Saturday, February 19, 2011

The Voice Weekly vol. 7-11

The Voice 7-11

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး : ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ ႏွင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ (၃)


အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး : ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ ႏွင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ()
ခြဲထြက္ျခင္းနဲ႔ တြဲဖက္ျခင္း (အဆက္)

ခြဲထြက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား။

ကမၻာေပၚရွိျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳးစုေတြနဲ႔စုစည္းထားတဲ့တျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ၊ကုလသမဂၢ ပ႗ိညာဥ္စာတမ္းပါ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိကုိင္ၿပီး ခြဲထြက္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားခဲ့ၾက၊ ႀကိဳးစားေနၾက တာေတြရွိပါတယ္။

လက္နက္ကုိင္လွဳပ္ရွားမွဳနဲ႔ ႀကိဳးစားေနတာရွိသလုိ၊ လက္နက္ကုိင္မဟုတ္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ႀကိဳး စားေနတာေတြ လည္းရွိိပါတယ္။ ေအာင္ျမင္သြားတဲ့ႏိုင္ငံမ်ား(ေဖၚျပခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္)လည္းရွိသလုိ၊ မေအာင္ျမင္ခဲ့တာေတြ၊ မ ေအာင္ျမင္ေသးတာေတြလည္းရွိပါတယ္။ ခြဲထြက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳရွိေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြထဲက မေအာင္ျမင္တဲ့၊ မေအာင္ ျမင္ေသးတဲ့၊ လတ္္တေလာထင္သာျမင္သာ အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းေဖၚျပရရင္။

သီရိလကၤာႏို္င္ငံ တမီလ္ခြဲထြက္ေရး။ တမီလ္လူမ်ိဳးစုေတြဟာ ဆယ္စုႏွစ္သုံးခုနီးပါး လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပြဲ ဆင္ႏြဲၿပီး သိရိလကၤာႏိုင္ငံထဲက ခြဲထြက္ဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ဒီခြဲထြက္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳရဲ႕အျခခံ ေနာက္ေၾကာင္းကုိ အက်ဥ္းၿခဳံးျပန္ၾကည့္ရင္

သီရလကၤာႏိုင္ငံဟာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၄ ၇က္ေန႔မွာ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္က လြတ္လပ္ေရးရခဲ့တယ္။
ၿဗိတိသွ်မတုိင္ခင္က ေပၚတူဂီ ႏွင့္ ဒခ်္ တုိ႔လက္ေအာက္က်ေရာက္ခဲ့ေသးတယ္။ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္က လြတ္ လပ္ေရးယူစဥ္က ေရးခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒအရသီရိလကၤာဟာ တျပည္ေထာင္စနစ္ႏို္င္ငံျဖစ္တယ္။ အဂၤလိပ္စာကုိ တရားဝင္ရုံး သုံး စာေပအျဖစ္ျပဌာန္းခဲ့တယ္။

၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွာ အက္စ္. ဒဗလ်ဴ. အာ. ဒီ. ဗႏၵရာႏိုက္ေကး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာေတာ့ ဆင္ဟာလာ ဘာသာစကား တခုတည္းသာရုံးသုံးဘာသာစကားျဖစ္ေရးဆုိတဲ့ သူရဲ႕ေရြးေကာက္ပြဲဂတိကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚပါေတာ့ တယ္။ ဒီမွာ ျပႆနာကစတာပါ။ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡေတြစတင္္လာပါတယ္။ လူမ်ိဳးေရးဆုိလုိ႔ သီရိလကၤာမွာ ဆင္ဟာလီနဲ႔တမိလ္လူမ်ိဳးဆုိၿပီး အဓိကလူမ်ိဳး ၂ မ်ိဳးရွိတယ္။ ဆင္ဟာလီလူမ်ိဳးမ်ားက လူမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ဗုဒြၼ ဘာသာဝင္ေတြျဖစ္တယ္။ ဘီစီ ၅၀၀ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္း(ယခု အိႏၵိယႏုိင္ငံ) ကေနလာေရာက္ အေျခခ်ကာ ဘုရင့္ႏိုင္ငံထူေထာင္ခဲ့ၾကတယ္။ ၁၃ ရာစုေလာက္မွာ တမီလ္လူမ်ိဳးေတြက ေျမာက္ပုိင္းကုိဝင္ေရာက္ အေျခခ် ေနထုိင္လာခဲ့တယ္။ တမိလ္ေတြကေတာ့ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆင္ဟာလီမြတ္စလင္၊ တမီလ္ မြတ္စလင္ေတြ ရွိသလုိ ဆင္ဟာလီခရစ္ယာန္၊ တမီလ္ ခရစၥယာန္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။

အထက္ကေဖၚျပတဲ့တရားဝင္ဘာသာစကားကစခဲ့တဲ့ျပႆနာဟာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ေတာင္း ဆုိခ်က္မွသည္ ခြဲထြက္ေရးေတာင္းဆုိခ်က္အထိေရာက္ခဲ့ရတယ္။ အဓိက ပါတီႀကီးျဖစ္တဲ့ Tamil United Liberation Front က တမီလ္ေတြကုိ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ေတြျပင္းထံေစခဲ့တယ္၊ မ်ိဳးခ်စ္ဝါဒီလူငယ္ေတြ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ တယ္။ တမီလ္ေတြအမ်ိဳးသားေရးစိတ္ ေတြျပင္းထန္လာသလုိ တဖက္မွာလည္း ဆင္ဟာလီ မ်ိဳးခ်စ္အစြန္းေရာက္ သမားေတြ လည္းရွိေနပါတယ္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပြဲဝင္ျခင္းျဖင့္သာ လြတ္ လပ္ေရး ရႏိုင္ တယ္ဆုိတဲ့ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြရဲ႕ လက္နက္ကုိင္လွဳပ္ရွားမွဳအဖြဲ႔မ်ားလည္း ေပၚလာခဲ့တယ္။ ၁၉၈၀ခုႏွစ္မ်ား အေစာပုိင္းကစလုိ႔ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္လာေတာ့ အလယ္အလတ္သေဘားထားရွိတဲ့ TULF ဟာ ဆင္ဟာလီတုိ႔ရဲ႕ အပစ္တင္ျခင္းခံရသလုိ၊ တမီလ္လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ပစ္မွတ္လည္းျဖစ္လာခဲ့ရတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။

၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ကဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့တမီလ္တုိင္းဂါး အဖြဲ႔(LTTE)ဟာ အင္အားေတာင့္တင္းတဲ့ အဓိကက်တဲ့ လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္လာၿပီး ဂ်ဖနာက်ြန္းအပါအဝင္ တမီလ္နယ္ေျမ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိထိ္န္းခ်ဳပ္ထား ႏုိင္ခဲ့တယ္။ De facto Government (ဥပေဒအရမဟုတ္တဲ့) အစုိးရ အျဖစ္ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အယူအဆ မတူတဲ့ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားကလည္းရွိေနၾကေတာ့ အုပ္စုအခ်င္းခ်င္း အားၿပိဳင္မွဳေတြ၊ ပ႗ိပကၡျဖစ္ မွဳေတြက လည္းရွိၾကတယ္။ ဆုိေတာ့ကာ အုပ္စုထဲမွခြဲထြက္ၿပီး သီရိလကၤာအစုိးရနဲ႔ေပါင္းတဲ့ အဖြဲ႔ရွိသလုိ၊ ျပည္သူ႔ စစ္ဖြဲ႔ၿပီး အစုိးရကုိ ကူညီေနတာလည္းရွိခဲ့ပါတယ္။ ခြဲထြက္တာကုိ မလုိလားဘဲ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ၿပီး အာဏာခြဲ ေဝေရးကုိ လုိလားတဲ့ တမီလ္ အဖြဲ႔မ်ားလည္းရွိၾကပါတယ္။

သီရိလကၤာ လူနည္းစုတမီလ္လူမ်ိဳးေတြကုိ လူမ်ားစုဆင္ဟာလီ အစုိးရကရဲ႕ခြဲျခားဖိႏွိမ္မွဳအေပၚ ႏိုင္ငံတကာက စာနာေထာက္ထားမွဳ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ေထာက္ခံမွဳေတြက်ဆင္းလာခဲ့တဲ့အျပင္၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၂ ႏိုင္ငံက ဒီအဓိကအဖြဲ႔ႀကီးျဖစ္တဲ့ တမီလ္တုိင္းဂါး အဖြဲ႔(LTTE) ကုိ အၾကမ္းဘက္အဖြဲ႔လုိ႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တမီလ္တုိင္းဂါးအဖြဲ႔ဟာ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ျဖစ္ေပမဲ့ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔ေတြလုိက္နာသင့္တဲ့ စံစည္းမ်ဥ္းေတြမရွိဘူး၊ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မွဳေတြရွိတယ္။ လူမ်ိဳးၿပဳန္းသတ္ျဖတ္ မွဳေတြလုပ္တယ္။ သူတုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသေတြ မွာေနထုိင္တဲ့တမီလ္မြတ္စလင္ စင္ဟာလီစကားေျပာမြတ္စလင္၊ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့မြတ္စလင္ေတြကုိ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း အတင္းအၾကပ္ေရြ႔ေျပာင္းခုိင္းတယ္၊ ဗလီထဲမွာ ဘုရားဝတ္ျပဳေန စဥ္ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့မြတ္စလင္ေတြကိုအစုလုိက္အၿပဳံလုိက္သတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။ ဆင္ဟာလီေတြကို ေမာင္းထုတ္တယ္။ အေသခံဗုန္းခြဲတုိက္ခုိက္မွဳအစီအစဥ္ေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာေတြကုိ ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခုိက္တယ္၊ ဆုိတဲ့အခ်က္ ေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာက အၾကမ္းဘက္အဖြဲ႔အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလမွာ သီရိလကၤကာအစုိးရစစ္တပ္က တမီလ္တုိင္းဂါး ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမအားလုံးကုိ စစ္ဆင္ သိမ္းပုိက္လုိက္တယ္။ တုိင္းဂါးေခါင္းေဆာင္ ဘယ္လူပီလုိင္း ဘရာပကရာန္ နဲ႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာလည္း စစ္ပြဲမွာ က်ဆုံးကာ ခြဲထြက္ေရးကိစၥ တခန္းရပ္သြားပါတယ္။

အင္ဒုိနီးရွားမွ အာေခ်းျပည္ ခြဲထြက္ေရး။ Free Aceh Movement အာေခ်းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး လုိ႔ေခၚတဲ့ GAM ဟာ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာ ေပၚလာၿပီး လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲနည္းလမ္းနဲ႔အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံထဲက ခြဲထြက္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ အာေခ်းေဒသဟာ ေရနံထြက္တယ္၊ သယံဇာတပစၥည္းၾကြယ္ဝတယ္ ဆုိေပမဲ့လည္း ဒီ သယံဇာ တရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ အာေခ်းေဒသသားမ်ားမခံစားရတာရယ္၊ ေနာက္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တုန္းက အင္ဒုိနီးရွား အစုိးရက အာေခ်းကုိ အထူးကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နယ္ေျမအဆင့္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ ဥပေဒ စနစ္ က်င့္သုံးခြင့္ေပးအပ္ခဲ့တာ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ဟုတ္တိပတ္္တိမရတာရယ္ စတာေတြကုိ မေက်မနပ္လုိ႔ အင္ဒုိနီးရွားက ခြဲထြက္ၿပီးနဂုိမူလ အတုိင္းလြတ္လပ္တဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ျပန္လည္ေနထုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပန္းခဲ့တာျဖစ္တယ္။

သမုိင္းေၾကာင္းအရ အင္ဒုိနီးရွားႏို္င္ငံ စူမားၾတားကြ်န္းေျမာက္ပုိင္းက အာေခ်းျပည္နယ္ဟာ ၁၈၇၅ ခုႏွစ္ ဒခ်္ေတြ မသိမ္းပုိက္ခင္အခ်ိန္အထိ လြတ္လပ္တဲ့ စူလတန္ေစာ္ဘြားႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့တယ္။ ၁၉၄၉ခုႏွစ္ အင္ဒုိနီးရွားကုိလြတ္လပ္ ေရးေပးတဲ့အခါ အာေခ်းေဒသကုိ ဒခ်္တုိ႔က အင္ဒုိနီးရွားထဲေပါင္းထည့္ခဲ့တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ အဲသလုိ အင္ဒုိနီးရွား ထဲေပါင္းလုိက္တာမွာ အာေခ်းျပည္သူေတြကုိ ဘာမွတုိင္ပင္ျခင္းမရွိဘဲ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ဆႏၵမပါဘဲ ေပါင္းလုိက္တာ ျဖစ္လုိ႔ တရားမဝင္ဘူးလုိ႔ GAM ဆုိပါတယ္။

ဒီအဖြဲ႔ရဲ႕ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မဆင္ႏြဲႏိုင္ခင္မွာဘဲ အင္ဒုိနီးရွားစစ္တပ္ရဲ႕ ေခ်မွဳန္းျခင္းကုိ ခံခဲ႔ရတယ္။ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ (အေမရိကန္ ကုိလံဘီယာ တကၠလုိလ္ဆင္း) ဟာဆန္ဒီတီရုိ လည္း အသက္ ေဘးမွ သီသီေလးလြတ္ကာ မေလးရွားကုိေရွာင္တိမ္းခဲ့ရတယ္။ ဂ်ီေအအဲမ္အဖြဲ႔ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ရတာကေတာ့ ေဒသတြင္းေထာက္ခံမွဳမရသလုိ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆူဟာတုိရဲ႕ ကြန္ျမဴနစ္ေခ်မွဳန္းေရး မူ ကုိ ေထာက္ခံေနတဲ့အေပၚမွာ အစုိးရနဲ႔နီးနီးကပ္ကပ္ဆက္ဆံေနရေတာ့ ဂ်ီေအအဲမ္ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္ ခံမွဳလည္းမရခဲ့ဘူး လုိ႔ဆုိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဟာဆန္ ဒီတီရုိဟာ ျပည္ပကေန ဆက္လက္ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ စနစ္တက်လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားကုိစုစည္းၿပီး ျပန္လည္လွဳပ္ရွားလာပါတယ္။ အင္အား လည္းအေတာ္အသင့္ တုိးတက္လာခဲ့တယ္။ ျပည္တြင္းေထာက္ခံမွဳေတြလည္း အရွိန္ျမင့္လာတဲ့အတြက္ အင္ဒုိ နီးရွား အစုိးရက အာေခ်း ေဒသကုိ အထူးစစ္ဆင္ေရးဇုံအျဖစ္ေၾကညာရသည္အထိျဖစ္ခဲ့ဲၿပီး အျပတ္ေခ်မွဳန္း ျပန္ပါတယ္။ ဒီတႀကိမ္မွာေတာ့အစုိးရ စစ္ဆင္ေရးေအာက္မွာ အာေခ်းျပည္သူမ်ား အလူးအလိမ့္ခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ အစုိးရက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မွဳ ေတြက်ဴးလြန္ခဲ့သလုိ ဂ်ီေအအဲမ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကလည္း အရပ္သားေနရာ ေတြကုိ ပစ္မွတ္ထားတုိက္တာေတြ ရွိတယ္လုိ႔ဆုိတယ္။ စစ္တပ္သတင္းေပးလုိ႔ သံသယရွိသူေတြကုိ သတ္ျဖတ္ တာေတြလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ဆုိတယ္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အစုိးရက ဂ်ီေအအဲမ္အဖြဲ႔ကုိ အၿပီးသတ္ေခ်မွဳန္းႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္းေၾကညာပါတယ္။ ဂ်ီေအအဲမ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားဟာလည္း မေလးရွား နယ္ေျမထဲသုိ႔ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကျပန္ပါ တယ္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ သမတ ဆူဟာတုိျပဳတ္က်ၿပီးတဲ့ေနာက္ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာတဲ့ ကာလမွာ ေတာ့ အာေခ်းကေန စစ္တပ္ေတြရုပ္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဂ်ီေအအဲမ္ အတြက္အကြက္ေကာင္း ဆုိက္လာပါတယ္။ လွဳပ္ရွားမွဳေတြတုိးခ်ဲ႕လာႏိုင္ျပန္တယ္။ နယ္ေျမေတြကုိလည္း တစုံတရာ ထိန္းသိမ္းလာ ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အထူးစစ္ဆင္ေရးကာလတုန္းက စစ္တပ္ရဲ႕မတရားရက္စက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြအေပၚမွာ ခံျပင္းစိတ္ ေတြေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားဟာ အာေခ်းလြတ္လပ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ထဲ (ဂ်ီေအအဲမ္ တပ္) ဒလေဟာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလထဲမွာ ျပည္သူအင္အား ၅ သိန္းေက်ာ္ကလည္း လြပ္လပ္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပခဲ့ပါ ၾကပါေသးတယ္။ ကြန္ျမဴနီတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ အရပ္ဘက္ရုံးဝန္ထမ္း မ်ားက စစ္တပ္မွ အာေခ်းလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔အားထုိးစစ္ဆင္တာကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဟာဆန္ ဒီတုိတီနဲ႔ ဒုေခါင္းေဆာင္၂ေယာက္တုိ႔ဟာ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ စေတာ့ဟုန္မ္း ကေနၿပီး အာေခ်းလွဳပ္ရွားမွဳကုိ စီစဥ္ေနတာ အရွိန္ျမွင့္လာပါတယ္။

ဒီလုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာ အစုိးရက ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ အာေခ်းအထူးကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကုိျပဌာန္းေပးပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒထဲမွာ အာေခ်းျပည္နယ္ သယံဇာတ ဝင္ေငြရဲ႕ ၇၀% ကုိ အာေခ်းျပည္နယ္ကယူဖုိ႔နဲ႕၊ ရွရီယာ ဘာသာ ေရးဥပေဒျပဌာန္းလုိက ျပဌာန္းခြင့္မ်ားပါေပးထားပါတယ္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဆြီဒင္အစုိးရရဲ႕ ၾကားဝင္ ေဆာင္ ရြက္ေပးမွဳေၾကာင့္ အင္ဒုိနီးရွားအစုိးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္အဆင္မေျပခဲ့ပါ။ အစုိးရက ဂ်ီေအအဲမ္အေနနဲ႔ အထူးကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကုိ လက္ခံေစျခင္တယ္။ ဂ်ီေအအဲမ္က လြတ္လပ္ေရး အ တြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပခြင့္ကုိေတာင္းတယ္။ အဲဒါအစုိးရကလက္မခံပါ။ အစုိးရက ဂ်ီေအအဲမ္ အေနနဲ႔ အထူးကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကုိ ၂၀၀၂ ဒီဇင္ဘာလမွာ ေနာက္ဆုံးထားလက္ခံဖုိ႔ ရာဇသံေပးလိုက္တယ္။ လက္မခံရင္ေတာ့ ထုိးစစ္ဆင္မယ္ေပါ့။ ဆုိတဲ့အတုိင္းဘဲ ၂၀၀၂- ၂၀၀၄ မွာေတာ့ အစုိးရက အာေခ်းေဒသ စစ္ဆင္ေရးျပန္လည္စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ီေအအဲမ္က အထိနာလာျပန္ပါတယ္။ တပ္အင္အား ၅၀%ေလာက္အထိ ဆုံးရွဳံး ရျပန္တယ္။ အေတြ႔အႀကဳံကလည္းနည္း၊ တပ္အင္အားကလည္းေသာင္းဂဏန္းသာသာ ေလာက္ဘဲရွိတဲ့ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ဟာ အင္အားေလးသိန္းေက်ာ္ရွိတဲ့ အစုိးရစစ္တပ္ကုိ လြတ္လပ္ေရးစိတ္ဓါတ္နဲ႔သာ က်ား ကုတ္က်ားခဲ တုိက္ပြဲဝင္ေနရတ့ဲအထဲ သဘာဝတရားကပါေရာၿပီး ဖိစီးေပးလုိက္ပါတယ္။ အာေခ်းျပည္သူ မ်ားကံေခတယ္လုိ႔ဆုိရမလားဘဲ၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာ ဆုိနာမီ ပင္လယ္ငလွ်င္ဒဏ္ အႀကီး အ က်ယ္ခံလုိက္ရရွာတယ္။

ဆုိနာမီဒဏ္ခံလုိက္ရေတာ့ကာ အင္ဒုိနီးရွားအစုိးရကလည္း ႏိုင္ငံျခားမွ အကူအညီမ်ား ဆူနာမီ ဒုကၡသည္မ်ားထံ အေရာက္ပုိ႔ေပးေစႏိုင္ဖို႔ ရွိထားတဲ့ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကုိ ေလ်ာ့ေပးခဲ့တယ္။ အစုိးရဘက္က အာေခ်းလူထု အေပၚ စာနာေပ်ာ့ေျပာင္းမွဳ သေဘာထားေတြေဖၚထုတ္ျပသခဲ့တယ္။ အစုိးရကကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ေလွ်ာ့ေပး လုိက္တဲ့အေပၚ ဂ်ီေအအဲမ္ အေနနဲ႔ အခြင့္ေကာင္းယူ စစ္ေရးအရဝင္လွဳပ္ရွားရင္ျဖင့္ ဒါအလြန္ မေလွ်ာ္ကန္ရာက် မွာျဖစ္တယ္။ တဘက္ မွာလည္း ဖင္လန္အစုိးရရဲ႕ ၾကားဝင္ညွိႏွိဳင္းေပးမွဳနဲ႔ ဂ်ီေအအဲမ္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဖုိ႔ တုိက္တြန္းမွဳ ေတြကရွိေနပါတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အကုန္မွာေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေျပလည္သြားၾကပါတယ္။ အင္ဒုိနီးရွား တျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံထဲမွာဘဲ အာေခ်းအထူးကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိလက္ခံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ လုိက္ပါေတာ့တယ္။

ေျပာရရင္ အာေခ်း လြတ္လပ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳကုိ ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားက စာနာမွဳရွိေသာ္လည္း အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံ ပဲ့ထြက္တာမ်ိဳးကုိ မေထာက္ခံလုိၾကပါဘူး။ အာေခ်းလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔က အာေခ်းရွိ အေမရိကန္ Exxom Mobile Gas ကုမၸဏီကို တုိက္ခိုက္ခဲ့ေပမဲ့လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဒီအဖြဲ႔ကုိ အၾကမ္းဘက္အဖြဲ႔ (Terrorist)စာရင္းမသြင္းခဲ့ပါဘူး။ သတိေပးရုံသာေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါအျပင္ ဂ်ီေအအဲမ္ကုိ ယူႏိုက္တက္ အင္ဒုိနီးရွား ႏိုင္ငံထဲမွာ အထူးကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတြက္ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ကုိဘဲ ယခင္ကလည္း တုိက္တြန္းခဲ့သလုိ ဆက္လက္ၿပီး လည္းတုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံတြင္းက ခြဲထြက္ေရး လွဳပ္ရွားတဲ့ နယ္ေျမေတြ(အာေခ်းနဲ႔ အေနာက္ ပါပူးဝါး) မွာ အေရွ႕တီေမာမွာ ထားခဲ့တဲ့မူမ်ိဳး မထားေတာ့ဘဲ အင္ဒုိနီးရွား နယ္ေျမတည္တ့ံေရးကုိ အားေပးသြား မယ္လုိ႔ အေမရိကန္ကဆုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အာေခ်းလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ အေျခအေနမေပးတဲ့အေလွ်ာက္၊ ပါးနပ္စြာဘဲ အထူးကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိ ေက်နပ္လုိက္ၾကပုံပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာ လက္နက္ကုိင္ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲဟာလည္း အဆုံးသတ္လုိက္ပါတယ္။
(ဆက္လက္ေဖၚျပမည္)

ဝင္းေမာင္
( ၁ရ ရက္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၁)

၁၉.၂.၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ


မြန္းၾကပ္ျခင္းမွကင္းေ၀းပါေစ။
ျပည္တြင္းေမးလ္မ်ားသို႕႕ တဆင့္ပိ႕ု ၍မီဒီယာတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲၾကပါစို႕..။

2 attachments — Download all attachments  
19 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.doc19 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.doc
830K   View   Download  
19 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.pdf19 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
940K   View   Download  

http://www.mediafire.com/file/o9xpkx7rp14v47p/19%20Feb%202011%20Yeyintnge%27s%20Diary.doc
http://www.mediafire.com/file/5j1fosw5clfovdk/19%20Feb%202011%20Yeyintnge%27s%20Diary.pdf
19 Feb 2011 Yeyintnge's Diary

အက်ဥ္းသားကူညီေရး ဝိုင္းဝန္းၾကဖို႔ ဦးဝင္းတင္ ပန္ၾကား


2011-02-19
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တဦးခ်င္းအလိုက္ မဲႏိႈက္ၿပီး ကူညီေနတဲ့ အစီအစဥ္မွာ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ၾကဖို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟို အလုပ္အမႈ ေဆာင္ ဦးဝင္းတင္က ပန္ၾကားလိုက္ပါတယ္။
(Photo: AFP)
စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ တည္ေထာင္သည့္ ၂၂ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းတင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
“ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၅ဝ ေလာက္ကို အေမရိက ကေန တာဝန္ယူမယ္ေပါ့။ အလားတူပဲ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ စိတ္ဆႏၵ အစီအစဥ္ထဲမွာေတာ့ အဂၤလန္တုိ႔ ၾသစေၾတလ်တို႔ ဂ်ပန္တို႔ ဆုိတဲ့ေဒသေတြမွာလည္း မဲႏိႈက္ၿပီး တာဝန္ယူမႈေတြ လုပ္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိပါတယ္။ အက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ ဒုကၡသုကၡေတြ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခက္အခဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အကူအညီေပးသြားဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”

လက္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂ ေထာင္ေက်ာ္မွာ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ မဲႏိႈက္ တာဝန္ယူထားသူ ၆ ရာေက်ာ္အတြက္သာ ရွိေသးတာေၾကာင့္ က်န္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြအတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် ဝိုင္းဝန္း ကူညီၾကဖို႔ ့ဦးဝင္းတင္က လႈံ႔ေဆာ္လိုက္တာပါ။

အခုေနာက္ပိုင္း ဒီအစီအစဥ္မွာ ပါဝင္လာသူေတြ ပိုမ်ားလာတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုေဌးႂကြယ္၊ ကိုမင္းေဇယ်ာ၊ ကိုဂ်င္မီ၊ မနီလာသိမ္း အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ၿပီး မိသားစုေတြ ေထာင္ဝင္စာေတြ႔ဖို႔ ခက္ခဲမယ့္ နယ္ေဝးေထာင္ေတြကို ပို႔ထားပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွာ ေနာက္ထပ္ အခက္အခဲ ေတြ႔ေအာင္ ဖန္တီးထားတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အားေပးမႈပဲ ျဖစ္ေစ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈပဲျဖစ္ေစ ကူညီၾကဖို႔ NLD က ႀကိဳးစားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးဝင္းတင္နဲ႔ RFA ဝိုင္းေတာ္သား ကိုေနရိန္ေက်ာ္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားတာကို နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။
အသံဖိုင္ယူရန္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကုိယ္တိုင္က အၾကမ္းဖက္သမားျဖစ္ေနျပီလားဦး၀င္းတင္န႔ဲ ေမးခြန္းမ်ား

မိုးမခ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၁

ဒီတပတ္ ဆရာဦး၀င္းတင္နဲ႔ ဆုံေတြ႔စကားေျပာျဖစ္တဲ့အခါမွာ အဓိကေမးျဖစ္ ေျပာျဖစ္တာကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အင္န္အယ္ဒီကို စစ္အစုိးရအာေဘာ္ သတင္းစာမ်ားကေနျပီးေတာ့ ေၾကကြဲဖြယ္ ဇာတ္သိမ္းနဲ႔ ၾကဳံရလိမ့္မယ္လို႔ တရား၀င္ျခိမ္းေျခာက္လိုက္တာရယ္၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အင္န္အယ္ဒီပါတီကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေျပာဆိုလာတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလ ၁၃၊ ၁၄၊ က စျပီးေတာ့ စစ္အစုိးရသတင္းစာေတြကေနျပီးေတာ့ အင္န္အယ္ဒီရဲ့ ဆန္ရွင္အေပၚ သေဘာထားနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပန္လွန္ ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြ ထည့္လာတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈအေပၚမွာ ျပန္လွန္ျပီး ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ေ၀ဖန္ရန္ေတြ႔ေနတာေတြအျပင္ကို ထူးထူးျခားျခား ဘာကို ထည့္ေျပာလာသလဲဆိုေတာ့ ဒီလိုမ်ဴိးစစ္အစုိးရကို ဆန္႔က်င္တဲ့ သေဘာထားရွိတဲ့ ေဒၚစုနဲ႔ အင္န္အယ္ဒီပါတီဟာ သမိုင္းနိဂုံးခ်ဳပ္မယ္၊ ႏိုင္ငံေရးက်ဆုံးမယ္လို႔ ျခိမ္းေျခာက္တဲ့ စကားကို ေျပာတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဂၤလိပ္္ဘာသာနဲ႔ ထုတ္တဲ့သတင္းစာမွာေတ့ာ ေဒၚစုကို အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ တိတိက်က် ျပတ္ျပတ္သားသားကို အသက္အႏၲရာယ္နဲ႔ ၾကဳံရမယ္၊ ေၾကကြယ္ဖြယ္ ဇာတ္သိမ္းနဲ႔ ဇာတ္သိမ္းမလွ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေျပာလိုက္တယ္။ အတိအက် စကားလုံးက She will meet her tragic end လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး က်ေနာ္တို႔က ဘာျမင္သလဲဆိုေတာ့ လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ စစ္အစုိးရက စစ္အာဏာပိုင္ေတြက လက္နက္မဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကို အၾကမ္းဖက္မယ္၊ ရန္မူမယ္လို႔ ေျပာလိုက္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့ သေဘာလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါကို ဆရာက ဘာေျပာခ်င္သလဲ။ ဆရာတို႔က ဒါကို ေပါ့ေပါ့ဆဆပဲ သေဘာထားသလား။

အဲသည္ေဆာင္းပါ္းေတြရဲ့ ဂယက္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ သေဘာထားကို မေျပာခင္မွာ၊ ျပည္သူလူထုဖက္က တုန္႔ျပန္မႈကို မေျပာခင္မွာ အရင္ဆုံး ဘာကို ေျပာခ်င္သလဲ ဆိုေတာ့ - သူတို႔စစ္အစုိးရရဲ့ သတင္းစာကေန ဒီလိုမ်ဴိး စကားလုံးေတြ သုံးစြဲျပီး ျခိမ္းေျခာက္ ေရးသားလိုက္တဲ့အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနကေနျပီး အလြန္အမင္း စုိးရိမ္သြားျပီးေတာ့ သူတို႔အစုိးရတရပ္အေနနဲ႔ စစ္အစုိးရကို တရား၀င္ သတိေပးေျပာဆိုခ်က္ ထြက္ေပၚလာတာကို ေတြ႔ရတယ္ လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

အေမရိကန္အစုိးရက ျမန္မာစစ္အစုိးရကို သတိေပးတဲ့ စကားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ အသက္အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ဖို႔၊ ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔ တာ၀န္ဟာ စစ္အစုိးရမွာ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္တယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္းက ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ စိုးရိမ္တယ္လို႔ သေဘာ ေျပာလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေတြမွာေကာ၊ ျပည္သူလူထုေတြ ၾကားထဲမွာ စိုးရိမ္မႈေတြ၊ ေသာကေတြ ပိုျပီး ျဖစ္လာတယ္။ က်ယ္ျပန္႔လာတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ၾကဳံေတြ႔ေနရပါတယ္။

သူတို႔စစ္အစုိးရ က်င္းပေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ဆိုတဲ့ ဆီမွာကလည္း ၀န္ၾကီးေတြ ခန္႔တာေတြ၊ ထြက္တာေတြ၊ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ သတင္းေတြ၊ ပါးစပ္အေျပာေတြကလည္း ျပန္႔ႏွံ႔ျပီး တိုင္းျပည္ကလည္း မျငိမ္မသက္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၇ ေန႔က ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ထိ ေကာလဟလေတြက ျဖစ္သလဲ ဆိုေတာ့ ညကပဲ အင္န္အယ္ဒီပါတီကို ၀င္သိမ္းတယ္၊ ၀င္ဖမ္းတယ္ ၾကားလို႔ သတင္းဌာနေတြက ျပည္သူေတြက ဖုံးဆက္ျပီး ေမးၾက၊ ျမန္းၾက၊ စုံစမ္းၾကတာေတြကိုေတာင္ က်ေနာ္တို႔ ၾကဳံၾကရတယ္။ ဒါက ဘာကိုျပသလဲဆိုေတာ့ စစ္အစုိးရရဲ့ တင္းမာတဲ့ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွာေကာ၊ ျပည္တြင္းက ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးမွာပါ မတည္မျငိမ္နဲ႔ စိုးရိမ္မႈေတြ၊ ပူပန္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေနာက္ေမးခြန္းတခုကေတာ့ ဆရာရယ္။ အခု ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အင္န္အယ္ဒီရဲ့ ႏိုင္ငံတာကဆန္ရွင္ေပၚမွာ လက္ခံတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထား၊ ျပီၤးေတာ့ ႏိုင္ငံတကာကလည္း ဆန္ရွင္ေတြ၊ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ရုတ္သိမ္းမယ္၊ စဥ္းစားမယ္ ဆိုရင္လည္း စစ္အစုိးရနဲ႔ အေပါင္းအပါေတြနဲ႔ တဖက္သတ္ ေတြ႔ဆုံျပီး မဆုံးျဖတ္နဲ႔၊ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈရရွိထားတဲ့ အတိုက္အခံဒီမိုကေရစီအင္အားစုျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အင္န္အယ္ဒီနဲ႔တကြ မဟာမိတ္ေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပါလို႔ ကမ္းလွမ္းလိုက္တယ္၊ ေျပာလုိက္တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔က ျမင္ပါတယ္။ အဲသည္လို ေျပာတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာလုံးနဲ႔ ျမန္မာျပည္တြင္းသာမက၊ ျပည္ပက ျမန္မာျပည္အေရးစိတ္၀င္စားသူေတြကိုပါ ရည္ရြယ္ျပီး ေရးသားလိုက္တယ္လို႔ ရႈျမင္မိပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဴိး ရွင္းလင္းခ်က္က ဘာမ်ား လူအမ်ား နားမလည္ေစတဲ့ မ်က္စိလည္စရာမ်ား ရွိေနလို႔လဲ။

ဒါက ရွင္းလင္းပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ကမ္းလွမ္းခ်က္၊ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္က အင္န္အယ္ဒီနဲ႔ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြ မပါ၀င္ဘဲနဲ႔ စီးပြားေရးအရ အေရးယူပိတ္ဆို႔တာေတြကို ရုတ္သိမ္းဖုိ႔၊ ျပင္ဆင္ဖိ္ု႔၊ ဘာပဲ လုပ္လုပ္၊ မစဥ္းစားပါနဲ႔၊ မဆုံးျဖတ္ပါနဲ႔။ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးပါလို႔ ေျပာလိုက္တာ ျဖစ္တယ္။ ဒါကို အေနာက္ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ အရင္ဦးဆံုး လက္ခံတာ၊ အသိအမွတ္ျပဳတာက အေမရိကန္ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္။ ဥေရာပတို႔ အီးယူတို႔က ဘာေျပာမလဲဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့။

စစ္အစုိးရနဲ႔ သူတို႔ အေပါင္းအပါေတြက အျမဲတစိုက္ေျပာေနတာက ဆန္ရွင္ေတြက ျပည္သူလူထုကို ထိခုိက္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေျပာေနတာက ျပည္သူလူထုကို ထိခိုက္တာထက္ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ အျမဲခ်ဴိးေဖာက္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီေရး တိုင္းျပည္အေရးကို အေလးမထားတဲ့ စစ္အစုိးရကို ထိခိုက္ေစတယ္ လို႔ ေျပာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆန္ရွင္ကိစၥကို ေလ်ာ့ခ်င္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ တိုးခ်င္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးပါ၊ တိုင္ပင္ပါ။ သေဘာထားကို ေတာင္းပါလို႔ ေျပာလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔က ေျပာခ်င္တာတခုကေတာ့ ျပည္သူလူထုေတြ၊ ျပည္တြင္းက တိုင္းရင္းသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ အလုပ္သမား လယ္သမားေတြ အားလုံးမွာ ႏိုင္ငံေရးခၽြတ္ျခဳံက်မႈ၊ စီးပြားေရး ခၽြတ္ျခဳံက်မႈ၊ ပညာေရးခၽြတ္ျခဳံက်မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ၊ အလုပ္သမား လယ္သမားအခြင့္အေရးေတြ အားလုံး ခၽြတ္ျခဳံက်မႈေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ခံစားေနရတယ္။ လူမႈေရး က်န္းမာေရး အစစအရာရာ အေထြေထြ ဆင္းရဲ ခ်ဴိ႔တဲ့ေနရတာေတြ အားလုံးဟာ ဆန္ရွင္ေၾကာင့္လို႔ စစ္အစိုးရနဲ႔ အေပါင္းအပါေတြက ၀ိုင္းျပီး လက္ညိွဴးထိုးေနတာကို စစ္အစုိးရလက္ေအာက္က ျပည္သူလူထုၾကီး အားလုံးက တျပိဳင္နက္တည္း ေခါင္းေတြ ညိတ္ျပီး ဟုတ္တယ္ ဟုတ္တယ္လို႔ ေျပာေနၾကလို႔လား။ လူထုက ဘယ္လုိခံစားေနရတယ္၊ ဘယ္လိုနားလည္ သေဘာေပါက္ေနတယ္လုိ႔ ဆရာက ျမင္သလဲ။ ေျပာခ်င္သလဲ။

အခု က်ေနာ္တို႔ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြမွာလည္း ေျပာျပီးပါျပီ။ တိုင္းျပည္မွာ အစစအရာရာ ခၽြတ္ျခံဳက်ျပီး ဆင္းရဲဒုကၡမ်ဴိးစုံနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးေတြ ဆိတ္သုဥ္းေနတာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားေတြ၊ တုိင္းရင္းသားေတြ အားလုံးရဲ့ အခြင့္အေရးေတြ၊ ရပိုင္ခြင့္ေတြ ဆုံးရႈံးေနရတာဟာ ဆန္ရွင္ဆိုတာထက္ စစ္အစုိးရရဲ့ ဖိႏွိပ္မႈေတြ၊ ခ်ဳပ္ျခယ္မႈေတြ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ခၽြတ္ျခဳံက်ေနတာေတြ ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြ၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ျပည္သူေတြက ထင္ထင္ရွားရွား ျပတ္ျပတ္သားသား နားလည္ေနျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

အခုအခ်ိန္မွာ လူထုက စစ္အစုိးရေၾကာင့္ သည္လို အေထြေထြဆင္းရဲၾကပ္တည္းမႈကို ရင္ဆိုင္ေနရတာ ျဖစ္တယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး အလုပ္သမား လယ္သမား အခြင့္အေရးေတြ မရွိလို႔ ဆင္းရဲတာ၊ စီးပြားေရးအခြင့္အေရးေတြ မရွိတာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ ၾကပ္တည္းတာဆိုတာကို သိျပီး ျဖစ္တယ္။

အခုထုတ္ျပန္တာကလည္း ျပည္သူလူထုကို ရွင္းျပတာထက္ နားေ၀းတဲ့ ျပည္ပက အစုအဖြဲ႔ေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာေတြကို သေဘာေပါက္ေအာင္၊ နားလည္ေအာင္ ရွင္းတာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာလုပ္လုပ္ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီးမွ လုပ္ပါ၊ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ စနစ္တက် အခ်က္အလက္နဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ေရးသား ထုတ္ျပန္ရတာျဖစ္တယ္။ ဒါကို နားလည္ၾကေစခ်င္တယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာ။
http://www.moemaka.com/

စစ္တပ္ ႏွင့္ အမိန္႔နာခံမႈ - အပိုင္း (၅)By ေရာ္နီညိမ္း စေန, 19 ေဖေဖာ္ဝါရီ 2011

တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား (၀၄၈)

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕အမိန္႔နာခံမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး၊ ဗိုလ္မႉးေဟာင္း ဦးေအာင္လင္းထြဋ္နဲ႕ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရဦးတင္ဦးတို႔နဲ႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားတာေတြကို ဒီသီတင္းပတ္ရဲ႕ “တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား” အပတ္စဥ္က႑မွာ ဦးေရာ္နီညိမ္းက “စစ္တပ္ ႏွင့္ အမိန္႔နာခံမႈ - အပိုင္း (၅)” ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စီစဥ္ တင္ဆက္ထားပါတယ္။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ အမိန္႔မနာခံတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ကို ရာထူးကေန ဖယ္ရွားၿပီး မၾကာခင္မွာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊ မန္း ကိုယ္တုိင္လုပ္သြားတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ သူေျပာသြားတဲ့ စကားတခြန္းက “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ဟာ အထက္က ေပးအပ္တဲ့ အမိန္႔ ေတြကို မနာခံတာေတြက ရွိေသးတယ္။ အဲဒါကိုေတာ့ ေနာက္မွေျပာမယ္”ဆိုၿပီး အခန္းဆက္၀ထၳဳလိုလိုဘာလိုလိုနဲ႔လုပ္သြားတာ (၇)ႏွစ္ေလာက္ ရွိၿပီ။ အဲဒီေတာ့ သူေပးတဲ့ အမိန္႔ကို မနာခံဘူးလို႔ ဆိုလိုခ်င္တာလား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေပးတဲ့အမိန္႔ကို မနာခံဘူး လို႔ဆိုခ်င္တာလား၊ ဘာမ်ားျဖစ္ ခဲ့လို႔ ဘာအမိန္႔ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔က မနာခံဘူးလို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရႊမန္းက ဆိုလိုတယ္လို႔ ဗိုလ္မႉး ဘယ္လိုယူဆပါလဲ ခင္ဗ်။

ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ က်ေနာ္တို႔သိသေလာက္ က်ေနာ္တို႔ ရွိစဥ္တုန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ရဲ႕ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရာထူးကို (ဒုတိယ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္ေဆြ (ယခု ရန္ကုုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ) ေပါ့ေလ၊ သူ႔ကိုလႊဲေပးဖို႔ ဆိုတာမ်ိဳးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ေျပာတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ၾကားရပါ တယ္။ တိုက္ရိုက္ေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗ်။ သူ တိုက္ရုိက္ လူတစ္ေယာက္ကို ဒဲ့သြားၿပီးေတာ့မွ အဲဒီလို သူမေျပာရဲဘူး။ ၾကား လူကေနၿပီး ေျပာခိုင္းတာ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔က သူ႔ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔အစည္းဟာ သူနဲ႔ တိုက္ရိုက္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့လူေတြ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ေျပာင္းလာမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္ေဆြ(DSA 15, 1973)ကလည္း အမ်ားႀကီး junior က်တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ (ဒုတိယတပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးမႉးခ်ဳပ္) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္း (OTS 38, 1968) တို႔နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ေဆြတို႔ seniority အမ်ားႀကီးကြာတယ္။ ဒါကို တခ်က္ ေထာက္ပါတယ္။ ဒုတိယတခါ ထပ္ၿပီးေတာ့မွ စရဖ(တပ္မေတာ္စစ္ဖက္ေရးရာလံုုၿခံဳ ေရး) ခ်ဳပ္လုပ္သြားတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္(ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး) ရဲျမင့္ (DSA 15, 1973) (ယခု မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးရဲျမင့္) ေပါ့ေလ၊ သူ႔ကို MI Chief ဆိုၿပီးေတာ့မွ ထပ္ၿပီးခန္႔ဖို႔ဆိုၿပီး ေျပာလာျပန္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကလည္း အလားတူပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန႔္က လက္မခံခဲ့ဘူး ေပါ့ဗ်ာ။ လက္မခံတဲ့ သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ကိုသူရျမင့္ေအာင္လိုပဲ အသာေလး ျငင္းထုတ္ခဲ့တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ရွိတယ္။ ေနာက္တခါ….

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်ာ၊ က်ေနာ္တို႔ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ၾကည့္ရင္၊ အဲဒီတုန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးဟာ သူ႔ကို ရာထူးစြန္႔လႊတ္ခိုင္းတာ ကို သူ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ဘူးလို႔ အမိန္႔ကို မနာခံခဲ့ဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္းက ဒါကို ဆိုလိုၿပီး ေျပာသြားတယ္လုိ႔ အခု ဒါ ဗိုလ္မႉးရဲ႕ ေျပာၾကား ခ်က္အရ က်ေနာ္တို႔ သိရၿပီ။ ေနာက္ (၇)ႏွစ္ေလာက္ၾကာတဲ့ အခါမွာ (ဒုတိယ)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္က သူ႔ကို ‘မင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး လုပ္” ဆိုတာကို မလုပ္ႏိုင္ဘူး ဆိုၿပီးေတာ့ အခု အမိန္႔မနာခံျပန္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေလာက္ အဆင့္ေတြက အမိန္႔မနာခံတဲ့ဟာ စျဖစ္ ေနၿပီလို႔ ေျပာလို႔ ရလားခင္ဗ်။

ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။ေျပာလို႔ရပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းျဖစ္လာမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြလည္း ထြက္လာပါဦးမယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ပါ ခင္ဗ်။ အေျခအေနအရေပါ့ေလ။ ကိုယ့္ရဲ႕မိသာစုအေရးကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့သာ အေျခအေနအရ ေနေနရတာပါ။ ဘယ္သူမွေတာ့ အခုလို ျဖစ္ေနတဲ့ အေန အထားမ်ိဳးကို မႀကိဳက္ၾကပါဘူး။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ ေနာက္တခု က်ေနာ္တို႔ သိခ်င္တာေပါ့ေနာ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္က ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးကို ျငင္းတယ္ ဆိုေတာ့ ဟိုတုန္းက ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ကဆိုရင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရဦး ေက်ာ္ထင္က လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္က လုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေစာေမာင္အေနနဲ႔ေပါ့ ေနာ္။ အဲဒီ အခ်ိန္တုန္းက ဘာမွ ျပႆနာမရွိဘူး။ ၀န္ႀကီးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္။ အခု ျပႆနာျဖစ္ရတဲ့ (cause) အေၾကာင္းရင္းက ခုန ၀န္ႀကီးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွာ ဘယ္သူက ဘယ္လိုပိုၿပီး powerful ျဖစ္ေနလို႔လဲ။ ေနာက္တခါ ကိုယ့္အထက္က ကိုယ့္အေပၚမွာ powerful ျဖစ္မယ့္ေနရာကို ကိုယ့္ junior လာၿပီးထားတာကို မခံႏိုင္ျဖစ္တဲ့ သေဘာလား။ ဘယ္လုိ ျမင္ပါသလဲခင္ဗ်။

ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။အဲဒါလည္း ပါပါတယ္ ခင္ဗ်။ ၀ါစဥ္ေပါ့ေလ၊ ဘယ္သူကမွ ႀကီးတဲ့လူက ငယ္တဲ့လူရဲ႕ ေအာက္မွာ မလုပ္ခ်င္ပါဘူး ခင္ဗ်။ ႀကီးတဲ့လူ ဖယ္သြားမွသာ ငယ္တဲ့လူက တက္ရပါတယ္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္တာမွန္ေသာ္လည္း သူရဲ႕အထက္ က ဦးစီးခ်ဳပ္ (တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္)၊ ဒုခ်ဳပ္ (ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္) ၊ ညႇိကြပ္ (တပ္မေတာ္ ညိွႏိႈင္းကြပ္ကဲေရး မႉး ၾကည္း-ေရ-ေလ) ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေတြက သူ႔ရဲ႕အထက္မွာ ရွိေနမယ့္အခါက်ေတာ့၊ ကိုျမင့္ေအာင္လို႔ senior ေတာ္ေတာ္က်ေနတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တေယာက္အေနနဲ႔ junior က်တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရဲ႕ေအာက္မွာ သူ လုပ္ဖို႔အတြက္ကေတာ့ ၀န္ေလးပါလိမ့္မယ္။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်၊ အဲဒီေတာ့ အခု အဲဒီ junior နဲ႔ senior ကိစၥကိုၾကည့္တဲ့အခါမွာ အဲဒီလိုမ်ိဳး senior ေတြကို ႏွိမ္ထားလိုက္ ၿပီးေတာ၊့ ကိုယ္ပိုၿပီး ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ကိုင္လို႔ရမယ့္ ကိုယ့္ကို ေမာ္မၾကည့္ရဲတဲ့ seniority အရမ္း ျပတ္တဲ့ junior ေတြကို ဆြဲဆြဲတင္ၿပီး လုပ္တာ ဟာ ေတာ္ေတာ္ၾကာေနၿပီ။ ၁၉၉၇ မွာေတာ့ ပိုၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပဲ။ junior ေတြဆြဲတင္ၿပီး senior ေတြအေပၚမွာ တင္ပစ္လိုက္တာ၊ အခု ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဆိုတာ ၁၉၉၇ မွာ ဖြဲ႔စည္းလုိက္တဲ့အခါ၊ senior ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ အကုန္လံုးရွိေနတာကို သူ တို႔ေအာက္က လူေတြကို အေပၚဆြဲတင္ၿပီး၊ အေပၚဆံုး အျမင့္ဆံုး စစ္ေကာင္စီ ဖြဲ႔ခဲ့တာ၊ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီကေနစၿပီးေတာ့ အဲဒီလိုမ်ိဳး seniority ကို ဂရုမစိုက္ဘဲနဲ႔ လုပ္လာတာ ဆက္တိုက္ပဲ။ အခုထိ ေတြ႔ရတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ဒါေတြဟာ ဘယ္ေတာ့တုန္းက စျဖစ္ၿပီး ေတာ့၊ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မေက်မနပ္ ျဖစ္တာေတြ၊ ဗိုလ္မႉး စစ္ရံုးမွာ ရွိေနတုန္းက ၾကားခဲ့ဖူးလား ခင္ဗ်။

ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။အဲဒါ စတာကေတာ့ န၀တ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြေပါ့ေလ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထြန္းၾကည္တို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ဘတို႔ အဖြဲ႔ ေတြေပါ့၊ သူတို႔ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊနဲ႔ မတိမ္မယိမ္းပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထြန္းၾကည္ တို႔ဆို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊကို ကိုသန္းေရႊပဲ ေခၚတာ။ န၀တဥကၠဌျဖစ္တဲ့ အထိလည္း ကိုသန္းေရႊပဲ ေခၚၾကတာကိုး။ ေရရွည္က်တဲ့အခါက်ေတာ့ သူ အဲဒီဒဏ္ေတြ ေပါ့ေလ၊ သူ႔ကို ပုခံုးခ်င္းယွဥ္တယ္၊ သူ႔ကိုဂရုမစိုက္ဘူး ဆိုတာမ်ိဳး ေတြးေခၚလာတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ န၀တကို ရွင္းစဥ္တုန္းကလည္း မူလျပႆနာျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြတင္ မဟုတ္ဘူး။ က်န္တဲ့ သူနဲ႔ တန္းတူရွိတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကိုပါ အားလံုးဖယ္ၿပီးေတာ့မွ ရွင္းပစ္လိုက္တာပါ။ အဲဒီ ေနာက္ ပိုင္းမွာ သတိထားမိပါလိမ့္မယ္။ တိုင္းမႉးေတြက အထက္က၊ ၀န္ႀကီးေတြက ေအာက္က၊ ဆိုတဲ့ ဥစၥာဟာ။ အဲဒီ ေနာက္ပိုင္းမွာမွ ျဖစ္လာတဲ့ ျဖစ္စဥ္ပါ။ အဲဒါကို သူက အငယ္ေတြကို ဦးစားေပးသေယာင္ေယာင္နဲ႔ အေပၚတင္ၿပီးေတာ့ အႀကီးေတြကို ႏွိပ္ကြပ္လိုက္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ရွိပါ တယ္။ အဲဒီလမ္းစဥ္က ၁၉၉၇ ေနာက္ပိုင္းကတည္းက စက်င့္သံုး လာတာ အခုထိပဲ ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္က ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကေန ကာကြယ္ ေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံရတဲ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရဦးတင္ဦး ကိုလည္း၊ အဲဒီအခ်ိန္က လႊတ္ေတာ္ ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ အန္ကယ္ ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ကေနၿပီးေတာ့မွ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒ ေပၚလာပါၿပီလား ခင္ဗ်။

ဦးတင္ဦး။ ။ က်ေနာ္ ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္တာက ၁၉၇၂ ခုႏွစ္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္က်ေတာ့ သူတို႔ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ လုပ္ၿပီး ေတာ့ ပထမဦးဆံုး လႊတ္ေတာ္ ေခၚတယ္။ အဲဒီအခါမွာ က်ေနာ္က ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ကေန ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တခါတည္း ျဖစ္သြားတာ ခင္ဗ်။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း က်င္းပတဲ့ မတ္လထဲမွာပဲ ခင္ဗ်။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့ အန္ကယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒုခ်ဳပ္(ၾကည္း) ကေနၿပီးေတာ့၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အရင္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ေတာ့မွ လႊတ္ ေတာ္အစည္းအေ၀းေပၚလာၿပီးမွ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ထပ္ၿပီး ပူးတြဲ ခန္႔အပ္ခံရတာလား ခင္ဗ်။

ဦးတင္ဦး။ ။ ဟုတ္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး)စန္းယုတို႔ (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္မွ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး အျဖစ္သို႔) တက္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့၊ အဲဒီေနရာမွာ က်ေနာ္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္တာေပါ့။ ၿပီးေတာ့မွ ၀န္ႀကီးက သပ္သပ္။ ေနာက္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ေခၚတဲ့အခ်ိန္ ၀န္ႀကီးေတြ ခန္႔ေတာ့မွ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္တာခင္ဗ်။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။အန္ကယ္ အဲဒီတုန္းက ဒီ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး လုပ္ရမယ္လို႔ ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ထဲမွာ ျပဌာန္းထားတာလား ဒါမွမဟုတ္ ဦးေန၀င္းရဲ႕ တခ်က္လႊတ္ အမိန္႔နဲ႔ပဲ ပါတီရဲ႕ CEC (Central Executive Committee - ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ) အစည္းအေ၀းကေန ဆံုးျဖတ္တာလား။ အဲဒါက ဘယ္လုိပါလဲ ခင္ဗ်။

ဦးတင္ဦး။ ။ အမွန္ကေတာ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ သပ္သပ္ ခန္႔လည္း ရတယ္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးကို သပ္သပ္ ခန႔္ရင္လည္း ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီတုန္းကေတာ့ တပါတီ စနစ္ဆိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုလည္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ တခါထဲ တြဲေပး လိုက္တာပါပဲ။ ဥပေဒမွာကေတာ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးျဖစ္ရမယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတာ့ မဆိုလိုဘူး။ (၁၉၆၂) ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီ အာဏာသိမ္းတုန္းကလည္းပဲ အဲဒီလို အစဥ္အလာမ်ိဳးျဖစ္ လာေတာ၊့ အဲဒီအစဥ္အလာေပၚ မူတည္ၿပီး ျဖစ္သြားတဲ့ သေဘာပဲ။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ အဲဒီေတာ့ အန္ကယ့္ကို ႏွစ္ခုစလံုး ပူးတြဲ တာ၀န္ေပးအပ္တဲ့အေပၚမွာ၊ အဲဒီအခ်ိန္တုန္း က မေက်နပ္တဲ့လူ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွာ ရွိခဲ့ပါသလား ခင္ဗ်။ ၀န္ႀကီးေကာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေကာ တဦးထဲကို ေပးတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့။

ဦးတင္ဦး။ ။ အဲဒီလိုေတာ့ မရွိဘူးခင္ဗ်၊ ဒါေပမယ့္ ဒီ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး မဲခြဲတဲ့ အခ်ိန္မွာ (လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးသည့္) ခလုပ္ေတြနဲ႔ ႏွိပ္တဲ့ အခ်ိန္ မွာ က်ေနာ့္က်ေတာ့ ကန္႔ကြက္မဲ နည္းနည္းပိုမ်ားတယ္ ခင္ဗ်။ ကန္႔ကြက္မဲ (၁၁) မဲလား (၁၂) မဲလား ပါတယ္။ အဲဒါေတာ့ ထူးျခားတဲ့ သေဘာရွိ တယ္။ မဲပံုးေထာင္တဲ့အခါမွာ အမွား နဲ႔ အမွန္ပဲ၊ ႀကိဳက္တာနဲ႔ မႀကိဳက္တာ ျခစ္ဖို႔ပဲ ရွိတယ္။ တေယာက္တည္းပဲ။ အဲဒီ တေယာက္တည္း nominate လုပ္တာကို မႀကိဳက္ရင္ cross လုပ္၊ ႀကိဳက္ရင္ အမွန္ ျခစ္၊ ဒါပဲ။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့ အဲဒီေတာ့ အန္ကယ္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေကာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးပါ တာ၀န္ယူတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ဒုခ်ဳပ္(ၾကည္း) ကို ဘယ္သူ႔ကို တာ၀န္ေပးပါသလဲ။

ဦးတင္ဦး။ ။ ဒုခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဆိုတာက၊ အဲဒီတုန္းက မူလ က်ေနာ္တို႔ တင္ထားတာကေတာ့ ဗိုလ္မႉးႀကီးတင့္ေဆြ (ေနာင္ စက္မႈ(၁) ၀န္ႀကီး အၿငိမ္းစားဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ဦးတင့္ေဆြ) ခင္ဗ်။ ဗုိလ္မႉးႀကီးတင့္ေဆြကို အားလံုး သေဘာတူၿပီး ေနာက္ပိုင္းက်မွ ဗိုလ္မႉးႀကီးတင့္ေဆြကို ကာကြယ္ေရး ဒု၀န္ႀကီး ေပးလိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္ထင္ကို ဒုခ်ဳပ္(ၾကည္း) ေပးလုိက္ၿပီးေတာ့၊ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ထင္ ဆိုၿပီး ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္(ၾကည္း)တာ၀န္ ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ အဲဒီေတာ့ အန္ကယ္တို႔ အခ်ိန္တုန္းကလည္း၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးတင့္ေဆြဟာ ဒုကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ျဖစ္လာ မယ္၊ တပ္မေတာ္မွာ ဒုတိယအႀကီးအကဲ ျဖစ္လာမယ္၊ လို႔ အားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူက မျဖစ္ဘဲနဲ႔ ဒု၀န္ႀကီးျဖစ္သြားၿပီးေတာ့၊ တျခားတေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ထင္က ဒုခ်ဳပ္(ၾကည္း) ျဖစ္လာတဲ့အေပၚမွာ “က်ေနာ္ေတာ့ ဒု၀န္ႀကီး မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး၊ က်ေနာ္ ဒီတာ ၀န္ကို မယူႏိုင္ပါဘူး” ဆိုတဲ့ကိစၥမ်ိဳး ေပၚခဲ့ဖူးပါ သလား ခင္ဗ်။ အခုေတာ့ ေပၚတယ္လို႔ သတင္းက ထြက္ေနပါတယ္။

ဦးတင္ဦး။ ။ မေပၚပါဘူး ခင္ဗ်။ အဲဒီ ဥစၥာက နည္းနည္းေလး ရႈပ္ေထြးတဲ့ သေဘာရွိတယ္။ ဒီလိုပါ၊ အဲဒီဟာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ေခၚခါ နီးမွာ က်ေနာ္ကေတာ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္မယ္ဆိုေတာ့၊ ဒုခ်ဳပ္(ၾကည္း)အျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ ဗိုလ္မႉးႀကီးတင့္ေဆြကို nominate လုပ္တယ္။ ဗိုလ္မႉးႀကီးတင့္ေဆြက အတည္ျဖစ္ေလာက္တဲ့အထိ ျဖစ္သြားၿပီ ခင္ဗ်။ ျဖစ္သြားၿပီးေတာ့မွ အဲဒီမွာ လႊတ္ေတာ္ေခၚေနတုန္းပဲ ထင္ပါတယ္ခင္ဗ်၊ အဲဒီလိုအခ်ိန္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးမွာ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စန္းယုက တင္ျပလာတာ ရွိတယ္ခင္ဗ်။ သူ႔ရဲ႕ဆႏၵကေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ထင္ကို ေပးခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ။ ဗုိလ္မႉးႀကီးတင့္ေဆြကိုေတာ့ ေလာေလာဆယ္မွာ မေပးခ်င္ေသးတဲ့ သေဘာေပါ့။ အဲဒီလုိ ျဖစ္တယ္ ခင္ဗ်။ အဲဒီအခါမွာ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ က်ေနာ္ကေတာ့ ဗုိလ္မႉးႀကီးတင့္ေဆြကိုပဲ ေပးခ်င္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့၊ ေတာ္ေတာ္ေလးပဲ ေျပာတာရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ဘယ္လုိျဖစ္သြားလဲ ဆိုေတာ့ကာ၊ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒါဟာ က်ေနာ္တို႔ ဒီ No. 1 ႀကီး (ဦးေန၀င္း) ေပါ့ ဗ်ာ၊ သူ႔ရဲ႕ သေဘာဆႏၵအတုိင္းလုပ္ဖို႔ ေကာင္းတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ မနစ္နာရေအာင္ ဒီလိုလုပ္ရင္ ေကာင္းမယ္ဆိုၿပီး အႀကံတခုေပးတယ္ ခင္ဗ်။ အဲဒီအႀကံက ဘယ္သူေပးလဲဆိုေတာ့ကာ၊ ဗုိလ္မႉးႀကီးၾကည္ေမာင္က ေပးတယ္ခင္ဗ်။ ဒါကလည္း သူတို႔ ေအာက္မွာ ေျပာၿပီးဆိုၿပီး ထင္ပါတယ္ ခင္ဗ်။ ဗုိလ္မႉးႀကီးၾကည္ေမာင္က “ဒီလိုလုပ္ပါလား ကာကြယ္ေရး ဒု၀န္ႀကီးဟာလည္းပဲ အဆင့္ျမင့္တာပဲ။ အဲဒီေတာ့ သူ႔ (ဗိုလ္မႉးႀကီးတင့္ေဆြ) ကို ဒု၀န္ႀကီးေပးလိုက္ၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ထင္ကို ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ျဖစ္မယ္ ဆိုၿပီး ေျပာလိုက္တဲ့အခါမွာ အားလံုးက ေကာင္း သားပဲ ဆိုၿပီးေတာ့ လက္ခံလိုက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီလို တင္လိုက္တယ္ ခင္ဗ်။ ဒါေပမယ္လို႔ ေနာက္ဆံုး ထြက္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ ဗိုလ္မႉးႀကီးတင့္ ေဆြ မပါ လာျပန္ဘူး ခင္ဗ်။ မပါလာဘူးဆိုတာက ဗိုလ္မႉးႀကီးတင့္ေဆြဟာ ဒု၀န္ႀကီးအျဖစ္နဲ႔ကို မပါလာဘူး။ အဲဒီအခါမွာ က်ေနာ္ ေတာ္ေတာ္ ေလးပဲ စိတ္ထိခိုက္တာနဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိန္၀င္း (အၿငိမ္းစားဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ဦးစိန္၀င္း)ကို က်ေနာ္က သြားေျပာတယ္ ခင္ဗ်။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ေသာတရွင္မ်ား ခင္ဗ်ာ၊ ‘စစ္တပ္ႏွင့္ အမိန္႔နာခံမႈ အပိုင္း(၆)’ ကိုေတာ့ ေနာက္သီတင္းပတ္ စေနေန႔ မနက္နဲ႔ ညေနပိုင္းေတြ မွာ ဗီအိုေအ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ရဲ႕ ‘တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား” က႑ကေန ဆက္ၿပီး ထုတ္လႊင့္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစာင့္ေမွ်ာ္နားဆင္ ၾကပါ။ က်ေနာ္ ေရာ္နီညိမ္းပါ။
http://www.voanews.com/burmese/news/

ေငြကိုလမ္းခင္းတဲ့ တရုတ္လမ္းစဥ္By ဦးေအာင္ခင္ & မညိဳညိဳလြင္ စေန, 19 ေဖေဖာ္ဝါရီ 2011

ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘ႑ာေရးနဲ႔ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ တရုတ္ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဘဏ္ Exim Bank တို႔ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေတြကို ေနျပည္ေတာ္မွာ လက္မွတ္ထိုးတဲ့သတင္းကို ဇန္နဝါရီလ (၂၈) ရက္ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တရုတ္ဆီက ေခ်းယူထားတဲ့ ေငြပမာဏကိုေတာ့ မေဖာ္ျပပါဘူး။ တရုတ္ Exim Bank ဟာ ႏိုင္ငံျခားကို ေခ်းငွားထားတဲ့ ေငြပမာဏကို ေၾကညာေလ့မရွိပါဘူး။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွာ CDB (China Development Bank) တရုတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကလည္း ဗမာစစ္အစိုးရဘဏ္ကို ေဒၚလာသန္း ၂၄၀၀ ေခ်းဖို႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါေသးတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ယူနန္ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းေဆာက္ဖုိ႔ CDB တရုတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေငြထုတ္ေခ်းလိုက္တာလုိ႔ သိရပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ စက္တင္ဘာလက တရုတ္ျပည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ သြားေရာက္စဥ္က တရုတ္အစိုးရက ယြမ္ေငြသန္း (သံုးေသာင္း) ေဒၚလာေငြ တန္ဖိုးသန္း (၄၂၀၀) အတိုးမယူဘဲ ဗမာစစ္အစိုးရကို ေခ်းငွားဖို႔ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ ကမာၻမွာ တရုတ္စီးပြားေရးစားကြက္ ခ်ဲ ႔ထြင္ရာမွာ Exim Bank နဲ႔ CDB ဟာ အဓိကအခန္းက ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဒီဘဏ္ေတြကို ၁၉၉၄ မွာ တည္ေထာင္စဥ္က ေငြရင္း ေဒၚလာသန္း အနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့ေပမယ့္ အခုေတာ့ ေငြရင္းေဒၚလာသန္းေပါင္း သိန္းသန္းခ်ီၿပီး ရွိေနၾကပါၿပီ။ ဒီအထဲမွာ အာဖရိကႏိုင္ငံေတြကို ေခ်းထားတဲ့ေငြက ေဒၚလာသန္း (ေလးေသာင္း) ေလာက္ရွိေနပါတယ္။ အေမရိကန္ဘဏ္က အာဖရိကမွာ ရင္းႏွီးထားတာ ေဒၚလာသန္း (ရွစ္ေထာင္) ပဲ ရွိပါေသးတယ္။

တရုတ္ စီးပြားေရးနယ္ခ်ဲ ႔ရာမွာ ေငြကို လမ္းခင္းေပးသူဟာ တရုတ္ Exim Bank ျဖစ္ပါတယ္။ CDB တရုတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကေတာ့ ျပည္တြင္းကို အဓိကထားပါတယ္။ တရုတ္ျပည္မွာ ေငြစုလက္မွတ္အမ်ားဆံုးထုတ္တဲ့ ဘဏ္ျဖစ္ၿပီး အျမတ္အစြန္းအရဆံုးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ စီးပြားေရးလုပ္တဲ့ တရုတ္ေတြကိုလည္း CDB တရုတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ပါတယ္။ ဥပမာ အာဖရိကတုိက္မွာ စီးပြားေရးလုပ္မယ့္ တရုတ္ကုမၼဏီကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ဖို႔အတြက္ တရုတ္-အာဖရိက ရန္ပံုေငြ ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ CDB တရုတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က တည္ေထာင္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ တရုတ္-အာဖရိက ရန္ပံုေငြဟာ ေဒၚလာသန္း (၅၀၀၀) ေက်ာ္ ရွိေနပါတယ္။ တရုတ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အာဖရိကမွာ လက္လီလက္ကားဆုိင္ဖြင့္ၿပီး တရုတ္ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်တာကိုလည္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ပါတယ္။

၂၀၀၉ နဲ႔ ၂၀၁၀ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ တရုတ္ Exim ဘဏ္နဲ႔ CDB တရုတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္တုိ႔က ဖြံ႔ၿဖိဳးစႏိုင္ငံေတြကို ထုတ္ေခ်းခဲ့တဲ့ ေငြပမာဏဟာ အနည္းဆံုး ေဒၚလာသန္းေပါင္း တသိန္းတေသာင္း ရွိတယ္လို႔ လန္ဒန္အေျခစိုက္ Financial Times သတင္းစာက ဇန္နဝါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝါရွင္တန္အေျခစိုက္ ကမာၻဘဏ္ကေတာ့ ဒီအခ်ိန္ကာလမွာ ေဒၚလာသန္း တသိန္းသာ ေခ်းငွားႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ တရုတ္အစိုးရဘဏ္ ႏွစ္ခုရဲ ႔ ေငြေခ်းပမာဏဟာ ကမာၻဘဏ္ထက္မ်ားေနပါတယ္။ ထူးျခားတာကေတာ့ တခ်ိန္ကဆိုရင္ တရုတ္အစိုးရကိုယ္တုိင္ ကမာၻဘဏ္က ေငြေခ်းခဲ့ရတာပါ။ အခုေတာ့ ကမာၻ႔ဘဏ္နဲ႔ တရုတ္ဘဏ္ေတြ ၿပိဳင္ဆိုင္ေငြေခ်းၿပီး ၾသဇာေညာင္းေအာင္ လုပ္ေနသလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။

တရုတ္အစိုးရပိုင္ ကုမၼဏီေရာ တရုတ္ပုဂၢလိက ကုမၼဏီေရာ အာဖရိကမွာ ေျခသြက္ေနၾကပါတယ္။ စီးပြားေရးအေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မႈ၊ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ စတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ တရုတ္က ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွထားၿပီး စီးပြားရွာၾကပါတယ္။ တရုတ္အစိုးရပိုင္ ကုမၼဏီႀကီးေတြဟာ သူတုိ႔အလုပ္သမားေတြနဲ႔အတူ ေရာက္လာၿပီး စီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကပါတယ္။ စီမံကိန္းၿပီးသြားတဲ့အခါမွာ တရုတ္ျပည္မျပန္ဘဲ အလြတ္ကန္ထရိုက္တာအျဖစ္ စီးပြားေရး ဆက္လုပ္သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အာဖရိကတုိက္မွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ တရုတ္ေရႊ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား တသန္းေလာက္ ရွိႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။ တရုတ္ကုမၼဏီဟာ တရုတ္အလုပ္သမားေတြကိုသာ အသံုးျပဳတဲ့အတြက္ ေဒသခံ အာဖရိကတုိက္သားေတြ အလုပ္မရႏိုင္တာဟာ ျပႆနာျဖစ္လာပါတယ္။

တရုတ္ဆီက ေငြယူတဲ့ အစိုးရေတြဟာ ျပဳျပင္ေရးလုပ္စရာမလိုတဲ့အတြက္ ေရရွည္မွာ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးမရွိဘူးလို႔ အေမရိကန္တကၠသိုလ္က ေဘာဂေဗဒပါေမာကၡ George Ayittey က သံုးသပ္ပါတယ္။ ဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ ဂါနာ (Ghana) ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီး စာအုပ္စာတမ္းအမ်ားအျပား ေရးသားထားသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြကိုလမ္းခင္းၿပီး လိုခ်င္တာယူတဲ့ တရုတ္စီးပြားေရးလမ္းစဥ္ေၾကာင့္ ေရတုိမွာ အက်ဳိးခံစားႏိုင္ေပမယ့္ ေရရွည္မွာ အက်ဳိးမရွိဘူးလို႔ သူကျမင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အေနာက္တုိင္းဘ႑ာေရးအဖြဲ႔ေတြလုိ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ တရုတ္က မေတာင္းဆုိလို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ အန္ဂိုလာ (Angola) အစိုးရဟာ ေရနံကရရွိတဲ့ေငြေတြကို သံုးျဖဳန္းပစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဝါရွင္တန္ဒီစီ အေျခစိုက္ IMF (International Monetary Fund) အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔မွာ ေဒၚလာသန္း (၂၀၀၀) ေခ်းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ေငြမေခ်းခင္ ေရနံကရရွိခဲ့တဲ့ ေငြေတြကို ဘယ္လိုသံုးပစ္ေၾကာင္း အရင္ဆံုးရွင္းျပဖို႔ IMF က ေတာင္းဆိုပါတယ္။ အဲဒီအခါၾကေတာ့ Angola အစိုးရက တရုတ္ဆီက ေခ်းယူလိုက္ပါတယ္။ တရုတ္ကေတာ့ အေႂကြးကို ေရနံနဲ႔ ျပန္ဆပ္ဖို႔သာ ေျပာဆိုပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္အစိုးရကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ စိတ္မကူးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေဖာက္ျပန္ေနတဲ့ အစိုးရ ႀကီးစိုးရာႏိုင္ငံေတြမွာ တရုတ္ဟာ ေငြကိုလမ္းခင္းၿပီး စီးပြားရွာႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/

ရယက ေတြကို ႀကံ့ဖြံ႔ေတြနဲ႔ အစားထိုးဖြဲ႔မည္By မသင္းသီရိ စေန, 19 ေဖေဖာ္ဝါရီ 2011

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္ေတြအားလံုးမွာရွိတဲ့ ရယက အဖြဲ႔၀င္ေတြရဲ႕ေနရာေတြကို ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ အစားထိုးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ ေအာက္ေျခအက်ဆံုး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြင္းမွာလည္း ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကပဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားဖို႔ စီစဥ္ေနတာလို႔ သံုးသပ္ၾကတာေတြရွိပါတယ္။ အေျခအေနအျပည့္စံုကို မသင္းသီရိက တင္ျပထားပါတယ္။

ရယက လို႔ေခၚတဲ့ ရပ္ကြက္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔၀င္ေတြရဲ႕ေနရာေတြမွာ ႀကံ့ခိုင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ေတြကို အစားထိုးဖို႔အတြက္ တရပ္ကြက္ကို ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ ၁၀ ဦး လ်ာထားၿပီး မၾကာခင္ အစားထိုးခန္႔အပ္ဖို႔ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္ေတြက စီစဥ္ေနပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအတႊက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေပးခဲ့ၾကတဲ့ စည္းရံုးေရးမႉးေတြ ျဖစ္ၾကၿပီး သူတို႔ကို ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတာနဲ႔ ရပ္ကြက္အာဏာပိုင္ေတြအျဖစ္ ခန္႔အပ္မယ္ဆိုတာ ေျပာထားၿပီးၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္း ႀကံ့ခိုင္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္တဦးက ေျပာပါတယ္။

“၁ လပိုင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ စည္းေကာ္မတီကေခၚၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ရပ္ကြက္မွာ အဖြဲ႔၀င္ေတြ ၁၀ ဦးဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာတင္ေပါ့ေနာ္။ တေယာက္နဲ႔တေယာက္လည္း သူ႔ရပ္ကြက္ကဘယ္သူတင္လဲေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔က လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာတင္ထားရပါတယ္။ တင္ထားၿပီးမွ အခု ၂ လပိုင္းအကုန္မွာ က်ေနာ္တို႔ကို ႀကံ့ခိုင္ေရးတာ၀န္ခံေတြက - မင္းတို႔ေတြ ကိုယ့္ရပ္ကြက္မွာရွိတဲ့ ရယကဥကၠ႒ေတြ ရပ္ကြက္ ထဲမွာ နံမည္ပ်က္လာဘ္စားမႈေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါေတြကို မင္းတို႔အေသးစိတ္ အစီရင္ခံစာ တင္ေပးပါ။ ဒါမွမင္းတို႔ေတြကို ငါတို႔က လက္ရွိေျပာသလို ရယကေနရာေတြမွာ မင္းတို႔ကို ငါတို႔က ေနရာေပးႏိုင္မယ္၊ ရယကေတြရဲ႕ ျပစ္ခ်က္ေတြကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးပါ၊ - ဆိုၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ရပ္ကြက္စည္းေတြကို တာ၀န္ေပးတာေပါ့။ အခုဆို က်ေနာ္တို႔လုပ္ကတည္းက အဆင့္ဆင့္ေပါ့ေနာ္၊ လက္ရွိေျပာထားသလိုေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ေတြပဲ ရဖို႔အစီအစဥ္ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေပၚပိုင္းေတြက ၿပီးသြားၿပီေလ။ ေအာက္ပိုင္းေတြမွာ က်ေနာ္တို႔ကိုရေအာင္လုပ္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္နဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ပဲ က်ေနာ္တို႔ ထင္ပါတယ္။”

အခုဆိုရင္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ထဲက ရပ္ကြက္ထဲမွာဆိုရင္ ရယက အဖြဲ႔၀င္ေတြ အေျပာင္းအလဲလုပ္မယ့္ ကိစၥကို ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ အခ်င္းခ်င္းမသိၾကလို႔ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကတာေတာင္ ရွိေနတယ္လို႔ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕ခံတဦးက ဆိုပါတယ္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေလာက္က က်ေနာ္တို႔ ဓမၼာရံုမွာေပါ့ေလ။ လာေရာက္ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးမႉးက လာပါတယ္။ လာၿပီးေတာ့ အဲဒီမွာ ရပ္ကြက္ဥကၠေတြ ေရြးမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ သူကိုယ္ႏွိက္ကဦးစီးၿပီး လာလုပ္ေနတာပါ။ ရပ္ကြက္မွာ ေကာ္မတီဥကၠဌတို႔ ဘာတို႔ သူတို႔ရဲ႕ စည္းရံုးေရးအင္အားေတြကိုရေအာင္ လိုက္လုပ္ေပးတဲ့သူေတြကိုပဲ ေခၚသြားပါတယ္။ စာရင္းေတြ ယူသြားတယ္။ ယူသြားၿပီးေတာ့ အဲဒီလူေတြကိုပဲ အခုဥကၠဌေတြ တင္ေျမႇာက္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ သူတို႔အခု အစီအစဥ္လုပ္ေနပါတယ္။ သူတို႔ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးအခ်င္းခ်င္းေတာင္မွပဲ မဖိတ္တဲ့သူက မဖိတ္လို႔ဆိုၿပီး ေဒါသေတြထြက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္တုန္းကလုပ္လိုက္တာလဲ။ ဘယ္သူကဦးေဆာင္ လုပ္လိုက္တာလဲ။ အဲဒီလို ျပႆနာေတြနဲ႔ စကားမ်ားမႈေတြေတာင္ ရွိေနၾကပါတယ္။ ျပည္သူလူထုဆိုတာမ်ိဳးဟာ အနားေတာင္ ကပ္လို႔ မရပါဘူး။”

ရပ္ကြက္တြင္းမွာ ဥပေဒနဲ႔မလြတ္ကင္းတဲ့ အလုပ္ လုပ္ၾကသူအမ်ားစုဟာ အာဏာပိုင္ေတြအလိုက် ႀကံ့ခိုင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အဖြဲ႔၀င္ထားၾကသူေတြ ျဖစ္ၾကၿပီး သူတုိ႔ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲတေလွ်ာက္မွာလည္း ပါတီအတြက္ အလုပ္ လုပ္ေပးခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတုိ႔ေတြထဲကေန ရပ္ကြက္အာဏာပိုင္အဆင့္ေတြထဲကို ေရာက္လာရင္ ရပ္ကြက္ထဲမွာ ပိုၿပီးေတာ့ျပႆနာမ်ားစရာ အေျခအေနေတြ ျဖစ္လာမယ္ဆုိတဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ေတြလည္း လူထုၾကားမွာရွိေနပါတယ္။

“ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးကလည္း ခ်ဲေတြေရာင္းတာေတြ ရွိတယ္။ ခ်ဲေတြေရာင္းတဲ့အခါမွာဆိုရင္ ေပါက္ လာခဲ့ရင္ မေလ်ာ္တဲ့အေျခအေနလည္း ျဖစ္ေနတယ္။ ေျဗာင္ပဲ သူတို႔က တိုင္ခ်င္ရာကိုတိုင္။ အဲဒီလူေတြက အခု ရပ္ကြက္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္မွာ ၀င္ပါေနတယ္။ ၀င္ပါေနတဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထုက သူတို႔ မေကာင္းတာ လုပ္ေနၾကတယ္၊ အရက္ဆိုင္ေတြဖြင့္ၿပီး လိုင္စင္မဲ့ေတြေရာင္းေနတယ္။ အဲဒါကို ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးကလည္း အကာအကြယ္ေပးၿပီးေတာ့ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနတယ္။ ရဲကလည္း မဖမ္းရဲဘူး။ အဲဒီလူေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ၀င္ပါေနတဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထုက စိတ္ခ်မ္းသာမႈက ဘယ္ေတာ့မွ မရပါဘူးခင္ဗ်။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ရိုေသေသာ ေလးစားေသာသူေတြကို တင္ေျမႇာက္ပိုင္ခြင့္ မရွိတဲ့အတြက္ စိတ္ဆင္းရဲေနရပါတယ္၊ ခုခ်ိန္ထိပါပဲ။”

ဒါကေတာ့ သဃၤကၽြန္းၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာျပခဲ့တာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဟာ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရမယ္ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အတိုင္း အစိုးရသစ္အဖြဲ႔ရဲ႕ အႀကီးအကဲေနရာေတြအားလံုးဟာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက လူႀကီးေတြပဲျဖစ္ေနၿပီး အခုဆိုရင္လည္း ႏိုင္ငံရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေအာက္ေျခရပ္ကြက္ေတြအတြင္းမွာလည္း ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၀င္ေတြနဲ႔သာ အစားထိုးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကတာ ျဖစ္တယ္လု႔ိ သံုးသပ္ၾကပါတယ္၊၊

ႀကံ့ခိုင္ဖြ႔ံၿဖိဴးေရးပါတီက ဗုဒၶဘာသာႏုဂၢဟ ဆုိတဲ့ ဘာသာေရး အသင္းႀကီးတခုဖြဲ႔ၿပီးေတာ့လည္း သာသနာ အက်ိဳး သယ္ပိုးေရးအတြက္ဆိုၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့လအတြင္းကစလို႔ ဘာသာေရးအသင္း၀င္ အဖဲ႔ြ၀င္သစ္ေတြကို စတင္စုေဆာင္းတာေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ အစပထမကေတာ့ လူမႈေရးအသင္းအျဖစ္နဲ႔ ထူေထာင္ထားတဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခု အျဖစ္နဲ႔ ေျပာင္းလဲ လိုက္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းတခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/

ေရာင္နီလာ နံနက္ခင္းဆီသုိ႔ (အပိုင္း ၁မွ၆)

ေရာင္နီလာ နံနက္ခင္းဆီသုိ႔ (အပိုင္း ၁မွ၆)

The Globe and Mail နွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အင္တာဗ်ဴး


http://www.mediafire.com/file/uq9zgn011jn2kk2/MacKin%20Interview%20with%20Amay%20Suu.mp3

By
http://www.demowaiyan.co.cc/

မူရင္းလင့္
http://www.theglobeandmail.com/news/world/myanmar-where-the-generals-play-and-the-people-pay/article1913849/