Wednesday, December 3, 2014

ပုဂၢိဳလ္ေရးအားၿပိဳင္မႈမ်ားၾကားမွ ေ၀၀ါးအနာဂတ္


By
ေအာင္သူရ
On
Wed, 2014-12-03 12:05
Issue No.
အတြဲ (၁၃)၊ အမွတ္ (၃၉)

ဓာတ္ပံု − ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
http://www.7daydaily.com/story/26202#.VH_KXMl5W8A
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ယခုလပုိင္းအတြင္း အပြင့္မ်ားက ေခတ္စားေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေရး ေတာင္းဆုိထားခ်ိန္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က အင္အားစုငါးစု၏  ၁၄ ပြင့္ဆုိင္ လုပ္သည္။ ဟန္ေရးျပေတြ႕ဆံုပဲြဟု စြပ္စြဲခံရေသာ ထိုေတြ႕ဆံုမႈမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သလို လူမ်ား၍ ေဆြးေႏြးပြဲထက္ လက္ဆံုထမင္းစားပြဲသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အေရးႀကီးအဆုိတင္ၿပီး ကန္႔ကြက္သူမရိွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္မွာ အဖဲြ႕အစည္းကုိယ္စားမျပဳဘဲ လူပုဂၢိဳလ္ကိုသာ အေျခခံေသာ စဥ္းစားပံုျဖစ္၍ ေတြ႕ဆံုေရးမျဖစ္ႏုိင္ဘဲ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္အဆိုေၾကာင့္ သမၼတက ဆက္လုပ္မည္ဆိုေသာ ၁၄ ပြင့္ဆုိင္ပင္ ေႏွာင့္ေႏွးသြားၿပီဟု သမၼတ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးရဲထြဋ္ကေျပာသည္။

ကာခ်ဳပ္ကလည္း ေကအင္န္ယူဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္က ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေရး လက္မခံဟု ေျပာခဲ့ျပန္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေတာင္းဆုိလိုက္သည့္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကုိ သမၼတႏွင့္ တပ္ခ်ဳပ္တုိ႔က ျငင္းဆန္လိုက္သည့္အေပၚ ‘‘အျပန္အလွန္ဖယ္ထုတ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနသေယာင္ျဖစ္ေနတယ္’’ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူတစ္ဦးျဖစ္သူ ဗဟုိအဖဲြ႕မွ အႀကီးတန္းသုေတသီ ဦးတင္ေမာင္သန္း(သင့္ဘ၀)က သံုးသပ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာရသည္မွာလည္း အေၾကာင္းအရာထက္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအျမင္မၾကည္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေလးဦးၾကား အျမင္မၾကည္လင္မႈ၊ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ၾကား အားၿပိဳင္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု သုံးသပ္မႈမ်ားရွိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကတု႔ိၾကား ၂၀၁၂ ကပင္ တင္းမာမႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အဖဲြ႕တုိ႔အား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ ကိစၥႏွင့္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္က ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သတ္မွတ္ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးအဆိုကုိ ကိုးကား၍ သမၼတက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မဟုတ္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္က အႏုိင္ရရိွခဲ့ၿပီး ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးမွ အဖဲြ႕၀င္မ်ားအားလံုးကုိ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ပုိင္း ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒခံု႐ံုး၏ ဖဲြ႕စည္းပံုကိုလည္း လႊတ္ေတာ္မွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တုိ႔ၾကား ဆက္ဆံေရး စတင္တင္းမာလာခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္းတုိ႔ၾကား ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးကုိ တပ္မေတာ္ႏွင့္အစိုးရက သတိထားေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ သူရဦးေရႊမန္းက အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီ ေျခာက္လအလုိတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ပထမဆံုးေခၚယူေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္မွ စတင္ႏုိင္မည္ဟု ျပင္ဆင္ေျပာသည္။ သူရဦးေရႊမန္းေျပာၾကားမႈမွာ သဘာ၀က်ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနမွာ ၎တို႔ေလးဦးၾကား သံသယပုိႀကီးေစႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀း က်င္းပေနခ်ိန္အတြင္း အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္(PR)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ပယ္ဖ်က္လိုက္သည့္ အေပၚတြင္လည္း အစိုးရအဖဲြ႕က မေက်လည္မႈမ်ားရိွေၾကာင္း အစုိးရႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားကေျပာသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္တို႔ၾကား အားၿပိဳင္မႈမ်ားက အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အားနည္းေစခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းေသာ္လည္း အစိုးရဘက္က နည္းဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရိွခဲ့သည္။

ထုိအေျခအေနမ်ားမွာ သိပ္မသိသာေသာ္လည္း ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ကိစၥမ်ားတြင္မူ လူသိရွင္ၾကား ျပန္ျဖစ္လာျပန္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ေတာင္းဆိုခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ သမၼတအေနျဖင့္ ထိုေတာင္းဆိုမႈကို လက္မခံဘဲ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ အင္အားစုငါးစုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ၁၄ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အခါအခြင့္သင့္ပါကလည္း ဆက္လက္ေတြ႕ဆံုပဲြမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ေလးပြင့္ဆုိင္ကုိသာ ဆက္လက္ကုိင္စြဲထားေၾကာင္း ၁၄ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အေရးႀကီးအဆုိတင္သြင္းၿပီး အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရာတြင္ အက်ပ္အတည္းအေျခအေနမျဖစ္ေစရန္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ အျမန္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ ရက္က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ထြန္းက အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရိွ အတည္ျပဳလိုက္သည္။

ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တစ္ဖဲြ႕၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းတုိ႔ကတစ္ဖဲြ႕ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ျပင္ပေတာင္းဆုိမႈမဟုတ္ဘူး။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္လုိက္တာျဖစ္လို႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြအေနနဲ႔ အေလးအနက္ထားစဥ္းစားရမယ္လုိ႔ျမင္တယ္’’ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္(ၿငိမ္းပြင့္) ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးျမေအးကေျပာသည္။

‘‘ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ဒီတစ္ေခါက္က တကယ္လိုအပ္လို႔ အဆုိတင္ရတာ တပ္မေတာ္ကဲ့သုိ႔ပင္ လႊတ္ေတာ္ဟာ အႀကီးဆံုး အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိတာကို သတိထားဖို႔လုိတယ္’’ဟု ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေရးမွာပင္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေနရာအတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ျဖစ္သင့္သည္၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ ျဖစ္သင့္သည္ဟု အျငင္းပြားေနၾကဆဲ။

တုိင္းရင္းသားပါတီအခ်ိဳ႕က တုိင္းရင္းသားခုနစ္မ်ိဳးစလံုး ပါ၀င္ခြင့္ရသင့္သည္ဟုပင္ ဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၄ ပြင့္ဆုိုင္ အေတြ႕အႀကံဳအရ လူမ်ားျခင္းက ခရီးတြင္ရန္ခက္ခဲသည္။

‘‘အားလံုးပါ၀င္ေရးဆုိတာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာရိွတဲ့ အင္အားစုေတြ အားလံုးကိုထည့္ဖို႔ဆုိတာ လူၾကားေကာင္းေပမယ့္ အလုပ္မျဖစ္ဘူး’’ဟု စာေရးဆရာေက်ာ္၀င္းက သံုးသပ္သည္။

ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္လည္း ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အရင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီမႈရရိွမွသာ က်န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၏ အလုပ္အဖဲြ႕မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရမွာသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုသည့္သေဘာရိွသည္။ စစခ်င္း လူအမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ိဳး သိပ္မရိွေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္လာၿပီးေနာက္ သမၼတႏွင့္ ႏွစ္ဦးတည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထု႔ိေနာက္ပုိင္း တုိင္းျပည္လည္း တုိးတက္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း အဓိကက်သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပထမဆံုးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးမွာ အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ေနာက္ပုိင္းမွာသာ က်န္ရိွသူမ်ား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါက ပိုမိုအက်ိဳးရိွမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုျခင္းကို ျငင္းတယ္ဆုိတာ အစိုးရရဲ႕လက္ထဲမွာ အေျခအေနဖန္တီးခြင့္ရိွေနတယ္ဆိုတာကုိ ထင္ရွားေအာင္ျပတဲ့သေဘာလုိ႔ ထင္တယ္။ အစိုးရဆုိတာကေတာ့ ဘုရားပဲဆိုတာ သိၿပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္ဆုိတာက အဲဒီဘုရားကုိ ေမြးဖြားေပးလိုက္တဲ့ မယ္ေတာ္မာယာနဲ႔ အလားတူျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးလွေဆြကေျပာသည္။

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ေတာင္းဆုိလုိက္သည့္အခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းျပခ်က္ခုိင္လံုစြာျဖင့္ ျငင္းဆန္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရိွသည္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကုိ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရိွအျငင္းပြားေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ‘‘ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ပါ၀ါရိွသူေတြၾကားမွာ သေဘာထားတုိက္ဆုိင္မႈေတြ ေလ်ာ့နည္းလာတာကို သြားေတြ႕တယ္။ အဲဒါကေတာ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ ေကာင္းတဲ့အလားအလာမဟုတ္ဘူး’’ဟု ကုိျမေအးက သံုးသပ္သည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ အႏွစ္သာရရွိသည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးထက္ အေပၚယံ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္မ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္ေနၾကဆဲျဖစ္၍ တိုင္းျပည္အနာဂတ္မွာ ေ၀၀ါးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာေနသူမ်ားက သုံးသပ္သည္။

 ‘‘ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပဋိပကၡမဟုတ္။ သဟဇာတ ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ နည္းနာမွာလည္း ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ေရးမဟုတ္။ အျပန္အလွန္အေလွ်ာ့ေပးေစ့စပ္ေရး ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ တစ္ႀကိမ္တည္း၊ တစ္ခါတည္းႏွင့္ အေျဖရဖို႔မလြယ္။ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းၾကရမည္ကိုလည္း ႏွလုံးသြင္းၾကဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္’’ဟု အႏွစ္သာရရွိေသာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္မည့္ပုံစံႏွင့္ပတ္သက္၍ စာေရးဆရာေက်ာ္၀င္းကလည္း ေရးသားထားသည္။

No comments: