Wednesday, November 27, 2013

ဦးေက်ာ္တင္၏ ကုလသမဂၢအတြင္း ဘဂၤလီဆိုင္ရာကန္႕ကြက္ခ်က္
Hlaing Bwa


    █ ★ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား အျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္
    ဦးေက်ာ္တင္၏ ကုလသမဂၢအတြင္း ကန္႕ကြက္ခ်က္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံက ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း
    ---------------------------------------
    ♦ ႏိုင္ငံတစ္နိုင္ငံတည္းကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ညီလာခံတြင္တရားဝင္တင္ၿပၿပီး ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈ ကို မိမိတို႔ကန္႔ကြက္လိုေၾကာင္း ကုိယ္စားလွယ္က ပဏမအေနၿဖင့္ ထပ္မံအတည္ၿပဳ ေၿပာၾကားလိုပါသည္။ ကုလ၏ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ခံစာအဖြဲ႔ (UPR) သည္သာ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ၿဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေၿခအေနမ်ားကို မ်ွတစြာ ေၿဖရွင္းရမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေစာင့္ၾကည့္သည့္ ယႏၱရား ၿဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔ ယံုၾကည္ ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးၿခင္းနွင့္ အားေပးၿမွင့္တင္ၿခင္း လုပ္ငန္းမွာ ကုလအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံ မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈစြမ္းရည္ ခိုင္မာအားေကာင္း လာေစရန္ စစ္မွန္ေသာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ နွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေၿခခံမ်ားေပၚတြင္ အေၿခခံသင့္သည္ဟု လည္း မိမိတို႔ ယံုၾကည္ ပါသည္။

    * ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံး ျမန္မာ သေဘာမတူ
    -----------------------------------------------
    ♦ အဆိုပါဆံုးၿဖတ္ခ်က္ မူႀကမ္းပါအခ်က္မ်ား အားလံုးကို မိမိတို႔သေဘာ မတူနုိင္ေႀကာင္း မိမိတို႔အေနၿဖင့္ ေၿပာႀကားလုိပါသည္။ မူႀကမ္းပါ အခ်ိဳ႕စာပိုဒ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔ဘက္မွ စိုးရိမ္မႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔ဘက္မွ ပန္ႀကားခ်က္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အမွတ္(၅)၊ (၁၀) နွင့္(၁၄) တို႔တြင္ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ သို႔မဟုတ္ မလိုလားအပ္ေသာ ေရးသား ေဖာ္ၿပခ်က္မ်ား ပါရွိေနဆဲ ၿဖစ္ပါသည္။

    ♦ မည္သည့္နုိင္ငံမ်ွ လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားတြင္ စင္းလံုးေခ်ာၿပီး ၿပည့္စံုၿခင္း မရွိသည္ကို မိမိတို႔အားလံုး သေဘာတူထားၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ ၿမန္မာနုိင္ငံသည္လည္း ၿခြင္းခ်က္ထားရမည့္ နုိင္ငံမဟုတ္ပါ။ မိမိတုိ႔ တိုင္းၿပည္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈ အခ်ိဳ႕ ရွိေနဆဲၿဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ၿပဳ ေၿပာႀကားလိုပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ အမွတ္(၅) တြင္ ေဖာ္ၿပထားသည့္ ေဖာ္ၿပခ်က္ကို လက္သင့္ခံရန္ ခက္ခဲေႀကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရိွရပါသည္။ ယင္းမွတ္ခ်က္တြင္ စစ္ေဆး အတည္ၿပဳထားၿခင္း မရွိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ မ်ားၿဖင့္ ၿပည့္နွက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

    •¢ရခိုင္ျဖစ္စဥ္
    ----------------
    ♦ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အရွိန္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ယခင္မရွိခဲ့ဖူးသည့္ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပြင့္လင္းလာမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ကံမေကာင္း အေၾကာင္း မလွစြာျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ရမႈမ်ားကို စုိးရိမ္ေနမႈမ်ားအား မိမိတုိ႔လဲ မွ်ေဝခံစားမိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းတြင္ မမွန္မကန္ပါရွိ သကဲ့သို႔ ဘာသာတရား တစ္ခုကို ဆန္႔က်င္ၿပီး တုိက္ခုိက္မႈ မဟုတ္ဘဲ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္ အႀကားတြင္ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္မႈမ်ားၿဖစ္ေပၚခဲ့ရၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း တံု႔ၿပန္ေၿပာႀကား လုိပါသည္။ ၿမန္မာၿပည္၏ တၿခားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ကြဲၿပားၿခားနားေသာ ကိုးကြယ္ယံုႀကည္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီစြာ တည္ရွိေနလ်က္ရွိပါသည္။ မည္သို႔ပင္ၿဖစ္ေစ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ အဆုိပါ စိန္ေခၚမႈကို ေၿဖရွင္းရန္ အပူတၿပင္း လုိအပ္လ်က္ရွိသည္ကို မိမိတို႔ အသိအမွတ္ၿပဳပါသည္။

    ♦ အဆုိပါ အႀကမ္းဖက္မႈမ်ားၿပန္လည္ ၿဖစ္ပြားၿခင္းကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ၿပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူ မ်ားကို လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲၿခားဘဲ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ၿမန္မာအစိုးရ အေနၿဖင့္ အစုိးရ အဆင့္ၿမင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ေနမႈရွိသည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကို အေရးႀကီး ဆံုး အခ်က္အေနၿဖင့္ တင္ၿပလုိပါသည္။ မႀကာခင္က ၿမန္မာၿပည္သို႔ အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ အဆင့္ၿမင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လာေရာက္ခ်ိန္တြင္ အႀကမ္းဖက္မႈအားလံုးကုိ ရပ္တန္႔ပစ္ရန္ အရပ္သား ၿပည္သူလူထုကို အကာအကြယ္ ေပးရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေၿခခံ လြတ္လပ္ခြင့္ မ်ားအား အၿပည့္အဝ ေလးစားလိုက္ နာေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္တုိ႔အတြက္ အာမခံေႀကာင္း ၿမန္မာအစိုးရက တံု႔ၿပန္ေၿပာႀကား ခဲ့ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ ကုိးကြယ္ယံုႀကည္မႈ မတူညီ အခ်င္းခ်င္း ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အားေပး ၿမွင့္တင္ရန္ လူထုခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေပးအပ္ေရးတုိ႔ကို ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ အစိုးရက ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့ သည့္ အစၥလာမၼစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ လာေရာက္ခြင့္ၿပဳခဲ့ၿခင္းမွာ ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူထုခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အေၿခအေန အရပ္ရပ္ကို အခုထက္ ပိုမုိ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အသင့္ရွိသည္ ကို ၿမန္မာႏုိင္ငံက ၿပသခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

    ♦ အဆုိပါ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ရပ္တြင္ အႀကမ္းဖက္မႈေႀကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား၊ အေႀကာက္ တရား မ်ား၊ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ား ဆံုးရႈံးရမႈမ်ားကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္ စလံုးတြင္ ၿဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေၿခအေနအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္ မွ်ေဝခံစားမိသည့္ အေနၿဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အစိတ္အပိုင္း အားလံုးတြင္ သည္းညည္း ခံမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထုိင္မႈ တုိ႔ကို ၿမွင့္တင္ရန္၊ အဆုိပါ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္၏ အေၿခအေနတုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ မ်ားကို အရွိန္ၿမွင့္ လုပ္ေဆာင္ေစေရး အတြက္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအတုိင္း မိမိတုိ႔ ကိုယ္စားလွယ္က ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သေဘာတူပါသည္။ အမွန္ဆုိရလွ်င္မူ ဆုိခဲ့ပါ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားမွာ ၿမန္မာအစုိးရက ခုိင္မာေသာ သႏၷိ႒ာန္ၿဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ မ်ားပင္ ၿဖစ္ပါသည္။

    ► ရိုဟင္ဂ်ာ မရွိ
    ------------------
    ♦ အထက္ေဖာ္ၿပပါ သေဘာထားမွတ္ခ်က္တြင္ “ရိုဟင္ဂ်ာ လူနည္းစု” ဟူသည့္ စကား အသံုးအႏႈန္းကို ယခင္ကာလမ်ားကအတုိင္း ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း မိမိတို႔ ကိုယ္စားလွယ္က တံု႔ၿပန္ေၿပာႀကားရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေသာ လူမ်ဳိးစု ၁၀၀ ေက်ာ္ အနက္ ထုိကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ဳိးစုတစ္စု မည္သည့္အခါကမွ မရွိခဲ့ဆုိသည့္အခ်က္မွာ အဆုိပါ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။

    ► ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒအရသာ
    -------------------------------------------
    မည္သို႔ဆုိေစကာမူ ေၿမယာပိုင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ လႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရယူအသံုးၿပဳမႈကဲ့သို႔ ေသာ အၿခားမည္သည့္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအၿပင္ ႏုိင္ငံသား ခံယူခြင့္ ေတာင္းဆုိမႈတုိ႔ကိုလည္း ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ား တည္ဆဲ ဥပေဒေအာက္တြင္ ရွိေသာ လံုၿခံဳေရးအေၿခအေန မ်ားႏွင့္ အညီ ထည့္သြင္းစဥ္းစား သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

    ► လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီးရံုး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး
    --------------------------------------------------------------
    ♦ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီးရံုး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္သေဘာတူ ညီခ်က္ ရရွိရန္ ၿမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မဟာမင္းႀကီးရံုးတုိ႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ၿပီး ကနဦးအေနၿဖင့္ မဟာမင္းႀကီးရံုး၏ ေစတနာပါေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ၿဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမွင့္တင္ၿခင္း ကိစၥရပ္ကို အာရံုစုိက္လုပ္ေဆာင္ လ်က္ ရွိပါသည္။ ကုလသမဂၢ၏ မည္သည့္ရံုးကို ဖြင့္လွစ္သည္ၿဖစ္ေစ လက္ခံဖြင့္လွစ္မည့္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအတြက္ အဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႕ေစၿပီး၊ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္အတြက္ အဆင္ေၿပ ေခ်ာေမြ႕သည့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေၿခခံရမည္ ၿဖစ္ပါ သည္။ ထို႔ေႀကာင့္သေဘာထား မွတ္ခ်က္အမွတ္(၁၄) တြင္ ၿပဆိုထားသည့္ ရံုးဖြင့္လွစ္မည့္ အခြင့္အာဏာသံုးစြဲနုိင္မႈမွာ အၿပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ အသံုးအနႈန္းအၿဖစ္ မိမိတို႔ ဘက္ မွ ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ ကုလလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးဖြင့္လွစ္ရုန္ အခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားမႈကို မိမိတို႔ဘက္မွ ဆံုးၿဖတ္နုိင္သည့္ အခြင့္အေရးအား မိမိတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္က ဆက္လက္ ကို္င္စြဲထားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

    ► ကုလသမဂၢအထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မရွိသင့္ေတာ့
    -----------------------------------------------------------------
    (လက္ရွိ ကင္တားနားေနရာကို ဆိုလိုပါသည္)

    ၿမန္မာနုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေၿပာင္းမႈလမ္းေႀကာင္းအေပၚတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ေရွ႕သို႔ လွမ္းခ်ီလ်က္ရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ားနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႕ကို ၿမႇင့္တင္ေရးတြင္ လ်င္ၿမန္ေသာၿဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈမ်ား ရလဒ္အၿဖစ္ ထြက္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ အဆုိပါ ၿဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေကာ္မတီ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မူႀကမ္းပါ ၿမန္မာတစ္နုိင္ငံတည္း၏ အေရးကိစၥကို တင္ၿပထားၿခင္းအား ကုလသမဂၢ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ထားရွိၿခင္း မၿပဳသင့္ပါ။ ၿမန္မာနုိင္ငံ၏ အေၿခအေနကို ေစာင့္ႀကည့္ေနမႈအား ယခုထက္ပို၍ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္အခါ မဟုတ္ေသးပါ။ အမွန္ဆိုရပါလ်င္မူ ကုလအထူးသံတမန္၏ တရားဝင္ ေလ့လာစံုစမ္းမႈကို အဆံုးသတ္ရန္နွင့္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ မူႀကမ္းပါ ၿမန္မာ့အေရးကိစၥကို ကုလလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွ ဖယ္ရွား နုိင္မည့္အခ်ိန္ က်ေရာက္လာမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

    Source: Hmuu Zaw

    အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ မူရင္း ကန္႕ကြက္ခ်က္ [http://www.myanmargeneva.org/pressrelease/EoP%20after%20the%20adoption%20of%20the%20resolution%20at%203rd%20Com%20of%2068%20UNGA.pdf]

ကမာၻ႕ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လာေရာက္မည္

RFA Burmese


ကမၻာ့ေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႔ IMF ရဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ခရစၥတင္းလာဂါး Christine Lagarde ဟာ လာမယ့္ဒီဇင္ဘာလဆန္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္မယ္လုိ႔ IMF က ဒီကေန႔ ေၾကညာပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွာ အေျခစိုက္တဲ့ IMF ရဲ့ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ Ms. Lagarde ဟာ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ကေန ၇ ရက္ေန႔အထိ ၅ ရက္ၾကာခရီးအျဖစ္ ကေမၻာဒီးယား၊ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ကို သြားေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ခရီးစဥ္အတြင္း IMF အႀကီးအကဲအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ေတြ ၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ စီးပြားေရးလူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

မတူညီတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဆင့္ေတြမွာေရာက္ေနတဲ့ အာရွ ၃ ႏုိင္ငံကို ခရီးသြားေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး ေတာင္ကုိရီးယားက ကမၻာ့အဆင့္ ၁၃ ႏိုင္ငံေျမာက္ အႀကီးမားဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ကေမၻာဒီးယားကေတာ့ တက္သစ္စ စီးပြားေရးနယ္ပယ္သစ္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကေတာ့ မေရမတြက္ႏုိင္တဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔ ႏိုးထစႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း Ms. Lagarde က ေျပာၾကားပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အားၾသစီတြင္ ေဒၚစန္းစန္းမွဦးဆီးၾကိဳဆို

၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုျပင္ ေရး အတြက္ ေတြ ့ဆံု ေရး ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ က အထူးအေရး ေပၚ အစည္း အေ၀း ေခၚ
by FNG on November 27, 2013


TKKS၊    ၊၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ ့ စည္း ပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရး အတြက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့
ခ်ဳပ္က ေန ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ၊ သမၼတတို ့ နဲ ့ ေတြ ့ဆံု ဖို ့ အတြက္ ဗဟို အလုပ္မႈေဆာင္
အဖြဲ ့ ရဲ ့ ေမတၱာ ရပ္ခံစာ ကို အေၾကာင္း ျပန္ ႏိုင္ ဖုိ ့ အတြက္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ က တပ္ထဲ က ေခါင္းေဆာင္ ေတြ ကို ဆင့္ ေခၚ ၿပီး
အထူးအေရး ေပၚ အစည္း တစ္ရပ္ ဒီေန ့ ျပဳ လုပ္ တယ္ လို ့ FNG က သိရ ပါတယ္။

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ရဲ ့ အထူး အေရး ေပၚ အစည္း အေ၀း မွာ ေျမာက္ကိုရီးယား နဲ ့
သံေယာဇဥ္ မျပတ္ လို ့ ဇူလိုင္ လ က ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို ့ ခံရတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌး
လဲ ပါ၀င္တယ္ လို  ့ သိရ ပါတယ္။

” ဒီေန ့ လုပ္တာ G1 ေတြ( စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္) ေတြ ၊ တပ္မႈး ေတြ နဲ ့ တုိင္းမႈး အခ်ိဳ ့ လဲ ပါတယ္။
ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး လဲ ပါတယ္။ NLD က ပို ့ ထားတဲ့ စာ ကို ဘယ္လို အေၾကာင္း ျပန္
မလဲ ေပါ့ ။ ဒီေန ့မျပတ္ ရင္ မနက္ ျဖန္ ေလာက္ အထိ ဆက္ လုပ္မယ္ ထင္တယ္ လို ့
ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာ န က အရာ ရွိ တစ္ဦး က FNG ကုိ ေျပာ ပါတယ္။

NLD က ေပးပို ့ တဲ့ စာနဲ ့ ပတ္သက္ ၿပီး ကာခ်ဳပ္ က အစည္း အေ၀း ေခၚ ရာမွာ
လႊတ္ေတာ္ ထဲ က တပ္မေတာ္ သား ကိုယ္စားလွယ္ ေတြ ပါ၀င္မႈ မရွိ ဘူး လို ့ ဆို ပါတယ္။

အရင္ က ျမန္မာ စစ္တပ္ မွာ နံပါတ္ ၃ အဆင့္ ရွိ ၿပီး အခု လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ အျဖစ္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနတဲ့ သူရ ဦးေရႊမန္း ကေတာ့ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ ဆင္ ေရး ကို
ေထာက္ခံ သူ တစ္ဦး ျဖစ္ ပါတယ္။

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ရဲ ့ အေရး ေပၚ အစည္း အေ၀း ဟာ အနားယူသြားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး
သန္းေရႊ  ကပဲ ေခၚယူ ခိုင္းတာ လား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္း ကို ေတာ့ FNG နဲ ့ အဆက္ အသြယ္ ရွိ တဲ့
စစ္ရံုး က အရာ ရွိ က ” သူ ့ အေန နဲ ့ အဲဒါ ကို ေတာ့ မသိ ဘူး” လို ့ ေျပာ ပါတယ္”

ဒီအစည္း အေ၀း ဟာ တပ္ တြင္း အစည္း အေ၀း သက္ သက္ သာ ျဖစ္ ၿပီး ျမန္မာ အစိုးရ အဖြဲ ့ ထဲ
က တစ္ေယာက္ မွ မပါ ဘူး လို ့ သိရ ပါတယ္။
freedomnewsgroup.com

ရခိုင္တြင္ မိန္းကေလးငယ္ႏွစ္ဦး အသတ္ခံရမႈ တစ္ပတ္ေက်ာ္ ၾကာသည္အထိ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္

The Voice Weekly


ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၆

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္ ေပါက္ေတာၿမဳိ႕နယ္ တို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသူ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦး အသတ္ခံရမႈ တရားခံမ်ားကို ရက္သတၱ တစ္ပတ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္လာ သည္အထိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအာဏာပိုင္ မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

ေက်ာက္ေတာ္ၿမဳိ႕နယ္ ၾကာညဳိျပင္ ေက်း႐ြာမွ အသက္ေျခာက္ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦး ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အသတ္ခံခဲ့ရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူကိုးဦးကို အဆိုပါၿမဳိ႕နယ္ရွိ အေပါက္ဝ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းက စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ သတင္းျပန္ၾကားေရး ဆပ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဦးလွသိန္းက ေျပာၾကားသည္။
"မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီး အသတ္ခံရသည့္ အေနအထားပါ" ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

အလားတူ ေပါက္ေတာၿမဳိ႕နယ္ စိုးမဲက်ီေက်း႐ြာတြင္ အသက္ ငါးႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က အသတ္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း သံသယရွိသူ မ်ားကို စစ္ေဆးေန ေသာ္လည္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေပါက္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမွ တာဝန္က်ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။
"အရာရွိေတြက စိုးမဲက်ီသြားၿပီး စစ္ေဆးေနတယ္။ မေရာက္လာၾကေသးဘူး" ဟု ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီတြင္ ေမးျမန္းမႈကို ၄င္းက ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။

အဆိုပါ ငါးႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးသည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ည ၆ နာရီ ဝန္းက်င္တြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အိမ္ႏွင့္ ႏွစ္ဖာလုံ ခန္႔ေဝးသည့္ စမ္းေခ်ာင္းအနီးတြင္ ငယ္ထိပ္ ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆုံးေနသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေပါက္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္း ထံမွ သိရွိရသည္။

ေက်ာက္ေတာ္ၿမဳိ႕နယ္မွ မိန္းကေလးငယ္မွာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနအိမ္မွ ေပ်ာက္ဆုံးသြားၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ႐ြာျပင္ စပါးခင္းတြင္ ဦးေခါင္း၊ ပါးတို႔တြင္ ဒဏ္ရာမ်ား အျပင္ အဓမၼ ျပဳက်င့္ခံရသည့္ အေနအထားျဖင့္ ေသဆုံးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ထံမွ သိရွိရသည္။

ေဘာကြင္းေဘာမကစားရတဲ့နိုင္ငံ

သူ ဇာ

White Card ကုိင္ခုနစ္ဦးအား ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္တြင္ဖမ္းဆီးရမိ

[Zawgyi]

Eleven Media Group

 White Card ကုိင္ေဆာင္ထားသူႏွစ္ဦး အပါအ၀င္ ဘဂၤါလီ ခုနစ္ဦးအား ေငြက်ပ္ ၃၂ သိန္း ယူေဆာင္၍ လုိင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ခုိးသြင္းလာမႈ ဖမ္းဆီးရမိ

White Card ကုိင္ေဆာင္ထားသူႏွစ္ဦး အပါအ၀င္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး ခုနစ္ဦးကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေငြက်ပ္ ၃၂ သိန္း ယူေဆာင္၍ လုိင္စင္မဲ့ ပါဂ်ဲ႐ုိးကားျဖင့္ ခုိးသြင္းလာမႈအား ႏုိ၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ဦးစီးဌာနတုိ႔က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိးမ်ားမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သည့္ ေရွာ္ဘီေရာ္မာန္ (အသက္ ၂၀ ႏွစ္)၊ လွေမာင္ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္)၊ ေက်ာ္ေမာင္ (အသက္ ၂၀ ႏွစ္)၊ ေဇာ္မာလက္ဒီး (အသက္ ၃၀ ႏွစ္)၊ မာမြတ္ဆာဟဲလ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္)၊ မသိန္းႏု (ခ) ေဆာ္ဖီရာ (အသက္၂၂ ႏွစ္)၊ မသန္းႏု (ခ) ေမာစ္ေတာ္ဘာ (အသက္ ၂၂ ႏွစ္) တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎တုိ႔ကုိ ယာဥ္ေမာင္းေအာင္မုိးထုိက္ ဆုိသူက ရခိုင္ျပည္နယ္ မင္းဘူးႏွင့္ ပဒၵန္းၾကား မုိင္တုိင္ ၁၇ မွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရႊျပည္သာ ကားဂိတ္သုိ႔ ေငြက်ပ္ ၃၂ သိန္းျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး စရံအေနျဖင့္ ေငြက်ပ္ ရွစ္သိန္း လက္ခံရယူထားေၾကာင္း သိရသည္။ ဖမ္ဆီးရမိပုံမွာ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေမွာ္ဘီလူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ဦးစီးဌာနတုိ႔မွ အမွတ္ ၄ လမ္း ပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ မစ္ဆူဘစ္ရွီ ပါဂ်ဲ႐ုိးခဲေရာင္ (၃ဂ/၈၄၄၉) အား သတင္းအရ စစ္ေဆးရန္ တားဆီးသည့္အခါ ေမာင္းႏွင္ထြက္ေျပး သည့္အတြက္ လုိက္လံဖမ္းဆီးရာ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ၇၄ ေလတပ္ေကြ႕တြင္ ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ကားအား သက္ဆုိင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရွာေဖြစစ္ေဆးခဲ့ရာ ဘဂၤါလီ ခုနစ္ဦး အပါအ၀င္ ပိုက္ဆံအိတ္ အနက္ေရာင္တစ္လံုး၊ ၇၃ လက္မအရြယ္ ပလတ္စတစ္ ပါကင္အိတ္ တစ္ထုပ္၊ ၃ဂ/၈၄၄၉ စာတမ္းပါ မွတ္ပံုတင္ သက္ေသခံလက္မွတ္၊ လက္ကိုင္ဖုန္းတစ္လံုး၊ CDMA အထိုင္ဖုန္းခြံတစ္လံုး၊ လက္ကိုင္ဖုန္းထည့္ေသာ ဗူးခြံတစ္ခု၊ လက္ကိုင္ဖုန္း အားသြင္းပစၥည္း သံုးမ်ဳိး၊ Samsung တံဆိပ္ ဖုန္းကဒ္ပါ လက္ကိုင္ဖုန္းတစ္လံုး၊ ေငြစကၠဴ ငါးေထာင္က်ပ္တန္ ၈၈ ရြက္ႏွင့္ ၃ဂ/၈၄၄၉ မစ္ဆူဘစ္ရွီ ပါဂ်ဲ႐ိုး ခဲေရာင္ကားတစ္စီး (လိုင္စင္မဲ့) တို႔အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ဖမ္းဆီးရမိေသာ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား မွတ္ပံုတင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။[Unicode]

Eleven Media Group

 White Card ကိုင်ဆောင်ထားသူနှစ်ဦး အပါအဝင် ဘင်္ဂါလီ ခုနစ်ဦးအား ငွေကျပ် ၃၂ သိန်း ယူဆောင်၍ လိုင်စင်မဲ့ မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ခိုးသွင်းလာမှု ဖမ်းဆီးရမိ

White Card ကိုင်ဆောင်ထားသူနှစ်ဦး အပါအဝင် ဘင်္ဂါလီလူမျိုး ခုနစ်ဦးကို ရန်ကုန်မြို့သို့ ငွေကျပ် ၃၂ သိန်း ယူဆောင်၍ လိုင်စင်မဲ့ ပါဂျဲရိုးကားဖြင့် ခိုးသွင်းလာမှုအား နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက် ညနေပိုင်းတွင် မှော်ဘီမြို့နယ်တွင် မှော်ဘီမြို့မ ရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင် ဦးစီးဌာနတို့က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖမ်းဆီးရမိသည့် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် ရှော်ဘီရော်မာန် (အသက် ၂၀ နှစ်)၊ လှမောင် (အသက် ၂၈ နှစ်)၊ ကျော်မောင် (အသက် ၂၀ နှစ်)၊ ဇော်မာလက်ဒီး (အသက် ၃၀ နှစ်)၊ မာမွတ်ဆာဟဲလ် (အသက် ၂၅ နှစ်)၊ မသိန်းနု (ခ) ဆော်ဖီရာ (အသက်၂၂ နှစ်)၊ မသန်းနု (ခ) မောစ်တော်ဘာ (အသက် ၂၂ နှစ်) တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းတို့ကို ယာဉ်မောင်းအောင်မိုးထိုက် ဆိုသူက ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းဘူးနှင့် ပဒ္ဒန်းကြား မိုင်တိုင် ၁၇ မှတစ်ဆင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရွှေပြည်သာ ကားဂိတ်သို့ ငွေကျပ် ၃၂ သိန်းဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး စရံအနေဖြင့် ငွေကျပ် ရှစ်သိန်း လက်ခံရယူထားကြောင်း သိရသည်။ ဖမ်ဆီးရမိပုံမှာ မှော်ဘီမြို့မ ရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် မှော်ဘီလူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင် ဦးစီးဌာနတို့မှ အမှတ် ၄ လမ်း ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် မစ်ဆူဘစ်ရှီ ပါဂျဲရိုးခဲရောင် (၃ဂ/၈၄၄၉) အား သတင်းအရ စစ်ဆေးရန် တားဆီးသည့်အခါ မောင်းနှင်ထွက်ပြေး သည့်အတွက် လိုက်လံဖမ်းဆီးရာ မှော်ဘီမြို့နယ် ၇၄ လေတပ်ကွေ့တွင် ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ကားအား သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့ရာ ဘင်္ဂါလီ ခုနစ်ဦး အပါအဝင် ပိုက်ဆံအိတ် အနက်ရောင်တစ်လုံး၊ ၇၃ လက်မအရွယ် ပလတ်စတစ် ပါကင်အိတ် တစ်ထုပ်၊ ၃ဂ/၈၄၄၉ စာတမ်းပါ မှတ်ပုံတင် သက်သေခံလက်မှတ်၊ လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံး၊ CDMA အထိုင်ဖုန်းခွံတစ်လုံး၊ လက်ကိုင်ဖုန်းထည့်သော ဗူးခွံတစ်ခု၊ လက်ကိုင်ဖုန်း အားသွင်းပစ္စည်း သုံးမျိုး၊ Samsung တံဆိပ် ဖုန်းကဒ်ပါ လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံး၊ ငွေစက္ကူ ငါးထောင်ကျပ်တန် ၈၈ ရွက်နှင့် ၃ဂ/၈၄၄၉ မစ်ဆူဘစ်ရှီ ပါဂျဲရိုး ခဲရောင်ကားတစ်စီး (လိုင်စင်မဲ့) တို့အား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ဖမ်းဆီးရမိသော ဘင်္ဂါလီများနှင့် ပတ်သက်၍ မှော်ဘီမြို့နယ် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ဥပဒေအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

ဦးဥာဏ္၀င္းက လူ႕အခြင့္ေရးေကာ္မရွင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်

ဗုဒၶဘုရား ပြင့္ေတာ္မူခဲ့သည့္ ေနရာတြင္ ေရွးအက်ဆံုး ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိ
Eleven Media Group


ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူရာ လုမၺိနီတြင္ ေရွးအက်ဆံုး သစ္သား ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့မႈက ဗုဒၶသည္ ဘီစီေျခာက္ရာစု မတိုင္မီက သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိခဲ့သည္ဟု သတ္မွတ္ထားမႈကို အေျဖထုတ္ေပးႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ နီေပါႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း လုမၺိနီရွိ မာယာေဒ၀ီေက်ာင္းတြင္ အုတ္ေက်ာင္းေအာက္၌ ေရွးေဟာင္း သစ္သားေက်ာင္းေဆာင္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းေက်ာင္းေဆာင္တြင္ သစ္ပင္တစ္ပင္ တည္ရွိခဲ့ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသစ္ပင္သည္ ဗုဒၶကို ဖြားေတာ္မူစဥ္က မယ္ေတာ္မာယာသည္ သစ္ကိုင္းတစ္ကိုင္းကို ကိုင္တြယ္ခဲ့သည္ဟု ဖြားေတာ္မူခန္း အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေၾကာင္း Antiquity ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းေက်ာင္းေဆာင္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈက ဗုဒၶဖြားေတာ္မူသည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း သုေတသနပညာရွင္အဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူသည့္ ကာလႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခန္႔မွန္းမႈမ်ားတြင္ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနၿပီး အခ်ဳိ႕က ဘီစီ ၆၂၃ ဟု သတ္မွတ္ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕က ဘီစီ ၄ ရာစုဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။

ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ကို ေတြ႕ရွိသည့္ ေနရာမွ သဲမ်ား၊ မီးေသြးအပိုင္းအစမ်ားကို ေရဒီယိုကာဗြန္နည္းျဖင့္ ရက္စြဲသတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ဘုရားေက်ာင္း၏အလယ္တြင္ သစ္ျမစ္မ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း ဘူမိေရွးေဟာင္း သုေတသနပညာရွင္မ်ားက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ၀ါရွင္တန္အေျခစုိက္ National Geographic Society မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ပညာရွင္မ်ားက လုမၺိနီတြင္ သုေတသန ျပဳခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ "ဗုဒၶ၏ ေျမျမဳပ္ေနေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား"မွတ္တမ္းကို ထုတ္လႊင့္ ျပသမည္ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္ထိ လုမၺိနီတြင္ ေရွးအက်ဆံုး ဗုဒၶဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမွာ ဘီစီသံုးရာစုက အေသာကဘုရင္လက္ထက္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ သုေတသနကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ဒါဟမ္တကၠသိုလ္မွ ေရွးေဟာင္း သုေတသနပါေမာကၡ ႐ိုဘင္ကိုနင္ဟမ္က "ဒါဟာကမၻာမွာ ေရွးအက်ဆံုး ဗုဒၶဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ သက္ေသ အေထာက္အထားပါ"ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေရွးေဟာင္းအေထာက္အထားကို ေတြ႕ရွိခဲ့မႈေၾကာင့္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရေသာ လုမိၺနီကို ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

လုမၺိနီရွိ မာယာေဒ၀ီေက်ာင္းအတြင္း ဗုဒၶဖြားေတာ္မူရာ ေနရာ၌ ရွာေဖြေတြ႕ရွိေသာ ေရွးအက်ဆံုး ဘုရားေက်ာင္းအနီးတြင္ ပူေဇာ္ေနၾကသည့္ ဘုရားဖူးဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား

Tow ကားမ်ားရဲ႕ဂြင္သစ္
 Coko Dmoe

မႏၲေလးစည္ပင္သာယာေရအဖြဲ႕ကားမ်ားဖမ္းၿပီးဆြဲသြားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာစည္ပင္သာယာေရရုံးသုိ႔ေခၚေဆာင္မသြားပဲ လမ္းတြင္ညႇိနႈိင္းၿပီး(ေငြေတာင္ၿပီး)လုပ္စားေနပါသည္။ အာလုံးသိရွိေစရန္တင္ျပလုိက္ပါသည္။

ငါးေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မွု ယခင္စစ္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မွုမ်ား မေတြ႕ရဟု ဒုဝန္ႀကီးေျပာၾကား

ေက်ာ္ျမတ္ဇံ
ရန္ကုန္တိုင္းမ္ေန႔စဥ္
ရန္ကုန္ ၊ နိုဝင္ဘာ ၂၆

ဆက္လက္ စစ္ေဆးေနေသာ ငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မွုမွ ရရွိထားသည့္ သက္ ေသအေထာက္အထား သဲလြန္စ မ်ားမွာ ယခင္စစ္အစိုးရမွ တာ ဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ ႏႊယ္မွုမ်ား မေတြ႕ရေၾကာင္း ျပည္ ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွူးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ Myanmar International Convention Center တြင္ နိုဝင္ဘာ ၂၅ရက္က ဆူဇူကီးကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ အစိုးရ သို႔ ဆူဇူကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ သုံးဆိုင္ကယ္မ်ား ေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ ေန႔စဥ္သတင္းစာ၏ သီးသန႔္ေတြ႕ ဆုံေမးျမန္းမွုကို ယခုကဲ့သို႔ေၿဖ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္မွူး ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ထြန္းက ”ကၽြန္ေတာ္တို႔ရရွိထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ အရင္အစိုးရနဲ႔ ဒီအမွုပတ္သက္မွုရွိတယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္အလက္ သဲလြန္စ ေတြ မေတြ႕ရဘူး။ ငါးေလာင္း ၿပိဳင္လူသတ္မွုမွာ အရင္အစိုးရ ပါဝင္ပတ္သက္ တယ္ဆို ၿပီး သိတဲ့ သူရွိရင္လဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေျပာ ၾကပါ။

ဒီငါးေလာင္းၿပိဳင္မွုနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ဆက္စပ္မိၿပီးရရွိထားတဲ့ တခ်ိဳ႕သဲလြန္စေတြရွိသလို တခ်ိဳ႕ ခက္ခဲေနတဲ့အပိုင္းေတြလဲရွိတယ္။ မွုခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းေဖာ္ ထုတ္ေနတဲ့ကာလမွာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာလိုက္ရင္ တရားခံအပါအဝင္ တရားခံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့သူေတြ ထြက္ေျပးတာတို႔၊ လြတ္ေျမာက္ သြားတာတို႔ေတြ ျဖစ္မွာစိုးလို႔ပါ။ တျခားဘာကိစၥမွေတာ့ မရွိဘူး”ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ ငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူ သတ္မွုကို ယခုအခါ စီအိုင္ဒီမွစစ္ ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ စီအိုင္ဒီမွ ဒုရဲမွူးႀကီးတစ္ဦး က ငါးေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မွုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ”ကၽြန္ေတာ္တို႔အ ေနနဲ႔ကေတာ့ ငါးေလာင္းၿပိဳင္လူ သတ္မွုကို ႀကိဳးစားၿပီး စစ္ေဆး ေနဆဲပါ။ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေန ပါတယ္။

အမွုမပိတ္ပါဘူး။ အမွု ေတြရဲ့သေဘာက တစ္ခါတေလ ၾကာတတ္တာေတြ ရွိတယ္ေလ။တခ်ိဳ႕နိုင္ငံကမွုခင္းေတြဆိုရင္ ၁၀ ႏွစ္ ၁၅ႏွစ္ၾကာမွ မိတာေတြလဲ ရွိတာပဲ”ဟု ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာ အဆိုပါလူသတ္မွုတြင္ လူ သတ္သမားက ေသနတ္အသုံး ျပဳကာ လူသတ္မွုက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ မိုးကုတ္သူေဌးႀကီး ဦးၿမ ေမာင္ႏွင့္ဇနီး၊ သမီးႏွစ္ဦးႏွင့္ အိမ္ ေဖာ္တစ္ဦးတို႔ စိမ္းလဲ့ကန္သာ လမ္းရွိ ေနအိမ္ တြင္ ေသ ဆုံးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးသန္းေရႊ၏ ႏ်ဴကလီယားဓါတ္ေပါင္းဖိုမ်ား အေၾကာင္းစံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားရွိ
Hawdeka Khalaylay


    ဦးသန္းေရႊ၏ လွ်ိဳ႔ဝွက္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ေရကာတာဆည္ႀကီးမ်ား အနီးမွ ႏ်ဴကလီယားဓါတ္ေပါင္းဖိုမ်ား အေၾကာင္း သံတမန္ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ စတင္ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားရွိလာ
    (သံတမန္သတင္း)

    ဦးသန္းေရႊ၏ လွ်ိဳ႔ဝွက္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ေရကာတာဆည္ႀကီးမ်ား အနီးမွ ႏ်ဴကလီယားဓါတ္ေပါင္းဖိုမ်ား အေၾကာင္း သံတမန္ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ စတင္ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားရွိလာသည္ဟု သံတမန္သတင္းရပ္ကြက္မွ သိရသည္ ၊

    ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ရရွိေရးသည္ ဦးသန္းေရႊ၏ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာ အိပ္မက္ႀကီးမ်ားထဲမွ ထိပ္ဆံုးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္ဆိုသည္မွာ မည္သူမွ မျငင္းႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္ ၊

    ႏ်ဴးကလီးယားလက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ရရွိႏိုင္ရန္ ဦးသန္းေရႊတစ္ေယာက္ ေသာက္ေသာက္လဲေငြကုန္ခံကာႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း သာဓကမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္ ၊

    ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကိရိယာမ်ား နည္းလမ္းေပါင္းစံုသံုး၍ရယူခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ဳိးစံုလည္းရွိခဲ့သည္ ၊

    ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း ပဲခူးရိုးမေျမာက္ပိုင္း ရခိုင္ရိုးမအစပ္ စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကိုရီးယားလူမ်ဳိးမ်ားကို ေတြ႔ခဲ့ရ ေဆးကုခဲ့ရသည္ဟု ဆရာဝန္အသိုင္းအဝိုင္းမွလည္း သိရသည္ ၊

    သီလဝါဆိပ္ကမ္းသို႔ ေျမာက္ကိုးရီးယားမွ သေဘၤာမ်ား အႀကိမ္အရည္အတြက္ မည္မွ်မွန္းမသိေအာင္ လွ်ိဳ႔ဝွက္စြာဆိုက္ကပ္ခဲ့ဘူးသည္မ်ားလည္းရွိသည္ ၊

    နယ္နိမိတ္ျခင္းထိစပ္ေနသည့္ တရုတ္ျပည္၏ ကုန္းတြင္းလမ္းမွ မသယ္ပဲ ေရလမ္းမွ သယ္ယူသည့္အေၾကာင္းအရာကို ေတြးၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ ကိရိယာမ်ား ပါေနသည့္ သေဘာကိုလည္း ေတြ႔ရသည္ ၊

    ယူေရနီယံဆိုေသာ သတၱဳအမ်ဳိးအစားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ထြက္ရွိသည္ဟုေသာ သတင္းမ်ားလည္း နဝတ ပတၱျမားႀကီး သတင္းႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းတြင္ ထြက္လာခဲ့ဘူးသည္ ၊

    ယူေရနီယံကို ဒီမွာတင္ သန္႔စင္ႏိုင္ၿပီဟု ၂၀၀၅ မတိုင္ခင္မွာ ဦးသန္းေရႊက ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ဖူးသည္ ဆိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားလည္းရွိခဲ့သည္ ၊

    ႏ်ဴကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖိုကို ေရငုတ္သေဘၤာမ်ားတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳေနသည္မွာ ရာစုႏွစ္ တစ္ဝက္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည္ ၊

    ေခတ္မီ စစ္သံုး ႏ်ဴကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖို၏ အရြယ္အစားမွာ ၅ေပပတ္လည္ ၁၀ေပအရွည္ အရြယ္ေလာက္သာရွိေတာ့သည္ ၊

    ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ပလူတိုနီယမ္သည္ အဓိကက်ေသာ ပစၥည္းသည္ျဖစ္သည္ ၊

    ပလူတိုနီယမ္ကိုရရွိရန္ ယူေရနီယမ္ကို ႏ်ဴကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖိုထဲတြင္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာၾကာ ၿပိဳကြဲေစရသည္ ၊

    ယူေရနီယမ္မွ ပလူတိုနီယမ္ျဖစ္ေအာင္ ၿဖိဳခြဲျပဳလုပ္ရာတြင္ ထြက္လာသည့္ ျမင့္မားျပင္းထန္ေသာ အပူပမာဏႀကီးကို ဖယ္ထုတ္ျခင္း သည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ပိုင္ဆိုင္ဖုိ႔ႀကိဳးစားေနသူမ်ား၏ အဓိက အခက္အခဲႀကီးျဖစ္သည္ ၊

    ဦးသန္းေရႊက တိုင္ပင္ေဖာ္တိုင္ပင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အႀကံထုတ္ရာ ေဝးလံသီေခါင္ေသာေဒသမ်ားတြင္ ဆည္ႀကီးမ်ား ေရကာတာႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္၍ အဆိုပါဆည္ႀကီးမ်ား ေရကာတာႀကီးမ်ားမွ ေရကို သဘဝနည္းအတိုင္း သြယ္ယူကာ အပူဖလွယ္ရန္အႀကံထုတ္ၾကသည္ ၊

    ရရွိလာေသာ အႀကံအရ ဆည္ႀကီးမ်ား ေရကာတာႀကီးမ်ားတည္ေဆာက္ၾကသည္ ၊ ေရကာတာႀကီးမ်ားႏွင့္ မနီမေဝး ၁၀ မိုင္ပတ္လည္တြင္ အထူးလွ်ိဳ႔ဝွက္စခန္းမ်ားတည္ေဆာက္၍ ေျမေအာက္ထဲတြင္ အေသးစား ႏ်ဴကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖိုမ်ား ထားရွိၾကသည္ ၊

    ဆည္ႀကီးမ်ားမွ ေရမ်ားကို တႏွစ္ပတ္လံုး အသံုးခ်၍ ႏ်ဴကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖိုကို လည္ပတ္ၾကသည္ ၊

    မၾကာမီတြင္ ဦးသန္းေရႊ၏ အႀကံအစည္မ်ား ေအာင္ျမင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆေနသူမ်ားလည္းရွိေနၾကသည္ ၊

    ၂၀၁၅ မတိုင္မီ ဦးသန္းေရႊလက္ထဲတြင္ ႏ်ဴကလီးယားဗံုး တစ္လံုးထက္မနည္း ပိုင္ဆိုင္သြားၿပီဆိုပါက ျမန္မာ့သမိုင္းသည္ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္ ၊

    ယခုအခါ ဦးသန္းေရႊ၏ လွ်ိဳ႔ဝွက္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ေရကာတာဆည္ႀကီးမ်ား အနီးမွ ႏ်ဴကလီယားဓါတ္ေပါင္းဖိုမ်ား အေၾကာင္း သံတမန္ အသိုင္းအဝိုင္းေတြ စတင္ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားရွိလာသည္ ၊

    ဦးသန္းေရႊ၏ တိုင္ပင္ေဖာ္တိုင္ပင္ဖက္မ်ားကိုလည္း မည္သူမည္ဝါျဖစ္သနည္းဟု ခန္႔မွန္းစံုစမ္းေနၾကသည္ ၊ ဦးေမာင္ေအးကို မျဖစ္ႏိုင္ဟု အားလံုးယူဆထားၾကသည္ ၊

    ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ တိုင္ပင္ေဖာ္တိုင္ပင္ဖက္ ၂ ဦးမွာ ဦးေအာင္ေသာင္း ႏွင့္ ဦးတင္ေအးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္ဟု ခန္႔မွန္းယူဆေနၾကသည္ ၊

    အဆိုပါလွ်ိဳ႔ဝွက္ ႏ်ဴကလီးယားစီမံကိန္းအေၾကာင္းကို စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ၁ လုပ္ခဲ့သူ ဦးသီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦးလည္း တစြန္းတစ သိႏိုင္သည္ဟု ထင္ေၾကးေပးသူမ်ားလည္းရွိေနသည္ ၊

    ေသခ်ာသည္က လက္ရွိ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ ကို ဦးသန္းေရႊမွ ယေန႔ထိတိုင္ အသိမေပးထားပဲ ဦးသန္းေရႊကိုယ္တိုင္ တိုက္ရိုက္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေနဆဲျဖစ္သည္ ၊

    (သံတမန္အသိုင္းအဝိုင္းမွရရွိေသာ သတင္းျဖစ္သည္)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၉၃ နွစ္ ေျမာက္ အ မ်ဳိး သား ေအာင္ ပြဲ ေန ့ ေၾက ညာ ခ်က္