Friday, July 25, 2014

လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ မရွိေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေခၚယူသတိေပး တားျမစ္

အရက္ခ်က္ရံုဆိုေတာ္ေသး

ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္၏PR ႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးခ်က္


National League for Democracy

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ပုဇြန္ေတာင္ မဲဆႏ္ၵနယ္မွ ဦးေအာင္ဇင္ရဲ႕အဆိုနဲ႔စပ္ လ်ဥ္းၿပီးကန္႔ကြက္ေဆြေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၉ရက္စၿပီးေတာ့ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ရက္အထိ အမ်ဳိးသားညီလာခံ၌ ၁၄ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဂုဏ္ယူၿပီးေျပာခဲ့ ၾကပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကမဲမ်ားသူအႏိုင္ ယူစနစ္ျဖစ္တဲ့ ၤဏႊဏစနစ္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေျခခံရမယ့္မူမ်ား၊ အေသးစိတ္အေျခခံရမယ့္မူမ်ားကိုညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေထာက္ခံလည္းေထာက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘယ္ ေလာက္ေတာင္ ေထာက္ခံလိုက္သလဲဆိုရင္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးအခန္းမ်ားအတြက္ တင္ျပႏိုင္ ရန္ သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႕မ်ားကစာတမ္းမ်ား ျပဳစုေနဆဲအခ်ိန္မွာထိုစဥ္ကတစ္ခုတည္းေသာလူမႈေရးအသင္းႀကီး က ၁၅-၉-၁၉၉၄ရက္မွာ ႏွစ္ပတ္လည္ သင္းလံုးကၽြတ္ အထူးအစည္းအေ၀းပြဲ ႀကီးျပဳလုပ္ၿပီးညီလာခံက်င္းပေရးလုပ္ ငန္းေကာ္မတီဥက္ၠ႒ရဲ႕ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္ကုိ လံုး၀ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ၤဏႊဏစနစ္ က်င့္သံုးဖုိ႔လက္ခံခဲ့ၾက ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ဏၽြ စနစ္ က်င့္သံုးဖို႔ ဘာေၾကာင့္ မေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါ သလဲ။ ယခုမွ ေကာက္ကာငင္ကာဘာေၾကာင့္ က်င့္သံုးခ်င္ၾကပါသလဲဆိုတာကိုထူးျခားဆန္းက်ယ္အံ့ၾသဖြယ္ျဖစ္ရပါ တယ္။
လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒ႀကီးႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ာ၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုဖတ္႐ႈေလ့လာၾကည့္ တဲ့အခါ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ားပုဒ္မ ၁၂(ခ)မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ကိုအေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ လူဦးေရကိုအေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္၊ ပုဒ္မ ၃၈(ခ) တြင္ ေရြးေကာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ကိုသက္ဆိုင္ရာမဲဆႏ္ၵရွင္ မ်ားကဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခြင့္ရွိရန္၊ ဥပေဒျပဳေရးပုဒ္မ ၇၄(က)မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္၌ ပုဒ္မ ၁၀၉ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ ၿမိဳ႕နယ္ကိုအေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ လူဦးေရကိုအေျခခံ၍လည္းေကာင္းေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ရန္၊ ပုဒ္မ ၁၀၉(က)တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ကိုအေျခခံ ၍လည္းေကာင္း၊ လူဦးေရကိုအေျခခံ၍ လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃၀ထက္ပိုမို လာပါကအသစ္ဖြဲ႕စည္းသည့္ၿမိဳ႕နယ္ကိုတစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းျဖစ္ေသာသင့္ ေလ်ာ္သည့္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လည္းေကာင္းဥပေဒႏွင့္အညီမဲဆႏ္ၵနယ္ သတ္မွတ္၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ သည့္ ၃၃၀ဦးထက္မပိုေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းအခန္းမွာပုဒ္မ ၃၉၃(က) တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းတစ္ဦးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ ရပ္တြင္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္အတြက္သာေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသည္၊ (ခ) မဲဆႏ္ၵတစ္နယ္တြင္ ေရြးေကာက္ တင္ ေျမႇာက္ခံရန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္ မ်ားပုဒ္မ ၃၆၉(ခ)တြင္ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏ္ၵရွင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္ မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကိုဥပေဒ ႏွင့္အညီ တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းမွာဆိုရင္လည္းပုဒ္မ ၃၉၆(ခ)တြင္ သက္ဆိုင္ ရာမဲဆႏ္ၵနယ္၏ မူလမဲဆႏ္ၵရွင္မ်ားအနက္ အနည္းဆံုး ၁ရာခိုင္ႏႈန္းက တာ၀န္မွျပန္ လည္႐ုပ္သိမ္းလိုေသာလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ခဲ့သည့္ တိုင္ တန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံတင္ၾကရမယ္ စသည္တို႔ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒ႀကီးႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ာ။ ဤျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုမဲမ်ားသူအႏိုင္ ယူသည့္စနစ္ ၤဏႊဏေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ အတြက္သာေရးဆြဲထားသည္ကိုေလ့ လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၂၉-၅-၂၀၀၈တြင္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေၾကာင္းေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုအာဏာသက္ေရာက္ၿပီးမွ ႏိုင္ငံရဲ႕ အထြဋ္အထိပ္ဥပေဒ၊ အေျခခံအက်ဆံုးဥပေဒျဖစ္တဲ့ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေပၚမွာမူတည္ၿပီး ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာ ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒတို႔ ကို ၤဏႊဏစနစ္က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ ျပ႒ာန္းခဲ့ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုေက်ာ္ လြန္ၿပီးဆန္႔က်င္ၿပီးက်န္ဥပေဒမ်ားကိုေရးဆြဲျပ႒ာန္းလို႔မရဘူးဆိုတဲ့ ဥပေဒရဲ႕ ပင္မအေျခခံသေဘာတရားျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ဏၽြ စနစ္က်င့္သံုးခ်င္တယ္ဆိုရင္၊ က်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ အဲဒီစနစ္ကိုက်င့္သံုး ႏိုင္ဖို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ၿပီလား။ ဦးစြာၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မျပ႒ာန္းရေသးရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုဆန္႔က်င္ၿပီး ဏၽြ နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားကိုေရးဆြဲျပ႒ာန္းဖို႔ ဘယ္လိုမွ မရႏိုင္ပါ။ ဏၽြစနစ္ က်င့္သံုး ႏိုင္ရန္ဆိုရင္ ယခုတင္တဲ့အဆိုဟာဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရမယ့္ အေျခအေနျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအခန္း ၁၂မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားအရေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ျခင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနတဲ့ အဆိုတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ာဥပေဒတစ္ခုဟာဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္မွသာအာဏာသက္ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီအေလးဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းပညာရွိသတိျဖစ္ခဲမျဖစ္ေစဖို႔ အထူးသတိျပဳၾကရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဥပေဒျပဳသူသည္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သူမျဖစ္ေစရဆိုတဲ့ ဆိုး႐ိုးစကားကိုမေမ့မေလ်ာ့ၾကရန္ အထူးလိုအပ္ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအျမစ္တြယ္ေရး ႀကိဳးစားေနၾကတဲ့ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာဒီမိုကေရစီအျမစ္ဖယ္ေရးမျဖစ္ေစဖို႔ သတိ ျပဳၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ကိုလည္းထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္ ေစရန္ အေလးအနက္ထားၾကရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ သတိႀကီးစြာထားၿပီးဆံုးျဖတ္ၾက ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ယေန႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားဟာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အနာဂတ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္းေသာက္ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားရဲ႕ ဘ၀ကံၾကမ္ၼာလည္းျဖစ္ပါ တယ္၊ ဤလႊတ္ေတာ္ႀကီးရဲ႕ သမိုင္းပံုရိပ္ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ေဖ်ာက္ဖ်က္လို႔မရတဲ့ သမိုင္းမွတ္တိုင္လည္းျဖစ္ပါေၾကာင္းေဆြးေႏြးတင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။</span>

ဒီေန႕ကာတြန္း