Sunday, February 14, 2016

အာဏာခြဲေ၀ မႈဆုိင္ရာကို ေဆြးေႏြးသည့္အခါ ကသိကေအာက္ျဖစ္ေန

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ႏွင့္တပ္မ ေတာ္အၾကား ဒီမုိကရက္တစ္အစုိိးရသစ္ဆီ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အာဏာခြဲေ၀ မႈဆုိင္ရာကို ေဆြးေႏြးသည့္အခါ ကသိကေအာက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ႐ုိက္တာသတင္းဌာနက အစီရင္ ခံသည္။
မတုိးသာမဆုတ္သာကစား ကြက္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ လႊတ္ေတာ္မွေန ၍ သမၼတသစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအ တြက္ ဒုသမၼတေလာင္းမ်ားတင္ သြင္းရန္ အစည္းအေ၀းမ်ားစတင္ မည့္ရက္ကို မတ္ ၁၇ရက္သို႔ ေနာက္ဆုတ္ခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရသစ္သက္တမ္းစတင္ရမည့္ ရက္ျဖစ္ေသာ ဧၿပီ ၁ရက္ႏွင့္ နီးကပ္ သြားေစသည္။
ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားမွာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေနၿပီး ၿပီး ခဲ့သည့္လတြင္ တပ္မေတာ္ကလာ မည့္အစုိးရထံ ေတာင္းဆုိခ်က္ မ်ားခ်ျပၿပီးေနာက္ ကြဲလြဲမႈမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္ဟု လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကဆုိ သည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ယခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ အဓိက မဟာမိတ္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ သူရဦးေရႊမန္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာအထူး ကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္မႈသည္လည္း မယုံၾကည္မႈကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု အခ်ဳိ႕ကဆုိ သည္။ သူရဦးေရႊမန္း၏ အတြင္း က်က်သိေသာ ဗဟုသုတမ်ား ေၾကာင့္ အာဏာကုန္ေတာ့မည့္ အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အစုိးရသစ္က ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ ေဖာ္ထုတ္ေစႏုိင္ သည္ဆုိေသာ တြက္ဆမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ အားလုံးက အခု ထိတ္လန္႔ေနၾက ပုံေပါက္တယ္။ ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ ကုိယ္သူတုိ႔ ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ၀ိတ္ကို သုံးဖုိ႔သူ တုိ႔ႀကိဳးစားၾကတာပဲ’’ဟု ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ(USDP)မွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ႏုိ၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲ ဒီ ခ်ဳပ္အႏုိင္ရၿပီးေနာက္ အာဏာလႊဲ ေျပာင္းေရးအကူးအေျပာင္းသည္ ‘‘အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ ေရး’’ အေၾကာင္းေျပာစကားမ်ား၊ အျပန္အလွန္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈ မ်ားျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။
မၾကာေသးမီ ရက္မ်ားတြင္မူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံး ႐ုံးေတာ္၌ ေနရာယူခြင့္ေပးရန္ ၎ သမၼတျဖစ္ခြင့္မွ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သင့္၊ မသင့္ ပတ္သက္၍ မီဒီယာမွတစ္ ဆင့္ NLD ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔က ျငင္းခုံထားၾကသည္။
အာဏာသက္တမ္း ကုန္ေတာ့မည့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး၊ သမၼတ႐ုံး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္တပ္မေတာ္ကို ေလးစားသင့္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၿပီး ၎၏အစုိး ရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈအေပၚ အာ႐ုံစုိက္ရ မည့္အစား သမၼတ ျဖစ္ေရးသာ လုပ္မေနရန္ ဆုိခဲ့သည္။
အေရွ႕ေမွ်ာ္ (သို႔မဟုတ္)
အေနာက္ငဲ့
သူရဦးေရႊမန္းကို အေရးပါသည့္ ေကာ္မရွင္ တစ္ခု၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေရြးခ်ယ္မႈသည္ အကယ္ ၍ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအဖြဲ႕အတည္ ျပဳခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပန္ လည္စိစစ္ရန္ (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒ မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို အသုံးခ်ေရး NLDက ဆုံးျဖတ္ခဲ့လွ်င္ အာဏာ ကုန္ေတာ့မည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖဲြ႕၀င္ေဟာင္းမ်ားအတြက္ ျပႆနာအခက္အခဲျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ က သံုးသပ္သည္။
အတိတ္ကို ျပန္မတူးဆြေရး ဆုိသည့္ကိစၥသည္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ရွိ ၎၏ ရန္သူေဟာင္းမ်ားအၾကား အလုပ္ ျဖစ္ေသာဆက္ဆံေရးတစ္ ရပ္တည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ တြင္ အလြန္အေရးပါလွသည္။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေနရာယူထားၿပီး ႏုိင္ငံ ေတာ္လကၡဏာ၏ အဓိကအစိတ္ အပုိင္း မ်ားကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည္။
ဒီဇင္ဘာက စစ္အာဏာရွင္ ေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း) သန္းေရႊႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္ တြင္ NLD သည္ အတိတ္အေပၚ အာ႐ံုစိုက္ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က အာမခံခ်က္ေပးခဲ့ သည္။ အျပန္အလွန္ အားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တုိင္း ျပည္၏ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္အ ျဖစ္ ဦးသန္းေရႊက ေထာက္ခံခ်က္ ေပးခဲ့သည္။
ဇန္န၀ါရီလကုန္ လႊတ္ေတာ္ မဖ်က္သိမ္းမီမွာပင္ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက လႊမ္းမိုးထား ေသာ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ အေလာတႀကီး အတည္ျပဳ ခဲ့သည္။ ယင္းမွာ သမၼတတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူကို တစ္စံု တစ္ရာ တရားစဲြဆုိျခင္းမွ တစ္သက္တာ ကင္းလြတ္ေစသည့္ ဥပေဒျဖစ္ သည္။
‘‘ဥပေဒက သမၼတကုိပဲ ကာ ကြယ္ေပးတာ။ သူ႔၀န္ႀကီးေတြမပါ ဘူး’’ဟု ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိသူရဦးေရႊမန္း၏ ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕၀င္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ က ေျပာသည္။ ေကာ္မရွင္အေန ျဖင့္ လတ္တေလာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈမည္ဟု ၎ ကဆုိသည္။
တပ္မေတာ္၏ေတာင္းဆုိမႈမ်ား
ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ မ်ား၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအရွိန္ျမန္ျမန္ တိုးတက္လာေနသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အာ႐ံုစိုက္ခံရႏုိင္ေျခရွိသည့္ ရန္ကုန္တိုင္း၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာကို တပ္ မေတာ္က ေတာင္းဆုိေၾကာင္း ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပသူ ႏွစ္ဦးက ဆုိသည္။
ရွမ္းႏွင့္ကခ်င္ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုု စလံုးမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ၊ တရားမ၀င္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း မ်ား ေမွာင္ခုိမႈ အစရွိသည့္ ဥပေဒ ႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ အင္အားႀကီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕မ်ား၏ ေဒသျဖစ္သည္။
အထူးေဒသမ်ား ပါ၀င္သည့္ ဤျပည္နယ္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း သည္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ထိပ္တန္းဦးစားေပး အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ အဓိက က်ေနသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရးပါေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာက် အက်ိဳးစီးပြားမ်ားရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကလည္း ၎၏ လႊမ္းမိုးမႈကုိ ကာကြယ္ရန္ ေသာကမ်ားေနေၾကာင္း အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္သူ NLD ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာသည္။
‘‘တ႐ုတ္အစုိးရကုိယ္စား လွယ္ေတြနဲ႔ စီးပြားေရး အသင္းအဖြဲ႕ေတြက သမၼတအေၾကာင္း စီးပြားေရးသေဘာတူညီခ်က္ေတြအ ေၾကာင္းေျပာဖို႔ တုိ႔ဆီတစ္ခ်ိန္လုံး ကို လာေနတာပဲ’’ ဟု ဦး၀င္းထိန္ ကေျပာသည္။
ကုိးကား- Reuters
7Day News Journal
14 February 2016

No comments: