Monday, June 30, 2014

ဦးရဲျမင့္က်ေတာ့ ဘာလို႔ အေရးမယူတာလဲ ဆိုတာ


ဦးဆန္းဆင့္ၾကေတာ့ သိန္းတစ္ရာမျပည့္တဲ့ ေငြပမာဏနဲ႔ အခုလို
အေရးယူရင္ဦးရဲျမင့္က်ေတာ့ ဘာလို႔ အေရးမယူတာလဲ ဆိုတာ။

No comments: