Wednesday, June 10, 2015

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ၾကီး အနီး၃၃ ထပ္ကြန္ဒုိ မတည္ေဆာက္ေရး အဆုိပယ္ခ်ခံရမေန႕က ရန္ကုန္တုိင္း လႊတ္ေတာ္မွ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ၾကီး အနီးတ၀ုိက္တြင္ Dagon City one ဟု အမည္ေပးထားေသာ ၃၃ ထပ္ပါ အဆင္ျမင့္ ကြန္ဒုိ စီမံကိန္းၾကီး တည္ေဆာက္ေရး အဆုိကုိ ေဒၚညဳိညဳိသင္းမွ တင္သြင္းေသာ ကန္႕ကြက္သည့္ အဆုိကုိ တပ္ပုိင္ေျမ ျဖစ္၍ တုိင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ မလုိဟု ဆုိကာ တညီတညြတ္တည္း ပယ္ခ်ခံလုိက္ရျပီျဖစ္သည္။
တတ္သိ ပညာရွင္မ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာႏူိင္ငံတ၀ွမ္းရွိ ရဟန္းရွင္လူ အေပါင္းတုိ႕၏ အထူးစုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္ရမႈအတြက္ ေဒၚညဳိညဳိသင္းမွ ဦးေဆာင္တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးတယူ လုပ္၍ ေဆြးေနြးခဲ့ျခင္း ပင္ မရွိဟု သိရသည္။


BrainWave ဉာဏ္လႈိင္း

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္ရသနည္းဆုိသည့္ ေမးခြန္းအား လွစုျမတ္ (ဗိသုကာ) မွ ျပည္သူ႕ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားထားေသာ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကုိ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပလုိက္ပါတယ္။
===================================
‘ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ထားရွိပံု
ေရွးျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္က ေစတီအေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေရွး႐ိုးရာ နည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ အုတ္မ်ားျဖင့္သာ ေျမမာရွိေသာ ေနရာတြင္ အုတ္ျမစ္ေျမ အ၀င္ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ထားရွိ၍ တည္ေဆာက္ေလ့ ရွိပါသည္။ ေရွးအေဆာက္အအုံမ်ား၏ အဓိက အုတ္ျမစ္တည္ရွိပံုမွာ ေအာက္ခံေျမသားအမာေပၚတြင္သာ မွီတည္၍ေနရပါသည္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီး တည္ေနပံုမွာလည္း ဤကဲ့သို႔ပင္ တည္ရွိမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
ေရရွည္ တည္တံ့ေစေရးအား ထိခိုက္နိင္ေသာ အေၾကာင္းမ်ား
အထက္ပါကဲ့သို႔ ေစတီတည္ထားႏုိင္မူေၾကာင္႔ သိဂုၤတၱရကုန္းေတာ္၏ ေအာက္ခံေျမသားမ်ား ေျပာင္းလဲ က်ဳံ႕ႂကြမႈ မရွိရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။
သိဂုၤတၱရကုန္းေတာ္ရိွ ေရေျမေဂဟစနစ္ကို ထိန္းသိမ္းထားရွိေသာ သစ္ပင္မ်ား ခုတ္လွဲျခင္းႏွင္႔ ကုန္းေတာ္အနီး ေျမႀကီးအတြင္းသို႔ ေရစိမ့္မ၀င္ႏုိင္ေသာ ကြန္ကရစ္ခင္း ဧရိယာ မ်ားျပားလာျခင္း။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္၀န္း ေျပာင္းလဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ လူေန၊ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံမ်ား၏ အေလးခ်ိန္ ေျမႀကီးထု ခံႏုိင္ရည္ထက္ ေက်ာ္လြန္လာႏုိင္္ျခင္း။
လူေန၊ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံမ်ား၏ ေျမေအာက္ ထပ္မ်ား ေဆာက္လုပ္မႈ၊ အေဆာက္အအုံမ်ားမွ သဘာ၀ ေျမမ်ားကို ဖံုးလႊမ္းလာမူ၊ ကြန္ကရစ္ခင္း ဧရိယာ မ်ားျပားလာမႈမ်ားေၾကာင္႔ ေျမႀကီးအတြင္းသို႔ စိမ့္၀င္သင့္္ေသာ ေရပမာဏ မစိမ့္၀င္ႏုိင္ ေတာ့ျခင္း။
ေျမေအာက္ေရ ထုတ္ယူ သံုးစြဲမႈ မ်ားျပားလာျခင္း။
ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အနီး ၀န္းက်င္တြင္ ေဆာက္လုပ္ ေနေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားအား ေဆာက္လုပ္မႈစနစ္ အထိန္းအကြပ္ မရွိ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳပါက စတင္ ေဆာက္လုပ္စဥ္ႏွင့္ ေနာင္ႏွစ္ ၇၀-၁၀၀ သက္တမ္း ကုန္သြားေသာ အေဆာက္အအုံမ်ား ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ တုန္ခါမႈမ်ား။
စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီး တည္ရိွေသာ ေက်ာက္လႊာေျမသည္ပင္ ေဂဟစနစ္ ပ်က္ယြင္းကာ က်ဳံ႕ႂကြမႈမ်ား၊ ေရြ႕လ်ားမႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။
===================================
ယခု ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနၾကေသာ ကုမဏၠီ (၄) ခုသည္ ေငြေရးေၾကးေရးအရ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကုိ မည္မွ်ထိ ၾသဇာ လႊမ္းမုိးထားသနည္း၊ အဆုိပါ ကုမဏၠီမ်ားသည္ေကာ ကာတာ၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယား အစရွိသည့္ ႏူိင္ငံမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံမႈ ရရွိ လုပ္ကုိင္ေနျခင္းေလာ စသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ သက္ေသ အေထာက္အထား မရရွိေသးေသာ္လည္း မျဖစ္ႏူိင္ဟု ပါယ္ခ်ရန္ အလြန္ခက္ခဲလွသည္။
ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးသည္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ အတြက္အထြတ္မျမတ္ထားရာ ေနာက္ဆုံး ခံတပ္ၾကီးလည္း ျဖစ္သျဖင့္ လူထုအေနျဖင့္ သားစဥ္ေျမးဆက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားေရးသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား
အတြက္ သမုိင္းေပး တာ၀န္တရပ္ ျဖစ္လာေနေပျပီ။
သုိ႕အတြက္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဖြဲ႕ မွ ေအာက္ပါအတုိင္း အထူးေၾကျငာခ်က္ထုတ္ကာ မိမိတုိ႕ တတ္ႏူိင္သည္ နည္းျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္ကုိ တင္ျပပါတယ္။
အထူးေၾကညာခ်က္
ရက္စြဲ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၇)ရက္
စာအမွတ္။ ၅/ရတဂ-၂၀၁၅
ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကပါရန္ ႏိႈးေဆာ္ျခင္း
=============================================
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သိဂုၤတၱရကုန္းေတာ္ေပၚတြင္ တည္ထားသည့္ ေရႊတိဂံုဆံေတာ္႐ွင္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား
သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္သဖြယ္ တန္ဖိုးထားဂုဏ္ယူ အပ္ေသာ ျမန္မာျပည္ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္၏ ေ႐ွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွခရီးသြားမ်ား တန္ဖိုးထား ေလ့လာရသည့္ လွပအံ့ၾသဖြယ္ ေနရာေဒသတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီး၏ (၁၆၃)ဧက က်ယ္၀န္းေသာ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ား
ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ သိဂုၤတၱရကုန္းေတာ္ ဝတၱကေျမကို ဘုရင္မႀကီး႐ွင္ေစာပု က လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွိရၿပီး ထိုနယ္ေျမကို အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕က စစ္စခန္းခ်ရာတြင္ ကန္တိုမင္(Cantonment) ဧရိယာအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ရာမွ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္လည္း စစ္စခန္းမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္
တြင္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က စစ္ရံုးမ်ားဖြင့္လွစ္ကာ ဆက္လက္အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း
သာ ျဖစ္ပါသည္။
ယဥ္ေက်းမႈသမိုင္းတန္ဖိုး ဘာသာ သာသနာအတြက္ တန္ဖိုးႀကီးမားလွေသာ ေရႊတိဂံု
ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ႏိုင္ရန္ ေစတီေတာ္၏ တစ္မိုင္ပတ္လည္ ဧရိယာအတြင္းတြင္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦမ်ား သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိးမ်ားကို မလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တားျမစ္ထားေၾကာင္းလည္း သိ႐ွိရပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ သိဂုၤတၱရကုန္းေတာ္္နယ္နမိတ္ျဖစ္ေသာ စစ္ရံုးနယ္ေျမ
ဧရိယာ (၂၂)ဧက တြင္ Dagon City One စီမံကိန္းႀကီးအပါအဝင္ ကုမၸဏီ ၄ ခုက အဆင့္ျမင့္လူေနတိုက္ခန္း ေျမာက္ျမားစြာႏွင့္ ရံုးခန္း၊ ေစ်းဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ အျခားအစီအစဥ္မ်ားစြာပါဝင္ေသာ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းႀကီးကို စတင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္ကို စိုးရိမ္ဖြယ္ေတြ႕႐ွိရပါသည္။
ထိုစီမံကိန္းႀကီးစတင္သည္ႏွင့္ သိဂုၤတၱရကုန္းေတာ္ေျမဆီလႊာႏွင့္ ေရေဝေရလဲ
သဘာဝကို ထိန္းညႇိေပးေနေသာ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားစြာတို႔မွာ ခုတ္လွဲဖ်က္ဆီးျခင္း
ခံလိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံတကာၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ သဘာဝသစ္ပင္မ႐ွိသျဖင့္ အစိမ္းေရာင္ေဒသ ေတာအုပ္တုမ်ား ဖန္တီးေနရသည့္ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာ ႐ွိၿပီးသားသဘာဝသစ္ပင္မ်ားကို ခုတ္လွဲဖ်က္ဆီးပစ္ေနေသာ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ဳိးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးကို ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ တူေနပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ Dagon City One စီမံကိန္းကို ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အနီးတြင္ ဆက္လက္
မလုပ္ေဆာင္ရန္ (သို႔မဟုတ္) ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ ဤ အထူးေၾကညာ
ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ကာတာဝန္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသိ႐ွိႏုိးၾကားေစရန္ ထုတ္ျပန္
ေႀကညာလိုက္သည္။
ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဖြဲ႕
မဂၤလာမ႑ိဳင္ေက်ာင္းတိုက္၊
အာဇာနည္ဗိမာန္လမ္း၊
ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အလယ္ပစၥယာ။
ဖုန္း-၀၉ ၅၁၇၀ ၃၅၂ ၊ ၀၉ ၄၀၃၇ ၆၈၅ ၉၅ ၊ ၀၉ ၅၀ ၉၆၈၂၉ ၊ ၀၉ ၅၁၂ ၇၃၃၀၊
၀၉ ၇၃၁ ၅၁၉၂၂ ၊ ၀၉ ၂၅၈ ၂၃၉၉၆၉၊
၀၉ ၇၉၃ ၄၄၀ ၉၆၉။

No comments: