Saturday, October 15, 2016

ျမ၀တီ-မဲေဆာက္မွာအစြန္းေရာက္ ၀ါဒျဖင့္စည္းရံုးသိမ္းသြင္း အသံုးခ်ေနၾကသူမ်ား

၂၀၁၄ ခုနွစ္ ျမဝတီ မဲေဆာက္အေျခအေနေလးပါ
ကိုယ္တိုင္စံုစမ္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္
လက္ရွိအေျခအေနေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္လာနိုင္တဲ့အတြက္ ျပန္လည္စုစည္း တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္
 ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္ေဒသျဖစ္ေသာ ျမ၀တီ-မဲေဆာက္ ေဒသသို႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳး မ်ိဳးေၾကာင့္ ေရာက္ရိွ လာေသာ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပံုမွန္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ား ရိွၾကသကဲ့သို႔ အစြန္းေရာက္ ၀ါဒျဖင့္ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စည္းရံုးသိမ္းသြင္း အသံုးခ်ေနၾကသူမ်ား လည္း ရိွပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္မွ ၀င္ေရာက္လာေသာ ဘဂၤလီ လူငယ္မ်ားအား မိမိနယ္စပ္ၿမိဳ႔ျဖစ္ေသာ ျမ၀တီမွ တစ္ဘက္ႏိုင္ငံ မဲေဆာက္သို႔ ေခၚယူ၀င္ေရာက္ေစၿပီး ထိုင္းျမန္မာ (ျပည္တြင္း-ျပည္ပ) ရိွ အစၥလာမ္အဖ႔ြဲ အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ ပံ့ေငြေၾကးတို႔ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာသူ ဘဂၤလီလူငယ္မ်ားအား မဲေဆာက္ရိွ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ တန္းလ်ား ၊ မဒီနာဗလီ တန္လ်ားမ်ား တို႕တြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ စုစည္းထားရိွ သည္။ ကပ္ဘီဘန္႔ ေက်းရြာရိွ မဒီနာ ဗလီႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရိွ ဗလီမ်ားတြင္ ဘာသာေရးစာသင္ ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီး သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း စံုစမ္းသိရိွရသည္။ မဒီနာဗလီတြင္မူ အစၥလာမ္ဘာသာေရးဆရာ သင္တန္းျဖစ္ေသာ ဟာဖစ္(တ္) သင္တန္းကို သင္ၾကားေနသည္ဟု သိရပါသည္။ ဟာဖစ္(တ္) သင္တန္းဆင္းမ်ားကို ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ သူရဲေကာင္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေလ့ရိွၾကပါသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာျပန္႔ပြား ေရးအတြက္ ဂ်ီဟစ္(တ္)ေခၚ( ျမင့္ျမတ္ေသာဘာသာေရးစစ္ပြဲ)အတြက္ အသင့္ျပင္ထားေသာ အစၥလာမ္လူငယ္မ်ားအျဖစ္ မြတ္စလင္အသိုင္း အ၀ိုင္းတစ္ခုလံုးက ေလးစား တန္ဖိုးထားၾကပါသည္။ သင္တန္းဆင္းလူငယ္မ်ားကို လက္ေထာက္ ဗလီဆရာ မ်ား အျဖစ္ခန္႔ အပ္ၿပီး ေမာ္လ၀ီသင္တန္းမ်ားသို႔ ဆက္လက္တက္ေရာက္ ေစေၾကာင္းသိရပါ သည္။ ထိုသင္တန္းဆင္း လူငယ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံအျပားသို႔ ၄င္း ၊ UNHCR မွတဆင့္ ကမာၻတစ္ ၀ွမ္းသို႔၄င္း ေစလႊတ္ပို႔ေဆာင္ေစသည္။ ထိုေက်ာင္းဆင္းမ်ားအား ဂ်မက္( ဘာသာေရးအရ ဘုရားဖူး သြားလာျခင္း) ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း စံုစမ္းသိရိွရပါသည္။

လက္ရိွအေနအထားအရ အၾကမ္းအားျဖင့္ မဲေဆာက္တြင္ အစၥလာမ္အုပ္စု (၂) စု ကြဲျပားေနၿပီး
(၁) ထိုင္းႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ (ေဒသခံ အစၥလာမ္)
(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ (ေရြေျပာင္း အစၥလာမ္) ဟု ၂ ဖြဲ႔တည္ရိွၿပီး အမွတ္(၂) အုပ္စုျဖစ္ေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံသား အုပ္စုမွ ထပ္မံၿပီး အုပ္စုငယ္ (၃) ခု ကြဲျပားသြားပါသည္။
(က ) ျမန္မာႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား အုပ္စု ( ဥပမာ- ကရင္ အစၥလာမ္၊ မြန္အစၥလာမ္)
( ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တိုင္ရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေသြးမေႏွာေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံသား (ဥပမာ- ပထန္လူမ်ိဳး အစၥလာမ္ တမီး(လ္) အစၥလာမ္)
( ဂ) ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤလီလူမ်ိဳး အစၥလာမ္ အုပ္စု တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
(က) အုပ္စုႏွင့္ ( ခ) အုပ္စုတို႔သည္ နီးစပ္ၿပီး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမွဳ႔ရိွၾကသည္။
(ခ) အုပ္စုသည္ သီးျခားရပ္တည္ေန ထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
( ဂ) အုပ္စုသည္ ဥစၥာဓန ခ်မ္းသာသူမ်ားျပားၿပီး ပညာတတ္နည္းပါေသာ အုပ္စုျဖစ္သျဖင့္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ အဖ်က္သမား အမ်ားစုသည္ (ဂ) အုပ္စုမွသာျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ ေသာ ပဋိပကၡ အဓိကရုဏ္း မ်ားတြင္ ရခိုင္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤလီမ်ားအၾကား လူမ်ိဳးေရးျပႆနာ ကိုအေျခခံရာမွ ဘာသာေရးဖိႏွိပ္၊ ညွင္းပန္းမွဳ၊လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မွဳ႔အဆင့္အထိ ေရာက္သြားသည္ဟု ထင္ေရာင္ထင္မွားျဖစ္ေစရန္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားမွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကို ႏိွပ္စက္သတ္ျဖတ္သည္ဟု ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီခဲ့ၾကသည္။ ထို၀ါဒျပန္႔ႏွံ႕ မွဳ႕မ်ားေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အုပ္စုႀကီးအားလံုးႏွင့္ ထိုင္းအစၥလာမ္ အုပ္စုမ်ားပါ ကြဲျပားမွဳ႔မရိွဘဲ ေပါင္းစည္းသြား မိၾကၿပီး အစြန္းေရာက္အေျခအေန သို႕ဦးတည္သြားပါသည္။

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ား

ARELI (OR) မင္းေဇာ္
 ထိုသူသည္ယခုUSAႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ေနပါသည္။ထိုင္းႏိုင္ငံႏို႔ဘိုးဒုကၡသည္ စခန္းမွတဆင့္ထြက္ ခြာသြားခဲ႔သည္။ ႏို႔ဘိုး ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ဗလီဆရာအျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ႔သည္ဟုသိရွိရသည္။ ကြန္ျပဴတာ၊ဆက္သြယ္ေရးတြင္အထူးကၽြမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ထိုသူသည္ worldvisionမွ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ရပ္ ကြက္ ဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံျဖစ္သည့္ ကုလားလူမ်ိဳးျဖစ္ေသာ JOHNHAN(ဂၽြန္ဟန္း)မွတဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ဂၽြန္ဟန္းသည္ မဲေဆာက္ေဒသရွိ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားစုဖြဲ႔ထားေသာ အေထြေထြ အသိပညာ ျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ သာေရးနာေရးအသင္း၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ သည္။ဂၽြန္ဟန္း သည္ ထိုင္းဘက္ကမ္းတြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အမွတ္(၁၃)ဂိတ္တြင္ ကားအေရာင္း အ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ႏိုင္ငံတကာမွ အာရ္ဗီဘာသာျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဘာသာသို႔ျပန္ ၿပီးျဖန္႔ေ၀ေနသည္ဟု သိရပါသည္။အဆိုပါသူသည္ ေမာ္လ၀ီသင္ တန္းဆင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသင္တန္းတြင္ဆရာအျဖစ္ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ဖူးသူျဖစ္ပါသည္။\
 
အားလီမွ မေလးရွားရိွအစၥလာမ့္အဖဲြ့မ်ားထံ အလွဴေငြ ထည့္ဝင္ရန္ အေၾကာင္းၾကားစာ အားလီထံ မေလးရွားရိွအစၥလာမ့္အဖဲြ့မွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ၅သိန္း လွဴဒါန္းမွဳဴ့အေပၚ ေက်းဇူးတင္ရိွေက်ာင္း အေျကာင္းျပန္စာ။

 NU’SALAN (OR) ေမာင္လွ မဲေဆာက္ေဒသတြင္ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားစုဖြဲ႕ထားေသာအေထြေထြအသိပညာျပန္ပြားေရးႏွင့္ သာေရးနာေရးအသင္း (မဲေဆာက္)၏ ဒု ဥကၠဌ ျဖစ္သည္၊ ထိုသူ၏ ဓါတ္ပံုကို ရိုက္ကူးယူႏိုင္ျခင္း မရိွပါ ယခု ဓါတ္ပံုမွာ ေမာင္လွ၏ လူယံု တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေမာင္လွပိုင္သစ္ဆိုင္ႏွင့္ ေမာင္လွ၏ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ မ်ားကို ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ေပး ေနသူ ျဖစ္သည္။ ေမာင္လွ (ခ)ႏူးစလမ္းသည္ရိုင္ဂ်ာစစ္စစ္ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းတြင္ေနထိုင္သူျဖစ္သည္။ သစ္လုပ္ငန္းျဖင့္ခ်မ္းသာသူျဖစ္ၿပီးေငြေၾကးဆိုင္ရာ အကူအညီအမ်ားဆံုးေပးေနသူလည္းျဖစ္သည္။ မဲေဆာက္ေစ်းအနီး သစ္ဆိုင္တန္းတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္သည္။

 ေမာင္လွေနအိမ္နွင့္လူယုံ


 STATS (or) စတတ္(စ္)ဘိုင္ ထိုသူသည္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ၿပီး တစ္ကမာၻလံုးကို သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ၿပီး လွ်ိ႕၀ွက္ လွဳပ္ရွားေနေသာသူျဖစ္ၿပီး မဲေဆာက္ (၁၃) ဂိတ္တြင္ ဂ်ပန္မွ တင္သြင္းလာေသာ တစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ားကို အရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထိုသူသည္ သည္မဲေဆာက္ ္ေဒသတြင္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားစုဖြဲ႕ထားေသာအေထြေထြအသိပညာျပန္ပြားေရးႏွင့္သာေရးနာ ေရးအသင္း ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။​ေခတ္​ပညာတတ္​ျဖစ္​ၿပီး အင္​တာနက္​ပါ သတင္​းမ်ား ပံုမ်ားကို ဗလီမ်ားမွတဆင္​့ အစၥလာမ္​့လူငယ္​မ်ားအတြင္​း ဝါဒျဖန္​႔ခ်ီ​ေရးလုပ္​​ေၾကာင္​း သိရွိရသည္​။ အဆိုပါသူႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္႔ ဘဂၤလီ လူငယ္မ်ား၏ ပံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ၿပီး ၀ိုင္းထားသူမွ စတတ္(စ္) ျဖစ္သည္။

SANLUNWOOD (OR) ဆန္လန္၀ုတ္(စ္)


 ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္သူျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖူး သူျဖစ္ၿပီးထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ရဲအရာရွိ မ်ားႏွင့္လည္းအလြန္ရင္းႏွီ းသူျဖစ္ၿပီးထိုသူမ်ား အတြက္သတင္းေပးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနသူဟုသိရွိရသည္။ လက္နက္အေရာင္း အ၀ယ္မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္တြင္လည္း ေထာက္ လွမ္းေရးအ ရာရွိ မ်ားအပါ အ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္လည္း လြန္စြာသင့္ျမတ္လွၿပီးရက္စက္တတ္ေသာသူဟုလည္း သိရသည္။ထိုင္းႏိုင္သားျဖစ္ၿပီးေထာက္လွမ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္လြန္စြာကၽြမ္းက်င္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ထိုသူသည္မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ဘန္႔ဆန္ကြဲရပ္ကြက္တြင္ေနထိုင္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ျမ၀တီၿမိဳ႕သို႔လည္းမၾကာခနလာေရာက္ေလ႔ရွိေၾကာင္းစံုစမ္းသိရွိရပါသည္။

ေဆာင္႐ြက္ပံုမ်ား

ရိုဟင္ဂ်ာအေရးေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ မဲေဆာက္တြင္ လူမႈေရးဗန္းျပအဖြဲ႕တစ္ခုကိုတည္ေထာင္ထားၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လ်ွက္ရွိသည္။ ယခု အခ်ိန္ထိ အဖြဲ႕၏အတည္တက်ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မရွိပဲ အဖြဲ႕အမည္သာရွိၿပီး မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနသည္ မသိရ။ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္အမည္ျဖင့္ UNHCR နွင့္ဆက္စပ္ၿပီးလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား အနည္းငယ္ရွိသည္။ မဲေဆာက္ေဒသတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာနွင့္ပတ္သက္ၿပီး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား မ်ားစြာမေတြ႕ရေသာ္လည္း ျပည္ပမွ ေပးပို႔လာေသာ အကူအညီမ်ားန႔ဲမူဝါဒ ဆိုင္ရာမ်ားကို ၾကားခံအေနျဖင့္ေဆာင္႐ြက္သူတခ်ိဳ႕နွင့္အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို အက်ဥ္းတင္ျပပါမည္။ နိုင္ငံတကာနွင့္မေလးရွား မြတ္စလင္လူငယ္အသင္းမ်ားမွ တာလီဘန္မ်ားအထိ တာလီဘန္မ်ားအထိ အခ်ိတ္အဆက္ရွိေသာသူမ်ားမွ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေသာ ေငြေၾကး၊ စားနပ္ရိကၡာ၊ အဝတ္အထည္၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအသံုးအေဆာင္မ်ား၊ မူဝါဒေရးရာဆိုင္ရာနွင့္သင္တန္းမ်ားကို အဓိက အားျဖည့္ကူညီေပးလ်ွက္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ တစ္ဖက္ထိုင္းနိုင္ငံတြင္နာမည္ႀကီးစီးပြားေရးသမားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားနွင့္ အေရးႀကီးေသာစစ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာစာ၊ အာရဗီစာမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳၾကသည္။

လြန္စြာလ်ိဳ႕ဝွက္ေဆာင္႐ြက္ၾကၿပီး အနည္းငယ္ေပါက္ၾကားပါက ေပါက္ၾကားသူကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးအတြက္ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ အေျခအေနအမ်ိဳမ်ိဳးျဖင့္ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။ ထိုသို႔ အခ်ိန္မီွေရာက္ရွိေစရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစၥလာမ္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဗလီမ်ားမွ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ မဲေဆာက္ေဒသတြင္းသို႔ေရာက္ရွိလာေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရာတြင္ အဓိက ပါဝင္သူမ်ားမွာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သလို တခ်ိဳ႕မွာ ထိုင္းနွင့္ျမန္မာလူမ်ိဳး အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အဆိုပါပုဂၢိဳလ္အားလံုး ဗလီတြင္ခ်ိတ္ဆက္ၾကသည္ဟုသိရသည္။ ၁၃ ဂိတ္တြင္ ကားအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေသာသူမ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးတက္ႂကြေဆာင္႐ြက္သူျဖစ္ေသာ စတားဘိုင္ ဆိုသူသည္ မဲေဆာက္တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္းမရိွပဲ ခရီးထြက္ေနသည္ကမ်ားကာ မဲေဆာက္တြင္ ေတြ႕ရခဲသည္။ အာမင္ဘိုင္ ဟုလူသိမ်ားသူသည္ ေနာ္ေဝနိုင္ငံမွာ ရခိုင္အေရးေပၚေပါက္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ျပန္လာသူျဖစ္သည္။ ထိုင္းတြင္အေျခခ်ေနထိုင္ၿပီး မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိပဲ ခ်မ္းသာစြာေနထိုင္ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာနွင့္အစၥလာမ္အေရးကိုေဆာင္႐ြက္သူျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးအစၥလာမ္ျဖစ္သည္။ မဲေဆာက္တီေကေလးအနီး UNHCR ရံုးအေနာက္ဖက္တြင္ေနထိုင္သူျဖစ္သည္။ နိုင္ငံတကာနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသူျဖစ္သည္။ ျမဝတီ-မဲေဆာက္ေဒသအတြင္းရွိ အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားအားလံုးသည္ ရိုဟင္ဂ်ာဘဂၤါလီအေရးနွင့္ပတ္သက္ပါက အားလံုးမွာတစ္သံထဲထြက္ၾကသည္။ လြန္စြာလ်ိဳ႕ဝွက္ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံ မေလးနယ္စပ္ဖက္ ဖတ္သိုက္ (အစၥလာမ္နယ္ေျမ)တြင္ ျမန္မာျပည္မွလာေသာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ေပၚလစီ နိုင္ငံေရး သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးေနေၾကာင္းသိရွိရသည္။ မဲေဆာက္တြင္ သင္တန္းမေပးပါ။ မဲေဆာက္ရွိ NGO နွင့္ UNHCR တို႔တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ား ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အေထြေထြအသိပညာျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ သာေရးနာေရး အသင္း

အဆိုပါအသင္းကို မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရိွ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားစုဖြဲ႕ၿပီး ဟာဂ်ီရာဇတ္ ဆိုသူက ဥကၠဌ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေမာင္လွက ဒု-ဥကၠဌ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရိွပါသည္။ဂ်ြန္ဟန္းသည္ ထိုအသင္း၏ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးျဖစ္ပါ သည္။
မေလးရွာႏိုင္ငံႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွာႏိုင္ငံတို႔မွ ဘာသာေ၇းအစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သာသနာ့အေဆာက္အအံုမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာျဖင့္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိ၇ိွရပါသည္။
ထို႕သို႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ ဘာသာေ၇းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွ ဂ်ီဟတ္ဆင္ႏြဲရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီးေနာ္ အဆိုပါသူအား ေထာက္ခံသူမ်ား၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဴ႕မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႕သို႔ေဆာင္ရြက္ လာရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အၾကမ္းဖက္ေဖာက္ခြဲေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ ေရလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ထိုင္ႏိုင္ငံဘက္မွ ၀င္ေရာက္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔၀င္ေရာက္ရာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖတ္သိုက္ေဒသ အစၥလာမ္အၾကမ္ဖက္မ်ားႀကီးစိုးရာ ေဒသတြင္ သင္တန္းေပးျခင္း အဖြဲ႕ဖြဲျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳ႔မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘုရားသံုးဆူႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းေဒသမ်ားမွ ၀င္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီးအခ်ိဳ႕မွာ မဲေဆာက္ -ျမ၀တီလမ္းမွ ၀င္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေရာက္ရိွေနေသာ အစြန္းေရာက္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာစာေပႏွင့္ စကားကို နားလည္ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားအစြန္းေရာက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေစလြတ္ရန္ စီစဥ္လွ်က္ရိွေၾကာင္းလည္းသိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကိုင္ ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ၿပီးသြားလာရလြယ္ကူသူမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ေစလြတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီးအခ်ိဳ႕မွာျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ရံုးမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ပါတ္စပို႔မ်ားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသြားေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ အဆိုပါ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္းေဒသမွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမည့္သူမ်ားအား အကူအညီေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မဲေဆာက္ေဒသရိွ ရိုဟင္ဂ်ာသူေဌးမ်ားမ်ားမွ စုေပါင္းၿပီး ေထာက္ပံ့ေနေၾကာင္းလည္းသိရပါသည္။
 Moe Phyu
 နိုင္ငံတစ္ကာမွဝင္ေရာက္လာေသာ ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားျပေျမပုံ။
အနီ- စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား
 အဝါ- နိုင္ငံေရးသင္တန္းမ်ား ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မွဳ့
အျဟ-ေငြေၾကး

 Credit to သက္ျပင္း

No comments: