Tuesday, November 13, 2012

ကုလားဟူေသာေဝါဟာရသည္ခ်ိဳးႏိွမ္ေခၚသည့္အသုးံ ေလာ

PDF file here

လက္တြဲေခၚယူေဖးမကူ

ကုလားလို ့ ေခၚရျခင္း အေၾကာင္း

PDF file here

ကုလားဟူေသာေဝါဟာရသည္ခ်ိဳးႏိွမ္ေခၚသည့္အသုးံ ေလာ

ေဇာ္ေထြးေမာင္
ယခုတေလာ ကုလားဟူေသာေဝါဟာရသည္ ခ်ိဳးႏိွမ္ေခၚသည့္ အသံုးဟုတ္မဟုတ္ေဆြးေႏြးျငင္း
ခံုေနၾကသည္ကိုဖတ္ရပါသည္။ ၎တို႕ဖာသာ၎တို႕ "ရုိဟင္ညာ" ဟုသမုတ္ထားသူမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္
တဦးျဖစ္သည့္ ဝါကာအူဒင္က ကုလားဟူေသာေဝါဟာရသည္ ခ်ိဳးႏိွမ္ေခၚသည့္ အသံုး ျဖစ္ပါသည္၊
ျမန္မာမ်ားက အိႏိၵယတိုက္ငယ္ေဒသမွ လာေသာသူမ်ားကို "ငမဲ"ဟု႐ႈံ႕ခ်ေခၚၾကပါသည္ဟု ကမၻာပတ္ၿပီး
ေလွ်ာက္ေအာ္ေနပါ၏။ ဝါကာအူဒင္သည္ ျမန္မာစကား ႏွင့္စာကို ေကာင္းစြာတတ္သူမဟုတ္ေၾကာင္း
ထိုသူ၏ ေရဒီယို အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို နားေထာင္ဖူးသူတိုင္း သိၾကပါလိမ့္မည္။
အဆိုပါစကားလံုးအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပံုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စာေရးသူသည္ ျမန္မာစာေပပါအသံုးမ်ား၊
ထင္ရွားသည့္ ျမန္မာပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ထင္ရွားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏သံုးစြဲပံုမ်ားႏွင့္
ပညာရွင္မဟုတ္ေသာ သာမန္လူမ်ားထံမွရေသာ ၾကားဖူးနားဝ ပါးစပ္ရာဇ၀င္မ်ားကို အေျခခံကိုးကားၿပီး
လြဲမွားစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈျဖင့္ ေရးသားထားသည္မ်ား၏ ျခားနားခ်က္မ်ားကို "ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း
မုန္႔တီဟင္းကဲ့သို႕" ဆိုေသာ ဦးပုည၏စကားအတိုင္း ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေထာက္ျပပါမည္။
ျမန္မာပညာရွင္မ်ား၏အယူအဆ
ယူဆခ်က္ (၁)
ကုလားဟူေသာစကားသည္ ကုလဟူေသာ ပါဠိစကားမွ ဆင္းသက္လာေၾကာင္းအယူအဆတရပ္ ရွိၿပီး
ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ိဳးအႏြယ္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ကုလပုတၱ ျမင့္ျမတ္ေသာအမ်ိဳးအႏြယ္မွ ဆင္းသက္
လာေသာ သား၊ အမ်ိဳးေကာင္းသား ဟုဆိုလိုသည္။ ေရွးဦး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မြန္၊ဗမာ၊ရခိုင္၊
ရွမ္း၊ကရင္ စသည့္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားက အိႏိၵယတိုက္ငယ္မွ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား ဤအေခၚအေ၀ၚအားျဖင့္
ၿခီးေျမႇာက္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ပင္ အိႏိၵယတိုင္းသား တဦးျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ ေပတည္း။
အေထာက္အထားမ်ား၊
၁၊ ျမန္မာစာအဖြဲ႔၊ ျမန္မာအဘိဓာန္၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၉၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၉
ကုလား /kla;/ n 1 အိႏိၵယတိုက္ငယ္ေဒသမွ လာေသာသူမ်ား။ 2 သာမန္အားျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဖက္ရွိ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ လာေသာသူမ်ား။ 3 စကၠဴဖဲတြင္ ဂ်က္၊ကြင္း၊ကင္း
ဖဲခ်ပ္ကိုေခၚေသာစကား န၀ိ- ႏိုင္ငံျခားမွလာေသာ။ ႏိုင္ငံျခားမွျဖစ္ေသာ။ [ပါ၊ကုလ]
၂။ ဦး၀န္၊ တကၠသိုလ္ျမန္မာ အဘိဓာန္၊ အပိုင္း(၁)၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၅၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂။
ကုလား နံ ၁။ အိႏိၵယႏိုင္ငံသားမ်ား ၂။ သာမန္အားျဖင့္ကား ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဖက္ေဒသမ်ားမွ လာသူမ်ား----
နံ၀ိ ႏိုင္ငံျခားမွျဖစ္ေသာ။ ႏိုင္ငံျခားမွလာေသာ။ [မြန္၊ဂလာ။ ပါ၊ကုလ]
၃။ ဦးဟုတ္စိန္၊ ပါဠိျမန္မာအဘိဓာန္၊ ဒုတိယပိုင္း၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၅၆၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂၉ ။
ကုလ [ကုလ] (န) အမ်ိဳး။ ျမတ္ေသာအမ်ိဳး။ အိမ္။ မိဘအိမ္။ အလုပ္အေကၽြး ဒါယကာ။
ယူဆခ်က္ (၂)
ဒုတိယအယူအဆအေနျဖင့္ ကုလားဟူေသာေ၀ါဟာရသည္ မြန္စကား ဂိုလ (ရႊံ႕ျဖင့္လုပ္ေသာအိမ္၊
ေျမျဖင့္လုပ္ေသာအိမ္တြင္ေနသူမ်ား) မွဆင္းသက္လာေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အေထာက္အထား၊
မြန္ဘာသာျဖင့္ေရးထိုးသည့္ ကလ်ာဏီေက်ာက္စာ၊ ေအဒီ ၁၄ ရာစု၊ ပဲခူး။
ယူဆခ်က္ (၃)
တတိယအယူအဆအေနျဖင့္ ကုလားဟူေသာစကားလံုးသည္ ကိုလား (Cola/Chola) ဟူေသာ
ေ၀ါဟာရမ်ားမွ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာသည္။
အေထာက္အထား၊
Myanmar-English Dictionary, Department of the Myanmar Language Commision, Ministry of
Education, Union of Myanmar, "A History of the Myanmar Alphabet, p.iv.
“အိႏိၵယႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ ေမာရိယ (Maurya) မင္းဆက္ပ်က္သုဥ္းၿပီးေနာက္ အႏၶရ (Andhra)
မင္းဆက္ေပၚထြန္းလာခဲ့သ ည္။ ထို႔ေနာက္ ပလႅဝါ (Pallava), ကဒမၺ (Kadamba), ကလုက် (Calukya),
ရပ္စၾတကုတ (Rashtrakuta) ႏွင့္ ကိုလား (Cola) ကဲ့သို႔ေသာ မင္းဆက္မ်ား ဆက္လက္ေပၚ ထြန္းခဲ့
သည္။ အဆိုပါမင္းဆက္မ်ားထီးနန္းစိုးစံစဥ္ကာလအတြင္း ျဗဟၼီအကၡရာစာေပ (Brahmi) ထြန္းကားလာ
ခ့ျဲပီး အေနာက္ပိုင္းတငြ ္ ပတ္ခ်ီမီ (Pacchimi) အေရးအသား၊ အလယ္ပိုင္းတြင္ မဓယပါရာဒက္ရ္ွ
(Madhya Pradesh) အေရးအသား၊ ေတာင္ပိုင္းတြင္ တယ္လဂူ (Telugu), ကနာတီ (Kanati), ကဝိသံုး
ဂရႏၲ (academic Grantha) ႏွင့္ ကဒမၺ (Kadamba), ကလုက် (Calukya) , ရပ္စၾတကုတ (Rashtrakuta)
တို႔ပါ၀င္ေသာ တမီလ္ Tamil စသည့္ စာေပအေရးအသားတို႔ ထြန္းကားလာခဲ့သည္။ ျဗဟၼီစာေပမွ
ဆင္းသက္လာေသာ ၎စာေပ အေရး အသားတို႔သည္ အိႏိၵယမွ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ
မ်ားႏွင့္အတူ ေအဒီတစ္ရာစုမွ ရွစ္ရာစု အတြင္း တိဗက္၊ သီရိလကၤာ၊ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားျပီး ၎ေဒသမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားဘာသာ စာေပအေရးအသားတို႔ကို
ဖံ႔ျြဖိဳးတိုး တက္ေစရန္ ကူညီေပးခဲ့သ ည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသို႔ အိႏိၵယေတာင္ပိုင္းသားမ်ား ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ အိႏိၵယစာေပ၊ယဥ္ေက်းမႈ
တို႔ကို တပါတည္းယူေဆာင္ကာ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွစတင္၍ ေဒသခံမ်ားမွ ၎တို႔အား ကိုလား (Cola
/Chola လူမ်ိဳးမ်ားဟု ေခၚဆိုခ့ဲၾကဟန္ရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎အေခၚအေ၀ၚသည္ မြန္တို႔၏မူလအသုံး
အႏႈန္းျဖစ္ေသာ ဂိုလ/ဂလာ၊ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ကိုလား/ ကူလား ႏွင့္ ဗမာလူမ်ိဳးတို႔ေခၚေ၀ၚၾကသည့္
ကုလား စသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္မႈရွိႏုိင္ပါသည္။
စာေရးသူထုတ္ႏုတ္တင္ျပခဲ့သ ည့္ စာေပမ်ားအရ ကုလားဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ပါဠိစကား ကုလ
မွဆင္းသက္လာျခင္း (သို႔) အိႏိၵယေတာင္ပိုင္းရွိ ကိုလား (Cola/Chola) မင္းဆက္ ဟူေသာစကားႏွင့္
ဆက္စပ္မႈရွိျခင္း (သို႔) ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိျပီး မြန္တို႔က ဂိုလာ/ဂလာ ဟုေမြးစားယူကာ
ဗမာမ်ားထံတြင္ ကုလားဟု အသံထြက္ေျပာင္းသြားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အယူ
အဆ အားလံုးတြင္ ကုလားဟူေသာေ၀ါဟာရသည္ အဖ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္
မႈမ်ိဳး (၀ါ) ခ်ိဳးႏွိမ္သည့္ သေဘာဆန္ေသာအဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈမ်ိဳး လံုး၀မရွိခဲ့ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလွ်က္
ရွိသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ယင္းအသံုးအႏႈန္းကို ဧကူနျခင္းကင္းၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ေရးသား သံုးႏႈန္းႏိုင္
သည္သာမက ၎အသံုးအႏႈန္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အဓိပၸါယ္မ်ိဳးပါ သက္ေရာက္ ေစေၾကာင္း
ေတြ႕ရွိိွႏိုင္ပါသည္။
ကုလားဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ေရွးေဟာင္းစကားအေခၚအေ၀ၚတခုျဖစ္ပါသည္။ ပုဂံေခတ္ေက်ာက္
စာမ်ား (ေအဒီ၁၂ရာစု-ေအဒီ ၁၄ရာစု)တြင္ ကုလားဟူေသာ စကားလံုးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုလားကေျခ
သည္၊ ကုလားပသာသည္ စသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။
အိႏိၵယဗိသုကာပံုစံျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေစတီပုထိုးမ်ားကိုပင္လွ်င္ ကုလားေက်ာင္းဟုေခၚေ၀ၚ
ၾကသည္။ အကယ္၍ ကုလားဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ေခၚတြင္ခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္(သို႔)အရာ၀ထၳဳအား
ဂုဏ္သေရညိွဳးႏြမ္းေစခဲ့လွ်င္ (၀ါ) ခ်ဳိ းႏိွမ္သည့္ သေဘာဆန္ေသာအဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈမ်ိဳးရိွႏိုင္ခ့ဲလွ်င္
ျမန္မာတို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔အျမတ္တႏိုးကိုးကြယ္ရာ ေစတီပုထိုးမ်ားကို ကုလားအမည္ေရွ႕မွထည့္၍
ေခၚဆိုလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။
ပုဂံမင္းဆက္မွ အေလာင္းစည္သူမင္းၾကီး၏သားေတာ္ နရသူမင္းအား ရာဇ၀င္ဆရာတို႔က ကုလားက်မင္း
ဟုေခၚဆိုၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုမင္းအား အိႏိၵယလူမ်ိဳးတို႔က လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ကုလားဟူေသာေ၀ါဟာရသည္ သိမ္ဖ်င္းနိမ့္ က်ေသာ အသံုးအႏႈန္း တခု
ျဖစ္ခ့လဲ ွ်င္ (၀ါ) ခ်ဳိ းႏိွမ္သည့္ သေဘာဆန္ေသာ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္မႈ မ်ိဳးရိွႏိုင္ခ့ဲလွ်င္ ထိုေခတ္ အခါက
သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္အား မည္သူတဦးကမွ် ထိုကဲ့သို႔ေသာ အမည္ျဖင့္ အမွတ္သညာျပဳရဲလိမ့္မည္
မဟုတ္ေခ်။(ႏိႈင္းယွဥ္ရန္-ပုဂံေခတ္ နရသီဟပေတ့မင္းအား ရာဇ၀င္တြင္ တရုတ္ေျပးမင္းဟုေဖာ္ျပထား
သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၎ဘုရင္သည္ ေအဒီ၁၂၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ကူဗလိုင္ခန္၏ တရုတ္တပ္မ်ား
၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္သျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။)
ျမန္မာရာဇ၀င္ဆရာမ်ားထဲတြင္ အထင္ရွားဆံုး ရာဇ၀င္က်မ္းသံုးေစာင္ကို ေညာင္ရမ္းေခတ္ (ဒုတိယ
အင္း၀မင္းဆက္) အတငြ ္း ေရးသားျပဳစုခဲ့သူူ၏အမည္မွာ ဦးကုလား ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ကုလား
ဟူေသာ အမည္သည္ ေအာက္တန္းက်သည့္ အမည္နာမတစ္ခုျဖစ္ေနခဲ့ပါလွ်င္(သို႔) ခ်ိဳးႏွိမ္သည့္
သေဘာဆန္ေသာ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္မႈမ်ိဳးရွိႏိုင္ခဲ့လွ်င္ အလြန္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္
ထိုရာဇ၀င္ဆရာသည္ ၎၏အမည္အားေျပာင္းလဲပစ္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။
ေရွးေခတ္အခါက ရခိုင္၊ဗမာ၊မြန္ ဘုရင္မ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ ဗုဒၶ၏မ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္သည့္ သက်
သာကီ၀င္ မ်ိဳးရိုးမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။အထက္ပါအခ်က္
အရ ထိုဘုရင္မ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ အိႏိၵယတိုင္းသားမ်ိဳးဆက္မ်ားအျဖစ္ ယံုၾကည္ခဲ့ေၾကာင္း
သိရွိႏိုင္သည္။ အဆိုပါအခ်င္းအရာမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အိႏိၵယတိုက္ငယ္မွ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
၍ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္း(သို႔) လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ား ျမန္မာမ်ား၌၎၊ အျခားတိုင္းရင္းသား
မ်ားတငြ ္၎ မရိွခ့ဲေ ၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာဘာသာစကားတြင္ တစံုတခုကို ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖင့္ ေရွ႕မွျဖစ္ေစ၊ေနာက္မွျဖစ္ေစ
ေပါင္းစပ္၍ အမည္သစ္ဖန္တီးကာ ထိုအရာသည္ မူလဘူတႏိုင္ငံျခားမွျဖစ္ေၾကာင္း(သို႔) ႏိုင္ငံျခားမွ
၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း(သို႔) ျမန္မာျပည္၏ အေနာက္ဖက္ရွိတိုင္းျပည္မ်ားမွျဖစ္ေၾကာင္းကို အလြယ္တကူ
သိရွိႏိုင္ရန္ ေခၚဆိုေလ့ရွိသည္။
ဥပမာမ်ား။
(၁) ေရွ႕တြင္ကုလားထည့္သြင္းေခၚဆိုသည့္ နာမ္မ်ား။
ကုလားစပါး (ဂ်ံဳ)၊ ကုလားတည္ (သရက္သီးကုလားတည္၊ မရမ္းသီးကုလားတည္)၊ ကုလားထိုင္၊ ကုလားပဲ၊
ကုလားျဖဴ၊ ကုလားနံနံ။
(၂) ေနာက္တြင္ ကုလားထည့္သြင္းေခၚဆိုသည့္ နာမ္မ်ား။
ဆိတ္ကုလား (သိုး)၊ (မွတ္ခ်က္၊ ဆိတ္ ကို ဆိတ္ျမန္မာ၊ သိုး ကို ဆိတ္ကုလား ဟုေခၚေၾကာင္း ဆရာေတာ္
ဦးဩဘာသ ၏ မဟာဇနကၠ ဇာတ္ေတာ္ႀကီးတြင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။)၊ ဒံုးကုလား (ယာဥ္ေထာက္ဂ်က္)၊
ငွက္ကုလား၊ ဗြတ္ကုလား၊ ေက်းကုလား။
ခိုင္မာသည့္စာေပမ်ားတြင္ကုလားဟူေသာအသံုးအနုန္းအား သးုံ စဲြပုံ ဥပမာမ်ား။
(1) ေယာအတြင္း၀န္ဦးဖိုးလိႈင္-ဥတုေဘာဇနသဂၤဟက်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ-၈၉
[အေနာက္ျပည္သားမ်ားကို ျမန္မာတို႔က ကုလားေခၚသည္]
(2) ပုဂံ၀န္ေထာက္မင္းဦးတင္-ျမန္မာမင္းမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစာတမ္း၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၃၁ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ
၃၃-၃၅ [ကုလားမ်ိဳး ၆၀ ရွိေၾကာင္းကို…….]
(3) အေရးေတာ္ပံုငါးေစာင္တြဲ-သုဓမၼ၀တီပံုႏွိပ္တိုက္၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၂၀ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၅၆
[ကုလားပန္းေသးျမိဳ႕သားမ်ား……]
(4) မန္လည္ဆရာေတာ္-မဟာသုတကာရီ မာဃေဒ၀လကၤာသစ္၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၀၄ ခုႏွစ္
(ျပန္လည္ပံုႏွိပ္ျခင္း ၁၉၃၈ခုႏွစ္)၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၇
[ကုလားပသီ ဘရင္ဂ်ီက………..]
(5) ေတာ္စိန္ခို- လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္း၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၁၅ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၉
[သူပုန္ကုလား အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးတို႔ကို…]
(6) က်ည္းကန္ရွင္ၾကီး- အမရပူရသို႔ေပး ေမတၱာစာ၊ ၁၈ရာစုအတြင္း ရန္ကုန္သို႔အလည္အပတ္
လာေရာက္စဥ္ ေရးစပ္ခ့သဲ ည္။
[အာရမဏီ ဘရင္ဂ်ီ၊ ကပၸလီခလာသီ၊ ေဇာ္ဂ်ီကလယ္၊ ကုလားႏြယ္တိုင္းမသိ၊ ထုပတိႏွင့္………]
ထင္ရွားသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကုလားဟူေသာအသံုးအနုန္းအား သးုံ စြဲပံုဥပမာမ်ား။
(1) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း။
၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၃ရက္ေန႔၊ လုပ္ၾကံျခင္းမခံရခင္ ၆ရက္အလိုတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ေနာက္ဆုံးေျပာၾကားခ့ဲ့ေ သာ မိန္႔ခြန္းတြင္္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လက္ဖြာမႈမ်ား၊ျဖဳန္းတီးမႈမ်ားကို
ေထာက္ျပသြားျပီး အဆိုပါစရိုက္မ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရရွိျပီးေနာက္ ျပည္ပမွတင္သြင္းကုန္
အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်သင့္သည္ဟု ေျပာၾကားသည့္ေနရာတြင္ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းအား
ဤသို႔သုံးစဲြခ့ဲသည္။
“ဆီကို ကုလားျပည္က ၀ယ္ရတယ္။”
အကယ္၍ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ တစံုတရာအား ထိခိုက္ေစသည့္ ဆိုးရြားေသာအဓိပၸါယ္
သက္ေရာက္မႈမ်ိဳး ရိွေနခ့ဲလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေနျဖင့္ အဆိုပါစကားလုံးအား သူ၏မိန္႔ခြန္းအတြင္း
ထည့္သြင္းေျပာၾကားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။
(2) ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု။
Burma under the Japanese အမည္ျဖင့္ J. S. Furnival ဘာသာျပန္ဆိုခဲ့သည့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏
ငါးႏွစ္ရာသီ ဗမာျပည္ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၇ တြင္-
“ကန္ထရိုက္တာကုလားသည္ သူ၏အလုပ္ကို ဆက္မလုပ္ေတာ့ဘဲ မႏၱေလးမွ
ထြက္ေျပးျခင္းျဖစ္ေလသည္။”
စာမ်က္ႏွာ ၂၀၅ တြင္-
“အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစီရင္မႈအဖ႔ဲြ (preparatory Committee) ကိုဖ႔ဲြျပီး၍ တလေလာက္ရိွေသာအခါ တေန႔သ၌
လကၡဏာဖတ္တတ္ေသာ ကုလားနာမည္ၾကီးတဦးကို သူ၏ရံုးခန္းအတြင္း၌ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္
ေခၚ၍ (သူသည္ ေခ်ာင္း၍ အသတ္ခံရမည္ေလာဟူ၍) တိုင္ပင္ဘူး၏။”
(3) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ သတင္းစာဆရာ၊စာေရးဆရာ ဦးသိန္းေဖျမင့္။
သူ၏ထင္ရွားေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည့္ ဘံု၀ါဒႏွင့္တို႔ဗမာ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ၁၇၀ တြင္-
“ကုလားဆင္းရဲသားမ်ားကား ဗမာျပည္၌လာေရာက္ေနထိုင္ရေသာ ေက်းဇူးကိုေမ့ဟန္မရွိ။ ဗမာမ်ားကို
ရန္မမူ၊ တခါတခါ ဗမာမ်ားႏွင့္ ဆိုးတူေကာင္းဘက္ ေဆာင္ရြက္ၾကေလသည္။ ေရနံေခ်ာင္း၊တညင္စေသာ
ေရနံေျမသပိတ္တို႔၌၎၊ အျခားသပိတ္တို႔၌၎၊ ကုလားအလုပ္သမားႏွင့္ ဗမာအလုပ္သမားသည္
တပူးတေပါင္းတည္းရွိသည္မွာ ထင္ရွား၏။”
အေရးၾကးီ စာရြက္စာတမး္ မ်ားမွ ကုလားဟု သာ အသုးံ အနႈနး္ အား သးုံစြဲပံုဥပမာမ်ား။
(1) ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေၾကျငာစာတမ္း အမွတ္(၁)၊ အပိုဒ္(၂)၊
အပိုဒ္ခြဲ(ဏ)၊ ၁၉၄၄-ခု၊ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္။
“ကရင္၊ရွမ္း၊ပေလာင္၊ေတာင္သူ၊ကခ်င္၊ခ်င္း၊ မြန္၊တရုပ္၊ကုလား စေသာလူနည္းစုမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊
စီးပြားေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို အစိုးရက အထူးေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း။”
(2) ေျမေအာက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေၾကျငာခ်က္၊ ၁၉၄၅-ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ရက္။ အခဏ္း (၆)၊ အပိုဒ္
(၄)။
“ကုလားစစ္တပ္ကိစၥ။ ကုလားစစ္တပ္သည္ ဂ်ပန္စစ္တပ္ႏွင့္အတူ ဆုတ္ခ်င္လည္းဆုတ္သြားမည္၊
သို႔မဟုတ္ ဗမာျပည္တြင္ ဖရိုဖရဲျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္သြားလိမ့္မည္၊ ကုလားစစ္တပ္ ဖရိုဖရဲျဖစ္ခဲ့လွ်င္
ဗမာျပည္တြင္ အဓိကရုဏ္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္စရာလမ္းရွိသည္၊ ျဖစ္ႏိုင္ပါလွ်င္ ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ေရး
တြင္ ကုလားစစ္တပ္သည္ ငါတို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍လုပ္သည္အထိ ၾကိဳးစားၾကရမည္။”
မွးယြင္းစြာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္(သို႕)စာေရးဆရာႀကးီတက္တိုး (ဦးအုန္း ေဖ)၏အသုးံ အရ "ေစာက္ရမ္း
ဘာသာျပန္ျခင္း"။
(က) အစြန္းေရာက္အမ်ိဴးသားေရး၀ါဒီမ်ား၏ ဖန္တီးမႈ၊
ကိုလိုနီေခတ္အတြင္း အိႏိၵယတိုက္ငယ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕အေျခခ်ေနထိုင္သူဦးေရ
အလြန္အမင္းမ်ားျပားလာသည့္ေၾကာင့္ အဆိုပါ အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီတို႔က ကုလား
ဟူေသာေ၀ါဟာရအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈသစ္တစ္ရပ္ တီထြင္ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔က ကုလား
ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ “ကူး”(ျဖတ္သန္းျခင္း)ဟူေသာ ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ “လာ”(၀င္ေရာက္ျခင္း)
ဟူေသာျမန္မာစကားမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ အျပည့္အစံု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါက
ပင္လယ္ရပ္ျခားတိုင္းတပါးမွ ျဖတ္သန္း၀င္ေရာက္လာသူမ်ား ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။
၎အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္လည္း အဆိုးသေဘာ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈ တစံုတရာ မပါရွိပဲအတင္း
ျမန္မာမႈျပဳခ့ၾဲကျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အခ်ိဳ႕ေသာေရွးေဟာင္းစာေပဗဟုသုတမႂကြယ္ဝသူမ်ားက
၎အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ဝိၿဂိဳဟ္ျပဳမူ အမွန္အျဖစ္ လြဲမွားစြာထင္မွတ္ေနၾကလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္
အဆိုပါအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ျမန္မာမႈပညာရွင္အသိုင္းအဝိုင္းက အေျခအျမစ္မရွိ၍လံုး၀လက္မခံပါ။
အကယ္၍ “ကူးလာ” မွ ကုလား ျဖစ္လာသည္ဆိုပါလွ်င္ အာဖရိကလူမည္းမ်ားကိုကပၸလီဟု ျမန္မာ
ဘာသာျဖင့္ေခၚဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းအားလည္းအတင္း ျမန္မာမႈျပဳ၍ “ကပ္”(အနားသို႔တိုးသည္၊
အနီးတြင္ေနသည္) ႏွင့္ “ပလီ”(ခၽြဲသည္[ဘန္းစကား]၊ ခ်ိဳသာစြာျဖားေယာင္းသည္) ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို
လိုက္ပါက “ကပၸလီ” ဟူေသာ အေခၚအေ၀ၚသည္ "အနီးတြင္ေန၍ ခၽြဲသူ” ျဖစ္သြားပါေတာ့မည္။
အမွန္တြင္မူ ၎ေဝါဟာရသည္ အာရပ္ဘာသာစကား Kafir (Non Believer of Islam or infidel)
“အစၥလမ္ဘာသာ မကိုးကြယ္ေသာ မိစၧာအယူဝါဒရွိသူ" မွ ဆင္းသက္လာေသာစကား ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကုလားဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ “ကူးလာ” မွဆင္းသက္လာေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
သည္ မွားယြင္းေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတင္း ျမန္မာမႈျပဳခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
သိရွိႏိုင္သည္။
(ခ)ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းအိႏၵိယႏြယ္ဖြားမ်ားကထိုသို႕အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျပီးနာၾကည္းၾကျခင္း ။
ကုလားဟူေသာ အေခၚအေ၀ၚသည္ တဖက္သားအား ထိခိုက္ေစာ္ကားသည့္ အဓိပၸါယ္မ်ိဳး
မသက္ေရာက္ေသာ္လည္း အိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ားမွာ အဆိုပါအေခၚအေ၀ၚအား ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိၾကေခ်။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ကုလားဟူေသာအေခၚအေ၀ၚသည္ အိႏိၵယဘာသာစကားမ်ားျဖစ္ေသာ ဟင္ဒီ၊
အူရဒူ၊ဘဂၤလီစသည့္ ဘာသာစကားမ်ားတြင္ အသားအေရာင္ရွိသူ (ဝါ) ငမဲ (သို႔) အသားမဲ ဟုအဓိပၸါယ္
ရေသာ "ကာလာ" ေဝါဟာရႏွင့္ အသံထြက္ျခင္းနီးစပ္ေနေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၎ျပင္ ကုိလိုနီအရွင္သခင္
ၿဗိတိသွ်တို႔က အိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ားကို “Coloured” ဟု ႏွိမ့္ခ်ခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့ ၾကျခင္းေၾကာင့္လည္းနာ
ၾကည္းခ်က္ရိွခ့ဲပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ အိႏိၵယ၊ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘဂၤလီ
လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္မ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ကိုယ္လိုရာဆြၿဲပီး ကုလားဟူေသာအသုံးအႏႈန္းသည္ ဗမာ၊ရခိုင္၊မြန္စသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားက
၎တို႔အား အသားမဲမ်ား(ဝါ) ငမဲမ်ားဟု ႏွိမ့္ခ်ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ ေၾကာင္း
ညည္းညဴေရရြတ္ၿပီးေျပာဆိုေလ့ရွိၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ဗမာ၊ရခိုင္၊မြန္၊ရွမ္း၊ကရင္စသည့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ကုလားဟူေသာ
အေခၚအေ၀ၚအား သံုးစြဲသည့္ေနရာတြင္ အထက္ပါအဓိပၸါယ္မ်ိဳးအား မည္သည့္အခါမွ ရည္ရြယ္ေျပာ
ဆိုျခင္း မရိွခ့ဲေခ်။ အတိအက်ေထာက္ျပရမည္ဆိုပါလွ်င္ အိႏိၵယေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပါကစၥတန္ေဒသမွ
ဆင္းသက္လာေသာ အခ်ိဳ႕လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ မြန္၊ဗမာ၊ရခိုင္စသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား
အခ်ိဳ႕ထက္ အသားပိုျဖဴျပီး ေခ်ာေမာလွပသည္ကို ၾကည့္လွ်င္သိရွိႏိုင္သည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စာေရးသူ၏အယူအဆမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းေနထိုင္ၾက
သည့္ အိႏိၵယႏြယ္ဖြား လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၎တို႔ေရာက္ရွိေနထိုင္သည့္ႏိုင္ငံ၏ ဘာသာစကားကိုေသခ်ာစြာ
မေလ့လာသည့္အျပင္ ကိုယ္လိုရာဆြဲၿပီး "ငါ့ျမင္းငါစိုင္း စစ္ကိုင္းေရာက္ေရာက္" လုပ္ေနခ်က္ သက္သက္
သာျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္မိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားက ၎တို႔၏ ဘာသာစကားအရ Phama ဟုေခၚၾကသည္။ အဆိုပါ
စကားလံုး၏ အသံထြက္သည္ ျမန္မာေ၀ါဟာရ ထဲတြင္ “ဖာမ” သို႔မဟုတ္ “ဖားမ” ဟူေသာ ေဝါဟာရႏွင့္
အသံထြက္ျခင္းနီးစပ္ေနသည္။ ကိုယ္လိုရာဆြဲၿပီး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့မည္ဆိုပါလွ်င္လြဲမွားစြာ အဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ျမန္မာလူမ်ိဳးကမွ် အဆိုပါအေခၚအေ၀ၚအတြက္ ေစာဒကတက္ျခင္း
မရိွခ့ဲေခ်။
အခ်ိဳ႕ေသာပညာရွင္မ်ား၏ သာမန္လူမ်ားထံမွရေသာ ၾကားဖူးနားဝ ပါးစပ္ရာဇ၀င္မ်ားကို အေျခခံ
ကးိုကားၿပးီ လြဲမွားစြာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈျဖင့္ (သတိမမူပဲ) ေရးသားတငျ္ပမႈမ်ား။
(1) Desai, W. S, India and Burma, Calcutta, 1954, p. 37-38.
"Burmans call Indians Kalas. This term has been interpreted into two different ways. Ku in Burmese
means to cross over; and la is to come. So Kala is the one who has crossed over and come into the
country, that is, a foreigner. The other interpretation is that it is the Sanskrit Kula meaning clan or caste.
Hence it is thought that the term was applied to Indians since they observe caste. Kalas therefore would
mean "the caste people". Most probably the first interpretation is the correct one. Kala simply means a
foreigner. Europeans are often called by Burmans Kala phyu, i.e. white foreigners. The term Kala has
indeed become in Burma a term of reproach and should be banned. When the Japanese were in
occupation of the country from 1942 to 1945, they forbade the use of this term, substituting Indos ."
“ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အိႏိၵယလူမ်ိဳးမ်ားကို ကုလားဟုေခၚၾကသည္။ အဆိုပါအသံုးအႏႈန္းအား
နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ “Ku” သည္ ျမန္မာစကားတြင္ ျဖတ္သန္းျခင္း၊ “La”
သည္ ဆိုက္ေရာက္သည္ ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုလားဟူေသာ စကားသည္ တိုင္းျပည္တြင္း
သို႔ျဖတ္သန္း၀င္ေရာက္လာသူ၊ ႏိုင္ငံျခားသားဟု အနက္အဓိပၸါယ္ရသည္။
အျခားအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုနည္းတခုမွာ သကၠတဘာသာစကားအရ ကုလား၏ အဓိပၸါယ္သည္ လူမ်ိဳးစု(သို႔)
ဇာတ္ခြဲထားေသာ၊သီးသန္႔ခြဲျခားထားေသာ လူတစုဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအသံုးအႏႈန္း
သည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားက အိႏိၵယလူမ်ိဳးမ်ားအား ဇာတ္ခြဲ တတ္ေသာ သီးသန္႔လူမ်ိဳးစုအျဖစ္ ထင္မွတ္
ခဲ့ဟ န္တူသည္။
အထက္ပါအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွစ္ခုထဲမွ ပထမတခုမွာ အမွန္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကုလားသည္ ႏိုင္ငံျခားသား
ကို ရည္စူးေခၚဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ ဥေရာပတိုက္သားမ်ားအားလည္း ျမန္မာမ်ားက
ကုလားျဖဴ (အသားျဖဴႏိုင္ငံျခားသား)ဟု ေခၚေ၀ၚေလ့ရွိသည္။။ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္
ျမန္မာျပည္တြင္ တဖက္သားအား ရံႈ႕ခ်ေစာ္ကားစရာစကားတခု အမွန္ျဖစ္လာျပီး လံုး၀ပိတ္ပင္သင့္ေသာ
အသံုးအႏႈန္းတခုျဖစ္သည္။ ထိုတိုင္းျပည္အား ဂ်ပန္မ်ား သိမ္းပိုက္ ခဲ့သည့္ ၁၉၄၂-၁၉၄၅ တြင္
အဆိုပါအသုံးအႏႈန္းကို တားဆီးပိတ္ပင္ခ့ျဲပီး အင္ဒို ဟူေသာစကားျဖင့္ အစား ထိုးေခၚေ၀ၚေစခ့ဲသည္။”
အထက္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ မူရင္းအတိုင္း တင္ျပထားေသာ ပါေမာကၡ Desai ၏ စာပိုဒ္၌
စာေရးသူက စာေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ကို မ်ဥ္းသားထားလိုက္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ပါေမာကၡ Desai ၏
တင္ျပခ်က္ တိက်မွန္ကန္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။။ အဆိုပါေ၀ဖန္ခ်က္အတြက္ အေထာက္အထား၊
အကိုးအကားအျဖစ္ ဂ်ပန္ေခတ္(၁၉၄၂-၁၉၄၅) ကာလအတြင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ျမန္မာသတင္းစာမ်ားမွ
ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ဥပမာအျဖစ္ ထုတ္ႏုတ္တင္ျပလိုပါသည္။
အဆိုပါသတင္းစာေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကို လူထုဦးလွ၏ “သတင္းစာမ်ားက ေျပာျပတဲ့ စစ္အတြင္း
ဗမာျပည္” ဒုတိယတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉၊ ၄၆၊ ၉၂၊ ၁၈၆၊ ၂၉၂၊ ၃၀၈ စသည္တို႔တြင္လည္း
ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္သည္။
(က) ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ ႏို၀င္ဘာလ ၅ ရက္၊ ၁၉၄၂၊ ၾကာသပေတးေန႔။
“ႏို၀င္ဘာလ၂ရက္ေန႔ ေန႔လည္၁နာရီအခ်ိန္တြင္ ကုန္စည္ၾကီးၾကပ္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍
အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ က်င္းပရာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ၊တရုပ္၊ ကုလား ကုန္သည္ၾကီးမ်ား၊ ပြဲစားၾကီးမ်ား
တက္ေရာက္ၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း။”
(ခ) ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာ၊ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္၊၁၉၄၂၊ တနဂၤေႏြေန႔။
“တရုပ္ကျပား၊ ကုလားကျပားမ်ားမွာ ဗမာမ်ားႏွင့္ ေနရာတိုင္းမွာလိုလို ၀င္ဆန္႔ႏိုင္ေစကာမူ
အဂၤလိပ္ကျပားတို႔မွာ ခြဲခြဲျခားျခားေနတတ္၏။”
(ဂ) ဗမာ့ေခတ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။( ၀န္ၾကီး သခင္ဗစိန္၏ မိန္႔ခြန္း)။
“ဗမာပိုင္၊ကုလားပိုင္ အစရိွတ့ ဲ သေဘာၤ ေတြကို သည္ဌာနက သြားလာႏိုင္ဖို႔ အမိန္႔ေတြထုတ္ေပးမယ္။”
(ဃ) ျမန္မာ့အလင္း၊ ဇန္န၀ါရီလ ၈ရက္၊ ၁၉၄၃။
“ကုလား ဒုကၡသည္မ်ား………”
အကယ္၍ ပါေမာကၡ Desai ၏အဆိုမွန္ၿပီး ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းအား
ပိတ္ပင္ကာ အင္ဒိုဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖင့္ အစားထိုးခဲ့လွ်င္ အဆိုပါသတင္းစာမ်ား၌ သတင္းေရး
သားေဖာ္ျပရာတြင္ ကုလားဟူေသာ စကားလံုးေနရာတြင္ အင္ဒိုဟုအစားထိုးရံုမွလြဲ၍ တျခားနည္းလမ္း
မရွိေခ်။ ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္ အဆိုပါသတင္းစာတိုက္မ်ားမွ အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားသည္
ကင္ေပတိုင္ ေခၚ ဂ်ပန္စစ္ပုလိပ္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
(2) Esche, A., Wörterbuch Burmesisch-Deutsch (Burmese-German Dictionary), Leipzig,
German Democratic Republic, 1976, p. 40:
ကုလား <P> vulg Inder m; Mann m aus dem Westen
Dr. Esche ၏အဆိုအရ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ ပါဠိစကားမွဆင္းသက္လာျပီး
အေနာက္အရပ္မွလူ(သို႔) အိႏိၵယလူမ်ိဳးဟု အဓိပၸါယ္ရေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါအသံုးအႏႈန္းသည္
ရိုင္းစိုင္းေသာ စကားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။
အထက္တြင္္ေဖာ္ျပခ့ဲသ ည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ဦးႏုႏွင့္ ဦးသိန္းေဖျမင့္တို႔၏ ကုလားဟူေသာအမည္ကို
ထည့္သြင္းသံုးႏႈန္းပံုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ Dr. Esche ၏ အဘိဓာန္ပါ ေကာက္ခ်က္ဆြဲမႈအရ အဆိုပါအဘိဓာန္
ကိုဖတ္ရႈသူမ်ားအျမင္၌ ထိုပုဂၢိဳလ္ၾကီးသံုးဦးသည္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားသူမ်ားဟုယူဆမည့္အျပင္ အိႏိၵယလူမ်ိဳး
မ်ားအေပၚ အဆိုးျမင္စိတ္ဓာတ္ရွိသည့္ လူမ်ားျဖစ္သြားေပေတာ့မည္။
အကယ္စဥ္စစ္တြင္မူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၎အားဆက္ခံသူ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏုတို႔သည္ မဟတၱမဂႏၵီ၊
ေနရူး၊ မိုဟာမက္အလီဂ်င္းနားက့ဲသို႕ေသာ အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလြန္ရင္းႏီွးသူ
မ်ားျဖစ္ျပီး အဆိုပါ အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚအထူး ေလးစားသူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါ
သည္။ ထို႔အျပင္ ကြန္ျမဴနစ္ တဦးျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းေဖျမင့္သည္လည္း အိႏိၵယကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္
အလြန္နီးစပ္သူတဦးျဖစ္ျပီး ထိုပါတီမွရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေသာသူျဖစ္သည္။
နိဂံုး။
စာေပအေထာက္အထားမ်ားအရ “ကုလား” ဟူေသာအသံုးအႏႈန္းသည္ အိႏိၵယတိုက္ငယ္မွ လူမ်ိဳးမ်ား
ကိုေခၚဆိုသည့္ စကားလံုးျဖစ္ျပီး ၎တြင္ တဖက္သားအား ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ အဓိပၸါယ္မပါရွိေခ်။
ကိုလိုနီေခတ္ကာလအတြင္း၌ အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္သူတခ်ိဳ႕က “ကူးလာ” မွ ကုလား ျဖစ္လာ
သည္ဟုထင္ခ့ၾဲကျခင္းေၾကာင့္၎၊
ကုလားဟူေသာအေခၚအေ၀ၚသည္ အိႏိၵယဘာသာစကား မ်ားျဖစ္ေသာ ဟင္ဒီ၊ အူရဒူ၊ ဘဂၤလီ
စသည္တို႔တြင္ အသားအေရာင္ရွိသူ (ဝါ) ငမဲ (သို႔) အသားမဲ ဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ "ကာလာ"
ေဝါဟာရႏွင့္ အသံထြက္ျခင္းနီးစပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ အိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ားက
ကိုယ့္အဓိပၸါယ္ ႏွင့္ကိုယ္ဖြင့္ဆိုၿပီးနာၾကည္းၾကျခင္းေၾကာင့္၎၊
ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ အိႏိၵယ၊ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္၊
အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္မ်ား၊ သတင္းေထာက္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ကိုယ္လိုရာဆြဲၿပီး
ကုလားဟူေသာအသံုးအႏႈန္းသည္ ဗမာ၊ရခိုင္၊မြန္စသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားက ၎တို႔အား အသားမဲမ်ား(ဝါ)
ငမဲမ်ားဟု ႏွိမ့္ခ်ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ ေၾကာင္း ညည္းညဴေရရြတ္ၿပီးေျပာဆိုေလ့ရွိၾက
ျခင္းေၾကာင့္၎၊
အဆိုပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈ လြဲမွားျခင္းသည္ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ျမန္မာစာေပပညာရွင္
မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဘဲ ခိုင္မာေသာ ျမန္မာစာေပလက္ရာမ်ားကို တိတိက်က် ေလ့လာ
ကိုးကားရန္ ပ်က္ကြက္္ခ့ၾဲကသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား သုေတသီမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားမွတဆင့္ ခ်ဲ႕ကားပ်ံ႕ႏံွ႔
သာြ းခ့သဲ ည္။
စာေရးသူအေနျဖင့္ ဤစာတမ္းသည္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ ျမန္မာ့ဂ ႏၲ၀င္စာေပအမ်ားစုကို
ေလ့လာရန္ လက္လွမ္းမမီၾကသည့္ ျမန္မာစာေပေလ့လာသူ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ား၊ သုေတသီမ်ား၊
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ သီးသန္႔ရည္စူး၍ ေစတနာအျပည့္ျဖင့္
အားထုတ္ျပဳစုခ့ျဲခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးေျပာၾကားလိုသည္မွာ စာေရးသူအေနျဖင့္ ဤစာတမ္းေရးသားျပဳစုသည့္အခ်ိန္တြင္ ေမတၱာ၊
ဂရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥပကၡာတည္းဟူေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး ႏွလံုးသြင္း၍ ေရးသားျပဳစုခဲ့ပါသည္။(၁)
ျမန္မာ့စာေပနယ္ပယ္အတြင္း ေလ့လာလိုက္စားသူမ်ားအားလံုးအား ေမတၱာပို႔ပါသည္။(၂) သတိမမူပဲ
လြဲမွားစြာ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူ ေရးသားမိခ့ဲသူမ်ားကိုလည္း ဂရုဏာသက္မိပါသည္။(၃) စာေပေလ့လာ
လိုက္စား ေရးသားျပဳစုသူမ်ား၏ ၾကိဳးစားမႈရလာဒ္အျဖစ္ ရရွိလာေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို မိမိ
၏ေအာင္ျမင္မႈက့ဲသို႔ ႏွလုံးသြင္း၍ မုဒိတာပြားခ့ဲပါသည္။(၄) တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
လက္သင့္မခံလိုပဲ မွားယြင္းေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကိုသာ စြဲျမဲစြာယံုၾကည္ေနၾကသူမ်ား
ရွိေနေသးပါကလည္း ၎တို႔အား ဥပကၡာျပဳထားပါမည္။
ဝန္ခံခ်က္။
1. Khin Maung Saw, (Mis)Interpretations of Burmese Words. In the case of Kala (Kula) ကို
အက်ဥ္းရုံးၿပီး ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ပါသည္။
2. ကဝိလကၡဏာ သတ္ပံုက်မ္း ႏွင့္ ကဝိမ်က္မွန္သတ္ပံုက်မ္းလာ သတ္ပံုသတ္ၫႊန္းကိုသံုးပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီျမဳိ႔ရွိ အင္ဒီရာဂႏၵီ ေလဆိပ္သို႕ေရာက္ရွိလာစဥ္

r

ရခိုင္-ဘဂၤလာနယ္စပ္တြင္ ျမန္မာ စစ္တပ္နဲ႕ တိုက္ပြဲျဖစ္

 narinjara
ထြန္းထြန္း

...
ျမန္မာ- ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နယ္စပ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာ စစ္တပ္နဲ႕ အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ တစ္ခုတို႕ အၾကား မေန႕ညေနက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႕ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

တိုက္ပြဲဟာ နစက နယ္ေျမ (၁) လို႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေအာင္ေသျပ အပိုင္ ဗႏၶဳလ ေက်းရြာ အနီးမွာ ယမန္ေန႕ညေန ၈ နာရီခြဲကေန ၁၁ နာရီထိ ျဖစ္ပြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဒသခံ ေအာင္သေျပေက်းရြာ သားတဦးက နိရဥၥရာကို အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

“ ည ၈ နာရီေက်ာ္မွာ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နယ္ေျမထဲက ဓါတ္မီးေတြနဲ႕ လူတခ်ိဳ႕ ၀င္ေရာက္လာရာကေန စတင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဗႏၶဳလနယ္ေျမ နယ္စပ္ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၅၂) (၅၃) အၾကားမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ညဥ့္ ၁၁ နာရီထိ ေသနတ္သံေတြ ၾကားေနရပါတယ္။ လက္နက္ၾကီးသံေတြလည္း ၾကားရပါတယ္။ ဒီမွာ သတင္းျဖစ္ေနတာကေတာ့ ဟိုဘက္က ၀င္လာတာက ကုလား ေျပာက္က်ားေတြလို႕ ေျပာပါတယ္။”

မိုးခ်ဳပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႕ ျဖစ္ပြားတယ္ဆိုတာ အတိအက် မသိရေသး သလို အထိအခိုက္ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆုိတာလည္း မေျပာႏိုင္ေသးဘူးလို႕ ေျပာပါတယ္။

တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားျပီး သိပ္မၾကာခင္မွာဘဲ ေအာင္သေျပရြာမွာ ေရွ႕တန္း စခန္းထိုင္ေနတဲ့ ဗ်ဴဟာမွဴး ကိုယ္တိုင္ ကား ၃စီးနဲ႔ အတူ တိုက္ပြဲ ျဖစ္တဲ့ နယ္စပ္ကို လိုက္သြားခဲ့တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။

ႏို၀ဘၤာလ ၆ ရက္ေန႕က အခု တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရာ ေနရာ နယ္စပ္အနီးမွာ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ တစ္ခုရဲ႕ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္တဲ့အတြက္ ဂ်ီအီးတပ္သား တစ္ဦး က်ဆံုးျပီး သံုးဦးကို ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ခံ သြားခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီေန႕က စျပီး နယ္စပ္မွာ ျမန္မာဘက္က စစ္တပ္ တပ္ရင္း (၆) ခုခန္႕ တိုုးခ်ဲ႕ခ်ထားျပီး ဖမ္း ဆီး ေခၚေဆာင္ခံသြားရတဲ့ တပ္သားေတြကို လိုက္ရွာေဖြေနတဲ့ အတြက္ အေျခအေနဟာနယ္စပ္မွာ တင္းမာေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေဒသမွာ ရခိုင္နဲ႕ ေတာင္ေပၚသား ေက်းရြာ (၇) ရြာခန္႕ရွိျပီး အဲဒီအထဲမွာ ဗႏၶဳလ၊ တပ္ေခ်ာင္း၊ ေအာင္သေျပ၊ ဒိန္းညိဳစတဲ့ ရြာေတြပါ၀င္ျပီး အိမ္ေျခေပါင္း ၅၀၀နီးပါးခန္႔ရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အတြက္ ေဒသခံေတြကေတာ့ စိုးရိမ္မူေတြ တိုးပြားေနျပီး သူတို႕ရဲ႕ အလုပ္ေတြကိုလည္း သြားေရာက္ မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနၾကရတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။


ေနျပည္ေတာ္က..ေလးသမား

CJMyanmar
ေနျပည္ေတာ္မွ ျပင္ဦးလြင္သို႔ အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီး အတုိင္း ထြက္ခြာလာေသာ မႏၲလာမင္း ကားႏွင့္ အျခားကားအခ်ိဳ႕ မိုင္တိုင္ ၂၀၈၊ ၆ ဖာလံုနဲ႔ ၈ ဖာလံုၾကား အေရာက္တြင္ လမ္းေဘးဘယ္ညာမွ ေလာက္ေလးခြမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ ခံရေၾကာင္း ယာဥ္ေပၚတြင္ ပါရွိသူ ခရီးသြားတစ္ဦးက CJ Myanmar သို႔ ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားသည္။

ယင္းသို႔ တိုက္ခိုက္ ခံရမႈေၾကာင့္ နယူးမႏၲလာထြန္း၊ မႏၲလာမင္းကားအခ်ိဳ႕ ထိခိုက္ခဲ့ၿပီး ယာဥ္မ်ားမွန္ကြဲကာ ကားမ်ား ရပ္ထားရေၾကာင္း၊ လူအခ်ိဳ႕ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေၾကာင္း သိရပါသည္။ ကားမ်ားရပ္တန္႔ၿပီး ရွာေဖြၾကရာ တရားခံမ်ားကို မေတြ႕ရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီး အသံုးျပဳၿပီး ညအခ်ိန္ ခရီးသြားေနသူမ်ား ရွိပါက ယခုကာလ သတိထားၾကပါရန္ CJ Myanmar မွ အေရးေပၚ သတိေပးအပ္ပါသည္။
Nyi Lynn Seck
ေနျပည္ေတာ္ စတည္ၿပီး အေ၀းေျပး လမ္းမႀကီး စေဆာက္ကတည္းက ဒီလမ္းခရီးကို တစ္ေယာက္တည္းေရာ၊ အမ်ားနဲ႔ေရာ၊ ကိုယ့္ကားကိုယ္ေမာင္းၿပီးေတာ့ေရာ၊ Express ကားနဲ႔ေရာ မ်ိဳးစံု သြားခဲ့ဖူးတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလဆို ညႀကီးသန္းေခါင္ တစ္ေယာက္ထဲ။ ေၾကာက္လည္း မေၾကာက္သလို စိတ္လည္း မပူခဲ့ဖူးဘူး။ အိပ္စ္ပရက္နဲ႔ဆိုလည္း ကားေပၚတက္ကတည္းက မွန္ကိုမွီၿပီး အိပ္လိုက္လ...
ာတာပဲ။ မေန႔ည ၁၀ နာရီေလာက္က အေ၀းေျပးကား ေျခာက္စီးေလာက္ ေဘးဘယ္ညာကေန ေလာက္ေလးေတြ ေက်ာက္စရစ္ခဲေတြနဲ႔ တိုက္ခိုက္ခံရအၿပီး ကားမွန္ေတြကြဲ လူေတြ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရၾကတာ သိရေတာ့ အေတာ္ေလး ထိတ္လန္႔မိတယ္။ ျဖစ္တာကလည္း ေနျပည္ေတာ္ နယ္ေျမထဲမွာတင္ ရွိေသးတယ္။ အရွိန္နဲ႔ေမာင္းေနတဲ့ကားကို ေလာက္ေလးထိခဲ့ရင္ ေသခ်ာေပါက္ မွန္ကြဲမွာပဲ။ လူေသခ်ာေပါက္ ထိမွာပဲ။ ကားသမားသာ ထိခဲ့ရင္ ကားေမွာက္သြားႏိုင္တယ္။ အင္မတန္မွ အႏၲရာယ္မ်ားတယ္။ လုယက္ခ်င္လို႔လား။ သက္သက္ လက္ယားတာလား။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္တာလား။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ေသခ်ာတာက လူတစ္စုက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္တာလို႔ ျမင္မိတယ္။ အေ၀းေျပးကားေတြကို လုယက္ခ်င္တာေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒီေတာ့ကာ ဘာျဖစ္မလဲ။ လူေတြ မသြားရဲ မလာရဲေအာင္ လုပ္တာမ်ိဳးလဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ကိုယ္ပိုင္ကားေတြဆို ဒီလိုျဖစ္လို႔ ရပ္လိုက္ခ်ိန္မွ လူ ၁၀ ေယာက္ေလာက္က ၀ိုင္းလာၿပီး အႏၲရာယ္ျပဳရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ အမ်ိဳးသမီးေတြ အတြက္လည္း အႏၲရာယ္မ်ားတယ္။ ဒီလမ္းမႀကီးဟာ တစ္ခါတစ္ရံ ကားအဆက္မျပတ္ေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ရံ အင္မတန္မွ ကားျပတ္ပါတယ္။ လမ္းမွာ ရဲကင္းေတြ ရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုက အေတာ္ေလး အလွမ္းေ၀းတယ္။ Safe & Sound ဆိုတဲ့ စကားဟာ အင္မတန္မွ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ အခုဆို Express ကားေတြနဲ႔ ဆိုရင္ေတာင္ ညဘက္ဆို အင္မတန္ သတိထားရေတာ့မယ္။ အိပ္ေတာင္ အိပ္မလိုက္ရဲ၊ ေခါင္းေတာင္ ငံု႔ၿပီး ကားစီးရမယ့္ ပံုစံ ျဖစ္ေနၿပီ။ ကိုယ့္ကားကိုယ္ ညဘက္ အေဖာ္မပါဘဲ ေမာင္းတတ္သူေတြလည္း သတိထားသင့္ပါၿပီ။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူတားတား ကားမရပ္ပါနဲ႔။

ထိုင္းနယ္စပ္ကအပ်ိဳစင္

Source: ေရႊျမန္မာမ်ား Myanmar The Golden Land

၀သဲရပ္ ရခိုင္ပုိင္ ကြမ္းျခံမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရ

Coral Arakan News Agency

၁၃၊နိဳ၀င္ဘာ၊ ၂၀၁၂၊ Coral Arakan News (သတင္း)

နိဳင္ဦးေရးသည္။
...
ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ၀သဲရပ္ အနဴမကန္အနီးရွိ ကြမ္းစိုက္ပ်ိဳးျခံမ်ားကို ဘဂၤလီမ်ားက ဖ်က္ဆီးသြား၍ အနည္းဆံုး ကြမ္းျခံ ေျခာက္ျခံ ပ်က္စီးသြားေၾကာင္းသိရသည္။

နိဳ၀င္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႕ ညေန ကိုးနာရီခန္႕တြင္ ဘဂၤလီ ဆယ္ေယာက္ခန္႕သည္ ၀သဲရပ္ အနဴမကန္အနီးရွိ ကြမ္းစိုက္ပ်ိဳးျခံမ်ားအနီးသို႕ေရာက္ရွိလာၿပီးအနီးအနားရွိရခိုင္မ်ားကိုဆဲဆိုကာကြမ္းျခံႏွစ္ျခံကိုဖ်က္ဆီးသြားသည္ ။ေနာက္တေန႕ညေန ဆယ့္တစ္နာရီခန္႕တြင္ ဘဂၤလီ ငါးဆယ္ခန္႕သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ေရာက္ရွိလာၿပီးကြမ္းျခံ ေလးျခံကိုထပ္မံဖ်က္ဆီးသြားသည္ဟု ယင္း ေန႕တြင္ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရေသာ ကြမ္းျခံပိုင္ရွင္တဦးျဖစ္သူ ဦးေစာလွ (ဘ) ဦးသာဇံေအာင္ က Coral Arakan အားေျပာၾကားသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ လံုျခံဳေရးအားနည္းၿပီး ဘဂၤလီမ်ားႏွင့္နီးေသာ ရခိုင္ေဒသခံမ်ားအဖို႕ စိုးရိမ္စရာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေနသည္ဟု သိရွိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ..ေထာင္ဒဏ္ (၅)ႏွစ္၊ (၃)ႏွစ္


First Weekly

Lwin Aung Soe
ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းမွာ ပါရွိတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ဆိုတာက ဒီမိုကေရစီကို ေျခာက္လွန္႔ ဖ်က္ဆီးေနပါတယ္။
ျပည္သူေတြအတြက္ လံုးဝ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။
ဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲသူကိုသာမက ဥပေဒျပဳရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုပါ ေလွာင္ေျပာသေရာ္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဒီလိုဥပေဒ ထြက္ေပၚလာရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းမႈ ပ်က္စီးသြားႏိုင္တာေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မွ တညီတညာတည္း ကန္႔ကြက္ၿပီး မသင့္ေတာ္တာေတြကို ဖယ္ရွား ျပင္ဆင္ေပးရပါမယ္။
အခုဆိုရင္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ ျပည္သူလူထုကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳေနတာ ဟုတ္-မဟုတ္ စိန္ေခၚေနပါၿပီ။

...................................................................

အင္တာနက္သံုးစြဲသူေတြ ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ေဆာင္ရြက္သူေတြ ကို ဥပေဒ ထဲမွာ ပို႔သူေရာ အျပင္ လက္ခံသူကို "မမွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ လက္ခံျခင္း" ဆိုရင္ ၃ႏွစ္ကေန ၅နစ္ လို႔ အေရးယူမယ္ ေျပာတာ လူၾကီးမင္းတို႔ ထုတ္တဲ့ ဥပေဒ ဆိုေတာ့ ျပန္လည္ ေမးၾကည့္ခ်င္တာ ေလး ရွိပါတယ္။ (ျပည္သူ အထိပ္တလန္႔ျဖစ္မွာ ၊အက်ဳိး နစ္နာမွာ ကို ေရွးရႈတယ္လို႔ ေျပာမွာ ကို လက္ခံပါတယ္) အဲတာေၾကာင့္ ေမးခ်င္တာပါ။

မည္သည့္ ျမန္ႏႈန္း ဆိုလွ်င္ အသံုးျပဳခ မည္မွ် က်သင့္သည္လို႔အင္တာနက္ အသံုးျပဳရာမွာ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
ပိုက္ဆံ တစ္ျပား မွ မေလွ်ာ့ပဲ ျမန္ႏႈန္းးေတြ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတိုင္း မရွိတာ မရတာ ေတြဟာ သံုးစြဲသူေတြ အေပၚက ဂတိမတည္ပဲ ေငြေၾကး ကို လိမ္လည္ရယူတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ မည္သူက အေရးယူေပးပါမည္ လည္း သိခ်င္ပါတယ္။

နလပိန္းတုန္း စကားနဲ႔ လူၾကီးမင္း တို႔ကို နမူနာ ေပးရရင္ ေစ်းထဲ မွာ ၾကက္သား တစ္ပိႆာ ေလးေထာင္က်ပ္ ဆိုျပီး ေရာင္္းတဲ့ အခါ ေလးေထာင္ေပးတဲ့ သူကို ၂၅က်ပ္သား ပဲ ထည့္ ေပးရင္ လက္ခံပါသလား။ (အေလးခိုးတယ္ ဆိုျပီး အေရးယူပါတယ္)။

ယခုလဲ သံုးစြဲသူမ်ားထံမွ ျမန္ႏႈန္းမ်ား ခိုးယူေနပါတယ္။
ဘယ္ေလာက္ေႏွးေႏွး၊ ေလ်ာ့က်က် တစ္ျပားမွ မေလွ်ာ့ပါဘူး ။

တန္ဘိုး သတ္မွတ္ထားတဲ့ ျမန္ႏႈန္းေတြ တန္ဘိုးႏွင့္အညီ (ျပဳျပင္ခ်ိန္ႏွင့္သဘာဝေဘးမွ အပ) ေၾကျငာထားသည့္ အတိုင္း စံႏႈန္းျပည့္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါဦးလို႔ တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာျပီး မျဖစ္တာလည္း လိမ္တာပါ ။
မျဖစ္တာကို ျဖစ္ပါတယ္ ေျပာတာလဲ လိမ္တာပါ။

အဲေတာ့ သတင္းမမွန္ကန္တဲ့သူ နဲ႔ ဒီျမန္ႏႈန္းကဒီေၾကး ဆိုတဲ့ (၂)ခုလံုး က တူတူပါပဲ ... ထပ္ေျပာရရင္ ....

ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာျပီး မျဖစ္တာလည္း လိမ္တာပါ ။
မျဖစ္တာကို ျဖစ္ပါတယ္ ေျပာတာလဲ လိမ္တာပါ။

ေလးစားလ်က္-

ကိုဝိုင္ဝိုင္ေက
၀၉ ၄၀ ၂၅၅ ၄၀ ၁၅

၁၃-၁၁-၁၂
မႏၱေလးျမ့ိဳ မ်က္ပါးရပ္တြင္ ေနထိုင္သည္။