Friday, June 27, 2014

ကုိေအာင္စုိအားအာဏာပုိင္တုိ ့တရားစြဲေထာင္ခ်ရန္ျပင္ဆင္ေနျပီ


Ko Han Win Aung
ကုိေအာင္စုိး
အဖအမည္-ဦးစုိးျမင့္
အတန္းပညာ-ျမန္မာစာဘြဲ ့ရ
အသက္-၃၈နွစ္
ကုိေအာင္စုိးသည္ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ရက္စတင္ထူေထာင္စဥ္ကပင္
ပါဝင္ခဲ့ျပီးကြန္ရက္၏အလုပ္သမား၊လယ္သမား၊ဖိနွိပ္ခံေနရေသာဆင္းရဲသားနင္းျပား
မ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳတုိက္ပြဲမ်ားတြင္တက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္၊
လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသအားစစ္ခရုိနီတုိ ့မွကၽြန္ျပဳေသြးစုပ္ေနမွဳကုိေဒသခံမ်ားနွင့္
အတူပါဝင္ဆန္ ့က်င္ခဲ့သည္၊၊လက္ပံေတာင္ေဒသသပိတ္စခန္းမ်ားအားအေရးနွင့္ပတ္
သတ္၍ရန္ကုန္တြင္ဆႏၵျပခဲ့ရာ၂-၁၂-၂၀၁၂ရက္တြင္ပုဒ္မ(၁၈)ျဖင့္ဖမ္းဆီးခံရျပီး၊အင္း
စိန္ေထာင္ကုိပုိ ့ခံခဲ့ရသည္၊၊အင္းစိန္ေထာင္မွ၁၁-၁၂-၂၀၁၂ရက္တြင္အာမခံျဖင့္ျပန္
လည္လႊတ္ေျမာက္ခဲ့သည္၊၊ကုိေအာင္စုိးလက္ပံေတာင္းေဒသကုိျပန္လည္ေရာက္ရွိျပီး
ေနာက္ေၾကးနီစီမံကိန္းအတြက္ေလွ်ာ္ေၾကးမယူထားသည့္ေျမယာမ်ားကုိစစ္ခရုိနီ
တုိ ့မတရားသိမ္းပုိက္ထားသည္ကုိဆန္ ့က်င္ေသာအားျဖင့္ေက်ာက္ၾကီးေတာင္ေျခ
အနီးလယ္သမားမ်ား၏ေျမသိမ္းတုိက္ပြဲတြင္ပါဝင္လွဳပ္ရွားရာ၂၅-၄-၂၀၁၃ရက္မနက္
ဆယ့္တစ္နာရီတြင္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္၊ကုိေအာင္စုိး၊ဆည္းတည္းရြာမွဦးေမာင္စန္း၊ကုိ
စုိးသူတုိ ့ဖမ္းဆီးခံရသည္၊ကုိေအာင္စုိးအား၂၉၅၊၂၉၅(က)၊၁၄၃၊၁၄၇၊၅၀၀၊၄၄၇၊
၃၄၂၊၃၄၁၊၃၂၃၊၁၈၊၃၃၃၊၁၁၈၊၃၄ပုဒ္မ(၁၃)ခုတပ္ကာေထာင္ဒဏ္၁၂နွစ္၆လခ်မွတ္ခဲ့
ကာသည္၊၁၅-၁၁-၂၀၁၃ရက္တြင္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏လြတ္ျငိမ္းသက္သာအမိန္ ့ျဖင့္
ေရြဘုိေထာင္မွလြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္၊၊ကုိေအာင္စုိးေထာင္မွလြတ္ျပီးေနာက္ေျမသိမ္းခံ
လယ္သမားအေရးကုိမတၱရာ၊ေဒသတြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမတၱရာရဲစခန္းမွ၁-၅-၂၀၁၄
့တြင္ကုိေအာင္စုိး၊ရြားသားမ်ားျဖစ္တဲ့ကုိေမာ္တင္၊မစႏၵာဦး၊ေဒၚေဒါင္း၊ေဒၚၾကည္စန္း၊
ကုိသိန္းထြန္းတုိ ့အား၄၄၇၊၄၂၇၊၁၁၄၊၅၀၆ပုဒ္မ၊၊၄-၅-၂၀၁၄တြင္ရဲမွထပ္မံေပးပုိ ့
၊၅-၅-၂၀၁၄တြင္ကုိေအာင္စုိး၊ကုိေမာ္တင္တုိ ့အား၁၄၃၊၁၄၄၊၁၄၅၊၅၀၅(ခ)ပုဒ္မ
တုိ ့ျဖင့္အစစ္ခံရန္ည(၉)နာရီတြင္ရဲမွစာပုိ ့သည္၊၊ရြာလူထုလက္မခံခဲ့ၾက၊၊ကုိေအာင္
စုိးအားသည္လက္ပံေတာင္းကုိေရာက္ရွိေနစဥ္၁၈-၅-၂၀၁၄ရက္၌စစ္ခရုိနီဆန္ ့က်င္
ေရးက်ိမ္စာတုိက္ပြဲျပဳလုပ္ရန္ရွိေသာ္လည္းေဒၚေအာင္ဆန္းဆန္းစုၾကည္၏၂၀၀၈
ေျခဥျပင္ဆင္ေရးေဟာေျပာပြဲမႏၱေလးေအာင္ပင္လယ္တြင္ရွိေနသျဖင့္က်ိမ္စာတုိက္
ပြဲအားရက္ေရြ ့ဆုိင္းခဲ့သည္၊ထုိေန ့မနက္(၁၀)နာရီတြင္လက္ပံေတာင္းေဒသ၌မတၱရာ
လယ္သမားအေရးျဖင့္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္၊၊မတၱရာေဒသ၊သေျပသာရြာလယ္သမားမ်ား
၏ေျမဧက(၄၀၀)ကုိစစ္တပ္နွင့္ခရုိနီတင္ျမင့္တုိ ့မွပူးေပါင္းသိမ္းယူထားျပီးစံျပငါးကန္
ျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္ထြန္တုံးတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္သည္၊၊ယခုအခါကုိေအာင္
စုိးအားမႏၱေလးအုိးဘုိေထာင္တြင္ခ်ဳပ္ေနွာင္ထားျပီး၊ကုိေအာင္စုိးအား၂၅-၆-၂၀၁၄ရက္
တြင္ရုံထုတ္စစ္ေဆးသည္ကာအုိးဘုိေထာင္ကုိျပန္လည္ပုိ ့ေဆာင္လုိက္သည္၊၊
မတၱရာတရားရုံး၌ရုံးတင္စစ္ေဆးကာျပစ္ဒဏ္ေပးေထာင္ခ်နုိင္ရန္ဦးသိန္းစိန္အစုိးရမွေဆာင္ရြက္ေနၾကျပီ၊၊

၂၆-၆-၂၀၁၄
ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ရက္

ဓါတ္ပုံ
ကုိေအာင္စုိးအားမတၱရာတရားရုံးကုိအုိးဘုိေထာင္မွေခၚထုတ္လာစဥ္ေဒသခံလယ္
သမားမ်ားမွသြားေရာက္အားေပးၾကစဥ္၂၅-၆-၂၀၁၄ရက္

No comments: