Thursday, April 10, 2014

ေရႊအိမ္နန္းနဲ့၊ ၾကငွန္းလည္းခံ


ေရႊအိမ္နန္းနဲ့၊ ၾကငွန္းလည္းခံ
မတ္ေပါင္းရံလ်က္၊ ေပ်ာ္စံရိပ္ၿငိမ္
စည္းစိမ္မကြာ၊ မင္းခ်မ္းသာကား
သမုဒၵရာ၊ ေရမ်က္နွာထက္
ခဏတက္သည့္၊ ေရပြက္ပမာ
တစ္သက္လ်ာတည္း။


အနႏ ၱသူရိယ

အစိုးရသစ္အတြင္းအေရးပါေသာ ရာထူးမ်ားကို စစ္တပ္အရာရိွေဟာင္းမ်ား
ထိမ္းခ်ဳပ္ ထားျခင္းစစ္တပ္မွ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး
 ေပၚေပါက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကို ၂၀၁၁ မတ္လတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္
အပါအ၀င္ စစ္တပ္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ဝင္
၃၅ ဦးအနက္ ၂၈ ဦးမွာ အစိုးရသစ္အတြင္း အေရးပါေသာ ရာထူးမ်ားကို
ရယူထားၾကသည္။ အဆုိပါ စစ္အရာရိွေဟာင္း မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ
သီတင္းပတ္အခ်ိဳ႕ အလိုမွသာ ၎တို႔၏ စစ္ရာထူးမ်ားမွ ႏွဳတ္ထြက္လိုက္
သူမ်ားျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္လက္ေအာက္တြင္ရိွေသာ အႀကီမားဆံုး ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရး
က႑မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ စြမ္းအင္၊ သတၱဳတြင္းတူေဖၚေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္
ကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားက ဦးေဆာင္ေနသည္။
ျပည္တြင္းသြင္းကုန္၊ ျပည္ပထုတ္ကုန္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာ၌
အေရးပါေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာနကိုလည္း သန္းေရႊအစိုးရ
လက္ေအာက္တြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝန္ႀကီးအျဖစ္
လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ဦးလွထြန္းက အလားတူပင္ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေန
သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲက စစ္ရာထူးမ်ားကိုပိုမို တည္ၿမဲခိုင္ခန္႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး
ေနာက္ စစ္တပ္ႏွင့္ ၎၏ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အခြင့္ထူးမ်ားႏွင့္ အကာအ
ကြယ္မ်ားကိုလည္း တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ ေအာက္ေဖၚျပပါ ဥပေဒမ်ားႏွင့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပ႒ာန္ထားသည္။
ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္း
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားဘ႑ာေငြခြဲေဝမႈကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း
ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။၄၅ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝ
သံုးစြဲေရးကို ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေန႔ ပထမအႀကိမ္
အစည္းအေဝးကို မက်င္းပမီ စစ္တပ္က ျပဌာန္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ
ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လြတ္ေတာ္အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔
ေသာ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ဳိးကိုမွ မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတက ေရးဆြဲထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုစြဲမႈ
မႈၾကမ္းကို အတည္ျပဳဆံုးျဖစ္ခ်က္ရယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔
တင္သြင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ တိုးတက္မႈရရိွသည္ဟု
ဆိုရေပမည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ေရာင္းခ်ျခင္းမွရရိွေသာ
ဘ႑ာေငြမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြရရိွရာ လမ္းေၾကာင္းကို
ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရိွေပ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕
ေပးေခ်မႈေငြေၾကးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသား ေငြစာရင္းထဲသို႔ ေရာက္၊ မေရာက္ကို
ခန္႔မွန္းတြက္ခ်ရန္ မလြယ္ကူေပ။ တဖန္ မည္သည့္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျဖင့္
ျပဳလုပ္ထားသည္ ကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရိွရေပ။ ဤသို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
ကင္းမဲ့ေနျခင္းသည္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ကရရိွေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို
လူမႈဖူလံုေရးကဲ့သို႔ တျခားေသာ သံုးစြဲမႈမ်ားအတြက္ ခြဲေဝသံုးစြဲရန္လံုးဝျဖစ္ႏိုင္
ေျခမရိွေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္င့ံဘ႑ာ ေငြခြဲေဝသံုးစြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာလည္း
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကင္းမဲ့ေနျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုခ်ိန္ထိ လႊတ္ေတာ္မ်ားထဲ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားရိွေန
သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေလ်ာ္ကန္သည့္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္လိမၼည္
မဟုတ္ေခ်။ တဖန္ လႊတ္ေတာ္ထဲ အမတ္ေနရာ ၂၅% ကို စစ္တပ္က
တိုက္ရိုက္ ေနရာယူထားသည့္ အျပင္ တျခား အမတ္ေနရာ ၅၈% မွာလည္း
စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားသည့္ ျပည္ ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္
ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ(USDP)က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္ကို ထည့္ထြက္ရ အံုးမည္။ ၂၀၁၂
ဘ႑ာေငြခြဲေဝရာတြင္ စစ္တပ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂.၃)ဘီလီယံ
ရရိွမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ထက္ ၃၆% ပိုျမင့္တက္သြားမည္ဟ ု
ျမန္မာတိုင္း(စ္)က ေဖၚျပထားသည္။

သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ဘ႑ာေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ စစ္တပ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ား၏ အခန္းက႑မွာရွင္းလင္းမႈမရိွ ျဖစ္ေနဆဲ
လက္ရွိအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕
ေရာင္းခ်၍ရရွိသည့္ လက္ရိွဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္
၀န္ႀကီးဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲသည္၊ မည္ကဲ့သို႔ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သည္ကို
ျပည္သူထံသို႔ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေခ်။ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ သဘာ၀
ဓါတ္ေငြ႔ တင္ပို႔မႈမွရရွိသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီး
ဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲေနသလား သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမီတက္ႏွင့္
ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းကဲ့သို႔ေသာ စစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသလား ဆုိသည္မွာလည္း မသည္းကြဲေပ။
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏အသုံးစရိတ္ကို ၾကပ္မတ္ရန္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ မတ္လတြင္
ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္းေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ္လည္း ေကာင္မတီအေနျဖင့္
ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔မွရရိွသည့္ေငြေၾကးမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ စီမံခန္႔ခြဲ၊
လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကိုလည္း ရွင္းလင္းစြာ မသိရွိရေပ။ ဥပေဒႏွင့္ စည္းကမ္း
ခ်က္မ်ားအရ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္
အစည္းအေ၀း၏ မွတ္တမ္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို သတင္းေပါက္ၾကားခြင့္၊
ျဖန္႔ေ၀ပိုင္ခြင့္မရွိေပ။

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီတြင္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္
ျပည္ ေထာင္စု ႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးသူရိန္ေဇာ္က ဥကၠဌ ေနရာကို
ယူထားၿပီး အတြင္းေရးမွဴးမွာ ၎ပါတီမွ ဦးေမာင္တိုးျဖစ္သည္။ ဦးသူရိန္ေဇာ္
သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ထက္တြင္ အမ်ဳိးသား
စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးအျဖစ္တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဦးေမာင္တိုးသည္ ျမန္မာ့ပုလဲလုပ္ငန္းမွ အၿငိမ္းစား
ဦးေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္ဆိုင္ရာ သီးျခားလြတ္လပ္မႈ အထူးရံပုံေငြ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မက်င္းပမီ ေလးရက္အလို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊
ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ အထူးရံပုံေငြ
ဥပေဒကို ျပဌာန္းေပးခဲ့သည္။ “ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္
ႏိုင္ငံေတာ္အား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရန္မွ ကာကြယ္ရန္” အလို႔ငွာ ၎အရံ
ရံပုံေငြကို ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၄င္းဥပေဒအရ ျပဌာန္းထားသည္။
၎ဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အထူးရံပုံေငြ
သုံးစြဲေရးတြင္ လြတ္လပ္စြာ သုံးစြဲပိုင္ ခြင့္ရရွိၿပီး၊ စာရင္းစစ္ ခြင့္မျပဳေပ။
“တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊
တိုင္းရင္းသား စည္လုံးမႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး
အတြက္ အထူး ရံပုံေငြကို ျပည္တြင္းေငြေၾကး ပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ
ေၾကးပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစလြတ္လပ္စြာ သုံးစြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။
၎အထူးရံပုံေငြ သုံးစြဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သူ႔ တဦးတေယာက္မွ
စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ မရွိရဟု ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။”
စစ္တပ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေနတြင္ ပင္ရင္းမွႏႈတ္ယူေပးသြင္းခြန္
(Withholding Tax) ဥပေဒသည္ အသက္ဝင္လာခဲ့သည္။ ၎အခြန္ဥပေဒအရ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း
မ်ား(NGOs)၊ တသီးပုဂၢလမ်ား အေနျဖင့္ က်ပ္ေငြ သုံးသိန္း (၃၀၀၀၀၀)
ထက္ပိုေသာ ၀င္ေငြမ်ားကို (၃) ရာခုိင္ႏႈန္းမွ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းထိ အခြန္ေပး
ေဆာင္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရ ပိုင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္
စစ္တပ္ပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳထားသည္။

ျမန္မာ့သယံဇာတက်ိန္စာ

No comments: