Sunday, May 18, 2014

အစိုးရသစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေလးႏွစ္အတြင္း ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၉၈၀၀ ခန္႔အထိ ရွိEleven Media Group

အစိုးရသစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေလးႏွစ္အတြင္း ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၉၈၀၀ ခန္႔အထိ ရွိေနသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ေငြေဖာင္းပြမႈမ်ား၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္လာေစႏိုင္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္ သက္တမ္းသံုးႏွစ္ေက်ာ္ကာလႏွင့္ ဘ႑ာႏွစ္ ေလးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဘတ္ဂ်က္လိုေငြေပါင္း က်ပ္ ဘီလ်ံ ၉၈ဝဝ ခန္႔အထိ ရွိလာေနသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ေငြေဖာင္းပြမႈမ်ား၊ ကုန္ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္လာေစႏုိင္သျဖင့္ ႏုိင္ငံ့အတြက္ အမွန္တကယ္အက်ဳိးျပဳႏိုင္မႈမရွိသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ားအား စိစစ္ရပ္ဆိုင္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေဝဖန္ေျပာၾကားသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္မွ တာဝန္မ်ား စတင္လႊဲေျပာင္းရယူစျဖစ္သည့္ ၂ဝ၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၂၁၅၉၅၃၄ သန္းအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၁၉၅၃၇၁၂ သန္းျဖစ္ကာ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ စုစုေပါင္း ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမွာ က်ပ္ ၂၉၂၆၈၉၈ ဒသမ ၈၉၈ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္သည့္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၂၇၅၁ ဘီလ်ံ အထိျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေမ ၁ဝ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ Action Aid Myanmar က ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း ေနာက္ဆက္တြဲ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ျပည္သူလူထုဗဟိုျပဳဖို႔ ႏိုင္ငံတကာစံ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အခ်က္ရွစ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက တစ္ခ်က္ပဲကိုက္ညီတယ္။ အဲ့ဒီအခ်က္ကလည္း ဘတ္ဂ်က္ကို အတည္ျပဳၿပီးမွ ထုတ္ျပန္တာဆိုေတာ့ ျပည္သူလူထုက ျပဳျပင္ခြင့္မရွိေတာ့ဘူး။ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပတယ္ဆိုတာ မထူးဆန္းေပမယ့္ အစိုးရသစ္ တာဝန္ယူတဲ့ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ကာလမွာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ဆက္တိုက္ျပေနတာ ေတြ႕ရမယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တခ်ဳိ႕ရွိေပမယ့္ ေရွ႕လာမယ့္ႏွစ္ေတြရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈကို ထိန္းႏိုင္မယ့္ အေနအထားမွာ ရွိမေနဘူး” ဟု အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ Bart Robertson က သံုးသပ္သည္။

အစိုးရသစ္ သက္တမ္းကာလ၏ အလံုးစံုစီမံခန္႔ခြဲ လုပ္ေဆာင္မႈကာလျဖစ္သည့္ ၂ဝ၁၂ -၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္တြက္ခ်က္မည္ဆိုပါက အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ စုစုေပါင္းမွာ ဘီလ်ံ ၇၆၃ဝ ေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ယခင္အစိုးရလက္ထက္ တာဝန္လႊဲေျပာင္းယူစကာလ ျဖစ္သည့္ ၂ဝ၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္အား ထည့္ေပါင္းမည္ဆုိပါက အစိုးရသစ္သက္တမ္း ဘ႑ာႏွစ္ေလးႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ဘီလ်ံ ေပါင္း ၉၈ဝဝ ခန္ ႔ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဘ႑ာႏွစ္ ေလးႏွစ္အတြင္း ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၉၈ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔အထိ ျဖစ္လာေနမႈ ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ား၊ ကုန္ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အေနအထားမ်ားအေပၚ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ Eleven Media Group က ေမးျမန္းရာ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးဝင္းရွိန္က ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနႏွင့္ သံုးေငြကို ခန္႔မွန္းသည့္အခါ ပိုမိုတြက္ခ်က္ထားသည့္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ မ်ားျပားေနေသာ္လည္း ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္ ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ အမွန္တကယ္ ထြက္လာသည့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမွာ ခန္႔မွန္းထားတာထက္ ပိုမိုနည္းပါးေနေၾကာင္း ေမ ၁၆ ရက္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပႆ နာအား ေငြ႐ိုက္ထုတ္ျခင္း၊ ေငြစုေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား ထုတ္ေရာင္းျခင္း နည္းႏွစ္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေလ့ရွိၿပီး ထိုသို႔ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျပလာသည့္အခါတိုင္း အစိုးရက ေငြစကၠဴမ်ား ႐ိုက္ထုတ္ေနျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဒုကၡေရာက္ေစသည့္ အရင္းခံအခ်က္ျဖစ္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရးအၾကံေပးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္အပါအဝင္ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကး႐ိုက္ထုတ္မႈမ်ားအျဖစ္ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆၃၃၁ ဒသမ ၈ဝ ဘီလ်ံ၊ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆၇၂၂ ဒသမ ၆၂ ဘီလ်ံႏွင့္ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၉ဝ၄၆ ဒသမ ၁၉ ဘီလ်ံ ႐ိုက္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ အနည္းငယ္ေလွ်ာ့႐ိုက္ခဲ့ေၾကာင္း မူဝါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကို က ဆိုသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒုကၡေရာက္ေနရတာ ေငြေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ပါ။ ဒီေငြေဖာင္းပြမႈကိုလည္း အစိုးရက လုပ္ေနတာပါ။ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျပလာတဲ့အခါတိုင္း အစိုးရက ေငြစကၠဴ ေတြ ႐ိုက္ထုတ္ၿပီး အရသာေတြ႕ေနတာ”ဟု ျမန္မာဂ်ပန္ ဖက္စပ္တည္ေထာင္ထားသည့္ Myanmar Security Exchange Center တြင္ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ လုပ္သက္ရွိ ဦးေက်ာ္စိန္က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း နည္းပါးသည့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းအား ဗဟုိဘဏ္ရည္ၫႊန္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ၈၁၈ က်ပ္ ျဖင့္ စတင္ေဈးသတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းအား ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးက်ဆင္းခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၈ ရက္တြင္ ျပင္ပေဈးကြက္၌ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ ၁ဝဝ၄ က်ပ္ အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

လက္ရွိကာလတြင္ အေမရိကန္တစ္ ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ က်ပ္ ၉၆ဝ ဝန္း က်င္တြင္ ၿငိမ္သက္ေနသည္မွာ သံုးလဝန္း က်င္ခန္႔ရွိေနၿပီး ဗဟိုဘဏ္မွ ေန႔စဥ္ေငြလဲ ႏႈန္း စတင္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ေဈးႏႈန္းအရ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၁၄ဝ ခန္႔ ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထုိင္သြားလာမႈစရိတ္မ်ား၊ စားဝတ္ေနေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဝင္ေငြျမင့္တက္လာမႈ နည္းပါးသည့္ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွ လက္ရွိကာလအထိ က်ပ္တည္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရရွိသည့္ဝင္ေငြအား မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနသည္ဆိုသည့္ ေလ့လာခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာဦးျမင့္က ဆိုသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ ၂ဝ၁၂- ၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အစိုးရက ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈတြင္ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ဘီလ်ံ ၃၁ဝ ခန္႔ ပိုမိုခြဲေဝေပးခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါပမာဏအား ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဝန္ထမ္းလစာတြင္ ဘီလ်ံ ၁၆ဝ ခန္႔အား သံုးစြဲခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား အမွန္တကယ္လိုအပ္သည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိမႈမရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနကိုလည္း ဘတ္ဂ်က္တိုးျမွင့္ေပးထားေၾကာင္း ဘတ္ဂ်က္တိုးျမွင့္ေပးအပ္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားလိုအပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚလာရန္ ခဲယဥ္းေနေၾကာင္းလည္း Bart Robertson က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈအတြက္ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ အရအသံုးေငြစာရင္းမ်ား တင္ျပရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ပမာဏထက္ ပိုမိုတင္ျပေနျခင္းေၾကာင့္ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ဘတ္ဂ်က္စာရင္းမ်ားတြင္ ဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္ေတာက္ေနရေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သာမန္စစ္ေဆးရန္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ သံုးမည္ဆိုသည့္ ပမာဏမပါဘဲႏွင့္ ဘုရားငါးဆူ ေရတိုက္စားမႈမွ ကာကြယ္ရန္ဆိုသည့္ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံစရိတ္မ်ား၊ ဆီးဂိမ္းစ္က်င္းပၿပီးသည့္ ဝဏၰသိဒၶိအားကစားကြင္းအား ျပဳျပင္ရန္ဆိုကာ က်ပ္သိန္းေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ယခုႏွစ္တြင္ ေတာင္းခံသျဖင့္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသျဖင့္ ျဖတ္ခ်ခဲ့ရသည္မ်ား စသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ႏွစ္စဥ္႐ုပ္သံ႐ိုက္ကူးစက္မ်ား ဝယ္ယူသည့္ အေနအထားမ်ားစြာမွာ စစ္ေဆးရန္ခက္ခဲေၾကာင္း၊ ထိုသုိ႔ေသာ ဘတ္ဂ်က္ပိုမိုတင္သည့္ ပမာဏမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က ေျပာၾကားသည္။

“ဘတ္ဂ်က္တင္တဲ့အခါ မ်ားမ်ားတင္လိုက္ပါ။ သူတို႔ျဖတ္ခ်မွာနဲ႔အေတာ္ပဲဆိုတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကို အရင္ဆံုးျပဳျပင္ဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိန္လႈိင္က သံုးသပ္သည္။

၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ား ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ IMF ၏ SMP (Staff-Monitored Program) ဒုတိယအႀကိမ္ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။ အစီရင္ခံစာအရ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ၂ဝ၁၃ -၂ဝ၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အကုန္တြင္ ေျခာက္ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ ေရာက္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္လည္း အျမင့္ပိုင္း၌ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ဖိုဆုိရင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြေတြကို ေငြစကၠဴ ႐ိုက္ထုတ္ျဖည့္ဆည္းတဲ့ အေလ့အထကို အျမန္ဆံုးေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု IMF၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ SMP အႀကီးအကဲ Mr. Matt Davies က အၾကံေပးေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ၈ ဒသမ ၂ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၇ ဒသမ ၇ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၄ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တို႔ျဖစ္ၿပီး GDP တြင္မူ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၅ ဒ သမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အဆင့္ဆင့္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေငြေၾကးမ်ား႐ိုက္ထုတ္မႈေၾကာင့္သာ တိုးတက္ျခင္းျဖစ္ပါက အမွန္တကယ္တိုးတက္မႈဟု မေခၚဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေဝဖန္ေျပာၾကားသည္။

“ေငြေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ ဝင္ေငြနဲ႔ ဝယ္ယူႏိုင္စြမ္း က်တယ္။ ပံုေသဝင္ေငြပဲရတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔လို ပင္စင္စားေတြ ဒုကၡေရာက္မယ္။ ေငြေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ မမွ်တတဲ့ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈေတြ ျဖစ္လာမယ္။ ေငြေဖာင္းပြမႈရွိ ေနရင္ ကုန္ေဈးႏႈန္းေတြတက္ေနတာနဲ႔ပဲ ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြ ဟန္က်ေနမယ္။ ေငြေဖာင္းပြမႈကို မထိန္းႏိုင္ရင္ စားသံုးသူေရာ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြေရာ တစ္တိုင္းျပည္လံုးပါ ဒုကၡေရာက္သြားမယ္”ဟု ေဒါက္တာဦးျမင့္က သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပၿပီးေတာ့ အစိုးရအသံုးစရိတ္ ျမင့္မားလာတာနဲ႔အမွ် ေငြေဖာင္းပြမႈကို တိုက္႐ိုက္သြားၿပီး သက္ေရာက္ပါတယ္။ စီပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ေငြေဖာင္းပြမႈကလည္း တုိက္႐ိုက္အခ်ဳိးက်ေနပါတယ္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးလာတာနဲ႔ အမွ် ေငြေဖာင္းပြမႈလည္း ျဖစ္လာပါတယ္။ ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ ပမာဏထက္ မမ်ားေအာင္ေတာ့ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ေရာက္ေနေအာင္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဘ႑ာေရးမူဝါဒအရ ခြင့္ျပဳလုိက္တဲ့ ႏိုင္ငံအတြင္းစီးဝင္သြားတဲ့ ေငြေတြကို ေငြေၾကးမူဝါဒနဲ႕ျပန္ၿပီးေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္ရပါတယ္” ဟု ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက Eleven Media Group ၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေမ ၁၇ ရက္တြင္ ေျဖၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈအား ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္ရန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ခံေရးဆြဲၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပကာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တင္သြင္း၍ လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္မႈအား ခံယူရေၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ဆံုးျဖတ္မႈခံယူသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားတြင္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္သူ နည္းပါးသည့္အတြက္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္က ခ်ျပလာသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ ဘတ္ဂ်က္အား ႀကီးမားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳ လုပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈတြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အသံုးစရိတ္ကသာ အမ်ားဆံုးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္၍ တိုးတက္မႈရရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးက႑မ်ားတြင္ အနည္းဆံုးအသံုးျပဳေနသည္။ ထိုသို႔ အနည္းဆံုးအသံုးျပဳေနသျဖင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေႏွးေကြးဆံုး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံ့ရေငြမွ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑တြင္ ဘတ္ဂ်က္သံုးစြဲမႈ အနိမ့္ဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံမႈမ်ားအား အေသးစိတ္ေပးအပ္မႈ မရွိျခင္း၊ ရေငြႏွင့္ သံုးေငြစာရင္း၏ စာရင္းခ်ဳပ္အား ေပးအပ္မႈမရွိျခင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ႏွစ္အလိုက္တင္ျပလာသည့္ စာရင္းဇယားမ်ားအား လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသို႔ ေပးအပ္ရာတြင္ စနစ္တက် တင္ျပျခင္းမရွိ ျဖစ္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ေျပာၾကားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၆ဝဝ ေက်ာ္အနက္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္အား ေလ့လာေဝဖန္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄ဝ ခန္႔သာ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္သည္။ ထို႔ျပင္ အမွန္တကယ္မလိုအပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း စိစစ္ျခင္း၊ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ရပ္ဆိုင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာ၌ သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈ နည္းပါးျခင္း၊ ျပည္သူလူထုပါဝင္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ နည္းပါးေနၿပီး ျပည္သူလူထုပါဝင္လာေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း Bart Robert- son က ေျပာၾကားသည္။

Action Aid Myanmar က ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသခ်ာစြာနားလည္သည့္ လူဦး ေရ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိေနၿပီး အထိုက္အေလ်ာက္ နားလည္သူ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္ႏွင့္ လံုးဝနားမလည္သူ အခ်ဳိးမွာ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အနည္းဆံုးႏုိင္ငံစာရင္းဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး၊ စသည့္ က႑မ်ားတြင္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား အနက္ တတိယေျမာက္ အနည္းဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ျပည္သူလူထုအသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားအား တိုးျမွင့္သံုးစြဲရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

No comments: