almost a half century.

Conference Invitation Sub-Committee

Htun Aung Gyaw (607) 339-6054 hagyaw@gmail.com
Ko Ko Lay (415) 203-0541 kokophoto@yahoo.com
Ye Htut (347) 226-0572 yehtut@yahoo.com
Khun Htun Tauk (301) 706-1591 hkuntheinhtoon@gmail.com
Soe Moe (518) 522-8253 soemoe62@yahoo.com
Dr. Khin Sein (919) 730-7956 drk_sein@yahoo.com
Min Naing (716) 715-3329 pago8888@gmail.com
Ko Sai (510) 415-2289 sai18218@yahoo.com
Zaw Ko Naing (518) 772-5038 zaw_kk@yahoo.com

http://buffaloconference.weebly.com/index.html

26 April 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/ad0516j26 April 2010 Yeyintnge Diary

အၾကတ္ေန ့ဗံုးေပါက္ ကြဲမႈ အိုစာမာဘင္ လာဒင္ တည္ေထာင္ သည့္ အယ္ကာယီဒါး လက္ခ်က္ ဟု စစ္အစိုးရ အရာရွိ တစ္ဦး ေျပာ

ဟိန္းခိုင္ထြန္း

ဗံုးကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အနီးတြင္ရွိ သည့္ X2O မ႑ပ္အား ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ၿပီး မိနစ္အနည္းငယ္ အၾကာတြင္ Freedom News Group မွ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေန ့သႀကၤန္ အၾကတ္ ေန ့က ဗံုးေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းသည္ အာဖဂန္ နစၥတန္ လွ်ိဳ ေျမာင္ေတာင္ၾကား
မ်ား တြင္ အေျခစိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာသို ့ကြန္ယက္ျဖန္ ့လုပ္ကိုင္သည့္ အယ္ကာယီးဒါး အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ ့၏
လက္ခ်က္ ျဖစ္သည္ ဟု သူယူဆေၾကာင္း စစ္အစိုးရ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ တစ္ဦးက စေနေန ့က ၀န္ထမ္းမ်ား
ႏွင့္ ေတြ ့ဆံုပြဲ ကို ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ျပဳလုပ္ စဥ္ ေျပာၾကား လိုက္သည္ ဟု Freedom News Group
ကသတင္းရရွိသည္။

ယခင္ တစ္ပတ္ စစ္အစိုးရ သတင္းစာမ်ား တြင္ ေလ့လာသူ တစ္ဦး ဟု ကေလာင္အမည္ခံထားသည့္ ေဆာင္း
ပါးရွင္က ျပည္ပ အေျခစိုက္ အမ်ိဳးသား ညႊန္ ့ေပါင္း အစိုးရ အဖြဲ ့၏ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစိန္၀င္း အပါအ၀င္း
ျပည္ပ အေျခစိုက္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေရးက်ိဳးပမ္းသည့္ အဖြဲ ့မ်ား ကို စြပ္ဆြဲထားသည္။

စစ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ထိုဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ၏ တရားခံသည္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ဗံုးေပါက္ကြဲၿပီး သီတင္း ႏွစ္ပတ္
နီးပါးၾကာသည္ အထိ ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။စေနေန ့က အဆိုပါ အရာရွိ ၏ ေျပာၾကားခ်က္ သည္
ေနျပည္ေတာ္ ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား အၾကား ေဆြးေႏြး ျငင္းခံုစရာ သတင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ေနသည္။

ဗံုးေပါက္ကြဲၿပီး ေနာက္ ရဲစခန္း၊ရယက ရံုးမ်ား ႏွင့္ လမ္းဆံု မ်ား တြင္ သတင္းေပး ႏိုင္ပါက ဆုေတာ္ေငြမ်ား ခ်ီးျမင့္ မည္ ဟု ေရးသား ထားသည္။

Freedom News Group မွ ရရွိေသာ သတင္း တစ္ခုအရ အေနာက္ႏိုင္ငံ သံရံုးတစ္ခု မွ ထိုဗံုးကြဲမႈ သည္
ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ ့အစည္း မ်ား၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ ေလ့လာခ်က္ တစ္ခု
ကို စစ္အစိုးရ အရာရွိ မ်ားထံ ၿပီးခဲ့သည္ ့ သီတင္းတစ္ပတ္ က ေပးပိုထားသည္ ဟု သိရသည္။(Freedom News
Group မွ ထို သတင္းကို အတည္မျပဳ ႏိုင္ပါ)

ျပည္သူမ်ားက မူ ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈ သည္ စစ္အစိုးရ၏ လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ ဟု ယံုၾကည္ေနခိုက္ စစ္အစိုးရ က
အယ္ကာယီဒါ ၏ လက္ခ်က္ ျဖစ္သည္ ဟု ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ရွိ တကၠသိုလ္ ပါေမာၡ
တစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ေၾကာင့္ ၁၀ ေယာက္ ေသသည္ ဟု စစ္အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

ဗံုးေပါက္ ကြဲ မႈ မျဖစ္ခင္တြင္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီး က ရန္ကုန္ေဆးရံု အုပ္ႀကီး အား အေရးေပၚ ကုသေဆာင္မ်ား
သႀကၤန္ ကာလ အတြက္ အသင့္ ရွိေနရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ဗံုးေပါက္ ကြဲ မႈ ၿပီးေနာက္ တိုက္ခိုက္မႈ အမ်ိဳးအစား
မွ လက္ပစ္ ဗံုး ျဖစ္သည္ ဟု Freedom News က ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေန ့ညေန ၆ နာရီ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ ဗဟိုေထာက္လွမ္းေရး ဧဂ်င္စီ ၏ မွတ္တမ္း မ်ား အရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ေဆာ္ဒီ
အင္ဂ်င္နီယာ ႏွင့္ ဘီလွ်ံနာ သူေဌး အိုစမာဘင္လာဒင္ တည္ေထာင္သည့္ အယ္ကာယီဒါ အဖြဲ ့ႏွင့္ ဆက္စပ္
သည့္ (သို ့မဟုတ္) အေထာက္အပံ့ ရယူထားသည့္ အဖြဲ ့အစည္း မရွိ ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္ထားေသာ္
လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အစၥလာမ္ အခ်ိဳ ့မွာ အယ္ကာယီဒါး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ႏိုင္သည္ ဟု ႏွစ္ေထာင္ျပည့္ ႏွစ္
အေက်ာ္က ႏိုင္ငံတကာ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသားခဲ့ဖူးသည္။

အိုစမာဘင္ လာဒင္ ၏ ေက်ာင္းေန ဘက္သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးမွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ္ လည္း စီးပြား
ေရး လုပ္ငန္း ျဖင့္ သာ အသက္ေမြးေန သူ ဟု စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိ ေဟာင္း တစ္ဦးက Freedom
News Group သို ့ေျပာသည္။အိုစမာဘင္လာဒင္ တည္ေထာင္သည့္ အယ္ကာယီဒါ အဖြဲ ့သည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ရွိ ပင္တဂြန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ႏွင့္ ကမာၻ ့ကုန္သြယ္ေရး ေမွ်ာ္စင္ မ်ား ကို ေလယာဥ္ ပ်ံေပးဆြဲၿပီး အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ထိုအဖြဲ ့သည္ ယခင္က အာဖဂန္နစၥတန္ တြင္ တာလီဘန္ မ်ား အုပ္စိုးစဥ္က ကဘူလ္း ႏွင့္ ကန္ဒါဟာ
တြင္ အေျခစိုက္သည္။ ထိုအဖြဲ ့၏ ကြန္ယက္မ်ား သည္ အေရွ့ေတာင္ အာရွတြင္ ထိုင္း၊ဖိလစ္ပိုင္၊အင္ဒိုးနီးရွား ႏွင့္ မေလးရွား တို ့တြင္ ရွိသည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေမလ ရန္ကုန္ ကုန္သြယ္မႈ ဗဟိုဌာန ႏွင့္ City Mart တို ့တိုက္ခိုက္ခံရျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာအၾကမ္း ဖက္ အဖြဲ ့မ်ား၏ လက္ခ်က္ ဟု သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ေသးသည္။

ဗံုးေပါက္ကြဲ မႈ အၿပီး မွ စ၍ စစ္အစိုးရက မီဒီယာ သမား သံုးဦး အပါအ၀င္ လူေပါင္း ၇၀ ထက္ မနည္း ဖမ္းဆီးထားသည္။

စေန ေန ့က ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့လွည္းတန္း ရွိေန အိမ္ တစ္ခု ကို ရဲတပ္ဖြဲ ့က ၀င္ေရာက္ စီးနင္းကာ ထိုအိမ္ တြင္း ေနထိုင္သည့္ ေက်ာင္း
သား အခ်ိဳ ့အား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ဟု မဇၥ်ိ မသတင္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။www.Freedom News Group .com

အေကာင္းဆံုးေျမၾသဇာအဖြဲ႔မွ တာဝန္ခံ ကုိေက်ာ္ေက်ာ္၏ စက္တင္ဘာလႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ရင္တြင္း ခံစားခ်က္ ……

ျမန္မာျပည္တြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာလလႈပ္ရွားမႈတြင္ကိုယ္တုိင္ကုိယ္က် ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာျပည္တြင္း ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ႔(လူငယ္)လူထုတရပ္လံုးအတြက္ စေတးခံ အေကာင္းဆံုးေျမၾသဇာအဖြဲ႔မွ တာဝန္ခံ ကုိေက်ာ္ေက်ာ္၏ စက္တင္ဘာလႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ရင္တြင္း ခံစားခ်က္ ……

၂၆ ရက္ေန႔ တြင္ စတင္ ပစ္ခတ္ခံရျပီး အလံု သခင္ျမပန္းျခံဘက္ ခ်ီတက္ေနၾကပံု


ဆရာေတာ္ ဦးေနမိႏၵ ႏွင့္ ေျမၾသဇာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား -

က်ေနာ္တုိ႔ျမန္မာႏွိင္ငံမွာ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းခဲ့တဲ့တေလ်ာက္မွာ ဒီနအဖရဲ့ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္မွာတသက္လံုးဒီအတုိင္းၾကီး အေၾကာက္တရားလြမ္းမုိးျပီးေနသြားလုိ႔ မရေတာ့ဘူးလုိ႔သိလုိက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာအရင္ဆံုးလုပ္ျဖစ္တာက ဒီအက်င့္ပ်က္ အစုိးရကုိ ပယ္ခ်ဖုိ.အတြက္ လူထုအေပၚ ထာဝရေႏြးေထြးမႈေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ယံုၾကည္တဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ဆုိတာကုိ
အရင္ေလ့လာျဖစ္ခဲ့တယ္။ တဆက္တည္းမွာပဲေတြသင့္သူကုိေတြ။လုိအပ္တဲ့ပညာယူသင့္တာ ယူေဆြးေႏြးသင့္တာ ေတြေဆြးေႏြးျပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုကုိ အခုိင္အမာခ်လုိက္တယ္။ လူထုတရပ္လံုးႏွင့္ေနာင္မ်ိဳးဆက္ အားလံုးအတြက္ေရွ႔မွ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေပးမဲ့-အစေတးခံလူငယ္မ်ားနဲ႔ သမုိင္းဝင္သာဓုကန္ေစတီ (ေရႊျပည္သာျမိဳ႔သစ္)မွာ အေကာင္းဆံုးေျမၾသဇာ ဆုိတဲ့အဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းၿပီး ေအာက္ပါအလုပ္ေတြဆက္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။။
(၉-၁-၂၀၀၅)ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားမွလူငယ္မ်ားအားစည္းရံုးျခင္း။ ေက်ာဘက္တြင္ (?) တံဆိပ္နွင့္ေရွ႔ တြင္စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္စာမ်ားေရးသားထားေသာ(T-shirt)မ်ားအခမဲ့ျဖန္.ျဖဴးဝတ္ေစျခင္း။ေဘာပင္-ေသာ့ခ်ိတ္)မ်ားျပဳလုပ္ ေဝျခင္း။ နအဖ ဆန္႔က်င္စာမ်ားအား ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းကပ္ျခင္း။ၿမိဳ.နယ္မ်ားရွိရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ျဖန္႔ေဝက်ဲခ်ျခင္း။
အဖြဲ.လူငယ္မ်ားႏွင့္ေတြ.ဆံုေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္းမ်ားစဥ္ဆက္မပ်က္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။။ဒီလုိျဖတ္သန္းလာရင္းနဲ.စက္တင္ဘာသံဃာေတာ္မ်ားဦးေဆာင္တဲ့
လႈပ္ရွားမႈႀကီးမွာဆရာေတာ္မ်ားရဲ.လံုၿခံဳေရးႏွင့္ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးႏွင့္ေက်ာင္းသား လူငယ္ထုတရပ္လံုးပါဝင္လွဳတ္ရွားေဆာင္ရြက္နုိင္ေစဖို႔အတြက္ျပည္တြင္းျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ.မ်ားနည္းတူတ
ဖက္တလမ္းကပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ဒီလုိေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ (နအဖ) မွလုိက္လံ စံုစမ္းဖမ္းဆီး ဖို႔ႀကိဳးစား ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာသူတုိ႔ဖမ္းဆီးတာကုိမခံပဲ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမကုိ ထြက္လာခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ ဆက္လက္ ေတာ္လွန္သြားမွာျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္းက်န္ရွိတဲ့ ဗကသ၊ (၈၈) ႏွင့္က်န္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား။ျပည္တြင္းရွိလူထုတရပ္ လံုးအတြက္ တက္ႏုိင္တဲ့ဘက္က ဆက္လက္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတာ အသိေပးလုိက္ပါတယ္။။

စက္တင္ဘာလႈပ္ရွားမႈ တစိတ္တေဒသ … … …

(၂၄-၉-၂၀၀၇) - ေရႊတိဂုံအေရွ.ဘက္မုဒ္မွစတင္ ထြက္ျပီးဗားကရာလမ္းအတုိင္း။ တဆင့္ လွည္းတန္းလမ္းဆုံ မွတဆင့္ ရွစ္မုိင္လမ္းဆံု။ တဆင့္က်ိဳက္ဝိုင္း-ဘုရားလမ္း။ တဆင့္ကမာၻေအးဘုရားရင္ျပင္တြင္ သံဃာတပ္ေပါင္းစု ဆရာေတာ္မ်ားမွအေထြေထြ တရားမ်ားေဟာၾကားၿပီးလမ္းခြဲ …..။

(၂၅-၉-၂၀၀၇) - ေၾကးသြန္းဘုရားေရွ႔တြင္သပိတ္ စခန္းဖြင့္ျပီးေယာက္လမ္းအတုိင္းခ်ီတက္။ဆူးေလဘုရားေရွ႔ တြင္သံဃာေတာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ၊ အႏုပညာရွင္မ်ား မွ တရားေဟာျပီး သိမ္ျဖဴလမ္းအတုိင္း။ တဆင့္ပုဇြန္ ေတာင္။ေက်ာက္ေျမာင္းတုိ.မွျဖတ္ျပီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ပန္းျခံလမ္း။ တဆင့္ေၾကးသြန္းဘုရားေရွ႔တြင္ သံဃာတပ္ေပါင္းစု ဆရာေတာ္မ်ားမွအေထြေထြတရားမ်ားေဟာၾကားျပီးလမ္းခဲြ………။

(၂၆-၉-၂၀၀၇) - ေန.လည္(၁၁း၃၀)နာရီခန္.တြင္ေၾကးသြန္းဘုရားေရွ.တြင္စုေဝးေရာက္ရွိေနေသာသံဃာေတာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ျပည္သူလူထုအတြင္းသုိ႔စစ္ကားမ်ား။ လံုထိန္းကားမ်ား။ နအဖလက္ကုိင္ဒုတ္(ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ
ခုိး၊ ဆုိး၊ ႏွိဳက္)မ်ားဦးေဆာင္ျပီး အၾကမ္းဖက္ရုိက္ႏွက္၊ ဖမ္းဆီး၊ ႏွိပ္စက္၊ ပစ္ခတ္မႈမ်ားလူမဆန္စြာျပဳလုပ္လာသျဖင့္ ေၾကးသြန္းဘုရားအေနာက္ဖက္ရွိေညာင္တုန္းေက်ာင္းတုိက္အတြင္း တြင္ ဆရာေတာ္မ်ားစုစည္းျပီးအင္အား(၇၀၀၀)
ခန္႔ျဖင့္ ေရႊွဂံုတုိင္လမ္းအတုိင္းထြက္ခြါလာရာ (NLD) ရုံးတြင္းမွသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ခ်ီ တက္ဆႏၵျပၾကရာလမ္းတေလ်ွာက္တြင္နအဖအာဏာမပုိင္မ်ားက မိမိတုိ.ကဲ့သုိ့.အၾကမ္းဖက္ခံရျပီး ကြဲထြက္သြားေသာ
တပ္ေပါင္းစုမ်ားႏွင့္မစုမိေစရန္္ လုိက္လံျပီးခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္းပိတ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ လုိက္လံေႏွာက္ယွက္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္းဘုရင့္ေနာင္လမ္း(ကႏၷားလမ္း)ရွိ သခင္ျမပန္းၿခံေရွထိ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကရာဆူးေလဘက္ တက္မည့္ ဘက္မွပိတ္ဆုိ.ထားျခင္းခံရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းကာ ဘုရင့္ေနာင္ဘက္သုိ႔ ထပ္မံခ်ီတက္ခဲ့ပါတယ္။အလံုၿမိဳ႔နယ္ဆင္မင္းေစ်းနား အေရာက္တြင္ေရွ႔ေနာက္ႏွစ္ဘက္ညွပ္ျပီးထပ္မံပိတ္ဆုိ႔ခံရပါတယ္။ (၂)မိနစ္အတြင္းလူစုခြဲခုိင္းျပီးပစ္ခတ္။ရုိက္နွက္ခံရပါတယ္။နာရီဝက္ခန္.အၾကာတြင္ဆင္မင္ေစ်းဘက္မွာ နအဖအရာရွိမွ
သံဃာေတာ္မ်ားျငိမ္သက္တိတ္ဆိတ္စြာျဖင့္ႏွွစ္ပါးစီသြားခြင့္ျပဳျပီးသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္လူထုကု္ိျဖိဳခြဲခဲ့ပါတယ္။

(၂၇-၉-၂၀၀၇)-က်ိဳက္ကဇံကြင္းအနီး အထက(၃)ေက်ာင္းအေရွ႔တြင္ဆႏၵျပေက်ာင္းသား၊ သံဃာ၊ လူထုအား ဖမ္းဆီး ပိတ္ဆုိ႔ ထားေသာစစ္တပ္လံုထိန္းႏွင့္ စြမ္းအားရွင္မ်ားအားျပန္လည္ပိတ္ဆို႔ျပီးျပန္လြတ္ေပးရန္ေတာင္းဆုိျခင္း။ တုိင္ကီ မ်ားခ်ၿပီးေတာေခ်ာက္ေမာင္းထုတ္သလုိထုျခင္းကမာၻမေၾက သီဆုိျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ခြတ္ေဒါင္းအလံလြွင့္ထူျပီး
အင္အားျဖည့္ လာေရာက္္ပူးေပါင္းေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား။ ေက်ာင္းၾကိဳရန္ ေရာက္ရွိေနေသာေက်ာင္းသား မိဘမ်ားႏွင့္လူထုအားတာေမြအဝိုင္းထိတ္မီးပိြဳင့္ဘက္မွတရၾကမ္းေမာင္းဝင္တုိက္သတ္။ ပစ္ခတ္ ၊ရုိက္ႏွက္၊ ဖမ္းဆီးေခၚ ေဆာင္ကာလူစုခြဲျဖိဳခြင္းခဲ့ေသာ္လည္း-ကႏၷားလမ္းတေလ်ာက္ဆႏၵျပေနေသာေက်ာင္းသား တပ္ေပါင္းစုႏွင့္ထပ္မံ အင္အား ျဖည့္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရာ ဆင္မလုိက္အေဝးေျပးဝင္းအနီးတြင္ထပ္မံပစ္ခတ္ၿဖိဳခြဲလူစုခြဲျခင္းခံရျပန္ပါသည္။

၂၅)ရက္ေန႔ထိ ခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ တစံုတရာေႏွာက္ယွက္မႈမရွိေသာ္လည္း (၂၆) ရက္ေန႔ (၁၁း၃၀) ခန္႔တြင္ ေၾကးသြန္းဘုရား ေရွ႔တြင္ သပိတ္ စခန္းဖြင့္ေစာင့္ေနၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ား။ေက်ာင္းသားမ်ား။ လူထုမ်ား ၾကားထဲသုိ႔ တရုပ္ႏု္ိင္ငံမွလာဘ္ထုိးထားေသာ (Faw)ကားႀကီး(၆)စီးႏွင့္စစ္သားမ်ား၊ လုံထိန္းမ်ား၊ဒိုင္နာလုိင္းကား(၃)စီးႏွင့္နအဖ၏ လက္ကုိင္ဒုတ္(ႀကံ့ဖြတ္-စြမ္းအားရွင္မ်ား)မီးသတ္ကားအေသး(၂)စီးတုိ႔ဟာ ယာယီသပိတ္စခန္းထဲသုိ႔ တရၾကမ္းေမာင္း ဝင္ ရုိက္ႏွက္လူစုခြဲခိုင္းျခင္း၊သံဃာေတာ္ႏွင့္လူထုတခ်ိဳ႔အား ပိတ္ထား ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနမႈ၊အေပၚစည္းအျပင္ရွိလူထုမ်ားမွ၄င္းတုိ႔အား ဖြင့္ခုိင္းျခင္းၾကိမ္းေမာင္းျခင္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဖိအားေပးေနျခင္းအေပၚ စစ္အာဏာရွင္ငရဲမေၾကာက္သူမ်ားမွ တဆင့္ တုိးပစ္ခတ္ျခင္း။မ်က္ရည္ယုိဗံုးခြဲျခင္းျဖင့္ထပ္မံျပဳလုပ္လာသျဖင့္ သံဃာတပ္ေပါင္းစု၊ ေက်ာင္းသား၊လူထုသည္ ဗဟန္း (၃)လမ္း၊ၾကားေတာရလမ္း၊ေရႊဂံုတိုင္လမ္း၊အသီးသီးအဖြဲ.ကြဲထြက္ျပီး(၁)နာရီတြင္ စတင္လမ္းေလ်ာက္ဆႏၵျပမည္ ဆုိေသာ္လည္း နအဖ မိစာၱေတြ၏အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္အသီးသီး ကြဲထြက္လာသည့္အင္အားျဖင့္ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လမ္းေလ်ာက္ ဆႏၵျပေမတၱာပုိ႔ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိထြက္ခဲ့တဲ့ ခ်ီတက္ရာလမ္းတေလ်ာက္မွာလည္း ငယ္ငယ္ကစိမ္ေျပး တမ္း ကစားသလုိပဲလုိက္လံေႏွာက္ယွက္ ပိတ္ဆိုု႔မႈမ်ားေတာက္ေလ်ာက္လုပ္လာပါတယ္။ျငိမ္းခ်မ္းစြာေမတၱာပို႔ ဆႏၵျပေနတဲ့တပ္ေပါင္းစုမွာ လက္နက္ဆုိလုိ႔အပ္တုိတေခ်ာင္းေတာင္မရွိေသာ္လဲ လုိက္လံေႏွာက္ယွက္ေနတဲ့ဘုရား တည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္ေနတဲ့ ဘုရားတကာေတြရဲ့လက္ကုိင္ဒုတ္ တပည့္ေက်ာ္ေတြရဲ့လက္ေတြထဲမွာေတာ့ အေသး ဆံုးနံပါတ္ဒုတ္နဲ႔အၾကီးဆံုး(40 နဲ.M-16)တြဲထားတဲ့လက္နက္ေတြနဲ႔လစ္ရင္လစ္သလုိေခ်ာင္တဲ့ေနရာမွာအေပ်ာက္ ရုိက္ျဖိဳခြင္းဖုိ႔လုိက္လံေႏွာက္ယွက္ပိတ္ဆုိမႈေတြလုပ္ေသာ္လဲ သံဃာတပ္ေပါင္းစုခ်ီတက္္ရာလမ္းတေလ်ာက္မွာ လူထု ပါဝင္လာျခင္း။ဆရာေတာ္မ်ားကံေဆာင္ျခင္းအေပၚ ဝမ္းသာမ်က္ရည္ဆို႔ျခင္း၊နအဖအၾကမ္းဖက္ျခင္းအေပၚေမတၱာပ်က္ ဝမ္းနည္းမ်က္ရည္ဆို႔ျခင္းမ်ားျဖင့္ အားေပးဆုေတာင္းမႈမ်ားရွိခဲ့ျခင္းမ်ားျဖင့္ ကံေဆာင္သံဃာေတာ္မ်ား။ ေက်ာင္း သားမ်ား။ NLD လူငယ္မ်ားႏွင့္လူထုအတြက္ အားျဖစ္ေပၚလ်က္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ဆႏၵျပ ေမတၱာပုိ.ခဲ့ၾကပါတယ္။။

((( စာႂကြင္း - ခ်ီတက္ရာ လမ္းတေလ်ာက္တြင္ သံဃာေတာ္မ်ားမွေမတၱာပုိ႔ျခင္း။ NLDလူငယ္မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားမွသံဃာေတာ္မ်ား၏လံုျခံဳေရးအတြက္ လက္ျခင္းခ်ိတ္ျပီးေဘးဘယ္ညာ ကာရံေပးထားျခင္း။ ဘာသာေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာလူထုမွ သံဃာေတာ္မ်ား လူထုအတြက္ နအဖ ကုိ ေမတၱာပုိ႔အမွ်ေဝျခင္းအေပၚနအဖ မွအၾကမ္းဖက္သည့္ အတြက္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ဆႏၵျပျပည္သူလူထုႀကိီးတုိ႔ ဘုရားေျခေတာ္ရင္းေတြမွာ ေသြးေျမက်ကုန္ပါျပီ။ သံဃာေတာ္ မ်ားကုိလက္အုပ္ခ်ီပူေဇာ္ေပးပါ။အားေပးပါ။ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကပါဟုလမ္းတေလ်ာက္ ေႂကြးေၾကာ္ၾကပါတယ္ )))
ေက်ာ္ေက်ာ္(တာဝန္ခံ)
လူထုတရပ္လံုးအတြက္ စေတးခံ
အေကာင္းဆံုး ေျမၾသဇာ အဖြဲ႔
www.thebestmanure.org
tbmstk1@gmail.com

ေရြးေကာက္ပြဲ ရာသီတြင္ မီဒီယာမ်ား ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ လက္ကိုင္တုတ္ မျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳသင့္မီဒီယာသည္ ႏိုင္ငံေရးေၾကာ္ျငာ မထိုးမိေစရန္ ဆရာလူထုစိန္ဝင္း တိုက္တြန္းထား ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ၾကမည့္ ပါတီဝင္ လူပုဂၢိဳလ္ အသီးသီးတို႔၏ အင္တာဗ်ဴးမ်ားသည္ ဂ်ာနယ္မ်ား အေနႏွင့္ အခမဲ့ဝါဒ ျဖန္႔ေပးေနျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာ ခမရဘဲ ေႀကာ္ျငာ ေပးေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာလူထုဦးစိန္ဝင္းက လွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး သတင္းမ်ားအား ေဖာ္ျပေပးေနသည့္ ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ကိုယ္စား အခမဲ့ ဝါဒျဖန္႔ေပးေနသလို ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ကိုယ့္ထမင္း ကိုယ္စားကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ လက္ကိုင္တုတ္ အျဖစ္ အသံုးခ်ခံဘဝသို႔ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ''ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီမဆို၊ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးသမားမဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေကာင္းေအာင္ လုပ္မွာပါလို႔ ေျပာၾကမွာခ်ည္းပဲ။ ဒီမိုကေရစီရရင္ ဘာလုပ္ၾကမယ္ဆိုၿပီးေျပာၾကမွာပဲ။ အဲ့ဒါေတြက သူတို႔တရား ေဟာတဲ့အခါ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိတဲ့အခါမွာ သူတို႔ဝါဒေတြကို လိုက္ေရးလို႔ မရဘူး။ မီဒီယာေတြအေနနဲ႔က ဒီႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ဘယ္လိုမူဝါဒနဲ႔လုပ္မယ့္ပါတီေတြလဲ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီလုပ္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဘယ္သူေတြလဲ။ ဒီလူေတြရဲ႕ Profile ကို ျပည္သူလူထုသိေအာင္ လုပ္ေပးရမွာ။ အခုခ်ိန္မွာက ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဒီႏိုင္ငံေရးလုပ္မယ့္သူေတြကို တိုင္းျပည္က ဘယ္သူမွမသိဘူး။ အဲ့ဒီလို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ Profile ကို ျပည္သူလူထုကသိမွဘယ္သူေတြကို မဲေပးသင့္တယ္၊ ဘယ္သူေတြကို မဲမေပးသင့္ဘူးဆိုတာ ျပည္သူလူထုက ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကမွာ''ဟု ဆရာလူထုဦးစိန္ဝင္းက လွ်ပ္တစ္ျပက္သတင္းဂ်ာနယ္မွတစ္ဆင့္ အႀကံျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီသတင္းမ်ားသည္ မည္သူက ဘာေျပာသည္၊ မည္သူကဘာလုပ္မည္ ဟူသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ေျပာစကားမ်ားကိုသာ ေရးသားေဖာ္ျပၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသို႔ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ေျပာစကားမ်ားကို ေဖာ္ျပေရးသားမည့္အစား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဝါဒမ်ားကို ျပည္သူ အမ်ားသိရွိနားလည္ေအာင္ ေရးသားေဖာ္ျပေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၆ဝပါတီေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မီဒီယာသတင္းသမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔သြားကာ အင္တာဗ်ဴးျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေအာက္တြင္ ဖြင့္ထားသည့္ သတင္းေထာက္အသင္း၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကသာ Press Conferenee fhလုလုပ္ၾကရေၾကာင္း၊ ပါတီမ်ား၏ ဝါဒျဖန္႔ေၾကာ္ျငာမ်ားကို သတင္းေထာက္ အသင္းသို႔ လာပို႔ၾကရေၾကာင္း (၁၉၆ဝ)ခုႏွစ္၊ ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာ၊ အိုးေဝသတင္းစာ၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ သူရိယသတင္းစာမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ဆရာလူထု ဦးစိန္ဝင္းက ေျပာျပခဲ့သည္။ ''ဆရာတို႔ေခတ္မွာ ဦးလွတို႔ လူထုေဒၚအမာတို႔က စည္းကမ္းထုတ္ထားတာရွိတယ္။ ဘယ္သတင္းေထာက္ကမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီၤမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ မပါခဲ့ၾကဘူး။ ဦးေလးလွရဲ႕တူတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ သူကႏိုင္ငံေရးပါတီမွာပါခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီပါတီမွာအမတ္ျဖစ္သြားတယ္။ ေနာက္ဆံုး သူ႕ကိုေတာင္ ဆရာတို႔တိုက္က ထုတ္ပစ္လိုက္တယ္။ အဲ့ဒီလိုမ်ဳိး ဆရာတို႔ေခတ္က စည္းကမ္းတိက်ခဲ့တာ'' ဟု ရွင္းျပေျပာဆိုခဲ့သည္။
ဖိုးစိုင္း
မူရင္း SnapShot News Journal

ၿပည္သူကိုခ်စ္တာလား အာဏာကိုခ်စ္တာလား '' သီရိမင္းလြင္ ''

2010 04 23 - Those wishing to form political parties

http://ifile.it/cogdf6s2010 04 23 - Those Wishing to Form Political Parties

Than Shwe: Unmasking Burma’s Tyrant

http://ifile.it/apwc914Than Shwe Unmasking Burma Tyrant

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ “ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ ဦးေက်ာ္သူ” ႏွင့္ ဘားမားပါပါရာဇီ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ ခ်ီးျမွင့္ဂုဏ္ျပဳပြဲ အခမ္းအနားကို ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား စုစည္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳသည့္ အခမ္းအနား တစ္ရပ္ကို ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္ၿမိဳ႕၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၂၄.၄.၂၀၁၀ (စေနေန႔) ညေန (၅း၀၀)နာရီမွ (၇း၀၀)နာရီအတြင္း က်င္းပခဲ့ရာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ရဲ႕ Citizen of Burma ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူမွ ရရွိသြားခဲ့ပါသည္။

ဆုရရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူအား သြားေရာက္ၿပီး ေမးျမန္းခဲ့ရာ ဦးေက်ာ္သူမွ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

Burma : မဂၤလာပါ ဦးေက်ာ္သူ ။ အခု Citizen of Burma အဖြဲ႔အစည္းက ခ်ီးျမွင့္တဲ့ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုကို ရရွိသြားတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတင္းၾကားသိရပါတယ္။ အဲဒီ သတင္းက မွန္ပါသလား ခင္ဗ်ာ။

ေက်ာ္ : သတင္းမွန္ မမွန္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း မသိေသးဘူး။ ခုနကေတာ့ မူဆယ္ နာေရးကူညီမႈအသင္း ကေနၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကို ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားတယ္။ အင္တာနက္မွာ ပါေနၿပီလို႔ ေျပာတယ္။ ကိုေက်ာ္သူ ၀မ္းသာပါတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အေၾကာင္းၾကားတယ္။ အိမ္ေရာက္ေတာ့ အိမ္မွာျပန္ၾကည့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အီးေမးလ္ထဲမွာ ဘယ္သူဆီကမွ ဘာမွ မေရာက္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ Citizen of Burma ဆိုဒ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အဲဒီမွာ “ ေက်ာ္သူဆုရတယ္ ” ဆိုၿပီးေတာ့ စာတစ္ေၾကာင္းပဲ ေတြ႔တယ္။

Burma : ဆုရတယ္လို႔ အဲဒီ စာေၾကာင္းေလး ေတြ႔လိုက္ရတဲ့အခါမွာ ဦးေက်ာ္သူအေနနဲ႔ ဘယ္လိုခံစားရပါသလဲ။

ေက်ာ္ : ဘယ္လိုခံစားရသလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ပိုၿပီးေတာ့ တာ၀န္ရွိသြားၿပီ။ ပိုၿပီးေတာ့ ဒီထက္မက အမ်ားႀကီး ျပည္သူေတြကို ေပးဆပ္ဖို႔ တာ၀န္ေတြ ပိုလာၿပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။

Burma : အရင္တုန္းကလည္း ျပည္သူ႔ဘက္သား အႏုပညာသမားဆိုၿပီးေတာ့ ဆုကို ဦးေက်ာ္သူ ရခဲ့ေသးတယ္ေနာ္။ အဲဒီိဆုကို ဘယ္ခုႏွစ္က၊ ဘယ္ဌာနကေန ေပးတယ္ဆိုတာကို မွတ္မိပါေသးလား။

ေက်ာ္ : ျပည္သူ႔ဘက္သား အႏုပညာသမားက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ေပးတာပါ။ အဂၤလန္ေရာက္ ျမန္မာျပည္သူေတြ ျပည္သားေတြ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔ကေနၿပီးေတာ့ ခ်ီးျမွင့္တာပါ။ အဲဒါ သူတို႔ သႀကၤန္ပြဲလုပ္ရင္းနဲ႔ အဲမွာ ျပည္သူ႔ဘက္သား အႏုပညာသမားဆိုၿပီးေတာ့ ဆုေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကို ခ်ီးျမွင့္လိုက္တာပါ။

Burma : အရင္တုန္းက ဦးေက်ာ္သူက ႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ အႏုပညာသမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ ႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ အႏုပညာသမား ျဖစ္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ အကယ္ဒမီဆုေတြလည္း ရရွိခဲ့တယ္။ ဒါ႐ိုက္တာဆုေတြလည္း ရရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီ အကယ္ဒမီဆုေတြရလို႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔ အခု လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္လို႔ ရရွိတဲ့ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုကို ရတဲ့အခါမွာ ဘယ္လို ကြာျခားသလဲ။ ခံစားခ်က္ေပၚမွာေပါ့။
ေက်ာ္ : ႐ုပ္႐ွင္အကယ္ဒမီဆု ဆိုတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ႐ုပ္႐ွင္ကား တစ္ကား႐ိုက္တယ္ဆိုရင္ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈကို ပီျပင္ေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ ဇာတ္ေကာင္စ႐ိုက္ကို ပီျပင္ေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ ဇာတ္ေကာင္စ႐ိုက္ကို ပီျပင္ေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္တယ္ဆိုတာ အကယ္ဒမီဆုဆိုတာႀကီးကို ရည္မွန္းၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္ၾကတာမ်ားတယ္။ ဒီ ဆုရရွိေရးအတြက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ၾကတာမ်ားတယ္။ ဒီ အခု လူမႈေရးဆုဆိုတာကေတာ့ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုမွ ရည္မွန္းလို႔ မရပါဘူး။ ရည္မွန္းလို႔ မရဘူး။ ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္လုပ္ခဲ့တယ္။ ကိုယ့္တာ၀န္ ကုိယ္ေက်ခဲ့တယ္။ အဲဒီအတြက္ ျပည္သူကေနၿပီးေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳၿပီးေတာ့ ဒီ မဲစနစ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခံရတာ။ အဲဒီေတာ့ ဒီ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုကေတာ့ ျမန္မာ႐ုပ္႐ွင္ အကယ္ဒမီဆုနဲ႔ အရမး္ကို ကြာဟလြန္းပါတယ္။ အကယ္ဒမီဆုနဲ႔လည္း မႏိႈင္းယွဥ္အပ္ဘူး။ ဒီ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ ဆုဆိုတာ အင္မတန္ကို အျမတ္တႏိုး၊ ကိုယ့္ဘ၀ သမိုင္းမွတ္တိုင္တစ္ခုအျဖစ္ အျမတ္တႏိုး ထားရွိရမယ့္ ဆုလို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အခုေပးတဲ့ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုဆုိတာ ႏိုင္ငံတကာ ေအာ္စကာဆုေပးပြဲလို အဲလို ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ေပးတာကို ကၽြန္ေတာ္ သေဘာက်တယ္။ ဥပမာ - ဒီ ပထမဦးဆံုး စာရင္းအရ (၂၄)ဦးေပါ့ေလ။ အသင္းအဖြဲ႔အစည္းေရာ၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြေရာ၊ ရဟန္းသံဃာေတြေရာ (၂၄) ဦးကို ေရြးထားတယ္.။ ေနာက္ဆံုး ဆန္ကာတင္ (၅)ဦးကို ထပ္ေရြးခ်ယ္တယ္။ ဒီ ဆန္ကာတင္ (၅) ဦးကိုမွ အခမ္းအနားေန႔မွာ ဆုေပးရမယ့္ သူကို ဆႏၵမဲေပးၿပီး ဆံုးျဖတ္လုိက္တယ္။ ဒါက ေအာ္စကာဆုေပးတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး၊ ေအာ္စကာဆုဆိုတာကလည္း ဆန္ကာတင္ ဇာတ္ကား (၅) ကား ေရြးတယ္။ ဘယ္ကား ဘယ္ကားေတြပါလဲ။ ဒါ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေပးလိုက္ၿပီ။ အဲဒီ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြထဲမွာ ဒီကားကေတာ့ ဟိုကားထက္ ဘယ္လိုသာလို႔ ဓါတ္ပံုေတာ္လို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေတာ္လို႔ဆိုၿပီးေတာ့ ေပးလိုက္တာ။ ဒါကေတာ့ အင္မတန္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ဆုေပးျခင္း ေရြးေကာက္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။

Burma : အခု Citizen of Burma ကေပးတဲ့ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုကို ရရွိတဲ့အခါမွာ ဦးေက်ာ္သူအေနနဲ႔ ဒီလူမႈေရး လုပ္ငန္းဆိုတဲ့ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ထင္ပါသလား။

ေက်ာ္ : ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တစ္ဦးတည္း လုပ္တာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္အေနာက္မွာ ရွိတဲ့ အသင္းသူ အသင္းသားေတြ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ေတြအားလံုး တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္ၾကတယ္။ အလွဴရွင္ေတြကလည္း တကယ့္ကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာနဲ႔ လွဴဒါန္းၾကတယ္။ လွဴဒါန္းၾကတဲ့ အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းဟာ ေအာင္ျမင္လာတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ အတိုင္းအတာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ထိထိမိမိနဲ႔ နာေရးရွင္ေတြ ဥပမာ - သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းဆိုရင္ ေရာဂါေ၀ဒနာရွိတဲ့ ေ၀ဒနာရွင္ေတြ ေနာက္အခုဆိုရင္ သုခအလင္းစာၾကည့္တိုက္ စာၾကည့္ခန္းေတြ ဖြင့္ထားတယ္။ ေနာက္ ကေလးစာသင္တန္း အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေတြက အင္မတန္ကို အားတတ္စရာေကာင္းပါတယ္။ ကေလးေတြအတြက္ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းဆိုတာကလည္း ကၽြန္ေတာ္က ၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွာ ေမြးလာတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဦးေန၀င္း အစိုးရလက္ထက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႀကီးျပင္းလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အဂၤလိပ္စာကို အေတာ္ေလး အားနည္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ မိဘ အေဖ၊ အေမတို႔က အဂၤလိပ္စာ ဆရာ ဆရာမႀကီးေတြ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ညီဆိုလည္း အခု အေမရိကားေရာက္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အမဆိုလည္း ဆရာ၀န္မႀကီးပါ။ ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးေတြ အဂၤလိပ္စာ တတ္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဒီအဂၤလိပ္စာ အေျခခံေႏြရာသီ သင္တန္းေလးကို ကၽြန္ေတာ္ အမ်ိဳးသမီး ေရႊဇီးကြက္ကေနၿပီးေတာ့ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့တာကို ကၽြန္ေတာ္က တဖက္တလမ္းကေန အားေပးမႈေတြ ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Burma : ဦးေက်ာ္သူအေနနဲ႔ ဒီ နာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းရယ္၊ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းရယ္၊ သုခအလင္း စာၾကည့္တိုက္တို႔အျပင္ ေနာက္ထပ္ ဘယ္လိုလူမႈေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ ထပ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္သြားမလဲ ဆိုတာေလး သိပါရေစ။

ေက်ာ္ : လူမႈေရး ၀န္ေဆာင္မႈဆိုတာ ျမန္မာျပည္မွာ လိုအပ္တာေတာ့ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ဒါ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္။ အခု နာေရးကိစၥတို႔၊ ေဆးခန္းကိစၥတို႔၊ ကေလးေတြ ပညာသင္တဲ့ သင္တန္းကိစၥေတြဆိုလည္း သက္ဆိုင္ရာကေနၿပီးေတာ့ အၿမဲတမ္း လာၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးတာေတြ ဘာေတြရွိတယ္။ ဒါေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔က ထိထိမိမိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပံပိုးမႈ မရႏိုင္ဘူး။ မရႏိုင္တဲ့ အတိုင္းအတာမွာ ရတဲ့ အခြင့္အေရးတိုင္း ထိထိမိမိ အက်ိဳးရွိေအာင္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေပး အံုးမွာပဲ။ ေနာက္ထပ္ ဖြင့္လွစ္မယ့္ သင္တန္းေတြ ဆိုတာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေလာေလာဆယ္ မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။

Burma : အခု ဦးေက်ာ္သူ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြကို ႐ုပ္႐ွင္မင္းသား ဘ၀မွာေရာ၊ အခုလက္ရွိ ႐ုပ္႐ွင္႐ိုက္ နားထားတဲ့ ဘ၀မွာေရာ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္တာက အခ်ိန္ပိုေပးႏိုင္တဲ့ အတြက္လား။ အစကတည္းက လူမႈေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိခဲ့လို႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တာ လား ဆိုတာေလး ေျပာျပေပးပါအံုး။

ေက်ာ္ : ကၽြန္ေတာ္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္ ႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ေယာက္ေပါ့ေလ။ အဲဒီ အခ်ိန္ကတည္းက ဒီ နာေရးကူညီမႈအသင္းဆိုတာကို စတင္ခဲ့တယ္။ အဲေတာ့ ဒီ အႏုပညာကို ႐ွင္း႐ွင္းေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္အခုဆိုရင္ ဒီ အႏုပညာကို ခုတံုးလုပ္ၿပီးေတာ့ အႏုပညာနဲ႔ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ “ေက်ာ္သူ” ဆိုတာႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္ ျပန္အသံုးခ်ၿပီး ျပည္သူေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ေပးဆပ္ေနခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ေပးဆပ္ေနတယ္ ဆိုတာကလည္း ကၽြန္ေတာ္ကို ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက “ ေက်ာ္သူ မင္း .. ဒီဟာကို လုပ္ရမယ္။ ငါတို႔ ဘုန္းႀကီးေတြလည္း စာေအာင္ဘြဲ႔ေတြ ရတယ္။ ဒီ ဘြဲ႔ေတြ ရၿပီဆိုရင္ သာသနာျပဳတာ ပိုၿပီး ထိေရာက္တဲ့အတြက္ ေမာင္ေက်ာ္သူ မင္းကလည္း ဒီဟာကို လုပ္ပါ ” ဆိုၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ္ကုိ အားေပးပါတယ္။ ဘဘ ဦးသုခကလည္း ကၽြန္ေတာ္ကို အၿမဲတမ္း တိုက္တြန္းတယ္။ “ မင္း .. ျပင္သစ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို သိလား။ မသိပါဘူး။ အီတလီ သမၼတကို သိလား။ မသိပါဘူး။ ခ်ာလီခ်ာပလင္ကို သိလား။ သိပါတယ္။ ေအး .. ဒါပဲ။ အႏုပညာသမားဆိုတာ ဘယ္လုပ္ငန္းပဲလုပ္လုပ္ ေအာင္ျမင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းက လူသားအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းျဖစ္ဖို႔က အေရးႀကီးတယ္ ” ဆိုတဲ့ ဘဘရဲ႕ ဆံုးမ ၾသ၀ါဒကို ကၽြန္ေတာ္ အခုထက္ထိ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပဳၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ပါတယ္။

Burma : ဦးေက်ာ္သူက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ပိုင္းမွာ ႐ုပ္႐ွင္႐ိုက္တာ အပိတ္ခံထားရတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား လက္ရွိအေျခအေနမွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေပၚလစီအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္သူ ႐ုပ္႐ွင္႐ိုက္ခြင့္ ျပန္ရခဲ့လို႔ရွိရင္ ႐ုပ္႐ွင္ ျပန္႐ိုက္အံုးမွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြကိုပဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားမွာလား ဆိုတာေလး သိပါရေစ။

ေက်ာ္ : အခုခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ကို ႐ိုက္ခြင့္ေပးတယ္ ဆိုရင္လည္း မ႐ိုက္ေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ မ႐ိုက္ဘူးဆိုတာ အခုေလာေလာဆယ္ ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ႐ိုက္ကူးေနတဲ့ ႐ုပ္႐ွင္ကားေတြ၊ ဇာတ္လမ္းေတြ ပရိတ္သတ္ကို ခ်ျပေနတဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြက ပရိတ္သတ္အတြက္ ဘာ အက်ိဳးျပဳတာမွ မရွိဘူး။ ပရိတ္သတ္အတြက္ အက်ိဳးရွိမယ့္ ဥပမာ - အတၳဳပတၱိဇာတ္လမ္းမ်ိဳး၊ သမိုင္းေၾကာင္းအမွန္ ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးေတြေတာ့ အခ်ိန္ေပးၿပီး ႐ိုက္ေပးႏိုင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္ ႐ိုက္ခ်င္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က စၿပီးေတာ့ အခုခ်ိန္ထိဆိုရင္ (၃) ႏွစ္ရွိၿပီေပါ့။
အဲလို ပိတ္လိုက္တဲ့အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္ကို ပိတ္လိုက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုလည္း ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ (ဦးေက်ာ္သူမွ ႏႈတ္ခမ္းတြန္႔႐ံု တစ္ခ်က္ၿပံဳးၿပီး) ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ သူတို႔ ကၽြန္ေတာ္ကို ဒီလို ပိတ္ပင္လိုက္တဲ့အတြက္ လူမႈေရး လုပ္ငန္းေတြ ပိုၿပီးေတာ့ ေဇာက္ခ်ၿပီး လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီး တင္ပါတယ္။

Burma : ဦးေက်ာ္သူရဲ႕ နာမည္နဲ႔ Facebook မွာ kyaw thu`s fans ဆိုၿပီးေတာ့ ဆိုဒ္တစ္ခုဖြင့္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီ ဆိုဒ္ဟာ ဦးေက်ာ္သူတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သမွ်၊ လူေတြကို ကူညီေပးခဲ့တဲ့ လူမႈေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အားလံုးကို ျပည္သူအားလံုး သိရွိေအာင္၊ ကမာၻနဲ႔ အ၀န္းကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားေတြကိုေရာ၊ ကမာၻလူသားေတြကိုေရာ တင္ျပေပးထားတဲ့ အဲဒီ Fans ဆိုဒ္ကိုလည္း အပိတ္ခံ ထားရတယ္လို႔ ၾကားပါတယ္။ အဲဒါေရာ ဟုတ္ပါသလား။

ေက်ာ္ : ဟုတ္ပါတယ္။ ပိတ္ထားပါတယ္။ ပိတ္ထားတာကလည္း ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္န႔ဲ ပိတ္လည္းေတာ့ မသိဘူး။ ဒါ ကၽြန္ေတာ္ Facebook ေပၚမွာ တင္တဲ့ကိစၥေတြက နာေရးအခမဲ့ ကူညီေပးျခင္း၊ အခမဲ့ ေဆးကုသ ေပးျခင္း၊ အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားေပးျခင္း ဒီကိစၥရပ္ေတြပဲ ကၽြန္ေတာ္ တင္ထားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္း သေဘာအရ လုပ္ငန္းမွာ ေတြ႔ထိတဲ့ အတိုင္းအတာ ကိစၥေတြကို ကၽြန္ေတာ္တင္တာပါ။ ႏိုင္ငံေရး လႈံ႔ေဆာ္မႈ ေတြလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို အလကား အခမဲ့ လုပ္ေပးေနရတဲ့ ကိစၥကို အဲလို ပိတ္ဆို႔မႈ ဟန္႔တားမႈေတြ လုပ္တာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို က်က္သေရ တံုးတဲ့ကိစၥပါ။ ဒါကလည္း ကိုယ္ျပဳတဲ့ကံ ပဲ့တင္သံ ကိုယ့္ထံျပန္လာမွာပါ။

Burma : ဦးေက်ာ္သူ အခု ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုကို ရသြားပါၿပီ။ Citizen of Burma ဆိုတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေျမာက္လာေအာင္ ၀ိုင္းၿပီးေတာ့ ထူေထာင္ေပးၾကတဲ့၊ လႈ႔ံေဆာ္ေပးၾကတဲ့ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကို ေရာက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားေတြနဲ႔ ဦးေက်ာ္သူကို အားေပးေနၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားေတြေရာ၊ အလွဴရွင္ေတြ ေရာ၊ ဦးေက်ာ္သူရဲ႕ နာေရးကူညီမႈအသင္းမွာ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ကူညီလုပ္အားေပးေနၾကတဲ့ အသင္းသူ အသင္းသားေတြေရာ သက္ဆိုင္သူ အားလံုးကို ဦးေက်ာ္သူအေနနဲ႔ ဘယ္လိုစကားမ်ိဳးနဲ႔ ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္ ခ်င္ပါသလဲ။

ေက်ာ္ : ဒါက ကၽြန္ေတာ္ ေလးေလးနက္နက္ ေျပာရမယ့္ ကိစၥပါ။ ေက်းဇူးတင္ရမယ့္ လူေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ အခုလို ျပည္ပကေနၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ဒီလို ျပည္သူလူထုအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လူမႈေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လူေတြကို အခုလို ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးေနတာလဲ။ အင္မတန္ကို တန္ဖိုးထားရတဲ့ ကိစၥပါ။ ျမန္မာလူမ်ိဳးအတြက္ ျမန္မာပီသတဲ့ အလုပ္တစ္ခုလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္။ ဒါ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ အခုလို အဖက္ဖက္ကေနၿပီးေတာ့ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေပးေနတဲ့ လူမႈေရးသမားေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္။ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားက ျပည္တြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို ျမန္မာ ပီသစြာျဖင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ ထက္သန္စြာ ေလးေလးနက္နက္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို မ်ားစြာေက်းဇူးတင္ ေလးစားဦးညႊတ္လိုက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဆုိလည္း ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ သားနဲ႔ သမီးကို ဒီ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က စၿပီးေတာ့ ေတြ႔ခြင့္မရေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပက္စပို႔စ္ေတြလည္း အပိတ္ခံထားရတယ္။ သားေရာ သမီးေရာ ဒီကို ျပန္မလာရဲၾကဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း မလာခိုင္းေတာ့ဘူး။ အဲေတာ့ မိသားစုကလည္း တစ္ကြဲတစ္ျပား ကိုယ့္ အႏုပညာလုပ္ငန္းကလည္း လုပ္ခြင့္မရ၊ အဲဒီေတာ့ ေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ် မိုးလင္းတာနဲ႔ ကိုယ့္ ပိုက္ဆံနဲ႔ ကိုယ္ ဓါတ္ဆီထည့္ ၿပီးေတာ့ အသင္းကိုလာ။ အသင္းမွာ နာေရးကိစၥေတြ ကူညီၿပီးလုပ္ေပး။ ကိုယ့္ ထမင္းကို ကိုယ့္ပိုက္ဆံနဲ႔ ေပး၀ယ္စား။ အဲလို လုပ္ေနရပါတယ္။ အဖက္ဖက္က အခက္အခဲေတြ ၾကားကေနၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့အထဲမွာ အခုလို ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆု ဆိုတဲ့ ဆုႀကီးကို ဖန္တီးေပးခဲ့တဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ေတြ၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ရဟန္းသံဃာေတြ အားလံုး၊ ဆႏၵမဲေပးၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်ိဳး႐ိုးထဲမွာလဲ သုဘရာဇာဆိုတဲ့ မ်ိဳး႐ိုးလည္း မပါ ပါဘူး။ ဒီကမာၻေျမျပင္ေပၚကို ကၽြန္ေတာ္ကို ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ဖခင္ ဦးစိန္တင္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ မိခင္ ေဒၚျမသန္း ျမင္အပ္ မျမင္အပ္ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီး ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ဘ၀မွာ အခုလို (၃) ႏွစ္ (၃) မိုး ၀င္ေငြမရွိပဲ လူမႈေရး လုပ္ငန္းကို သစၥာရွိရွိ သီလလံုၿခံဳစြာ ထမ္းရြက္ေပးမႈကို တဖက္တလမ္းမွ အားေပးကူညီ ခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ မေဟသီ ေရႊဇီးကြက္နဲ႔ ဘာသာေရးနယ္ပယ္မွ တစ္ဆင့္ လူမႈေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ လမ္းေၾကာင္းေပးခဲ့ေသာ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ သား ျပည္သိမ္းေက်ာ္ (U.S.A)၊ သမီး ျမင့္မိုရ္ဦး (Austrilia) တို႔ကိုလည္း ရင္ထဲမွာ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ အထူးေက်းဇူးတင္ ဦးညႊတ္မိပါတယ္။ (၃) ႏွစ္ (၃) မိုး ၀င္ေငြ မရွိပဲနဲ႔ ဘယ္လို ရပ္တည္ႏိုင္သလဲလို႔ ေမးရင္ (၂၅) ႏွစ္ အႏွစ္ (၃၀) ႀကိဳးစားခဲ့ရတဲ့ အႏုပညာေလာကမွ ျပည္သူေပးခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေၾကးမ်ားကို စနစ္တက် သိမ္းဆည္း တိုးပြားေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ ဇနီး ေရႊဇီးကြက္ကိုပဲ ထပ္မံၿပီး ေက်းဇူးတင္ရမွာပါ။ ေမာင္တစ္ထမ္း မယ္တစ္ရြက္နဲ႔ လုပ္ကိုင္ရင္း ကၽြန္ေတာ္ မေသမီ အခ်ိန္ထိ ဒါမွမဟုတ္ လူသားေတြ ဘယ္ေတာ့မွ မေသႏိုင္ေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ထိ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီ နာေရးကူညီမႈ လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္သြားမွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ (၃၁) ဘံုမွာ ဘယ္ဘံုမွာမွ မရႏိုင္တဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈႀကီး ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ ဟု နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူမွ ၄င္း၏ ရင္တြင္းမွ စကားသံမ်ားကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

-ဘားမားပါပါရာဇီ
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ “ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ ဦးေက်ာ္သူ” ႏွင့္ ဘားမားပါပါရာဇီ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164863114&v=wall&story_fbid=111670118871788#!/notes/komyoe-memcache0/-/380903031228

အေကာင္းဆံုးေျမၾသဇာေၾကျငာခ်က္


တတိယအေရးေတာ္ပံုအနီး NLD ပါတီ ၏ ေတာက္ပေသာေန႔ရက္မ်ား (သို႔) NLDဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔သို႔ပန္ၾကားလႊာ

ေအာင္မ်ိဳးႏုိင္
တတိယအေရးေတာ္ပံုအနီး NLD ပါတီ ၏ ေတာက္ပေသာေန႔ရက္မ်ား (သို႔) NLD ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔သို႔ပန္ၾကားလႊာ
ယေန႔ႏုိင္ငံတကာတြင္ ၿပည္သူမ်ား၏ ဖိႏွိပ္ေသာ အစိုးရမ်ားအေပၚ ဆႏၵၿပပဲြမ်ား အဆက္မၿပတ္ၿပင္းထန္စြာၿဖစ္ပြားေနသည္..Kyrgyzstan (ကာဂ်စ္စတန္) တြင္ လက္ရွိအစိုးရ ၿပဳတ္က်သြားသည္အထိၿပင္းထန္ခဲ့သည္...ၿမန္မာၿပည္သူမ်ားလည္းႏုိင္ငံတကာအေၿခအေနကို မ်က္ေခ်မၿပတ္ေလ့လာလ်က္ရွိၾကသည္ .....ၿမန္မာၿပည္တြင္ မတ္လ ၂၉ ရက္ NLD ပါတီ မွတ္ပံုမတင္ရန္ဆံုးၿဖတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးခ်ိန္မွာ တက္သင္႔သေလာက္ တက္မလာသည့္အၿပင္....

ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေတြက ေမလ ၇ ရက္ေန႔ က်ရင္ ဆိုင္းဘုတ္ ေတြကုိ ျဖဳတ္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ အာဏာပုိင္ ေတြက လာျဖဳတ္ ရင္ေတာ့ အသာ တၾကည္ လက္ခံမယ္..ဟူေသာစကားမ်ားပင္ ပထမ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္ ....ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရွိက ယခုကဲ့သို႔ေလသံပင္ထြက္မည္မဟုတ္ပါ.....
ယေန႔ ၂၆-၀၄-၂၀၁၀ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေဝးမွ .....NLD ဆိုင္းဘုတ္မျဖဳတ္၊ အလံမခ် ျပည္သူလူထု အက်ိဳးျပဳတဲ့ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြကိုပဲ ဆက္လုပ္သြားမည္.. ဟု ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ထြက္ေပၚလာခဲ့ရာ ၿပည္သူတစ္ဦး .....၈၈၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား တစ္ဦး အေနၿဖင္႔မ်ားစြာ ဝမ္းသာ ေက်နပ္အားရမိပါသည္...
ယေန႔ကာလ တြင္ နအဖ ႏွင့္ လက္ပါးေစ တယက...ပယက....ခယက...မယက မ်ား သည္ လူထုအံုၾကြမူ ကို ထိတ္လန္႔ ၍ NLD ကိုဖ်က္သိမ္းေရး ..ပါတီ ဆုိင္းဘုတ္ အလံေတာ္မ်ားၿဖဳတ္ခ်ေရး အတြက္ အစီအစဥ္အမံမ်ားေရးဆဲြရာတြင္ ေမ လ ၆ ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္တြင္ ခုိးေၾကာင္ခုိးဝွက္ အလံႏွင့္ဆိုင္းဘုတ္ၿဖဳတ္ခ် ရုံးေသာ႔ခတ္ ရမည္လား ေနာက္တစ္ေန႕တြင္မွ စြမ္းအားရွင္ ၾကံ့ဖြတ္ လူရမ္းကားလူစုလူေဝးၿဖင့္ သြားေရာက္ရမည္လား ...ပါတီရုံးမ်ားသို႔သြားရာလမ္းမ်ားကို မည္သို႔ပိတ္ဆို႔ရမည္နည္း ....လိုအပ္ရင္တက္ၾကြလူပ္္ရွားမည့္သူမ်ားကိုမည္သို့ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရမည္နည္း မည္သို႔ေသာ ကန္႔ကြက္မူ တြန္းလွန္မူ ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္သလဲ ..စသည္မ်ား တြက္ခ်က္ေနရခ်ိန္ ယခုကဲ့သို႔ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ထြက္ေပၚလာၿခင္းမွ သည္ ေနာင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါ တစ တစ လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ႔ရာ နအဖ ကို အက်ပ္ရုိက္ေစမွာ အေသအခ်ာပင္ၿဖစ္ပါသည္....

သို႔ၿဖစ္ပါ၍....အနိမ္႔ဆံုးအဆင္႔ ..... လာျဖဳတ္ ရင္ေတာ့ အသာ တၾကည္ လက္ခံမယ္ ...ဒါေပမဲ့ ဒီဆိုင္းဘုတ္ေတြ အလံေတာ္ေတြ ဒီရုံးေတြ ဆိုတာက ၿပည္သူေတြတင္ထား ဖြင္႔ထားေပးခဲ့တာ ...ၿပည္သူေတြက ဆိုင္းဘုတ္အလံခ် ရုံးပိတ္တာမဟုတ္ဘဲ အာဏာသံုးၿပီးလုပ္ေဆာင္ သူေတြဟာ ၿပည္႔သူရန္သူေတြၿဖစ္တယ္ ..ဒါေၾကာင္႔ဘယ္ေန႔ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ၿမိဳ႔နယ္က ရုံးကို ဘယ္သူေတြ လာေရာက္အလံ ဆုိင္းဘုတ္ၿဖဳတ္ခ်တယ္ဆိုတာ ..ရုံးကိုေသာ့ပိတ္တယ္ဆိုတာ စာနဲ့မွတ္တမ္းတင္ ဗီိဒီယို ဓါတ္ပံုရုိက္ၿပီးအသံလႊင္႔႒ာနေတြကတဆင္႔ ၿပည္သူကိုတုိင္တည္အသိေပးရမွာၿဖစ္တယ္....ဒီလို လာေရာက္လုပ္ေဆာင္တဲ့သူေတြကိုၿပည္သူေတြက စြမ္းႏုိင္သမွ် အေရးယူဒဏ္ခတ္ေပးဖို႔ NLD အေနနဲ႔ ၿပည္သူလူထုၾကီးကို ေမတၱာရပ္ခံသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္ ဟု ေၿပာဆို၍လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရန္အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ေပးပါရန္ ၿပည္သူလူထုကိုယ္စား NLD ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြသို႔ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္....ယေန႔ေခတ္တြင္မိုလ္ဘုိင္းဖုန္းတစ္လံုးရွိရုံၿဖင္႔ေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီးႏုိင္ပါသည္...ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက နအဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ ယင္းတို႔လက္ကိုင္တုတ္မ်ား တုန္လူပ္ေခ်ာက္ခ်ားသြားရမည္မွာ လံုးဝအေသအခ်ာပါ......
ၿပည္သူတို႔၏ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ ရင္ဖြင္႔ခ်က္ ဆႏၵ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္ပါသည္....

(၁)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္ေသာ NLD သည္ၿပည္သူလူထု က အာဏာ အပ္ႏွင္းၿပီး ၿဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအဖဲြအစည္းၿဖစ္သည္..NLD ကိုၿပည္သူကသာ ဖ်က္ခြင္႔ရွိသည္....နအဖ ဖ်က္ခြင္႔မရွိပါ..
(၂)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊဟု ကုိယ္႔ကိုကိုရာထူးေပးထားသူဦးစီးေသာနအဖ သည္ၿပည္သူလူထု ကအာဏာအပ္ႏွင္းထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အဖဲြအစည္းမဟုတ္ပါ....ယခုႏွစ္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြၿဖစ္ရန္ ..ၿဖစ္က အေရၿခံဳ ၿပီးလွည္႔ၿဖားအုပ္ခ်ဳပ္ရန္လုပ္ေဆာင္ေနၿခင္းသာၿဖစ္ပါသည္...
(၃)
မူလ ေရြးေကာက္ပဲြ ႏွစ္ ၂၀ ရွိၿပီၿဖစ္ေသာ္ လည္း မဲေပးခဲ့ေသာ ၿပည္သူမ်ား ..ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေသာ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ....အႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ေခၚရန္အသင့္ပါတီအားလံုး သက္ရွိမ်က္ေမွာက္ရွိေနလ်က္ပင္ တစုံတရာအေကာင္အထည္မေဖၚဘဲ ယခုကဲသို့လက္နက္အားကိုး မီဒီယာအားကိုးၿပီး ဥပေဒအရအလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ပ်ယ္သည္ဟု စကားလံုးသံုး ကာ အားလံုးေခ်ဖ်က္ရုံၿဖင့္ ၿပီးဆံုးသြားၿခင္းမ်ိဳးလံုးဝလက္မခံသင္႔ပါ.....
(၄)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မူဝါဒ သည္ မတရားေသာ အမိန္႔ အာဏာမွန္သမွ် တာဝန္အရ ဖီဆန္ၾက ၿဖစ္ပါသည္...
(၅)
ေရႊဂံုတုိင္ေၾကၿငာခ်က္ကိုဆက္လက္ ကိုင္စဲြ သည္ ဆိုပါက ယင္းေၾကၿငာခ်က္သည္ ၏ NLD ေၾကညာခ်က္ၿဖစ္ ၍ မိမိ၏ ေၾကညာခ်က္အတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ မိမိ အဖဲြအစည္း ေနရာ ရုံး ဆိုင္းဘုတ္အလံေတာ္မ်ားကို ဆက္လက္ကိုင္စဲြထားရမည္ၿဖစ္ရာ ယခုထက္ၿပတ္သားေသာ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင္႔တေၿပးညီခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္သြားရမည္ၿဖစ္ပါသည္..ယင္းကိုၿပည္သူမ်ားကေမွ်ာ္လင္႔ေနပါသည္.
(၆)
နအဖ က မတရားအသင္းေၾကညာပါက မိမိတို႔အဖဲြခ်ဳပ္မွလည္း နအဖ ၏ အႏွစ္ ၂၂ ႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ကိုၿပည္သူအာဏာအပ္ႏွင္းမူမရွိဘဲအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရာတြင္ စီမံခန့္ခဲြေရး ညံ့ဖ်င္းမူ ...ရဟန္းရွင္လူ ၿပည္သူ တုိင္းရင္းသား မ်ားကို ဆိုးသြမ္းႏွိပ္စက္မူ ..မတရားလဘ္လာဘ ၿခစား အက်င့္ပ်က္မူ ....တို႔ေၾကာင့္ ယင္း အာဏာပိုင္ နအဖႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအားလံုးသည္ မတရားအသင္းၿဖစ္ေၾကာင္း ၿပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာကိုေၾကညာ၍ သူတို့မိ္မိတုိ့ဆိုင္းဘုတ္ၿဖဳတ္က သူတို့ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကို ၿပည္သူမ်ားကလူထုအားၿဖင့္ၿဖဳတ္ခ်ေရးေတာင္းဆိုေၾကညာခ်က္ ထုတ္္ၿပန္ဖို႔စဥ္းစားဆံုးၿဖတ္
သင့္ပါသည္.. မတရားသင္းတန္ၿပန္ေၾကညာၿခင္းကို ပထမဆံုးလုပ္သင္႔ပါသည္...
(ရ)
NLD ပါတီဝင္မ်ားသည္ နအဖ ၏ ဖိႏွိပ္ရာ ရဲစခန္း စစ္ေၾကာေရး အက်ဥ္းေထာင္ေနရာမ်ားကို ထိတ္လန့္သူမ်ားမဟုတ္ပါ..ထုိအတြက္ ပါတီဝင္မ်ားကိုု ၿပည္သူမ်ားကယံုၾကည္ေလးစားအားကိုးၿပီး ၿဖစ္ပါသည္..... ယင္းေန႔ရက္မ်ားတြင္ ေရႊဂံုတုိင္ဌာနခ်ဳပ္ကဲ့ သို့ေနရာမ်ိဳး တြင္မထတမ္း ေနာက္မဆုတ္တမ္းၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပ ရန္သင့္ေလ်ာ္ပါသည္..ယင္းကို နအဖ မွ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းမည္ဆိုပါကလည္း ၿပည္သူမ်ား ဘက္မွ ဝိုင္းရံေပးႏုိင္ဖို့ရန္ယခုအခ်ိန္မွစတင္၍ လူပ္ရွားစည္းလုံးေဆာင္ရြက္ရန္ၿဖစ္ပါသည္...
(၈)
ယင္းေနရက္မ်ားသည္လူထုလူပ္ရွားအံုၾကြမူေဖာ္ေဆာင္ရန္အခြင့္အလမ္းရွိေသာေန့ရက္မ်ားၿဖစ္ပါသည္...
ယခင္ ၈၈၈၈ ႏွင့္ ေရႊဝါေရာင္ ......ယခု ၂၀၁၀ တတိယအေရးေတာ္ပံုၾကီးနီးကပ္ေနပါၿပီ
တတိယအေရးေတာ္ပံုအနီး NLD ပါတီ ၏ ေတာက္ပေသာေန႔ရက္မ်ား ကိုၾကိဳဆိုဂုဏ္ၿပဳအပ္ပါသည္.....
ဒီမိုကေရစီ ....အေရးေတာ္ပံု.....ေအာင္ရမည္ၿဖစ္ပါသည္.....
ေအာင္မ်ိဳးႏုိင္(၂၆.၀၄.၂၀၁၀)

အလင္းအိမ္မဂၢဇင္း တြဲ ၄ မွတ္ ၄

http://www.mediafire.com/?efeniljzagtLuminary 4of 4

The Voice Weekly Journal Vol. 6-24, April 26 - May 2, 2010.

http://ifile.it/2sf8pbm
http://www.mediafire.com/?wqezziubdzyThe_Voice_6-24