Thursday, June 20, 2013

ပန္ေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္ကို ဘယ္အခ်ိန္ထိ လႊတ္ထားမွာလဲသမၼတႀကီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌႀကီး နွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌႀကီးအား ပန္ေဆးျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ​​​​​ဦးေက်ာ္ျမင့္ နွင့္ ပတ္သက္၍သိေစျခင္ပါသည္။
                                                                    
နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္၊ပန္ေဆးျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ​​​​​ဦးေက်ာ္ျမင့္ (ခ) လီေယာင္က်န္းသည္  ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ အေရျခံဳထားၿပီး ပါတီ၏အရွိန္အဝါျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သူျဖစ္သည္။၎သည္ တရုတ္ေသြးစပ္ေသာ ခိုလံုလီေရွာလူမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ယခင္က နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္ ပန္ေဆးေဒသရိွ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ လက္ဖက္စိုက္ျခင္း၊ မုန္႔ညွင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ဆိတ္ေမြးျမဴျခင္း စသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး သမာအာဇီဝ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ခဲ့ႀကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပန္ေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ပန္ေဆးေဒသရွိ ခိုလံုလီေရွာေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ၄င္း၏ တူ၊တပည့္ မ်ားအား ေက်းရြာျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ တင္ေျမွာက္ၿပီး ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးအတြက္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ရိုးသားေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအား မက္လံုးေပးျခင္း၊ တစ္ဖက္လွည့္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ၄င္းတို႔နယ္ေျမအတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးခိုင္းျခင္းအား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ထြက္ရိွလာေသာဘိန္းမ်ားအား ၄င္းတို႔အဖြဲ႔မွ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ရိွပါသည္။

ထို႔ျပင္ တရားမဝင္ သစ္ခိုးခုတ္ျခင္း၊ မီးေသြးဖုတ္ျခင္း နွင့္ ညပိုင္းတြင္ တစ္ဘက္တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပန္ေဆးျပည္သူ႔စစ္ပိုင္ စက္ေလွဆိပ္မွ သစ္နွင့္မီးေသြး မ်ားခိုးပို႔ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားအား ဘိန္းျဖင့္မိႈင္းတိုက္ထားျခင္း တို႔အား ၄င္း၏စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါသည္။ ၄င္းကိုယ္တိုင္ပင္ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ဟု အမည္ခံကာ ၄င္းအုပ္ခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေရး နွင့္ တရားမ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ၾကီးၾကပ္ညႊန္ၾကားလ်က္ ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျပင္ပန္းတြင္ ပန္ေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္သည္  တရားဝင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေၾကာင္းျပကာ ရန္ကုန္ သု၀ဏၰရွိေနအိမ္တြင္ ေအးေအးလူလူေနထိုင္သည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ရိွေနပါသည္။

ပန္ေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ ၄င္း၏သားျဖစ္သူ (နိုင္ငံျခားတြင္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ခဲ့သူ) ထံ ေခါင္းေဆာင္ရာထူးအား မိမိသေဘာျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ လ်ာထားျခင္း၊ ေငြေႀကးအျမတ္အစြန္းမ်ားစြာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဘိန္းမိႈင္းတိုက္ထားျခင္းတို႔ေႀကာင့္ ၄င္း၏အဖြဲ႔ဝင္ အခ်ိဳ႕နွင့္ ေဒသခံမ်ားမွ မေက်မနပ္ျဖစ္လ်က္ ရိွပါသည္။သို႔ေသာ္ ေဒသရိွ အစိုးရအာဏာပိုင္ အသီးသီးအား အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳထားျခင္း၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီနွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ အေရျခံဳထားျခင္း၊ လက္နက္အင္အား ျပထားျခင္းတို႔ေႀကာင့္ မည္သို႔မွ မတြန္းလွန္နိုင္သည့္အျပင္ သေဘာက် ေထာက္ခံအားေပးေနရသည့္ အေျခအေနျဖင့္သာ က်ီးလန္႔စာစား ေနႀကရပါသည္။

ပန္ေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ ၎၏အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ဌာ ေရရွည္အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဒသအတြင္း ဘိန္းမိႈင္းတိုက္ထားမႈ႔ေၾကာင့္ ၄င္းအုပ္ခ်ဳပ္ရာေဒသတြင္သာမက နမ္႔ခမ္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားရွိ ရွမ္း၊ ပေလာင္၊ ကခ်င္လူငယ္မ်ားစြာမွာ ဘိန္း အလြန္အကြ်ံ႕သံုးစြဲလ်က္ရွိၿပီး လူညြန္႔တံုး ဘဝပ်က္ကာ ဘိန္းစိုက္၊ဘိန္းရႈ ဘဝျဖင့္သာ အဆံုးသတ္ႀကရပါသည္။ ထို႔ျပင္ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ယြင္းကာ ခိုးဆိုး၊လူသတ္၊ဓါးျပတိုက္သည္အထိ ဆိုးရြားလာျခင္းေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာေရးကို မ်ားစြာထိခိုက္လာပါသည္။ တစ္ဘက္ႏိုင္ငံမွ အခ်ိဳ႕တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားပင္ နမ္႔ခမ္းၿမိဳ႕သို႔လာေရာက္ၿပီး တေပ်ာ္တပါး ဘိန္း၀ယ္ယူ သံုးစြဲၾကသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးအထိပင္ ျဖစ္လာပါသည္။

နမ္႔ခမ္းၿမိဳ႕ရိွ  ဦးအိုက္စံေခါင္းေဆာင္ေသာ ၿမိဳ႕မျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔သည္ပင္လ်င္ ပန္ေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္တို႔အဖြဲ႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားအား မႀကိဳက္နွစ္ေသာ္လည္း အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင့္ လက္ပိုက္ႀကည့္ေနရပါသည္။

(၈.၄.၂၀၁၃) ရက္ေန႔က နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ပန္ေဆးေဒသရွိ ဘိန္းခ်က္စခန္း (၃) ခုကုိ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ဖြဲ႔မ်ား ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ ဝါေယာ့ျပည္သူ႔စစ္စခန္း (၃) ခုမွ ဘိန္းျဖဴ (၁) ကီလုိဂရမ္၊ ဘိန္းမဲ (၂) ပိႆာ၊ ယာမ(ရာဘ) အလံုး (၄,၀၀၀)တို႔အား သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း ပေလာင္(တအာင္း) အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး PWO မွထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ ၾကားသိရပါသည္။

နမ့္ခမ္းေဒသခံတစ္ဦးက “ပန္ေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္စဥ္တုန္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ကို မဲထည့္ေပးၾကပါတဲ့။ သူကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာရင္ တရား၀င္ဘိန္းစိုက္ခြင့္ ေပးမယ္တဲ့။ ဒီေတာ့ တစ္နယ္လံုးက ပန္ေဆးနယ္မွာ ဘိန္းသြားစိုက္ၾကတာေပါ့။ အခြန္ေတာင္ နည္းေသးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘိန္း၀ယ္သူေတာင္ ရွာေနစရာမလိုပါဘူး။” ဟု ေျပာပါသည္။
 
(၆.၂.၂၀၁၃) ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔တြင္ ပန္ေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္၏ တူျဖစ္သူ ရဲေအာင္ေထြး(ခ)လိဖန္ ဦးေဆာင္သည့္ အေပါင္းပါမ်ားမွ ေဆး၀ါးအလြန္အကြ်ံ႕ သံုးစြဲၿပီး ဦးေလးအားကိုးျဖင့္ မူးယစ္ရမ္းကားကာ က်ားျဖဴပါတီဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီး၏ေျမးအား ဓါးျဖင့္ခုတ္ကာ မေသမခ်င္း သတ္ခဲ႔သည့္အမႈအား က်ဴးလြန္ခဲ႔ပါသည္။၎တို႔အား ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဖမ္းဆီးရရွိၿပီးေနာက္ (၄.၆.၂၀၁၃)ေန႔က  မူဆယ္ခရိုင္တရားရံုးတြင္ ရံုးထုတ္လာစဥ္ အေစာင့္ရဲထံမွ ေသနတ္လုယူၿပီး ပစ္ခတ္ရာ ရဲ(၁)ဦးေသ (၂)ဦးဒဏ္ရာရၿပီး တရားခံမ်ား ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ခဲ႔သည့္ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ နမ္႔ခမ္းႏွင့္ မူဆယ္ေဒသခံမ်ားမွ ထိုကဲ႔သို႔ရမ္းကားမႈအတြက္ ထိန္႔လန္႔ေနၾကပါသည္။ ပန္ေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္၏ တူျဖစ္သူရမ္းကားမႈသည္ သာမန္ရာဇ၀တ္သားၾကီးမ်ားပင္ မစဥ္းစားရဲေသာ မလုပ္ရဲေသာ ျပစ္မႈျဖစ္သျဖင့္ ၄င္း၏ဦးေလးအားကိုးျဖင့္ အကာအကြယ္ ရေနေသာေၾကာင့္ လုပ္ရဲျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း သိသာနိုင္ပါသည္။

ပန္ေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ ပန္ေဆးျပည္သူ႔စစ္အင္အား (၃၀၀)ခန္႔ ပိုင္ဆိုင္၍ ကိုယ္ပိုင္တပ္ဖြဲ႔ အသြင္ပံုစံျဖင့္ နမ္႔ခမ္း၊ မူဆယ္တ၀ိုက္တြင္ ထင္တိုင္းၾကဲ  လုပ္တိုင္းရ ၾကံတိုင္းေအာင္ ျဖစ္ကာ ဗိုလ္က်စိုးမိုးေနျခင္းမွာ သိသာထင္ရွားလွေပသည္။ နိုင္ငံေတာ္မွ ဘိန္းခင္းမ်ားအား ဖ်က္ဆီးကာ ဘိန္းအစားထိုးသီးနွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ဘိန္းဘုရင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ ေဒသရိွ အစိုးရအာဏာပိုင္ အသီးသီးအား အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳကာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီနွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ အေရျခံဳ၍ ပန္ေဆးေဒသတြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဘးရန္ကင္းစြာျဖင့္  လူသားအားလံုး အညႊန္႔တံုးေစမည့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ထုတ္လုပ္ျခင္း၊နိုင္ငံေတာ္၏ သယံဇာတမ်ားျဖစ္ေသာ သစ္ႏွင့္မီးေသြး ခိုးထုတ္ျခင္း နွင့္ တရားမဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာကို သား၊ တူ တပည့္မ်ားစြာျဖင့္ တရားဝင္အမိန္႔ရကဲ့သို႔ ေပ်ာ္ပါးေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါသည္။

ဤေခတ္အခါသည္ မ႑ိဳင္ႀကီးမ်ား အသီးသီးေပၚထြက္၍ တန္းတူ၊အခြင့္အေရးတူ သာတူညီမွ်ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ပီပီျပင္ျပင္ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ပါသည္။ သန္း(၆၀)ေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒစိုမိုး မွ်တေရးကို အာရုံစိုက္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေျခအေနလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေန အခ်ိန္အခါေကာင္းမ်ား  ျဖစ္ထြန္းေနပါလ်က္နွင့္ ပန္ေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္လို လူမ်ား ရိွေနသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚရပါသည္။

ထို႔ေႀကာင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေကာ္မတီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၊ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ နွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ တို႔အား “ ပန္ေဆးဦးေက်ာ္ျမင့္ကို ဘယ္အခ်ိန္ထိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဤကဲ့သို႔ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳထားအံုးမွာလဲ ” လို႔ ေမးလိုက္ပါရေစ။

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားစစ္စစ္မ်ား

ဆိုမာလီၿမဳိ႕ေတာ္ရွိ ကုလ႐ံုးတုိက္ခိုက္ခံရဆိုမာလီယာႏိုင္ငံ၏ ၿမဳိ႕ေတာ္ရွိ ကုလသမဂၢ႐ံုးတစ္႐ံုးအတြင္း ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္မႈမ်ား တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ႀကံဳေတြ႕သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ႐ံုး၏၀င္ေပါက္သုိ႔ အေသခံဗုံးခြဲ တိုက္ခိုက္သူတစ္ဦးက ကားတစ္စီးျဖင့္၀င္ေရာက္ ေဖာက္ခြဲခဲ့ၿပီး ေသနတ္သမားေလးဦး အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္သြားသည္ကို သူျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအစီအစဥ္႐ံုး၏ အျပင္ဘက္မွ ကင္မရာသမားတစ္ဦးက ဘီဘီစီသတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားသည္။ ယခုအခါ အစိုးရဘက္ေတာ္သား တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက မိုဂါဒစ္႐ွဴးၿမဳိ႕ေတာ္ရွိ ကုလသမဂၢ႐ံုး၀င္းကို အကာအကြယ္ ေပးထားလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားရွင္းလင္းစြာ မသိရွိရေသးေၾကာင္း အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

အယ္လ္ခိုင္ဒါအုပ္စုတစ္စုျဖစ္ေသာ အယ္လ္ရွာဘတ္အဖြဲ႕က ယင္းတိုက္ခုိက္မႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ၎၏လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ဆိုမာလီယာႏုိင္ငံ၏ ေနရာမ်ားစြာသည္ အေတာမသတ္ေသာ စစ္ပြဲဇုန္မ်ားအျဖစ္ ရွိေနၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ထက္မနည္း ကာလတိုင္ေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အမ်ဳိးသားအစိုးရတစ္ရပ္မရွိဘဲ ျဖစ္သန္းခဲ့ရသည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ ကုလသမဂၢက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားေသာ အစိုးရအဖဲြ႕တစ္ဖြဲ႕က အယ္လ္ရွာဘတ္အဖြဲ႕အား တိုက္ထုတ္ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံ၏အဓိကၿမဳိ႕ႀကီး အမ်ားစုကို ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ကုလသမဂၢဖံြ႕ၿဖဳိးေရး အစီအစဥ္႐ံုးသည္ မိုဂါဒစ္႐ွဴးၿမဳိ႕ေတာ္ ေတာင္ပိုင္းရွိ အေစာင့္အၾကပ္မ်ား ထူထပ္စြာရွိသည့္ ေလဆိပ္ႏွင့္ ကပ္လ်က္တြင္ တည္ရွိသည္။ ““အေသခံဗံုးခြဲသမားတစ္ေယာက္က UNDP ႐ံုးရဲ႕အ၀င္ဂိတ္မွာ သူ႕ကိုယ္သူ ေဖာက္ခြဲပစ္လိုက္တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ေရးသမားေတြ ၀င္သြားၿပီး ေသနတ္ေတြနဲ႔ပစ္ေတာ့တာပဲ””ဟု အႀကီးတန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူက ႐ိုက္တာသတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားသည္။ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနအရ နာမည္ထုတ္ေဖာ္ မေျပာေသာကင္မရာသမားက ေဖာက္ခြဲမႈအတြင္း လူအခ်ဳိ႕ကို ထိခိုက္သြားေစခဲ့ေၾကာင္း၊ သူကိုယ္တိုင္ လူသံုးဦးကို စစ္တပ္ လူနာတင္ကားတစ္စီးဆီသို႔ ကူညီပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားကာ အေဆာက္အအံုေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ေဒသခံမ်ား ေဘးလြတ္ရာထြက္ေျပးၾကၿပီး အေဆာက္အအံုအခ်ဳိ႕မွာ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးထိခိုက္ ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္ဟု သူကဆိုသည္။

မိုဂါဒစ္႐ွဴးၿမဳိ႕ေတာ္ကို ႏွစ္ႏွစ္ထက္မနည္း ထန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့ဖူးေသာ အယ္လ္ရွာဘတ္ စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႕သည္ အစိုးရဘက္ေတာ္သားျဖစ္ေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ဖိအားေပး တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၿမဳိ႕ေတာ္အတြင္း၌ ရံဖန္ရံခါ အေသခံတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကို ဆိုမာလီယာ၏ အျခားေသာၿမဳိ႕ႀကီးမ်ားမွလည္း ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၿမဳိ႕ငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ ဆုိမာလီယာ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းရွိ က်ယ္ေျပာလွေသာေက်းလက္ေဒသ တစ္ခြင္တစ္ျပင္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ဆဲ ျဖစ္သည္။

ဆိုမာလီယာတြင္ လံုၿခံဳေရးအေျခအေန တိုးတက္လာျခင္းက အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ေျပး၍ အေျခခ်ေနေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ျပန္လာေအာင္ေစ့ေဆာ္ေပးခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ားကလည္း တိုင္းျပည္သို႔ျပန္လာရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ အာဖရိကသမဂၢ၏ တပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အား ၁၈,၀၀၀ခန္႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလက လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည့္ သမၼတဟတ္ဆန္ ရိွတ္ခ္မိုဟာမတ္၏အစိုးရကို ဆုိမာလီယာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္။ ၎၏အစိုးရအဖြဲ႕ ကို ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုထက္မနည္းေသာ ကာလအတြင္း ပထမဆံုးအျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕တို႔က အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။
Ref:BBC
credit: သံေတာ္ဆင့္

သ႐ုပ္ေဆာင္ေမဇြန္အား အလုပ္ႏႇင့္ေထာင္ဒဏ္ ၉ ႏႇစ္ ၄ လခ်မႇတ္
  Friday, 21 June 2013 02:35

သ႐ုပ္ေဆာင္ေမဇြန္အား အမိန္႔ခ်မႇတ္ ၿပီးေနာက္ ေခၚေဆာင္လာစဥ္

အိမ္အကူမေလး ေသဆံုးမႈႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံထားရသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေမဇြန္အား ဇြန္ ၂၀ ရက္က အၿပီးသတ္ အမိန္႔ခ်မႇတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရႇိသည္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ ေမဇြန္အား အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဒုတိယတရားသူႀကီး (၃) မႇ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂(၂)အရ အလုပ္ၾကမ္းႏႇင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၉ ႏႇစ္၊ ပုဒ္မ ၃၂၄ အရ ေထာင္ဒဏ္သုံးလႏႇင့္ ပုဒ္မ ၃၂၃ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁ လ တို႔ကို သီးျခားက်ခံေစရန္ႏႇင့္ ခ်ဳပ္ရက္ကို ထုတ္ႏုတ္ခံစားေစၿပီး အယူခံ၀င္ခြင့္ ရႇိေၾကာင္း ဇြန္ ၂၀ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက အမိန္႔ခ်မႇတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမဇြန္မႇာ MRTV-4 ၏ Flower & Butterfly ဇာတ္လမ္းတြဲတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသူျဖစ္ျပီး ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမႇတ္ (၁) ရပ္ကြက္ ဗဟုိလမ္းတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ ညက အိမ္ေဖာ္မေလ းေသဆုံးမႈႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရားစြဲဆိုခံရခဲ့ရျပီး ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ အျပီးသတ္ အမိန္႔ခ်မႇတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေမဇြန္သည္ ေက်ာင္းကိစၥ အေရးႀကီးသျဖင့္ ခရီးထြက္စဥ္ ေသာ့မႇာ ၎ႏႇင့္အတူ ပါသြားၿပီး ယင္းေသာ့ကို မႏုႏုလြင္အား ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း မရႇိသျဖင့္ အခန္းထဲတြင္ ေသာ့ခတ္ခံထားရေၾကာင္း ထင္ရႇားခဲ့ၿပီး...

အဆိုပါ ျပစ္ဒဏ္အေပၚ တရားခံ၏ ေရႇ႕ေနျဖစ္သူ ဦးေအာင္ျမင့္က ''ဒီျပစ္ဒဏ္က ျပင္းထန္တယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ေမဇြန္က ေက်ာင္းတက္ေနဆဲ ေက်ာင္းသူျဖစ္ၿပီး ငယ္ရြယ္တဲ့သူ ျဖစ္တာရယ္၊ အရင္က ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း မရႇိခဲ့ဖူးတာရယ္ေၾကာင့္ ဒီျပစ္ဒဏ္အေပၚ သက္ညႇာေပးဖို႔ အယူခံ တက္သြားမႇာပါ'' ဟု ဇြန္ ၂၀ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ္က The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေသဆံုးခဲ့သည့္ မႏုႏုလြင္သည္ ေနာက္ေစ့၊ လက္ေမာင္း၊ ပခံုးတို႔တြင္ ဖူးေယာင္ဒဏ္ရာမ်ား ရရႇိခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ဖ်ံ၊ ညာလက္ေကာက္၀တ္ႏႇင့္ ၀ဲပါးေစာင္းတြင္ ေသြးျခည္ဥသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားႏႇင့္တကြ အေရျပားတြင္ အစင္းရာမ်ား ေတြ႕ရႇိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေသဆံုးၿပီး ရင္ခြဲ စစ္ေဆးခ်က္အရ ေသဆံုးသူသည္ ရရႇိသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးၿပီး ဇီ၀ကမၼ ျဖစ္စဥ္အရ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္း၍ ေသဆံုးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရႇိေၾကာင္း ေဆးစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ စစ္ေဆးေတြ႕ရႇိရေၾကာင္း အဆိုပါ တရားသူၾကီးက ဆိုသည္။

အျခားအိမ္အကူျဖစ္သည့္ မဇင္ဇင္ထိုက္၏ ထြက္ဆိုခ်က္အရ ေမဇြန္သည္ အိမ္အကူမ်ားအား မၾကာခဏ ႏႇိပ္စက္ခဲ့ေၾကာင္းႏႇင့္ ေမဇြန္သည္ ေက်ာင္းကိစၥ အေရးႀကီးသျဖင့္ ခရီးထြက္စဥ္ ေသာ့မႇာ ၎ႏႇင့္အတူ ပါသြားၿပီး ယင္းေသာ့ကို မႏုႏုလြင္အား ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း မရႇိသျဖင့္ အခန္းထဲတြင္ ေသာ့ခတ္ခံထားရေၾကာင္း ထင္ရႇားခဲ့ၿပီး ေမဇြန္ႏႇိပ္စက္သျဖင့္ ေသဆံုးရျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရႇိ ရသည္ဟု တရားသူၾကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေမဇြန္မႇာ စိတ္အလုိမက်ပါက အိမ္ေဖာ္မ်ားအား ညႇဥ္းပန္းႏႇိပ္စက္မႈမ်ား ရႇိေၾကာင္း၊ ပါး႐ိုက္ျခင္း၊ ဆံပင္ဆြဲေဆာင့္၍ ႀကမ္းျပင္၊ နံရံမ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ျခင္း၊ ပက္လက္ လႇန္ခုိင္းၿပီး ဗုိက္ေပၚသုိ႔ တက္ခုန္ျခင္းမ်ားႏႇင့္ အိမ္ေဖာ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ၾကက္ေမြးျဖင့္ ႐ိုက္ခိုင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ ရႇိသည္ဟု ရဲစစ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
http://www.news-eleven.com/local/yangon-news/20288

အင္းစိန္ရြာမပရိယတၱိစာသင္တုိက္မွာျပဳလုပ္မယ့္မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒညီလာခံသီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးတက္မည္
Nay Lin

Today ·
Jun 20, 2013 11:34am
အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ကြယ္ေပ်ာက္မွာကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေတာ္မူေသာ အင္းစိန္ ရြာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္ ပဓာန မဟာနာယက ဆရာေတာ္ အရွင္တိေလာကာဘိ၀ံသ မွ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနပံုမ်ားကိုလည္းေကာင္း။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္မ်ား အား ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမအတိုင္း ၿငိမ္ခ်မ္းစြာျဖင့္ မိမိဘာသာ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေတာ္မူထားေသာ မိန္ၾကားခ်က္။အင္းစိန္ ရြာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္ ပဓာန မဟာနယက ဆရာေတာ္ အရွင္တိေလာကာဘိ၀ံသ သည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရမွ ဖမ္းဆီးလူ၀တ္လဲကား အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၁၀ ႏွစ္ ခ်မွတ္ျခင္ခံခဲ့ရပါသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ သံဃာ မဟာနာယက အဖဲြ႔၌ တဲြဖက္အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အျဖစ္လည္းေကာင္း ကမာၻေအးသံဃာတကၠသိုလ္၌ အဘိဓမၼာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ အျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။


စကၤာပူမွာ ေလထုုညစ္ညမ္းမႈ တိုုင္းထြာခ်က္PSI 310 ရွိDVB TV News
6 hours ago
Jun 20, 2013 10:50am
စကၤာပူႏိုုင္ငံမွာ ၁၆ႏွစ္တာအတြင္း အဆိုး၀ါးဆုံးျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေလထုုညစ္ညမ္း အုုံ႔ဆိုုင္းေနမႈဟာ တစ္ပတ္မက ရွည္ၾကာႏိုုင္ေၾကာင္း စကၤာပူ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ လီရွမ္လြန္းက ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

စကၤာပူ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ဒီေန႔ျပဳလုုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဒီမီးခိုုးေငြ႔ေတြဟာ ဆူမာၾတားကြ်န္းက ေျခာက္ေသြ႔ ရာသီကုုန္ဆုုံးမယ့္ စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တိုဘာလအထိ ၾကာေကာင္းၾကာသြားႏိုုင္ေၾကာင္း၊ ဒီေလထုညစ္ညမ္းမႈဟာ အင္ဒိုုနီးရွားဘက္မွာ တရားမ၀င္ ေတာမီးရွဳိ႔မႈေတြကေန စတင္ျဖစ္ေပၚၿပီး ဒီလုုပ္ရပ္ေတြမွာ စကၤာပူ၊ မေလးရွား လုုပ္ငန္းေတြလဲ ပါ၀င္ပတ္သက္ေန တယ္လိုု႔ အင္ဒိုု တာ၀န္ရွိသူေတြကဆိုုေၾကာင္း၊ ဒီလုုပ္ရပ္နဲ႔ဆက္ႏြယ္တဲ့ စကၤာပူကုုမၼဏီေတြကိုု စုုံစမ္းေဖာ္ထုုတ္အေရးယူသြားမယ္လိုု႔ ဆိုုပါတယ္။

အခုုလက္ရွိစကၤာပူမွာ ေလထုုညစ္ညမ္းမႈ တိုုင္းထြာခ်က္ PSI (Pollutant Standards Index) ထုုတ္ျပန္မႈေတြအရ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆နာရီမွာ PSI 310 ရွိခဲ့ၿပီး ည၉ နာရီအခ်ိန္မွာ PSI 197 ရွိေနပါတယ္။ PSI ယူနစ္မွာ 300 အထက္ကို အႏၱရာယ္အဆင့္လိုု႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

စကၤာပူအစိုးရက လမ္းေပၚသြားလာသူေတြကိုု ႏွာေခါင္းကာမ်က္ႏွာဖုုံးေတြ ၀တ္ဆင္ၾကဖိုု႔ သတိေပးထားသလိုု အဲဒီ့ မ်က္ႏွာဖုုံး သုံးစြဲမႈမ်ားျပားလာလိုု႔ ျပတ္လပ္မႈေတြ ရွိတယ္လိုု႔လည္း စကၤာပူမွာ အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာတခ်ဳိ႔က ဆိုပါတယ္။ စကၤာပူမွာ ေနထိုုင္လုုပ္ကိုုင္ေနတဲ့ ျမန္မာ သိန္းနဲ႔ခ်ီရွိပါတယ္။

စကၤာပူမွာ ေလထုုညစ္ညမ္းမႈအေျခအေနေၾကာင့္ ေစ်းဆိုုင္တခ်ဳိ႔၊ အစားအေသာက္ ၀န္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းတခ်ဳိ႔ ရပ္နားထားသလို တခ်ဳိ႔ စီးပြားေရးကုုမၼဏီေတြက ၀န္ထမ္းေတြကို အိမ္ကေန အလုုပ္လုုပ္ႏိုုင္ဖိုု႔ စီမံေပးေၾကာင္း ျမန္မာကြန္ပ်ဳတာပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ စကၤာပူ အစိုးရဟာ မီးခိုုးေငြဒဏ္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈေတြကိုုလည္း ကန္႔သတ္ခ်က္တခ်ဳိ႔နဲ႔ ေပးေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ကို ထြန္းသူ

PSI ဆုိတဲ႕၊ please stay indoor အဲေလ....Pollutant Standard Index ေတြ၊ မၽားေနတယ္ေပါ႔..
PSI ဟာ ေလထုထဲမွာ အဓိကအားၿဖင္႔ Sulphur dioxide, Nitrogen dioxide, Ozeone, Carbon monoxide နဲ႔ ေလထုထဲမွာအၿခားထူးၿခားစြာပါဝင္ေနမယ္႔
Particles ေလးေတြကို၊ တိုင္းတာတာၿဖစ္ၿပီး၊ PM 10 လို႔လည္းေခါါႀကပါေသးတယ္။


အရြယ္အစားအားၿဖင္႕ 10 micron နဲ႕ 10 micron ေအာက္မွာရိွတဲ႔၊
dust လို Particles ေလးေတြကို၊ တိုင္းတာနိဳင္တဲ႔စနစ္မို႔ PM 10 ရယ္လို႔ ေခါါႀကတာပါ။
ကၽြန္းကေလးဆိုတဲ႔ tinny island ေလးမွာ၊ ကြန္းခိုေနခဲ႔တာ..
(၇) နွစ္ (၇) မိုးႀကာပါၿပီ..

နွစ္စဥ္ ဇြန္လဆန္းနဲ႔ ဇြန္လလည္၊ တခါတေလ
စက္တင္ဘာလေတြမွာ..စုမႀတားကၽြန္းတညိဳမွာ
ေတာင္ယာေတြခုတ္ရင္း ေတာမီးေတြရိွဳ႕ကၽသမို႔..
စက္ာပူရကၽြန္းတခိုမွာလည္း၊ haze ဆိုတဲ႔ မီးခိုးၿမဴဴေတြ
လြြွမ္းကာၿခံဳေလ့ရိွပါတယ္္..
ဒီနွစ္မွာေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ဆိုးသလို၊ PSI level ဟာ
မႀကံဳစဖူး (၃၀၀) ေကၽာ္အထိတက္သြားခဲ႔ပါတယ္။
မိုုးအတုဖန္တည္းေပးဖိို႔ ဆိုတာကလည္း "တိမ္" ေတြရဲ႕ အေေနအထားနဲ႔
ကၽြန္းကေလးရဲ႕ အေနအထားေႀကာင္႔ မၿဖစ္နိိဳင္ပါဘူး..
ဒီေတာ႔လည္္း PSI တက္ေနတုန္း please stay indoor ေပါ႔ေလ..
ေလထုညစ္ညမ္းမွဳ air pollution ေတြေပၚေပါက္ေစတတ္တဲ႕ အရင္းအၿမစ္ေတြနဲ႔ ၿဖစ္တတ္တဲ႔ ေရာဂါေတြရဲ႕ ပံုေလးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...သဘာ၀ဟာသဘာ၀ပါတဲ့

ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီရဲ့ ပီအာရ္စနစ္က်င့္သံုးေရး အၾကံအစည္ကို ၀ိုင္း၀န္း ကန့္ကြက္ဖို့ လိုရျခင္းအေၾကာင္း


ဘြားခနဲ ေပၚထြက္လာျပီျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြရဲ့ ပီအာရ္ အၾကံအစည္
Published on June 20, 2013 by တိုင္းေက်ာ္

အခုရက္ပိုင္း လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမွာ ပီအာရ္ လို့ေခၚတဲ့ အခ်ိုးက် ကိုယ္စားျပုမႈ စနစ္ က်င့္သံုးဖို့နဲ့ ပတ္သက္ျပီး သတင္းေတြ တခုျပီး တခု ဆက္တိုက္ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ဒီ သတင္းေတြ ဆက္စပ္ သံုးသပ္လိုက္ရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြဟာ လာမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမွာ သမားရိုးက်စနစ္နဲ့ အနိုင္ရဖြယ္လမ္း မျမင္နုိင္တာေၾကာင့္ ပီအာရ္စနစ္ကို အသံုးျပုတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပဲြျဖစ္ေအာင္ ၾကံစည္လာတယ္ဆိုတာ ဘြားခနဲ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ သူတို့ ဘယ္လိုၾကံစည္သလဲ၊ ပီအာရ္စနစ္ က်င့္သံုးရင္ ဘာျဖစ္လာနိုင္မလဲ ဆိုတာ ခုတပတ္ ေဆြးေနြးတင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခုတပတ္အတြင္း ပထမဦးဆံုး ထြက္ေပၚလာတဲ့သတင္းက ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မ႐ွင္ဆီကပါ။ ဇြန္ ၁၄ ရက္ေန့စဲြနဲ့ ထုတ္ျပန္တဲ့ ေကာ္မ႐ွင္ရဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန့က ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြ ၁၀ ပါတီက လက္႐ွိ က်င့္သံုးေနတဲ့ မဲအမ်ားဆံုး ရ႐ွိသူကို အနိုင္ေပးတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ (First Past The Post- FPTP System) အစား အေျခခံဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားနဲ့ ကိုက္ညီျပီး နုိင္ငံေရးအေျခအေနနဲ့ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မယ့္ စနစ္တရပ္ျဖစ္တဲ့ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားလွယ္စနစ္ (Proportional Representation-PR System) ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပုခ်က္နဲ့အတူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ျပုျပင္ေရးနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ စာတမ္းတေစာင္ကို ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ဆီ တင္ျပခဲ့တယ္လို့ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္း နိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ့ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေတြ့ဆံု ေဆြးေနြးၾကည့္တဲ့အခါ ပီအာရ္ စနစ္ကို လက္ခံက်င့္သံုးခ်င္တဲ့ ပါတီ႐ွိသလို လက္႐ွိ မဲအမ်ားဆံုးသူ အနုိင္ရတဲ့ စနစ္ကိုပဲ ဆက္ျပီး က်င့္သံုးလိုတဲ့ ပါတီေတြ ႐ွိတဲ့အတြက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးပါ ဆိုျပီး လြွႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့တယ္လို့ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တကယ္လို့သာ ေ႐ြးေကာက္ပဲြစနစ္ကို ပီအာရ္စနစ္နဲ့ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ျပင္ဆင္ဖို့ အခ်ိန္ေတြ လိုအပ္တာေၾကာင့္ ဒီ ၂၀၁၃ ခုနွစ္အတြင္းမွာပဲ လြွႊတ္ေတာ္က အျပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ေပးဖို့ လိုတဲ့အေၾကာင္းလည္း တင္ျပထားပါတယ္။

ဒါနဲ့ပတ္သက္ရင္ ေ၀ဖန္ဖို့လိုတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြ ၁၀ ပါတီထဲပါတဲ့ တုိင္းရင္းသား ၅ ပါတီရဲ့ သေဘာထားပါ။ သူတို့ပါတီေတြအေနနဲ့ ပီအာရ္စနစ္က်င့္သံုးဖုိ့ ေတာင္းဆိုတာ ဘယ္တုန္းကမွ မလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ကို အသံုးခ်ျပီး ပီအာရ္ကို က်င့္သံုးလိုတယ္လို့ ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မ႐ွင္ဆီ မရိုးမသား တင္ျပခဲ့တာသာ ျဖစ္တယ္လို့ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြက ေျဖ႐ွင္းၾကပါတယ္။ အမွန္တကယ္လည္း မၾကာေသးခင္ကမွ ေတာင္ၾကီးမွာ က်င္းပျပီးစီးသြားတဲ့ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြရဲ့ ညီလာခံမွာ ပီအာရ္စနစ္ကို လက္မခံေၾကာင္း အတိအလင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ျပီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေျပာရရင္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မ႐ွင္ဟာ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဇူလိုင္ကတည္းက အန္ဒီအက္ဖ္ပါတီ ဦးေဆာင္ျပီး တင္ျပထားတဲ့ မွန္ကန္မႈမ႐ွိမွန္းလည္း သိတဲ့ စာတမ္းကို အေျခခံျပီး ပီအာရ္စနစ္ကို တိုင္းရင္းသားပါတီေတြအပါအ၀င္ ပါတီတခ်ို့က လက္ခံ က်င့္သံုးခ်င္သေယာင္ လိမ္ညာ သတင္းထုတ္ျပန္ျပီး လြွႊတ္ေတာ္ကို တင္လိုက္တဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါနဲ့ ပတ္သက္ျပီး ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ြွႊမန္း အေမရိကန္နိုင္ငံ ေရာက္ေနစဥ္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ျပီးသြားတဲ့ေနာက္ပိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီနဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမယ္၊ လိုအပ္ရင္ ညြွႊန့္ေပါင္းအစိုးရ ဖဲြ့သြားမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိုး အရိပ္အျမြက္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ၾကံ့ခိုင္ေရးအေနနဲ့ ပီအာရ္စနစ္က်င့္သံုးရင္ ျဖစ္လာနိုင္တဲ့ ရလဒ္ကို ၾကိုတင္မွန္းဆျပီး ေျပာဆိုတဲ့ စကားမ်ိုးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပိုျပီးေသခ်ာေစတာကေတာ့ သိပ္မၾကာေသးခင္တုန္းကပဲ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ တေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေတာင္သာအမတ္ ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္ပါ။ သူက တပါတီၾကီးစိုးတဲ့စနစ္ ပေပ်ာက္ေအာင္ ပီအာရ္စနစ္က်င့္သံုးသင့္တယ္၊ နိုင္ငံတကာမွာ က်င့္သံုးလာတာ နွစ္ေထာင္နဲ့ခ်ီ ႐ွိေနျပီ၊ ျမန္မာျပည္သူေတြကလည္း အသိဥာဏ္ နိမ့္က်သူေတြ မဟုတ္ေတာ့ ပီအာရ္စနစ္က်င့္သံုးနုိင္တယ္ ဆိုျပီး ေျပာခဲ့တာပါ။ ဒီအဆက္အစပ္ေတြကိုၾကည့္ရင္ လာမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမွာ အန္အယ္လ္ဒီကို ဘယ္လိုမွ အနိုင္မရနုိင္ဘူးလို့ တြက္ဆထားျပီးျဖစ္တဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြဟာ ပီအာရ္စနစ္ကိုက်င့္သံုး၊ လြွႊတ္ေတာ္ထဲ အဆင္သင့္ေရာက္ေနတဲ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ့ စစ္ဗိုလ္အမတ္ေတြနဲ့ ေပါင္း၊ သမၼတရာထူး ရေအာင္ယူျပီး အာဏာကို ဆက္ ခ်ဳပ္ကိုင္သြားမယ့္ သေဘာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ လက္႐ွိ ပီအာရ္ျပႆနာ အျငင္းပြားေနတာနဲ့ပဲ အေရးၾကီးတဲ့ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပဲြကို လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပဲြျဖစ္ေအာင္ က်င္းပနုိင္ေရး ဆိုတာ မ်က္ျခည္ျပတ္သြားေစနိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပီအာရ္စနစ္ဆိုတာဟာ မဲရံုတခုစီအလိုက္ အနိုင္ရသူ တိုက္႐ုိက္ မေပၚေပါက္တာေၾကာင့္ မဲလိမ္၊ မဲခိုးနဲ့ မဲမသာမႈလုပ္တာေတြကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ရ အလြန္ ခက္ခဲေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မင္းသားၾကီးမလုပ္ရ ပတ္မၾကီးထိုးေဖာက္မယ့္ ပါတီ တခ်ို့နဲ့ အာဏာကို ဘယ္လိုနည္းနဲ့ျဖစ္ျဖစ္ ဆက္ျပီး လုယူထားခ်င္တဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြၾကီးစိုးတဲ့ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီရဲ့ ပီအာရ္စနစ္က်င့္သံုးေရး အၾကံအစည္ကို ၀ိုင္း၀န္း ကန့္ကြက္ဖို့ လိုေနျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

Burmese.dvb.no

Time magazine မ်က္ႏွာဖံုး ဦး၀ီရသူအားေဖၚျပ

ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ထြက္မည့္ Time magazine မ်က္ႏွာဖံုး


http://www.time.com/time/covers/asia/0,16641,20130701,00.htmlTime မဂၢဇင္းအား ကန္႔ကြက္ လိုသူမ်ား

Time ရဲ႕ လိပ္စာျဖစ္ပါတယ္

roberta-roelofsus@tw4.com ရယ္ time_europe@customersvc.com နဲ႔

ဒါကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ၀က္စာမ်က္နွာ www.time.com ပဲျဖစ္ပါတယ္

ကိုယ္႔ေရွ႕က ဂ်င္နေရးရွင္းကို ပယ္ပယ္နယ္နယ္ ေျပာတတ္ၾကသည္႔ အျဖစ္မ်ား


အဲ့ကိစၥ၈၈ညီလာခံမွာေျပာဖို႕ရွိတယ္။
အဓိကကေတာ့ဘာေတြၾကိဳးပမ္းခဲ့တယ္ဆိုတာလူငယ္ေတြ
ေသေသခ်ာခ်ာသိဖို႕အေရးအသားသမားေတြတာ၀န္ရွိတယ္။
================================

By မေလး အိမ့္ခ်မ္းေျမ့ (facebook)

..... ေဆြမ်ိဳးမ်ားထဲမွာလည္း ကြဲျပားမႈမ်ားက မ်ားစြာ ရွိခဲ႔ဖူးသည္။ ညီအစ္ကိုတစ္ဝမ္းသာ ကြဲေသာ္လည္း၊ ဦးႀကီးတစ္ဦးက ေထာက္လွမ္းေရးစစ္ဘက္အရာရွိျဖစ္ေနၿပီး၊ ေနာက္တစ္ဦးက ဗြီအိုေအျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္မွ အႀကီးအကဲတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ႔ဖူးသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးကလည္း ေဆြျပတ္မ်ိဳးျပတ္ ျဖစ္ခဲ႔သည္။

ထိုသုိ႔ေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္အေတြးအေခၚ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ား မ်ားစြာျဖင့္ စုံစိလွေသာ မိသားစုႀကီးတစ္စုထဲမွာ ေမြးဖြားႀကီးပ်င္းလာခဲ႔ရ၍ ႏိုင္ငံေရးကို နားရည္ဝေအာင္ ၾကားေနခဲ႔ရသည္။

“ျမန္မာျပည္ႀကီး ဘယ္ေတာ႔ တိုးတက္ၿငိမ္းခ်မ္းမွာလဲ” ဆိုသည္႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္၊ ဒီမိုကေရစီ အလင္းေရာင္မွိန္ျပျပကို ေမွ်ာ္မွန္းကာ၊ မဲေမွာင္က်ဥ္းေျမာင္းလွေသာ လိုဏ္ေခါင္းအတြင္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ေမွ်ာ္လင့္ရင္း သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားသူေတြထဲတြင္ ဦးႀကီးႏွင့္ဖခင္ႀကီးလည္း ပါဝင္ခဲ႔ေလသည္။

ထိုသို႔ေသာ မဲေမွာင္လွေသာ လိႈဏ္ေခါင္းထဲမွာ အလင္းေရာင္မွိန္ျပျပကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ရင္း သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားခဲ႔သူေတြရွိသက႔ဲသို႔၊ ယုံၾကည္ခ်က္ကိုလက္ကိုင္ထားရင္း ဘဝပ်က္သြားသူေတြ၊ အသက္ေပးသြားသူေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိေသးသည္။

အခုေတာ႔ ဒီမိုကေရစီ အလင္းေရာင္ထဲကို စတင္ခ်ည္းနင္း ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ၿပီ။ ထိုသုိ႔စတင္ခ်ည္းနင္းဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေတာ႔မွ လုိဏ္ေခါင္းအနက္ထဲ ဘာျဖစ္ခဲ႔သည္ကို လက္ေတြ႔မႀကဳံခဲ႔ရေသာလူငယ္ေတြက၊ ဟိုးတုန္းက အနစ္နာခံ ဘဝပ်က္ခံခဲ႔သူေတြကို စကားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တံေတြးေထြး၊ ပ်က္ရယ္ျပဳေနၾကသည္ကို ဦးႀကီးတို႔ ျမင္ေတြ႔မည္ဆိုပါက မည္မွ်ေလာက္ ရင္ထု မနာျဖစ္လိမ့္မည္လဲ။

ထိုသို႔ေလွာင္ေျပာင္ပ်က္ရယ္ျပဳခံရသူမ်ားသည္လည္း မိမိလုပ္သမွ်ကံ မိမိထံျပန္ေရာက္လာေလၾကသလားေတာ႔ မေျပာတတ္။

သူတို႔အလွည္႔တုန္းကလည္း လူႀကီးသူမ မ်ားကို ႏွစ္ျပားမတန္ေအာင္ ေျပာခဲ႔ၾကသူမ်ား ရွိေလသည္။
“ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းမွ ငါးတန္းေအာင္သည္၊ ေလးေယာက္ေပါင္းမွ ဆယ္တန္းေအာင္သည္” “နဖူးေျပာင္ေျပာင္၊ ဦးေမာင္ေမာင္ကို အရူးေထာင္ကို ပို႔လိုက္၊ ပို႔လိုက္” “စိတ္ပုတီးႏွင့္ အဘိုးႀကီးက အေရးေကာင္းဒိန္းေဒါင္းမွာ ဖ်ာဝင္ခင္းတာ” ဟု၊ လူႀကီးသူမ မ်ားကို ပယ္ပယ္နယ္နယ္ေျပာခဲ႔ၾကရုံမက၊ ဓားထက္ ထက္ၿမိေသာ ကေလာင္မ်ားျဖင့္လည္း အစြမ္းျပခဲ႔ၾကေသးသည္။

“ငါခင္းေနတဲ႔ ဖ်ာဟာ မင္းတို႔ထိုင္ဖို႔ပါ” ဟု ဦးႏုေျပာစကား မဆုံးခင္၊ “ဘဘတို႔ သတၱိမရွိဘူးဆိုရင္၊ ပုဆိုးခၽြတ္ၿပီး ထမီဝတ္ထားလိုက္ပါလား” ဟု ဦးႏုကို လူေရွ႕မွာ အရွက္ရေအာင္ေျပာခဲ႔ဖူးသည္႔ သူတစ္ဦး၏ စကားေၾကာင့္လည္း အန္တီစန္းစန္းႏု မွာ ထိုအေၾကာင္းကိုျပန္ေျပာတိုင္း မ်က္ရည္ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ က်ခဲ႔သည္မ်ားကိုလည္း စိတ္မေကာင္းစြာ ျမင္ေတြ႔ခဲ႔ရဖူးသည္။

ထိုသို႔ေသာ လူႀကီးသူမမ်ားကို ေလွာင္ေျပာင္ ကဗ်ာရြတ္ခဲ႔ ၾကသည္႔ သူမ်ားကို၊ ယခုေခတ္ လူငယ္ေလးေတြက တတ္လာသည္႔ ပညာမ်ားကို လက္ကိုင္ျပဳၿပီး တစ္ဖန္ ေလွာင္ေျပာင္ၾကေလၿပီ။

သူတို႔ေရွ႕ ဂ်င္နေရးရွင္းက အနစ္နာခံခဲ႔ေသာ သူမ်ားကို ပညာမတတ္ရေကာင္းလား၊ ေလသမားေတြႀကီးပဲဟု... ကဗ်ာမ်ား၊ စာမ်ားျဖင့္ တဖန္ျပန္လည္ ႏွိမ္ခ်ၾကေလၿပီ။

ပညာေလး အနည္းငယ္တတ္လာကာမွ၊ ကိုယ္႔ေရွ႕က ဂ်င္နေရးရွင္းကို ပယ္ပယ္နယ္နယ္ ေျပာတတ္ၾကသည္႔ အျဖစ္မ်ားကို အျခားလူမ်ိဳးေတြထံမွာ လက္လွမ္းမမွီ၍လား မသိ၊ တစ္ခါမွ မျမင္မိ မၾကားမိ။

"အတုံ႔ အလွည္႔ ဆိုတာ ရွိစၿမဲ၊ ထို႔အျပင္ လူဆိုသည္မွာ မည္သူမွ် အမွားႏွင့္ မကင္း။ "

ကိုယ္႔ေရွ႕ဂ်င္နေရးရွင္းမွလူႀကီးမ်ားျပဳခဲ႔လုပ္ခဲ႔မိေသာ အမွားမ်ားကို ကေလာင္သြားထက္တိုင္း ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္သည္ထက္၊ သင္ခန္းစာယူၿပီး ေရွ႕ဆက္ေျခလွမ္းသစ္တို႔ လန္းဆန္းေစခ်င္မိသည္။

(ေရးလက္စ ဝတၳဳထဲမွာ ထည္႔သင့္ပါ့မလား.......လို႔ပါ)

ထိုင္းက ဖမ္းထားသူေတြ ျမန္မာျပည္က ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးမယ္20 ဇြန္လ 2013 - 01:26

ထိုင္းမွာ အဖမ္းခံထားရသူ တခ်ို့ထိုင္းနိုင္ငံမွာ အဖမ္းခံထားရျပီး ျမန္မာနိုင္ငံကလို့ ဆိုေနတဲ့ မြတ္ဆလင္ ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ကို ျမန္မာ နိုင္ငံသား ဟုတ္မဟုတ္ စိစစ္ဖို့အတြက္ ျမန္မာ အစိုးရဘက္က လုပ္ေဆာင္ သြားမယ္လို့ ဘန္ေကာက္ရွိ ျမန္မာ သံအမတ္ျကီးက ေျပာပါတယ္။အခု အဖမ္းခံ ထားရသူ ေတြဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ နွစ္ကုန္ပိုင္းက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားျပီး ေနာက္ပိုင္းကာလေတြမွာ ထိုင္းနိုင္ငံကို ေလွစီးျပီး ေရာက္လာတဲ့ သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။သူတို့ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံက လာသူေတြ ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးသြားမယ္ ဆိုတာကို ျမန္မာ သံရံုးကေန ထိုင္းနိုင္ငံျခားေရး ဝန္ျကီးဌာနကို ဒီသတင္းပတ္ အေစာပိုင္းကပဲ ကတိေပး ေျပာျကား ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံက လူဝင္မႈ ျကီးျကပ္ေရး လဝက ရဲ့ အကူအညီနဲ့ အျမန္ဆံုး စစ္ေဆးသြားမယ္လို့ ဘန္ေကာက္ရွိ ျမန္မာသံရံုး သံအမတ္ျကီး ဦးတင္ဝင္းက ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။တကယ္လို့ ျမန္မာနိုင္ငံက လာတဲ့ သူေတြ ျဖစ္ရင္လည္း သူတို့ကို အေရးယူဖို့ မရွိသလို က်န္ခဲ့တဲ့ မိသားစုဝင္ေတြကိုလည္း အေရးယူမွာ မဟုတ္ဘူးလို့ သူက ဆိုပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံက လာတဲ့သူေတြ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ျပန္ပို့မပို့ ဆိုတာကလည္း ကာယကံရွင္ေတြရဲ့ ဆနၵကို ေမးျမန္းျပီးမွသာ ဆံုးျဖတ္မယ့္အေျကာင္း သံအမတ္ျကီးက ေျပာပါတယ္။

bbc.co.uk

ကေနဒါ ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ား ညီလာခံသုိ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ တက္ေရာက္မည္Wednesday, 19 June 2013 03:42

ကေနဒါ ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ား ညီလာခံသုိ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔ အဖြဲ႕အစည္းမွ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္သုံးဦး တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔ အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးမင္းေဇယ်က ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ The Daily Eleven သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားမွ ပူးေပါင္းစီစဥ္သည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ား ညီလာခံကုိ ဇြန္ ၂၈ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ ကေနဒါႏုိင္ငံ တုိရြန္တုိၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ညီလာခံသုိ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔ အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးမင္းေဇယ်၊ ဦးျပံဳးခ်ဳိ၊ ဦးအံ့ဘြယ္ေက်ာ္တုိ႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။
၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ား ညီလာခံတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ အင္အားစုမ်ား မ်က္ႏွာစုံညီ ျပန္လည္ေတြ႔ဆုံႏုိင္ေရး၊ ၂၅ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန အရပ္ရပ္မ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရး၊ ညီလာခံမွ တူညီေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဟန္ခ်က္ညီညီ ခ်ိတ္ဆက္၍ ဆက္လက္လက္တဲြ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးသြားမည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ား ညီလာခံ တက္ေရာက္ရန္ ဦးျပံဳးခ်ဳိ၊ ဦးအံ့ဘြယ္ေက်ာ္တုိ႔မွာ ဇြန္ ၂၂ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကေနဒါႏုိင္ငံသုိ႔ စတင္ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ၿပီး ဦးမင္းေဇယ်မွာ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ကေနဒါႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ား ညီလာခံတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ အင္အားစုမ်ား မ်က္ႏွာစုံညီ ျပန္လည္ေတြ႔ဆုံႏုိင္ေရး၊ ၂၅ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန အရပ္ရပ္မ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရး၊ ညီလာခံမွ တူညီေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဟန္ခ်က္ညီညီ ခ်ိတ္ဆက္၍ ဆက္လက္လက္တဲြ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း အေနျဖင့္မူ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္အတူ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ ျပည္ပေရာက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ား၏ တာ၀န္ႏွင့္ အခန္းက႑၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားက အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္မည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ အဖြဲ႕၀င္ သုံးဦးအေနျဖင့္ လာမည့္ဇူလုိင္ ၅ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ အင္ဒီယားနားျပည္နယ္၊ ဖို႔၀ိန္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္ ႏုိင္ငံတကာေရာက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ခရီးဆက္လက္ ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။
http://www.news-eleven.com
 ========================================================
ကေနဒါႏုိင္ငံ၊ တိုရြန္တိုၿမိဳ႕တြင္က်င္းပမည့္ (၈၈)မ်ိဳးဆက္မ်ားညီလာခံသို႔  မကဒတ(ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) A.B.S.D.F ( All Burma Democratic Student Front – Thai Burma Border ) မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟို၏ အေၾကာင္းၾကားစာကို လည္း ရ ရွိ ပါ သည္ ။

Preparation for 88-Generation Conference, Toronto, Canada - Chamber (photo below) designated for opening session.


welcoming reception of 88-Generation Conference in Toronto on June 28, 2013.more at

http://www.yeyintnge.com/2013/06/blog-post_3613.html#.UcNzbZyO5K9