Thursday, July 19, 2012

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၏ (၆၅) ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ ေၾကညာခ်က္

" ရိုဟင္ဂ်ာ" သည္အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးခ်ိမ္းေခ်ာက္မႈ - National security threat - ျဖစ္သည္


“ ကုလားအေရးကိုျဖင့္ - ဓါးေသြးေလာက္တယ္ဆရာမထင္လို ့”
 - - - သၡင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း


မေလးရွားသို ့ေလွျဖင့္ခိုး၀င္လာသူဘဂၤလီလူမ်ိဳးတို္င္းကသူတို ့သည္ျမန္မာႏိုင္ငံမွရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးဒုကၡသည္မ်ားပါဟုေျပာ၍ခိုလႈံခြင့္ေတာင္း
ေနၾကသည္။ထိုင္း၊ မေလးရွားစသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသို ့ေရာက္သြားေသာဘဂၤလီမ်ား၏ရည္မွန္း ခ်က္သည္တစ္ဦးခ်င္းအားျဖင့္ခိုလံႈခြင့္ရေရးအထိ
သာျဖစ္သည္စင္စစ္ထိုႏိုင္ငံမ်ားသည္ေနာက္ဆံုးအေျခခ်မည့္ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံတစ္ခုခုသို ့ေရႊ ့ေျပာင္းခြင့္မရမီၾကားစခန္းမွ်သာျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကမ္းသို ့တရားမ၀င္ခိုး၀င္လာသူဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ား၏အဆံုးစြန္ ရည္မွန္းခ်က္မွာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္ခုအျဖစ္အသိအ
မွတ္ျပဳခံရေရးသီးသန္ ့နယ္ေျမတစ္ခုရရိွေရးျဖစ္သည္။ သူတို ့သည္ျမန္မာဘက္ကမ္းကူးလာ၍တိုင္းျပည္လာတည္ေနၾကသူေတြျဖစ္သည္။
သက္ေသမွာယခုလက္ငင္းသူတို ့စုေ၀းေနေသာေဒသတြင္လူဦးေရတိုးပြားေရး (population building) ႏွင့္ေျမျပင္ရႈခင္းေျပာင္းလဲေရး
(landscape alteration အတြက္ဗလီေတြျဖစ္ႏိုင္သမွ်မ်ားမ်ားေဆာက္သည္။ေမာင္ေတာၿမိဳ  ့ေပၚမွာဗလီ ၃၀၀ ေက်ာ္တည္ေဆာက္ထား
ေၾကာင္းသိရသည္။ဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံ၏လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈ၏အက်ိဳးဆက္ကိုခံစားေနရေသာအိမ္နီးခ်င္းမ်ားအနက္ေဘးခ်င္းကပ္ေနေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အထိခိုက္ဆံုးျဖစ္ေနသည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ UNHCR ႏွင့္ Amnesty International တို ့၏စာရင္းမ်ားအရ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံသူမ်ားသံုးသိန္းနီးပါးသာ
ရိွခဲ့ရာမွယခုအခါ(ျမန္မာအစိုးရစာရင္းအရ) ရွစ္သိန္းေက်ာ္ရိွေနၿပီ။အႏွစ္ ၂၀ အတြင္းလူသန္း၀က္တိုးလာခဲ့သည္။

“ရိုဟင္ဂ်ာ”ေတြအဖို ့၄င္းတို ့၏ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တိုင္းရင္းသားအုပ္စုတစ္စုအျဖစ္သတ္မွတ္ခံရေရး၊ ကိုယ္ပိုင္
သီးျခားနယ္ေျမရေရးမေအာင္ျမင္ႏိုင္ဆိုလွ်င္ပင္ဒုတိယရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာတတိယႏိုင္ငံမ်ားသို ့“ျမန္မာ”ဒုကၡသည္အျဖစ္ခိုလႈံခြင့္ရေရး
ကားေအာင္ျမင္ေနသည္။

ယခုေဆြးေႏြးခ်က္အစတြင္တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္းဘဂၤလီေလွျဖင့္ခိုး၀င္သူတိုင္းသည္ျမန္မာႏိုင္ငံမွျဖစ္ပါသည္ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူမ်ားစုႏွင့္
အစိုးရ၏ဖိႏိွပ္မႈေၾကာင့္ထြက္ေျပးလာၾကပါသည္ဟုအေၾကာင္းျပၾကသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမမရႏိုင္သည့္တိုင္
ဤျပႆနာကိုသက္တမ္းရွည္ေအာင္လုပ္ထားႏိုင္သမွ်ယင္းကိုအေၾကာင္းျပဳ၍“ျမန္မာ” ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ႏွင့္ဆက္လက္ထြက္ေပၚလာေန
ၾကဦးမည္သာ။

ယခင္အပါတ္ကထြက္ေပၚလာေသာသတင္းတရပ္ကအစၥလမ္ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ ့(Organization of Islamic States) ကဤျပႆနာကိုေလ့လာ
ရန္ျမန္မာႏိုင္ငံသို ့လာေရာက္မည္ဆိုသည္။ OIS သည္ျပႆနာ၏တစိပ္တပိုင္း (part of the problem)အျဖစ္ထပ္တိုးမလာဘဲ၊ျပႆနာေျဖ
ရွင္းေရးအတြက္အစိပ္အပိုင္းတစ္ခု(part of the solution) ျဖစ္လာႏိုင္ေကာင္းသည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရေပသည္။

သမတႀကီးဦးသိန္းစိန္က UNHCR မဟာမင္းႀကီးအန္တိုနီယိုဂူတားရက္စ္ႏွင့္အဖြဲ ့အားလက္ခံေတြ ့ဆံု၍ ဤဘဂၤလီမ်ားကိုဒုကၡသည္အျဖစ္
သတ္မွတ္၍တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို ့ပို ့ေပးေရးကိုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

သို ့ေသာ္ UNHCR ၏အာရွေဒသဆိုင္ရာေျပာေရးဆိုခြင့္ရသူကစ္တီမက္ကင္းေဆး (((9(9Kitty McKinsey ကမူ UNHCR သည္ဒုကၡသည္မ်ား
ဖန္ဆင္း (create) ရာတြင္ပါ၀င္ေလ့မရိွပါဟုေျပာသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒ (international law) ၏အျမင္တြင္အစိုးရတရပ္သည္မိမိတိုင္းျပည္တြင္း ေရာက္ရိွေနေသာလူအုပ္စုတစ္ခု
 (a community of people)ကိုဒုကၡသည္မ်ား (refugees) ဟု ကိုယ့္သေဘာျဖင့္ (unilaterally) သတ္မွတ္၍မရ။ အထူးသျဖင့္လတ္တေလာ
ျဗံဳးစားႀကီးေရာက္လာျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္းတစိမ့္စိမ့္၀င္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္လွ်င္ပို၍ယုတၱိအင္အားနည္းေနသည္။

UNHCR ၏ဒုကၡသည္သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာစံမ်ားႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားလက္စြဲ (Handbook on Procedures and Criteria for
Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees) အရ
“ဒုကၡသည္”ဆိုသည္မွာ

“- - owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race,
religion, nationality, membership of a particular social group or political
opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing
to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country;
or who, not having a nationality and being outside the country of his
former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing
to such fear, is unwilling to return to it.”(Article 1 A (2) of the 1951 Convention)

ဟုဆိုထားရာဒီလူေတြ“ဘယ္ႏိုင္ငံသားေတြလဲ” ဆိုတာျမန္မာႏွင့္ယခုအခ်ိန္အထိေခါင္းေရွာင္ေနေသာ ဘဂၤလားဒက္ရွ္တို ့ေရွးဦးစြာ
အႀကိပ္အနယ္ျငင္းခံုရဘို ့ရိွသည္။ဤျပႆနာမၿပီးျပတ္မခ်င္း UNHCR၏ အခဏ္းက႑ေပၚမလာႏိုင္။ဒုကၡသည္ Handbook တြင္ UN က
ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္သူမ်ား(Persons of concern to UNHCR) မ်ားကိုအဆင့္ငါးဆင့္ခြဲ၍သတ္မွတ္သည္။“ဒုကၡသည္”မ်ား (refugeesသည္နံ
ပါတ္‘တစ္’ အုပ္စု၀င္ မ်ားျဖစ္ကာ UN ကအစအဆံုးအကုန္လံုးတာ၀န္အျပည့္ယူရမည့္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးအုပ္စုျဖစ္ေသာႏိုင္ငံမဲ့
လူသားမ်ား

(stateless persons) ကိုမူ UNHCR ကမ်ားျပားလွေသာကန္ ့သတ္ခ်က္ မ်ားေဘာင္အတြင္းမွေစာင္မေပးရန္သာျဖစ္သည္။
(ဥပမာအေျခခံလူ ့အခြင့္အေရးမ်ား ကိုေလးစားရန္ေဆာ္ၾသျခင္း၊ အေရးေပၚေဆး၀ါး၊ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့မႈရေစရန္စီစဥ္ေပးျခင္း)။

ကစ္တီမက္ကင္ေဆး၏အေျပာႏွင့္ဘဂၤလားဒက္ရွ္အစိုးရ၏ျပဳမူပုံတို ့ကိုအကဲခပ္ရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ဤျပႆနာကိုဤႏွစ္ေနရာစလံုးမွ
အကူအညီရဖို ့နည္းသည္။

ဘဂၤလားဒက္ရွ္ကဒီလူေတြသူတို ့ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ဟုျပတ္ျပတ္သားသားျငင္းယံုမကသူတို ့ ဆီျပန္ေျပးေသာမိမၼမ်ားႏွင့္ခေလးမ်ားပါေသာ
ေလွမ်ားကိုပင္လယ္ထဲျပန္တြန္းလႊတ္ခဲ့သည္။(သမတဦးသိန္းစိန္၏ဘဂၤလားဒက္ရွ္ခရီးစဥ္ကိုလည္းေရႊ  ့ဆိုင္းထားသည္။)

ထို ့ေၾကာင့္ျမန္မာအဖို ့အဓိကအားျဖင့္မိမိတစ္ဦးထည္းသာေျဖရွင္းရဖို ့မ်ားေနသည္။
UN ထံမွအလြန္ဆံုးအားျဖင့္ႏိုင္ငံမဲ့လူသားမ်ား (stateless persons) အားWFP ကိုစားနပ္ ရိကၡာဆက္လက္ေထာက္ပ့့့ံခိုင္းတာေလာက္
သာလက္ေတြ  ့က်က်ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္မည္။

ခို္င္လံုေသာသက္ေသအေထာက္အထားမ်ားမရိွပါကတရားမ၀င္ေရာက္လာသူမ်ား(illegal migrants) အျဖစ္ေတာ့သတ္မွတ္ႏိိုင္မည္။
သူတို ့ကိုထိမ္းသိမ္းေရးစခန္း(immigration detention centers - IDC) မ်ားတြင္ထည့္ထားႏိုင္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံကဤအတိုင္းေဆာင္ရြက္
ေနသည္မွာၾကာၿပီ။

ထို ့ေနာက္တရားရံုးပို ့၍ျပစ္ဒဏ္စီရင္ႏိုင္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳခဲ့ဘူးေသာဦးႏုအစိုးရသည္ပင္မူဂ်ာဟစ္သူပုန္မ်ားကိုေထာင္
ဒဏ္စီရင္၍ႏွစ္ေစ့ေသာအခါသူတို ့၏မူရင္းႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာအေရွ  ့ပါကစၥတန္(ယၡဳဘဂၤလားဒက္ရွ္)ကလက္မခံသျဖင့္ထိုသူမ်ားေသကုန္သည္
အထိ(အင္းစိန္)ေထာင္ထဲမွာပင္ထိမ္းသိမ္းထားခဲ့ဘူးသည္။

အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ဦးႏုအစိုးရလုပ္ခဲ့သည့္နမူနာအတိုင္းခိုး၀င္လာေၾကာင္းထင္ရွားသူမ်ားကို နစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္စီရင္မည္ဆိုလွ်င္အခ်က္
၂ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္လိမ့္မည္။

(က) မယားအမ်ားယူသည့္ဓေလ့ရိွသူမ်ားကိုႏွစ္ရွည္ေထာင္ထည္းထည့္ထားသျဖင့္ လူဦးေရထိမ္းခ်ဳပ္ေရးကိုတနည္းတလမ္းအားျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ရာက်သည္။

(ခ) ေထာင္ထည္းတြင္ႏွစ္ရွည္ေနရစဥ္အတြင္းျပန္စရာတိုင္းျပည္မရိွသည့္အတူတူ - ျမန္မာႏိုင္ငံသားျပဳေရးသင္တန္းအဆင့္ဆင့္
 (Myanmarization) ကိုျဖတ္သန္းေစၿပီးႏိုင္ငံ သားစာေမးပြဲအဆင့္ဆင့္ေအာင္ျမင္လာသူတစ္ဦး ခ်င္းကိုဆန္းစစ္၍ျပစ္ဒဏ္က်ခံကာလ
 လြန္ေျမာက္ေသာအခါႏိုင္ငံသားအျဖစ္လက္ခံေရးဘုတ္အဖြဲ ့သို ့ေထာက္ခံတင္ျပသင့္သည္။ (လက္ခံႏိုင္မည့္အဆင့္မွာႏိုင္ငံသားျမန္မာ
မူဆလင္မ်ား၏ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းကိုဆိုလိုသည္)

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ထိုအေလ့အက်င့္ကို Positive discrimination ဟုအမည္တပ္သည္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္လာေသာခိုး၀င္လာသူသည္အခ်က္
သံုးခ်က္ျဖည့္ဆီးရသည္။

(၁) ျပင္သစ္ဘာသာစကားေျပ-ေရး-ဖတ္အသံုးလံုးကြ်မ္းက်င္ေရး -
(၂) ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈ (French Culture) ကိုခံယူႏိုင္ျခင္း -
(၃) ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကိုသင္အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေသာအခ်က္အနည္းဆံုးတစ္ခ်က္ (at least one contribution/offer to France)

ထိုနမူနာကိုယူမည္ဆိုလွ်င္ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္လိုသူခိုး၀င္လာသည္ဘဂၤလီမ်ားထံမွျပစ္ဒဏ္ကာလၿပီးဆံုးလွ်င္အနည္းဆံုးပထမ (၂) ခ်က္
ကိုျဖည့္ဆီးရန္သတ္မွတ္သင့္သည္။

မည္သို ့ျဖစ္ေစအခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်လူသားခ်င္းစာနာေရးမ်က္ႏွာစာဘက္(humanitarian aspect) ကပို၍မီးေမာင္းထိုးျပတာခံ
လာရလွ်င္ျပႆနာ၏မူလဇစ္ျမစ္ ေပ်ာက္ကာႏိုင္ငံတကာမွသတင္းဖတ္ပရိႆတ္၏အေပၚယံအျမင္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ၌သာ
အျပစ္ျမင္လာႏိုင္သည္။

ဇြန္လအတြင္းျဖစ္ခဲ့ေသာပဋိပကၡကိုယခုအခါထိမ္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္းေနာက္ ဆက္တြဲအေျခအေနသစ္တစ္ခုမွာေဒသခံရခိုင္
တိုင္းရင္းသားမ်ားကသူတို ့ႏွင့္ယခင္က လိုေရာေထြးယွက္တင္မေနလိုၾကေတာ့သလိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကလည္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအျမင္အရ
သေဘာတူေပးသျဖင့္သတ္သတ္စီေနေစျခင္း(segregation) ျဖစ္သြားၿပီျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္သည္ေနာက္ထပ္ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္မည့္အေရးကိုတားဆီးရာေရာက္သျဖင့္ေကာင္းသလိုလိုရိွေသာ္လည္း “ရိုဟင္ဂ်ာ” ေတြကို
လက္ေတြ ့အရသူတို ့ေတာင္းေနေသာသီးသန္ ့နယ္ေျမေတြေပးလိုက္သလိုျဖစ္ေနလွ်င္ဟန္မက်ေပ။

အထူးသျဖင့္သူတို ့ေနရာသို ့ရခိုင္/ျမန္မာပညာေရး၊က်မၼာေရး၀န္ထမ္းေတြမသြားလိုေတာ့ျခင္း၊ယခင္သူတို ့ႏွင့္အတူတူေရာေႏွာေနထိုင္
ေသာေဒသခံရခိုင္မ်ားေျပာင္းေျပးကုန္ၾကျခင္းတို ့က ဤအခ်က္ကိုပိုဆိုးေစလိမ့္မည္။ တနည္းနည္းျဖင့္တန္ျပန္ကုစားမွျဖစ္လိမ့္မည္။

ရေသ့ေတာင္မွရခိုင္လူမ်ိဳးဆယ္ဦးအသတ္ခံရျခင္းသည္သာမန္လက္စားေခ်မႈဟုယူဆႏိုင္သလိုတျခားအဓိပၸါယ္လည္းရိွႏိုင္သည္။
ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္၊ေက်ာက္ေတာ္၊ ၿမိဳ  ့နယ္ေလးခုသည္ဦးႏုအစိုးရလက္ထက္က “ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသား”
 အမ်ားစုေနထိုင္ၾကရာေမယုနယ္ျခားခရိုင္ (Mayu Frontier District) အျဖစ္ျပဌန္း သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္ကိုမေမ့ၾကေသးဟန္တူသည္။

ထို ့ေၾကာင့္အလစ္ေခ်ာင္း၍တစ္ဦးခ်င္းတစ္ေယာက္ခ်င္း၍သတ္ျဖတ္တာေတြ၊ေရတြင္းေရကန္ေတြ အဆိပ္ခပ္တာေတြဆက္လုပ္ေနႏိုင္
သည္။ လူငယ္ကေလးေတြကိုဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္ေယာင္ေဆာင္၍ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြဆီခ်ဥ္းကပ္ခိုင္းေနသည္။
အယံုသြင္း၍မီးရိႈ ့ရန္ဟုယူဆစရာရိွသည္။ နတ္ျမစ္ထည္းတြင္မူျမန္မာေရတပ္သေဘၤာကိုပင္ပစ္ခတ္ခုခံေၾကာင္းသိရသည္။

ရခိုင္လူထုကအေသအခ်ာယံုၾကည္ေနသည္မွာဤအျပဳ အမူမ်ားအားလံုးေပါင္းၾကည့္ပါက သဘာ၀အေလွ်ာက္ျဖစ္ေသာလက္စားေခ်မႈ
မ်ားမဟုတ္ေတာ့ဘဲေနာက္ကြယ္ရိွအဖြဲ ့အစည္း တစ္ခုခုကရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခုကိုအေကာင္အထည္ေဖၚရန္ေစခိုင္းေနသည္ဟုျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲအားျဖင့္ေမာင္ေတာႏွင့္ဘူးသီးေတာင္မွရခိုင္မ်ားစစ္ေတြသို  ့ေျပာင္းေျပးၾကတာကလည္းသူတို ့ရည္ရြယ္ခ်က္တစံုတရာ
ေအာင္ျမင္သလိုျဖစ္ေနသည္။ တဘက္တြင္မူႏိုင္ငံသားမ်ား သည္မိမိတို ့အသက္အိုးအိမ္လံုျခံဳေရးအတြက္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကိုအားကိုးမေန
ရဲေတာ့ သည့္အျဖစ္မွာသိကၡာက်စရာႀကီးျဖစ္ေနသည္ကိုအတိုင္းသားျမင္ေနရသည္။

ယခုေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည့္ပဋိပကၡေၾကာင့္ေဒသခံမ်ားကအစားအေသာက္မေရာင္းခ်ဘဲသပိတ္ေမွာက္ (boycott) ဆန္ရွင္လုပ္သျဖင့္
သူတို ၏စားနပ္ရိကၡာျပႆနာကို WFP စေသာ NGO မ်ားကတာ၀န္ယူေနသျဖင့္ေမာင္ေတာေဒသသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဂါဇာကမ္းေျမာင္
ေဒသျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ဤသုိ ့ျဖစ္လာလွ်င္ႏိုင္ငံတကာ - အထူးသျဖင့္ INGO မ်ား၏၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္မႈကို တားဆီးပိတ္ပင္မထားနိုင္။ ယခုထက္ပို၍စြက္ဖက္ခံ
ရလာႏိုင္ဘြယ္ရာသာရိွသည္။

အစိုးရကဖမ္းဆီး၍ရံုးတင္စစ္ေဆးမည့္  UN/NGO ၀န္ထမ္း ၁၂ ဦးအားသူတို ့ဘာေၾကာင့္ဖမ္း ဆီးခံထားရသည့္အခ်က္ကိုမစံုစမ္းဘဲလႊတ္
ေပးရန္သာ ေတာင္းဆိုေနၾကမႈကိုၾကည့္လွ်င္ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္ကလြန္သည္ဟူေသာႀကိဳတင္မွတ္ယူခ်က္
 (presumptions ျပည္ပတြင္မည္မွ်အားေကာင္းသည္ကိုသိႏိုင္သည္။

ျမန္မာအစိုးရက “ရိုဟင္ဂ်ာ”မ်ားသည္ႏိုင္ငံသားမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း၊ခြ်င္းခ်က္အားျဖင့္၁၉၄၈ခုႏွစ္ မတိုင္မီကေရာက္ႏွင့္ေနသူမ်ားမွေမြးဖြား
ေသာသူမ်ား၏ေျမးမ်ိဳးဆက္ကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကန္ ့ ့သတ္၍ လက္ခံမည္ဟုအတိအလင္းေျပာထားသည္။ ေရွ  ့ႏွစ္တြင္ကုလသမဂၢအက
ူအညီျဖင့္ျပဳလုပ္မည့္သန္းေခါင္  စာရင္းေကာက္(nationwide census) လွ်င္ဤလူရွစ္သိန္းထည္းမွသံုးပံုတစ္ပံုသို  ့မဟုတ္ေလးပံုတစ္ပံု
ေလာက္ႏိုင္ငံမဲ့လူသားမ်ားအျဖစ္ေပၚထြက္လာႏိုင္ ေခ်ရိွေနသည္။

နယူးေယာက္၊ လန္ဒန္၊ ကိုင္ရို၊ ဒါကာ၊ ဘန္ေကာက္၊ ကြာလာလန္ပူ၊ ဂ်ာကာတာစေသာကမၻာ့ၿမိဳ  ့ႀကီးမ်ားတြင္ရိုဟင္ဂ်ာေတြဘက္ကဆႏၵျပသူ
ေတြထဲတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚဂ်ီဟတ္(ဘာသာေရးစစ္ပြဲ)လုပ္ရန္ၾကံဳး၀ါးေနသူေတြပါ သည္။ လူ ၂၀၀ ေက်ာ္ေသ၍ ၂၄၀ ဒဏ္ရာရေသာဘာလီက
ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္မႈBali Bombing - 2002 ကိုျပန္ၾကည့္လွ်င္ဤခ်ိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ိဳးကိုေလွ်ာ့တြက္မထားသင့္။  ထို ့ေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္
ဤအေရးကိုအမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးကိုေရရွည္ခ်ိမ္းေခ်ာက္ေနမည့္ျပႆနာတစ္ခု (A long-term national security threat) အျဖစ္သတ္မွတ္
ေၾကျငာ၍မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုခ်မွတ္ရန္လိုအပ္ေနသည္။

ဤျပင္ဆင္မႈထည္းတြင္ႏိုင္ငံတကာဘာသာေရးစစ္ပြဲခ်ိမ္းေခ်ာက္မႈ၊ဆင္ႏႊဲမႈမႈမ်ားကိုလက္ေတြ ့ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနေသာအေတြ ့
အၾကံဳရိွၿပီးသားႏိုင္ငံမ်ား (အစၥေရး၊ USA ၊ ရပ္ရွင္ဖက္ဒေရးရွင္း) ထံမွေလ့လာစရာရိွသည္မ်ားႀကိဳတင္ေလ့လာထားဘို ့လိုသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို ့ဘက္ကစလိုက္ေသာျပႆနာမဟုတ္ေသာ္လည္းေရွာင္လႊဲ၍မရေတာ့သည့္ အတြက္အျပည့္စံုဆံုးျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။

ဤမဟာဗ်ဴဟာတြင္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား (elements) ပါ၀င္သင့္ပါသည္။

(၁) ဤအေရးကိုအစိုးရတစ္ဦးတည္းကေဆာင္ရြက္ရမည့္၊ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည့္ - အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုုးရတစ္ခုတည္း၏ကိစၥ
အျဖစ္မသတ္မွတ္ဘဲ - (ဆိုလိုသည္မွာကာ/လံုအဖြဲ ့တစ္ခု တည္းကကိုင္တြယ္မေနဘဲ) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပ၍ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြရ
ယူထားဖို ့လိုမည္။ (with the approval/resolution of the legislative branch)

(၂) ထို ့မွ်သာမကျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးရိွလူထု၊လူတန္းစားအားလံုးကို တပ္လွန္ ့(mobilize) ကာတိုင္းျပည္လူထုပါ၀င္ႏိုင္ေသာက႑
ဖန္တီးေပးရမည္။ တုိင္းျပည္လူထုေထာက္ခံမႈရထားေသာissue တစ္ခုသည္ Public Relations aspect အလြန္ေကာင္းပါသည္။

(၃) ျပႆနာ၏၀န္မခံေသာမူလအရင္းခံျဖစ္ေသာတဘက္ႏိုင္ငံ၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရ လာေအာင္အဆံုးစြန္နည္းလမ္းမ်ားအထိအားကိုး၍
ေျဖရွင္းရဖို ့ျဖစ္လာေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္သည္။

အင္အားခ်င္းမတိမ္းမယိမ္းအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ၂ခုအၾကားမည့္သည့္ဘက္ကမွအေလွ်ာ့မေပးႏိုင္ ေသာျပႆနာတစ္ခုသည္အင္အားသံုးၾကသည္
အထိေရွးရႈသြားတတ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံကန္ ့ သတ္စစ္ပြဲတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္သည့္အဆံုးစြန္အလားအလာ (the extreme scenario of a limited
inter-state war) အထိကိုပါထည့္တြက္ထားရမည္။

(၄) ျပည္ေထာင္စုတ၀ွမ္းလံုးတြင္ရိွႏိုင္ငံသားျမန္မာမူဆလင္မ်ားအားယခုကိစၥကိုတရားမ၀င္လူ၀င္မႈျပႆနာအျဖစ္ႏွင့္သာျမင္ၾကဘို ့
(ဘာသာေရးႏွင့္မပါတ္သက္)လြပ္လပ္ေရးရခ်ိန္ကစ၍တည္ေဆာက္ရရိွထားၿပီးသားမိမိတို ့ႏွင့္အျခားဘာသာ၀င္တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ား
စည္း လံုးညီညြတ္ေနမႈ၊ ရင္းႏွီးၾကြမ္း၀င္ေနမႈမပ်က္စီးေရးကိုဦးစားေပးဘို ့-ကန္ ့ထားႏိုင္ေရး -

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ရိွၿပီးသားမူဆလင္ဘာသာ၀င္ကမန္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ရခိုင္မ်ားေသြးစည္းခ်စ္ၾကည္မႈ ယခင္ကထက္ပို၍ေဖၚေဆာင္ေရး-
သူတို ့အားဘဂၤလီမ်ားႏွင့္မွားယြင္းကာမတိုက္ခိုက္မိေရးအထူးသတိျပဳရန္။ (ေၾကာက္လန္ ့၍ထြက္ေျပးေသာအစၥလမ္ဘာသာ၀င္စစ္ေတြ
တကၠသိုလ္မွဆရာမေရနစ္ ေသဆံုးျခင္းအတြက္သူမ၏ရခိုင္တပည့္မ်ားက၀မ္းနည္းေၾကာင္းအခမ္းအနားတစ္ခုလုပ္သင့္သည္။)

(၅) ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ကုလသမဂၢမ်က္ႏွာစာရိုဟင္ဂ်ာအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၍ျပႆနာကိုပံုဖ်က္၍တင္ျပေနျခင္း (issue distortion) ကိုသံတမန္
ေရးရာ၊ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးမ်က္ႏွာစာမ်ားမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ တန္ျပန္ႏိုင္ေရး။ Anti-Islam မဟုတ္။anti-Bangali invasion
 ျဖစ္ေၾကာင္းကမၻာ့က အမွန္အတိုင္းက်ယ္ျပန္ ့စြာသိေအာင္နည္းလမ္းရိွသမွ်လုပ္ေဆာင္ရန္

(၆) မိမိဘက္ကအားနည္းခ်က္ႀကီးျဖစ္ေနေသာအစိုးရယႏၱယားအက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ယိုေပါက္ဟာေပါက္မ်ားကို
ဆက္လက္၍သီးမခံေတာ့ဘဲျပင္းျပင္းထန္ထန္ႏွိပ္ကြပ္ေရး -(Zero tolerance and stringent measures against corruptions and
 performance incompetence by officials)

အထူးသျဖင့္စစ္တပ္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ေပးေနျခင္းကိုရပ္ဆိုင္းရန္-စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္ ့ထုတ္ ထားေသာဧရိယာမ်ားတြင္ပင္စစ္တပ္ကို
အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၏အေထာက္အကူ (aid to civil power) သေဘာတရားျဖင့္သာက်င့္သံုးရန္။သို  ့မွသာအႀကီးစားလာဘ္စား
မႈႀကီး မ်ားကိုအဆံုးသပ္ႏိုင္လိမ့္မည္။

(၇) ႏိုင္ငံပိုင္နက္ေရျပင္တြင္ေရတပ္မေတာ္ (Navy) - ကုန္းေပၚတြင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (Border guard) ႏွင့္ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏
အေပ်ာ္ထမ္းတပ္(citizen volunteer corps) မ်ားဖြဲ ့စည္းေလ့က်င့္ေပး၍အသံုးျပဳရန္၊မရိွေသးသည့္တပ္ဖြဲ ့အမ်ိဳးအစားမ်ားဖြဲ ့စည္းေပးရန
္ျပည္သူလူထု ကိုယံုယံုၾကည္ၾကည္တာ၀န္အပ္ႏွင္းရန္ -

(၈) စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့တရားလြန္လူဦးေရတိုးပြားေနမႈကိုထိထိေရာက္ေရာက္ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္၊
မိသားတစ္စု လွ်င္သားသမီး ၂ေယာက္ႏံႈး (replacement rate)အစီအစဥ္ကိုတင္းတင္း ၾကပ္ၾကပ္အေကာင္အထည္ေဖၚရန္လူဦးေရတရား
လြန္တိုးပြားေစေသာမိသားစုပံုစံ(polygamy) ကိုျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းလက္မခံဘဲျပင္းျပင္းထန္ထန္တိုက္ဖ်က္ရန
္(demographic control)

ဤအခ်က္မေအာင္ျမင္လွ်င္ေနာက္အႏွစ္ ၂၀ အတြင္းရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ရခိုင္ေတြက်ိမ္းေသလူနည္းစုျဖစ္လာလိမ့္မည္။
လူဦးေရတိုးႏႈံးသည္ဂ်ီပီကိန္းစဥ္အရ (Geometrical progression) တိုးပြားသည္။

(၉) ဘဂၤလီမ်ားခိုး၀င္ေနမႈကိုျမန္မာႏိုင္ငံနည္းတူရင္ဆိုင္ေနရေသာအိႏၵိယႏိုင္ငံ၏လက္ေတြ  ့က်က် ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကိုေလ့လာ
အတုယူရန္။ဤအခ်က္ကိုလည္းမလစ္ဟင္းသင့္။ အိႏိၵယသို ့ေလ့ လာေရးအဖြဲ ့တစ္ဖြဲ ့ေစလႊတ္သင့္ပါသည္။ [အိႏိၵယကကာထားေသာ
ဘဂၤလားဒက္ရွ္နယ္စပ္ျခံစည္း ရိုးႏွင့္ျမန္မာကကာထားေသာနယ္စပ္ျခံစည္းရိုးခ်င္းႏိႈင္းၾကည့္ေသာအခါျမန္မာေတြကာထားေသာ
ျခံ စည္းရိုးမွာရယ္စရာ (joke) ျဖစ္ေနသည္။]

(၁၀) ေဒသခံလူထုမ်ား၏အၾကံဉာဏ္မ်ား၊ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္မ်ား (local public inputs such as suggestions and alerts)
 ကိုအေလးအနက္ထားလက္ခံစီစစ္၍အလွ်င္အျမန္ (fast track) ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို၀န္ထမ္းယႏၱယားလာဘ္စားမႈႏွိမ္နင္းျခင္းႏွင့္
အတူယွဥ္တြဲ၍က်င့္သံုးသင့္သည္။

(၁၁) အဆံုးသပ္အားျဖင့္လူကိုလူတံတိုင္းျဖင့္ကာဆီးထားရန္ျဖစ္သည္။ဤအခ်က္ကိုအစိုးရကမသိမဟုတ္။ အေကာင္အထည္ပင္စ၍ေဖၚ
ထားၿပီျဖစ္သည္ (န-တ-လ ရြာမ်ား)။ သို ့ေသာ္ဘ႑ာေရးအင္အား မလံုေလာက္ျခင္း၊ အျခားပို၍အေရးႀကီးေသာႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကိုသာ
အျမဲတမ္းဦးစားေပးေျဖရွင္းေနရျခင္းတို ့ေၾကာင့္ပစ္ထားသေလာက္နီးနီးျဖစ္ခဲ့ရသည္။ယခုအျခားကိစၥအားလံုးကိုေက်ာ္၍
ထိပ္တန္းဦးစားေပး၍ေဆာင္ရြက္ရန္။

(၁၂) ရခိုင္ေဒသရိွဘဂၤလီမ်ားကိုျမန္မာအစိုးရ၏ဆႏၵအတိုင္းတတိယႏိုင္ငံမ်ားသို ့ေျပာင္းေရႊ ့ေစေရးကိုUN ကလက္ရိွအေနအထား၌
မကူညီႏိုင္ေၾကာင္းသိထားရသည့္အတြက္စဥ္းစားစရာ ၂ ခ်က္ရိွလာသည္။

ပထမအခ်က္မွာလက္ရိွအေနအထားတြင္ UNHCRကမကူညီႏိုင္လွ်င္ကူညီရေတာ့မည့္အေနအထား ဆိုက္ေရာက္လာသည္အထိဖန္တီးေပး
ရမလား - ဟူေသာေမးခြန္း ႏွင့္ -ဒုတိယအခ်က္မွာ UNHCR မပါဘဲမိိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ဘာေတြလုပ္ႏိုင္သနည္းဆိုသည့္ေမးခြန္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယေမးခြန္းအတြက္ေပးလိုေသာအေျဖတစ္ခုမွာရခိုင္ျပည္နယ္ - အထူးသျဖင့္ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာတြင္စုခဲေနသည့္ဘဂၤလီမ်ား
ကိုျပည္ေထာင္စု၏ တိုင္းေဒသႀကီး (၇) ခုသို ့လူစုခြဲ၍ေရႊ  ့ေျပာင္းေစျခင္းျဖင့္သီးသန္ ့နယ္ေျမစိတ္ကူးယဥ္မႈကိုဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

- - - - - - - - - - - - - - - - - ထပ္ျဖည့္ရွင္းလင္းခ်က္ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(ဤအစီအစဥ္ကိုရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူတို ့အားတရား၀င္ေနရာခ်ထားေပးျခင္းဟုယူဆရန္မဟုတ္၊လတ္တေလာေမာင္ေတာေဒသတြင္သူတို ့သီးသန္ ့
သေဘာစုခဲေနျခင္းကိုဖ်က္သိမ္းရန္၊ သို ့မွသာ -
- (၁) ရခိုင္နာမည္ရိွၿမိဳ ့ရြာမ်ားရခိုင္မရိွေတာ့သည့္အျဖစ္ကိုရပ္တန္ ့ႏိုင္ကာေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြျပန္၍ေနရဲၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
- (၂) သံဆူးႀကိဳးတံတိုင္း၊ လူတံတို္င္းကာထားသည့္တိုင္မိမိဘက္ျခမ္းမွာသူတို ့လူခံရိွေနသေရြ  ့တနည္းနည္းျဖင့္ခိုး၀င္ႏိုင္ေသးသည္။
(မိမိ၏ "အတြင္းရန္"ျဖစ္ေသာလာဘ္စားမည့္၀န္ထမ္းစုကလည္းမည္မွ်ႏွိမ္နင္းသည္ျဖစ္ေစ-ဆက္လက္၍အမ်ိဳးသားအေရးကိုသစၥာေဖါက္
ေနဦးမည္။)
- (၃) တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္သူတို ့အတြက္ၿမိဳ  ့ရြာသစ္ထူေထာင္ေပးျခင္းမဟုတ္။ လူစီစစ္ေရး  (screening)အတြက္ေရရွည္ထိမ္းသိမ္းေရး
စခန္း (immigration detention center - IDC) မ်ား ေဆာက္၍ထားေပးရန္ျဖစ္သည္။
-(၄) IDC မ်ားသည္ေထာင္မဟုတ္သည့္အတြက္မိသားစုမ်ားကိုၿဖိဳခြဲခြင့္မရိွ၊ သို ့ေသာ္လူဦးေရထိမ္းခ်ဳပ္မႈအစီအစဥ္ကိုဤအဆင့္တြင္မွစတင္
၍ထိထိေရာက္ေရာက္က်င့္သံုးႏိုင္လိမ့္မည္။တိုင္းျပည္ ၏အတြင္းပိုင္းေဒသမ်ားသို ့ေနရာေရႊ ့ပစ္သည့္အတြက္ WFP, UNICEF စေသာ INGO
မ်ား၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပံုကိုလည္းနယ္စပ္ေဒသမွာထက္ပို၍ထိထိေရာက္ေရာက္ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္မည္။
- (၅)ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈကိုဖ်က္သိမ္းရာတြင္ဤေနရာေရႊ ့ပစ္သည့္နည္းကိုမလႊဲမေရွာင္သာက်င့္သံုးခဲ့ေသာသမိုင္းသက္ေသရိွသည္။
အေနာက္ဘက္လြန္မင္းမဟာဓမၼရာဇာဓိပတိ သည္ငဇင္ကာေခၚဖိလစ္ဒီဘရစ္တိုအားသုတ္သင္ၿပီးေနာက္သူ ့ေနာက္ လိုက္ေပၚတူဂီစစ္သား
မိသားစုမ်ားကိုသံလွ်င္ေဒသမွ ေရႊဘို၏အထက္ကအျမင့္ငါးၿမိဳ  ့တြင္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပး ခဲ့သည္။သူတို ့၏ဘရင္ဂ်ီဘာသာကိုလည္း
လြပ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- အျပစ္ကင္းေသာသာမန္ဘဂၤလီမ်ားႏွင့္အျပစ္ရိွေသာလူဆိုးမ်ားကိုျပႆနာအသစ္မ်ားထပ္ မျဖစ္ခင္အခ်ိန္မွီစီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ႀကိဳတင္ေဖၚထုတ
္၍ခြဲျခားထားရန္(ဥပမာသကၤန္း၀တ္ေယာင္ေဆာင္ေသာဘဂၤလီမ်ား)

-       ခေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားကိုပ်ိဳးေထာင္ေပးမည့္ျပည္တြင္းျမန္မာမူဆလင္ sponsor မ်ားရွာေဖြေပးျခင္း
-      
ျပည္ပsponsors မ်ားရႏိုင္ရန္OISအစၥလမ္ႏိုင္ငံမ်ားအကူအညီရယူ၍ရွာေဖြျခင္းႏိုင္ငံသားျပဳေပးႏိုင္ မည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္စံုသူမ်ားကို
ႏိုင္ငံသားျပဳေပး၍ က်န္လူမ်ားႏွင့္အျမန္ခြဲထုတ္ရန္ -()()(()

“ကုလားအေရးကို ဓါးမေသြးေလာက္” ဟုမ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာစာဆိုေတာ္ႀကီးသခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းကေလးခ်ိဳးႀကီးတစ္ပုဒ္ထည္းတြင္ထည့္သြင္းစပ္
ဆိုခဲ့ဘူးသည္။အဘိုးတို ့ေခတ္မ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ပါ။ တံတားေအာက္တြင္ေရေတြအမ်ားႀကီးစီးဆင္းသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ 

ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီမ်ားခိုး၀င္ေနမႈသည္လက္ရံုးရည္ႏွင့္ေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥမဟုတ္ဟုမဆိုလိုေသာ္လည္းလက္ရံုးရည္ထက္ႏွစ္လံုးရည္ကို
ပို၍အသံုးခ်တတ္မွကိစၥျပတ္မည့္သေဘာရိွသည္။

ဤျပႆနာသည္အေနာက္အေျခစိုက္ရိုဟင္ဂ်ာအဖြဲ ့အစည္းေတြကပံုေဖၚ ေနသလို(ဗုဒၶဘာသာ)လူမ်ားစုႏွင့္(မူဆလင္)လူနည္းစုျပႆနာ
မဟုတ္။ တရားမ၀င္လူ၀င္မႈျပႆနာသာျဖစ္သည္။

ယခုအဆင့္အထိျမန္မာအစိုးရသစ္ဘက္ကအမွားအယြင္းႀကီးႀကီးမားမားမရိွ။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္လြပ္လပ္ေရးေခတ္ဦးမွစ၍ယခင္အစိုးရအ
ဆက္ဆက္ ကၿပီးျပတ္ေအာင္မေျဖရွင္းဘဲခ်န္ထားရစ္ေသာျပႆနာေပါင္းေသာင္းေခ်ာက္ ေထာင္ထည္းမွတစ္ခုကိုရင္ဆိုင္ရျခင္းသာျဖစ္သည္။

အျခားျပႆနာမ်ားႏွင့္မတူသည္မွာအျခားျပႆနာမ်ားသည္အခ်ိန္၏တိုက္စားမႈေၾကာင့္သူ ့အလိုလိုအထိုက္အေလွ်ာက္ေသးငယ္သြားတတ္
ၾကေသာ္လည္းယခုျပႆနာကားအခ်ိန္ၾကာေလပို၍ႀကီးလာေလေလသာျဖစ္လိမ့္မည္။

တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ားအၾကားျပည္တြင္းစစ္ကိုဇြဲေကာင္းေကာင္းႏွင့္သဲႀကီးမဲႀကီးတိုက္ေနၿပီးဂ်ီဟတ္ေတြႏွင့္ရင္ဆိုင္ရာ၌ေျပာ့စိစိျဖစ္
ေနလွ်င္ျပည္သူေတြေဒါသူပုန္ထကုန္ၾကလိမ့္မည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္http://wwwburmaherald.blogspot.ca/2012/07/blog-post.html

သမၼတၾကီးေျပာတဲ ့စကား ခ်က္ခ်င္းရုပ္သိမ္းေပးပါတဲ ့လား-ဒီစကားမ်ိဳးၾကားဖူးတယ္--

တေန ့က -RFA-မွ အသံလႊင့္သည္ကို ၾကားလိုက္သည္ ။ ARU-ဆိုေသာ အဖြဲ ့မွ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ၀ါကာအူဒင္ႏွင့္ နဳရုလမ္တို ့
ပူးေပါင္းလက္မွတ္ထိုးျပီး ထုတ္ျပန္ေသာစာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္ ။ အေမရိကျပည္ေထာင္စုမွာ အေျခစိုက္သည္ဟု ေျပာေသာ
သူတို ့အဖြဲ ့က မည္မွ်ပင္ ျမန္မာနိဳင္ငံအေရးအတြက္ အဓိက အေရးပါေလသနည္း ။ မည္သူမဆို အဖြဲ ့ဖြဲ ့၍ ရေသာနိဳင္ငံမွာ
စကားလုပ္၍ ေျပာစရာ အေၾကာင္းမရွိ ။ ေျပာစရာရွိလာသည္မွာ သူတို ့ေတြ အတင့္ရဲလာျပီး ေျပာဆိုဆက္ဆံလာျခင္းျဖစ္သည္ ။
ထို ့ေၾကာင့္ သူတို ့အဖြဲ ့မွ လက္မွတ္ထိုးကာ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္ဟု ဆိုေသာ သူတုိ ့ႏွစ္ဦးက မည္ကဲ ့သို ့ အေရးပါသနည္း၊
ဘာမွ်ဂရုစိုက္စရာ မလိုေသာ အၾကံအဖန္သမားေတြသာျဖစ္သည္။ သူတို ့မွာ ဘဂၤလီမြတ္ဆလင္လူမ်ိဳးေတြကို အေၾကာင္းျပဳျပီး
မြတ္ဆလင္မ်ားနိဳင္ငံမွ ေဒၚလာမ်ားေတာင္းစားကာ အၾကံအဖန္ရွာေနသူမ်ားသာျဖစ္သည္။
ျမန္မာနိဳင္ငံသမၼတက ေျပာဆိုထားျပီးေသာ္လည္း ယင္းစကားကို ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည္ဆိုေတာ့
သူတို ့က ဘာေကာင္ေတြလဲလို ့သာ ေျပာရေတာ့မည္ ။ ယင္းသို ့ေတာင္းဆိုမွသာ သူတို ့အဖို ့ ေရွ့ကို
အေၾကာင္းျပ လုပ္စားရန္ အၾကံအဖန္ အကြက္အကြင္းေတြ က်န္ေနေသးမည္ျဖစ္သည္ ။ အရိုးအရင္းမ်ားထဲမွ မစို ့မပို ့ေလးမ်ားကိုလည္း ျမန္မာနိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစစ္စစ္ေတြက သူတို ့ မ်ိဳရကိုက္ရ
ဆို ့ရရွာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သမိုင္းလိမ္ဘဂၤလီမြတ္ဆလင္ ကုလားေတြ တခုခု ေျပာတိုင္း သေဘာက် လုပ္ေပးၾကသည္ ။
သူတို ့သည္လည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ ေျပာဆိုထားေသာ စကားမွာ
ျမန္မာနိဳင္ငံသားဆိုင္ရာ ဥပေဒအခ်က္အလက္ထဲမွ ေျပာဆိုေသာ ေဘာင္၀င္သည့္ စကားျဖစ္သည္ကို
နားလည္ၾကသည့္သူမ်ားျဖစ္သည္ ။ သို ့ေသာ္လည္း မည္သူေသေသ ငေတမာရင္ ျပီးေရာဆိုေသာ အၾကံျဖင့္ ဘနဖူးကို
သိုက္တူးေနၾကရာ ဘဂၤလီမြတ္ဆလင္ကုလားေတြကလည္း ေပးေကာင္းတုန္း ေက်ြးေကာင္းတုန္း ။
စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံထဲမွ မည္သည့္၀န္ၾကီး႒ါနကိုမွ် သတင္းအတည္ျပဳခ်က္ မယူဘဲ ထုတ္လႊင့္ေပးေနျခင္းကို အစိုးရမွ
တားဆီးကန္ ့ကြက္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ အိႏိၵယနိဳင္ငံ နယူးေဒလီျမိဳ ့ရွိ -ေအာလ္ အိႏိၵယ ျမန္မာပိုင္းေရဒီယို အစီအစဥ္အား
န၀တ-နအဖ လက္ထက္တြင္ ဒီိမိုကေရစီအေရးအခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အသံလႊင့္ျခင္းကို ႏွစ္နိဳင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကို ဦးစားေပးကာ
တားျမစ္ပိတ္ပင္နိဳင္ခဲ ့သည္ ။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးနဳ၏ သမီး ေဒၚသန္းသန္းနဳႏွင့္
ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးေအာင္ျငိမ္းတို ့က ယင္းအစီအစဥ္မွာ အသံလႊင့္ခဲ ့သူျဖစ္ရာ ၄င္းကိစၥကို အသိဆံုးျဖစ္သည္ ။
ဒီမိုကေရစီအထြန္းကားဆံုးနိဳင္ငံတြင္ အသံလႊင့္ရာကိုပင္ ႏွစ္နိဳင္ငံသံခင္းတမန္ခင္းကို ဦးစားေပးျပီး
တားျမစ္ပိတ္ပင္ကန္ ့သတ္ထားၾကရျခင္းျဖစ္သည္ ။ ယခုလည္း အဓိပၸါယ္မရွိေသာ အသံလႊင့္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏
တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမွဳကို ထိခိုက္ေႏွာင့္ယွက္ ေနသူမ်ားအား တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ေနျခင္း အေပၚ တားျမစ္ကန္ ့သတ္ရမည္ျဖစ္သည္ ။
သို ့မဟုတ္က စာကေလးတေစာင္ေပးလိုက္ျပီး အားမနာ ပါးမနာ ေျပာဆိုလာလိုက္သည္ကို ထိုင္၍
ၾကည့္ေနရသည္မွာ ျမန္မာနိဳင္ငံသားမ်ားအဖို ့ မခံမရပ္နိဳင္ျဖစ္ရသည္ ။ အသံလႊင့္႒ာနမ်ားက သူမ်ားမွာ
ထမင္းတလုပ္စားရေရးအတြက္ မ်က္နွာခ်ိဳေသြးေနရသည္ကို ၾကည့္ရသည္မွာ မသက္သာလွေပ ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ
ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ သူမ်ားသည္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးသာျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမဟုတ္ ၊ ေရလမ္းကတဆင့္
ခိုး၀င္လာေသာ သူမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုလိုက္သည္ကို ခ်က္ခ်င္းရုပ္သိ္မ္းပါဟု ေတာင္းဆိုသည္မွာ ယခုတၾကိမ္တည္း
မဟုတ္ ။ ယခင္ကလည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ယင္းအခ်ိန္က ဒုဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဘဘ ဦးတင္ဦးက
ဘဂၤလီမြတ္ဆလင္ေတြက ခိုး၀င္လာသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာခဲ ့ရာ ဘဘဦးတင္ဦးကို ေတာင္းပန္ခိုင္းသူမွာလည္း
၀ါကာအူဒင္ျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာနိဳင္ငံသားဥပေဒျဖစ္မွဳ ဆိုင္္ရာ ဥပေဒအတိုင္း ေျပာသည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္
ဘဘဦးတင္ဦးတို ့ကို ဤမွ်အထိ အားမနာေစာ္ကားေမာ္ကား ေျပာသည့္ သူတို ့ကို အေရးယူရန္ လိုေနျပီ ။ တဖက္က
ဘဘဦးတင္ဦးကို ဒူးေထာက္ေတာင္းပန္ခိုင္းေနျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုမူ ကုလားေတြက
အေမလို ့ေခၚျပီးငိုျပေနေသးသည္ ။ စက္တင္ဘာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ
နယူးေယာက္ျမိဳ ့သို ့ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ရာ သမိုင္းလိမ္ ဘ၈ၤလီမြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္ ၀ါကာအူဒင္တို ့
ငိုျပရန္ ေဒၚစုအနားမကပ္နိဳင္ေအာင္ ျမန္မာနိဳင္ငံ အစိုးရမွ ၾကပ္တည္းစြာ ေဆာင္ရြက္ထားဖို ့လိုအပ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း

အသိေပးလိုက္ရပါသည္ ။

ေအာင္သာနီ

ကပၸတိန္သာစိန္မွ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္တြင္တင္သြင္းေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး

ေပးပို႕ေသာကိုေအာင္ခိုင္ျမင့္အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ ့နယ္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ ကပၸတိန္သာစိန္မွ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္တြင္တင္သြင္းေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးမ်ားကို အဆိုတင္သြင္းသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား

၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ဂါရ၀ျပဳ ပံုမ်ား

Click here to see 65 phothos

လမ္းခုလတ္တြင္ က်ဆံုးခဲ့ရရွာျပီဟု ဆိုသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဇနီး ေဒၚခင္ၾကည္ ၏ အမွာစကား

Popular Myanmar News Journal(၁၉၄၇ ခု၊ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ဟံသာ၀တီ သတင္းစာ)