Monday, June 27, 2011

ကလင္း ဂါးဘားမင္႕ ၊ ဘယ္ ေတာ႕ မွ ၿဖစ္ မလာ ပါ


အစိုးရသစ္အတြင္း လဲ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပ ေပ်ာက္ ေရး ဆို ၿပီး အေတာ္ က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ ေလာင္ေၿပာ ေန ပါ တယ္၊ စာတမ္း ဖတ္ပြဲ ေတြ လုပ္ ၊ အစီးေဝးေတြ ေခၚ ၊ အဖြဲ႕ ေတြ ဖြဲ႕ နဲ႕ အခုတေလာဒီ ကိတ္စ အတြက္ အလုပ္ မ်ား ေနပံု ရ ပါတယ္ ၊

အခု ဘတ္ဂ်က္ အတြက္ လဲ စိစစ္ တာ ေတြ ၿပီး သြား ေတာ႕ ၊ ပို ေငြ လို ေငြ ဇယား ေသခ်ာ တြက္လို႕ ရ ပံု ေပၚ ပါတယ္။ အခု ဆို သူ႕ လက္ ထဲ က်ပ္ ေငြ အေတာ္ မ်ားမ်ား သဲ႕ ယူ ထားၿပီး ပါၿပီနိုင္ငံၿခား ေငြမာ လဲ အေတာ္မ်ားမ်ားရွိ ေန ေတာ႕ ၊ စီး ပြား ေရး ကို ၊ ထင္ရာ လုပ္ နိုင္ မဲ႕ ပံုပါ။

အရင္လို စီမံကိန္း ၾကီး ေတြ မွာ ေငြ ကို ဘံုးေဘာ လေအာ သံုး မဲ႕ ပံု မရွိ ေတာ႕ ပါဘူး။လူ ေတြ လက္ ထဲ ကို လွည္႕ပါတ္ ေငြ ၊ တေၿဖး ေၿဖး ၿပန္ထည္႕ ေပး မဲ႕ ပံုပါ။ လယ္ သမား ေတြကို ဝိုင္းၾကီးခ်ဳပ္ စနစ္ နဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးၿမဴေရးအတြက္ ေငြထုတ္ေခ်းမယ္ ။ အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ေတြ ကို ေငြေခ်း နိုင္ဘို႕ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး စဥ္းစား ေန ပါတယ္ တဲ႕ခင္ဗ်ာ ၊ ေနာက္ ေၿခာက္ လ ပါတ္ အစ ေအာက္တိုဘာ ေလာက္ က် ရင္ ၿပည္တြင္းလွည္႕ပါတ္ေငြ ေတြ တိုးလာ မဲ႕ သေဘာ ရွိ ပါ တယ္။ ဒီ အခ်ိန္ က် ေရႊေစ်း ေငြမာေစ်း ေတြ တမ်ိဳး ေကာင္းလာမဲ႕အေန အထား ေတြ႕ ရ ပါ တယ္။

အခု ပထမ ေၿခာက္လ ပါတ္ မွာ နဂို မွန္းထား သလို ၊ တိုင္း နဲ႕ ေဒသ အစိုးရ ေတြ ကကိုယ္႕ ဘတ္ဂ်က္ ကိုယ္ ဆြဲ ၊ကိုယ္႕ဝင္ ေငြ ကိုယ္ ရွာ စနစ္ မ်ိဳး အတြက္ အဆင္သင္႕ မၿဖစ္ေသးပါဘူး တဲ႕ ခင္ ဗ်။ အခု သံုးေငြ ေတြ က ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရ က ဘဲ ေၿဖ႕ေပးထား ရ တဲ႕သေဘာ ရွိ ပါ တယ္ ၊ ဒီ လို ေၿဖ႕ ေပး နိုင္ ဘို႕ က လဲ ၊ အရင္ဝန္ၾကီးဌာန ေတြ ကို ခ် ေပး ထားတဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ ေတြ ကို ေလ်ာ႕ ပစ္ ၿပီး ၊ အစား ခန ထိုးထား တာ ပါ တဲ႕ ခင္ ဗ်။

တိုင္းၿပည္ တကယ္ ခ်မ္းသာဘို႕ ဆိုတ ာ က ေအာက္ေၿခ လယ္သမား အလုပ္သမား ေတြ အဆင္ေၿပ ေန ဘို႕ လိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ ၊ လူ အမ်ား စု ခ်မ္းသာ မွ တိုင္းၿပည္ က တကယ္ ခ်မ္းသာမွာပါ။ အခု ေန အထိ ေတာ႕ ပညာ ရွင္ ေတြက ပြင္႕ပြင္႕ လင္းလင္း ေၿပာ ေန တာ ေတြ႕ ရ ပါ တယ္ ခင္ ဗ်ာ ။

ဆရာၾကီး ေဒါက္တာဦးၿမင္႕ က ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရး စာတမ္းမွာ ေမးခြန္း ေတြ ထုတ္ ထားတာ ဖတ္ရ ပါတယ္။ အရင္အစိုးရ က ခန ခန ဂုဏ္ေဖာ္ၿပီး ထုတ္ ေၿပာ ေန တဲ႕ အခ်က္ ေတြအေပၚ ၿပန္ ၿပီး ေမးခြန္း ထုတ္ထားတာပါ။

တပ္မေတာ္ အစိုးရ က ဘယ္ ေခတ္ က နဲ႕ မတူ ေအာင္ ဆည္ ေတြ ဘယ္ေလာက္ ၊ တမံ ေတြဘယ္ နွစ္ခုတိုးတက္ေအာင္တည္ေဆာက္ထား ပါ တယ္ ေၿပာ ေန ရင္ ၊ အဲဒီ အထဲ မွာဆင္းရဲသား လယ္ သမားဘယ္ ႏွစ္ေယာက္ ေလာက္ ၊ ဘယ္ေလာက္ ဘိုး ၊ ေလာက္ဝင္ေငြ ေတြ တိုး လာ ၿပီး ၊ ခ်မ္း သာ သြား ခဲ႕ပါသလဲ ။

တပ္မေတာ္ အစိုးရ က ဘယ္ ေခတ္ က နဲ႕ မတူ ေအာင္ ေဆးရံုၾကီး ေတြ ဘယ္ေလာက္ ၊ ေဆးခန္းၾကီး ေတြဘယ္ နွစ္ခုတိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထား ပါ တယ္ ေၿပာ ေန ရင္ ၊ အဲဒီ အထဲ မွာဆင္းရဲသား လယ္ သမားဘယ္ ႏွစ္ေယာက္ ေလာက္ ၊ က်န္းမာေရး ပို ၿပီး ေကာင္း လာ ခဲ႕႕ပါသလဲ

တပ္မေတာ္ အစိုးရ က ဘယ္ ေခတ္ က နဲ႕ မတူ ေအာင္ တကၠသိုလ္ၾကီး ေတြ ဘယ္ေလာက္ ၊ေကာလိပ္ၾကီး ေတြဘယ္နွစ္ခုတိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထား ပါ တယ္ ေၿပာ ေန ရင္ ၊အဲဒီ အထဲ မွာဆင္းရဲသား လယ္သမား ရဲ႕ သားသမီး ဘယ္ ႏွစ္ေယာက္ ေလာက္ ၊ေက်ာင္း ေန ခြင္႕ ၊ ပညာ သင္ၾကားခြင္႕ ရခဲ႕ပါသလဲ။

တပ္မေတာ္ အစိုးရ က ဘယ္ ေခတ္ က နဲ႕ မတူ ေအာင္ ေရအားလ်ပ္စစ္ ေတြ ဘယ္ေလာက္ ၊သဘာဝလ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေတြဘယ္ နွစ္ခု တိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထား ပါ တယ္ ေၿပာ ေနရင္ ၊ အဲဒီ အထဲမွာဆင္းရဲသား လယ္ သမား ေတြ ရဲ႕ ဘယ္နွစ္အိမ္ မွာ ၊ မီးပြင္႕ ဘယ္ နွစ္ ပြင္႕တိုးၿပီး လင္း လာ ခဲ႕႕ပါသလဲ။

တပ္မေတာ္ အစိုးရ က ဘယ္ ေခတ္ က နဲ႕ မတူ ေအာင္ တံတားၾကီးေတြ ဘယ္ေလာက္ ၊လမ္းၾကီး ေတြဘယ္ နွစ္ခုတိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထား ပါ တယ္ ေၿပာ ေန ရင္ ၊အဲဒီ အထဲ မွာဆင္းရဲသား လယ္ သမားဘယ္ ႏွစ္ေယာက္ ေလာက္ ၊ လမ္းသြား ရ တာ အဆင္တေၿပ ၿဖစ္ သြား ခဲ႕ ပါ သလဲ ဆို တာ ေတြ ၊ ကို ပါ ။သမတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ ခင္ဗ်ာ ၊ လက္ ခံ စဥ္း စား သံုး သပ္ သင္႕ ပါ တယ္ ခင္ ဗ်ာ ။

ၿပီးခဲ႕တဲ႕ အပါတ္ က ေနၿပည္ေတာ္ မွာ အီးဂါးဘားမင္႕ အစည္းေဝးလုပ္သြား ပါ တယ္။တက္လာတဲ႕ လူ ေတြ ေတာ္ေတာ္ ပြင္႕ပြင္႕ လင္းလင္း ၊ ၾကိဳး ၾကိဳး စား စား ေၿပာ ၾက ပါ တယ္။ဆရာၾကီး ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္ ကဦးေဆာင္မႈ ေကာင္းပါ တယ္ ။ သူ ေၿပာ သြား တဲ႕အထဲ သေဘာ အက် ဆံုး က ၊ ၿဖစ္ ေစ ခ်င္ တာ ၊ ၿဖစ္ သင္႕တာကို ၊ တကယ္ ၿဖစ္ ခ်င္ ရင္( ပြတ္(ရွ္) အတင္းတြန္းနည္း နဲ႕ ( ပူး(လ္) ) ဆြဲေဆာင္ နည္း ၂ မ်ိဳး ရွိတာ မွာ ၊ အတင္းတြန္းတဲ႕နည္း က ဘယ္ လို မွ ေအာင္ ၿမင္ ဘို႕ ၊ အေၾကာင္း မရွိ ပါ ဘူး တဲ႕ ခင္ ဗ်။လူ ေတြ ကို လုပ္ ခ်င္ စိတ္ရွိ လာ ေအာင္ ဂဃနဏ ရွင္းၿပ ဆြဲေဆာင္ ၿပီး ၊ ကိုယ္႕ စိတ္ ထဲတကယ္ ပါ လို႕ လုပ္ လာ တာ က မွ တကယ္ ေအာင္ ၿမင္တဲ႕ လုပ္ ငန္း လို႕ ဆို တာ ကို ပါ။

အင္း ၊ လူ ေတြ က လဲ မေကာင္း ဘူ ဗ်ာ ၊ ယူနီကုဒ္ ကိတ္စ ပါ။ အယ္ဖာ ေဇာ္ဂ်ီ က ကြ်န္ေတာ္ တို႕သံုးလာ တာ ၾကာပါဘီ။ တကယ္ေတာ႕ ယူနီကုဒ္ ဆိုတာ က ၿမန္မာၿပည္ က ထြင္ထား တာ လဲမဟုတ္ ရ ပါ။ ရွိ ၿပီးသားကာရိုက္တာဆက္ထဲ ဒီဖိုင္း လုပ္ယံု သက္သက္ ပါ။ ေနာက္ပိုင္း ပိုေကာင္းလာ တဲ႕ စနစ္ ၊ ၿမန္မာသတ္ပံု စနစ္ နဲ႕ကိုက္တဲ႕ စနစ္ဘဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ ပိုေကာင္း ေအာင္လုပ္ နိုင္ တဲ႕ သူ ရွိ ရင္ လုပ္ ၾက ပါ။ ဒါ ေပ မဲ႕ အရင္ လူ ရဲ႕၊ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင္႕ကို ၂ ၿပား မတန္ေအာင္ ေတာ႕ ၊ ေသးသိမ္ ေအာင္ ေတာ႕ မေၿပာ သင္႕ ဘူး ေပါ႕ ဗ်ာ ၊ ကြ်န္ေတာ္ က ေတာ႕ေဇာ္ဂ်ီေဖာင္႕ အတြက္ အမ်ားၾကီးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ၊ သူ႕ ခင္ဗ်ာ ၊ အေတာ္ ၾကိဳးစား ၿပီးလုပ္ထား ရွာတာပါ၊ၿပီးေတာ႕ ပရိုင္းဗိတ္ မဟုတ္ ပါဘူး ၊ အမ်ား ၿပည္သူ အတြက္ ပတ္ဘလစ္အတြက္ ၾကိဳးစားေပးထားတာပါ ၊ သူ႕ ကိုသံုး ခဲ႕ တဲ႕ လူ ေတြ အမ်ားၾကီး ပါ ခင္ဗ်ာ။

အၾကံတူ ရင္ ၊ ေနာက္ လူ က သာ စၿမဲ ဆိုတာ က ဆို ရိုး ရွိ ၿပီးသား ပါ။ အဲ လို မ်ိဳး စဥ္းစားညဏ္ ကင္း မဲ႕ မွာ စိုးရိမ္လို႕ ၊ ကိုလံဘတ္ ၾကက္ဥၿပဳတ္ ကို စာပြဲ ေပၚ မွာ ဘယ္ လို ေထာင္ ခဲ႕တယ္ ဆို တာ ၊ ေလး တန္း ေက်ာင္း သားတေယာက္ သေဘာ ေပါက္ ေအာင္ သင္ ေပးထားတာပါ။မန္းတေလးသား ၊ ဦးရဲၿမတ္သူခင္ဗ်ာ ၊ ဘာ မွ စိတ္ မပ်က္ ပါနဲ႕ ၊ ခင္ဗ်ား ေဇာ္ဂ်ီေဖာင္႕ တန္ဘိုး အတြက္ ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ခင္ဗ်ား ကို အၿမဲ အမွတ္ ရ ၊ ေလးစား ၊ ဂုဏ္ယူ ၊တန္ဘိုးထား ၊ ေက်းဇူး အင္မတန္ တင္လ်က္ ရွိ ပါတယ္။ေနာင္ဆိုရင္ ၊ ေတြ႕ ကရာ ၊ ေပါက္ပန္းေသး ေၿပာ တတ္သူ ေတြဆင္ ၿခင္ နိုင္ ဘို႕ ပါ။

တေန႕ က ဘဲ ဂ်ီအက္အမ္ ဖုန္းေတြ မွာ ဆင္းကဒ္ အသစ္ ထပ္ လဲ စရာ မလို ဘဲ အင္တာနက္ စသံုးနိုင္ေၾကာင္း သတင္းပါလာ ပါ တယ္။ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေၾကး က်ပ္ တစ္ေသာင္း ထပ္သြင္း ရ ၿပီး တမိနစ္ ၄ က်ပ္ နွဳန္း ေပး ရမွာ ပါ တဲ႕ ခင္ဗ်။ သံုးခ်င္ သူ ေတြ က ေလ်ာက္ လႊာတင္ၿပီး ေငြ တစ္ေသာင္း သြင္း ဘို႕ ပြဲစား ခနဲ႕ လမ္းစရိတ္ နဲ႕၂ ေသာင္း ေက်ာ္ ေလာက္ ထပ္ ကုန္ မဲ႕သေဘာ ရွိ ပါတယ္။

မူ လ ဖုန္းထုတ္တံုး က လဲ တင္လိုက္ ရ တဲ႕ ေလ်ာက္ လႊာ ၊ ၿပ လိုက္ ရ တဲ႕ မွတ္ပံုတင္ နဲ႕ သန္ေခါင္စာရင္းအခု ေရာ ေလ်ာက္ လႊာ ထပ္ တင္ ဘို႕ လို လို႕ လား ခင္ ဗ်ာ ၊ ၿပီး ေတာ႕ ဂ်ီ ဖုန္း တိုင္း ကိုအင္တာနက္ ေပးထား မွ ေတာ႕ ၊ သံုးသူ က အင္တာနက္ စ သံုး တာ နဲ႕ တေသာင္း ကနဦးသူ႕ ၾကိဳ တင္ေငြ စာရင္းကၿဖတ္ လိုက္ ရင္ ၿပီးတာ ပါ ဘဲ ခင္ ဗ်ာ။

အဲ ဒီ တေသာင္း က ေတာ႕ ၊ ဘာ အတြက္ ထပ္ ၿပီး ၊ ေကာက္ တာ လဲ ၊ မေမး ေတာ႕ ပါဘူး ၊အရင္ စီဒီအမ္ေအ ၈ဝဝတံုး က ၃ဝဝဝဝ ထပ္ ေပး ရ တာ က ဆင္းကဒ္ ၿပန္ လဲ ရ လို႕ ဆိုထား ပါ ေတာ႕ ေလ၊ ဖုန္း အေၿပာမ်ား တဲက သူဆို ၊ ေငြ ခန ခန လိုက္ သြင္း ရ တာ အလုပ္ရွဳပ္လိုု႕ တခါ ထဲ သိန္း ၂ဝ ၾကိဳတင္ေငြ သြင္း ထား သူ ေတြ ရွိ ပါ တယ္။

သမတၾကီး ခင္ဗ်ား ၊ ၿမန္မာၿပည္ မွာ ေလ်ာက္လႊာတင္ ရတာတို႕ ၊ ပြဲစား အပ္ရ တာ တို႕တန္းစီ တိုးရတာ တို႕ ရွိ ေနသ မွ် ၊ ကလင္း ဂါးဘားမင္႕ ၊ ဘယ္ ေတာ႕ မွ ၿဖစ္ မလာ ပါ ခင္ဗ်ာ။

ဆက္သြယ္ေရး က တာဝန္ရွိသူ ၊ ကိုငႏြား ခင္ဗ်ား ၊ အေဝး က လူ ေတြ က ေတာင္ အေၾကာင္း သိေန လို႕ လွမ္းအေဝဖန္ခံ ေနရ တာ ၊ ရွက္ စ ရာ ေကာင္း မွန္း ၊ သိ ဘို႕ လို ပါ တယ္ ခင္ ဗ်ာ။လြယ္လြယ္ ကူ ကူ ၿဖစ္ ရ မွာ ကို၊ ေအး ရာ ေအး ေၾကာင္း ေလး ၊အဆင္ေၿပ ေအာင္ ၊ ေစ တနာ ေလး ထား ၿပီး ၊ စီ စဥ္ ေပး ပါ ပ ဗ်ား ။

အခုရက္ပိုင္း ၾကားရ ၿမင္ရ သတင္း မ်ား က ေတာ႕ သတင္းေကာင္း မ်ား မဟုတ္ရ ပါခင္ဗ်ာေကအိုင္ေအ နဲ႕ စစ္တပ္ အၾကားပစ္ ၾက ခတ္ ၾက ၊ တေယာက္ တၿပန္ သတ္ၾက ၿဖတ္ၾက နဲ႕နယ္ေၿမခံ လူ ေတြ မွာ ဟို ေၿပး ရ ဒီ ေၿပး ရ ၊ တရုပ္နယ္စပ္ဘက္ ကို ေၿပး ရ နဲ႕ ၾကား ရ တာနဲ နဲ မွ စိတ္ ခ်မ္း သာ စရာ ၊ တခု မွ ၊ မ ရွိ ရ ပါ ခင္ ဗ်ာ။

ပို ဆိုး တာ က ကခ်င္ ၿပည္ နယ္ ထဲ က လမ္း တံတား အစီး ၅ဝ ေက်ာ္ ကို မိုင္း အခြဲ ခံ ရလ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစက္ရံု ေတြ ေလာင္ခ်ာ နဲ႕ အပစ္ ခံ ရ ၊ အခု မေန႕ တေန႕ က ဘဲ ၊ ေနၿပည္ေတာ္မန္းတေလး၊ၿပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ေတြ မွာ မိုင္း အခြဲ ခံ ရ နဲ႕ ၊ လူ ေတြ မွာ ေၿခာက္ ၿခား စရာ ၿဖစ္ ရပီ ေပါ႕ ခင္ဗ်ာ။

ကိုယ္႕ အမ်ိဳးသားခ်င္း စစ္ တိုက္ တယ္ ဆို တာ က ဘယ္ ဘက္ က မွ အနိုင္ ဆိုတာ ဘယ္ လို မွမရွိနိုင္ ဘဲ ၊ ၂ ဦး ၂ဘက္ လံုး ၊ အရွံဳး ၾကီး ရွံဳး ဘို႕ သာ ရွိ တယ္ ဆို တာ ၊ ဘယ္လိုဘဲ ေတြးေတြးဘာ နဲ႕ ဘဲ တြက္ တြက္ ၊အေၿဖ ေပၚၿပီးသား ဆို တာ ၊ လူ တိုင္း သိ ပါ တယ္။

တကယ္ေတာ႕ ေကအိုင္အို နဲ႕ စစ္တပ္ အၾကား က ေစာင္ ေန တာ ၾကာ ပါ ဘီ၊ ၿပီး ခဲ႕ တဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလ ေတြမတိုင္ ခင္ က တဲ က ၊ နယ္ၿခားေစာင္႕ တပ္ဖြဲ႕ ဘို႕ ကိတ္စ နဲ႕ စ တာ ပါ။နိုင္ငံ တနိုင္ငံ မွာ စစ္တပ္ က တမ်ိဳးဘဲ ရွိ ရ မယ္ ၊ လက္ ထဲ မွာ ေသနတ္ ဆက္ ကိုင္ ခ်င္ ရင္နယ္ၿခားေစာင္႕တပ္ ပံုစံေၿပာင္းပါ ဆို ၿပီးစစ္တပ္က ေတာင္း ဆိုသလို ၊ ကခ်င္ ၊ ကရင္ ေတြ က လဲကခ်င္ ေသနတ္ ၊ ကခ်င္ လက္ထဲ ၊ ကရင္႕ ေသနတ္ ၊ကရင္လက္ ထဲ မွာ ရွိ ခ်င္ တယ္ ဆို ၿပီးမေၿပ မလည္ စ ၿဖစ္ ၾက တာပါ။

တကယ္ ေတာ႕ ေသနတ္ ဆို တာ ဘယ္ သူ႕ လက္ ထဲ မွာ ရွိ ရွိ အေၾကာင္း မဟုတ္ ပါ ဘူး။နည္းလမ္းတက် ၊ ဥပေဒအတိုင္း ဆို ရင္ ၊ ဘယ္ ေသ နတ္ ၿဖစ္ ၿဖစ္ ၊ ဒုတ္ တေခ်ာင္း ထက္အေၾကာင္း ပို စရာ မရွိ ပါ ဘူး၊ ဒါ ေပ မဲ႕ဒီ ေသနတ္ တလက္ ၊ က်ည္ ဆံ တေတာင္႕ ကိုဥပေဒမဲ႕ သံုးလိုက္ လို႕ ၊ အေၾကာင္း ၿပဳ လို႕ ၊ အလြဲ သံုး လိုက္ လို႕ ၊ၿဖစ္ လာ နိုင္ တဲ႕ ၿပ သနာ ေတြ က ေတာ႕ နဲ နဲ ေနာ ေနာ မဟုတ္ပါ ခင္ဗ်ာ

ၿပီးခဲ႕ တဲ႕ ၁၉၉၄ ေလာက္ တံုး က လက္နက္ ကိုင္ တပ္ေတြ နဲ႕ အပစ္ ရပ္တာ ေတြ လုပ္ ခဲ႕ ပါတယ္ ၊ အဲ ဒီ တံုးက ေတာ႕အို ေက ေပါ႕ ဗ်ာ ၊ ကိုယ္႕ ေသနတ္ ကိုယ္ ကိုင္ ၊ ကိုယ္႕ ေန ရာကိုယ္ေန ၊ ကိုယ္႕ စီးပြား ေရး ၊ ကိုယ္ၾကိဳက္ရာလုပ္္ ဆို ေတာ႕ ၊ အဆင္ ေၿပ ေန ၾက တာ ေပါ႕ ဗ်ာ။

အခု ၿပသနာ ေတြ အား လံုး ရဲ႕ အေၿခ ခံ အေၾကာင္း တရား ေတြ အား လံုး က ၊ ၿပည္နယ္ ခ်စ္ စိတ္လူမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ေတြဆိုတာ ထက္ ၊ ကိုယ္႕ စီး ပြား ေရး ကို ခ်စ္စိတ္ ၊ က ပို ၿပီး အဓိက က် ပါတယ္။လူမ်ိဳး ဆို တာဘာ ကို ေခၚ ရ မလဲ ၊ ၿပည္ နယ္ ဆိုတာ ဘာ ကို ေခၚ ရ မလဲ ဆို တာ ကြ်န္ ေတာ္ လဲ အန္အယ္ဒီ ကဘဘဦးဝင္းတင္ က ဗမာၿပည္နယ္ ၂ ခု သတ္မွတ္ ဘို႕ ကိတ္စ ေၿပာ လာ တာ နဲ႕ ပါတ္သက္ၿပီး ဘာ လူမ်ိဳး လို႕ သတ္မွတ္ မွာ လဲ ၊ ဘယ္ ၿပည္နယ္ သား လို႕ ေခၚရ မွာ လဲ ၊ဝိုင္း စဥ္းစား ၿပီး ၊အေၿဖ ေပး ၾက ဘို႕ ၊ ေမးထား ဘူး ပါတယ္။

နိုင္ငံသားစိတ္ တကယ္ထားနိုင္ၾကရင္ အခု ၿဖစ္ ေန တဲ႕ ၿပသနာ ေတြ ရဲ႕ အေၿဖ တဝက္ေလာက္ ရပါဘီ ၊ က်န္ တဝက္က ေတာ႕ အမ်ား ေၿပာ ေန တဲ႕ ဒီ မို က ေရ စီ ေရး ေပါ႕ ဗ်ာ။ ပထမ အေၿဖတဝက္ မေၿပလည္ နိုင္ ဘဲ ၊ ဒုတိယအေၿဖ တဝက္ က ေတာ႕ ပို ခက္ ေန ဦး မွာ ေပါ႕ ဗ်ာ။

ၿပီး ခဲ႕ တဲ႕ ၁၉၉၄ ေလာက္ က လက္နက္ ကိုင္ ေတြ နဲ႕ အပစ္ အခတ္ ရပ္ စဲ ေရး လုပ္ ပါ တယ္။ကိုယ္႕ ေနရာ ကိုယ္ ေန သူ႕ ေန ရာ သူ ေန ၊ ကိုယ္ ႕စီး ပြား ကိုယ္ လုပ္ ၊ ဝင္ မရွဳပ္ ေၾကးေပါ႕ ဗ်ာ ၊ အဲ ဒီ တံုး က ၊ ဘာ ၿပသနာ မွ မေပၚ ခဲ႕ ပါ ဘူး ၊ ကိုယ္႕ ဘာ သာ ထင္ တိုင္း ၾကဲၿပီး စီး ပြား လမ္း ေကာင္း ေကာင္း ေၿဖာင္႕ ခဲ႕ ၾက တာ ေပါ႕ ဗ်ာ ၊ဘိန္း စိုက္ ေရာင္း တာ အပါအဝင္ ေပါ႕ ၊

စစ္ တိုက္တယ္ ဆို တာ ၊ ကေလး ကစား တာ မဟုတ္ပါဘူး ၊ ပိုက္ ဆံ အမ်ား ၾကီး ကုန္ ပါတယ္ေရးေဘာ္ၾကီးကိုဘတ္ေၿပာ ထား သလိုပါ။ ၂ ဦး ၂ ဘက္ မွာ ဆံုးရွံဳးမႈ သိပ္မ်ား ပါ တယ္။ပိုက္ဆံ သာ မက ၊ အဖိုးမၿဖတ္ နိုင္ တဲ႕ ၊ လူ႕ အသက္ ေပါင္း မ်ား စြာ ပါ ၊ ပါ ပါ တယ္။

ဆရာဝန္တဦး ဆံုးၿဖတ္တာ မွားခဲ႕လို႕ မေသသင္႕ ဘဲ လူ႕ အသက္တေခ်ာင္းဆံုး ရွံဳးတာ တခု ကိုဆရာဝန္ေတြနဲ႕ ၿပည္သူ လူထုအၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲေအာင္ ဖြဲ႕ႏြဲခ်ဲ႕ကား ေရးတတ္တဲ႕ ကာကီးယားဂ်ာနယ္မင္း ၊ က ၊ ေပၚလစီ ဆံုး ၿဖတ္ တာ တခု မွားလို႕ အခု လို လူ႕ အသက္ေပါင္း မ်ားစြာမေသ သင္႕ ဘဲ ေသၾက ရ ၊ ဒုတ္ခ ေရာက္ ရ တာကိုနဲနဲ ေလ႕လာၿပီး ေဆာင္းပါးတပုဒ္ေလာက္ ခ်ီးၿမင္႕ ေပး ပါ ဦး ခင္ ဗ်ာ။

ေမာင္းၿပန္ ေသနတ္တလက္ ကို ၁၄ သိန္းေလာက္ ေပးရပါတယ္ ၊ က်ည္ဆန္ တေတင္႕ ကို ၈ဝဝေလာက္ က် ပါ တယ္ ၊လက္ ညွိဳး တကုပ္ ကို အေတာင္႕ ၃ဝ ( နွစ္ေသာင္းခြဲ ဘိုး ) ေလာက္ ကုန္ပါတယ္။ ခပ္ညံ႕ည႕ံ လက္နက္ၾကီး တလံုး ကို၇ ေသာင္းေလာက္ ေပး ရ ပါ တယ္။ ၁၂ဝ မမအေၿမာက္ တလက္ က ကား တစီးဘုိး မက ပါဘူး ၊ အေၿမာက္ ဆံ တခုကို ေၿခာက္ေသာင္း ေလာက္ကုန္ပါတယ္ ၊ တရုပ္ လက္ပစ္ဗံုး ခပ္ေပါေပါ တလံုး ကို သံုး ေလး ေသာင္း ေပး ရ ပါတယ္။

ဘာ မွ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ မတိုက္ေသး ေပး ၊ ပေလာက္ ေတာက္ ေတာက္ ၊ ပ ေတာင္ ပေတာင္၊ရႊီ ၊ အုန္း ၊ ဂ်ိမ္း ၊ဆိုၿပီး ၊ ၂ ဘက္ အပ်င္း ေၿပ ယံု ၅ မိနစ္ ေလာက္ ပစ္ လိုက္ ယံု ဘဲသိန္း ၃ဝ ၊ ၄ဝ ေလာက္ဘိုး ေလာက္ က ပက္ ကနဲ ကုန္ ပါ တယ္။ အီရတ္ ကို အေမရိကန္ ဝင္တိုက္ တံုး က တေန႕ ကို စစ္ စရိတ္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလ်ံ အထက္ မွာရွ ိပါတယ္။

ဒီေတာ႕ လက္ရွိ အစိုးရ က စစ္ စရိတ္ ကို ၿပည္တြင္း ဘတ္ ဂ်က္ ရဲ႕ ၂၅ % အထက္ သံုး တာ ကေလာက္ ေတာင္မေလာက္ နိုင္ ပါ ခင္ ဗ်ာ ၊ ဒီ လက္ နက္ ဘိုး ပိုက္ ဆံ ေတြ ကို အစိုးရ က လည္းဝယ္သံုး ရ သလို၊အခု ေက အိုင္ အို တို႕ ၊ ဒီေကဘီေအ တို႕ က လဲ ၊ ဘယ္ က မွ အလ ကား မရပါဘူး ။ သူ တို႕ လဲ ပိုက္ ဆံ ရွာၿပီး ဝယ္ သံုး ရ တာ ပါ ဘဲ ၊ ကိုယ္႕ နား ရွိ သမွ် ၊ သစ္ ရွိ ရင္သစ္ ၊ ေက်ာက္ ရွိ ရင္ ေက်ာက္ ၊ ဘိန္း ရွိ ရင္ ဘိန္း၊ ရွိ သမွ် အကုန္ ေရာင္း ၿပီး ၊ ပိုက္ ဆံ ရွာရ တာပါ ဘဲ၊ လက္ရွိ အဖြဲ႕ ေတြ ရဲ႕ ကိုယ္က်ိဳး စီးပြား ေတြ ပါ ၊ တထပ္ထဲ ပါ လာ တာ ပါ။

ၿပည္တြင္း မွာ သစ္ ေတာ ၿပံဳးတီး တယ္ ဆို တာလက္နက္ ကိုင္ ေတြ ရဲ႕ ဧရိယာ ေတြ မွာ သစ္ေတာေၿပာင္ တာ ေတြ က အမ်ားၾကီး အဆ မတန္ပို ဆိုး ေၾကာင္း။ တကယ္ အက်ိဳး မ်ား တာ က ေတာ႕ ၊ ကပ္ ရက္ ၊ နယ္စပ္က အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံ ေတြ ပါ။ တရုပ္ က ၊ စစ္တပ္ က ေရာင္း လဲ ၊ ဝယ္ တယ္ ၊ ေက အိုင္ အို ကလက္ညွိဳးထိုး ေရာင္း လဲဝယ္ တယ္ ၊ ယိုးဒယား လဲ ဒီ လို ပါ ဘဲ ၊ စစ္ တပ္ က လက္ ညွိဳး ထိုးေရာင္း လဲ ဝယ္ တယ္ ၊ ေကအန္ယူ သူ ပုန္က သူ႕ ဧရိယာ ထဲ ၊ ဝင္ခုတ္ ဘို႕ ၊ ကာဘာ ေပး ၊အခြန္ ယူထား လဲ သူခိုးေစ်းေလာက္ ဘဲ ေပးၿပီး ၊ ရ သ မွ် ၊အကုန္ ဝယ္ပါ တယ္ ၊

ဒီ လို ပါ ဘဲ ၊ တရုပ္ က ၊ သူ႕ လက္ နက္ ၊ သူ႕ က်ည္ ဆန္ ကို ၊ သူ႕ ၾကိဳက္ ေစ်း ရ လို႕ ကေတာ႕ ေက အိုင္ အို ကဝယ္ လဲ ေရာင္း ေပး ပါ တယ္ ၊ စစ္ တပ္ က ၊ ကဘာ ေပၚ မွာ ဘယ္ေန ရာ က မွ ၊ ဝယ္ မရ လို႕ ၊ တရုပ္ ဆီ ကမ်က္ နွာ ခ်ိဳ ေသြး ဝယ္ ရ လဲ ၊ ၾကိဳက္ေစ်း ရရင္ေရာင္း ေပး ပါ တယ္ ၊ ဘယ္ သူ နဲ႕ ဘယ္ သူ ၊ က ဘာ ၿဖစ္ ၿဖစ္၊ ဖိုး တရုပ္ ၾကီး က ေတာ႕တ ၿပံဳး ၿပံဳး နဲ႕ ၊ ၂ သီး စား ၊ ၂ လြန္း ပ်ံ ပါ ဘဲ ၊ သေဘာ ေပါက္ ဖို႕ လို ပါ တယ္ဒီေကဘီေအ၊ ေကအိုင္အို နဲ႕ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ ပိုင္း က ၊ လူ႕ငႏြား မ်ား ခင္ ဗ်ာ။

အခုရက္ပိုင္း ၿဖစ္ရ တဲ႕ ေက အိုင္ အို ၿပသနာ ကို ကြ်န္ေတာ္ ၾကားရ သိ ရ ၊ ၂ ဘက္ ေၿပာ စကားေရဒီယိုအင္တာဗ်ဴးေတြ၊အာအက္ေအ ၊ ဘီဘီစီ ဗြီအိုေအ ၊ အစိုးရ သတင္းစာ ေတြ မွာ ၾကား ရဖတ္ရ သံုးသပ္ၾကည္႕ရင္၊ တာပိန္ ေရအားလ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္း ၊ တရုပ္ေတြ လုပ္ ေန တာက စ ပါတယ္။ အဲဒီ မွ လာလုပ္ တဲ႕တရုပ္ ေတြ နဲ႕ ေဒသခံ လုပ္သားေတြ အဆင္ မေၿပပါဘူး ၊ ဆက္ ၿပီးအဲဒီ စက္ရံု မွာ လုပ္ ေနတဲ႕ တရုပ္ ေတြ နဲ႕ အဲဒီနားက ေကအိုင္ေအ စခန္းက တပ္ ေတြ နဲ႕အဆင္ မေၿပပါဘူး ၊ ဒါ နဲ႕ တရုပ္ ေတြ က အစိုးရ ကို တိုင္ ပါ တယ္ ၊အစိုးရ က တာပိန္ နားက ေကအိုင္ေအ တပ္ ေတြ ကို စခန္း ေၿပာင္း ၊ ေနရာ ေရႊ႕ ခိုင္း ပါ တယ္ ၊

ေက အိုင္ ေအ က အဲဒီ စခန္း ကို ခြာ မေပး ပါဘူး ၊ ဒါ နဲ႕ အစိုးရ တပ္ က အဲဒီ စခန္း ကိုစ တိုက္ ပါ တယ္ ၊ ေကအိုင္ ေအ ေတြ ဆုတ္ ေပး ရ ပါ တယ္ ၊ တၿပိဳင္ နက္ ဘဲ ၊ အဲဒီစခန္း ကို တိုက္ ၿခင္းသည္ ၊ ေက အိုင္ ေအတပ္မဟာ မ်ား အား လံုး ကို တိုက္ တာ ၿဖစ္ တယ္ဆို ၿပီး ေက အိုင္ ေအ တပ္ မဟာ နယ္ ေၿမ မ်ား အား လံုးမွာ ၊ ေက အိုင္ ေအ က စစ္ တပ္ ေတြကို အကုန္ စ တိုက္ ပါ တယ္။ ၿပီး ေတာ႕ ကခ်င္ ၿပည္နယ္ ထဲ က လမ္းတံတား ေတြ ၅ဝ ေက်ာ္ကို မိုင္း ခြဲ ၿပစ္ လိုက္ ပါ တယ္ ၊ သူ တို႕ နဲ႕ ဆက္ တိုက္ မယ္ ဆို ရင္ ၊ တၿပည္ လံုး မွာရွိ တဲ႕ဘယ္ေနရာ ဘယ္ ေဒသ ကို မဆို ေၿပာက္က်ားစစ္ ဆင္ႏြဲ မယ္ ဆို ၿပီး ေကအိုင္ေအ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ဒါ က ေတာ႕ လက္ ရွိ အေၿခ အေန ေပါ႕ ဗ်ာ၊ ေနာက္ ပိုင္းၿမိဳ႕ ၾကီး ေတြ မွာဗံုး ေပါက္ တာ ေတြ ၿဖစ္ လာ တာ က ေတာ႕ အား လံုး သိၿပီး တဲ႕ အတိုင္းပါဘဲ

ဒါ ေတြ က တခု မွ ေကာင္း ေသာ အလား အလာ မဟုတ္ ပါ ဘူး ၊ ရန္ ကို ရန္ ခ်င္း ၊ လက္ တံဳ႕နွင္း လို႕ က ေတာ႕ ၊သံ သ ရာ မဆံုး နိုင္ ေတာ႕ မွာ မဟုတ္ ရ ပါ ခင္ ဗ်ာ။တဒဂၤ ေဒါသ စိတ္ နဲ႕ ေၿဖရွင္း လို႕ က ေတာ႕၊ တပြဲတိုး ဘဲ ၿဖစ္ ရမွာ ပါ။ ဟို အရင္ ကိုးကန္႕ေတြ ၿပသနာ ၿဖစ္ တံုး က ၿမိဳ႕ တၿမိဳ႕ လံုး အေၿမာက္ နဲ႕ ဂရစ္လိုင္း ဆြဲ ၿပီး ၊ ကြက္စိပ္ပစ္လိုက္တာ၁၅ မိနစ္ အတြင္း ပြဲၿပီးသြား ပါတယ္ ။ အခု လဲ ေရတို တနပ္စားစိတ္ နဲ႕ တိုက္ၾက ေၾကး ဆိုရင္လက္နက္ၾကီး တဲ႕ သူ နဲ႕ လက္နက္ ငယ္ တဲ႕ သူ ၊ အသိသာ ၾကီး ပါ ခင္ဗ်ာ။

ဒါေပမဲ႕ လက္နက္အားကိုး ၾကီးနိုင္ငယ္ညွင္း ၊ ဆိုတာ ေအာင္ၿမင္မႈ တခု ၊ အနိုင္ရၿခင္း တခုနဲ နဲ မွ မဟုတ္ ေၾကာင္းယဥ္ေက်းသူ တိုင္း သိၾကပါတယ္။ လက္နက္ ေၾကာင္႕ အနိုင္ ရ တယ္ဆို တာ ၊ နိုင္ တဲ႕ လူ အတြက္ လဲတန္ဘိုး မရွိ သလို ၊ အနိုင္ ခံ ရ တဲ႕ သူ အတြက္ လဲမ သက္ သာ ပါ ခင္ ဗ်ာ ။

ဒီ ေတာ႕ ဘာ ေတြ ဆက္ လုပ္ ၾက မွာ ပါ လဲ ခင္ဗ်ာ ၊ ၿပည္ တြင္း ၿပည္ ပ က ၊ လက္ ခေမာင္းခတ္ ေပး ေနသူ ေတြက ေသာ ေသာ ညံ ပ ခင္ ဗ်ာ။ တိုက္ၾကက္ဖင္ ကို ေလ မွဳတ္ ေပး သလိုဝိုင္း အား ေပး ေန သူ ေတြ က အမ်ား ၾကီး ပါ ခင္ ဗ်ာ။

ကြ်န္ေတာ္ ၿမင္တာ က ေတာ႕ ၊ ဘယ္ သူ က ဘာ လုပ္ လုပ္ ၊ တရုပ္ၾကီး အတြက္ က ေတာ႕သိပ္ အဆင္ေၿပ ပါ တယ္ ၊သူ က ေတာ႕ ဘယ္သူက ဘာ ၿဖစ္ ၿဖစ္ ၊ သူ က ဘဲ ၊ စား မွာ ပါ ဘဲ။စစ္စရိတ္ ၊ စစ္ လက္နက္ ဘိုး ၊ ဘယ္ သူ ကဝယ္ ဝယ္ ၊ စူ႕ အတြက္ သပိတ္ဝင္ အိတ္ ဝင္ပါဘဲ ၊ ဘယ္ သူ က သစ္ ခိုးေရာင္း ေရာင္း ၊ ေက်ာက္တူး ေရာင္း ေရာင္း ၊ သူ က ေတာ႕သူခိုး ေစ်း ဘဲ ၊ မ်က္ နွာ ခပ္ တင္း တင္း ထား နဲ႕ ရ သမွ် ၊ အကုန္ ဝယ္မွာ ပါ ဘဲ။

အခု ဘဲ ၾကည္႕ ပါ ၊ ၿမန္မာၿပည္ တလႊား အိမ္ေစ်း ေၿမ ေစ်း ေတြ ၊ တလႊား လႊား တက္ လာ တာၿမန္မာ ၿပည္သား ေတြစီးပြား ေကာင္း လာ လို႕ ၊ ဝယ္ နိုင္ သံုး နိုင္ မ ဟုတ္ ရ ပါ ခင္ ဗ်ာ။ဝယ္ သူ ၊ ေစ်း ေကာင္း ေပး သူအမ်ား စု က ၊ ဖိုးတရုပ္ၾကီး မ်ား သာ ၿဖစ္ ပါ တယ္ ခင္ ဗ်ာအခု ဆို မူဆယ္ လားရွိဳး ၊ ၿမစ္ၾကီးနား ၊ ဗန္းေမာ္ ၊ၿပင္ဦးလြင္ တို႕ မွာ ေစ်းၾကီးတ ဲ႕ ေၿမ ကြက္ေတြ ဘယ္ သူ ပိုင္ သလဲ ေလ႕ လာ ၾကည္႕ ၾက ပါ ဦး ၊ ခင္ ဗ်ာ။

ကိုင္း ပါ ဗ်ာ ၊ မ်ား မ်ား သာ တိုက္ လိုက္ ၾက ပါ ၊ ကိတ္ စ ၿပတ္ ေအာင္ သာ တိုက္ လိုက္ ၾကပါ။ရွိ သမွ် ၊ ရထားေတြ၊ ကား ေတြ ၊ တံတား ေတြ ကို မိုင္း မ်ား မ်ား နဲ႕ ခြဲ ပစ္ လိုက္ ၾက ပါ ။ဒါ မွ တိုင္းၿပည္ လဲ ခြ်တ္ခ်ံဳ ၾက ၿပီး ၊ရွိ သ မွ် တရုပ္ပိုင္ ၿဖစ္ သြားၿပီး ၊ ရွိ တဲ႕ လူ ေတြ လဲဘာ လူမ်ိဳး မွန္း ေမး မရ ၊ ဘယ္ ၿပည္နယ္ သား မွန္း ေၿဖ ဘို႕ ၊ရွိ သမွ် လူ အကုန္ ခက္သြားေတာ႕ မွ ဟို လူမ်ိဳး အေရးတို႕ ၊ ဒီ ၿပည္နယ္ အေရး တို႕ ေၿပာ ေန စရာ မလို ေတာ႕ ဘဲ ၊ေနာက္ ၅ နွစ္ အတြင္း နားေအး ရ ေတာ႕ မယ္ ထင္ ပ ဗ်ာ။

စာထဲ ဖတ္ဘူးရ တာ က ၊ အမတ္ၾကိး ဦးေပၚဦး ၊ သူ ေသ လို႕ အသုဘခ် ေတာ႕ ေခါင္း အၿပင္ကို လက္ က ေလး ၂ဘက္ထုတ္ထား ၿပီး ၊ ေသ သြား ရင္ ဘာ မွ ပါ မသြားေၾကာင္း သံေဝဂၿပထား သလိုပါ ၊ ဦးေနဝင္း ေသ ေတာ႕လဲ ေခါင္း ကေလး ေတာင္ မပါရွာပါဘူး ၊ အရင္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးစိုးဝင္း ေသ ေတာ႕ လဲ ၊ ေဖာ႕ထမင္းဘူး ေလး တခု ဘဲ ပါ တာပါ။ဦေတဇ ေသသြားလဲ သူ႕ ပါးစပ္ထဲ မတ္ေစ႕ တေစ႕ ေလာက္ဘဲ ၊ ေဘးလူ က သိတတ္ မွ ပါ သြားမွာပါ။

ေကာင္းေသာ အေမြ ေပးခဲ႕ ၾက ပါ ခင္ဗ်ာ ၊ စစ္ေဘး စစ္ဒါဏ္ ခံ ခဲ႕ ရ တာ နွစ္ ၆ဝ ေက်ာ္ ပါဘီ။ဘာ ေတြ အၿမတ္ ထြက္ခဲ႕ ၾက သလဲ စဥ္းစား ၾကည္႕ ၾက ပါ။ ဒီ အတုိင္ း ဆက္ လုပ္ ေန ရင္ဘာ ေတြ အ ရွံဳး ၾကီး ၊ ဆက္ ရွံဳး ဦး မွာ လဲ၊ ေသ ခ်ာ ေလး လဲ စဥ္း စား ေပး ၾက ပါ ခင္ ဗ်ာ ။ေဘး က လက္ ခုတ္ လက္ ဝါး တီး ေပး ေန တာ ကို နားမေယာင္ ၾက ပါ နဲ႕ ခင္ ဗ်ာ၊ေသ ရ တဲ႕ အထဲ ၊ ကိုယ္ မ ပါ တိုင္း ၊ လက္ ခ ေမာင္း ေတြ ၊ ခတ္ မ ၿပ ၾက ပါ နဲ႕ခင္ဗ်ာ။
ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္ တိုင္ လဲ ေသ သြား ရင္ ၊ လက္ ဗ လာ နဲ႕ သြား ရ မဲ႕ လူ တေယာက္ ပါ ပ ဗ်ား ။

ေအေဇာ္ၾကီး
ျမန္မာက်ဴ႕ ပစ္ဖိုရမ္

၂၇.၆.၂၀၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ


http://openeyeproxy.appspot.com/yeyintnge.com
မြန္းၾကပ္ျခင္းမွကင္းေ၀းပါေစ။
ျပည္တြင္းေမးလ္မ်ားသို႕႕ တဆင့္ပိ႕ု ၍မီဒီယာတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲၾကပါစို႕..။

2 attachments — Download all attachments  
27 Jun 2011 Yeyintnge's Diary.doc27 Jun 2011 Yeyintnge's Diary.doc
690K   View   Download  
27 Jun 2011 Yeyintnge's Diary.pdf27 Jun 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
2182K   View   Download  
http://www.mediafire.com/file/4d8p7uy7e8bpc1w/27%20Jun%202011%20Yeyintnge%27s%20Diary.doc
http://www.mediafire.com/file/se68iiu20pxoo3z/27%20Jun%202011%20Yeyintnge%27s%20Diary.pdf
27 Jun 2011 Yeyintnge's Diary

ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကုိ စားအုန္းဆီ မယူမေနရ ေရာင္းခ်

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ တစ္ဦးလွ်င္ စားအုန္းဆီ ၃ ပိသာႏႈန္းျဖင့္ မ၀ယ္မေနရ ေရာင္းခ်ေပးေနေၾကာင္း ၎ ဝန္ထမ္းအသုိင္းအဝုိင္းမွစံုစမ္းသိရွိရသည္။
ကမာရြတ္ အ.ထ.က. ၂ မွ ပညာေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦးက “စားအုန္းဆီ တစ္လကုိ ၃ ပိသာ မယူမေနရ ယူရမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ လကုန္တာနဲ႔ လစာ ထဲက ၆၃၀၀ က်ပ္ ျဖတ္ၿပီးသားပဲ လစာက ၅ေသာင္းေက်ာ္ေလးရယ္၊ ဟုိျဖတ္ဒီျဖတ္နဲ႔ ဘာသြားစားမလဲ ၿပီးေတာ့ေပးတဲ့ဆီက အခဲႀကီးေတြ စားလုိရတဲ့ဆီဆုိလို႔ ဘယ္သူအာမခံမလဲ ”ဟု ေျပာၾကားသည္။

စားအုန္းဆီတင္သြင္းခြင့္ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္လမွ စတင္ၿပီး ကုမၸဏီ ၁၆ ခုသုိ႔ တင္သြင္းခြင့္ေပးခဲ့ရာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊ တင္သြင္းသမွ်၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ သတ္မွတ္ေစ်းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆီကုန္သည္ႏွင့္ ဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွတဆင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးရၿပီး က်န္ပမာဏကုိ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္ကုိ ေစ်းကြက္က ျပန္ထိန္းေပးရမည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း တစ္ဦးတည္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခြင့္ မရရွိသည့္အေပၚ မေက်နပ္သူမ်ားလည္းရွိရာ ၎တုိ႔က စားအုန္းဆီအဓိက ျဖန္႔ျဖဴးရာ ဦးပုိင္မွ ပုိင္ဆုိင္ေသာ သုိေလွာင္ကန္မ်ားတြင္ သုိေလွာင္ခြင့္အေပၚ တစ္ဖက္လွည့္ျဖင့္ အျမတ္ထုတ္ေနျခင္း မသမာေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳေနျခင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ သုိေလွာင္ကန္မွ ထုတ္ယူေသာ အခ်ဳိ႕ဆီေပပါမ်ား မ်ားစြာေလ်ာ့ေနသည့္ အေၾကာင္းမ်ားလည္း ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကုိ မယူမေနရစနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ ၎တုိ႔အတြက္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈထက္ အက်င့္ပ်က္မႈႏွင့္ လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ပုိမုိတုိးပြားလာဖြယ္ရွိေၾကာင္း သတင္းဆန္းစစ္သူအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။
The CJs News
http://www.maukkha.org/

ကုလသမဂၢ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ကိစၥ အေမရိကန္ ႀကိဳးပမ္းေန


2011-06-26

ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ကုလသမဂၢ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဖဲြ႔ၿပီး စစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔ အေမရိကန္အစိုးရက ကုလသမဂၢ အဖဲြ႔ဝင္ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက မေန႔က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ျမန္မာဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ကုလသမဂၢကေန ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ အစိုးရအေနနဲ႔ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ျမန္မာ့အေရး ၾကားနာပြဲကို ဗီဒီယိုက တဆင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားအၿပီးမွာ အခုလို ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာတာပါ။

ကုလသမဂၢက စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ ဆိုရာမွာ ရံုးတင္ တရားစဲြဆိုေရး မဟုတ္ဘဲ စံုစမ္း စစ္ေဆးဖို႔သာ ျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ NCGUB ဝန္ႀကီး ဦးဘုိလွတင့္က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဖဲြ ့စည္းေရးကိစၥကို အေမရိကန္အစိုးရ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံ ၁၃ ႏုိင္ငံက ေထာက္ခံထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
http://www.rfa.org/burmese/news/us-will-support-unbacked-burma-probe-06262011104656.html

ပါတီတာ၀န္ခံကနိုင္ငံ၀န္ထမ္းေတြကိုေခၚယူၾကိမ္းေမာင္းခြင့္ရွိေနတာဘာကိုျပေနသလဲ..
ရခိုင္ပါတီ မဲႏိုင္၍ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးေဟာင္း ဦးေမာင္ဦး ျပစ္တင္ ၾကိမ္းေမာင္း

Font size: Decrease font Enlarge font
ရခိုင္ျပည္နယ္ ၾကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီ တာ၀န္ခံ ယခင္ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးေဟာင္း ဦးေမာင္ဦးသည္ ယမန္ေန႕က ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ ရခိုင္ပါတီကို မဲအႏိုင္ရေအာင္ လုပ္ေပးသည္ဟု စြပ္စြဲ ေျပာဆိုကာ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ျပစ္တင္ ၾကိမ္းေမာင္းသြားေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။


Monastery-in-Kyauk-Pru ဦးေမာင္ဦး သြားလည္ခဲ့သည့္ ေက်ာက္ျဖဴ နဂါးေက်ာင္းတိုက္ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ)
အမည္မေဖၚလိုသူ ၀န္ထမ္း တစ္ဦးက " သူက ေက်ာက္ျဖဴ ရမၼာ၀တီ ခန္းမမွာ ေန႕လည္ တစ္နာရီခဲြမွာ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႕ ေတြ႕ပါတယ္။ သူက ရခိုင္ပါတီက်ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႕ မဲႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးတယ္။ ၾကံ႕ခိုင္ေရးကိုက်ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႕ ဘာမွ လုပ္မေပးႏိုင္ဘူးဆိုပီး ျပစ္တင္ ၾကိမ္းေမာင္းသြားခဲ့ပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။

၀န္ၾကီးေဟာင္း ဦးေမာင္ဦးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၾကံ႕ခိုင္ေရး စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္ကို ျပဳလုပ္ေနရာ ယမန္ေန႕က အမ္းမွ တဆင့္ ေက်ာက္ျဖဴသို႕ ေရာက္ရွိလာျပီး အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ထိုသို႕ ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

" သူက ၾကံ႕ခိုင္ပါတီက လူၾကီး တစ္ဦးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရ ၀န္ၾကီး မဟုတ္ဘူး။ အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာေတြကို သူ႕မွာ ေခၚေတြ႕ခြင့္ အာဏာ သူမွာ မရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ အတင္းေခၚေတြ႕ျပီး တိုင္းခ်စ္ ျပည္ခ်စ္စိတ္ရွိရမယ္။ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရး အတြက္ အကုန္လံုး တက္ညီ လက္ညီ လုပ္ရမယ္ဆိုပီး ေျပာဆိုသြားပါတယ္" ဟုသူက ဆက္ေျပာသည္။

၀န္ၾကီးေဟာင္း ေမာင္ဦးသည္ ယမန္ေန႕က ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕တြင္ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သာမက ၾကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုသြားေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ေက်ာက္ျဖဴမွ တျခား လူငယ္ တစ္ဦးကလည္း "သူက နံနက္ပိုင္းမွာ ၾကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီက လူၾကီးေတြနဲ႕ ေတြ႕တယ္။ ေန႕လည္ ၁ နာရီခြဲမွာ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႕ ေတြ႕တယ္။ ေန႕လည္ ၃ နာရီခြဲမွာ နဂါးေက်ာင္းကို သြားျပီး ဆရာေတာ္ကို လက္ေဆာင္ေတြ ဆပ္ကပ္ျပီး ဖူးေမွ်ာ္ကန္ေတာ့တယ္။ ညေန ၄ နာရီခဲြမွာ ျမိဳ႕မိ ျမိဳ႕ဖ ၁၀ ဦးကို ေခၚေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ ျမိဳ႕မိ ျမိဳ႕ဖေတြကို ဘာေတြ ေျပာသြားသလဲ ဆိုတာေတာ့ တိတိက်က် မသိရေသးပါဘူး" ဟု ေျပာသည္။

ေမာင္ဦးသည္ ယေန႕နံနက္ပိုင္းက ေက်ာက္ျဖဴမွ တဆင့္ ရမ္းျဗဲသို႕ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ၾကီးေဟာင္း ေမာင္ဦးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေနာက္ပိုင္းတိုင္းမွဴးျဖင့္ တာ၀န္က်စဥ္က ျပည္သူလူထုကို အထူး ႏွိပ္စက္ခဲ့ သျဖင့္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ မ်က္မုန္းက်ိဳးျခင္းကို ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ ယခုတခါ ၾကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီ ရခိုင္ျပည္နယ္ တာ၀န္ခံ အျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ခံရသျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ေရႊးေကာက္ပြဲတြင္ မဲရွံဳးသည့္ အေပၚ မေက်နပ္၍ လက္စားေခ်ရန္ ရခိုင္သုိ႕ ေစလႊတ္ျခင္း အျဖစ္ ရခိုင္လူထုက ျမင္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ ေမာင္ဦးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕နယ္ တိုင္းသို႕ လွည့္လည္သြားလာျပီး ၾကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီ ရခိုင္တြင္ မဲရွံဳးျခင္း အေပၚ မေက်မခ်မ္း ေျပာဆိုကာ သက္ဆိုင္သူမ်ားကို ျပစ္တင္ ၾကိမ္းေမာင္းမူမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=3270

၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၆) ရက္ စေနေန႔ နံနက္လင္းအားႀကီးအခ်ိန္မွာ...........။မစ္ရွီဂန္ကေပးတဲ့စာ(၇၄)
ေအာင္ေ၀း
ဇြန္ ၂၆၊ ၂၀၁၁
 
“---ေထာင္တြင္း စစ္ခုံရံုးက အက်ဥ္းနည္း စစ္ၿပီး ကိုတင္ေမာင္ဦးကို ေသဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။ ရက္ပိုင္းအတြင္း ဇြန္လ(၂၆)ရက္ေန႔မွာ စစ္အစိုးရက ကိုတင္ေမာင္ဦးကို ႀကိဳးေပး ကြပ္မ်က္လိုက္တာပါ ---
မိတ္ေဆြႀကီးကိုေဒါင္း... က်န္းခ့ံသာလုိ႔မာပါစ။
ဒီရက္ထဲမွာေတာ့ အမွတ္ရစရာ ရက္စြဲေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ ႀကံဳၾကရ၊ ျဖတ္ၾကရၿပီ။
ဇြန္လ (၆) ရက္-၁၉၇၄ ဇြန္ ၆ အလုပ္သမား အေရးအခင္း (၃၇) ႏွစ္ ျပည့္တဲ့ေန႔။ ေနာက္တခါ ဇြန္လ(၆) ရက္ပဲ၊ ၁၉၇၅ ဇြန္ ၆ ေရႊတိဂံု အေထြေထြ သပိတ္ (၃၆) ႏွစ္ ျပည့္တဲ့ေန႔။ ၿပီးေတာ့ ဇြန္လ (၂၆) ရက္ - ၁၉၇၆ ဇြန္ ၂၆ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး ႀကိဳးေပး ကြပ္မ်က္ခံရတဲ့ (၃၅) ႏွစ္ ျပည့္တဲ့ေန႔။
ကိုေဒါင္းေရ... အဲဒီ တိုက္ပြဲေတြ၊ အဲဒီ လွဳပ္ရွားမွဳေတြမွာ ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့သူေတြ အဖုိ႔ကေတာ့၊ အဲဒီေန႔ေတြကို ဘယ္ေမ့ႏိုင္ၾကပါ့မလဲေနာ္။ ဒီလိုပါပဲ ... အဲဒီလို ေတာ္လွန္ တိုးတက္တဲ့ ေက်ာင္းသား တိုက္ပြဲ သမိုင္း အစဥ္အလာကို ဆက္ခံခဲ့ၾကတဲ့ ေနာင္လာ ေနာက္သား မ်ိဳးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသားေတြဆိုရင္လည္း အဲဒီရက္စြဲေတြကို ဘယ္ေမ့ထားႏိုင္ၾကပါ့မလဲ။
၁၉၇၄ မဆလ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ေတြ အျဖစ္နဲ႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အဲဒီ ၁၉၇၄-၇၅-၇၆ ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား တိုက္ပြဲေတြဟာ၊ ၁၉၈၈ခုႏွစ္မွာ အဲဒီ မဆလ ၇၄ ဖဲြ႔စည္းပုံ ဥပေဒကို ေျမျမွဳပ္ သျဂၤ ိဳဟ္ပစ္တဲ့ ေက်ာင္းသားတိုက္ပြဲဆီ ေရာက္တဲ့အထိ ခြပ္ေဒါင္း အစဥ္အလာ၊ ခြပ္ေဒါင္းစိတ္ဓာတ္ေတြ လက္ဆင့္ကမ္း မီးကူးၿငိွေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆိုရလိမ့္မယ္။
အခု ဇြန္လ(၂၆)ရက္ေန႔ ဆိုရင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး ႀကိဳးေပး ကြပ္မ်က္ခံရတဲ့ေန႔ ဆိုတာ က်ေနာ္တုိ႔ မွတ္မွတ္ရရ ရွိၾကဖုိ႔ လိုတယ္ ကိုေဒါင္း။
ဒီေနရာမွာ ကိုတင္ေမာင္ဦးအေၾကာင္း အနည္းအက်ဥ္း ေျပာရမယ္ ဆိုရင္... ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ကိုတင္ေမာင္ဦးဟာ ၁၉၇၄ ဒီဇင္ဘာ ဦးသန္႔ အေရးအခင္း၊ ၁၉၇၅ ဇြန္ ၆ ေရႊတိဂံု အေထြေထြ သပိတ္ေတြမွာ ပါ၀င္ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သူတဦးပါ။
ေရႊတိဂံုသပိတ္အၿပီးမွာ ကိုတင္ေမာင္ဦး ေတာခိုသြားတယ္။ ေတာထဲမွာ စစ္အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရး လက္နက္ကိုင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢကို သူ ဦးေဆာင္ၿပီး ဖဲြ႔တယ္။ သူတုိ႔ သမဂၢက ျပည္တြင္း ေျမေအာက္လုပ္ငန္းနဲ႔ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ ဆိုၿပီး အပိုင္း ႏွစ္ပိုင္း ခြဲလုပ္ၾကေတာ့ ကိုတင္ေမာင္ဦးက ျပည္တြင္း ျပန္၀င္လာတယ္။ အဲဒါ ၁၉၇၆ မတ္လ(၂၃)ရက္၊ မိွဳင္းရာျပည့္ပြဲ မတိုင္ခင္ကေလးမွာပါ။ အဲဒီမွာ သူ အဖမ္းခံလိုက္ရတာပါပဲ။
မတ္လ(၁၉)ရက္ေန႔မွာ မဆလ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြက ကမာရြတ္ ၿခံတၿခံမွာ ပုန္းခိုေနတဲ့သူ႔ကို အနံ႔ခံ ဖမ္းမိသြားတယ္။ မတ္လ (၂၂)ရက္ေန႔ည ျမန္မာ့အသံက ကိုတင္ေမာင္ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း သတင္းေၾကညာတယ္။ ေနာက္တေန႔၊ ေက်ာင္းသားေတြ မိွဳင္းရာျပည့္ပြဲ က်င္းပမယ့္ မတ္လ(၂၃)ရက္ေန႔ထုတ္ အစိုးရသတင္းစာမွာ ဒီသတင္း ပါလာတယ္။
မဆလစစ္အစိုးရဟာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ မိွဳင္းရာျပည့္ပြဲကို ခါးျဖတ္ၿဖိဳခြင္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမဲ့၊ အဲဒီေန႔မွာ ေက်ာင္းသားထုႀကီးဟာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကေန ေရႊတိဂံုဘုရားေျခရင္းက ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိွဳင္း ဂူဗိမာန္အထိ ခ်ီတက္ၾကၿပီး အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
အဲဒီ အခမ္းအနားမွာ လတ္တေလာ အဖမ္းခံထားရတဲ့ ကိုတင္ေမာင္ဦးရဲ႕ ႏွမငယ္ အထက္တန္းေက်ာင္းသူ မလွၿမိဳင္ (ေခၚ) မိုင္ပိုပိုဒင္လည္း တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တေန႔မွာေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘဲြ႔ႏွင္းသဘင္ခန္းမကို မဆလ စစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ ၀င္ေရာက္စီးနင္းၿပီး ေက်ာင္းသားေတြ အေျမာက္အျမားကို ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီလို ေက်ာင္းသားေတြ အဖမ္းခံလိုက္ရၿပီး မဆလစစ္အစိုးရက အင္းစိန္ေထာင္ထဲ ထည့္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ၊ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း စစ္ခုံရံုးက အက်ဥ္းနည္း စစ္ၿပီး ကိုတင္ေမာင္ဦးကို ေသဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။ ရက္ပိုင္းအတြင္း ဇြန္လ(၂၆)ရက္ေန႔မွာ စစ္အစိုးရက ကိုတင္ေမာင္ဦးကို ႀကိဳးေပး ကြပ္မ်က္လိုက္တာပါ။
မိွဳင္းရာျပည့္ အေရးအခင္းနဲ႔ အဖမ္းခံရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကိုေတာ့ ၾသဂုတ္လထဲမွာ စစ္ခုံရံုးကေန ၾကမ္းခင္းေစ်း ေထာင္ဒဏ္ (၅) ႏွစ္ကေန (၁၅) ႏွစ္ အထိ ျပစ္ဒဏ္ ေပးခဲ့ပါတယ္။
ကိုတင္ေမာင္ဦးဟာ ႀကိဳးစင္ေပၚ မတက္ခင္မွာ ေထာင္ထဲက ေက်ာင္းသားေတြ ၾကားေအာင္ ရဲရဲ၀့ံ၀့ံ ေအာ္ဟစ္ တပ္လွန္႔ ႏွဳိးေဆာ္သြားတယ္လုိ႔ အဲဒီအခ်ိန္က သူနဲ႔ေခတ္ၿပိဳင္ ေက်ာင္းသား ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြက ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပတတ္ၾကပါတယ္။
နာၾကည္းစရာ၊ နာက်င္စရာလည္း အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ ကိုဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးဟာ မဆလ စစ္အစိုးရရဲ႕ ၇၄ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒေအာက္မွာ ပထမဦးဆုံး ႀကိဳးေပးခံခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသားလည္း ျဖစ္ေနတာပါ။
အဲဒီအခ်ိန္က ကိုတင္ေမာင္ဦးနဲ႔ ေရွ ့ဆင့္ေနာက္ဆင့္မွာပဲ တပ္မေတာ္သား ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ႀကီး အုန္းေက်ာ္ျမင့္လည္း မဆလအစိုးရရဲ႕ႀကိဳးေပးကြပ္မ်က္ျခင္းကိုခံခဲ့ရတာပါ။
ကိုေဒါင္းေရ... ကိုတင္ေမာင္ဦးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ နာၾကည္းစရာ၊ နာက်င္စရာေတြထဲကေန လြမ္းစရာတခ်ိဳ ့ကိုလည္း အဲဒီတုန္းက ေျပာစမွတ္ ရွိခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ ကိုတင္ေမာင္ဦး ႀကိဳးေပးမခံရခင္ ေနာက္ဆုံး ေနသြားတဲ့အခန္း၊ အဲဒီ ၁၉၇၆ တုန္းက အင္းစိန္ေထာင္၊ အထူးတိုက္သစ္၊ အခန္း(၁)ကို ေနာက္ပိုင္း ေရာက္လာၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားတိုင္းဟာ၊ အခန္းနံရံ တေနရာမွာ ခဲတံကေလးနဲ႔ ေရးထားတဲ့ “ညီမေလး မလွၿမိဳင္၊ ညီမေလး အတြက္ အစ္ကိုႀကီး ဂုဏ္ယူပါတယ္ - အစ္ကိုႀကီး တင္ေမာင္ဦး” ဆိုတဲ့ စာတန္းေလးကို ဖတ္ၿပီး ေၾကကြဲမဆုံး၊ ၀မ္းနည္းမဆုံး ျဖစ္ခဲ့ၾကရတယ္ လုိ႔ ဆိုပါတယ္ဗ်ာ။
ကိုေဒါင္းေရ... ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ကိုတင္ေမာင္ဦးကို မေမ့ႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။ သူဟာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေက်ာင္းသားထုရဲ႕ သူရဲေကာင္းတဦး အျဖစ္ ထာ၀ရ တည္တံ့ေနဦးမွာပါ။ အခုလို သူက်ဆုံးခဲ့တဲ့(၃၅)ႏွစ္ျပည့္တဲ့ ကာလမွာ က်ေနာ္တုိ႔ သူ႔ကို ဘယ္လို ထပ္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳၾကမလဲ။ သူ႔ရဲ႕ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံ ေပးဆပ္မွဳေတြ အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ကေကာ ဘာေတြ ျပန္ေပးဆပ္ၾကမလဲ။ ဒီအေၾကာင္းေတြ ေရွ ့တပတ္ ဆက္ၿပီး ေျပာၾကေသးတာေပါ့ ကိုေဒါင္းေရ...။
အားလုံး က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ။
ေအာင္ေ၀း (ဇြန္ ၁၃-၂၀၁၁)

မူရင္း - လြတ္လပ္သည့္ အာရွအသံ www.rfa.org/burmese
 
အာဇာနည္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆလုိင္းတင္ေမာင္ဦး က်ဆုံးခဲ့တဲ့ (၃၅) ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔အား ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္
မုိးယံမခ
ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၇၊ ၂၀၁၁


၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၆) ရက္ စေနေန႔ နံနက္လင္းအားႀကီးအခ်ိန္မွာ စစ္အစုိးရရဲ႕ အင္းစိန္အက်ဥ္းေ ထာင္ထဲက ႀကိဳးစင္ ထက္မွာ ႀကဳိးေပးကြက္မ်က္ျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသားအာဇာနည္ ဆလုိင္းတင္ေမာင္ဦး (၁၉၅၁ - ၁၉၇၆) က်ဆုံးျခင္း (၃၅) ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဒီေန႔ ေန႔လည္ပုိင္း က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီအခမ္းအနားကုိ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢမွ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ ၁၉၇၄၊ ၁၉၇၅၊ ၁၉၇၆ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား က ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အခမ္းအနားမွာ အာဇာနည္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆလုိင္းကုိ တ င္ေမာင္ဦးရဲ႕ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းနဲ႔ ဂုဏ္ျပဳကဗ်ာမ်ား အပါအ၀င္ အမွတ္တရစကားမ်ား ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမွတ္တရ စကားကေတာ့ .... ‘‘What happened to Salai Tin Mg Oo must not be allowed to happen to anybody else in Burma as well’’ ျဖစ္ပါတယ္။

(၉၀) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPP) မွ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္တဲ့ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသာ ေအာင္ရဲ႕ အမွတ္တရ စကားက ... ‘‘ဒီလုိေက်ာင္းသားလူငယ္ေခါင္းေဆာင္တေယာက္၊ တုိင္းရင္းသား လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ တေယာက္ကုိ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္က ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္လုိ္ကတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ယူႀကဳံးမရ ျဖစ္ရပါတယ္။ တဖက္ကလည္း တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိး အတြက္ သူ႔ရဲ႕ႀကဳိးမ္းေ ဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ၊ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံမႈေတြအတြက္ ဂုဏ္ယူအားရမိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီလုိ ဆလုိင္းတင္ေမာင္ဦး လုိ တုိင္းရင္းသား လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚေပါက္လာဖုိ႔အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္ တပါ တယ္။’’

၇၄ - ၇၅- ၇၆ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားရဲ႕ “ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ရဲေဘာ္ဆလုိင္းကုိတင္ေမာင္ဦး က်ဆုံးခဲ့ တဲ့ (၃၅) ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ ဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာ’’ မွာေတာ့ .... ‘‘ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေအာက္ေမ့လြမ္းဆြတ္တ သမႈႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ တည္းမွာပင္ ဖက္ဆစ္စစ္အာဏာရွင္တုိ႔အေပၚ နာၾကည္းေဒါသ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ လွ်က္ ေက်ာင္း သားထုကုိယ္စား၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားထု ကုိယ္စားႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထု ကုိယ္စား လက္စားေခ်တုန္႔ျပန္ၿပီး၊ ရဲေဘာ္ ဆလုိင္းကုိတင္ေမာင္ဦး ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ ဒီမုိကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ရရွိသည္အထိ ဆုံးခန္းတုိင္ေအာင္ တုိက္ပြဲ၀င္ ႀကိဳးပမ္းသြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံႏၷိဌာန္ျပဳအပ္ပါသည္’’ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ဆလုိင္းတင္ေမာင္ဦနဲ႔ ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားေန႔ စာတမ္းအဖြင့္မွာေ တာ့ ... ‘‘မင္းတုိ႔ ငါ့ခႏၶာကုိယ္ကုိသာ သတ္လုိ႔ရမယ္။ ငါ့ရဲ႕ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ေတြကုိေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ သတ္လုိ႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ မင္းတုိ႔ စစ္ဖိနပ္ေအာက္မွာ ငါဘယ္ေတာ့မွာ ဒူေထာက္မွာ မဟုတ္ဘူး ကြ’’ဟုဆုိၿပီး ဆလုိင္းကုိတင္ေမာင္ဦးရဲ႕ ႀကိဳးေပးခံရခါနီး ေနာက္ဆုံးေျပာခဲ့တဲ့ သမုိင္း၀င္ စကားကုိ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။

အဲ့ဒီစာတမ္းရဲ႕နိဂုံးမွာေတာ့ ... ‘‘အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ အၿငိဳးအာဃာတႀကီးမားမႈ၊ ေကာက္က်စ္ယုတ္မာ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိ ဆန္႔က်င္ ႏွိပ္စက္မႈေတြနဲ႔ ရဲရင့္တဲ့အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူေတြရဲ႕ မတရားမႈကုိ ေခါင္းငုံ႔မခံမႈ၊ ဇြဲ၊ လုံ႔လ ၀ိရိယရွိမႈ၊ ယုံၾကည္ခ်က္ ခုိင္မာစြဲျမဲမႈတုိ႔ကုိ တခ်ိန္တည္း တၿပိဳင္တည္းေ တြျဖစ္ ခဲ့ၾကတဲ့ ‘‘ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆလုိင္းတင္ေမာင္ ဦး ႀကိဳးေပး သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ အာဇာနည္ပီသစြာက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဇြန္ (၂၆) ရက္ေန႔မွတပါး ျမန္မာႏုိင္ ငံႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ား ေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္တဲ့အျခားေန႔ မရွိဘူးလုိ႔ ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္’’ ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆလုိင္းကုိတင္ေမာင္ဦး (၃၅) ႏွစ္ေျမာက္က်ဆုံးျခင္းအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္ လူစည္ကားရာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆလုိင္းကုိတင္ေမာင္ဦးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုအား ေ၀ငွခဲ့တယ္လုိ႔ သတင္းရရွိပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆလုိင္းကုိတင္ေမာင္ဦးက်ဆုံးျခင္း ေအာက္ေမ့ဖြယ္ လက္ကမ္းစာေစာင္


၇၄ - ၇၅- ၇၆ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေဟာင္းတုိ႔၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္  http://moemaka.com/

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး အမွတ္တရစာအုပ္


http://openeyeproxy.appspot.com/yeyintnge.com
မြန္းၾကပ္ျခင္းမွကင္းေ၀းပါေစ။
ျပည္တြင္းေမးလ္မ်ားသို႕႕ တဆင့္ပိ႕ု ၍မီဒီယာတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲၾကပါစို႕..။

Tin-Maung-Oo-a-Forgotten-Hero-of-Asia-By-U-Aung-Htoo-Burmese.pdfTin-Maung-Oo-a-Forgotten-Hero-of-Asia-By-U-Aung-Htoo-Burmese.pdf
2141K   View   Download  
Tin Maung Oo ~ a Forgotten Hero of Asia - By U Aung Htoo - Burmese

တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ႏွစ္ ၉၀ ျပည့္ မတိုင္ ခင္ အတိုက္အခံ တစ္ခ်ိဳ ့ကို ျပန္လႊတ္ေပး


26jia1-popup
5
0
 
မဲေပးပါ

ထင္ရွား တဲ့ တရုတ္ လူ ့အခြင့္ အေရး လႈံေဆာ္ သူ နဲ ့ အစိုးရ ဆန္ ့က်င္ သူ ဟူဂ်ာကို တနဂၤေႏြ
ေန ့အေစာပိုင္း က တရုတ္ အစိုးရ က သံုး ႏွစ္ ခြဲၾကာ ထိမ္းသိမ္း ထားရာ ကေန ျပန္လႊတ္ေပး
လိုက္တယ္ လို ့ စင္ဟြာ သတင္း တစ္ရပ္မွာ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဟူးေန ့က ထင္ရွားတဲ့ တပ္ဆင္မႈ အႏုပညာ ရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ အိုင္ေ၀ေ၀ ကို လည္း
သံုးလ ေက်ာ္ၾကာ ဖမ္ဆီးထားရာက ေန ျပန္လည္ လႊတ္ေပးလိုက္ ပါတယ္။ တရုတ္ ႏိုင္ငံ ရဲ ့ အာ
ဏာရ ပါတီ ျဖစ္တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ တည္ေထာင္ ျခင္း ႏွစ္ ၉၀ ျပည့္ မတိုင္ ခင္ တရုတ္ အစိုးရက
ထင္ ရွား တဲ့ အတိုက္ အခံ ေတြ ကို ျပန္လႊတ္ ေပး တာ ျဖစ္ေပမယ့္ ဟူဂ်ာ က ေတာ့ လြတ္ ရက္
ေစ့ၿပီး ျပန္လည္ လြတ္ ေျမာက္ လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။
လူမႈေရး လုပ္ငန္း ေတြ ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ ေနတဲ့ လူ ့အခြင့္ အေရး လႈပ္ရွားသူ ဟူဂ်ာ ကို ၂၀၀၇
ဒီဇင္ဘာလ မွာ ေနအိမ္ အက်ယ္ ခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္
သစၥာေဖာက္မႈ နဲ ့ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဟူ ဂ်ာ ဟာ ေဘဂ်င္း အို လံ ပစ္ ပြဲ ေတာ္ ကို ပစ္ တင္ ေ၀ဖန္ မႈ နဲ ့ တရုတ္ လူ ့အခြင္း အေရး ခ်ိဴး
ေဖာက္မႈ ေတြ ကို အခ်က္ အလက္ ေတြနဲ ့ တကြ ႏိုင္ငံျခား သတင္း ေထာက္ေတြ ကို ေျပာျပ ခဲ့တာ
ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ် ခံခံ့ ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဟူဂ်ာ ကို အက်ဥ္း ေထာင္ ကေန ျပန္လည္ လႊတ္ေပး လိုက္ ေပး မယ့္ တရုတ္ အစိုးရက အျခားကန္ ့
သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ေတြ ကို ဆက္လက္ လုပ္ထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မီဒီယာေတြ နဲ ့ ေတြ ့ဆံု မႈ မလုပ္ဖို ့၊
ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြား ခြင့္ ပိတ္ပင္ တာနဲ ့ ေဘဂ်င္း ၿမိဳ ့ အျပင္ ကို ထြက္ လို ့ မရ ဘူး ဆိုတဲ့ အျခား ကန္ ့
သတ္ ခ်ဳပ္ ခ်ယ္ မႈ ေတြ ကို လတ္ တေလာ ျပန္လြတ္ လာတဲ့ သူေတြ အေပၚ  မွာ ခ်မွတ္ ထားပါတယ္။
တရုတ္ အစိုး ရ ဟာ ေမလ နဲ ့ ဇြန္ လအတြင္း မွာပဲ လူ အခြင့္ အေရး လႈပ္ရွားသူ၊ ေက်ာင္းသား နဲ ့ေရွ့
ေန ေတြ ကို ႏိုင္ငံေရး လႈံေဆာ္မႈ ေတြ လုပ္ ေနတယ္ ဆိုၿပီး ဆက္တိုက္ ဖမ္းဆီး ခဲ့ပါတယ္။
ဟူဂ်ာ ဟာ တနဂၤေႏြ ေန ့ ေန ့လည္း ပုိင္း မွာ ဘီဂ်င္း က သူ ့ရဲ ့ အိမ္ ကို ျပန္လည္ ေရာက္ ရွိ လာတယ္
လို ့ သူ ့ရဲ ့ ဇနီး က တြစ္တာ လူမႈ ကြန္ယက္ က ေန သတင္း ထုတ္ ျပန္ထား ပါတယ္။
လူ ့အခြင့္ အေရး လႈပ္ရွား သူ ဟူဂ်ာ ဟာ ဥေရာပ ပါလီမန္ က ေပး အပ္ ခ်ီးျမွင္ တဲ့ ဆာခါေရာဗ္ ဆု ကို
လည္း ေငြသား ေဒၚလာ ၇၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ နဲ ့ အတူ ရရွိ ထား ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ၿပီး ခဲ့ တဲ့ ႏွစ္ က ႏိုဘဲလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆု ရရွိခဲ့ တဲ့ အတိုက္ အခံ ေခါင္းေဆာင္ လွ်ဳေရွာင္ဘို ကို ေတာ့ တရုတ္
အစိုးရက ဆက္လက္ ဖမ္းဆီး ထား ဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
http://freedomnewsgroup.com/2011/06/27/hu-jia-freed/

တနဂၤေႏြ, 26 ဇြန္ 2011
တ႐ုတ္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ Hu Jia လြတ္ၿပီ
တ႐ုတ္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ Hu Jia။
ဓာတ္ပံု VOA
တ႐ုတ္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ Hu Jia
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ထင္ရွားတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ Hu Jia ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈနဲ႔ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရာကေန တနဂၤေႏြေန႔က ျပန္လြတ္လာၿပီလို႔ သူ႔ဇနီးက ေျပာပါတယ္။
သူ ေဘးကင္းကင္းရွိၿပီး အထူးဝမ္းသာေနပါတယ္လို႔ သူ႔ဇနီးက အင္တာနက္ေပၚက တြစ္တာ (Twitter) စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးထားပါတယ္။ မစၥတာဟူဟာ တနဂၤေႏြေန႔မွာ သူ႔ရဲ႕ ျပစ္ဒဏ္က်ခံမႈ သက္တမ္းေစ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေဘဂ်င္းအိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ မက်င္းပခင္ လပိုင္းအလိုမွာပဲ သူဟာ အင္တာနက္ကတဆင့္ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ ေမးျမန္းခန္းေတြလုပ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ရွိေနတာကုိ မီးေမာင္းထိုးျပဖို႔ ေျပာခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ သူ ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရတာပါ။
ထင္ရွားတဲ့ တ႐ုတ္အႏုပညာရွင္ အုိင္ေ၀ေ၀ (Ai Weiwei) ၃ လနီးပါးၾကာ ရဲရဲ႕ ထိန္းသိမ္းမႈ ခံရတာကေန ျပန္လြတ္လာၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ မစၥတာဟူလည္း ျပန္လြတ္လာတာပါ။
မစၥတာအုိင္ရဲ႕ အႏုပညာေရာင္းရင္း ၄ ဦးလည္း ျပန္လြတ္လာတယ္လို႔ မစၥတာအုိင္ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြက ေျပာပါတယ္။
မစၥတာအုိင္ အာမခံနဲ႔ ျပန္လႊတ္ေပးေတာ့ သူ ေဘဂ်င္းၿမဳိ႕ေတာ္ကေန တျခားကို သြားလို႔မရဘူး၊ သတင္းေထာက္ေတြကို စကားမေျပာရဘူး ဆုိတ့ဲ ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလကစလို႔ တ႐ုတ္အစိုးရက ႏွိမ္နင္းမႈေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး မစၥတာအုိင္က အဲဒီမွာ အဖမ္းခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/china-hu-jia-124561059.html

EU ေပၚလစီေျပာင္းလဲေတာ့မလား


တနဂၤေႏြ, 26 ဇြန္ 2011
By ဦးသန္းလြင္ထြန္း
EU (European Union) ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္အတြင္း သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ အီးယူၾကား ဆက္ဆံေရးအနာဂတ္ အေျခအေနေတြကို ေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသလို အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အတိုက္အခံအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖဲြ႔၀င္ တခ်ဳိ ႔ ကိုလည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလတုန္းကေတာ့ ဥေရာပသမဂၢဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔ထားမႈေတြကို တႏွစ္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တုိးတက္မႈ အလားအလာေတြကို ေဆြးေႏြးဖုိ႔အျပင္ ဆက္ဆံေရးလမ္းကို ဖြင့္ထားဖုိ႔ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအပါအဝင္ တျခား အရပ္သားဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕အေပၚ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ပိတ္ပင္ထားမႈကို ႐ုပ္သိမ္းေပးလုိက္ပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေဝးေရာက္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဥေရာပတာဝန္ခံ ဦးႏြယ္ေအာင္ကို ဦးသန္းလြင္ထြန္းက ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ တင္ျပထားပါတယ္။

ဦးႏြယ္ေအာင္ ။ ။ အမွန္မွာေတာ့ civilian government ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေနနဲ႔ ဘာေတြလုပ္မလဲ၊ ဘာေတြ အစီအစဥ္ရွိသလဲဆိုတဲ့ဟာမ်ဳိးကို သူတုိ႔ အဓိက သိခ်င္တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာလည္း အန္အယ္လ္ဒီ အေနနဲ႔၊ တျခားႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔လည္း ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ဳိး ရွိသလဲဆုိတဲ့ - အထူးသျဖင့္ ဒီအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ပါပဲ။ အဲဒီဟာကို သူတို႔ ေတာ္ေတာ္ေလး သိခ်င္ပံုေပါက္တယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလက ဥေရာပသမဂၢအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚကို ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈကို တႏွစ္သက္တမ္း တုိးလိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအပါအဝင္ အစုိးရ အဖြဲ႔ထဲက အရပ္သားဝန္ႀကီးေတြကို EU ကို ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ပိတ္ပင္ထားမႈကို ပယ္ဖ်က္ ေပးလိုက္တယ္။ သေဘာကေတာ့ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို တုိးျမႇင့္လုပ္သြားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ႔ တုိးတက္လာတဲ့အေျခအေနကို မူတည္ၿပီး ဆက္ဆံသြားမယ္ဆိုတာကို ျပတဲ့ သေဘာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ဒီလုိလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ဗမာျပည္ဖက္က ဘယ္ေလာက္အထိ တုိးတက္လာတယ္လို႔ အခ်က္ေတြ သူတို႔ဘက္က ေထာက္ျပလာတာေတြ ရွိပါသလဲ။

ဦးႏြယ္ေအာင္ ။ ။ သူတို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကလည္း ဘာမွေထာက္မျပႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အခု ေလာေလာဆယ္ Robert Cooper တုိ႔ သြားၿပီး စံုစမ္းေတာ့လည္း သူတုိ႔ မ်ားမ်ားစားစား မေတြ႔ခဲ့ဘူး။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ေနရာယူထားေပမယ့္ အရင္ အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘာမွ ထူးျခားတာကို ေတြ႔သြားပံုမေပၚပါဘူး။ နည္းနည္းေတာ့ encouragement ျဖစ္တဲ့ အရိပ္အေရာင္ေတြ ေတာ့ ရွိတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဒါကေတာ့ သူတုိ႔ diplomatic language သံတမန္အသံုးအႏႈန္းနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈအရ ေျပာတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ သူတို႔က but ဆိုၿပီး သို႔ပါေသာ္လည္း ဒါေပမဲ့ ဆုိၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိး သူတုိ႔ reform ေတြရွိမွ၊ ျပဳမွဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ EU အဖြဲ႔ထဲမွာလည္း တကယ္တမ္းက်လို႔ရွိရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျမင္ေတြ ကြဲေနတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ာမဏီ၊ အီတလီတို႔လို ႏိုင္ငံမ်ဳိးေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ စီးပြားေရးအရ ပိုၿပီးေတာ့ အဆင့္ျမႇင့္ၿပီး ဆက္သြယ္လာဖုိ႔၊ ဆက္ဆံလာဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္ ဆုိတဲ့ ဖိအားေပးေနတဲ့ အသံေတြလည္း ထြက္ေနတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နည္းနည္းရွင္းျပေပးပါ။

ဦးႏြယ္ေအာင္ ။ ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢမွာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ကြဲေနတာေတာ့ မွန္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ တပိုင္းက ေပ်ာ့ေပ်ာ့ဆြဲမယ္ဆိုတဲ့အပိုင္းက တပိုင္း၊ တပိုင္းကေတာ့ ျမန္မာျပည္ ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ဆိုလုိ႔ရွိရင္ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့အပိုင္း အဲဒီလုိ ႏွစ္ပိုင္း ကြဲေနတယ္။ ကြဲေနေတာ့ သူတုိ႔ဟာ အၿမဲျပန္ၿပီးေတာ့ ခ်ိန္ဆၿပီးေတာ့ ေစ့စပ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လည္း သူတုိ႔ လြန္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္တုန္းကဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ အေပးအယူ သေဘာမ်ဳိး လုပ္လို႔မ်ားရမလားဆိုတဲ့ဟာနဲ႔ သူတုိ႔စမ္းၾကည့္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးတို႔၊ ေနာက္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရထဲမွာပါတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဥေရာပတို႔၊ ဘာတုိ႔ကို လာခြင့္ေပးမယ္၊ ျပဳမယ္ဆိုၿပီး ဒါေတြ ေျပာခဲ့တာေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ပါ။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အေစာကေျပာတဲ့ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့နဲ႔ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ ေျပာင္းေျပာင္း ဆက္ဆံဖို႔ သေဘာထားရွိတယ္ဆိုတဲ့အထဲမွာ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံလည္း ပါတယ္။ အဲဒီ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္နာ Markus Loening က ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ထဲမွာပဲ Financial Times သတင္းစာထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္းပါးေရးထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာက ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးအရ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈေတြ လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံရာမွာ ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈေတြ ပိုၿပီး ထိခိုက္သြားေစႏိုင္တယ္၊ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ မရွိႏိုင္တဲ့သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ တကယ္တမ္း ဆက္ဆံၿပီးေနာက္မွ ၾသဇာႀကီးလာေအာင္ လုပ္သင့္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာမ်ဳိး ေရးထားတာကို ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒါက ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံေတြအားလံုးရဲ႕ သေဘာထားကို ဆိုလုိခ်င္တာလား။

ဦးႏြယ္ေအာင္ ။ ။ မဟုတ္ပါဘူး။ Markus Loening က သူက Federal Commissioner Human Rights - လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမင္းႀကီး။ သူေျပာတာေတြကေတာ့ ဂ်ာမဏီအစိုးရ ေပၚလစီနဲ႔ေတာ့ ကိုက္ညီတာေတြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂ်ာမဏီအစိုးရ ေပၚလစီနဲ႔ သူေျပာတဲ့ပံုသ႑ာန္ေတြကေတာ့ EU ႏိုင္ငံေတြရဲ ႔ EU ေပၚလစီကို reflect မျဖစ္ပါဘူး။ ဒါ EU ေပၚလစီလုိ႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ က်ေနာ္လည္း Markus Loening နဲ႔ ေမလဆန္းမွာတုန္းက ဘာလင္မွာ သူတုိ႔ အစည္းအေဝးတခုလုပ္တယ္။ FNS Foundation အစည္းအေဝးတခု International Conference တခု လုပ္ေတာ့ က်ေနာ္ကိုယ္တုိင္ သြားတက္ပါတယ္။ သြားတက္ေတာ့ အဖြင့္စကားေျပာတဲ့လူက အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါတယ္။ Markus Loening က Keynote speaker ေပါ့။ သူ႔အေနနဲ႔ေျပာေတာ့။

သူေျပာတာနဲ႔ က်ေနာ္နဲ႔ ထိပ္တိုက္ ေတြ႔တာပဲ။ က်ေနာ္က သူေျပာတာေတြကို လက္မခံတဲ့အေၾကာင္း က်ေနာ္က အရင္ဆံုး first audience ထဲကေန ထေျပာေတာ့ သူက သိပ္ေတာင္ မႀကိဳက္ခ်င္ဘူးေပါ့။ ဒီ ပုဂၢိဳလ္က သူကိုယ္သူသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးျဖစ္တယ္ဆိုေပမယ့္ သူဟာ ဗမာျပည္ကို ခ်ထားတဲ့ sanction ေတြကို ေလွ်ာ့ဖုိ႔တာေတြေျပာၿပီးေတာ့ ဗမာျပည္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး နစ္နာမႈေတြ၊ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြကို တလံုးမွမေျပာသြားဘဲနဲ႔ ဒီ sanction ေလွ်ာ့ဖို႔ေလာက္ပဲ ေျပာသြားၿပီး အခု Financial Times မွာ article ေရးေတာ့လည္း လူ႔အခြင့္အေရးကို ေျပာတာထက္ sanction ေတြ ေလွ်ာ့ဖို႔နဲ႔ ဂ်ာမဏီအစိုးရအေနနဲ႔ business as usual စီးပြားေရးလုပ္ဖို႔ေလာက္ကိုပဲ သူက ဦးစားေပး ေျပာသြားတဲ့သေဘာမ်ဳိး က်ေနာ္အေနနဲ႔ နားလည္ပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အခု Markus Loening ေရးတဲ့ ေဆာင္းပါးထဲမွာ သူေရးထားတာက ဗမာႏုိင္ငံမွာ ကုန္သြယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရး တုိးျမႇင့္လာလုိ႔ရွိရင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ သြားမယ္။ အဲဒီလုိ ေထာက္ျပထားတဲ့အခ်က္က လူ႔အခြင့္အေရးေတြေနာက္ပိုင္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ျမႇင့္တင္လာမယ့္ လမ္းစကို မေရာက္ႏိုင္ဘူးလား။

ဦးႏြယ္ေအာင္ ။ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ မထင္ပါဘူး။ သူက စီးပြားေရးေတြ ဖြင့္ေပးလို႔၊ ျပဳေပးလို႔ ဒါက EU အေနနဲ႔ကေတာ့ စီးပြားေရးေတြကို တကယ္ပဲ ပိတ္ထားတာမွ မဟုတ္ဘဲ။ Blanketed sanction ေတြ လုပ္ထားတာမွ မဟုတ္ဘဲ။ သူတုိ႔ကေတာ့ အဲဒီလုိေပါ့ targeted sanction ေလာက္ပဲ ဦးတည္တဲ့ sanction မ်ဳိး၊ ပိတ္ဆို႔မႈေတြေလာက္ပဲ လုပ္ထားတာ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ ဒီကိစၥေတြမွာဆိုရင္ သူေျပာတာက သိပ္မတိက်ဘူး။ နည္းနည္းလြဲေနတယ္လို႔ က်ေနာ္ယူဆပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ သူေထာက္ျပတဲ့အထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို တိတိက်က်ပါတဲ့ အခ်က္က ဘာလဲဆိုေတာ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြေၾကာင့္ ဘယ္လိုမ်ဳိး စက္႐ံုေတြပိတ္လိုက္ရၿပီး အဲဒီတုန္းက အဲဒီက မိန္းခေလးေတြ ျပည္တန္ဆာ႐ံုအထိ ေရာက္သြားခဲ့တယ္။ လူထုအေပၚ ထိခိုက္မႈရွိတယ္။ အဲဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေရာ။

ဦးႏြယ္ေအာင္ ။ ။ ဒီဥစၥာကေတာ့ ဒီဟာကလည္း က်ေနာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ ေျပာရရင္ေတာ့ မမွန္ဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ EU က အဝတ္အထည္ textile ဘက္မွာ sanction ေတြ မခ်ထားပါဘူး။ ဂ်ာမဏီနဲ႔ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြကို textile ပစၥည္းေတြ အဝတ္အထည္ေတြက ဝင္ေနပါတယ္။ ဝင္ေနတာေၾကာင့္ ဒီဥစၥာက ဒီလုိ sanction ခ်ထားလို႔ ဗမာျပည္မွာရွိတဲ့ အဝတ္အထည္စက္႐ံုေတြ ပိတ္ပစ္ရလို႔ အဲဒီမွာလုပ္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြ ျပည့္တန္ဆာဘက္ကို ေရာက္သြားတယ္ဆိုတာေတြက EU ပိတ္ဆို႔မႈေတြနဲ႔ မဆိုင္ဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အဲဒီေတာ့ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္နာ မင္းႀကီးတေယာက္ရဲ ႔ ေရးသားခ်က္ေတြဟာ EU ဥေရာပသမဂၢ ရဲ ႔ ျမန္မာျပည္အေပၚ ထားရွိတဲ့ ေယဘုယ်သေဘာထား မူဝါဒကို ထူးထူးျခားျခား သက္ေရာက္မႈရွိလိမ့္မယ္လို႔ မယူဆႏိုင္ဘူးေပါ့။

ဦးႏြယ္ေအာင္ ။ ။ က်ေနာ္ေတာ့ မယူဆပါဘူး။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အဲဒီေတာ့ ေရရွည္မွာ လာမယ့္လေတြအတြင္းမွာ ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာအေပၚ ထားရွိတဲ့ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲ ဘာေတြမ်ား ျမင္ေတြ႔ရဖြယ္ ရွိပါသလဲ။

ဦးႏြယ္ေအာင္ ။ ။ က်ေနာ္ထင္တာကေတာ့ အခု EU ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ျပန္သြားၿပီးရင္ သူတုိ႔ တင္ျပစရာေတြ သူတုိ႔ဆီမွာရွိမယ္။ အဲဒါေတြကို တင္ျပမယ္။ တင္ျပမယ္ဆိုေတာ့ EU အေနနဲ႔ အစကတည္းက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသား သူက ေျပာထားၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဘာလဲဆိုရင္ သူတုိ႔ EU ေပၚလစီ ဥေရာပသမဂၢ ေပၚလစီကို ေျပာင္းဖို႔ဆိုတာကုိ ဝန္မေလးဘူး။ Sanction ေတြ ဖယ္ထုတ္ဖို႔ဆိုတာကိုလည္း သူတုိ႔ ဝင္မေလးဘူး။ ျပည္တြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ဒီမုိကေရစီဘက္ကို ေျပာင္းလဲမႈေတြ positive change ျဖစ္မယ္ ဆိုလုိ႔ရွိရင္ သူတုိ႔အေနနဲ႔က အၿမဲ ဒီကိစၥေတြကို လိုက္ေလ်ာၿပီးေတာ့ ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ အဆင္သင့္ ရွိတယ္ ဆိုတာကို အရင္ကလည္း ေျပာထားၿပီးသာျဖစ္တယ္။

ဒါ EU common position ရဲ႕ အဓိကအခ်က္လည္း ျဖစ္တယ္။ အခု Robert Copper တို႔ သြားခဲ့တဲ့ အဖြဲ႔ကလည္း ဒီလိုပဲ ေျပာခဲ့တာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္ EU ရဲ႕ မၾကာခင္ ဒီေပၚလစီမွာ ဆိုလို႔ရွိရင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လိုေကာင္းတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ရွိလဲဆိုတဲ့ အေျခအေန ေပၚမွာပဲ မူတည္လိမ့္မယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အေဝးေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ ဥေရာပတာဝန္ခံ ဦးႏြယ္ေအာင္ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတာပါ။
http://www.voanews.com/burmese/news/

ေျမျမႇဳပ္မုိင္း အသုံးျပဳမႈ အဆုံးသတ္ဖုိ႔ ေဒၚစု တုိက္တြန္း

တနဂၤေႏြ, 26 ဇြန္ 2011

By မစုျမတ္မြန္
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစံု ေနထိုင္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွိဖို႔ဆိုရင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ပေပ်ာက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ အစိုးရတပ္ေတြေရာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ေတြပါ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေတြ အသံုးျပဳေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း သံုးစြဲမႈ ရပ္တန္းက ရပ္ပါလို႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း သံုးစြဲမႈ ပေပ်ာက္ေရး လႈပ္ရွားေနတဲ့ အဖြဲ႕ကတဆင့္ ေျပာၾကားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းစံုကို မစုျမတ္မြန္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ICBL ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း သံုးစြဲမႈ ပေပ်ာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕ကတဆင့္ ဗြီဒီယိုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ထဲမွာ သာမန္ အရပ္သား ျပည္သူေတြ၊ လက္နက္ကိုင္ စစ္သားေတြ၊ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ေတြပါ ထိခိုက္ေသေက် ဒဏ္ရာရေစတဲ့ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေတြကို ဆက္မသံုးၾကဖို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ပေပ်ာက္ေရးဟာ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလို ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

“က်မတို႔ အားလုံးဟာ လူသားခ်င္း စာနာတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ မလုပ္သြားဘူးဆိုရင္ က်မတို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ လုပ္ဖို႔ဆုိတာ အင္မတန္မွ ခက္ပါလိမ့္မယ္။ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းသုံးတဲ့ကိစၥ ဆုိတာဟာ သူ႔ဟာသူ ထီးထီးႀကီး ရွိေနတဲ့ ကိစၥတခု မဟုတ္ပါဘူး။ က်မတို႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တခုလုံးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ကိစၥ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အားလုံးဟာ တတ္ႏိုင္သမွ် ေျမျမႇဳပ္မုိင္း သုံးတဲ့ အေလ့အက်င့္ကုိ အျမန္ဆုံး ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ၾကပါစုိ႔လို႔ က်မအေနနဲ႔ ဆႏၵျပဳခ်င္ပါတယ္။”

ICBL အဖြဲ႕ရဲ႕ စာရင္းအရ ကမၻာေပၚမွာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ပေပ်ာက္ေရး စာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၆ ႏိုင္ငံ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ ပါဝင္ လက္မွတ္ထိုးထားျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းကို အစိုးရတပ္ေတြ ကိုယ္တိုင္က အေျမာက္အျမား ပံုမွန္အသံုးျပဳတဲ့ ကမၻာေပၚက တခုတည္းေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ICBL က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လက္ရွိ အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ ၃ ႏိုင္ငံထဲက တႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစိုးရကို ေတာ္လွန္ တိုက္ခိုက္ေနၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြကလည္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေတြကို အသံုးျပဳေနၾကတာပါ။

“လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး တပ္မ်ားဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ လူမ်ဳိးစုမ်ား၊ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ေဒသကို ကာကြယ္ခ်င္လို႔ ဆုိၿပီးေတာ့ လက္နက္ကုိင္ထားတယ္ ဆိုရင္ မိမိတို႔ရဲ႕ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြကို ထိခုိက္မယ့္ နည္းေတြေတာ့ မသုံးသင့္ဘူးလုိ႔ က်မေတာ့ ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔လည္း ကုိယ့္ရဲ႕ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ထိခုိက္မယ့္၊ ႐ိုး႐ုိး သာမန္ အရပ္သား တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ထိခုိက္မယ့္ နည္းေတြကို မသုံးသင့္တဲ့အျပင္ တပ္မေတာ္သားေတြကို အမ်ားႀကီး ထိခုိက္တယ္ ဆုိတာကုိလည္း ဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားေတြလည္း ဘ၀ေတြ အမ်ားႀကီး ပ်က္သြားၾကပါတယ္။”

မိုင္းထိလို႔ ကုိယ္၊ လက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရသြားသူေတြရဲ႕ ဘဝေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္လာဖို႔ ျပည့္ဝတဲ့ အကူအညီ ေပးႏိုင္တဲ့ အေျခအေန မရွိေသးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တဘက္က ေျမျမႇဳပ္မိုင္းသံုးတာ ရပ္မွ ကိုယ့္ဘက္ကလည္း ရပ္မယ္ဆိုတာမ်ဳိး ေစာင့္မေနသင့္ပါဘူးလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ICBL အဖြဲ႕ကတဆင့္ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

“က်မတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ကမၻာမွာဆုိရင္ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈ အမ်ားဆုံးရတဲ့ ႏုိင္ငံ ၃ ခုထဲမွာ အပါအ၀င္ ျဖစ္တယ္။ အဲေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားေတြကုိ အင္မတန္မွ ထိခုိက္ေစတဲ့ လက္နက္ေတြ သုံးဖုိ႔ ေရွာင္တယ္ဆုိတာဟာ တာ၀န္သိတဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္တုိင္း လုပ္ရမယ့္ ကိစၥပါပဲ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကလည္း လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ လက္နက္ကိုင္ တျခား ေတာ္လွန္ေရး တပ္ေတြကလည္း လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။

“သာမန္ အရပ္သားေတြကုိ ထိခုိက္ေအာင္ လုပ္တယ္ဆုိတာ တကယ္ေတာ့ စစ္သည္ေကာင္းမ်ားရဲ႕ က်င့္၀တ္နဲ႔လည္း မကုိက္ညီပါဘူး။ က်မတုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံအေပၚမွာ၊ က်မတို႔ရဲ႕ လူမ်ဳိးအသီးသီးေပၚမွာ ထားသင့္တဲ့ သစၥာတရားနဲ႔လည္း မကုိက္ညီပါဘူးလို႔ က်မ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်မကေတာ့ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းသုံးတဲ့ အေလ့အက်င့္ကို အျမန္ဆုံး ကိုယ့္ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ တဘက္က လုပ္ဖုိ႔ မေစာင့္ဘဲနဲ႔ ကိုယ့္ဘက္ကေန တာ၀န္သိသိနဲ႔ လုပ္ႏုိင္သေလာက္ လုပ္သြားေစခ်င္ပါတယ္။”

ႏုိင္ငံတကာ ေျမျမႇဳပ္မုိင္း သုံးစြဲမႈ ပေပ်ာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (ICBL) အဖြဲ႕က ရသေလာက္ ျပဳစုထားတဲ့ စာရင္းအရ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းေၾကာင့္ ၂၆၂ ေယာက္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အဲဒီထဲက ၂၅၉ ေယာက္ဟာ အရပ္သားေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ စနစ္တက် စာရင္းေကာက္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တကယ္ ေသဆံုးသူ အေရအတြက္ဟာ ဒီထက္ အမ်ားႀကီး မ်ားႏိုင္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးကေတာ့ ေျပာပါတယ္။

လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက မသန္စြမ္းသူေတြကို အကူအညီတခ်ဳိ႕ ေပးတာမ်ဳိး ရွိေပမဲ့ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ထိထားတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ဘဝေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္ ရပ္တည္ႏိုင္လာေအာင္ ကူညီေပးတဲ့ အစီအစဥ္မ်ဳိး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခုခ်ိန္ထိ မရွိေသးပါဘူး။
http://www.voanews.com/burmese/news/landmine-dassk-124574514.html

ဘက္စံုယုိယြင္းေနတဲ့ တုိင္းျပည္စာရင္းထဲက ျမန္မာ


တနဂၤေႏြ, 26 ဇြန္ 2011

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ က်ဆုံးမႈ အၫႊန္းကိန္း။
ဓာတ္ပံု foreignpolicy.com
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ က်ဆုံးမႈ အၫႊန္းကိန္း။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာတ၀န္း ဘက္စံုယုိယြင္းေနတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ား အၫႊန္းကိန္း အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ဒီလို ဘက္စံု ယိုယြင္းမႈေတြဟာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ေခၚ ကမၻာတ၀န္း ဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္လာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သလား ဆိုတဲ့ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ တရပ္ကိုေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီပြဲမွာ ပူးတြဲ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မိုက္ခ္ မူလန္ (Mike Mullen) လည္း တက္ေရာက္ စကားေျပာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကေရာ ဒီအၫႊန္းကိန္း အစီရင္ခံစာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ ယိုယြင္းက်ဆင္းေနပါသလဲ။ အျပည့္အစုံကို ဦးတင္ေမာင္သန္းက တင္ျပေပးထားပါတယ္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘက္စံုယိုယြင္းမႈ အၫႊန္းကိန္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အာရွနဲ႔ ကမၻာမွာ ထိပ္ဆံုးပိုင္းမွာ ရွိေနပါတယ္။ အာရွမွာ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ပါကစၥတန္တို႔ ၿပီးရင္ တတိယေနရာမွာ ရွိေနၿပီး ကမၻာမွာေတာ့ နံပါတ္အဆင့္ ၁၈ မွာ ရွိေနပါတယ္။
ဒီအၫႊန္းကိန္းေတြကို Foreign Policy မဂၢဇင္းနဲ႔ Fund for Peace အဖြဲ႕တို႔က ပူးတြဲ အကဲျဖတ္ သတ္မွတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအၫႊန္းကိန္းေတြက အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္ အစိုးရတရပ္ဟာ သူ႔မွာရွိတဲ့ တာ၀န္ေတြကို မထမ္းေဆာင္ႏုိင္တာ၊ တိုင္းျပည္တျပည္မွာ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံ အေျခအေနေတြကို မျဖည့္ဆည္းႏုိင္တာေတြကို ျပသေနတယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရး သံုးသပ္သူေတြက နားလည္ၾကပါတယ္။
ကိုရီးယား တုိင္းမ္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းစာေတြမွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေတြကို ေ၀ဖန္သံုးသပ္သူ ကြတ္ကီး အမ်ဳိးသား ငယ္ဂ်င္ေပါင္ ကစ္ပ္ဂန္ (Nehginpao Kipgan) ကေတာ့ အၫႊန္းကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုလို ျမင္ပါတယ္။
“ႏုိ၀င္ဘာလ၊ ၂၀၁၀ တုန္းက သူတုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပမဲ့ အေျပာင္းအလဲ သိပ္မရွိဘူးဆိုတာ ေပၚတာေပါ့ေလ။”
ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဦးထိပ္ထားၿပီး ဦးေဆာင္ေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးအေပၚ ျပည္သူလူထုက အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့ေနတာကို ေတြ႕ရတယ္လို႔ အၫႊန္းကိန္းက ဆိုပါတယ္။ အက်ယ္အျပန္႔ အက်င့္ပ်က္ ျခစားေနတာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အခြင့္ထူးခံ လူတစုက သူတို႔ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ခ်ည္း လုပ္ေနတာ၊ သူတို႔လုပ္ေနတာေတြကို လူအမ်ား ထင္သာ ျမင္သာ မခံႏိုင္တာ၊ တာ၀န္ခံမႈ မရွိတာ၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ျပည္သူေတြ ကိုယ္စားျပဳသူေတြ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ပါရွိတယ္လို႔ လူေတြက မထင္တဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္တရပ္ရဲ႕ တရား၀င္မႈကို ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ယိုယြင္းက်ဆင္းမႈ ၁၀၀% အျပည့္နီးနီး ရရွိေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ၉၀% အထက္ ယိုယြင္းက်ဆင္းေနတဲ့ အျခားနယ္ပယ္ ၂ ရပ္ကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရာမွာ မညီမွ်မႈပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းကေတာ့ ၁၉၈၈ ကစၿပီး ႏွစ္စဥ္ ကမၻာမွာ အဆုိးဆုံးေနရာမွာ ထိပ္က ေနခဲ့တာပါ။ ဒါ့အျပင္ လူတခ်ဳိ႕က စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ စသျဖင့္ အခြင့္အေရး ရရွိရာမွာ အုပ္စုအလိုက္ မညီမမွ် ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဒီအၫႊန္းကိန္းေတြက ျပသပါတယ္။
၈၀% အထက္ က်ဆင္းေနတဲ့ နယ္ပယ္ ၂ ရပ္ ရွိရာမွာ တခုကေတာ့ ဘာသာေရးအရ ျဖစ္ေစ၊ လူမ်ဳိးေရးအရ ျဖစ္ေစ၊ က်ားမ ခြဲျခားမႈအရ ျဖစ္ေစ၊ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းမႈအရ ျဖစ္ေစ၊ လူအုပ္စုအလုိက္ နစ္နာေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကလည္း ရွိေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ရာမွာ မပါ၀င္ႏုိင္ေအာင္ ပထုတ္ထားတာေတြကိုလည္း ဒီ အုပ္စုလိုက္ နစ္နာမႈ အၫႊန္းကိန္း တြက္တဲ့အခါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားခဲ့ပါတယ္။
လံုၿခံဳေရးနယ္ပယ္မွာ အၫႊန္းကိန္းကို စဥ္းစားတဲ့အခါ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ငယ္ေလးတရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေနတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း အကဲျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မွာလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ က်ဆင္းမႈက ၈၅% ရွိေနတယ္လို႔ အၫႊန္းကိန္းက ျပေနပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစိုးရရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈကလည္း ၈၀% ေက်ာ္ က်ဆင္းေနၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစား အတြင္းမွာ ဂိုဏ္းဂဏ ဖြဲ႕ေနတာေတြကလည္း ျမင့္မားေနတယ္လို႔ အၫႊန္းကိန္းက ဆိုပါတယ္။ ဒုကၡသည္အေရးကို ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာလည္း က်ဆင္းေနၿပီး အလုပ္သမားေတြက အစ ပညာတတ္ေတြအဆံုး တုိင္းျပည္က ထြက္ခြာေနၾကတာကလည္း မ်ားျပားေနတာမို႔ ဒီနယ္ပယ္မွာလည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနနဲ႔ ၈၀% ေက်ာ္ က်ဆင္းေနတယ္လို႔ အၫႊန္းကိန္းက အကဲျဖတ္ထားပါတယ္။ ဒါကလည္း မဆန္းဘူးလို႔ ဆိုရမွာပါ။
နယူးေယာက္ တကၠသိုလ္က ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ပါေမာကၡ အလတ္စ္တာ စမစ္သ္ (Alsastair Smith) ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနကို သံုးသပ္ၿပီး ေရွ႕အလားအလာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ သာမန္ျပည္သူ တေယာက္အတြက္ အခုလို အႀကံေပးပါတယ္။
“လူေတြ သူတို႔ရဲ႕ တဦးခ်င္းဘ၀ တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္အေနနဲ႔ က်ေနာ္ အႀကံေပးခ်င္တာကေတာ့ ဒီစနစ္ကေန ထြက္သြားႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖို႔ပါပဲ။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ဒါကို ၾကားခ်င္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ ျဖစ္ေပၚလာမယ္လို႔ က်ေနာ္ေတာ့ မျမင္ပါဘူး။”
ကြတ္ကီးလူမ်ဳိး ႏိုင္ငံေရး သံုးသပ္သူ ဆရာ ငယ္ဂ်င္ေပါင္ ကစ္ပ္ဂန္ကေတာ့ အခုလို ထင္ပါတယ္။
“သူတို႔ ပါ၀င္ခြင့္ကို အေျခအေန ေပးတဲ့အခါ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တုိင္းရင္းသားေတြေရာ၊ တျခား ဗမာျပည္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြေရာ စိတ္ႀကိဳက္ေပါ့ေလ၊ ႀကိဳက္သေလာက္ ပါ၀င္ခ်င္တဲ့၊ လုပ္ခ်င္တဲ့ဟာေတြ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ တႏွစ္ၿပီးတႏွစ္ ပိုေကာင္းလာမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ အၿမဲတမ္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိပါတယ္။”
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ပထမမိန္႔ခြန္းမွာ အခု အၫႊန္းကိန္းမွာပါတဲ့ နယ္ပယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳ ေျပာသြားတာမို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘက္စံုယိုယြင္းမႈ အၫႊန္းကိန္း ထြက္လာခဲ့ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ တိုးတက္မႈေတြ ရွိလာႏုိင္မလား ဆိုတာကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္သူေတြက ျမင္ၾကပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/failed-state-myanmar-124574334.html

ဂဒါဖီကုိ ႏုိင္ငံတကာ တရား႐ုံး ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္

တနလၤာ, 27 ဇြန္ 2011
By ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)
လစ္ဗ်ားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး မြမ္မာ ဂဒါဖီ (Moammar Gadhafi)၊ သူ႔ရဲ႕သား ဆာအိဖ္ အယ္လ္ အစၥလမ္ (Saif al-Islam) နဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အဗၺဒူလာ အယ္လ္ ဆြန္ႏုဆီ (Abdullah al-Senussi) တို႔ကို ႏိုင္ငံတကာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရား႐ံုး (ICC) ကေန ဒီကေန႔ ဖမ္း၀ရမ္းေတြ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ဒီလို ၀ရမ္းေတြထုတ္ဖို႔ ICC က ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ အရာရိွ လူး၀စ္စ္ မိုရယ္ႏို အိုကမ္ပို (Luis Moreno-Ocampo) ကို ၫႊန္ၾကားထားခဲ့ၿပီးေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ လစ္ဗ်ားက ဆႏၵျပပဲြေတြအတြင္း ေသာၾကာေန႔ေတြမွာ ဗလီေတြမွာ ၀တ္ျပဳၿပီး ျပန္ထြက္လာသူ သာမန္ ျပည္သူလူထုေတြကို လက္ေျဖာင့္ ေသနတ္သမားေတြနဲ႔ ပစ္ဖို႔ အမိန္႔ေပးခဲ့တာေတြ အပါအ၀င္ အျပစ္မဲ့သူ မ်ားစြာကို တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္တဲ့ ျပစ္မႈေတြကို ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဂဒါဖီနဲ႔ သူ႔အစိုးရက က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ အရာရွိ အိုကမ္ပိုက ဆိုပါတယ္။

ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဂဒါဖီနဲ႔ သူ႔ရဲ႕သား အစၥလမ္တို႔ဟာ အျပစ္မဲ့ အရပ္သား ျပည္သူေတြကုိ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈေတြနဲ႔ သတ္ျဖတ္မႈေတြအတြက္ ျပစ္မႈေျမာက္ တာ၀န္ရွိတာကို ယုံၾကည္ေလာက္တဲ့ အေထာက္အထား အခုိင္အမာ ရွိေနတယ္လို႔လည္း မစၥတာ အုိကမ္ပုိက ဆုိပါတယ္။

ဒီကေန႔ ထရီပိုလီ (Tripoli) ၿမိဳ႕ေတာ္က ဗိုလ္မွဴးႀကီး မြမ္မာ ဂဒါဖီရဲ႕ ဘက္ဘ္ အယ္လ္ အဇီဇီယာ (Bab al-Aziziya) ေနအိမ္ၿခံ၀င္းႀကီးနားမွာ ေပါက္ကဲြသံ ၂ ႀကိမ္ ၾကားခဲ့ရၿပီးေတာ့ မီးခိုးလံုးေတြလည္း ေတြ႕ေနရတယ္လို႔ မ်က္ျမင္သက္ေသေတြက ေျပာၾကပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္မွာလည္း လစ္ဗ်ားရဲ႕ အေနာက္ဘက္ နာဖူဆာ (Nafusa) ေတာင္တန္းေတြေပၚက အတိုက္အခံ တပ္ဖဲြ႕ေတြဟာ ထရီပိုလီ ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္က မဟာဗ်ဴဟာ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ ဘဲ အယ္လ္ ဂါနမ္ (Bair al-Ghanam) ၿမိဳ႕အျပင္ဘက္အထိ ေရာက္ရိွလာၾကၿပီး ဂဒါဖီတပ္ေတြနဲ႔ ျပင္းထန္တဲ့ တိုက္ပဲြေတြ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ အတိုက္အခံ တပ္ဖဲြ႔ေတြဘက္က ေၾကညာထားပါတယ္။ ဘဲ အယ္လ္ ဂါနမ္ၿမိဳ႕ဟာ ထရီပိုလီၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၅၀ အကြာမွာ ရိွပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/libya-icc-124594939.html

ေဒၚစုေျပာတဲ့ လူငယ္ႏွင့္ အုိင္တီ

(ရန္ကုန္) Asia Calling မွ Rebecca Henschke ႏွင့္  KBR 68H အင္ဒုိနီးရွား ေရဒီယုိသတင္းဌါန၏ အပတ္စဥ္ ေရဒီယုိအစီအစဥ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား အေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အိုင္တီနည္းပညာ ေျပာင္းလဲမႈႀကီးကို သတိထားမိေၾကာင္းလည္း ေဒၚစုက ထည့္သြင္း
 ေျပာဆိုသြားသည္။

ေမြးေန႔မွာ ဘာေတြလုပ္ေနပါသလဲ။

“က်မေမြးေန႔မွာ အေတာ္မ်ားမ်ားခဲ့ပါတယ္။ လူငယ္ဂီတၿပိဳင္ပြဲ ေနာက္ဆံုးေန႔ကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ လူငယ္ေတြဘဝမွာ လုပ္စရာအလုပ္တခုခု အၿမဲရွိေနတယ္ဆိုတာ သိေစဖို႔နဲ႔ သူတို႔ထူးခၽြန္တဲ့ေနရာမွာ ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ေလ့က်င့္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုၾကားေနရတဲ့ ဂီတဟာ ဒီၿပိဳင္ပြဲက ဂီတပါပဲ၊ ခု အႀကိဳ ဗိုလ္လုပြဲ အဆင့္
 ေရာက္ေနပါၿပီ”

ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ လူငယ္ေတြ ႏိုင္ငံေရး လူ႔အခြင့္အေရးေတြ အေၾကာင္း သီဆိုၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ႏိုင္ပါသလား။

“ခုအထိေတာ့ က်မၾကားရတဲ့ သီခ်င္းအမ်ားစုဟာ ဒီ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ အေၾကာင္းပါပဲ”

သူတို႔ ဒီသီခ်င္းေတြကို လူထုၾကားထဲမွာေကာ ေဖ်ာ္ေျဖမွာလား။

assk“ဟုတ္ပါတယ္၊ ႐ံုးမွာ ဒီသီခ်င္းေတြကို သူတို႔ သီဆိုယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ ၿပီးပါၿပီ။ က်မေမြးေန႔မွာ အမ်ားေရွ႕မွာပဲ ေနာက္ဆံုး ဗိုလ္လုပြဲအေနနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကည့္ခ်င္ နားေထာင္ခ်င္တဲ့သူ အားလံုး ဒီၿပိဳင္ပြဲကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္”

ဂ်ကာတာကို ေရာက္လာတဲ့ လူငယ္တခ်ဳိ႕နဲ႔စကားေျပာၾကည့္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္မဝင္စားတဲ့အေၾကာင္း၊ စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့က်လာတဲ့အေၾကာင္းေတြေျပာၾကပါတယ္ ဒါကိုေကာသိပါသလား။

“လူငယ္တခ်ဳိ႕က စိတ္မဝင္စားတာရွိမွာပါ ဒါေပမဲ့တကယ့္ကို စိတ္ဝင္စားတဲ့သူေတြလဲ ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္လုိ လူငယ္ေတြနဲ႔ ရွင္စကားေျပာခဲ့သလဲ ဆိုတာေပၚ မူတည္မွာပါ။ အခြင့္ထူးခံ အသိုင္းအဝိုင္းကေတာ့ ဒီမိုကေရစီကို စိတ္မဝင္စားတာ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္မဝင္စားတာ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ဘဝကိုခက္ခက္ခဲခဲ ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ လူငယ္ေတြကလဲ သူတို႔နိစၥဓူဝ အလုပ္ထက္ပိုၿပီး ဘာကိုမွ မစဥ္းစားအားဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုပိုၿပီးေတြ႔လာရတာက သူတို႔ဘဝေတြကို မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြဟာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖို႔ သူတို႔တခုခုလုပ္မွ ျဖစ္ေတာ့မယ္ ဆိုတာကို တျဖည္းျဖည္း သိလာေနၾကပါၿပီ”

ေဒၚစုေမြးေန႔မွာ လူငယ္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း သီခ်င္းဆိုခိုင္းတဲ့ စိတ္ကူးကလဲ ႀကီးမားတဲ့ အေျပာင္းအလဲပဲလား။

“ က်မတို႔ လူငယ္ေတြဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းကို အၿမဲပဲသီဆိုေနၾကပါတယ္။ ဖိႏွိပ္မႈေတြ ဘယ္လိုပဲရွိရွိ၊ ကန္႔သတ္မႈေတြ ဘယ္လိုပဲရွိရွိ က်မတို႔လုပ္သင့္တယ္ထင္တဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ဖို႔ အၿမဲႀကိဳးစားေနပါတယ္။ အခုထူးျခားတာက ဒီလုပ္ငန္းမွာ လူငယ္ေတြပိုၿပီး ပါဝင္လိုၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္”

ပိုမ်ားလာတယ္ဆိုတာ သံဃာေတာ္ေတြ အံုႂကြမႈ ကာလကထက္ ပိုမ်ားလာတာပါလား။

“အဲဒီအခ်ိန္က က်မက ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ေနဆဲမို႔ ဒီအေၾကာင္းမသိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေသခ်ာတာက က်မေနာက္ဆံုး ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ခံရတဲ့ ၈ ႏွစ္ကထက္ စာရင္ေတာ့ ပိုမ်ားလာပါတယ္”

ခုလိုေန အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ခံရလို႔ အဆက္ျပတ္ေနရာကေန ျပန္လြတ္လာတဲ့အခါ တျခားဘာထူးျခားတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ေတြ႔ရပါေသးလဲ။

“ဆက္သြယ္ေရးမွာ တိုးတက္မႈႀကီး အိုင္တီေတာ္လွန္ေရးႀကီးလဲ ျမန္မာျပည္ေရာက္ လာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔စာရင္ ေရွ႕တန္းေရာက္၊ မေရာက္ မေျပာႏိုင္ေပမယ့္ ဒီဆက္သြယ္ေရး ေတာ္လွန္ေရးႀကီးက အတိုင္းအတာတခုအထိ  ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္လာခဲ့တာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ လူငယ္ေတြဟာ က်မတို႔ လုပ္ေနတာေတြကို စိတ္ဝင္စားလာၾကတယ္ က်မတို႔လုပ္ေနတာေတြကို အမီလိုက္လာႏိုင္ၾကတယ္”

မိန္႔ခြန္းေတြ အမွာစကားေတြကို အျပင္ေရာက္ေအာင္ ဗီြဒီယုိလင့္ေတြ တျခား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းလမ္းေတြ သံုးၿပီး လုပ္လာႏိုင္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေဒၚစုလုပ္ေနတဲ့ အေရးကိစၥေတြအတြက္ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈေတြ လုပ္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အျပင္ထြက္ၿပီး တျခားႏိုင္ငံေတြ ဥပမာအားျဖင့္ ထိုင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတြကို ထြက္ၿပီး မလုပ္ႏိုင္ဘူးလား။

“ေနာက္လအတြင္း ျမန္မာျပည္ထဲမွာ က်မခရီးထြက္မွာပါ။ ဒီ့မတိုင္ခင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အျပင္မထြက္ႏိုင္တာကေတာ့ ဒီမွာလုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနလို႔ပါ။ ဒါေပမဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အျပင္ထြက္ႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ရလာေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။
 ေနာက္လထဲမွာ စထြက္မွာပါ။ ျမန္မာျပည္ အျပင္ထြက္ဖို႔ ဆိုတာကေတာ့ က်မထင္ပါတယ္ နည္းနည္း ေစာပါေသးတယ္။ က်မႏိုင္ငံျပင္ပ ထြက္သြားခဲ့ရင္ လက္ရွိအစိုးရက က်မကို ျပန္လာခြင့္ေပးမယ္လို႔ မထင္ႏိုင္ေသးပါဘူး”

ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အကန္႔အသတ္မရွိ သြားႏိုင္တယ္မဟုတ္လား။

“ကန္႔သတ္မႈေတြလုပ္မလား မလုပ္ဘူးလားဆိုတာလဲ က်မမသိပါဘူး။ သူတုိ႔ အေပၚပဲ လံုးဝမူတည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မမွာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံတြင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ခရီးထြက္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ေတာ့ ထင္ပါတယ္”

လြတ္လာၿပီးကတည္းက ဘယ္ေနရာေတြမွာ အေအာင္ျမင္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

“က်မထင္တာ ဒီမုိကေရစီ ကြန္ရက္ေတြဖြဲ႔တာမွာ အရွိန္အဟုန္ သိပ္ေကာင္းခဲ့တာ အတြက္ေတာ့ အားရတယ္။ လူငယ္ေတြ ပညာေရးေတြလို ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တျခားႏိုင္ငံေတြထိ ကြန္ရက္က က်ယ္ျပန္႔သြားၿပီ။ ကြန္ရက္က စံုပါတယ္။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေရွ႕ေနကြန္ရက္ အေတာ္စံုတယ္။ ပညာေရးကေတာ့ အဓိကေပါ့”

ဘာေတြမ်ားလဲ နည္းနည္း ထပ္ရွင္းျပလုိ႔ရမလား။

“က်မတို႔ အခမဲ့ေက်ာင္းေတြ ဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းေတြကို ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့ႏႈန္းနဲ႔ကို တိုးဖြင့္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သိပ္ကိုျမန္ပါတယ္။ ဒီနည္းဟာ အေတာ္အလုပ္ျဖစ္တယ္။ ပညာေရးက ျမန္မာျပည္မွာ အေတာ္ေစ်းႀကီးတယ္။ တုိင္းျပည္က ဆင္းရဲေပမယ့္ ပညာေရးစရိတ္က အေတာ္ႀကီးတယ္။ အစိုးရကေပးတဲ့ ပညာေရးက အခမဲ့မဟုတ္ဘူး။ မိဘေတြက ေက်ာင္းမထားႏိုင္တဲ့ ကေလးေတြကို အခမဲ့ပညာေရး ေပးႏိုင္ေအာင္ က်မတို႔ လုပ္ေနတယ္”

ဒီလို လူမႈေရးကိစၥေတြ လုပ္ေန႐ံုနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီ ရသြားလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါသလား။

“သူတို႔ လုပ္ခ်င္တာကို လုပ္မွျဖစ္မယ္ဆိုတာကို လူထုနားလည္ေစခ်င္တာပါပဲ။ တျခားလူေတြအေပၚ မွီခိုေနလို႔ မျဖစ္ဘူး။ အမွီခိုကင္းတဲ့ စိတ္ဓါတ္ကို ရေစခ်င္လို႔ မွီခိုခ်င္တဲ့စိတ္ကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္လို႔ တခ်ိန္တည္းမွာ လုပ္တတ္ ကိုင္တတ္ေအာင္လဲ လုပ္ေပးေနတာ”

ေဒၚစုအေပၚမွာ လူပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႔ေရာ၊ ထင္ရွားတဲ့သူ တဦးအေနနဲ႔ေရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျပာင္းအလဲ အတြက္ သိပ္မီွခိုလြန္းေနတယ္လို႔ ထင္ပါသလား။

“ကြန္ရက္ေတြဖြဲ႔စည္းတာကိုက ထုိင္ေနလို႔မရဘူး၊ သူမ်ားကိုအားကိုးလို႔မရဘူး၊ ကိုယ့္ဘာသာလုပ္မွရမယ္ ဆိုတာကို လူေတြသိေစခ်င္လို႔ပါပဲ”

ခုေလာေလာဆယ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနတာကို
 ေတြ႔ေနရပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာေကာ ဒီသတင္းေတြ ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါသလား။

“အေရွ႕အလယ္ပိုင္းက အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဆင္ဆာျဖတ္တာ နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ ရွိမယ္လို႔ က်မထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားတဲ့သူေတြကေတာ့ ဒီသတင္းေတြကို သိေနတာပါပဲ။ တကယ္စိတ္ဝင္စားရင္ သတင္းဆိုတာ ေရဒီယိုတို႔ အင္တာနက္တို႔ကေန ရေနတာပါ”

ဒီသတင္းေတြက လူေတြကို တစံုတရာ လံႈ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ပါသလား။

“က်မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလဲ ဒီလိုေတြျဖစ္လာႏိုင္မလားလို႔ စဥ္းစားၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ အခု အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွာ
 ျဖစ္ေနတာေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂ဝဝ၇ ႏွစ္က ျဖစ္ခဲ့တာေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ ေျပာဆိုလာတာေတြလဲ ရွိလာပါတယ္”

ေဆြးေႏြးဝိုင္းေတြမွာ ေသာတရွင္ေတြ အေမးမ်ားတာက ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး တိုက္ပြဲမွာ အျပင္ကလူေတြ ဘာလုပ္ေပးႏိုင္မလဲ ဆိုတာပါ။

“ပထမဆံုးအခ်က္ကေတာ့ က်မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ လူေတြသိေနဖို႔ လိုပါတယ္။ က်မတို႔ စိတ္ပူတာ ၿပီခဲ့တဲ့ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက လုပ္ခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြအေပၚမွာ သိပ္ထင္ထားၾကမွာကိုပါပဲ။
 ေရြးေကာက္ပြဲေတြလဲ လုပ္ၿပီးၿပီ အရပ္သား အစိုးရဆိုတာႀကီးလဲ ေပၚလာၿပီ၊ ျမန္မာျပည္မွာ ေနာက္ထပ္ လုပ္စရာ ဘာမွမက်န္ေတာ့ဘူးလုိ႔ လူေတြထင္မသြားၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္အနည္း ငယ္အတြင္းကပဲ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔နဲ႔ အစိုးရတပ္ အၾကား တိုက္ပြဲေတြ ျပန္ျဖစ္ခဲ့တာကို သိလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ နီးပါး အပစ္အခတ္ ရပ္ထားရာကေန ခုလိုတိုက္ပြဲေတြ ျပန္ျဖစ္လာတယ္ဆိုတာ ဆုတ္ယုတ္တာကို ျပတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဒီမုိကေရစီေရးတို႔မွာ တိုးတက္မႈေတြရွိေနၿပီလို႔ အလြယ္တကူ ေျပာလို႔ေတာ့မရဘူးလို႔ က်မထင္ပါတယ္”

တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတာဟာ တ႐ုတ္ျပည္က ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေတြ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ ေနရာေတြမွာ ျဖစ္ေနတာ ဆိုေတာ့ အဲဒီေနရာေတြမွာ အေျခအေနေတြ ဘယ္လိုရွိတယ္လို႔ သိထားပါသလဲ။

“ေရဒီယိုမွာၾကားတာထက္ေတာ့ က်မတို႔ပိုမသိပါဘူး။ နယ္စပ္ေဒသမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေျပာတာၾကားပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုတယ္လို႔ သူတို႔ေျပာတာလဲ ၾကားပါတယ္”

တိုင္းရင္းသားအရပ္သားေတြ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိုင္းနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို တိုက္ပြဲေတြျဖစ္လို႔ ထြက္ေျပးေနရတယ္လို႔လဲ ၾကားပါတယ္။ ထိုင္းနိင္ငံကလဲ ျမန္မာျပည္က ေနာက္ထပ္ ဒုကၡသည္ေတြ သူတို႔ဆီ ေရာက္လာတာကို လက္မခံခ်င္ေတာ့သလိုလဲ ရွိပါတယ္။ တ႐ုတ္ကလဲ ဒီဒုကၡသည္ေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ရက္က နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္ မေပးခဲ့ပါဘူး။ မၾကာခင္ ကမၻာ့ဒုကၡသည္ေန႔လဲ ေရာက္ပါေတာ့မယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ေတြကို ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါသလဲ။

“ပထမဆံုး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒုကၡသည္ဆိုတာ ျဖစ္ခ်င္လို႔ ျဖစ္ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေျခအေနအရ မလႊဲမေရွာင္သာလို႔ ဒုကၡသည္ ျဖစ္လာရသူေတြပါ။ သူတုိ႔ႏိုင္ငံထဲ ေနာက္ထပ္ ဒုကၡသည္ေတြ ဝင္မလာေစခ်င္ရင္
 ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာေတြကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သူတို႔ကူညီသင့္တယ္လို႔ က်မထင္ပါတယ္။ ဒီလို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ဆိုတာ က်မတို႔လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ လံုး ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ ကိစၥပါပဲ”

ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြ ညီၫြတ္ရင္ အစိုးရျပဳတ္က်မယ္လို႔ ထင္ပါသလား။

“ညီၫြတ္ေရးဆိုတာ အပတ္တကုတ္လုပ္ရတဲ့ဟာမ်ဳိး၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံုေနထိုင္တဲ့ႏိုင္ငံမွာ အေတာ္အပတ္တကုတ္ လုပ္မွရမယ္။ ညတြင္းခ်င္း ဒီလို ညီၫြတ္သြားၾကလိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ က်မ မထင္ဘူး။ တခ်ိန္လံုး ၾကိဳးစားရမယ့္အရာပဲ။ အခ်င္းခ်င္း ပစ္တာခတ္တာကေတာ့ ညီၫြတ္ေရးအတြက္ အေျဖမဟုတ္ပါဘူး”

ဒါဆိုရင္ ဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ပိုၿပီးၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္ တာပါလား။ သူတို႔ရဲ့ လက္နက္ကို္င္ တိုက္ပြဲကိုေကာ ေထာက္ခံပါသလား။

“တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြအေပၚမွာပဲ အကုန္လံုးမူတည္တယ္လို႔ က်မ မထင္ပါဘူး။ အစိုးရေပၚမွာပဲ ပိုတာဝန္ရွိတယ္လို႔ က်မထင္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားမလား မထားဘူးလားဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ကလဲ သူတို႔မွာဘဲ ရွိတာကိုး”

ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္း ခ်ဥ္းကပ္ လုပ္ေဆာင္တာထက္ စာရင္ အစိုးရကို စစ္ပံုစံ ပိုဆန္တဲ့ အံုႂကြမႈမ်ဳိး လုပ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ေကာ ထင္ပါသလား။

“ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္း ဆိုတာလဲ လမ္းမွန္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး ထင္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ေတာ့ လိုတယ္ ေပ်ာ့ေနလို႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ ဂႏၶီႀကီးက ေျပာခဲ့တယ္။ အၾကမ္းမဖက္လမ္းကို လိုက္ရတာ အၾကမ္းဖက္လမ္းကို လိုက္ရတာထက္ သတၱိပိုရွိဖို႔လိုတယ္တဲ့။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ပိုၾကိဳးၾကိဳးစားစား ခက္ခက္ခဲခဲ လုပ္ရမွာမို႔တဲ့။ က်မတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့လမ္းကိုေရြးတာ က်မတို႔ေပ်ာ့တဲ့လမ္းကို ေရြးတယ္လို႔ေတာ့ မဆိုလိုပါဘူး”


ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရနက္ဆိပ္ကမ္းလို စီးပြါးေရးစီမံကိန္းေတြမွာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ ေနၾကတဲ့ အိႏၵိယနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံက ေသာတရွင္ေတြ အေနနဲ႔ကေကာ သူတို႔ႏိုင္ငံက လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းေတြက
 ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သူတို႔အစိုးရေတြက လုပ္ေနတဲ့ စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းေတြအေပၚ ဘယ္လိုဖိအားမ်ဳိးေတြေပး
 ႏိုင္ပါသလဲ။


“ေရတုိအက်ဳိးစီးပြါးကိုၾကည့္တာထက္ ေရရွည္မွာျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အႏၲရာယ္ေတြကို ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တာဝန္သိသိ ၾကည့္ၾကဖို႔ သူတို႔အစိုးရေတြကို ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းႏိုင္ရင္ ေကာင္းပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္က အစိုးရႏွစ္ရပ္ၾကား ဘယ္ေလာက္သင့္ျမတ္တယ္ဆိုတာ မဟုတ္ဘူး၊ ေရရွည္မွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူေတြ ဘယ္ေလာက္သင့္ျမတ္ အဆင္ေျပတယ္ဆိုတာက ပိုအေရးႀကီးတယ္လို႔ က်မထင္တယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူေတြၾကား
 ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရး ရွိဖို႔ဆိုတာ သူတုိ႔ဘယ္ေလာက္ မွ်မွ်တတယွဥ္ၿပိဳင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရတယ္ဆိုတဲ့အေပၚ မူတည္တယ္ဆိုတာ သူတို႔အစိုးရေတြ သိေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းတယ္လို႔ က်မထင္ပါတယ္”

အခုေလာေလာဆယ္ ဘယ္ေနရာေတြမွာ မွ်မွ်တတ မရွိဘူးလို႔ထင္ပါသလဲ။ ဒီဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္မႈေတြက
 ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ ဘာမွ အက်ဳိးမရွိဘူးလား။

“ဒါတကယ့္ကုိ မမွ်တတာပါ။ ျမန္မာျပည္ထဲမွာရွိတဲ့ လူတခ်ဳိ႕အတြက္ေတာ့ အက်ဳိးရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစုႀကီးအတြက္ အက်ဳိးရွိတယ္လို႔ေတာ့ က်မ မထင္ပါဘူး”

ေမြးေန႔အတြက္ ဆုေတာင္းရမယ္ဆို ဘာဆုကိုေတာင္းမလဲ။

“ရွင္းရွင္းေလးပါ၊ ဒါက်မတို႔ အားလံုး ၾကာရွည္ၾကာမ်ား အတူတူေတာင္းေနၾကတဲ့ ဆုျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး အျမန္ဆံုးရပါေစလို႔ပဲ ဆုေတာင္းပါမယ္”

ဒါျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ေကာ ထင္ပါသလား။ ဒါတေန႔မွာ တကယ္ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ေကာထင္ပါသလား။

“သိပ္ကိုေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ က်မတို႔လုပ္ႏိုင္တာနဲ႔အမွ် ရမွာပါပဲ။ ႀကိဳးႀကိဳးစားစားလုပ္ရင္ ေအာင္ျမင္မွာပါ”

တခ်ဳိ႕က ေမးခိုင္းပါတယ္။ ေဒၚစုကို ဘယ္အရာေတြက ရယ္ေမာေစပါသလဲတဲ့။

“က်မကို ရယ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တာ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ တခါတရံ အစိုးရလုပ္ေနတာ ေတြကလဲ ရယ္ရတာဘဲ။ တခါတရံ သူတို႔လုပ္တာ သိပ္ကို ရယ္စရာေကာင္းတယ္ ဟာသေတြပဲ။ မငိုခ်င္ရင္ ရယ္ေနမွ ရမွာ”
http://www.mizzimaburmese.com/interview/7820-2011-06-27-09-58-02.html

သခင္သိန္းေဖနွင့္ေရွ႕ ေနၾကီးဦးသန္းတင္ေမြးေန႕Burma Today News Updates (June 27, 2011)


Burmese Authority protect Chinese Merchant who fight to Burmese (Photo News)
တရုပ္ကုန္သည္က ျမန္မာကုန္သည္ကို လက္သီးနဲ႔ ထိုး၊ ရဲက တရုပ္ကုန္သည္ကို အကာအကြယ္ ေပး (ျပည္သူ႔သတင္းေထာက္)


Burmese Authority protect Chinese Merchant who fight to Burmese (News Report)
တရုပ္ကုန္သည္က ျမန္မာကုန္သည္ကို လက္သီးနဲ႔ ထိုး၊ ရဲက တရုပ္ကုန္သည္ကို အကာအကြယ္ ေပး (ျမင့္လွိဳင္၊ ေဗဒါ)


U Ganbiya’s 32nd Birthday and His Situation in Prison (News Report)
ဦးဂႏၻီရရဲ့ ၃၂ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔အလွဴနဲ႔ ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕ရမွဳ အေျခအေန (ေဗဒါ)


Chit Oo Nyo’s Burmese Literature Talk (Audio)
စာေပေဟာေျပာပြဲတခုက ခ်စ္ဦးညိဳရဲ့ ေဟာေျပာခ်က္


Daw Aung San Suu Kyi's Birthday Event in Denmark (Photo News)
ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ ဘားမင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ (၀င္း၀င္းေ႒း)


Song Dedicated to Daw Aung San Suu Kyi’s 66th Birthday by Lasho Thein Aung (Minn Gyi Nyo’s Interview) Audio
လားရွိဳးသိန္းေအာင္ရဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၆၆ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အတြက္ သီခ်င္း (အသံဖိုင္)


Burmese Volunteering In Tohoku, Japan (Photo Essay)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားရဲ့ လုပ္အားေပး အစီအစဥ္ (Branden Brazil)


Mandalay Bomb Blast Photos
မႏၱေလး ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳ ဓါတ္ပံုမ်ား


Burmese Traditional Dress Show News in Korea Newspaper (Photo Essay)
ကိုရီးယားသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ျမန္မာ့ရိုးရာ ၀တ္စားဆင္ယင္မွဳ ျပပြဲ


Burmese Music Group Performance in North Carolina (Photo Essay)
ေျမာက္ ကာရိုလိုင္းနားျပည္နယ္က 19:18 ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ (တင္ေအာင္မိုး)


Burmese Community News ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းသတင္းမ်ား http://burmatoday.net/110505_community_news.html

အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ဘုရားရဲ့သီရိမဂၤလာေက်ာင္း ဓမၼခရီးစဥ္ http://burmatoday.net/community/2011/201106/20110626_ahlodawpye_sayardaw.pdf

၀ါဆိုသကၤန္း ကပ္လွဴပြဲနဲ႔ ဒုလႅဘ ရွင္ျပဳ ရဟန္းခံ ပြဲ (ဓမၼဗိမာန္ေက်ာင္း၊ ေျမာက္ ကာရိုလိုင္းနား) http://burmatoday.net/community/2011/201106/20110626_NC-Warso-2011-Invite-Ecard.pdf

ကြင္းစ္ ၀ိသုဒၶါရံု ဓမၼရံသီေက်ာင္း စုေပါင္း ၀ါဆုိသကၤန္းကပ္ပြဲေတာ္ http://burmatoday.net/community/2011/201106/20110626_Waso%20Invite%20lettar.pmd%20email.pmd.pdf
Information Desk 
Burma Today Inc.
Brooklyn, NY 11230 USA

5 attachments — Download all attachments  
110627_bty_bur_u_ganbiya.pdf110627_bty_bur_u_ganbiya.pdf
105K   View   Download  
110627_bty_bur_mandalay.pdf110627_bty_bur_mandalay.pdf
106K   View   Download  
20110626_ahlodawpye_sayardaw.pdf20110626_ahlodawpye_sayardaw.pdf
78K   View   Download  
20110626_NC-Warso-2011-Invite-Ecard.pdf20110626_NC-Warso-2011-Invite-Ecard.pdf
91K   View   Download  
20110626_Waso Invite lettar.pmd email.pmd.pdf20110626_Waso Invite lettar.pmd email.pmd.pdf
105K   View   Download