Thursday, August 8, 2013

ရခိုင္နိဳင္ငံေရးကြင္းဆက္


=============

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

က်ြန္ေတာ္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ ရွိသည္ ။ ၄င္းမွာ နိဳင္ငံေရးလုပ္လွွ်င္ သန္ ့ရွင္းျပီး မိမိတို ့အာဏာရရွိေရးအတြက္ ကလီကမာ ေကာက္က်စ္ျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ရဟု ဆိုေသာအခ်က္ျဖစ္သည္ ။ ယခုျမန္မာနိဳင္ငံအတြင္းမွာ အာဏာအျပည့္အ၀ ရရွိထားေသာ ၾကံ ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီသည္ က်ြန္ေတာ္ အသိအမွတ္ ျပဳထားေသာအခ်က္နွင့္ အလြန္ကြဲျပားေနသည္ကို ေတြ ့ရသည္ ။ ၂၀၀၈-ခုနွစ္ နိဳင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယား စီးဆင္းေသာ ျမန္မာနိဳင္ငံအစိုးရ၏ ဥပေဒအထက္မွာ မည္သူဆိုသည္ကို ယခုထက္ထိ မည္သူမွ် တပ္အပ္ေသခ်ာ မေျပာနိဳင္ၾက ။ သမၼတသည္ အစုိးရအေပၚ ေကာင္းစြာလႊမ္းျခံဳေနလွ်င္ သို ့တည္းမဟုတ္ သမၼတသည္ လႊတ္ေတာ္အေပၚ လႊမ္းျခံဳေနလွ်င္ သို ့တည္းမဟုတ္ သမၼတသည္ တပ္မေတာ္အေပၚ လႊမ္းျခံဳေနလွ်င္ ယခုျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပသနာမ်ားသည္ ျပတ္သားေနမည္ျဖစ္သည္ဟု က်ြန္ေတာ္ျမင္သည္ ။
၂၀၁၀-ခုနွစ္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ နိဳင္ငံသားလည္းမဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလည္းမဟုတ္ေသာ ယာယီအျဖဴေရာင္ကဒ္ကိုင္ေဆာင္သူကို မဲေပးခြင့္ ေပးသည္ဆိုျခင္းမွာ လြန္စြာ အရုပ္ဆိုးလွသည္ ။ ၄င္းမဲေပးခြင့္ရရွိသူအား တစ္ရာခိုင္နံဳးထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက အေရးယူပယ္ဖ်က္ေပးရန္ တင္ျပထားသည္ ။ လူ၀င္မွဴၾကီးၾကပ္ေရး၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီက အစိုးရကို တင္ျပျပီးျပီဟု ဆိုသည္ ။ ဘဂၤလီ ခိုး၀င္ လူမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ဦးေရႊေမာင္တို ့သံုးဦးကို တိက်စြာ စစ္ေဆးျပီး လိုအပ္သလို အေရးယူရန္ အစိုးရထံသို ့တင္ျပလိုက္ျပီးျပီဟု ၀န္ၾကီးဦခင္ရီက ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္းသည္ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ယႏၱယားမလည္ပတ္မွဳကို ျပေနသည္ ။ ဤသို ့စီမံခန္ ့ခြဲမွဳ ညံ႔ဖ်င္းေသာ အစိုးရသည္ အျခားဤထက္အေရးၾကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို ့ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္နိဳင္မည္နည္းဆိုသည္ကို စဥ္းစားမိသည္ ။ ထို့ ့ေၾကာင့္ ဤကိစၥကို အစိုးရမွ အျမန္ဆံုးစီစစ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ေပးေစလိုသည္ ။
ဘဂၤလားေဒ့ရွၤနိဳင္ငံတြင္ နိဳင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအား နိဳင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္လုိက္သည္ဆိုေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္တစ္ခုကို ဖတ္လိုက္ရသည္ ။ ဖ်က္သိမ္းရျခင္းမွာ နိဳင္ငံေတာ္၏ နိဳင္ငံေရးတည္ျငိမ္ေရး ကို ထိခိုက္ေစျခင္ေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္ ။ ယခုလည္း ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ ့ံျဖိဳးေရးပါတီသည္ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ နိဳင္ငံေတာ္တည္ျငိမ္ေရးကို ထိခုိက္ေစျပီး ပ်က္ျပားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ အျဖဴေရာင္ကဒ္ျဖင့္ မဲေပးခြင့္ကို ေပးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္တြင္ နိဳင္ငံေတာ္၏ လံုျခံဳေရးကို ထိခုိက္ေစသည္အထိျဖစ္လာျပီ ။ က်ြန္ေတာ္သည္ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို အလြန္တရာ သနားေနမိသည္ ။ သူ၏ ဘဂၤလီကုလားလူမ်ဳိးမ်ားကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေသာ သူမ်ားအျပင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး-၁၃၅-မ်ိဳးထဲမွာ သူတို ့ေတြ မပါဟု အခါခါ ေျပာဆိုေနသည္ ။ သို ့ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ခိုး၀င္ ဘဂၤလီကုလား လူမ်ိဳး ဦးေရႊေမာင္က ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာလူမ်ိဳးပါဟု လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပေနသည္ ။ ၄င္းတင္ျပခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္း တင္ျပရန္ အဆိုလႊာမ်ားအား စီစစ္သူမ်ားသည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မစီစစ္ေလသနည္း ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ မိန္ ့ခြန္းကို တိုက္ရိုက္ေစာ္ကားေနသည္ကို သူတို ့ ဘာေၾကာင့္မ်ား မသိရွိေလသနည္း ။
လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္ ၄င္းလူမ်ိဳးမ်ား မရွိပါဟု ေျပာဆိုထားလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၄င္းနာမည္ကို သံုးစြဲပိုင္ခြင့္ မရရွိေတာ့ေခ် ။ သို ့ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ ဦးေရႊေမာင္က ထာ၀စဥ္ ထုတ္ေဖၚေျပာေနသည္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ မ်က္နာကို ရစရာမရေအာင္ အရွက္ခြဲျခင္းျဖစ္သည္ ။ ယခုျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အစိုးရထံ တင္ျပျပီးပါျပီဟု ၀န္ၾကီးဦးခင္ရီက ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခ်က္ကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အစိုးရသည္ မေဆာင္ရြက္သနည္းဆိုျခင္းမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္ ။ ၾကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီသည္ မဲခိုးမဲလိမ္မ်ားျဖင့္ အျဖဴေရာင္ကဒ္ကို အသံုးျပဳခဲ ့ျခင္းေၾကာင့္ -၂၀၀၈-ခုႏွစ္ နိဳင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။ သို ့ျဖစ္၍ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမွဳသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပ်က္ျပားလာရျခင္းမွာ အျဖဴေရာင္ကဒ္ျဖင့္ မဲေပးခြင့္ကို ျပဳလုပ္ေစျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ ၄င္းျမိဳ ့နယ္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ရုပ္သိမ္းရန္ လိုအပ္ေနသည္ ။ သို ့အတူ ၄င္းျမိဳ ့နယ္မွ နိဳင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားကို လံု၀မဲေပးခြင့္ မရေစျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္ ။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိဳင္ငံတြင္ နိဳင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရးကိုပ်က္ျပားေအာင္ ျပဳုလုပ္ေသာ နိဳင္ငံေရးပါတီကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သလို ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္လည္း နိဳင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖါက္ေသာေၾကာင့္ ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းရန္ လုိေနျပီ ။ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ နိဳင္ငံေရးစနစ္နွင့္ နိဳင္ငံေတာ္တည္ျငိမ္ေရးကို အမ်ားဆံုးထိခိုက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေသာ နိဳင္ငံေရးပါတီသည္ ၾက့ံခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီျဖစ္ေနသည္မွာ ထင္ရွားေနသည္ ။ ၂၀၁၀-ခုနွစ္တြင္ မဲခိုးမဲလိမ္ျဖင့္ နိဳင္ငံေရးအာဏာရရွိေအာင္ လုပ္ခဲ ့ေသာ ၄င္းပါတီသည္ ခုအခ်ိန္မွာ ရူးခ်င္ေယာင္ ေဆာင္၍မရေခ် ။ ေမာင္ေတာျမိဳ ့နယ္မွ နစက မွဴး ဗိုလ္မွဴးၾကီးေအာင္ၾကီး တစ္ဦးတည္းကို ျပစ္မွဴထင္ရွား၍ ေထာင္ခ်လိုက္ျခင္းသည္ သူ ့အေပၚ တစ္ဦးတည္းသာ ရွိသည္ဟု လူမ်ားျမင္သာောအင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ ။ စင္စစ္တြင္ ဗို္လ္မွဴးၾကီးေအာင္ၾကီးအျပင္ အျခားေသာ သူမ်ားလည္း မ်ားစြာျပစ္မွုတို ့ႏွင့္ မကင္းေၾကာင္း လူတိုင္းသိသည္ ။ ၾကံ႔ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ တာ၀န္ခံ ေမာင္ဦးသည္ အျဖဴေရာင္ကဒ္ကိို မဲေပးခြင့္ရရွိေအာင္ အဓိက ေဆာင္ရြက္ခဲ ့သူျဖစ္သည္ ။ ေမာင္ဦးအား အေရးမယူျခင္းမွာ ၾက့႔ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ ့ျဖိဳးေရးပါတီအတြက္ အရုပ္ဆိုးေစျခင္းျဖစ္သည္ ။
အထက္တြင္ တင္ျပခဲ ့သလို နိဳင္ငံေရပါတီျဖစ္သည့္ ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရပါတၤီသည္ -၂၀၁၀-ခုနွစ္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၾကီးမားေသာ ျပစ္မွဳကိုက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ ။ ၂၀၀၈-ခုနွစ္ နိဳင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥေပဒကို ျပင္ဆင္သံုးသပ္ေနသည္ထက္ ၄င္းဥပေဒကို မည္သည့္ပါတီက ပထမ ခ်ိဳးေဖါက္ခဲ့သနည္းဆိုသည္က ျပသနာျဖစ္သည္ ။ သူတို ့ခ်ိုဳးေဖါက္ျခင္းမွာ ရခိုင္ျပည္ၾကီး မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္ၾကီး တစစီျပိဳကြဲရန္ ျပလုပ္ျခင္းျဖစ္ေနျပီ ။ သို ့ျဖစ္၍ ၾကံ႔ခိုင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီသည္ နိဳင္ငံေတာ္ အာဏာကို ရရွိထားသူမ်ား ျဖစ္သည္ဆိုျပီး ထင္သလို ခ်ယ္လွယ္ခဲ ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္မ်ိဳးကို ယခုအခ်ိန္မွာ အမွားကို ၀န္ခံျပီး ျပန္လည္ ျပဳျပင္က်င့္သံုးရန္လိုသည္ ။ ယင္းသို ့မဟုတ္ပါက ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီကို နိဳင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပဒအား ခ်ိဳးေဖါက္မွဳေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားက ဒဏ္ခတ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္ ။ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ႏွင့္ ရခိုင္နိဳင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အျဖဴေရာင္ကဒ္ျဖင့္ မဲေပးျခင္းကို မလုိလားဟု ေဆြးေႏြးၾကသည္ကို သိရသည္ ။ ယင္းသို ့ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ လက္ရွိျမန္မာနိဳင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီသို ့ ကူးေျပာင္းလွမ္းေနေသာ ေျခလွမ္းအား ျဖည့္ဆည္းပူးေပါင္း တြန္းအားေပး ေရြ ့ေနျခင္းသာျဖစ္သည္ ။ စင္စစ္အားျဖင့္ သူတို ့မွာ သမၼတႏွင့္ အစိုးရကို ေတာင္းပန္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ ။ လြပ္လြပ္စြာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ ျပည္သူ ့အသံကို နားေထာင္ရန္လိုသည္ ။ အကယ္၍ ရူးခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနသူမ်ားအဖို ့ ျပည္သူမ်ား၏ အသံကို မၾကားခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနအံုးမည္ဆိုပါက ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ ၾကံ႔့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီသည္ -၂၀၁၀-ခုနွစ္ကကဲ ့သို ့ မဲခိုးမဲလိမ္ ျခင္းမ်ားျဖင့္ -၂၀၁၅-ခုနွစ္တြင္ အနိဳင္ရရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရခိုင္နိဳင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲက မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားခ်စ္စိတ္ကို ျပသလိုက္ျပီး အေနာက္ဖက္တံခါးကို လံုေအာင္ေသာ့ခတ္လိုက္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါက မွားမည္မထင္ ။။။။။။။။။။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )