Tuesday, March 9, 2021

Mizzima Media ရုံးခန်းအားလုံး ဖျက်စီးပြီးပစ္စည်းများသိမ်းသွား


Star city သံလျင်ရှိ  Mizzima ရုံးခန်းအား အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုမှ ဖျက်စီးသိမ်းဆည်းသွားပြီး ကနဦးအရ လူဖမ်းစီးမူ မတွေ့ရသေးပါ

9.3.2021 6:00Pm
Photo :NLOO

No comments: