Wednesday, May 21, 2014

ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းကြယ္လြန္Ko Marky

“ ေဒါက္တာသန္းျငိ္မ္း၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္း ”

ေဒါက္တာသန္းျငိမ္းကို (၅-၈-၁၉၃၈ ) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္၊
ခေနာင္အေရွ႕ေက်းရြာတြင္ အဖ ဦးတင္ညႊန္႔၊ အမိ ေဒၚခင္ညြန္႔တုိ႔မွ ေမြးဖြားသည္။
၁၉၅၄ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး
ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္မွ ဆရာဝန္ဘြဲ႔ကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ရရွိခဲ့သည္။
တကၠသိုလ္တက္ေနစဥ္အတြင္း ေက်ာင္း သားလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္
ေက်ာင္းသားသမဂၢတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ေတာင္ငူခရုိင္ႏွင့္ျမင္းျခံ ခရုိင္တြင္ အနာၾကီးေရာဂါ
တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျမင္းျခံေဆးရုံတြင္ လက္ေထာက္ ဆရာ၀န္
အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္အျဖစ္ ေက်ာက္ၾကီး၊ေရၾကည္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ဖယ္ခုံျမိဳ႕နယ္တြင္
လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢေစတနာ့ဝန္ထမ္းဆရာဝန္အျဖစ္ သိရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ (၁၉၈၄-၈၆အထိ)
လည္းေကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
၁၉၈၈အေရးေတာ္ပုံတြင္ ပါဝင္မႈျဖင့္ ဖယ္ခုံရဲစခန္းတြင္ အခ်ဳပ္ခံရျပီးေနာက္ ပင္စင္အေပးခံခဲ့ရသည္။
ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသာဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သို႔ ပါတီဝင္တစ္ဥိးအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျပီး
ျမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ခံရသည္။
၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းစည္းရုံးေရးေကာ္မတီတြင္ ဒု-ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ေပးခံရသည္။
၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္ ေဆးခန္းဖြင့္သည့္ကိစၥျဖင့္ တရားစြဲခံရျပီး ဆမလက္မွတ္ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည္။
၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ လူငယ္ဖြဲ႔စည္းေရးကိစၥေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္
ေဒၚေမဝင္းျမင့္တုိ႔ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးခံရျပီး ေထာင္ဒဏ္(၇)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။
ရန္ကုန္အင္းစိန္ေထာင္၊ ျပည္ေထာင္၊ ေပါင္းတည္ေထာင္မ်ားတြင္ ေနခဲ့ရသည္ ။
လြတ္ရက္ေစ့ေသာ္လည္း ပုဒ္မ ၁ဝ(က)ျဖင့္ တစ္ႏွစ္စီတုိးျပီး သုံးၾကိမ္တုိင္တုိင္ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ ေႏွာင္ခံခဲ့ရသည္။
၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ၊ စက္တဘၤာလတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။
ေထာင္မွလြတ္ျပီး NLD ရန္ကုန္တုိင္းဒု-ဥကၠဌ တာ၀န္ကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
၂ဝဝ၉ခုနွစ္တြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ခံရသည္။
ေရႊဂုံတုိင္စာတမ္းကို ျပဳစုေသာအဖြဲ႔တြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁ဝခုနွစ္တြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ခံရသည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ NLD ပါတီကို ထပ္မံမွတ္ပုံတင္ရန္ႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္သင့္ေၾကာင္းကို ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
NLD ပါတီ တရားဝင္သက္တမ္းကုန္သည့္ေန႔ (၆-၅-၂ဝ၁ဝ)ရက္ေန႔အထိ ပါတီႏွင့္အတူ ရွိေနခဲ့သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္သို႔ သြားေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခု
တည္ရွိရန္ လုိအပ္ျခင္းႏွင့္ မျပီးဆုံးေသးေသာ တာဝန္မ်ားကို ဆက္လက္ထမ္းရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီကုိ ဇြန္လတြင္ ထူေထာင္ခဲ့သူမ်ားတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။
ပါတီတရားဝင္မွတ္ပုံတင္က်ျပီးေနာက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရးအရ ပါတီေခါင္းေဆာင္တာဝန္ကို ေျပာင္းလဲထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
အက်ဥ္းက်ခံေနရစဥ္အတြင္း အသည္းကင္ဆာေရာဂါကို ရရွိခဲ့ျပီး ထိေရာက္ေသာကုသမႈမ်ား မခံခဲ့ရပါ။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေထာင္မွလႊတ္ျပီးေနာက္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ၁ဝ ၾကိမ္တုိင္တုိင္ သြားေရာက္ေဆးကုသခဲ့သည္။
ပင္လုံေဆးရုံတြင္ တက္ေရာက္ေနစဥ္ ၂၁-၅-၂၀၁၄ရက္ေန႔မနက္ပိုင္း အသက္(၇၆) ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေရးစာေပစာတမ္းမ်ားကုိ ေရးသားခဲ့ျပီး ေရႊဂုံတုိင္ရွင္းတမ္းစာတမ္းမွာ စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္သည္။
ေတာဆရာဝန္ဘဝ အေတြ႔အၾကံဳ စာအုပ္ကို ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳမဲေပးစနစ္ ပီအာကို
ျမန္မာျပည္တြင္ က်င့္သုံးသင့္ေၾကာင္းကို အမ်ားသိေစရန္ စတင္ေျပာၾကားခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္ ။

No comments: