Tuesday, July 20, 2010

20July 2010 ဒိုင္ယာရီ

20 July 2010 yeyintnge Diary.doc file here
20 July 2010 Yeyintnge Diary

ေငြရွိသူႏွင့္အာဏာရွိသူကုိ ဦးစားေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ


ေငြရွိသူႏွင့္အာဏာရွိသူကုိ ဦးစားေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ

NEJ / ၂၀ ဇူလိုင္ ၂၀၁၀


နအဖစစ္အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ေၾကး (၃) သိန္းေပးရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားတယ္။ ပါတီတခုလုံး တည္ေထာင္မည့္သူသည္ က်ပ္ေငြ (၃) သိန္းေပးရန္ ၀န္ေလးမည္မဟုတ္ပါ။ ျပႆနာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေၾကးျဖစ္၏။ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူတဦးလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကး (၅) သိန္းေပးရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ လူ (၁၀၀) ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီသည္ သိန္း (၅၀၀) ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ဆုိင္ႏုိင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၃၂၀) ေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကး က်ပ္သိန္း (၁,၆၀၀) ေပးရေပလိမ့္မည္။ ေငြအလုံအေလာက္မရွိေသာ ပါတီသည္ ေနရာတုိင္းတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းေရာင္းေကာင္း၀ယ္လုပ္စား၍ မခ်မ္းသာဘဲ နအဖႏွင့္ရင္းႏွီးမွ ခ်မ္းသာေသာတုိင္းျပည္တြင္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ္လည္း ေငြမရွိပါက ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတဦးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအသုံးစရိတ္အျဖစ္ သိန္း (၁၀၀) အထိ သုံးစြဲႏုိင္သည္ဟု ပါတီမွတ္ပုံတင္ဥပေဒက သတ္မွတ္ထား၏။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း (၃၂၀) တြင္ တဦးကုိ သိန္း (၁၀၀) သုံးစြဲပါက သိန္းေပါင္း (၃၂,၀၀၀) ကုန္က်ႏုိင္ေပသည္။ ဤေငြကုိ နအဖအစုိးရက ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကသာ သုံးႏုိင္ေပမည္။ အင္ဒိုနီးရွား အာဏာရွင္ဆူဟာတုိ၏ Golkar ပါတီကဲ့သုိ႔ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက လက္၀ါးႀကီးအုပ္ရန္ ႀကံစည္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ Golkar ပါတီကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္လာပါက စစ္တပ္ (သုိ႔မဟုတ္) အရပ္သားလူမုိက္အဖြဲ႔က ရွင္းပစ္၏။ အခြင့္အေရးေပးမႈ၊ စည္း႐ုံးမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖင့္ Golkar ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတုိင္း၌ အမ်ားစုမဲကုိ ရရွိခဲ့၏။ နအဖတည္ေထာင္ေသာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီလည္း ဤလမ္းကုိေလွ်ာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေပသည္။

ႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္ မျပည့္၀ေသာပါတီသည္ ဆႏၵမဲရရန္ ေငြေပးဖုိ႔၀န္မေလးပါ။ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီသည္ အာဏာရရွိေရးသာ အဓိကထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သျဖင့္ မက္လုံးအမ်ဳိးမ်ဳိးေပးကာ ေထာက္ခံမဲရရန္ စည္း႐ုံးေရး ဆင္းေနျခင္းျဖစ္၏။ လူနည္းစုခ်မ္းသာ၍ လူမ်ားစုဆင္းရဲေနေသာ ျမန္မာျပည္သည္ မဲေရာင္း၀ယ္သည့္ အက်င့္ဆုိး ရွင္သန္ႀကီးထြားႏုိင္ေသာ ေနရာပင္ျဖစ္သည္။ အာဏာရ နအဖစစ္အစုိးရက ပါတီတည္ေထာင္၍ မဲ၀ယ္ရန္ ေျဗာင္ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မထီေလးစားလုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ တုိင္းျပည္တြင္ ေခါင္ကမုိးမလုံေသာအခါ တျပည္ေထာင္လုံး စည္းပ်က္ကမ္းပ်က္ အက်င့္ပ်က္ေတြျဖစ္လာ၏။ သိကၡာသမာဓိကင္းမဲ့ေသာ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေငြရွိမွမဲရမည္ကုိ သေဘာေပါက္ပုံရသည္။ အမိန္႔နာခံ၍ ရသမွ်ခုိး၀ွက္ေနေသာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၀င္ စစ္ဗုိလ္ေဟာင္းသည္ လူထုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရန္ အလားအလာမရွိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မသမာေသာနည္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူေကာင္းေတာင္ၾကားသုိ႔ ႀကံ့ဖြံ႔အဖြဲ႔၀င္ (၁) သိန္းေစလႊတ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ဇူလုိင္ (၁၅) ရက္ထုတ္ ကခ်င္သတင္းစဥ္က ေဖာ္ျပသည္။ ဤႀကံ့ဖြံ႔မ်ားသည္ ႀကံ့ဖြ႔ံပါတီကုိမဲေပး၍ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ စီးပြားေရးလုပ္ၾကမည္ဟုဆုိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ မဲဆႏၵရွင္တုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္းသာ ျဖစ္သင့္သည္။ ေငြရွိသူႏွင့္ အာဏာရွိသူတုိ႔၏ အလုိဆႏၵအတုိင္း မဲဆႏၵေပးျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကုိ ပ်က္ရယ္ျပဳရာေရာက္ေပသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အေႏွာင့္အယွက္ကင္းရွင္းစြာ မေၾကာက္မရြံ႕ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မဲေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ကုိ တီထြင္ထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ေျဗာင္မဲေပးစနစ္ က်င့္သုံးစဥ္ကမူ မဲကုိေျဗာင္၀ယ္ၾက၏။ မဲေရာင္းသူသည္ မဲ၀ယ္သူကုိ ေထာက္ခံမဲေပး၏။ မဲဆႏၵရွင္ကုိ ကုန္ပစၥည္းကဲ့သို႔ သေဘာထားျခင္းျဖစ္သည္။ (၁၉) ရာစု အဂၤလိပ္ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေျဗာင္မဲေပးစနစ္က်င့္သုံး၍ မဲဆႏၵကုိ ေျဗာင္ေရာင္း၀ယ္ၾကသည္။ မဲေစ်းႏႈန္းကုိ မဲ႐ုံအျပင္တြင္ ကပ္ထားၿပီး ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်ကုိလည္း ေဖာ္ျပေပသည္။ (၂၀) ရာစုအေစာပုိင္း၌ က်င္းပေသာ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ေျဗာင္မဲ၀ယ္ၾကသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးကုိ နားမလည္ေသာ လူနည္းစုမ်ား၏ မဲကို (၁) မဲလွ်င္ (၅) ေဒၚလာျဖင့္ ၀ယ္ယူၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေျဗာင္မဲေပးစနစ္တြင္ မည္သူကမည္သူ႔ကုိ မဲေပးသည္ကုိ သိရွိႏုိင္သျဖင့္ မဲအေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဲေရာင္း၀ယ္မႈ ေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ တီထြင္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆင္းရဲသူ ဆင္းရဲသားမ်ားျပား၍ ႏုိင္ငံေရးအသိဉာဏ္နည္းပါးေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ မဲေရာင္း၀ယ္မႈ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္၌ မဲေရာင္း၀ယ္မႈသည္ တရားမ၀င္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း မဲ၀ယ္သူရွိေနသျဖင့္ မဲေရာင္းသူရွိေနျခင္း ျဖစ္၏။ ခ်မ္းသာေသာ အေနာက္တုိင္းဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကတုိက္တြင္ မဲေရာင္း၀ယ္မႈ မရွိေတာ့သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးစႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆက္လက္က်င့္သုံးေနဆဲျဖစ္သည္။ အာရွ၌ ဖိလစ္ပုိင္၊ ထုိင္းႏွင့္ ထုိင္၀မ္သည္ မဲေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ နာမည္ႀကီး၏။ ေတာင္အေမရိကတြင္မူ ဘရာဇီးႏွင့္မကၠဆီကုိသည္ မဲေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ ထင္ရွားၾကသည္။ ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ မဲဆႏၵကုိ တန္ဖုိးထားတတ္သည္မဟုတ္သျဖင့္ အလြယ္တကူ ေရာင္းစားျခင္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ မဲေရာင္း၀ယ္မႈကုိ မဟန္႔တားႏုိင္ပါ။ ေက်းဇူးခံ ေက်းဇူးစားဓေလ့ႏွင့္ ဆရာတပည့္ ဆက္ဆံေရးစနစ္ ေခတ္စားေသာ အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေငြေပးသူကုိ ေထာက္ခံမဲေပးျခင္းသည္ တလုပ္စားဖူးသူ႔ေက်းဇူးဆုိေသာ သေဘာပင္ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ၁၉၉၆ ထုိင္းႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲဆႏၵ (၃၀) ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ၀ယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရ၏။ အိမ္ေထာင္စုတစုကုိ (၂၇) ေဒၚလာႏႈန္းနဲ႔ မဲ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္၏။ ၂၀၀၁ ထုိင္းေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေဒၚလာသန္း (၄၆၀) ေက်ာ္သုံး၍ မဲ၀ယ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ မဲေစ်းႏႈန္းသည္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကုိလုိက္၍ ကြဲျပားၾကသည္။ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္မွ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္၌ မဲတမဲ (၁) ေဒၚလာေစ်းရွိေသာ္လည္း ထုိင္၀မ္၌ ေဒၚလာ (၆၀) အထိရွိသည္။ ထုိင္၀မ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တဦးသည္ ေဒၚလာ (၃) သန္းအထိ အကုန္က်ခံေၾကာင္း သိရ၏။

ေဒသဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ကုိလုိက္၍ မဲဆႏၵေရာင္း၀ယ္မႈ ပုံစံေျပာင္းလဲႏုိင္ေပသည္။ ေငြေပး၍ မဲ၀ယ္ယူေသာ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။ ေငြကုိႀကိဳတင္လက္ခံ၍ ေငြေပးသူကုိ ေထာက္ခံမဲေပးေသာ နည္းမွာ အရွင္းဆုံးျဖစ္သည္။ ေငြလက္ငင္းေပးက ေထာက္ခံမဲ လက္ငင္းရမယ္ဆုိေသာ ေရာ့ပတၱျမား ေရာ့နဂါးနည္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အလုပ္မ်ားကုိခုိင္းေစၿပီး လုပ္ခေပးျခင္းအားျဖင့္လည္း မဲ၀ယ္ႏုိင္သည္။ ဥပမာ ပုိစတာကပ္ ေၾကာ္ျငာေ၀ စသည္မ်ားကုိ လုပ္ခုိင္းၿပီး အခေၾကးေငြေပးျခင္းျဖစ္၏။ လက္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္လည္း မဲ၀ယ္ႏုိင္သည္။ လက္ေဆာင္လက္ခံသူသည္ ေထာက္ခံမဲေပးလိမ့္မည္ဆုိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ လက္ေဆာင္ေပးေလ့ရွိ၏။

လက္ေဆာင္ေပးသည့္ဓေလ့ ရင့္သန္ေသာ ဂ်ပန္ႏွင့္ထုိင္၀မ္တြင္ လက္ေဆာင္ေပး၍ မဲ၀ယ္သည္ကုိ မည္သူမွအျပစ္မျမင္ၾကပါ။ လက္ေဆာင္ေပးနည္းတြင္ အသိမိတ္ေဆြႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကုိ မဲကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ အသုံးျပဳေလ့ရွိသည္။ ထုိင္၀မ္ႏွင့္ထုိင္းတြင္ ဤနည္းကုိ အသုံးမ်ား၏။ ရပ္ကြက္၌ ၾသဇာတိကၠမရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကတဆင့္ မဲ၀ယ္ၾကျခင္းျဖစ္၏။ ထုိင္၀မ္တြင္ မဲကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တအိမ္တက္ဆင္း စည္း႐ုံးေရးဆင္းေသာအခါ၌ လက္ေဆာင္ေပးၾကသည္။ လက္ေဆာင္ လက္မခံေသာ မဲဆႏၵရွင္ကုိ ဆန္႔က်င္မဲေပးမည့္သူအျဖစ္ ျမင္တတ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူမႈဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ရန္ လက္ေဆာင္လက္ခံရတာဟု ဆင္ေျခေပးသူလည္း ရွိသည္။

မဲ၀ယ္ေသာအလုပ္ကုိ ပါတီေအာက္ေျခစည္း႐ုံးေရးမႉးမ်ားက လုပ္ၾကသည္။ ေဒသခံစည္း႐ုံးေရးမႉးသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကုိ အရက္တုိက္၊ ထမင္းေကၽြး၊ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ၀ယ္ေပး စသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီကတည္းက ကုိယ့္ဘက္ပါေအာင္ လုပ္လာတာမ်ဳိးရွိသလုိ ေရြးေကာက္ပဲြနီးကာမွ ေငြေပးၿပီး မဲ၀ယ္တာမ်ဳိးလည္းရွိသည္။ စည္း႐ုံးေရးမႉးမ်ားသည္ ၎တုိ႔ ရပ္ကြက္အေၾကာင္း ေကာင္းစြာသိသူျဖစ္၏။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားကသာ အရပ္သူအရပ္သားကုိ နည္းမ်ဳိးစုံသုံးၿပီး ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိင္၀မ္ႏွင့္ ထုိင္း ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားမွာ ရပ္ကြက္စည္း႐ုံးေရးမႉးမ်ားကုိသာ အသုံးျပဳၾကသည္။ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္သည္ ႏုိင္ငံေရး စည္း႐ုံးေရး ဆင္းတတ္သူမဟုတ္သျဖင့္ ေအာက္ေျခမွ ေဒသခံအရပ္သားမ်ားကုိသာ ေငြေပး၍ ခုိင္းမည္မွာ ေသခ်ာ၏။ မဲေရာင္းရာတြင္ ဆင္ေျခအမ်ဳိးမ်ဳိးေပးေလ့ရွိသည္။

မဲ၀ယ္သည္ကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္သေဘာျဖင့္ လက္ခံၾကသည္မ်ားလည္းရွိ၏။ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ခုိး၀ွက္ထားေသာ ေငြသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ျပည္သူ႔လက္ထဲ ျပန္ေရာက္သည္ဟု ျမင္သူလည္းရွိသည္။ ဖိလစ္ပုိင္မွ ရြာသူရြာသားမ်ားကမူ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား၏ေငြကုိ ရယူႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးဟု ယူဆ၍ မဲေရာင္းစားၾက၏။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရာသီေရာက္မွသာ ျပည္သူမ်ားကုိ ေလးေလးစားစားဆက္ဆံသည္ဟု ျမင္ၾကသူလည္းရွိသည္။ ထုိင္၀မ္တြင္ မဲရေအာင္ လက္ေဆာင္ေပးသူကုိ သေဘာေကာင္းသူအျဖစ္ ျမင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖိလစ္ပုိင္ပညာတတ္ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားမ်ားက မဲ၀ယ္မႈကုိ ေစာ္ကားသည့္အျပဳအမႈအျဖစ္ျမင္၏။ ဆႏၵမဲေရာင္းစားျခင္းသည္ မိမိ၏ႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္ကုိ ေရာင္းစားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျမင္ၾကသည္။ မဲ၀ယ္သည္ကုိလက္မခံ၍ ၿခိမ္းေျခာက္တတ္၏။ Nigeria ႏုိင္ငံတြင္မူ မဲ၀ယ္သူကုိ အင္အားႀကီးမားသူအျဖစ္ျမင္ၾကၿပီး အထင္ႀကီးၾကသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ မဲေရာင္း၀ယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔သေဘာထားကုိ စုံစမ္းေမးျမန္းရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေပသည္။
http://www.khitpyaing.org/index.php?route=detail&id=3178

This is Voice of Burma Information Group Issue No.771, July 18, 2010

503 Service Unavailable

No server is available to handle this request.

A bond between a cat and a bird!

ေရြးေကာက္ပြဲလံုး၀ပ်က္စီးေစဖို႔ ဖ်က္ဆီးေရးမွာ...

ေရြးေကာက္ပြဲလံုး၀ပ်က္စီးေစဖို႔ ဖ်က္ဆီးေရးမွာ သင္႔တာ၀န္ဟုတ္ပါရဲ ႔လား.....


သူေတာ္ခ်င္းခ်င္း သတင္းေလြေလြ႔ စကားပံုကို လူတိုင္းသိႀကပါသည္ ။ အရပ္သားစကားေျပာရလွ်င္ သန္ရာေတြစုႀကသည္႔သေဘာျဖစ္သည္ ၊ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္လံုးလံုး သန္ရာခ်ည္းစုမိႀကေသာအခါ ဤကဲ႔သို႔ေသာအခ်ိန္ထိ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႀကာျမင္႔ခဲ႔ရပါျပီ ။ ႏွေမ်ွာတတ္ႀကဖို႔ေတာ႔ လုိသည္။ အသိတရားေတြ ရရွိႀကဖို႔လိုသည္ ၊ က်ြန္ေတာ္တို႔ အမွန္တကယ္ပင္ အသိတရား ရႀကပါျပီလား ၊ မထင္ပါ ။ အေႀကာင္းမွာ ရန္ငါစည္းမျပတ္၍ ယခုထိပင္ ျပသနာတြ ရွိေနပါေသးသည္ဟု တခ်ိဳ ႔က ေျပာႀကပါသည္ ။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတခုအတြက္ ေပးဆပ္ခဲ႔ႀကေသာ အခ်ိန္မ်ား၌ ျခေသၤ႔ကဲ႔သို႔ေသာ ဟိန္းေဟာက္ေနခဲ႔ႀကသည္႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ႀကြက္စုတ္လည္း ျဖစ္သြားႀကျပီ။
ျပည္ပသို႔ထြက္ခြါလာႀကစဥ္က အားလံုးေသာရင္ထဲမွာ တဂူထဲ၌သာရွိေသာ ျခေသၤ႔ကဲ႔သို႔ သတၱိအရာမ်ားျပည္႔စံုေသာ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ႀကပါသည္ ။ သည္လိုႏွင္႔ ေတာ္လွန္ေရးေရစီးေႀကာင္းတြင္ ေမ်ာပါယင္း NGOs တို႔၏ ေရစီးေႀကာင္းႏွင္႔ ဆက္လက္ေမ်ွာသြားေသာအခါ ပံုစံခြက္ထဲမွာသာ ဘ၀ေျပာင္းသြားခဲ႔ႀကပါသည္။ ထို႔ေႀကာင္႔ဤမွ်အခ်ိန္ကာလ ႀကာျမင္႔ခဲ႔ပါသည္ဟု တခ်ိဳ ႔က သံုးသပ္ႀကပါသည္ ။
တခ်ိဳ ႔မွာ တတိယနိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသြားႀကေသာအခါ ေတာ္လွန္ေရးအရွိန ္ေလ််ာ႔ပါးျခင္းဂယက္တြင္ ပါ၀င္သြားသည္ဟု ေစာဒကတက္ျပႀကပါသည္ ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ လူတိုင္းလိုလို စိတ္ဆႏၵတခ ုရွိေနသည္ကိုေတာ႔ ၀န္ခံေျပာနိုင္ႀကပါသည္ ။ သို႔ေသာ္ ထိေရာက္စြာ မလုပ္နိုင္ႀကျခင္းႏွင္႔ ထိေရာက္စြာသိမ္းသြင္း စည္းရံုးမွူမရွိနိုင္ျခင္းေႀကာင္႔ဟု ေယဘူယ်ေျပာဆိုႀကပါသည္ ။ ကံေကာင္းသည္ဟု ေျပာရမည္လားမသိ။ က်ြန္ေတာ္ႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာသူမ်ားတို႔မွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားရွာႀကံေနသူမ်ားျဖစ္သည္ ။ သည္ေတာ႔ က်ြန္ေတာ္တို႔မွာ ေပၚလီစီမ်ားရွာႀကံရပါေတာ႔မည္။ နည္းလမ္းမ်ားခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖၚရပါေတာ႔မည္ ။ အစီအစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် ျပဳလုပ္ရန္လိုပါသည္ ။ အေႀကာင္းမွာ စစ္အစိုးရသည္ ဤေရြးေကာက္ပြဲကို ေသခ်ာစြာျပဳလုပ ္စီမံထားျခင္းေႀကာင္႔ျဖစ္ပါသည္ ။
က်ြန္ေတာ္တို႔၏အင္အားႏွင္႔ စစ္အစိုးရ၏အင္အားကို ခ်ိန္ႀကည္႔ရန္လိုပါသည္ ။ သည္အခါ ေျပာ၍မရနိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ကြာျခားေနမွန္း သတိျပဳမိႀကမည္ ထင္ပါသည္ ။ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားသည္ က်ြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အဓိကမဟာမိတ္မျဖစ္ေသး။ သို႔အတူျပည္ပမွ မီဒီယာအသံလွြင္႔မ်ားသည္ပင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအတြက္ မီဒီယာမဟုတ္ ။ ဤအခ်က္ကို နားလည္ရန္လိုပါသည္။ အသံလွြင္႔မီဒီယာမ်ားသည္၄င္း ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားသည္၄င္း အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား၏ အသံမ်ား ၊ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေဖၚျပျခင္းထက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္႔ပါတီမ်ားအေႀကာင္း ႏွင္႔ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကိုပင္ ထာ၀စဥ္ေဖၚျပေနေသးသည္။ အတိုက္အခံမ်ား၏ ေဆာင္းပါးမ်ား ၊ အသံမ်ားကို ထည္႔သြင္းေဖၚျပရာ၌ နည္းပါးလြန္းလွေနပါသည္ ။
ကုန္ခဲ႔ေသာတပါတ္က ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မွဴးေယာဆပ္၏ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ကိုေတြ႔ရသည္။ မည္သူမွ် လိုက္နာလက္ခံထားျခင္း မရွိႀကေသး ။ နအဖတပ္မေတာ္သည္ အတိုက္အခံတို႔၏ လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင္႔ မည္မွ်ကြာျခားေနသနည္းဆိုသည္ကို ေထာက္ျပထားေႀကာင္း ေတြ႔ရသည္ ။ နအဖတပ္မေတာ္တြင္ တေသြးတသ ံတမိန္႔တည္းရွိသည္ ။ ဒီမိုကေရစီအတိုက္အခံမ်ားမွ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားမွာ အမ်ားအျပားရွိသည္။ ထို႔ေႀကာင္႔ ၇န္သူသည္ ထာ၀ရေကာက္စားနိုင္သည္ဟု ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။ ယင္းမွာအဓိကအခ်က္အေနျဖင္႔ ရန္သူနအဖတပ္မေတာ္က စည္းလံုးညီညြတ္စြာရွိေနေသာ္လည္း အတိုက္အခံေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ တို႔မွာ ကြဲျပဲေနသည္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။ ရန္သူျပိဳကြဲေစေရးအတြက္ ဤသို႔မျဖစ္ေနသင္႔ဟု လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ဗိုလ္မွဴးေယာဆပ္က အသိေပးပါသည္။ တခုတည္းေသာတပ္ေတာ္ရွိသည္႔ နအဖကို တခုတည္းေသာ ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္ ရွိသင္႔သည္ဟု ေထာက္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
ဤသည္မွာမျဖစ္နိုင္စရာလည္း မျမင္။ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းရန္ စိတ္ဆႏၵရွိႀကဖို႔သာလိုပါသည္။ ရခိုင္ကတမ်ိဳး ၊ရွမ္းကတဖံု၊ မြန္ကတေမွာင္႔ ခ်င္းကတသြယ္ႏွင္႔ ကရင္က တလမ္းဆိုေနလွ်င္ေတာ႔ မည္သို႔မွ် ခိုင္မာေတာင္႔တင္းေသာ နအဖစစ္အုပ္စုကို ခုခံတိုက္ခိုက္တြန္းလွန္နိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ တေသြးတသံတမိန္႔တည္းျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ႀကဖို႔လိုသည္။ ယခုလက္ရွိႀကားသိေနရေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ား၊ တပ္ေပါင္းစုစသည္မ်ားမွာ လက္ေတြ႔မဆန္လွ။ က်ြန္ေတာ္ေျပာလိုသည္မွာ တပ္ရင္းတခုထဲတြင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။ က်ြန္ေတာ္တို႔သည္ လြန္ခဲ႔ေသာ အလုပ္မျဖစ္သည္႔ ပံုစံခြက္မ်ားကို လံုး၀ေျပာင္းပစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္သင္႔ခံထားရန္လည္း အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ႔။ ထိုတေလာက ကရင္အမ်ိဳးသားစည္းရံုးေရးတပ္ဖြဲ႔မွ နအဖစစ္ေႀကာင္းတခုအား ေအာင္ျမင္စြာတိုက္ခိုက္ေနျခင္းကို ဗီဒီယိုႀကည္႔ရွူလိုက္ရပါသည္။ က်ြန္ေတာ္တို႔ေတာ္ေတာ္ပင္ စိတ္ဓါတ္တက္ႀကြျဖစ္ႀကပါသည္။
ယင္းသို႔ပါဘဲ။ အျခားေသာ တိုင္းရင္သားလူမ်ိဳးမ်ား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ကလည္း ခုလိုတိုက္ခိုက္တာမ်ား ရွိခဲ႔လ််င္ျဖင္႔ မည္သို႔ေပ်ာ္ရွြင္ရမည္လဲလို႔ စိတ္ကိုခန္႔မွန္းမိပါသည္။ လူသတ္ေနျခင္းကို လက္ခုပ္လက္၀ါး တီးေပးေနသည္မွာ သဘာ၀မက်သလိုေတာ႔အမွန္ ။ မတတ္နိုင္ပါ ။ စစ္ပြဲဆိုသည္က တရားသျဖင္႔ အနိဳင္ယူႀကသည္မို႔ ကိုယ္မသတ္လ််င္ သူကသတ္သြားမည္႔ပြဲျဖစ္သည္။ စစ္ေျမျပင္မဟုတ္ပါဘဲ နအဖစစ္တပ္၏ လူသတ္ျခင္းေႀကာင္႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနႀကရေသာ ျမန္မာနို္င္ငံသားဒုကၡသည္မ်ားမွာ သိန္းေက်ာ္၍ သန္းနီးကပါးတိုင္ေနပါျပီ။ တဖက္သတ္ခံေနရေသာ ယင္းေန႔တဓူ၀ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ အင္အားခ်ိန္ခြင္လ််ာ တူညီေနေရးျဖစ္သည္။ ယင္းအင္အားခ်င္းတူညီေနမူကို ဗိုလ္မွဴးႀကီးေယာဆပ္က ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မွာ ပကတိမ်က္ေမွာက္ကာလ လိုအပ္ခ်က္တခုျဖစ္သည္။
တခ်ိန္တည္းမွာ နိုင္ငံေရးအရ က်ြန္ေတာ္တို႔မွာ အဖြဲ႔ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ စုစည္း၍မရ။ ေသခ်ာသည္မွာ ရန္ငါစည္းမျပတ္၍ျဖစ္ေနရျခင္းဟု ဂ်ာမဏီမွ ဦးဆံနီက သံုးသပ္ျပပါသည္။ ရန္သူကိုရန္သူလို႔ျမင္ျပီး မိမိတို႔အတြင္းမွ ရန္သူမ်ားကိုလည္း ခုအခ်ိန္မွာ ထုတ္ေဖၚဆံုးျဖတ္တိုက္ပြဲရမည္ဟုဆိုသည္။ က်ြန္ေတာ္သည္ပင္ ေပၚလီစီမ်ားကို ခ်မွတ္ထုတ္ေဖၚအသိေပးေနသည္႔ႀကားမွ အေရးတယူ ေဆြးေႏြးႀကသည္႔ အင္အားစုမွာ လက္ခ်ိဳးေရတြက္၍ ရေနသည္ကို သတိထားမိပါသည္။ ကံေကာင္းသည္ဟုလား မေျပာတတ္ေခ်။ အားလံုေးသာသူတို႔မွာ ရန္သူႏွင္႔ အေသအေႀကတိုက္ပြဲ၀င္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ခ်စ္စရာအကြက္ေလးတခုကေတာ႔ ယင္းသို႔ရွိေနပါသည္။ က်န္ေနသည္႔အစိတ္အပိုင္းေတြမွာေတာ႔ အားမရလွ။ အဘယ္႔ေႀကာင္႔ဆိုေသာ္ လူႀကီးတန္မဲ႔ စကားေျပာေနႀကျခင္းႏွင္႔ အတင္းေျပာေနႀကသလိုျဖစ္ေနေသာ နိုင္ငံေရးသီ၀ရီခ်ျပေနႀကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ က်ြန္ေတာ္ေျပာခ်င္သည္မွာ နို္ဳင္ငံေရး ဂုဏ္သိကၡာရွိေစခ်င္ႀကပါသည္။
အားလံုးေသာပုဂၢိုဳလ္တို႔မွာ သမိုင္းႏွင္႔လာေသာ ရာဇ၀င္ႏွင္႔လာေသာ နို္ငံေရးသမားမ်ား ၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဆင္မွာလည္းဆင္အထြာ ၊ ဆိတ္မွာလည္း ဆိတ္အထြာႏွင္႔ မို႔ ခြဲ႔ျခားေျပာဖို႔အခ်ိန္လည္း မဟုတ္။ သေဘာက နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားက သူတို႔၏ ဂုဏ္ပုဒ္သိကၡာကို အက်ဥ္းေထာင ္ႏွစ္ႀကာျမင္႔မူေပတံႏွင္႔ တိုင္းသလို ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကလည္း လက္နက္ကိုင္ခဲ႔မူအခ်ိန္ကာလႏွင္႔ ေပတံျဖင္႔ တိုင္းတာေနသည္မွာေတာ႔ မလုိအပ္ေတာ႔။ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးေတြမွာလည္း ဆင္အေရခြံကိုခြါခ်ကာ သူလိုကိုယ္လို လုပ္ျပရေတာ႔မည္႔ကာလျဖစ္ပါသည္။ ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းျပခ်င္ပါသည္။ နအဖမွာ အင္မတန္ခိုင္မာစြာ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးႏွစ္ခုရွိသည္.။ယင္းမွာ တစညႏွင္႔ ႀကံ႔ဖြံ႔ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ နအဖအသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ ေပးအပ္ေသာအမိန္႔တာ၀န္မ်ားကို ေျမ၀ယ္မက် နားေထာင္ လိုက္နာႀကပါသည္။ ေနာက္ျပီး စြမ္းအားရွင္ဆိုေသာ အင္အားစုမွာ လူသတ္ခိုင္းလ််င္ ၀ါးရင္းတုတ္ျဖင္႔ လူသတ္သည္အထိ အမိန္႔ကို လုပ္နာသည္႔ လက္ပါးေစသမားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေျပာရလွ်င္ နအဖ၏ေသနတ္မကိုင္ေသာ အႀကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။ နအဖသည္အႀကမ္းဖက္အဖြဲ႔ျဖစ္ေႀကာင္း ကမၻာကသိရွိပါသည္။
သူတို႔၏ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူတို႔၏အင္အားစုမ်ား အနိုင္ရရွိေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ကာကြယ္ႀကပါလိမ္႔မည္။ ယင္းမွာလည္း သဘာ၀က်ပါသည္။ အေႀကာင္းမွာ သူတို႔သာေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရွုံးခဲ႔လွ်င္ သက္ဆိုးမရွည္နိုင္ေတာ႔ဟု ထင္ေကာင္းထင္ေနမိမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ကဆရာႀကီးတို႔က မည္သို႔နည္းႏွင္႔မွ် မရွံုးေအာင္ ဖန္တီးထားျပီးျပီ ဆိုသည္ကို သူတို႔ ဥေဏွာက္ျဖင္႔ တြက္ဆ၍ ညာဏ္မမွီလွပါ။ ထို႔ေႀကာင္႔ ရံုးမည္ထင္လ််င္ ပြဲႀကမ္းရေအာင္ သူတို႔မွာ အဓိကရုဏ္းသင္တန္းမ်ား တက္ျပီးေနပါျပီ။ တခုသာရွိပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ သစၥာရွိစြာျဖင္႔ အသက္ေပးကာကြယ္ ေစာင္႔ေရွာက္သြားႀကပါလိမ္႔မည္။ ယင္းမွာ ယံုမွားစရာ သံသယပြါးစရာ မဟုတ္ေတာ႔ပါ။ သည္လိုဆိုလ််င္ က်ြန္ေတာ္တို႔ အတိုိက္အခံမ်ားဘက္မွ လွဳပ္ရွားမွဴမ်ားကို တဖန္ျပန္၍ သံုးသပ္ႀကည္႔ရန္လိုလာပါျပီ။
က်ြန္ေတာ္တို႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဖ်က္ဆီးေရးအတြက္ ပ်က္စီးေစေရးကို မည္သူက တာ၀န္ယူေနပါသနည္း။ မည္သူမွ် တာ၀န္ခံျခင္း မရွိေသးမွန္း သိသာနိုင္ပါသည္။ အခန္းအနားျပဳလုပ္ျပီး ေႀကညာခ်က္ထုတ္ရံုႏွင္႔ လိုက္မမွီေတာ႔မွန္း သိဖို႔လိုပါသည္။ သစၥာရွိစြာျဖင္႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည္႔သူမ်ား လိုအပ္ေနပါျပီ။ သို႔ေသာ္ ေပၚလီစီမရွိ၍ မည္သူမွ် မလုပ္ေဆာင္ရေသးပါ။ ေပၚလီစီဆိုသည္မွာ တခုျပီးတခု ခ်မွတ္ျပီး အစီအစဥ္တက် လုပ္ေဆာင္ရန္လိုပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို မပ်က္ပ်က္ေအာင္ လုပ္ႀကရပါလိမ္႔မည္။ သည္အခါ လူေပါင္းမ်ားစြာကို ေတြ႔ဆံုျပီး စကားစမည္ေျပာဆ ေဆြးေႏြးႀကည္႔ပါသည္။ အျမင္ခ်င္းတူေနေသာသူမ်ား ၊ အေတြးအေခၚတူေနႀကသူမ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားႏွင္႔ ပါတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးႀကည္႔ပါသည္။
ေျမာက္ကာရိုလိုင္းနားျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သည္႔ ေဒါက္တာခင္စိန္ေျပာေသာ ပံုျပင္ကေလးတပုဒ္ကို ဤေနရာမွာ အမွတ္ရလာမိပါသည္။ ဗမာလူမ်ိဳးတေယာက္ႏွင္႔ ကရင္လူမ်ိဳးတေယာက္ ငါးရွာထြက္ႀကသည္႔ ဇတ္လမ္းကေလးျဖစ္ပါသည္။ ဗမာေကာင္ေလး၏ပလိုင္းတြင္ ပုဇြန္တုပ္မ်ားမွာ ထြက္ေျပးရန္အတြက္ ပလိုင္းေပါက္သို႔ ခုန္တက္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ယင္းသို႔တေကာင္က သူလြပ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ခုန္တက္လ််င္ က်န္သည္႔အေကာင္မ်ားက ေျခေထာက္ကိုဆြဲသည္႔အေကာင္ကဆြဲ ၊ လက္မကိုကိုိက္ျဖတ္သည္႔အေကာင္ကျဖတ္ႏွင္႔ ၊ တက္သည္႔အေကာင္တိုင္း က်န္သည္႔အကာင္က လက္မျဖတ္လိုက္ ကိုက္လိုက္ ႏွင္႔ ေနာက္ဆံုးတြင္ မည္သည္႔အေကာင္မ်် ပလိုင္းေပါက္နားသို႔ မေရာက္ခဲ႔ႀကရ။ ကရင္ေကာင္ေလးပလိုင္းတြင္မူ ပုဇြန္တေကာင္က ခုန္ေက်ာ္ျပီးတက္လာလ််င္ မမွီသည္႔အေကာင္ကို ေနာက္ကအေကာင္က ဆြဲတင္သြား၍ ေနာက္ဆံုးမွာ ပလိုင္းထဲမွ ပုဇန္တုပ္ေတြလြပ္ေျမာက္ျပီး အသက္ခ်မ္းသာ ရသြားရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဗမာေကာင္ေလး၏ပလိုင္းတြင္မူ ပုဇြန္တုပ္မ်ားမွ ဖြင္႔ႀကည္႔လိုက္ေသာအခါ ေျခေထာက္အကိုက္ခံရ၍ ေျခက်ိဳးသူကက်ိဳးႏွင္႔ တခ်ိဳ ႔မွာ လက္ျပတ္သူကျပတ္ႏွင္႔ အားလံုးေျပးနိုင္စြမ္း မရွိေတာ႔။ ထို႔ေႀကာင္႔ ဟင္းအိုးထဲေရာက္သြားႀကရသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ဥပမာျပသည္ကေတာ႔ ၈၈ လြန္နိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ဗမာအခ်င္းခ်င္း ခ်လိုက ္ျဖတ္လိုက္ ခုတ္လိုက္ႏွင္႔ ေနာက္ဆံုးမွာ ပလိုင္းထဲက ပုဇြန္တုပ္ဘ၀လ ိုျဖစ္သြားႀကရသည္ဟု ပံုျပင္ေလးကို အဆံုးသတ္ေျပာျပပါသည္။
ထိုသို႔ျဖစ္ေန၍လည္း ယခုလိုသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးက ႀကာျမင္႔ေနသည္ဆိုလ််င္ က်ြန္ေတာ္တို႔ ဘာမ်ားလုပ္စရာရွိပါမည္နည္း။ ရွင္းပါသည္။ ျပန္လည္ညွိနိုင္းေစ႔စပ္ရပါလိမ္႔မည္။ လာတံုးကကဲ႔သို႔ ျခေသၤ႔မ်ားကို သူ႔ဂူႏွင္႔ သူ ေနေစခ်င္ပါသည္။ ဆင္မ်ားကိုေရာ ဆိတ္မ်ားကိုေရာ အထြာေတြႏွင္႔ ရွိေစခ်င္ပါသည္။ တလြွဲဆံပင္ေကာင္းစြာႏွင္႔ ကိုယ္႔အခ်င္းခ်င္း ကြဲသြားရန္ မျပဳလုပ္သင္႔ေတာ႔။ ကိုယ္႔အခ်င္းခ်င္း ပြဲႀကမ္းေအာင္ မေဆာင္ရြက္သင္႔ေခ်။ အားလံုးေသာပုဂၢိဳလ္တို႔မွာ စစ္အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ခ်င္၍ တိုက္ပြဲ၀င္ေနႀကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေႀကာင္႔ မည္သို႔ ျဖဳတ္ခ်ရမည္ကို ေပၚလီစီမ်ားခ်မွတ္ရန္သာလိုပါသည္။ ဆိုႀကပါစို႔။ နိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အသိအမွတ္မျပုဆိုေသာစကားကို ေျပာေအာင္ လုပ္ျပဖို႔လိုပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ျပည္တြင္းမွာလည္း သပိတ္မမွာက္ေႀကာင္း ေႀကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားဖို႔ အျမဲလိုပါသည္။ နိုင္ငံတကာသံရံုးမ်ားသို႔ အိပ္ဖြင္႔ေပးစာမ်ား ေပးကမ္းေနဖို႔လိုပါသည္။
ႀကံ႔ဖြံ႔ပါတီမွ ဖိနပ္သိန္းစိန္အား လက္ေဆာင္ေပးရန္ ဖိနပ္ကမ္ပိမ္းကို ျပည္တြင္းမွာ ျပဳလုပ္ရန္အျမဲလိုအပ္ေနပါသည္။ လမ္းေဘးမွ ဖိနပ္စုတ္မ်ားကို ႀကံ႔ဖြံ႔ပါတီရံုးမ်ားသို႔ ေန႔စဥ္ပို႔ေပးရန္လိုပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရြွအား ထမီစုတ္မ်ားကို စာတိုက္မွတဆင္႔ ေနျပည္ေတာ္သို႔ အျမဲလက္ေဆာင္ေပးပို႔ေနရန္လိုပါသည္။ ျပည္ပတြင္ နိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ သတင္းစာဆရာမ်ားကို ေတြ႔ဆံုတိုင္း သပတိေမွာက္ေႀကာင္း ေျပာျပႀကရန္လိုလာပါျပီ။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုရလဒ္ကိုသာ အလိုရွိေႀကာင္း ၊စင္ျပိဳင္အစိုးဖြဲ႔စည္းေရးကိုသာ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ေႀကာင္းႏွင္႔ စင္ျပိဳင္အစိုးရဖြဲ႔စည္းရန္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔မည္ျဖစ္ေႀကာင္း ေႀကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရန္လိုပါျပီ။ ယင္းကမွတဆင္႔ ျပည္တြင္းရွိျပည္သူတရပ္လံုးအား သတင္းေကာင္းမ်ားေပးရန္ ႀကိဳးစားျပႀကရပါေတာ႔မည္။ ဤသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႀကားခ်င္ေသာ သတင္းေကာင္းလည္း ျဖစ္ပါလိမ္႔မည္ ။ သည္ေတာ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဖ်က္ဆီးေရးအတြက္ ပ်က္စီးေစေရးမွာ လူတိုင္းတာ၀န္ရွိသည္မဟုတ္လား။ က်ြန္ေတာ္႔မွာလည္း တာ၀န္ရွိသလို သင္႔မွာလည္းတာ၀န္ရွိပါျပီ။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

ဒီေလာက္ ပိတ္ပင္တာ ဒါဆိုလဲ ကန္ေတာ္ႀကီးပန္းျခံက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ဆီကိုပဲ သြားၾကတာေပါ့လို႔ ေျပာျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ရွိရာဆီကို ဆက္သြားၾကတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္မွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို အေလးမျပဳရလို႔ တားဆီးမဲ႔သူ မရွိေတာ႔ပါ။
0009
0010
burmatoday.net/photo