Friday, July 4, 2014

ဆူပူမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္


ရိုက္ကူး-ဝင္းေနာင္တိုး

Credit : RFA..

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ရန္ျပည္သူ၏ လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆုိမႈသည္လႊတ္ေတာ္အေပၚသက္ေရာက္

No comments: