Sunday, March 7, 2021

စစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်း၏အိမ်တစ်လုံးကို ပစ်ခတ်၍ အော်ဆဲ

ရန်ကုန် ၁၀၈ လမ်းတွင် ယနေ့ညပိုင်း စစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်း၏အိမ်တစ်လုံးကို ပစ်ခတ်၍  

ပစ်ခတ်ခံရသည့်အိမ်က စစ်တပ်ကို မထောက်ခံ

တော့ဟု အော်ဆဲ   


No comments: