Saturday, December 21, 2013

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ မလုပ္ႏုိင္ျခင္းမွာ မ်ားစြာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိသည္။Kyaw Min Swe

ဒီေန႔ အလုပ္မ်ားေနတဲ့အတြက္ ေျခဆင္းေရးဖို႔ အခ်ိန္သိပ္မရလိုက္ဘူး။ လတ္တေလာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္ျမင္တဲ့ ႐ႈေထာင့္ကေန ေရးထားတယ္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ မေရရာမေသခ်ာတဲ့ အနာဂတ္ကို သန္းေျခာက္ဆယ္ကို မေပးေစခ်င္လို႔။ အဲေတာ့ ပိုေကာင္းၿပီး ပိုၿငိမ္းခ်မ္း၊ ပိုယဥ္ေက်း၊ ပုိနားလည္မႈရွိ၊ ပိုယုံၾကည္မႈရေစမယ့္ အနဂတ္ကို ထုဆစ္ၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာလည္းပါတယ္။ တည့္တည့္ေျပာရရင္ သန္းေျခာက္ဆယ္ရဲ႕ မ်က္ႏွာေတြကိုေထာက္ထားၿပီး မေဟာသဓာရဲ႕ သားတရားစီရင္ခန္းကို သတိရၾကဖို႔ stakeholder လို႔ေျပာေနၾကတဲ့ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုအတြက္၊ပန္းတိုင္ေရာက္ဖို႔ လုပ္ေနၾကတဲ့ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလုံးကို အထူးတလည္ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာပါဘဲ။ ေဝဖန္ဖို႔၊ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲဖို႔နဲ႔ ဆင္ျခင္သတိျပဳၾကဖို႔ ဒီေန႔ထုတ္ The Voice Weekl အတြက္ ေရးထားတဲ့ ေခါင္းႀကီးကို မွ်ေဝပါတယ္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အားႀကီးခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထက္လူႀကီး အႀကိဳက္ႏွင့္ အထက္လူႀကီး ၿငိဳျငင္မႈ ႏွစ္ခုကိုသာ အေလးထားခဲ့ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ေၾကာင့္ အရာရာတြင္ တာဝန္သိမႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ မရိွသေလာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ သေဘာတူသည္ ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ျဖစ္ေစ ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စုေပါင္း အေျဖရွာျခင္း၊ မတူညီေသာ သေဘာထား အျမင္မ်ားကို နားေထာင္၊ လက္ခံစဥ္းစားျခင္းတို႔ မရွိဘဲ အထက္အမိန္႔ အရသာ စီမံခန္႔ခြဲ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားစြာကို ပုံစံက် စေကးကိုက္ စဥ္းစားနည္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းခဲ့သည္။ အက်ဳိးဆက္မွာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေတြ႔ဆုံစကားေျပာျခင္း၊ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း အေျဖရွာျခင္း အေလ့အထ အားနည္းခဲ့သည္။ ယေန႔ ယခင္စနစ္ေဟာင္းမွ စနစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း ရာစုႏွစ္ဝက္ခန္႔ အသားက်လာခဲ့ေသာ စနစ္ေဟာင္းမွ ေတြးပုံ၊ ျမင္ပုံ၊ ၾကည့္ပုံ၊ စဥ္းစားပုံ၊ လက္ေတြ႔ေဆာက္ရြက္ပုံ မ်ားမွ ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္ေသးေပ။ ယင္းအခ်က္ကို ကုန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ သုံးႏွစ္ခန္႔ အတြင္း ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ေသာ ျပႆနာအခက္အခဲ၊ ပဋိပကၡမ်ားအား ေျဖရွင္းပုံ၊ ေျဖရွင္းနည္းက သက္ေသ ျပသကဲ႔သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ Democratization ေခၚ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း Liberalization ေခၚ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း အဆင့္မ်ားသာ ရွိေသးသည္ဟု ေလ့လာသုံးသပ္သူ မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက ႐ႈျမင္ထား သည့္အတြက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေလွကားထစ္ မ်ားကို စတက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ အခ်ိန္မွ်သာ ရွိေသးသည္ဟု ဆိုႏုိင္ေပသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ျမင္သာထင္သာ ရွိေသာ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္မႈမ်ား ျမင္ေတြ႔ရျခင္း သည္ပင္လွ်င္ ႀကီးစြာေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကၿပီး အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္ မ်ားတြင္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္စည္းလုံး ညီညြတ္ေရး အလို႔ငွာ ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလို႔ငွာ စားပြဲဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ကိုလည္း အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ခန္႔ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အေသအေက် တိုက္ခိုက္လာခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တို႔အၾကား ယေန႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အတြက္ မိမိတို႔ ယုံၾကည္ရာ လမ္းစဥ္ျဖင့္ ႀကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပါတီမ်ား အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၊ ပါတီ၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား အၾကား အလြတ္သေဘာ ျဖစ္ေစ၊ တရားဝင္ျဖစ္ေစ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ မလုပ္ႏုိင္ျခင္းမွာ မ်ားစြာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးကို အဓိကထားေသာ အေသးအဖြဲ ကိစၥရပ္အခ်ဳိ႕ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ႏုိင္ငံေရးကို အလြန္အမင္း ဦးတည္စဥ္းစားေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ဳိးမွ ၾကည့္ကာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးကို ေရွာင္လြဲေန ျခင္းမွာ အမ်ဳိးသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး (ဝါ) အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို မလိုလားသည့္ သေဘာ သက္ေရာက္သြား ႏိုင္သည္။ အျခားတစ္ဖက္ တြင္လည္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး ဖိတ္ေခၚရာတြင္ အဖိတ္ေခၚ ခံရသူမ်ား အက်ဥ္းအက်ပ္သို႔ တြန္းပို႔သကဲ႔သို႔ မျဖစ္ေစရန္လည္း ဂ႐ုစိုက္ သင့္ေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိမွသာ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ သဘာဝႏွင့္ မလြတ္ကင္းတတ္ ေသးသူမ်ား၏ သဘာဝ၊ အခက္အခဲႏွင့္ အက်ပ္အတည္းကို ႀကိဳတင္ သိရွိထားရန္ လိုေပသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ေရး လမ္းစဥ္ကို က်င့္သုံးသည္ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ား၏ အယူအဆ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသ ျပသကဲ႔သို႔ ျဖစ္သြားႏိုင္ေပသည္။ မ်ားစြာ အေရးႀကီးသည္မွာ သန္းေျခာက္ဆယ္ေသာ ႏုိင္ငံသား အားလုံး၏ အက်ဳိးစီးပြား အလို႔ငွာ အမ်ဳိးသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး သည္သာ အဓိကဆိုေသာ အခ်က္ကို မ်က္ျခည္ မျပတ္သင့္ေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၉-၁၂-၂၀၁၃)

ျမန္မာအမ်ုိးသမီးေဘာလုံးအသင္း မႏၱေလးျမုိ့အတြင္း လွည့္လည္ေအာင္ပြဲခံ


CJMyanmar

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ရင္ေသမွာ


 ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

လွ်ပ္စစ္မီတာခ တုိးေကာက္မႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့သူ ၄ ဦးကုိ အမိန္႔ခ်မွတ္RFA Burmese

 ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔စတင္ၿပီး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနက လွ်ပ္စစ္မီတာခေတြ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံမယ္ဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္ထြက္လာတာကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းၿပီး ဦးေဆာင္ဆႏၵျပခဲ့ၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီ စဥ္ဆက္မျပတ္လႈပ္ရွားမႈအင္အားစုအဖြဲ႕ MDCF က ကိုသိန္းေအာင္ျမင့္အပါအဝင္ ၄ ဦးကို ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ ဒီေန႔ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ေထာင္ဒဏ္တစ္လက်ခံဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ ဒဏ္ေငြ ၁ ေသာင္းေပးေဆာင္ဖို႔ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။ သူတို႔ ၄ ဦးအတြက္ ဒဏ္ေငြ ၄ ေသာင္းကို အမႈကိုလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေပးေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ ကိုသိန္းေအာင္ျမင့္က ေျပာပါတယ္။ “ဒဏ္ေငြတစ္ေသာင္း ေပးေဆာင္ရမယ္၊ ဒဏ္ေငြတစ္ေသာင္း မေပးေဆာင္ႏိုင္ပါက ေထာင္တစ္လဆိုၿပီးေတာ့ အဲဒီအမိန္႔သံပဲ က်ေနာ္ၾကားလိုက္တယ္၊ က်ေနာ္တို႔ကို ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ခိုင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာင္ခ်တာပဲျဖစ္ျဖစ္ အႏိုင္က်င့္တယ္လို႔ပဲ က်ေနာ္ခံယူတယ္၊ ေထာင္ထဲကိုလည္း က်ေနာ္တို႔က ျပန္ၿပီးေတာ့ သြားစရာအေၾကာင္းမရွိဘူး၊ တိုင္းျပည္တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးထားတာလည္း မဟုတ္ဘူး၊ အမ်ားျပည္သူအတြက္နဲ႔ အစိုးရရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ၾကားထဲက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတာပဲ၊ ဒဏ္ေငြကိုလည္း ေပးေဆာင္စရာအေၾကာင္း မရွိဘူး၊ ဒဏ္ေငြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အက်ဳိးကို ကူညီၿပီးေတာ့ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က သူဝင္ေဆာင္သြားပါတယ္” ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ရက္ေန႔မွာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနက လွ်ပ္စစ္မီတာခ ၂ ဆနီးပါး တိုးျမွင့္ေကာက္ခံမယ္ဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္ထြက္လာတာကို ကန္႔ကြက္ၾကသူေတြဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သိမ္ႀကီးေဈးေရွ႕ကေန ဆူးေလဘုရားအထိ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းက တရားလိုျပဳလုပ္ကာ စီတန္းလွည့္လည္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ တရားစဲြဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ာနယ္လစ္ကို ပါးရိုက္တဲ့ မင္းသမီးၾကေတာ့ ဒဏ္ေငြ တစ္ေထာင္


 Kyaw Naing Win..

7 Day Journal ဂ်ာနယ္လစ္ကို ပါးရိုက္ေစာ္ကားတဲ့ မင္းသမီးၾကေတာ့ ဒဏ္ေငြ တစ္ေထာင္တဲ့. . . ကာယကံရွင္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ အိမ္အတြင္း ၀င္ေရာက္သတင္းယူတဲ့ သတင္းေထာက္ၾကေတာ့ ေနအိမ္ေက်ာ္နင္းမႈ၊ အသေရဖ်က္မႈနဲ႔ ေထာင္သုံးလတဲ့ . . . ကဲ . . ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒစိုးေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရးက ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔မလိုေတာ့ဘူးထင္တင္ . . အခ်င္းခ်င္းဆို ေဆာ္ဖို႔လက္သံေျပာင္တဲ့ ဂ်ာနယ္လစ္အခ်ိဳ႔လဲ ဒီလိုကိစၥေတြၾကေတာ့ အသံတိတ္ေနၾကပါလား . . . ကဲ Eleven Media Group ကေတာ့ အမ်ားျပည္သူကတဆင့္ အသိေပးတိုင္ၾကားၿပီ

ဟာဂ်ဴလီ ကသာ
Eleven Media Group ၏ နယ္သတင္းေထာက္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မႇတ္ ခံရျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီကို အိုးမည္းသုတ္ခံရျခင္းဟု The Voice Daily ေခါင္းႀကီး၌ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး သမဂၢသတင္း ဂ်ာနယ္ကလည္း ျပင္းထန္လြန္းသည့္ အေရးယူမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္
****************************

Eleven Media Group ၏ နယ္သတင္းေထာက္ မခိုင္ကို လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက ပုဒ္မသံုးခုျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္သံုးလ ခ်မႇတ္ခံရျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီကို အိုးမဲသုတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာ၏ ေခါင္းႀကီးတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ထိုကဲ့သို႔ အေရးယူ ခဲ့ျခင္းသည့္ ျပင္းထန္သည့္ အေရးယူမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း သမဂၢသတင္း ဂ်ာနယ္ကလည္း ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
နယ္သတင္းေထာက္ မခိုင္ကို အခ်ိန္တစ္လေက်ာ္အတြင္း အမႈစစ္ေဆး၍ ေငြဒဏ္သာ ခ်မႇတ္ေလ့ရႇိေသာ ပုဒ္မမ်ားျဖစ္သည့္ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ (ပုဒ္မ ၄၅၁) အရ ေထာင္ဒဏ္သံုးလ၊ အသေရဖ်က္မႈ (ပုဒ္မ ၅၀၀) အရ ေထာင္ဒဏ္တစ္လ၊ ညစ္ညမ္းစြာေျပာဆိုမႈ (ပုဒ္မ ၂၉၄-ခ) အရ ေထာင္ဒဏ္တစ္လတို႔ကို တေပါင္းတည္း အေနျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္သံုးလ က်ခံေစရန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္က လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ တရားသူၾကီး ဦးျမမင္းဟန္က အမိန္႔ခ်မႇတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
''ဒီမိုကေရစီကို အိုးမဲသုတ္ျခင္းေလာ'' ဟု ေခါင္းစီးတပ္ျပီး ေရးသားခဲ့ေသာ The Voice Daily သတင္းစာ၏ ေခါင္းႀကီးတြင္ ''သတင္းမီဒီယာ တစ္ခုတြင္ သတင္းေထာက္အျဖစ္ ပံုမႇန္သတင္းလိုက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနသူတစ္ဦးကို ဤသို႔ေသာ ပုဒ္မမ်ားတပ္၍ စြဲခ်က္တင္ျခင္း၊ အမိန္႔ခ်မႇတ္ျခင္းမႇာ ျမန္မာ့သတင္း မီဒီယာေလာက တစ္ခုလံုး၏ သတင္းသမား တာ၀န္ႏႇင့္ ၀တၲရားမ်ား၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ ျပည္သူလူထုတို႔က သတင္းသိပိုင္ခြင့္တို႔ကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု The Voice ကယူဆသည္'' ဟု ေရးသားခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ''. . . ယဥ္ေက်းစြာ ေျဖရႇင္း၍ရေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားစြာ ရႇိေသာ္လည္း ဤသို႔တိုက္႐ိုက္ တရားစြဲဆို အေရးယူျခင္းမႇာ မ်ားစြာတစ္ဖက္သတ္ ဆန္သည့္အျပင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ မ်ားစြာရန္လိုသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေၾကာင္း The Voice က သံုးသပ္သည္'' ဟု ဆက္လက္ ေရးသားခဲ့သည္။
''ထို႔အျပင္ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းမႇ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သတင္းမီဒီယာ သမားတစ္ဦးကို ႏိုင္ငံေတာ္ႏႇင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားေရးမ႑ိဳင္က ရန္လိုစြာ တရားစြဲေထာင္ခ် အျပစ္ေပးေသာ လုပ္ရပ္မ်ိဳး ယေန႔ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတြင္ ေပၚေပါက္လာျခင္းမႇာ မ်ားစြာသံသယ ျဖစ္စရာ ေကာင္းေပသည္'' ဟု The Voice ေခါင္းႀကီးပိုင္းတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။
အဆိုပါ ေခါင္းႀကီးပိုင္း ေနာက္ဆံုးပိုဒ္တြင္ ''ယခုကဲ့သို႔ သတင္းသမား တစ္ဦးအေပၚ ျပင္းထန္စြာ အေရးယူ လိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာ့သတင္း မီဒီယာေလာက တစ္ခုလံုး၏ အခန္းက႑၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရႇိေသာ ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္တစ္ခု၏ အဆင့္အတန္းႏႇင့္ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္၏ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း စိန္ေခၚျခိမ္းေျခာက္သည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ လက္ရႇိအာဏာသံုးရပ္ အပါအ၀င္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏႇင့္ တပ္မေတာ္တို႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အိုးမဲသုတ္လိုက္ျခင္းဟု The Voice က ႐ႈျမင္သည္'' ဟု ေရးသားခဲ့သည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သမဂၢသတင္းဂ်ာနယ္၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ''သတင္းရယူမႈ ျဖစ္စဥ္အတြင္း သတင္းေထာက္အား ေထာင္ဒဏ္ခ်မႇတ္ျခင္းသည္ အလြန္တစ္ရာ ျပင္းထန္လြန္းသည့္ အေရးယူမႈဟု သံုးသပ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေရးယူမႈသည္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ခြင့္ျပဳလာသည္ဆိုေသာ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ စတုတၴမ႑ိဳင္မႇ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည့္အတြက္ စတုတၴမ႑ိဳင္၏ အခန္းက႑မႇ အခိုင္အမာ ရပ္တည္ပါေၾကာင္း သမဂၢဂ်ာနယ္၏ သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာ အပ္ပါသည္'' ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
နယ္သတင္းေထာက္မခိုင္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မႇတ္ ခံရျခင္းႏႇင့္ ပတ္သက္ျပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ထုတ္ The Voice Daily၊ စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာႏႇင့္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဂ်ာနယ္တို႔တြင္ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ျပီး သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းမီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာစာနယ္ဇင္း သမဂၢႏႇင့္ PEN Myanmar တို႔က ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရႇာက္ေရး ေကာ္မတီ(CPJ)၊ နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႕ (RSF) ႏႇင့္ကမၻာ့သတင္းစာမ်ားႏႇင့္ သတင္းစာ ထုတ္ေ၀သူမ်ား အစည္းအ႐ံုး (WAN-IFRA) တို႔ကလည္း အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္အေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မ်ားကို မၾကာမီ ထုတ္ျပန္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာ ၆ - မေလးရွား ၀ (တတိယ)တတိယေနရာ ရရွိတဲ့ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးအသင္းကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ပြဲၿပီးပါက က်ပ္ သိန္း ၂၅၀၀ ဆုခ်မွာျဖစ္တယ္ လို႔ ျမန္မာနိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္က ပြဲၿပီးခါနီးမွာ ေျပာပါတယ္။

The Modern News Journal.


 ျမန္မာ အမ်ဳိး သမီး အသင္းရဲ့ ပဲ့ကုိင္ play maker သန္းသန္းေထြး

ေမာင္(စြယ္စံုက်မ္း)
ထိုင္ငိုမယ္ဆိုလည္း ငိုေလာက္ပါတယ္ ေတာ္ခ်က္ကေတာ့
သန္းသန္းေထြးရဲ့ နာမည္ၾကီး Kick ခ်က္ လန္ထြက္

ဘယ္သူေတြဟာ သန္းေရႊဂိုဏ္းသားလဲဆိုတာHawdeka Khalaylay

စစ္တပ္အထဲမွာေရာ အစိုးရအထဲမွာေရာ လႊတ္ေတာ္ အထဲမွာေရာ ဘယ္သူေတြဟာ သန္းေရႊဂိုဏ္းသားလဲဆိုတာ ေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ

(ေနျပည္ေတာ္သတင္းရပ္ဝန္း)

ေနျပည္ေတာ္ ဆီးဂိမ္းအၿပီးမွာ သန္းေရႊ ဂိုဏ္းသားေတြ စၿပီးလႈပ္ရွားမယ္လို႔ သတင္းရထားပါတယ္ ၊

ခရစ္စမတ္ နဲ႔ ႏွစ္သစ္ကူးေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ ေတြကို အေၾကာင္းျပ ျပည္သူေတြကို အာရံုလႊဲထားၿပီး လႈပ္ရွားၾကမယ္တဲ့ ၊

ျပည္သူေတြ အာရံုေထြျပားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ကို ၿဖိဳခြင္းၾကမယ္တဲ့ ၊ ကိုေနမ်ဳိးဇင္ကို ပိတ္ဆို႔ထားမယ္တဲ့ ၊

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ဒီအတိုင္းဆက္ထားေရး ဆႏၥၵျပပြဲ လမ္းေလွ်ာက္ပြဲေတြ လုပ္မယ္တဲ့ ၊

ျပည္သူေတြက ႏိုးၾကားလာလို႔ တုန္႔ျပန္လာရင္ သူတို႔ဖြဲ႔ထားတဲ့ စြမ္းအားရွင္လို႔ေခၚတဲ့ အႏုတ္စုတ္ဂုတ္စုတ္ ရမ္းကားခ်င္ တဲ့သူေတြကို ေရာထည့္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္တဲ့ ၊

၂၀၁၄ မွာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို အေၾကာက္တရားေအာက္မွာ ျပားျပားဝပ္သြားေစမယ္ တဲ့ ၊

သူတို႔ အစီအစဥ္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်ေနတဲ့ အင္တာနက္လိုင္းေတြကိုလည္း ပိုၿပီး ေႏွးေအာင္လုပ္ထားမယ္တဲ့ ၊

အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ ဆိုတာလည္း ျပန္ဖြဲၿပီး ျပည္သူေတြၾကားမွာ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ အရင္လို သူလွ်ိဳ ဒလံေတြ ထည့္ၿပီး ေႏွာက္ယွက္အံုးမယ္တဲ့ ၊

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားခ်ဳပ္ မျဖစ္ေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ အေကာက္ႀကံအံုးမယ္တဲ့ ၊

စစ္တပ္နဲ႔ ျပည္သူကို အၿမဲတေစ ရန္ေစာင္ေနေအာင္ လုပ္ထားမယ္ တဲ့ ၊

ေလာေလာဆယ္မွာ စစ္တပ္အထဲမွာ အစိုးရအထဲမွာ လႊတ္ေတာ္အထဲမွာ သန္းေရႊ ဂိုဏ္းသားေတြ ဂ်ိဳေထာင္ေနပါၿပီ ၊

သန္းေရႊဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးအေပၚမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထင္တိုင္းႀကဲဖ်က္ဆီး ကိုယ္က်ဳိးရွာခဲ့သူပါ ၊

သန္းေရႊရဲ႔ ယုတ္မာေကာက္က်စ္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို တားဆီးရပါမယ္ ၊

စစ္တပ္အထဲမွာေရာ အစိုးရအထဲမွာေရာ လႊတ္ေတာ္ အထဲမွာေရာ ဘယ္သူေတြဟာ သန္းေရႊဂိုဏ္းသားလဲဆိုတာ ေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ

ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ သန္းေရႊဂိုဏ္းသားလား ၊
သမၼတသိန္းစိန္ဟာ သန္းေရႊဂိုဏ္းသားလား ၊
ဥကၠဌေရအမန္းဟာ သန္းေရႊဂိုဏ္းသားလား ၊
ေအာင္ေသာင္းဟာ သန္းေရႊဂိုဏ္းသားလား ၊
တင္ေအးဟာ သန္းေရႊဂိုဏ္းသားလား ၊
ျမင့္ေဆြဟာ သန္းေရႊဂိုဏ္းသားလား ၊
ေအာင္သိန္းလင္းဟာ သန္းေရႊဂိုဏ္းသားလား ၊
ေတဇဟာ သန္းေရႊဂိုဏ္းသားလား ၊
ေဇာ္ေဇာ္ဟာ သန္းေရႊဂိုဏ္းသားလား ၊

သန္းေရႊဂိုဏ္းသားေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခ်စ္သေယာင္နဲ႔ ၾကာၾကာဟန္မေဆာင္ႏိုင္ပါဘူး ၊

အခုအခ်ိန္ကစၿပီး သန္းေရႊဂိုဏ္းသားေတြကို ေဖာ္ထုတ္ အျမစ္လွန္ၾကပါစို႔ ၊

(ေနျပည္ေတာ္ သတင္းရပ္ဝန္းမွ ေပးပို႔လားေသာ သတင္းျဖစ္ပါသည္)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခဲ့တဲ့ အသီးအပြင့္ရလာဒ္ေတြ စတင္ျမင္ေတြ႔ေနရၿပီ


Hawdeka Khalaylay

    ၂၀၁၂ မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခဲ့တဲ့ အသီးအပြင့္ရလာဒ္ေတြကို အခု စတင္ျမင္ေတြ႔ေနရၿပီဟု သံတမန္ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ေျပာၾကားမႈမ်ားထြက္ေပၚ
    (သံတမန္သတင္းရပ္ကြက္)

    ၂၀၁၂ တုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခဲ့တဲ့ အသီးအပြင့္ရလာဒ္ေတြကို အခု စတင္ျမင္ေတြ႔ေနရၿပီဟု သံတမန္ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ေျပာၾကားမႈမ်ားထြက္ေပၚေနပါတယ္ ၊

    ၂၀၁၀ နဲ႔ ၂၀၁၁ တုန္းက အေျခအေနေတြကို ျပန္ၾကည့္ၾကည့္ပါ ၊ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္တဲ့ အာဏာရ အစိုးရပါ ၊

    လႊတ္ေတာ္ေတြကလည္း တရားဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြပါ ၊

    ဒီမိုကေရစီ ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ျမန္မာျပည္ႀကီးဟာ အရပ္သားအစိုးရလက္ထဲကို ေအာင္ျမင္စြာ အာဏာလႊဲအပ္ႏိုင္လိုက္ၿပီလို႔ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ေၾကညာေနတဲ့ အခ်ိန္ပါ ၊

    ျမန္မာျပည္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ေရျခားေျမျခားေရာက္ေနသူေတြ ျပန္လာၾကပါ ၊ မတူတာေတြ ထားၿပီး တူတာေတြ စုလုပ္ၾကမယ္လို႔ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ေၾကြးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္ ၊

    အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေထာင္ထဲမွာ အက်ဥ္းက်ခံေနရတုန္းပါ ၊

    ၿပီးေတာ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပန္လႊတ္ေပးၿပီး လႊတ္ေတာ္အထဲဝင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အေျဖရွာဖို႔ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳဖို႔ ကမာၻသိ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္ ၊

    အက်ဥ္းက်ခံရေနမႈမွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္ ၊

    ပါတီကို ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္မယ္ ၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္မယ္ဆို တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာရွိတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးကို အစဥ္တစိုက္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူအခ်ဳိ႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ေယာက္ ယူနီေဖာင္းေျပာင္းစစ္အစိုးရ ရဲ႔ အသံုးခ်မႈကို ခံလိုက္ရၿပီ လို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္တာေတြ ႀကံဳခဲ့ရပါတယ္ ၊

    ျမန္မာျပည္ေကာင္းဖို႔ အတြက္ က်မကို အသံုးခ်မယ္ဆိုရင္ အသံုးခ်ခံဖို႔ က်မ အဆင္သင့္ရွိပါတယ္ ဆိုၿပီးအသိေပးတုန္႔ျပန္ခဲ့ၿပီး သူမလုပ္ေဆာင္စရာရွိတာေတြကို ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္ ၊

    အဲဒီအခ်ိန္ကစလို႔ ၈၈ မ်ဳီးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သူမကို ဆက္လက္ေထာက္ခံတယ္ဆိုတာ အရင္ေလာက္ အသံက်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ မရွိၾကေတာ့ပါဘူး ၊

    ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လူအမ်ား တအံ့တၾသျဖစ္ရေအာင္ သူမပါတီ အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္ ၊

    အဲဒီ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးကေန ဒီကေန႔ ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္အထိ သူမ အပင္ပန္းခံ အလုပ္ေတြ ဆက္တိုက္လုပ္ခဲ့ပါတယ္ ၊ ျပည္သူေတြကို မိန္႔ခြန္းေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာခဲ့ပါတယ္ ၊ ႏိုင္ငံတကာခရီးစဥ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထြက္ခဲ့ပါတယ္ ၊ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးစဥ္ေတြကမိန္႔ခြန္းေတြဟာ ကမာၻတစ္လႊားက သူမကို ေထာက္ခံေနၾကတဲ့သူေတြကို ထိုက္တန္ေၾကာင္း ျပသခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္ ၊

    သူမေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ အေျပာင္းအလဲ အေတာ္မ်ားမ်ား ျဖစ္သြားပါတယ္ ၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ ဆက္တိုက္လႊတ္ေပးတာ ၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ေတြရရွိလာတာ ၊ စစ္တပ္နဲ႔ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ က သူမကိုအျမင္မွန္တဲ့သူေတြရွိလာတာ ၊ အစိုးရဘတ္ဂ်က္အထဲက လြဲေနတာေတြကို ျပဳျပင္ေထာက္ျပႏိုင္ခဲ့တာ ၊ အစိုးရကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဝဖန္မႈေတြရွိလာတာ စတာေတြဟာ သိသာထင္ရွားတဲ့ ရလာဒ္ေတြပါပဲ ၊

    ရခိုင္အေရး မိတၳီလာအေရး စတဲ့ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး ဆန္တဲ့ တမင္ဖန္တီးလိုက္တဲ့ ေထာင္ေျခာက္ေတြကို သူမ ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္ ၊

    ေဒသတြင္း ၾသဇာခ်ဲ႔လာတဲ့ တရုတ္ျပည္ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို တန္းတူဆက္ဆံဖို႔ သူမက သမိုင္းဝင္ သတိေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ ၊

    လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရးမွာေတာ့ သူမရဲ႔ ေရရွည္ေမွ်ာ္ၿပီးခ်မွတ္လိုက္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ေဒသခံေတြရဲ႔ သေဘာမက်မႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္ ၊ ဒါဟာ သူမအတြက္ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုရဲ႔ ေမွ်ာ္ျမင္ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္း နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာကိုသတိျပဳမိသြားေစပါတယ္ ၊

    ဆက္လက္ၿပီး သူမရဲ႔ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္ေနတဲ့ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ အတြက္ ဦးေႏွာက္ေျခာက္စရာျဖစ္လာပါတယ္ ၊

    သူမရဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကတဆင့္ အခုဆိုရင္ ဦးသန္းေရႊဟာ ေနာက္ကြယ္မွာ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး အစိုးရ နဲ႔ စစ္တပ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္ထားႏိုင္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအထဲက ဒီမိုကေရစီ မက်တာေတြကို ျပဳျပင္ဖို႔ ဦးသန္းေရႊက သေဘာတူဖို႔အလားအလာမရွိေၾကာင္း နဲ႔ အခ်ိန္ဆြဲ အာရံုေျပာင္းနည္းကို ဦးသန္းေရႊက အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ စီမံေနေၾကာင္း စတာေတြကို ကမာၻအရပ္ရပ္က မိတ္ေဆြ ႏိုင္ငံေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသား သိျမင္ေစခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္ ၊

    တဆက္တည္းမွာပဲ ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ ေျမာက္ကိုရိးယားနဲ႔ ဆက္လက္ကူးလူးဆက္ဆံေနတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထားေတြ ေတြ႔ရွိေနရလို႔ ျမန္မာစစ္တပ္အထဲက တာဝန္ရွိသူ အရာရွိေတြကို စတင္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္ ၊

    ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ကို ဦးသန္းေရႊ ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနဆဲျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထားေတြ ရရွိဖို႔လည္း နီးစပ္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္ ၊ ဦးသန္းေရႊ အာဏာရွိစဥ္က မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိမႈမွာ ဦးသန္းေရႊ ရဲ႔ အသိုင္းအဝိုင္းပါဝင္ပတ္သတ္ေနတယ္ဆိုတဲ့အေထာက္အထားေတြလည္း ခိုင္ခိုင္မာမာရရွိထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္ ၊

    လက္ရွိ ျမန္မာံႏိုင္ငံက အစိုးရ လႊတ္ေတာ္ နဲ႔ စစ္တပ္ ပိုင္းက ထိပ္ပိုင္းေနရာယူထားတဲ့ သူေတြဟာ ကမာၻနဲ႔ အဆက္အဆံ သိပ္ရွိၾကပံု မေပၚပါဘူး ၊ မတရားဖိႏွိပ္မႈေတြ လူသားခ်င္း မစာနာတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ကမာၻက တုန္႔ျပန္တာေတြကို ေရလည္ေအာင္ သိရွိထားၾကပံုမေပါက္ေသးၾကပါဘူး ၊

    လာမယ့္ ၂၀၁၄ မွာ ဦးသန္းေရႊ လက္ထက္က ျပစ္မႈေတြကို ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ခုံရံုးေတြမွာ စတင္လက္ခံေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္ ၊ မၾကာေသးခင္ကပဲ စပိန္တရားရံုးတစ္ခုက တရုတ္သမၼတေဟာင္း က်န္ဇီမင္း နဲ႔ သူရဲ႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီပင္းတို႔ကို ေတြ႔တဲ့ေနရာမွာဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿပီး တရားရံုးမွာ အမႈလာေရာက္ရင္ဆိုင္ဖို႔ အမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္ ၊

    ဦးသန္းေရႊ နဲ႔ သူရဲ႔ လူတစ္စုဟာ သူတို႔ရဲ႔ရက္စက္ယုတ္မာမႈေတြကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအထဲမွာ စာေၾကာင္းကေလးေတြ နဲ႔ ကာကြယ္ထားရံုနဲ႔ ရၿပီလို႔ ထင္ရင္မွားပါတယ္ ၊ အဲလိုလုပ္ရပ္ေတြကို တကမာၻလံုးက လက္မခံၾကပါဘူး ဆိုတာ ေမ့ေနပံုရပါတယ္ ၊

    ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ လက္ရွိ စစ္တပ္ လက္ရွိ အစိုးရ နဲ႔ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႔ ဆႏၵ နဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေနာက္ျပန္ဆြဲထားမယ္ဆိုရင္ ကမာၻတဝွမ္းလံုးမွာရွိတဲ့ မိတ္ေဆြ ေတြရဲ႔ တုန္႔ျပန္မႈအားေတြကို ၂၀၁၄ အထဲမွာ ေတြ႔ျမင္ရမယ္လို႔ နီးစပ္တဲ့သူမ်ား လက္တို႔ေျပာထားၾကပါလို႔ အႀကံျပဳပါတယ္ ၊

    (သံတမန္သတင္းရပ္ကြက္မွ ေပးပို႔လာေသာ သတင္းျဖစ္သည္)

စားပံုစားနည္းပါ သင္ေပးသြားတယ္

ဥဴး၀ီရသူကိုၾကံ႕ဖြတ္စည္းရံုးေရးမႈးခန္႕က်ားျဖဴပါတီက ထုတ္တဲ့ ယူနတီ ဂ်ာနယ္

မဲေပးမရေပမယ့္စည္းရံုးေပးလို႕ရတယ္။

မက္စင္ဂ်ာ ဘယ္သူ႔ကုိ ဒီတပါတ္ အခြ်န္နဲ႔ ပင့္မလဲ ၊


ဒီမုိ ဖက္တီး

ကဲ မနက္ျဖန္ ထြက္မယ္တဲ့
မက္စင္ဂ်ာ ဘယ္သူ႔ကုိ ဒီတပါတ္ အခြ်န္နဲ႔ ပင့္မလဲ ၊
အဆင္း ဘီးတပ္မလဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနရတယ္ .... ငိ ငိငိ

ဦးခင္ညြန္႔ လမ္းေဘးေရာက္သြားျခင္းတာေမြသား
Aung Moe Win

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႕ တန္ခိုးအာဏာထြားေနတံုးက အစည္းအေဝးတခု ကို အမွတ္သြားရမိတယ္။ အဲ့ဒီတံုးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဘ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းႀကည္ နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၿမင့္ေအာင္ တို႔ အုပ္စုက တအုပ္စု၊ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြက အုပ္စုတစု၊ အားၿပိဳင္ေနႀကတာကိုး။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဘ နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းႀကည္တို႔ အုပ္စုက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔နဲ႔ အစည္းအေဝးမွာ " ဘယ္လိုလဲဗ်၊ အဲ့ဒီ မိန္းမကို အာဏာအပ္ရင္အပ္၊ မအပ္ရင္လည္း သတ္ပစ္လိုက္ဗ်ာ" စိ္တ္မရွည္တဲ့ ေလသံ နဲ႔ ေၿပာသတဲ့။
ထံုးစံအတိုင္း ကိုခင္ညႊန္႔က က်ားငစဥ္းလဲ အၿပံဳးနဲ႔ ၿပံဳးတယ္။ သူလုပ္ေနက်အတိုင္း ဘယ္လက္ လက္ေခ်ာင္းေလးေတြကို ကုလားထိုင္လက္တန္းေလးကို တေဒါက္ေဒါက္ေခါက္ၿပီး လူႀကမ္းဝင္းညႊန္႔ေလသံ နဲ႔ မခိုးမခန္႔ေၿပာတယ္။ ” ဟာ -- ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ဒီလို လုပ္လို႔မရဘူးေလ။ ဒီလို အလုပ္ေတြ ဆိုတာ က်က်နန လုပ္ရတယ္ " လို႔ ဆိုတယ္။ ( စကားလံုးအတိအက်ေတာ့ မသိပါ။ သူတို႔ထဲက အတြင္းလူက ၿပန္ေၿပာတာမို႔)
မႀကာပါဘူး။ လမ္းၿပေၿမပံု (၇) ခ်က္ ေပၚထြက္လာေတာ့တယ္။
ဦးခင္ညႊန္႕ ကို အင္တာဗ်ဴးခ်င္တဲ့ သူေတြ ကို တခုထပ္ေမးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ လမ္းၿပေၿမပံုကို ဆြဲခဲ့တာ၊ ဦးခင္ညြႊန္႔ လား၊ ဦးသန္းေရႊ လား ဦးသန္းေရႊႀကီး ကို အခုလို လုပ္တတ္လာေအာင္ သင္ႀကားညႊန္ၿပေပးတဲ့သူက ဘယ္သူလဲ လို႔။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔ ကလဲ အေနမတတ္ရွာဘူး။ သတင္းစာမ်က္ႏွာဖံုးေတြမွာ ဆိုရင္ ကေလးနမ္းၿပေနတဲ့ပံုေတြၿပ( ႀကင္နာတတ္ေႀကာင္းၿပတာေပါ့) ေနရာတကာမွာ ဥကၠ႒ ေနရာတက္ယူ၊ ၁၉၉၆ မွာ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြ နဲ႔ ေက်ာင္းသားသစ္ေတြ ညေနစာေတြ႕ဆံုပြဲေတြ ဘာေတြ လုပ္ၿပီး၊ လူၿမင္ကြင္းမွာ အရမ္းထြက္ၿပတယ္။ ဒီ တႏွစ္ၿပီးရင္ တကၠသိုလ္နယ္ေၿမမွာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြကို အၿပီးသတ္ရွင္းႏိုင္ၿပီ ဆိုေတာ့ အေရးအခင္းေတြကို စိုးရိမ္စရာ မလိုေတာ့ဘူးေပါ့။ ( ၁၉၉၆ အထိ ၈၈ မွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းၿပန္တက္ေနဆဲပါ)
၁၉၉၆ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈက ဒီဇင္ဘာလထဲမွာ ဝုန္းကနဲ ၿဖစ္သြားတယ္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဦးခင္ညႊန္႔တေယာက္ မ်က္စိမ်က္ႏွာပ်က္ နဲ႔ ငိုေတာ့မဲ့အတိုင္းပဲ။
တကယ္ေတာ့ ဦးခင္ညႊန္႔ဆီက သင္ခန္းစာယူရမွာ တခုေတာ့ရိွတယ္ဗ်။ သူက ေနရာတကာ ေပၚၿပဴလာၿဖစ္ခ်င္တယ္။ ေလာဘႀကီးတယ္။ ဒါေႀကာင့္တဘက္အုပ္စုက အၿမင္ကပ္ၿပီး ရွင္းပစ္လိုက္တာ။
ကဲ-- အခုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကလည္း ေမးေနၿပီဗ်ာ။ ဒီ အေၿခခံဥပေဒႀကီးကို ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ သူေတြက အခုေတာ့ ငါနဲ႔မဆိုင္သလို မလုပ္ႀကပါနဲ႔ တဲ့။
ကိုခင္ညႊန္႔ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴး (၂) ႀကီးမွာ သမိုင္းရွင္းတမ္းေလးေတြ ဖတ္ခ်င္ပါရဲ႕
( ဒီအေႀကာင္းေတြ ၿပန္ေၿပာၿပေနတာ ေနာင္လာမဲ့ ပို႔စ္ေတြအတြက္ ႀကိဳခင္းထားတာပါ။ စစ္တပ္က ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ အေႀကာင္းကို သိေနတယ္။ လုပ္ႀကံပစ္လိုက္၊ အေၿခခံဥပေဒ ကို သစၥာလာဆိုေစရမယ္ ဆိုတာ အခုမွ တြက္ခ်က္ခဲ့တာမွ မဟုတ္တာ)