Friday, May 9, 2014

ကိုထင္ေက်ာ္၏ေထာင္ကားေပၚမွအသံမ်ား ကိုထင္ေက်ာ္အင္းစိန္ေထာင္မွေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ရံုးထြက္စဥ္
*******************************************

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈညံဖ်င္းေသာျပည္ေထာင္စုအစိုးရ....အလိုမ႐ွိ ။

တာဝန္ယူမႈ၊တာဝန္ခံမႈမရိွေသာျပည္ေထာင္စုအစိုးရ... အလိုမ႐ွိ။

တရားစီရင္ေရးကိုဝင္ေရာက္ေႏွာင္ယွက္ဖ်က္ဆီးေနေသာအစိုးရ
အလိုမ႐ွိ။

ခရိုနီကိုကာကြယ္ေပးေနေသာျပည္ေထာင္စုအစိုးရ... အလိုမ႐ွိ။

တိုင္ရင္သားေတြကိုစစ္သြားတိုက္ေသာ
ျပည္ေထာင္စုအစိုရအလိုမ႐ွိ။

 Kyaw Lwin

No comments: