Sunday, February 15, 2015

တ႐ုတ္ေျပးမင္းမွသည္ တ႐ုတ္ေၾကာက္၀န္ႀကီး ေခတ္ဆီသို႔တ႐ုတ္ေျပးမင္းမွသည္ တ႐ုတ္ေၾကာက္၀န္ႀကီး ေခတ္ဆီသို႔
=======================================
ကိုရင္ေမာင္

ျမန္မာရာဇ၀င္တြင္ ပုဂံျပည့္ရွင္ အေနာ္ရထာ မင္းႀကီးႏွင့္ က်န္စစ္သား မင္းႀကီးတို႔
၏ စည္းလံုးမႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ပထမႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ နရသီဟပေတ့မင္း လက္ထက္တြင္ ယိုင္လဲၿပိဳကြဲ ခဲ့ရပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းနန္း
တက္ေသာ ကာလတြင္ မြန္ဂိုဘုရင္ ကုဗလိုင္ခန္ထံမွ ေစလႊတ္ေသာ သံတမန္မ်ား
ကို ေခါင္းျဖတ္ သတ္လိုက္သည့္ အတြက္ ကုဗလိုင္ခန္ မင္းႀကီးသည္ ၄င္း၏ စစ္တပ္
အား ပုဂံသို႔ ေစလႊတ္ကာ တိုက္ခိုက္ေျခမႈန္း ေစခဲ့ပါသည္။ နရသီဟပေတ့မင္း
သည္ ေဒါသႀကီးၿပီး၊ မဆင္မျခင္ လုပ္တတ္ေသာ မင္းတစ္ပါး ျဖစ္ပါသည္။

အေနာ္ရထာ မင္းႀကီးႏွင့္ က်န္စစ္သားမင္းႀကီးတို႔ ႀကိဳးစား တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ
ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမ အင္ပါယာႀကီးသည္လည္း ၄င္းမင္းလက္ထက္တြင္ ၿပိဳကြဲကာ
နရသီဟပေတ့၏ သားေတာ္ ေက်ာ္စြာမင္း လက္ထက္တြင္ ပုဂံသည္ လံုး၀ၿပိဳကြဲၿပီး
ပုဂံမင္းဆက္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားရပါသည္။ သမိုင္းက ေပးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားသည္
ယူတက္လွ်င္ အက်ိဳးရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး လ်စ္လ်ဴျပဳမိပါက တန္ျပန္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္
ႏိုင္ပါသည္။ ပုဂံသားတို႔သည္ မင္းက တ႐ုတ္မ်ားကို ေၾကာက္ၿပီး ထြက္ေျပး
သြားခဲ့ေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္ မပ်က္ျပားဘဲ တ႐ုတ္တို႔အား ရြ႔ံရြံ႔ခၽြန္ခၽြန္ ျပန္လည္
ခုခံ တိုက္ခိုက္ၾကရာ တ႐ုတ္တပ္သား (၇၀၀၀) က်ဆံုးေၾကာင္း ရာဇ၀င္မ်ား၌
ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ တ႐ုတ္တို႔ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မႈမွ ရပ္ဆိုင္
ရန္အတြက္ ဆရာေတာ္ ရွင္ဒီသာပါေမာကၡသည္ မြန္ဂိုဘုရင္ ကုဗလိုင္းခန္ ရွိရာ
သို႔ အေရာက္သြားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းမႈေၾကာင့္ မြန္ဂို တ႐ုတ္တပ္မ်ားသည္ စစ္ေျပၿငိမ္းကာ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာသြားေလေတာ့သည္။

ျမန္မာတို႔သည္ ပုဂံေခတ္မွစ၍ ကုန္ေဘာင္ေခတ္သို႔ တိုင္ေအာင္ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း ကိုယ့္ၾကနန္းႏွင့္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအား က်ဴးေက်ာ္မႈ
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ထိုစဥ္ကာလ ကတည္းက ျမန္မာတို႔သည္ အေရးႀကီးက
ေသြးနီးဆိုသကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လက္တြဲၿပီး က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားအား
တြန္းလွန္ခဲ့ၾကပါသည္။

အင္း၀ဘုရင္ မင္းေခါင္ လက္ထက္တြင္ တ႐ုတ္တပ္ႀကီးသည္ အင္း၀နားထိ က်ဴးေက်ာ္၀င္ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က အင္း၀ဘုရင္ မင္းေခါင္သည္ အင္း၀တြင္
ဖမ္းဆီးျခင္း ခံထားရေသာ မြန္သူရဲေကာင္း သမိန္ဗရမ္းအား တ႐ုတ္ သူရဲေကာင္း
ဂါမဏိႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း တိုက္ခိုက္ေစခဲ႔ရာတြင္ သမိန္ဗရမ္းမွ တ႐ုတ္သူရဲေကာင္း ဂါမဏိခါင္းအား ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့၍ တ႐ုတ္စစ္သည္တို႔သည္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာ သြားခဲ့
ပါသည္။ ထိုစဥ္ကာလက အင္း၀ဘုရင္ မင္းေခါင္ႏွင့္ မြန္ဘုရင္ ရာဇာဓိရာဇ္တို႔သည္
အႏွစ္ (၄၀)ၾကာ စစ္ခင္းေနေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ ပုဂံေခတ္တြင္ တ႐ုတ္ကို
ေၾကာက္ၿပီး ထြက္ေျပးခဲ့ေသာ နရသီဟပေတ့ ဘုရင္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အင္း၀ေခတ္
တြင္ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ လည္းေကာင္း၊ ၄င္း၏ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ စစ္သူႀကီးမ်ား
သည္ လည္းေကာင္း တ႐ုတ္အား မေၾကာက္ခဲ့ပါ။

ၿပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ လက္ထက္က်မွသာလွ်င္ တ႐ုတ္ကို
ေႀကာက္ေသာ ၀န္ႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ေနာင္တြင္ ထို၀န္ႀကီးအား တ႐ုတ္
ေၾကာက္ ၀န္ႀကီးဟု အမည္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သမိုင္း အစဥ္အလာ
ရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ကို ေၾကာက္ရသည္မွာ -ျပည္သူမ်ား
အေနျဖင့္ ဘ၀င္က်စရာ မရွိပါ။ တ႐ုတ္သည္ အင္အားႀကီး၍ ေၾကာက္ရမည္
ဆိုလွ်င္ ရန္သူပတ္လည္ ၀ိုင္းရံလွ်က္ရွိေသာ အစၥေရး ႏိုင္ငံသည္ မည္ကဲ့သို႔
ရပ္တည္ေနသည္ကို နမူနာယူရန္ လိုပါသည္။ ျမန္မာတို႔သည္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္
တြင္ တ႐ုတ္တို႔၏ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈကို (၄)ႀကိမ္ တိုင္တိုင္ တြန္းလွန္ႏိုင္ခဲ့
ပါသည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဆင္ျဖဴရွင္ဘုရင္ လက္ထက္တြင္ သကၠရာဇ္ ၁၁၂၇
ခုႏွစ္တြင္ ၀န္ႀကီး မဟာ သီဟသူရအား စစ္သည္ႏွစ္ေသာင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ တြန္းလွန္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၁၂၈ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ
ဒုတိယ စစ္ပဲြတြင္လည္း အင္း၀ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ မိုင္ (၃၀)ကြာ ဆင္ေဂါင္း အရပ္
တိုင္ေအာင္ ခ်ီတက္လာေသာ တ႐ုတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မင္းဂ်ဴး (ျမင္းခံုရဲ)၏ စစ္ေၾကာင္း
အား မင္းႀကီး မဟာသီဟသူရသည္ တိုက္ထုတ္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
မဟာသီဟသူရ၏ တပ္မႀကီးသည္ မိုးၿမိတ္စစ္ေၾကာင္းခ်ီ လက္၀ဲ၀င္မွဴး၏ တပ္ႏွင့္
ပူးေပါင္းၿပီး သီႏီၷၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္တပ္ႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
တ႐ုတ္ ျမန္မာ စတုတၱစစ္ပြဲတြင္ စစ္သူႀကီး မဟာသီဟသူရ၏ စစ္ေရးအျမင္က်ယ္ပံု
ေပၚလြင္ခဲ႔ပါသည္။ တ႐ုတ္တို႔အား ရိကၡာျဖတ္ေတာက္၍ ေနာက္ဆံုးတြင္ တ႐ုတ္
တို႔သည္ စစ္ေျပၿငိမ္းခဲ့ရပါသည္။ စစ္သူႀကီး မဟာသီဟသူရသည္ လက္႐ံုးရည္ သာမက ႏွလံုးရည္လည္း ျပည့္စံုသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ ေရရွည္
ဆက္ဆံေရး အတြက္ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးကို ၾကည္႔ကာ စစ္မက္ ျဖစ္ပြားျခင္းထက္
ႏွစ္ျပည့္တစ္ျပည္ မဟာမိတ္ ျဖစ္ျခင္းက ပို၍ အက်ိဳးရွိသည္ဟု သံုးသပ္ၿပီး မိမိ
တစ္ဦးတည္း တာ၀န္ယူကာ စစ္ေျပၿငိမ္းခဲ့ပါသည္။ ဤအတြက္ကိုလည္း
ဆင္ျဖဴရွင္မင္း၏ အမ်က္ေတာ္ရွျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။

တ႐ုတ္ေၾကာက္ ၀န္ႀကီး ခင္ဗ်ား - စစ္သူႀကီး မဟာသီဟသူရသည္ ၀န္ႀကီးကဲ့သို႔
စစ္တကၠသိုလ္တြင္ (၄)ႏွစ္တိတိ သင္တန္းတက္ခဲ့သူ တစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ အေမရိကန္
ႏိုင္ငံ West Point၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ Sandhust စစ္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔လည္း
တက္ခဲ့သူ တစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ ၀န္ႀကီးကဲ့သို႔ PC၊ CC၊ Cambat၊ Counter၊ Staff
Collage၊ NDC အစရွိေသာ သင္တန္းတို႔ႏွင့္လည္း အလြန္ေ၀းကြာလွသူ တစ္ဦး
ၿဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းသည္ သနကၠဗ်ဴဟာက်မ္းႀကီးအား ေကာင္းမြန္စြာ
ေလ့လာထားသူ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ ႏွလံုးရည္လည္း ေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္ ရန္သူမ်ား
အား တြန္းလွန္ေခ်မႈန္း ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၀န္ႀကီးတို႔ ေခတ္ကဲ့သို႔ စစ္႐ံုးထဲထိုင္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ၿဖစ္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ပါ။

ယခင္ အာဏာရွင္ႀကီးနားမွာ ေနသူမ်ားသည္ စစ္မတိုက္ဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ မဟာသီဟသူရ ေခတ္တြင္ လက္႐ံုးရည္၊ ႏွလံုးရည္ေကာ ျပႏိုင္မွသာ ရာထူး
တိုးတက္ၾကပါသည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ မင္းဆက္တြင္ ေက်ာ္ၾကားလွေသာ
စစ္သူႀကီးမ်ား အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ဆင္ျဖဴရွင္ လက္ထက္တြင္ မင္းႀကီး မဟာသီဟသူရ၊ ဘိုးေတာ္ဘုရား လက္ထက္တြင္ အိမ္ေရွ႕စံ၊ ဘႀကီးေတာ္
ဘုရားလက္ထက္တြင္ စစ္သူႀကီး မဟာဗႏၶဳလ၊ ျမ၀တီမင္းႀကီး ဦးစ အစရွိေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္တို႔သည္ ျမန္မာ့သမိုင္း၏ ထင္ရွားေသာ သူရဲေကာင္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
စစ္သူႀကီး မဟာဗႏၶဳလသည္ မိုးတြင္း ကာလတြင္ ရခိုင္႐ိုးမကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ
ရန္ကုန္သို႔ ခ်ီတက္ခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းသည္ ၿဗိတိသွ်မ်ားကပင္ ခ်ီးမြမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဤသို႔ေသာ စစ္သူရဲေကာင္းႀကီးမ်ား ရွိပါက တ႐ုတ္ သာမက
တ႐ုတ္၏ ဘိုးေဘးကိုပင္ ေၾကာက္ရန္ မလိုပါ။ ၀န္ႀကီးတို႔သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ကို ေၾကာက္သည္ကို နားမလည္ႏိုင္ပါ။ အင္အားႀကီး၍ ေၾကာက္ျခင္းလား
သို႔တည္းမဟုတ္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ျပည္သူလူထုအား အသိမေပးဘဲ
လုပ္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ တ႐ုတ္က ေဖာ္မည္ကို စိုး၍ေၾကာက္သလား၊
ေၾကာက္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္ လိုပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္
ရွစ္လံုးႀကီး ဦးေဆာင္လုပ္ခဲ့သည္ကို ၾကားသ္ိရပါသည္။ ျပည္သူမ်ား မသိေသာ
ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းသည္ မျဖစ္သင့္ေသာ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါသည္။ လက္ပံေတာင္း ကိစၥသည္လည္း ထိုနည္း လည္းေကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚတြင္ ေကာင္းမေကာင္းကို လူႀကီးမင္းတို႔ စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ တစ္ေလာက
သစ္မ်ား ၀င္ခိုးသည္႔ ကိစၥကို ေလ့လာသံုးသပ္ပါ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ာစြာကပင္ ၀င္၍ခိုး
ေနေသာ ကိစၥႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္က ထီးဟန္၊ နန္းဟန္မ်ားျဖင့္ ဂုဏ္ယူမဆံုး တၿပံဳးၿပံဳး ျဖစ္ခဲ့ရသည္႔ မႏၲေလး ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွာ ယခုအခါၿမိဳ႕၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ကို
တ႐ုတ္တို႔ ၀ါးမ်ိဳးထားသည္ကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
တေျဖးေျဖးနဲ႔ တစ္ၿမိဳ႕လံုးနီးပါး ပါသြားမည္ကို စိုးရြံ႕စရာ ျဖစ္ေနပါသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕
သို႔ ေရာက္ဖူးၾကသူမ်ား ဤရင္နာစရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားရမည္ဟု
စာေရးသူ တင္ျပမိပါသည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး မိန္းခေလးမ်ား တ႐ုတ္မယား အမ်ား
အျပား ျဖစ္ေနသည္မွာ ေတြးမိတိုင္း ရင္နာစရာ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္ျခာ အာဏာအား အိမ္နီခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေလးစားၾကရမည္
ၿဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား ေၾကာက္ရန္ မလိုပါ။ တ႐ုတ္ကသာ
လွ်င္ ျမန္မာအား ေၾကာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းတို႔
အတြက္ ရခိုင္ေဒသတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းႀကီးသည္
၄င္းတို႔အတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဳးျပဳထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မ်ားစြာေသာ
သယံဇာတ ပစၥည္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေစ်းႏႈန္း သက္သာစြာျဖင့္ ရရွိလွ်က္
ရွိပါသည္။ တ႐ုတ္မွလာေသာ ည့ံဖ်င္းလွသည္႔ စားသံုးဆီမ်ား၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား
ပါ၀င္ၿပီး လုပ္ထားေသာ မုန္႔အမ်ိဳးအမ်ိဳး၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕သည္ ျမန္မာ
လူမ်ိဳးတို႔ အတြက္ လူမ်ိဳးတံုးၿပီး အသက္ဆံုး ရမလို ျဖစ္ေနပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္
ေကာင္စီမွ ပုဂ္ၢိဳလ္ႀကီးတစ္ဦး ကလည္း တ႐ုတ္တို႔ လုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားဟု
မသံုးရန္ တားျမစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္လည္း တ႐ုတ္ေၾကာက္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ပံုရပါသည္။
ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ဘက္ဖ်ား ေဒသသည္ တ႐ုတ္တို႔ ပိုင္သကဲ့သို႔ပင္
သေဘာထားၾကသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံေပၚတြင္ တ႐ုတ္တို႔သည္ လူမ်ိဳးေႏွာၿပီး စိုးမိုးသြားမည္ကို စိုးရိမ္မိပါသည္။

တစ္ခ်ိန္ေသာ အခါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔
အလည္အပတ္ လာရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေမာင္ခိုင္လမ္းရွိ တ႐ုတ္ဘံုေက်ာင္းတြင္
၄င္းေျပာၾကားေသာ စကားမွာ အဓိပၸာယ္ က်ယ္၀န္းလွပါသည္။ ၄င္းက - ျမန္မာႏိုင္ငံ
မွ တ႐ုတ္သားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ မိမိတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနေစကာမူ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးဆိုေသာ အသိကို သိထားရန္လိုေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေစ့ေစ့စပ္စပ္
ေတြးၾကည္႔ပါက အလြန္အဓိပၸာယ္ က်ယ္၀န္းလွပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အစၥေရးထံုးကို ႏွလံုးမူၿပီး စည္း႐ံုးညီၫြတ္ရန္ လိုပါသည္။ တ႐ုတ္ကို ျမန္မာတို႔
ေႀကာက္ရန္ မလိုပါ။

ကိုရင္ေမာင္

( Tomorrow သတင္းဂ်ာနယ္အမွတ္-၅၀ ပါ ေဆာင္းပါး )

No comments: