Sunday, September 8, 2013

က်န္း မာ ေရး ဒု-ဝန္ ႀကီး မသိ ေသး ေသာ ျဖစ္ ရပ္ မွန္U Kyaw Swe


လြန္ ခဲ့ ေသာ ၅ လ ခန့္ က ျပည္ သူ႔ လြတ္ ေတာ္ ပုံ မွန္ အ စည္း အေဝး တ ခု တြင္ လႊ တ္ ေတာ္ ကိုယ္ စား လွယ္ ဆ ရာ ဝန္ တ ဦး ကျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ တ ဝွန္း လုံး ႐ွိ အ စား အ ေသာက္ မ်ား ေဘး ကင္း လုံ ျခဳံ မွဳ မ ႐ွိ ျခင္း ႏွင့္ ပါတ္ သက္ ၍ က်န္း မာ ေရး ဌာ န အ ေန ႏွင့္ မည္ ကဲ့ သို႔ ကိုင္ တြယ္ ေဆာင္ ရြက္ ေန သည္ ကို သိ ႐ွိ လို ေၾကာင္း ေမး ခြန္း ထုတ္ ခ့ဲ ပါ သည္ ။
ထို ေမး ခြန္း ကို က်န္း မာ ေရး ဝန္ ႀကီး ဌာ န ဒု ဝန္ ႀကီး မွ ျပန္ လည္ ေျဖ ၾကား ရာ တြင္ ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ တ ဝွမ္း လုံး ႐ွိ ၿမိဳ႕ နယ္ အား လံုး တြင္ ၿမိဳ႕ နယ္ အ စား အ ေသာက္ ႏွင့္ ေဆး ဝား ႀကီး ၾကပ္ ေရး ေကာ္ မ တီ မ်ား ဖြဲ့ စည္း ၿပီး ထိ ေရာက္ စြာ ကိုင္ တြယ္ ေဆာင္ ရြက္ ေန ပါ ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖ ၾကား သြား ခဲ့ ပါ သည္ ။
သာ မာန္ မ သိ နား မ လည္ သူ ျပည္ သူ မ်ား အ ေန ႏွင့္ မူ ထို အ ေျဖ မွာ ဟုတ္ သ လို လို မွန္ သ လို လို ထင္ ေကာင္း ထင္ သြား ႏိုင္ ေသာ္ လည္း ၿမိဳ႕ နယ္ ၂ ၿမိဳ႕ နယ္ တြင္ အ စား အ ေသာက္ ႏွင့္ ေဆး ဝား ေကာ္ မ တီ အ တြင္း ေရး မွဳး တာ ဝန္ ကို ၁၀ န စ္ ခန့္ တာ ဝန္ ထမ္း ေဆာင္ ခဲ့ ရ ေသာ က်ြန္ ေတာ့္ အ တြက္ မူ ထို အ ေျဖ မွာ မွား ယြင္း ေန ေၾကာင္း ခ်က္ ခ်င္း သိ လိုက္ ပါ သည္။
သို႔ ေသာ္ ဤ ကဲ့ သို႔ မွား ယြင္း ေန ေၾကာင္း ကို က်ြန္ ေတာ္ ကဲ့ သို႔ သာ မာန္ ျမဳ႕ ငယ္ ေလး တ ခု မွ က်န္း မာ ေ၇း အ ရာ ႐ွိ က ေလး တ ဦး အ ေန ႏွင့္ မည္ သို႔ မွ ေစာ ဒ က တက္ ခြင့္ မ ႐ွိ ခ့ဲ ပါ ။
အ ကယ္ ၍ အ ျဖစ္ မွန္ ကို အ မွန္ အ တိုင္း အ မ်ား မ သိ ႐ွိ ခ့ဲ ပါ လ်ွင္ လည္း က်ြန္ ေတာ္ တို႔ ျပည္ သူ လူ ထု တ ရပ္ လုံး မ သန့္ ႐ွင္း ေသာ အ စား အ ေသာက္ မ်ား ေၾကာင့္ လူ မ်ိဳး တုန္း ရ ေတာ့ မည့္ အ ေန အ ထား တြင္ က် ေရာက္ ေန ေပ ၿပီ။
မည္ သူ႔ ကို မွ အျပစ္ မ တင္ လို ပါ။ အျဖစ္ မွန္ ကို အ မွန္ အ တိုင္း သိ ႐ွိ ေစ လို ေသာ ေစ တ နာ၊ ျပည္ သူ႔ အ က်ိဳး အ တြက္ အ ေရး ေပၚ အ ေျခ အ ေန ျဖစ္ ေန ခ်ိန္ တြင္ ျပဳ ျပင္ သင့္ သည့္ အ ခ်က္ မ်ား ကို ျမန္ ျမန္ ဆန္ ဆန္ ျပဳ ျပင္ ေစ လို ေသာ ေစ တ နာ သာ လ်ွင္ ႐ွိ ပါ သည္ ။
ဒု ဝန္ ႀကီး ခင္ ဗ်ား၊ ဒု ဝန္ ႀကီး ေတြး ထင္ ထား သ လို ေ႐ွ့ တန္း မွ ျပည္ သူ လူ ထု အ က်ိဳး အ တြက္ မား မား မတ္ မတ္ ရပ္ တည္ ၿပီး ဝိ သ မ သ မား စီး ပြား ေရး သ မား မ်ား ႏွင့္ သူ ႏိုင္ ကိုယ္ ႏိုင္ ယွဥ္ ျပ္ိုင္ တိုက္ ခိုက္ ရ မည့္ ၿမိဳ႕ နယ္ အ စား အ ေသာက္ ႏွင့္ ေဆး ဝား ႀကီး ၾကပ္ ေရး ေကာ္ မ တီ သည္ ပြင့္ ပြင့္ လင္း လင္း ေျပာ ရ လ်ွင္ ၿမိဳ႕ တိုင္း ၿမိဳ႕ တိုင္း ေကာ္ မ တီ ေသ ႀကီး မ်ား သာ ျဖစ္ ေန ပါ သည္ ။ မည္ သည့္ အ စား အ ေသာက္ ကို မွ ေဘး ကင္း လုံ ျခဳံ မွဳ ႐ွိ မ ႐ွိ ဝင္ ေရာက္ စစ္ ေဆး ႏိုင္ ျခင္း မ ႐ွ္ိ၊ စစ္ ေဆး ႏိုင္ ေလာက္ သည့္ လုံ ေလာက္ ေသာ ပ့ံ ပိုး ကူ ညီ မွဳ မ ႐ွိ၊ ၿမိဳ႕ နယ္ အ တြင္း အ စား အ ေသာက္ ထုတ္ လုပ္ သူ မ်ား ၏ အ ျမတ္ ရ ရင္ ၿပီး ေရာ ျဖစ္ က တတ္ ဆန္း ေဆာင္ ရြက္ ေန ၾက ေသာ မ သ မာ မွဳ မ်ား ကို လည္း မ သိ ႐ွိ၊ ၫႊန္ ၾကား ခ်က္ ရ မွ သာ အ ျဖစ္ သ ေဘာ ေလာက္ သာ လူ ၾကား ေကာင္း ရုံ လုပ္ ႏိုင္ စြမ္း ေလာက္ ပဲ ႐ွိ သည့္ ေကာ္ မ တီ မ်ား ျဖစ္ ၾက ပါ သည္ ။
ဤ ျဖစ္ ရပ္ ကို ေတာ္ လွန္ ေျပာင္း လဲ ႏိုင္ ရန္ အ စြမ္း ႐ွိ သ ေလာက္ ႀကိဳးစား ၾကည့္ ခဲ့ ဘူး ပါ သည္ ။ မ ေအာင္ ျမင္ ခဲ့ ပါ ။ အ ေၾကာင္း ရင္း မ်ား မွာ
၁။ ေကာ္ မ တီ တ ခု လွဳပ္ ႐ွား ေဆာင္ ရြက္ ႏိုင္ ရန္ လို အပ္ ေသာ ရံ ပုံ ေငြ လုံး ဝ မ ႐ွိ ပါ။ ႏိုင္ ငံ ေတာ္ မွ လည္း သီး ျခား ရံ ပုံ ေငြ ခ် ထား ေပး ျခင္း မ ႐ွိ၊ က်န္းမာ ေရး ဌာ န တြင္ လည္း ဤ ေကာ္ မ တီ ႏွင့္ ပါတ္ သက္ ၍ ဘတ္ ဂ်က္ မ ႐ွိ၊ တိုင္း ခ ရုိင္ ၿမိဳ႕ နယ္ အ စီ အ စဥ္ ျဖင့္ ခ် ထား ေပး ေသာ ဘတ္ ဂ်က္ လည္း မ ႐ွိ ပါ။ လၻက္ န မူ နာ၊ င ပိ န မူ နာမ်ား ယူ ၿပီး ဓာတ္ ခြဲ ခန္း ပို႔ လို လ်ွင္ ဆိုင္ ပိုင္ ႐ွင္ မ်ား၏ ညူ စူ မွဳ ကိုခံ ၾက ရ သ လို ရန္ ကုန္ သို႔ သြား ေရာက္ ပို႔ ေဆာင္ ရ မည့္ စား ရိတ္ စား က ကို ၾကံ ဖန္ ၿပီး ႐ွာ ၾကံ ပို႔ ရ ပါ သည္ ။
၂။ ေကာ္ မ တီ တြင္ ပါ ဝင္ ၾက ေသာ ၿမိဳ႕ နယ္ ေထြ အုပ္၊ ျမန္ မာ နိင္ ငံ ရဲ တပ္ ဖြဲ့ ၊ က်န္း မာ ေရး ၊ စည္ ပင္ ၊ တိ ေမြး ကု ဌာ န ဝန္ ထမ္း မ်ား အား လုံး လို လို မွာ ျမ္ို႔ နယ္ တ ၿမိဳ႕ နယ္ တြင္ အ လြန္ ဆုံး တာ ဝန္ က် လ်ွင္ တ ႏွစ္ ၊ ႏွစ္ ႏွစ္ ခန့္ သာ ျဖစ္ ပါ သည္။ မိ မိ တာ ဝန္ က် ေသာ ကာ လ တြင္ မ လုပ္ ၊ မ ႐ွဳပ္ ၊ မ ျပဳတ္ သာ ေန လို ၾက ပါ သည္ ။ ဤ ကိ စၥ ကိုင္ တြယ္ လ်ွင္ အစား အ စာ ထုတ္ လုပ္ သူ မ်ား၊ အ စား အ စာ ျဖန့္ ျဖဴး ေရာင္း ခ် ေန ေသာ လက္ ကား ဆိုင္ မ်ား မွ သည္ ေက်ာင္း ေစ်း ဆိုင္ ကဲ့ သို႔ လက္ လီ ဆိုင္ ေရာင္း ခ် ေန သူ မ်ား ၏ ညူ စူ ျခင္း ခံ ရ မည္။ အ ဆင္ မ သင့္ ၍ ျပန္ ၿပီး အ တိုင္ အ ေတာ ခံရ လ်ွင္ အ လုပ္ ပါ ျပဳတ္ နိ္င္ သည္။ မ လုပ္ လ်ွင္ ဘာ မွ မ ျဖစ္၊ ထို႔ ေၾကာင့္ မ လုပ္ ၾက ပါ။
၃။ ေကာ္ မ တီ တြင္ အ စား အ ေသာက္ ၊ ေဆး ဝား မ်ား ႏွင့္ ပါတ္ သက္ ေသာ စာ ရင္း ဇ ယား မွတ္ တမ္း မွတ္ ရာ မ်ား စ နစ္ တ က် ျပဳ စု ထား ျခင္း လံုး ဝ မ ႐ွိ ပါ။ တ ခါ က ႏိုင္ ငံ ေတာ္ မွ တရား မ ဝင္ အ ျဖစ္ သတ္ မွတ္ ထား ေသာ ေဆး ဝား မ်ား စာ ရင္း ႐ွာ ခိုင္း ရာ လံုး ဝ မ ႐ွိ သည္ ကို ၾကံဳ ခဲ့ ဘူး ပါ သည္ ။ ၿမိဳ႕ နယ္ အ တြင္း အ စား အ ေသာက္ ထုတ္ လုပ္ သူ မ်ား ၏ စာ ရင္း ႏွင့္ ေန ရပ္ လိပ္ စာမ်ား စနစ္ တ က် မွတ္ တမ္း ျပဳစု ထား ျခင္း လည္း လံုး ဝ မ ႐ွိ ပါ။
၄။ ေကာ္ မ တီ တြင္ ပါ ဝင္ ေသာ သူ အား လံုး နီး ပါး သည္ လုပ္ ငန္း အ ေတြ့ အ ၾကံဳ လုံး ဝ မ ႐ွိ ၾက ပါ။ေဆး ဆိုင္ တ ဆိုင္ ဝင္ ေရာက္ စ စ္ ေဆး ရာ တြင္ စ စ္ ေဆး သူ မ်ား သည္ တရား မ ဝင္ ေဆး ဝား မ်ား မူး ယစ္ ေဆး ဝား မ်ား ကို တ ခါ မွ မ ျမင္ ဘူး သူ မ်ား က သာ မ်ား ပါ သည္ ။ စ စ္ ေဆး သူမ်ား လုပ္ ငန္း လြယ္ ကူ ေခ်ာ ေမြ့ ေအာင္ အ ေထာက္ အ ကူ ျပဳ ႏိုင္ သည့္ တ ရား မ ဝင္ ေဆး ဝား ဘူး ခြံ၊ သို႔ မ ဟုတ္ ဓာတ္ ပုံ၊ စ သည့္ အ ေထာက္ အ ကူ ပ စၥည္း မ်ား မ ႐ွိ ပါ။
၅။ အ စား အ ေသာက္ မ်ား တြင္ လူ ကို အ ႏၱ ရာယ္ ေပး ႏိုင္ ေသာ ဓာတ္ ပ စၥည္း မ်ား ပါ ဝင္ မွဳ ႐ွိ မ ႐ွိ စ စ္ ေဆး ႏိုင္ မည့္ ဓာတ္ ခဲြ ခန္း မွာ ရန္ ကုန္ မွာ သာ ႐ွိ ပါ သည္။ လၻက္ န မူ နာ၊ င ပိ န မူ နာ မ်ား ရန္ ကုန္ ပို႔ ၿပီး စ စ္ ေဆး လ်ွင္ အ နည္း ဆုံး ၂ လ ၾကာ မွ သာ အ ေျဖ သိ ႏိုင္ ပါ သည္ ။ ထို အ ခါ မွ သိမ္း ဆည္း ရန္ သြား ေသာ အ ခါ ေစ်း သည္ က ေရာင္း လို႔ ကုန္ ေန ပါ ၿပီ။
က်န္း မာ ေရး ဝန္ ႀကီး ခင္ ဗ်ား ၊ ယ ခု က်ြန္ ေတာ္ ေျပာ ေန ေသာ အ ခ်က္ မ်ား သည္ ၿမိဳ႕ နယ္ မ်ား ၏ ပ က တိ အ ေျခ အ ေန မ်ား ကို အ မွန္ အ တိုင္း သိ ျမင္ ႏိုင္ ေစ ရန္ အ ရိုး ခံ စိတ္ ထား ျဖင့္ တင္ ျပ ျခင္း ျဖစ္ ပါ သည္ ။တင္ ျပ မိ ၍ ျဖစ္ ေပၚ လာ မည့္ အ က်ိဳး ဆက္ မ်ား ရဖွိ ခဲ့ ပါ လ်ွင္ လည္း က်ြန္ ေတာ္ ခံ ယူ ပါ မည္ ။
အ စား အ ေသာက္ မ်ား ႏွင့္ ေဆး ဝါး အ တု မ်ား ေၾကာင့္ ႏိုင္ ငံ ေတာ္ ႏွင့္ ျပည္ သူ လူ ထု အ ေပၚ အ ႏၱ ရာယ္ က် ေရာက္ ေန မွဳ ကို အ ျမန္ ကာ ကြယ္ တား ဆီး ႏိုင္ ေစ ရန္ ျပည္ သူ လူ ထု ၏ အ မွန္ တ ကယ္ လို လား ေတာင့္ တ ေန ေသာ ရင္ တြင္း ဆ ႏၷ မ်ား မွ ျမစ္ ဖ်ား ခံ လာ ေသာ လႊတ္ ေတာ္ အ တြင္း ေမး ျမန္း ခ်က္ ကို ျဖစ္ သ လို ေျဖ ၾကား ေန နည့္ အ စား၊က်ြန္ ေတာ္ တင္ ျပ ခဲ့ ေသာ အ ခ်က္ မ်ား ကို ေသ ခ်ာ စြာ သုံး သတ္ ျပဳ ျပင္ ေပး ပါ ရန္ လူ ထု အ က်ိဳး ေ႐ွ့ ႐ွဳ ၍ တိုက္ တြန္း ေတာင္း ဆို အပ္ ပါ သည္ ခင္ ဗ်ား ။

၉၆၉စည္းမ်ဥ္းမညီဟုနာယကေျပာ

7Day

ေနာက္က်မယ္တဲ ့

ဦးေရႊမန္းလာမယ္ဆိုလို႕မိတ္ကပ္ေတြရိုက္


Boon Myo Myo
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ၾကီး ဦးေရႊမန္းေရ.....ခင္ဗ်ားဂ်ီးလာမယ္ဆိုလို႔... ...ထားဝယ္မွာ ခင္ဗ်ားဂ်ီး ျဖတ္သြားမယ္လို႔ ယူဆရတဲ႔ လမ္းမၾကီးေတြကို မ်က္ႏွာေပါင္းတင္....မိတ္ကပ္ေတြရိုက္...နုတ္ခမ္းနီေတြဆိုးေနၾကတာ...အသဲအသန္ပဲ႔တဲ႔....ခင္ဗ်ားဂ်ီးျပန္ရင္ေတာ႔ ဒီနုတ္ခမ္းနီေတြ မိတ္ကပ္ေတြလည္း ပ်က္ျပီေပါ႔ဗ်ာ....ဒီလိုမ်ိဳး လူဂ်ီးေတြကို လိမ္လာညာလာတာလည္း ဟိုးးးးး ေရွးေရွးကတည္းက ထားဝယ္လူဂ်ီးေတြ ေစာက္က်င္႔.....ခုထိလည္းရွိတုန္း......။
က်ဳပ္..ထိုင္းႏိုင္ငံက နယ္ျမိဳ႕မွာေနလာတာ (၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္ျပီ....လူၾကီးလာမယ္ဆိုလို႔ ဒီလိုမ်ိဳး လမ္းေတြကို မ်က္ႏွာေပါင္းတင္...ဟိုလုပ္ဒီလုပ္ မြန္းမံတာမျမင္ဖူး.....လမ္း႒ာနက သူ႔တာဝန္အရ (၁၂)ရာသီအလုပ္လုပ္ေနတာပဲ႔..စည္ပင္လည္း သူ႔တာဝန္အရ ရိွသမွ်ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ အစြမ္းကုန္ အေကာင္းဆံုးလုပ္တယ္...ေဒသခံျပည္သူဟာ လူၾကီးပဲ႔....ေဒသခံျပည္သူကို အထက္အရာရွိလို႔သေဘာထားတယ္....။

သတ္မွတ္အခ်ိန္ပိုထက္ ပိုဆင္းခိုင္းသည့္ စက္႐ုံမ်ားကို တရားစြဲမည္


The Voice Weekly
ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၇

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားမွ အလုပ္သမားဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ပိုထက္ပို ဆင္းခိုင္းသျဖင့္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ သတိေပးခံရေသာ စက္႐ုံ ၂၀ ေက်ာ္ကို ခံဝန္ကတိ ထိုးခိုင္းထားၿပီး ေနာက္ထပ္က်ဴးလြန္ပါက တရားစြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမား စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းရွိန္က ေျပာၾကားသည္။

လိႈင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ ကေနာင္ခန္းမတြင္ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ ၂၀ စီ အခ်ိန္ပို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္း ၎က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံမ်ားအေနႏွင့္ ေအာ္ဒါမ်ား လက္ခံရာတြင္ စက္႐ုံရွိ အလုပ္သမားမ်ား စြမ္းရည္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သေလာက္ကိုသာ မွာယူသင့္ေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးထင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္ထက္ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ဆင္းခိုင္းလိုပါက အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္ သေဘာတူညီမႈႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနကို တင္ျပႏိုင္ၿပီး စစ္ေဆး၍ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ပါက ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

ႏိုင္ငံျခားက မွာယူထားသည္မ်ား ေပးပို႔ရမည့္ အခ်ိန္ကပ္၍ အလုပ္မၿပီးေသာ အခါတြင္ ညလုံးေပါက္ အခ်ိန္ပိုေခၚယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရၿပီး အတင္းအက်ပ္ ေခၚယူျခင္း မရွိေၾကာင္း ေငြကံ့ေကာ္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုးဝင္းက ေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံျခားက မွာတာေတြ အခ်ိန္မီမၿပီးရင္ percentage အလိုက္ျဖတ္တယ္။ ခ်ဴပ္ခမေပးတဲ့ အပိုင္းေတြလည္း ရွိတယ္။ ၾကာရင္ ေလ်ာ္ေၾကးေတြပါ ေပးရႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးေစခ်င္တယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အတြင္းကလည္း တနဂၤေႏြ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္ခ်ိန္ ပိုမိုခိုင္းေစေသာ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမား စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက သတိေပးခဲ့သည္။

(ေကာင္းဆက္ႏိုင္)

အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာသာေရးကိစၥေဆြးေႏြး"


 RFA Burmese'

ရန္ကုန္တုိင္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေျမေဗာဓိ ဓမၼရိပ္သာ အလိုေတာ္ျပည့္ ေက်ာင္းတုိက္ ဆရာေတာ္ အဂၢမဟာ ပ႑ိတ ေဒါက္တာဘဒၵ ႏ ၱအရိယ၀ံသကို ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီေန႔ သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီလိုဖူးေမွ်ာ္ရင္း ဆရာေတာ္နဲ႔ လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ ဘာသာေရးကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ အလိုေတာ္ျပည့္ ဆရာေတာ္ရဲ႕ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္အရွင္ဦးကုမာရက RFA ကို မိန္႔ၾကားပါတယ္။

"ႏိုင္ငံရဲ႕ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္း လူမူေရး၊ဘာသာေရး၊ပရဟိတေတြကို ဆရာေတာ္ႀကီးနဲ႕ ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ ပက္သက္တဲ့ ကိစၥကေတာ့ ဒီလိုျဖစ္တာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္သြားၿပီေပါ့၊ဒီလိုဆက္သြားမယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ထိခုိက္တာေတြ မျဖစ္ေအာင္ ျပည္သူလူထု၊ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျမန္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္ဆိုတာ ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္"

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆရာေတာ္ဆီ တင္ျပေလွ်ာက္ထားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဆရာေတာ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရားတစ္ဆူကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုးကြယ္ဖို႔ ဆရာေတာ္က ေပးလိုက္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ရလာဒ္ မရွိေသးသည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အေျခအေနကို KNU သံုးသပ္8.9.2013

အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသည္ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ ရလာဒ္ တစံုတရာ မရရွိေသးေၾကာင္း ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU) ၏ ခရိုင္ (၇) ခု အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမွ ဆံုးျဖတ္သည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ ခဲ့ေသာ (KNU) လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဌာန အတြင္းေရးမွဴး ပဒို႕ေစာေလ႔ေစး ကဆိုပါသည္။

“ဒီအစည္းအေ၀းကို ကရင္ျပည္နယ္ လိွုင္ဘြဲျမိဳ႕နယ္ (KNU) တပ္မဟာ (၇) နယ္ေျမေလး၀ါး စခန္း မွာ စက္တင္ဘာ (၂) ရက္ေန႔ကေန (၆) ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပျပီး လူဦးေရ(၈၀) ခန္႔ တက္ေရာက္ ပါတယ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးက တႏွစ္ေက်ာ္ ေတာင္ ရွိေနျပီးေလ၊ သေဘာ တူထားတာေတြလည္းဘာမွ အေကာင္ထည္ မေဖာ္နိုင္ဘူး ဘာရလဒ္မွ လည္း မရွိေသးဘူး။” ဟုဆိုပါသည္။

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လုပ္ထားပါလွ်က္ႏွင့္ တပ္မဟာ (၅) ၌ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေန၊ KNU နယ္ေျမထဲသို႔ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တိုးခ်ဲ႕လာသည့္ ကိစၥ ၊ ေျမယာ ျပသနာမ်ား တိုးမ်ား လာျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ သံုးစြဲမွဳ အျပင္ ေရာင္း၀ယ္မွဳ တိုးမ်ား လာသည့္ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ပို႔ေရး ကိစၥ၊ အစိုးရ တပ္မ်ား စခန္း (၁၀၀) နီးပါး ဆုတ္ေပးေရး ကိစၥ၊ Code of Conduct အတည္ျပဳေရး ကိစၥ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး Frame work ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကပါသည္။

KNU ႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသည္ တႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာလာျပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ဖက္ ယံုၾကည္မွဳ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ တပ္ေနရာ ခ်ထားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား အာမခံ ရွီလာေရးႏွင့္ ေဒသ ဖြ႔ံျဖိဳးေရး မ်ားသည္ ယေန႔ထိ တစံုတရာ တိုးတက္ လာမွဳ မရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကပါသည္။

ဤသို႔ေၾကာင့္ ယခု ေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိ ထားေသာ သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားကို KNU ဗဟို ေကာ္မီတီသို႔ တင္ျပရန္ ရွိပါသည္။ ယခု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဗဟို ေကာ္မီတီမ်ား အပါအ၀င္ ခရိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ ၾကျပီး ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္ ေရးဆြဲရန္ ပူးေပါင္း သံုးသပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ဥကၠဌ မူတူးေဆးဖိုး၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ပဒို ကြယ္ထူး၀င္း၊ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ပဒို ေစာေသာသီဘြဲ ၊ ပဒိုေစာအာတိုး၊ ပဒိုေစာေအာင္၀င္းေရႊ ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဒါးျမ တို႔လည္း တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႔ႏွင့္ လူငယ္ အဖြဲ႔မ်ား၊ ခရိုင္ ဥကၠဌမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

KNU သည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ပိုမို ခိုင္မာ လာေစရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္လာ ေစရန္ နွစ္ဖက္နားလည္မွု ရွိရွိႏွင့္ သေဘာထား မကြဲလြဲသည့္ နည္းျဖင့္ ကိုယ္လိုရာ ပန္းတိုင္ အေရာက္ ရရွိေရး အတြက္ အားလံုး ပါ၀င္ ႀကိဳးစားသြား ၾကရန္ ရည္ရြယ္ ထားပါသည္။

ေရႊဟသၤာ

Eimama Mon's photo.


KNU KNLA ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီဥကၠဌ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေစာေဌးေမာင္ ႏွင္ ့အင္တာဗ်ဴးျပီး အမွတ္တရ

ေဒၚေနာ္အုန္းလွ ေထာင္တြင္းအစာငတ္ခံဆႏၵျပလ်က္ရွိ

ဦး၀င္းခ်ိဳ ဇနီး ၏ စာ ။
ဦး၀င္းခ်ိဳ ဧ။္ မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး သိေစဖို ့။

အန္တီက ဦး၀င္းခ်ိဳ ဇနီးပါ။ September 7th ေန ့ခင္း 1:30 မွ တရုတ္ၿပည္ CA Expo ကၿပန္ေရာက္ပါတယ္။ ၃၁ ရက္ေန ့မနက္ 7:00 ေလဆိပ္ဆင္းကာနီး ဦး၀င္းခ်ိဳက ပဲခူးမွာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ဖို ့သြားမယ္ ေလဆိပ္ကို လိုက္မပို ့ႏိုင္ဘူးလို ့ေၿပာပါတယ္။ အဲဒီမတိုင္ခင္က ပဲခူးမွာ ဆႏၵၿပဖို ့၃ခါ ခြင့္ၿပဳခ်က္ေတာင္းတာ မရဘူးဆိုတာ သူ ့facebook ေပၚမွာ ဖတ္ရလို ့သိထားပါတယ္။ မသြားပါနဲ့ သြားရင္ အဖမ္းခံရမွာ မဟုတ္လားဆိုေတာ့ ဖမ္းခ်င္လည္း ဖမ္း ငါက အမွန္တရားအတြက္လုပ္တာ။ လယ္သမား အလုပ္သမား အေၿခခံလူတန္းစားေတြ အသိဥာဏ္ေတြပြင့္လင္းလာမွ အမွန္တရားကိုသိမွ ကိုယ့္အခြင့္အေရးကို ေၿပာရဲ ဆိုရဲမွ ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ္ မတ္မတ္ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးရမယ္ဆိုၿပီး မၿဖစ္ၿဖစ္ေအာင္ ဆက္လုပ္ေနတာပါ။ သူ ေကာင္းစားေရး သူ ့ဇနီး သူ ့သားသမီးေကာင္းစားေရးေတြ ရုပ္၀တၳဳ ခ်မ္းသာစြာေနႏိုင္ေရးေတြ မပါပါဘူး။ တရားမွ်တေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ အာဏာရွိသူေတြရဲ့ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ဖို ့ပုဒ္ထီး ပုဒ္မေတြနဲ့ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႉခံထားရတဲ့ ဦး၀င္းခ်ိဳလြတ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးၾကပါလို ့။ ယခုအခ်ိန္အထိ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးၾကသူမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။
အမွန္တရားဘက္မွ ရပ္တည္တဲ့ သူ ့လုပ္ရပ္အတြက္ ဂုဏ္ယူလ်က္-

ေဒၚေအးေအးသန္း
0943025154

မေလးကိုအလုပ္သမားေစလႊတ္မႈပိတ္ျပီ

ျပည္ျမန္မာေန႔စဥ္ သတင္းစာ

ေခ်ာင္းၾကည့္ ေျမာင္းၾကည့္

ခင္၀င့္၀ါ ရန္ကုန္ေလဆိပ္သိုု႔ ေရာက္ရွိလာစဥ္။

DVB Youth Voice

က်ေနာ့္သီခ်င္းကုိ အေဖက တေယာထုိးျပီးသရုပ္ေဖာ္...ကၽြန္ေတာ့္ဘဝ ကၽြန္ေတာ့္ အႏုပညာ